NR SR: Konferencia o družstevníctve „170 rokov družstevného hnutia na Slovensku“ Vytlačiť stránku / Print page

25. 11. 2015 14:00

Bratislava 25. novembra (Kancelária Národnej rady SR - Dňa 25. novembra 2015 sa v priestoroch Národnej rady SR uskutočnila konferencia s medzinárodnou účasťou o družstevníctve, ktorá sa konala pri príležitosti 170. výročia založenia prvého družstva na európskom kontinente (a prvého úverového družstva na svete) slovenským národným buditeľom, evanjelickým učiteľom a zakladateľom slovenského družstevného hnutia Samuelom Jurkovičom v obci Sobotište (okres Senica). Konferenciu krátkym úvodným príhovorom otvoril podpredseda Národnej rady SR p. Miroslav Číž (Smer-SD), ktorý zdôraznil, že družstevné hnutie na Slovensku má dlhú tradíciu, ktorá siaha až do druhej polovice 19. storočia. S úvodným slovom následne vystúpil aj spoluorganizátor konferencie a riaditeľ Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied v Bratislave p. Miroslav Pekník. O sociálnej ekonomike v Európskej únii, o ideách kooperatívneho podnikania a o družstvách ako sociálne spravodlivejšej a demokratickejšej alternatíve ku klasickým kapitalistickým formám podnikania z politicko-filozofickej perspektívy hovoril vo svojom konferenčnom príspevku predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti a samostatný vedecký pracovník ÚPV SAV p. Ľuboš Blaha (Smer-SD). Za vládu SR na konferencii vystúpil štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny p. Branislav Ondruš (Smer-SD), ktorý sa venoval viacerým témam: družstevné podnikanie v podmienkach SR, sociálne služby, legislatíva v oblasti sociálnej ekonomiky, politika trhu práce, problematika nezamestnanosti a príjmovej polarizácie v spoločnosti, udržateľný hospodársky rast v kontexte finančnej a ekonomickej krízy, podpora družstevného podnikania vládou SR. Záverom p. Ondruš vyjadril nádej, že slovenské družstevníctvo bude aj naďalej jednou z priorít súčasnej vlády v prípade, že to umožnia výsledky nadchádzajúcich parlamentných volieb. Politicko-historickým a sociálno-ekonomickým aspektom vzniku a rozvoja družstevného hnutia v slovenských podmienkach a v kontexte vtedajších politických a ekonomických zápasov porozprával účastníkom konferencie historik špecializujúci sa na hospodárske dejiny Slovenska p. Miroslav Fabricius z Historického ústav SAV v Bratislave.O problematike výrobného družstevníctva a jeho mieste v podnikateľskom prostredí Slovenskej republiky po transformačných procesoch zo začiatku 90. rokov minulého storočia prednášala auditóriu p. Iveta Chmelová, predsedníčka združenia Coop Produkt Slovensko, ktoré zastrešuje členské výrobné družstvá na Slovensku a presadzuje ich záujmy doma a v zahraničí. Zdôraznila, že situáciu družstevným podnikom na Slovensku komplikujú najmä pretrvávajúca nízka úroveň vymožiteľnosti práva, súdnictvo a uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom, investičné stimuly pre zahraničných investorov, dlhodobo narastajúca byrokracia a klientelizmus, vývoj externého prostredia, ktorý skomplikoval uplatnenie sa slovenských výrobcov na zahraničných trhoch, a zdeformovaný trh práce, na ktorom sa dlhodobo míňa ponuka práce s dopytom. Aktuálnym administratívnym a finančným problémom výrobných družstiev v oblasti legislatívy v súvislosti s nedávno prijatými právnymi normami ako najmä zákon o službách zamestnanosti a zákon o minimálnej mzde sa venovala vo svojom príspevku riaditeľka CPS Dokorán a právna poradkyňa pre oblasť družstevnej legislatívy p. Monika Zatkalíková, ktorá zdôraznila, že v dôsledku týchto noriem hrozí zánik výrobných družstiev a výrobných družstiev invalidov, v ktorých pracuje väčšina ľudí so zdravotným postihnutím. Skonštatovala, že len v roku 2014 prišlo o zamestnanie až 1 518 ľudí so zdravotným postihnutím. V tejto súvislosti, p. Zatkalíková, navrhla zmeny a opatrenia, ktoré by mohli tento nepriaznivý trend zastaviť. Predsedovia výrobných družstiev zamestnávajúcich osoby so zdravotným postihnutím, p. František Čekel (Združena, Spišská Nová Ves) a p. Anna Ostružiarová (Okrasa, Čadca), sa venovali sociálnym funkciám výrobných družstiev na príkladoch konkrétnych družstevných podnikov, ktoré na konferencii zastupovali. Z Ministerstva financií SR na konferencii vystúpil s inšpiratívnym príspevkom ekonóm a filozof p. Michal Polák, ktorý sa v teoretickej rovine zameral na problematiku družstevných, resp. sociálnych podnikov, ktoré tvoria integrálnu súčasť tzv. sociálnej ekonomiky Európskej únie. Z Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave vystúpila na konferencii p. Elena Šúbertová, ktorá predstavila formy a metódy vzdelávania o družstevnom podnikaní na akademickej pôde, konkrétne na bratislavskej Ekonomickej univerzite. Okrem iného, zdôraznila potrebu systematického vzdelávania mladej generácie zameranú na družstevné a etické podnikanie. Súčasný predseda rotujúceho predstavenstva Družstevnej únie Slovenskej republiky a predseda spotrebného družstva COOP Jednota Slovensko p. Gabriel Csollár odprezentoval vo svojom konferenčnom príspevku históriu a aktuálne reálie družstevných zväzov pôsobiacich na našom území, najviac pozornosti venoval spotrebným družstvám na Slovensku. Politológ p. Marián Sekerák z Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe sa v sociálno-teoretickej rovine zameral na ideu družstevníctva na báze myšlienok viacerých významných mysliteľov filozofie a politológie a na základe fundamentálnych textov katolíckej sociálnej náuky. Baskickú družstevnú korporáciu Modragon zastupoval na konferencii p. Joxeba Agirre, ktorý sa pokúsil dať odpoveď na otázku, či úspešný príbeh baskickej družstevnej korporácie Mondragon v Španielsku, môže byť vzorom pre družstevné subjekty na Slovensku. O histórii, súčasných podnikateľských aktivitách a ich výsledkoch v súvislosti s aktuálnymi administratívnymi a finančnými problémami, ktorým čelí výrobné družstvo Tatrachema pôsobiace v Trnave, hovoril jeho predseda p. Marián Javorka. O aktivitách tkáčskeho družstva Nitratex a jeho aktuálnych problémoch prehovoril taktiež jeho predseda p. Ľuboš Sládek. Na záver vystúpili spoluorganizátori konferencie p. Ľuboš Blaha a p. Miroslav Pekník so záverečnými poznámkami, so zhodnotením predmetnej udalosti a s náčrtom ďalšej činnosti v tejto oblasti, ako aj s odporúčaniami pre ďalšie aktivity. Na organizácii konferencie sa, z iniciatívy p. Ľuboša Blahu, okrem zamestnancov a stážistov Kancelárie Národnej rady SR, spolupodieľal Ústav politických vied SAV v Bratislave, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Klub Nového slova a združenie Coop Produkt Slovensko.

Deň v parlamente

<- ->