18. týždeň v parlamente (3. - 9. 5. 2021) Vytlačiť stránku / Print page

Pondelok 3.5.2021

9:00 - 19:00 27. schôdza Národnej rady SR
rokovacia sála, budova NR SR, Námestie Alexandra Dubčeka 1

Tlačová konferencia

11:00 - 11:30Miroslav Kollár: Slovensko klesá v rebríčku slobody médií - reaguje vláda na tento problém dostatočne?
Slovensko klesá v rebríčku slobody médií - reaguje vláda na tento problém dostatočne?
Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť
11:40 - 12:10Richard Raši: Programové vyhlásenie vlády
Programové vyhlásenie vlády
Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť
10:30 - 11:00Juraj Šeliga: Svetový deň slobody tlače
Svetový deň slobody tlače
Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť
14:00 - 14:30Robert Fico:
Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť


Výbory NR SR

13:00 Výbor NR SR pre sociálne veci
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 245
tlač 438, 455 (SSV), 438 (SSV)
Informácia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k aktuálnej situácii v zariadeniach sociálnych služieb v súvislosti s ochorením COVID-19

Utorok 4.5.2021

Výročie úmrtia M. R. Štefánika
Pamätný deň
13:00 - 19:00 28. schôdza Národnej rady SR
rokovacia sála, budova NR SR, Námestie Alexandra Dubčeka 1
10:00 - 10:30 27. schôdza Národnej rady SR
rokovacia sála, budova NR SR, Námestie Alexandra Dubčeka 1

Tlačová konferencia

10:00 - 10:30Michal Šipoš: Hlasovanie o PVV
Hlasovanie o PVV
Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť
15:00 - 15:30Martin Borguľa: Dlhové poradenstvo - prevencia proti zadlžovaniu a podpora finančnej gramotnosti
Dlhové poradenstvo - prevencia proti zadlžovaniu a podpora finančnej gramotnosti
Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť


Výbory NR SR

10:00 Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 34
Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za obdobie roku 2020 (tlač 415)
KOM (2020) 823 z 16/12/2020 - Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii a o zrušení smernice (EÚ) 2016/1148
Rôzne
10:00 Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 148
tlač 527, 457 (SSV), 527 (SSV)
Rôzne
10:00 Výbor NR SR pre financie a rozpočet
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 31
tlač 449, 403 (SSV), 435 (SSV), 436 (SSV), 437 (SSV), 451 (SSV), 449 (SSV), 485 (SSV)
11:00 Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
v budove Národnej rady Slovenskej republiky, Nám. A. Dubčeka 1, v zasadacej miestnosti č. 149a (rokovacia miestnosť Výboru NR SR európske záležitosti)
tlač 521, 521 (SSV), 450 (SSV), 452 (SSV)
Odporúčanie Rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje, aby Európska komisia uzavrela Dohodu medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spolupráci pri bezpečnom a mierovom využívaní jadrovej energie a aby Európska komisia v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu uzavrela Dohodu o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej, KOM (2020) 857
Rôzne
12:30 Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 147a
tlač 440 (SSV), 367 (SSV)

Streda 5.5.2021

9:00 - 19:00 28. schôdza Národnej rady SR
rokovacia sála, budova NR SR, Námestie Alexandra Dubčeka 1

Tlačová konferencia

10:15 - 10:45Ján Herák: Očkovanie: Výzva Rómom
Očkovanie: Výzva Rómom
Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť
11:00 - 11:30Anna Zemanová: Stop držaniu psov na reťazi
Stop držaniu psov na reťazi
Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť


Výbory NR SR

12:00 Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
budova NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava, v rokovacej miestnosti Výboru NR SR pre európske záležitosti č. 149, 1. poschodie
tlač 472
Správa o medzištátnych osvojenia za rok 2020 - hlasovanie
Spoločná správa výborov o prerokovaní správy o činnosti komisárky pre deti za rok 2020 (tlač 471a)
Spoločná správa výborov o prerokovaní správy o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020 (tlač 482a)
Správa Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny o prerokovaní správy o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2020 (tlač 466a)
Rôzne
12:00 Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 147a
tlač 528
Voľba podpredsedu výboru
12:00 Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 148
tlač 528
12:05 Výbor NR SR pre kultúru a médiá
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 32
tlač 465, 465 (SSV)
Hlasovanie o návrhoch uznesení z 29. schôdze výboru
Rôzne
12:15 Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva
Námestie A. Dubčeka 1, Bratislava, budova Ubytovacieho zariadenia NR SR, rokovacia miestnosť č. 71

Štvrtok 6.5.2021

9:00 - 19:00 28. schôdza Národnej rady SR
rokovacia sála, budova NR SR, Námestie Alexandra Dubčeka 1

Tlačová konferencia

9:40 - 10:50Ján Budaj: Návrh zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu
Návrh zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu
Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť
16:20 - 16:50Martin Borguľa: Schválená novela ŠFRB
Schválená novela ŠFRB
Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť
13:45 - 14:15Boris Kollár: Návrh zákona o výstavbe vstupuje do medzirezortného pripomienkového konania
Návrh zákona o výstavbe vstupuje do medzirezortného pripomienkového konania
Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť


Výbory NR SR

12:00 Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
v hlavnej budove Národnej rady Slovenskej republiky, Nám. A. Dubčeka 1, v zasadacej miestnosti č. 183 na 1. poschodí
tlač 528
12:05 Výbor NR SR pre kultúru a médiá
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 32
tlač 528
12:05 Zahraničný výbor NR SR
hlavná budova NR SR, miestnosť č. 30
tlač 528
12:15 Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ
rokovacia miestnosť č. 71, budova Ubytovacieho zariadenia NR SR
13:00 Výbor NR SR pre európske záležitosti
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 149
Informácia o rokovaní Európskej rady, ktoré sa uskutoční 8. mája 2021 (predloží: predseda vlády SR)
Rôzne
13:00 Výbor NR SR pre financie a rozpočet
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 31
tlač 528
13:00 Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 34
tlač 528
Rôzne

Piatok 7.5.2021

9:00 - 16:00 28. schôdza Národnej rady SR
rokovacia sála, budova NR SR, Námestie Alexandra Dubčeka 1

Tlačová konferencia

9:00 - 10:10Peter Kremský: Naprávame zákon o tepelnej energetike
Naprávame zákon o tepelnej energetike
Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť


Výbory NR SR

8:30 Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
budova NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava, v rokovacej miestnosti Výboru NR SR pre európske záležitosti č. 149, I. poschodie
tlač 528
14:00 Výbor NR SR pre sociálne veci
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 245
tlač 528

Sobota 8.5.2021

Deň víťazstva nad fašizmom
Deň pracovného pokoja

Nedeľa 9.5.2021

Akcie nie sú hlásené.

Zoznam návrhov zákonov prerokúvaných vo výboroch Národnej rady SR

tlač 367 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ požiadal listom zo 4. februára 2021 o preloženie tohto bodu programu na ďalšiu riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 16. marca 2021.) (Navrhovateľ požiadal listom zo 14. mája 2021 o zaradenie jeho návrhu zákona na riadnu júnovú schôdzu.)
tlač 403 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
tlač 435 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
tlač 436 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
tlač 437 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov
tlač 438 Vládny návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
tlač 440 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ požiadal listom zo 4. mája 2021 o preloženie svojho návrhu zákona na ďalšiu riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 15. júna 2021.) (Navrhovateľ požiadal listom z 9. júna 2021 o preloženie svojho návrhu zákona na septembrovú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.)
tlač 449 Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2020
tlač 450 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
tlač 451 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
tlač 452 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
tlač 455 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
tlač 457 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
tlač 465 Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2020
tlač 472 Správa o stave ochrany osobných údajov za rok 2020
tlač 485 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2020
tlač 521 Zákon z 1. apríla 2021 o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky
tlač 527 Petícia občanov Slovenskej republiky Poľovníctvo má zmysel - za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku
tlač 528 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Márii KOLÍKOVEJ, poverenej riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Zoznam návrhov zákonov a iných materiálov podaných Národnej rade SR minulý týždeň

tlač 415 Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2020
tlač 524 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky
tlač 528 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Márii KOLÍKOVEJ, poverenej riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
tlač 529 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Deň v parlamente

<- ->