Výsledky vyhľadávania v uzneseniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234567
ČísloNázovČPTDátum
2051 Návrh programu 88. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 14. 3. 2023
2052 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry MARCINKOVEJ, Mariána VISKUPIČA a Vladimíra LEDECKÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1363) 1363 14. 3. 2023
2053 Zmena programu 88. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 15. 3. 2023
2054 Zákon zo 6. decembra 2022, ktorým sa dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1345) 1345 15. 3. 2023
2055 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Richarda VAŠEČKU, Petra LIBU a Petra VONSA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1379) 1379 15. 3. 2023
2056 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1428) - prvé čítanie 1428 15. 3. 2023
2057 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1461) - prvé čítanie 1461 15. 3. 2023
2058 Vládny návrh zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1462) - prvé čítanie 1462 15. 3. 2023
2059 Vládny návrh zákona o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1463) - prvé čítanie 1463 15. 3. 2023
2060 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov (tlač 1464) - prvé čítanie 1464 15. 3. 2023
2061 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1354) 1354 15. 3. 2023
2062 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkovým protokolom k Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúceho sa trestnoprávneho postihu činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov (tlač 1421) 1421 15. 3. 2023
2063 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (tlač 1422) 1422 15. 3. 2023
2064 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1351) 1351 15. 3. 2023
2065 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov (tlač 1352) 1352 15. 3. 2023
2066 Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch NATO/EÚ a návrh na vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ (tlač 1470) 1470 15. 3. 2023
2067 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1465) - prvé čítanie 1465 15. 3. 2023
2068 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1436) - prvé čítanie 1436 15. 3. 2023
2069 Zmena programu 88. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 16. 3. 2023
2070 Zdôvodnenie výšky hrubého dlhu a návrh opatrení na jeho zníženie (tlač 1427) 1427 16. 3. 2023
1234567

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.