Program schôdze Vytlačiť stránku / Print page

Program 42. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 21. 10. 2009 o 13:00

Zobraziť: body
Stav Číslo ČPT Bod    
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 1. 1236 Zákon z 10. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1236) - druhé a tretie čítanie.

Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 2. 1290 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1290).
Návrh vlády odôvodní ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 3. 1241 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2008 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2009 (tlač 1241).
Návrh vlády odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 4. 1291 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1291) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Bod sa prerokuje po schválení skráteného legislatívneho konania.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 5. 1242 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2008 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2009 (tlač 1242) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie minister financií Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Bod sa prerokuje po schválení skráteného legislatívneho konania.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 6. 1152 Vládny návrh zákona o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1152) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 7. 1193 Vládny návrh zákona o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1193) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 8. 1194 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1194) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 9. 1195 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení neskorších predpisov (tlač 1195) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 10. 1197 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1197) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 11. 1196 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1196) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 12. 1191 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1191) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 13. 1190 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1190) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 14. 1182 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov (tlač 1182) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 15. 1183 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (tlač 1183) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 16. 1184 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (tlač 1184) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 17. 1185 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov (tlač 1185) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 18. 1186 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (tlač 1186) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 19. 1192 Vládny návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1192) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 20. 1252 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1252) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie minister financií Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 21. 1254 Vládny návrh zákona o správe daní (tlač 1254) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie minister financií Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 22. 1224 Správa o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií Slovenskej republiky za I. polrok 2009 a predikcia vývoja do konca roka (tlač 1224).
Správu uvedie minister financií Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 23. 1220 Vládny návrh zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (tlač 1220) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády Slovenskej republiky D. Čaplovič, poverený riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Bod sa prerokuje v piatok 23. októbra 2009 od 9.00 hod.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 24. 1221 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1221) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády Slovenskej republiky D. Čaplovič, poverený riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Bod sa prerokuje v piatok 23. októbra 2009 od 9.00 hod.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 25. 1229 Vládny návrh zákona o ochrane pred povodňami (tlač 1229) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády Slovenskej republiky D. Čaplovič, poverený riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Bod sa prerokuje v piatok 23. októbra 2009 od 9.00 hod.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 26. 1253 Vládny návrh zákona o sťažnostiach (tlač 1253) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády Slovenskej republiky D. Čaplovič.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Bod sa prerokuje v piatok 23. októbra 2009 od 9.00 hod.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 27. 1174 Vládny návrh zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1174) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády Slovenskej republiky D. Čaplovič.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Bod sa prerokuje v piatok 23. októbra 2009 od 9.00 hod.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 28. 1178 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 1178) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády Slovenskej republiky D. Čaplovič.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Bod sa prerokuje v piatok 23. októbra 2009 od 9.00 hod.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 29. 1213 Správa o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí za rok 2008 spolu s návrhom programu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2010 (tlač 1213).
Správu uvedie podpredseda vlády Slovenskej republiky D. Čaplovič.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Bod sa prerokuje v piatok 23. októbra 2009 od 9.00 hod.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 30. 1147 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1147) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister zdravotníctva Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Bod sa prerokuje v utorok 27. októbra 2009 o 9.00 hod.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 31. 1256 Návrh na odvolanie podpredsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a návrh na zvolenie nového podpredsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (tlač 1256).
Návrh uvedie minister zdravotníctva Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Bod sa prerokuje v utorok 27. októbra 2009 o 9.00 hod.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 32. 1166 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1166) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister obrany Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Bod sa prerokuje v utorok 27. októbra 2009 o 9.00 hod.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 33. 1167 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1167) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister obrany Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Bod sa prerokuje v utorok 27. októbra 2009 o 9.00 hod.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 34. 1168 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1168) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister obrany Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Bod sa prerokuje v utorok 27. októbra 2009 o 9.00 hod.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 35. 1257 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1257) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 36. 1244 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1244) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 37. 1230 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom o výsadách a imunitách styčných dôstojníkov Slovenskej republiky pôsobiacich pri Europole (tlač 1230) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 38. 1231 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s vypovedaním Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole) a jeho dodatkových protokolov (tlač 1231) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 39. 1245 Vládny návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1245) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 40. 1246 Vládny návrh zákona o zmene názvu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach (tlač 1246) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 41. 1247 Vládny návrh zákona o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1247) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 42. 1248 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (tlač 1248) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 43. 1249 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1249) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 44. 1250 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 1250) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 45. 1225 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Stanislava Janiša na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1225) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslanec S. Janiš.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 46. 1232 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zoltána Horvátha a Štefana Kužmu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1232) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 47. 1235 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa Pučíka, Jána Richtera a Viliama Jasaňa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 1235) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 48. 1237 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Gibalovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (tlač 1237) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslankyňa M. Gibalová.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 49. 1238 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Tatiany Rosovej a Jarmily Tkáčovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (tlač 1238) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverená poslankyňa.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 50. 1239 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily Tkáčovej a Ivana Štefanca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1239) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 51. 1240 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily Tkáčovej na vydanie zákona o zákaze ťažby uránu na území Slovenskej republiky (tlač 1240) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslankyňa J. Tkáčová.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 52. 1243 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Zdenky Kramplovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 1243) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslankyňa Z. Kramplová.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 53. 1251 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Freša a Miroslava Jureňu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1251) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 54. 1258 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Mikuša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 563/2008 Z. z. (tlač 1258) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslanec J. Mikuš.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 55. 1259 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kláry Sárközy na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1259) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslankyňa K. Sárközy.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Stiahnutý bod programu Stiahnutý bod programu 56. 1261 Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie (tlač 1261) - prvé čítanie.
Návrh ústavného zákona uvedie poverený člen výboru.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Stiahnutý bod programu Stiahnutý bod programu 57. 1260 Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1260) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený člen výboru.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 58. 1266 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Kužmu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1266) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslanec Š. Kužma.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 59. 1267 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Kužmu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1267) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslanec Š. Kužma.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 60. 1269 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Minárika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (tlač 1269) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslanec P. Minárik.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 61. 1270 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Galbavého a Zoltána Horvátha na vydanie zákona o vzájomnej rodičovskej pomoci (tlač 1270) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 62. 1273 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Gibalovej a Júliusa Brocku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1273) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Presunutý bod programu Presunutý bod programu 63. 1274 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fedora na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov (tlač 1274) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslanec M. Fedor.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 64. 1275 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Vaľovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1275) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslankyňa J. Vaľová.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 65. 1276 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa Brocku, Márie Sabolovej a Pavla Hrušovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1276) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 66. 1277 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa Bauera a Pavla Minárika na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1277) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 67. 1278 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kláry Sárközy na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1278) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslankyňa K. Sárközy.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 68. 1279 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Valockého a Róberta Madeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1279) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 69. 1280 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Štefanca na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1280) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslanec I. Štefanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 70. 1281 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Štefanca na vydanie zákona o transformácii mzdy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1281) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslanec I. Štefanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 71. 1282 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tatiany Rosovej a Jaroslava Ivanča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1282) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 72. 1283 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tatiany Rosovej a Jaroslava Ivanča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1283) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 73. 1138 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1138) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 74. 1180 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1180) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 75. 1173 Vládny návrh zákona o ochranných známkach (tlač 1173) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 76. 1149 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1149) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister kultúry Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 77. 1150 Vládny návrh zákona o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1150) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 78. 1151 Vládny návrh zákona o doprave na dráhach (tlač 1151) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 79. 1153 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1153) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 80. 1181 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 1181) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 81. 1217 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o údržbe a opravách cestných mostných objektov a úsekov ciest na slovensko-českej štátnej hranici (tlač 1217) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 82. 1219 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Aktmi Svetovej poštovej únie - Ôsmy dodatkový protokol k Ústave Svetovej poštovej únie, Prvý dodatkový protokol ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie, Svetový poštový dohovor, Dohoda o poštových platobných službách, prijatými na 24. kongrese Svetovej poštovej únie (Ženeva, 23. 7. - 12. 8. 2008) - tlač 1219 - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 83. 1223 Návrh na odplatný prevod celej majetkovej účasti štátu na podnikaní obchodnej spoločnosti Letisko Piešťany, a. s. na ďalších akcionárov (tlač 1223).
Návrh uvedie minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 84. 1187 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1187) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 85. 1141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (tlač 1141) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 86. 1215 Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 2009 (stav za rok 2008) - tlač 1215.
Správu uvedie minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 87. 1216 Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2009 (stav za rok 2008) - tlač 1216.
Správu uvedie minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 88. 1212 Návrh na voľbu kandidátov na sudcov disciplinárneho súdu (tlač 1212) - opakovaná voľba. (Tajné hlasovanie.).

Tajné hlasovanie sa vykoná vo štvrtok 22. októbra 2009 po hlasovaní o 17.00 hod.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 89. 1285 Návrh na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa (tlač 1285). (Tajné hlasovanie.).
Návrh odôvodní poverený člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien.
Tajné hlasovanie sa vykoná vo štvrtok 22. októbra 2009 po hlasovaní o 17.00 hod.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 90. 1222 Návrh na voľbu člena Rady Slovenskej televízie (tlač 1222). (Tajné hlasovanie.).
Návrh odôvodní poverený člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Tajné hlasovanie sa vykoná vo štvrtok 22. októbra 2009 po hlasovaní o 17.00 hod.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 91. 1218 Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2010 (tlač 1218) - druhé a tretie čítanie. Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012. Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2010 (tlač 1284).
Vládny návrh zákona odôvodní minister financií Slovenskej republiky. Stanovisko uvedie predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. O bode sa začne rokovať v piatok 30. októbra 2009 o 9.00 hod.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 92. 1227 Návrh doplnku č. 1 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2009 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2010 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (tlač 1227).
Návrh uvedie prezident Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Bod sa prerokuje po prerokovaní tlače 1218.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 93. 1228 Návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na roky 2010 až 2012 (tlač 1228).
Návrh uvedie prezident Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Bod sa prerokuje po prerokovaní tlače 1218.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 94. 1288 Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2010 (tlač 1288).
Návrh uvedie generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Bod sa prerokuje po prerokovaní tlače 1218.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 95. 1262 Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2010 (tlač 1262).
Návrh uvedie predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Bod sa prerokuje po prerokovaní tlače 1218.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 96. 1255 Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2010 (tlač 1255).
Návrh uvedie predseda Rady banky a generálny riaditeľ EXIMBANKY Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Bod sa prerokuje po prerokovaní tlače 1218.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 97. Správa o činnosti Slovenskej informačnej služby v roku 2008. (Vyhradené.).
Správu podá riaditeľ Slovenskej informačnej služby.
Informáciu o výsledku prerokovania správy v Osobitnom kontrolnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby podá poverený člen výboru.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 98. 1291 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1291) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Bod sa prerokuje v utorok 27. októbra 2009 o 14.00 hod.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 99. 1242 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2008 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2009 (tlač 1242) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Bod sa prerokuje v utorok 27. októbra 2009 o 14.00 hod.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 100. 1294 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností (tlač 1294).
Návrh vlády odôvodní minister hospodárstva Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 101. 1295 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností (tlač 1295) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie minister hospodárstva Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 102. 1295 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností (tlač 1295) – druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister hospodárstva Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu Hodina otázok.
(Ak je rokovacím dňom schôdze Národnej rady Slovenskej republiky štvrtok, vždy je na programe Hodina otázok so začiatkom o 14.00 hod.)
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 1145 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky do 31. júla 2009 (tlač 1145). (Hlasovanie.).

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 1226 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky do 22. septembra 2009 (tlač 1226).

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu Interpelácie poslancov.
(Body Písomné odpovede a Interpelácie sa prerokujú vo štvrtok 29. októbra 2009 po Hodine otázok.)

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.