Program schôdze Vytlačiť stránku / Print page

Program 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 1. 12. 2009 o 13:00

Zobraziť: body
Stav Číslo ČPT Bod    
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 1. 1301 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1301).
Návrh vlády odôvodní podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 2. 1357 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1357).
Návrh vlády odôvodní minister zdravotníctva Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 3. 1302 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1302) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Bod sa prerokuje po schválení skráteného legislatívneho konania.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 4. 1358 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1358) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie minister zdravotníctva Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Bod sa prerokuje po schválení skráteného legislatívneho konania.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 5. 1246 Vládny návrh zákona o zmene názvu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach (tlač 1246) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 6. 1245 Vládny návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1245) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 7. 1252 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1252) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 8. 1254 Vládny návrh zákona o správe daní (tlač 1254) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 9. 1305 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (tlač 1305) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie minister financií Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 10. 1264 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Dodatku k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde s cieľom zvýšiť počet hlasov a mieru účasti v Medzinárodnom menovom fonde a Dodatku k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde s cieľom rozšíriť právomoci Medzinárodného menového fondu pri investovaní (tlač 1264) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 11. 1265 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmenou článkov Dohody o Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj (tlač 1265) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 12. 1287 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (tlač 1287) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 13. 1244 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1244) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 14. 1303 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1303) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 15. 1314 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov (tlač 1314) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 16. 1315 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1315) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 17. 1257 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1257) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 18. 1220 Vládny návrh zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (tlač 1220) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister životného prostredia Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 19. 1221 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1221) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister životného prostredia Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 20. 1229 Vládny návrh zákona o ochrane pred povodňami (tlač 1229) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister životného prostredia Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 21. 1247 Vládny návrh zákona o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1247) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 22. 1248 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (tlač 1248) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 23. 1249 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1249) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 24. 1250 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 1250) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 25. 1317 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce o podpornom rámci pre bezpečnosť a zdravie pri práci č. 187 z roku 2006 Slovenskou republikou (tlač 1317) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 26. 1318 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce o skončení zamestnania z podnetu zamestnávateľa č. 158 z roku 1982 Slovenskou republikou (tlač 1318) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 27. 1319 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce o ochrane práva organizovať sa a o postupoch pri určovaní podmienok zamestnania vo verejnej službe č. 151 z roku 1978 Slovenskou republikou (tlač 1319) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 28. 1320 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce o súkromných agentúrach zamestnania č. 181 z roku 1997 Slovenskou republikou (tlač 1320) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 29. 1271 Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2009 - 2013 (tlač 1271).
Správu uvedie ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 30. 1272 Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti a o činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre rodovú rovnosť (tlač 1272).
Správu uvedie ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 31. 1275 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Vaľovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1275) - druhé čítanie.
Návrh zákona odôvodní poslankyňa J. Vaľová.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 32. 1322 Návrh na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 1322).
Návrh uvedie poverený člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 33. 1253 Vládny návrh zákona o sťažnostiach (tlač 1253) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády Slovenskej republiky D. Čaplovič.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Bod sa prerokuje vo štvrtok 3. decembra 2009 po Hodine otázok.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 34. 1311 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1311) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády Slovenskej republiky D. Čaplovič.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Bod sa prerokuje vo štvrtok 3. decembra 2009 po Hodine otázok.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 35. 1235 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa Pučíka, Jána Richtera a Viliama Jasaňa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 1235) - druhé čítanie.
Návrh zákona odôvodní poverený poslanec.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 36. 1279 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Valockého a Róberta Madeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1279) - druhé čítanie.
Návrh zákona odôvodní poverený poslanec.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 37. 1316 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 1316) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Stiahnutý bod programu Stiahnutý bod programu 38. 1014 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1014) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom člen gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 39. 1304 Vládny návrh zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) - tlač 1304 - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie minister hospodárstva Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Bod sa prerokuje v utorok 8. decembra 2009 o 14.00 hod.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 40. 1263 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky k Singapurskému dohovoru o práve ochrannej známky z 27. marca 2006 (tlač 1263) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní minister hospodárstva Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Bod sa prerokuje v utorok 8. decembra 2009 o 14.00 hod.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 41. 1274 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fedora na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov (tlač 1274) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslanec M. Fedor.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 42. 1306 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milady Belásovej a Jozefa Ďuračku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1306) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 43. 1307 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Slafkovského na vydanie zákona o financovaní volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov (tlač 1307) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslanec A. Slafkovský.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 44. 1312 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zoltána Horvátha a Jarmily Tkáčovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1312) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 45. 1313 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (tlač 1313) - prvé čítanie.
Návrh ústavného zákona uvedie poslanec G. Gál.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 46. 1323 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Stanislava Janiša a Jána Goliana na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (tlač 1323) - prvé čítanie.
Návrh ústavného zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 47. 1324 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Prokopoviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov (tlač 1324) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslanec P. Prokopovič.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 48. 1325 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa Brocku, Moniky Gibalovej, Pavla Hrušovského a Márie Sabolovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1325) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 49. 1329 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov a zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov (tlač 1329) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslanec D. Jarjabek.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 50. 1330 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Františka Mikloška na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1330) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslanec F. Mikloško.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 51. 1331 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Minárika a Rudolfa Bauera na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov (tlač 1331) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 52. 1332 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Gibalovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1332) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslankyňa M. Gibalová.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Presunutý bod programu Presunutý bod programu 53. 1333 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mojmíra Mamojku, Ľubomíra Petráka, Jána Senka a Pavla Kuboviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam (tlač 1333) - prvé čítanie.

(Návrh zákona bol preložený na rokovanie nasledujúcej schôdze NR SR.)
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 54. 1336 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Galbavého na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1336) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslanec T. Galbavý.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 55. 1337 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Kužmu a Jaroslava Ivanča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1337) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 56. 1338 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Kužmu a Martina Pada na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1338) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 57. 1339 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Cibulkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1339) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslankyňa K. Cibulková.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 58. 1340 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Ľudmily Muškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1340) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslankyňa Ľ. Mušková.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 59. 1341 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Ľudmily Muškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1341) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslankyňa Ľ. Mušková.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 60. 1343 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Štefanca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1343) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslanec I. Štefanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 61. 1344 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Štefanca a Jarmily Tkáčovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1344) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 62. 1345 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily Tkáčovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1345) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslankyňa J. Tkáčová
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 63. 1346 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Goliana a Stanislava Janiša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1346) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 64. 1347 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej a Ľudmily Muškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1347) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverená poslankyňa.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Presunutý bod programu Presunutý bod programu 65. 1348 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej a Ľudmily Muškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1348) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverená poslankyňa.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Presunutý bod programu Presunutý bod programu 66. 1349 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1349) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslankyňa K. Tóthová.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 67. 1350 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Palka a Františka Mikloška na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1350) - prvé čítanie.
Návrh ústavného zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 68. 1351 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Tatiany Rosovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1351) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslankyňa T. Rosová.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 69. 1352 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tatiany Rosovej, Kataríny Cibulkovej a Pavla Freša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1352) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 70. 1353 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tatiany Rosovej a Jaroslava Ivanča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1353) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 71. 1354 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1354) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslankyňa L. Žitňanská.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 72. 1355 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela Rafaja a Jána Slotu na vydanie zákona na podporu vlastenectva (tlač 1355) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Stiahnutý bod programu Stiahnutý bod programu 73. 1309 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty Zmajkovičovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1309) - prvé čítanie.
Návrh ústavného zákona uvedie poslankyňa R. Zmajkovičová.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Stiahnutý bod programu Stiahnutý bod programu 74. 1310 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty Zmajkovičovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1310) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslankyňa R. Zmajkovičová.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 75. 1299 Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok I. polrok 2009 (tlač 1299).
Správu uvedie poverený člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 76. 1286 Správa o realizovaných a plánovaných predajoch emisií, spôsobe výberu kupca a procese uzatvárania zmluvy (tlač 1286).
Správu uvedie minister životného prostredia Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 77. 1234 Petícia občanov Slovenskej republiky Stop uránu na Slovensku (tlač 1234).

Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 78. 1300 Návrh na voľbu člena Dozornej komisie Slovenského rozhlasu (tlač 1300). (Tajné hlasovanie.).
Návrh odôvodní poverený člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 79. 1359 Návrh na voľbu kandidátov na sudcov disciplinárneho súdu (tlač 1359). (Tajné hlasovanie.).
Návrh uvedie poverený člen Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 80. 1302 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1302) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 81. 1358 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1358) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister zdravotníctva Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 82. 1368 Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky o umiestňovaní náboženských symbolov v školách a vo verejných inštitúciách v súlade s kultúrnou tradíciou krajiny (tlač 1368).

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 83. 1362, 1363 Návrh na odvolanie členov Rady Slovenského pozemkového fondu a) Návrh vlády Slovenskej republiky na odvolanie členov Rady Slovenského pozemkového fondu (tlač 1362). b) Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody na odvolanie členov Rady Slovenského pozemkového fondu (tlač 1363).
Návrh vlády k tlači č. 1362 odôvodní minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Návrh výboru k tlači č. 1363 odôvodní poverený člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 84. 1367 Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku zistení výboru pri prerokovaní žiadosti generálneho prokurátora Slovenskej republiky z 27. júla 2009 evidovanej pod číslom IV/1GPt 538/07-22 v znení žiadosti zo dňa 16. novembra 2009 evidovanej pod číslom XIV/1GPt 39/09-8 o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1367).
Správu uvedie predseda Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 85. 1365 Návrh na odvolanie poslanca Milana Urbániho z funkcie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a náhradného člena Stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1365).

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 86. 1366 Návrh na voľbu predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a vymenovanie náhradného člena Stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1366).

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 87. 1369 Návrh vlády Slovenskej republiky na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska (tlač 1369).
Návrh vlády odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu Hodina otázok.
(Ak je rokovacím dňom schôdze Národnej rady Slovenskej republiky štvrtok, vždy je na programe Hodina otázok so začiatkom o 14.00 hod.)
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 1298 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky do 3. novembra 2009 (tlač 1298).

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu Interpelácie poslancov.
(Body Písomné odpovede a Interpelácie sa prerokujú vo štvrtok 10. decembra 2009 po Hodine otázok.)

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.