Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
3. 5. 2023 19:05:16 - 19:05:29 90. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1465 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváthová, Eva (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
180.
Ďakujem pekne za slovo. Vzhľadom na podané pozmeňujúce návrhy a lehotu potrebnú na ich preštudovanie 48 hodín, navrhujem hlasovanie v utorok 9. 5. o 11. hodine. Ďakujem.
3. 5. 2023 18:47:47 - 18:49:56 90. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1465 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváthová, Eva (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
166.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajú... predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1465) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh zákona prerokovali určené výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre sociálne veci a výbor pre zdravotníctvo.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie o návrhu, vládnom návrhu zákona nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre sociálne veci a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský vyslovili súhlas s návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona (tlač 1465) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom 4 tejto správy a stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona (tlač 1465) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje 59 pozmeňujúcich návrhov, súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 59 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 199 z 2. mája 2023, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona a Mareka Šefčíka za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu.
Pán predsedajúci, skončila som, môžete otvoriť rozpravu.
3. 5. 2023 18:36:33 - 18:38:33 90. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1582 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváthová, Eva (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
156.
Ďakujem. Ešte som nemala možnosť čítať toto vyjadrenie Slovenskej lekárskej komory. Nie je pravda, čo uvádzajú, že môže lekár písať, špecialista alebo všeobecný, lieky na tri mesiace. Nie je to pravda. Práve ten repetatur recept, ktorý sme tu spomínali, umožňuje lekárovi napísať lieky na jeden rok. A to sme chceli dosiahnuť, aby sa toto aj využívalo. Ak je povedzme epileptik, ktorý má, dlhodobo berie tie isté antiepileptiká, jeho stav je stabilizovaný, tak špecialistovi nič nebráni pri kontrole pravidelnej, ktorá musí byť, podotýkam aj vzhľadom na to, čo tu už bolo povedané, minimálne raz za rok, lebo vtedy stráca oprávnenie všeobecný lekár takýto liek napísať aj podľa tej staršej legislatívy, ktorá tu bola doteraz, tak vtedy ten lekár, pokiaľ nepredpokladá zhoršenie stavu pacienta, je schopný mu napísať ten liek na tri mesiace, na šesť mesiacov aj na dvanásť mesiacov. Kľudne môže pacienta informovať o tom, že ak sa vám zhorší stav, nebude sa vám niečo zdať, alebo budete mať, samozrejme, nejaký záchvat alebo podozrenie, môžete prísť aj skorej a tento repetatur recept sa dá zrušiť a zmení sa liečba prípadne. Všetci uznáme, že je... a to vyplýva aj z tých indikačných a preskripčných odporúčaní, alebo teda obmedzení pre lekára je viac ako výsostne želané, aby takéto špecifické ochorenia, však preto aj je indikačné obmedzenie, bolo na špecialistovi, čiže on si musí manažovať toho pacienta.
A čo spomínal predrečník pán doktor Urban, to, keď ja predpisujem liek, akýkoľvek lekár, vy si musíte byť vedomý predsa interakcie liekov, vy ste zodpovedný za ten predpis. Vy musíte vedieť, či interaguje s iným. To nemôžme nechať na všeobecného lekára, že vy neviete. Navyše špecialisti predpisujú menšie spektrum liekov a sú si vedomí lepšie nežiaducich účinkov alebo prípadných, prípadných problémov pri, pri, keď koridujú nejaké dva lieky. Čiže na to by som tiež chcela upozorniť.
A ďakujem za slovo.
3. 5. 2023 18:26:21 - 18:28:22 90. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1582 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváthová, Eva (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
148.
Ďakujem pekne.
Pán poslanec Krajčí, môžem potvrdiť tvoje slová, som rada, že si vystúpil a že si to zhrnul tak, ako to bolo. Ja nadviažem aj na mojich predrečníkov. Nie je pravda, že by som ja alebo pán poslanec Krajčí zablokovali to, aby očkovanie nešlo do parlamentu. Je pravda, že som hovorila s pánom ministrom a upozornila som ho na úskalia, ktoré tam hrozia, ale bez toho, aby som ho nejako ovplyvňovala alebo niečo. Povedala som mu svoj názor, svoj odborný názor a on sa rozhodol tak, ako sa rozhodol, alebo niekto na ministerstve. Čiže prosím, keby sa to naozaj rešpektovalo. Je zbytočné, aby sme sa tu obviňovali.
A čo sa týka preskripcie, škoda, že takáto diskusia nebola aj predtým. Ten pozmeňujúci návrh, ak si pamätáte, sa dvakrát dokonca v pléne čítal a vtedy som ani od ostatných strán nepočula nejaké, ani na výbore, nejaké väčšie diskusie o tom, čo ma mrzí, lebo teraz je najľahšie kritizovať.
A čo sa týka tých opakovaných receptov, existuje repetatur recept, ktorý keď si pacient prvýkrát vyzdvihne lieky, tak potom sa nastaví automat. Stačí toho pacienta edukovať, čo má robiť, a nie je pravda, že mu prepadne ten recept. Jedine keď si ho prvýkrát nestihne vybrať. Potom už ten automat tam je nastavený a dá sa to tak nastaviť, aby pacient tam chodil. Ale keď to lekár nechce urobiť a nebude a budú sa medzi sebou vadiť, že ten nenapíše, ten nenapíše, no tak potom naozaj trpí pacient a mňa to veľmi mrzí. A naozaj ma mrzí aj do toho, do toho bodu, kde sa to teraz dostalo, že tí lekári navzájom, proste tá, tá nevraživosť je obrovská, a toto určite nebolo naším cieľom.
Čiže ja vnímam túto úpravu ako kompromis. Som rada, že si to vysvetlil, a dúfam, že vecne, bez obviňovania sa budeme, sa pokúsime vlastne to, čo bolo nedobré, napraviť, ale zároveň rešpektovať aj všeobecných lekárov a zároveň brať ako úplne normálnu a prirodzenú vec, že keď som špecialista a mám na seba viazané preskripčné lieky, tak budem zodpovedať za tie lieky aj za toho pacienta a budem sa oňho starať tak, ako mám.
3. 5. 2023 18:10:11 - 18:12:11 90. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1582 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváthová, Eva (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
136.
Ďakujem pekne za slovo.
Ďakujem, pán doktor, za vaše vystúpenie, ktoré bolo konštruktívne. My sme sa aj súkromne bavili o problematike delegovanej preskripcie. Celá tá zmena vlastne vznikla preto, že špecialisti niektorí nepísali lieky, ktoré sú preskripčne a indikačne viazané na nich a nechávali vlastne túto povinnosť na všeobecných lekárov, ktorých, ktorých to nadmerne zaťažovalo, pretože minimálne hodinu až dve svojho času počas dňa písali vlastne takéto delegované recepty. A niektoré, niektoré situácie boli krajné, až také, že ani pri vyšetrení nenapísal lieky. Takže vnikla táto zmena, ktorá v praxi, žiaľ, ukázala, že malo to viaceré nedostatky, ktoré teda, čestne priznávam, a táto, táto zmena, ktorá teraz prichádza, ich z veľkej miery rieši.
Pokiaľ by sme akceptovali to, čo ste vy hovorili, že to delegovanie na tri predĺžiť na šesť, tak v podstate sa vrátime skoro do stavu, ktorý bol predtým. A všeobecní lekári určite nebudú spokojní s takýmto riešením, pretože naozaj dlhé roky je to diskusia. Nedokázalo sa to za tie dlhé roky nikam posunúť. Takto je to myslené tak a v tejto novele sa aj o tom hovorí, že špecialista bude mať povinnosť pri vyšetrení napísať lieky. Môže ich napísať na tri mesiace a zároveň môže delegovať na ďalšie tri mesiace, keď teda uzná za vhodné, na všeobecného lekára. Potom ak je pacient dispenzarizovaný, tak tak či tak raz za šesť mesiacov musí ísť k tomu špecialistovi pri dispenzarizácii, takže bude možnosť, aby tie lieky znova dostal od špecialistu.
Nechceme, aby nedostatok špecialistov sa nahrádzal nadmernou prácou pre všeobecných lekárov, lebo aj tých je nedostatok. Pomaličky tí, čo sú v dôchodkovom veku, zatvárajú ambulancie a keď sa toto vráti naspäť, tak ako to bolo pred tou novelou, tak obávam sa, že veľa z nich pôjde do dôchodku a aj takí mladí, ktorí robia, tak proste to nebudú chcieť pracovať. Čiže toto vnímam ako vhodný kompromis, tak aby sa tá situácia nezneužila, aby pacient dostal sa k svojim liekom. Ďakujem.
16. 3. 2023 18:05:47 - 18:07:47 88. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1491 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváthová, Eva (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
190.
Ďakujem pekne, pán poslanec Gröhling, za vaše vystúpenie. Ja som mala možnosť s pánom Kučerom, ktorý je hlavným predkladateľom tohto návrhu, hovoriť o tomto zákone, aj sledovať jeho kroky. Takisto ako aj vy viete, on sa tri roky intenzívne snaží túto tému, tejto téme sa venovať a nie hocijako. Venuje sa jej systematicky, opakovane, organizoval rôzne stretnutia odborníkov, kde všade všetci potvrdili od lekárov či verejných zdravotníkov aj špecialistov, ktorí sa venujú, učiteľov telesnej výchovy a podobne, všetci sme sa zhodli na tom, že áno, je potrebné sa systematicky venovať aj výchove k zdraviu, aj pohybu detí, a to, čo v škole tie deti sa naučia, nadobudnú, tak to ich potom sprevádza celý život.
Ja už keď som tu bola pred desiatimi rokmi v opozícii, tak už vtedy sme mali tému zdravotnej výchovy na školách a vyššieho počtu telesnej výchovy a, žiaľ, musím skonštatovať, že za desať rokov sme sa absolútne, ale absolútne nikam neposunuli. Darmo to my budeme profesori prednášať na vysokých školách študentom. Áno, musíme začať už v škôlke, potom na základnej škole, viesť systematicky deti k tomu, aby sa viacej hýbali. Naše deti terajšie už úplne inak fungujú, ako sme my fungovali. My sme prišli zo školy, hodili sme tašku, išli sme sa hýbať. Teraz to tak jednoducho nie je. Keď neodveziete dieťa na tréning, tak sa nehýbe, sadne si za mobil alebo za počítač.
Ja teda chcem oceniť to, že vy ste nejakú aktivitu vyvinuli, aj ste sa snažili nejako, nejakým spôsobom to uchopiť, ja som ale presvedčená o tom, že to musíme urobiť systematicky a ja chápem tento krok pána poslanca Kučeru a preto som ho aj podporila, ako taký výkrik zúfalstva z toho, že môžte robiť čokoľvek v tomto systéme a každý vám povie, ako sa to nedá. Ja som tiež z toho zúfalá a jednoducho si myslím, že keď sa to nebude dať urobiť takto, pretože ani terajší minister, žiaľ, neni naklonený tomuto postupu, tak niekto sa musí postaviť a povedať: stačilo a musíme ísť do toho takto.
Ďakujem.
15. 3. 2023 16:25:02 - 16:26:21 88. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1465 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváthová, Eva (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
81.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňa k návrhu uvedeného zákona, tlač 1465.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy, ďalej môže doplniť (rečníčka sa zasmiala). Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní vo výboroch do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
14. 3. 2023 15:25:08 - 15:27:02 88. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1362 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváthová, Eva (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Ďakujem pekne za slovo.
Je tam jeden veľký, podstatný rozdiel, Tomáš. Vy totižto túto výnimku dávate, len ak nie je táto prítomnosť v súlade s poskytovaním, teda s povahou poskytovanou zdravotníckeho výkonu. To je veľký rozdiel. Nič iné tam nemôže byť zohľadnené. To, že to bude opravené alebo teda špecifikované v metodickej, v metodickom pokyne, vo vyhláške, pre mňa neni argument. My to rozširujeme práve na to, aby tam mohli byť aj iné situácie, ktorú, ktoré môžu nastať. A ja som presvedčená o tom, že ich nedáte všetky do metodického usmernenia. Môže nastať, môže byť chrípková epidémia, môžu byť priestorové problémy, čokoľvek, môžu tam byť problémy dieťa druhé, ktoré je na tej izbe a podobne. Čiže preto je tam takéto všeobecné znenie.
A ja mám tak isto, mne to robila, môj právnik, právna kancelária, tak isto mám odborné, odborné usmernenia aj od právnikov, môžme sa tu prieť, čo je právne lepšie alebo horšie, vy tam máte výnimku len na povahu poskytovaného výkonu. Doteraz som nedostala odpoveď na to, čo to znamená, aká povaha zdravotníckeho výkonu, ktoré áno, ktoré nie, odpovedzte mi na to. A my to rozširujeme práve preto, aby tam mohli byť aj iné. Ja viem, že sa vám to nepáči, ja tomu rozumiem, pretože sa tam dá schovať všetko, hej? Ja som považovala za seriózne dať nejaký taký návrh, ktorý by zohľadňoval tieto moje pripomienky. Dať, nemusíte ho schváliť, ja vôbec na tom netrvám, ja sa stotožňujem s tým, ešte raz, aby tie deti mali sprievod, ale tak, aby to bolo vykonateľné v praxi. Nie tak, že dáme zákon a robte si teda vy, čo sa s tým budete potýkať v praxi, ako chcete, nás to nezaujíma. Lebo aj to som už od vás počula, pani poslankyňa. Čiže o toto mne ide, tak nechcem, aby tu vznikala nejaká tenzia, ale ako v dobrom vám to hovorím, že reálne v tomto vidím ten obrovský rozdiel, ktorý tam je. A množstvo odborníkov, menujte ktorých, pediatrov, menujte ktorých. Môžme sa s nimi stretnúť. Veľmi rada sa s nimi stretnem.
14. 3. 2023 14:55:48 - 14:57:48 88. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1362 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváthová, Eva (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Pani poslankyňa Marcinková, s tým, čo ste teraz na konci uviedli, čo sa týka hospitalizačného syndrómu, ja s vami plne súhlasím. Áno, je to tak, ako hovoríte. Ja som sa to snažila vysvetliť. Možno to nebolo až tak zrozumiteľné, ale verím, že pre väčšinu ľudí a poslancov sediacich v tejto sále áno. Mrzí ma, že to beriete takto, že nechcem. Toho som sa presne obávala.
A čo sa týka komunikácie alebo diskusie, ktoré ste mali. Ja vám neberiem to, že ste hovorili s ústavný... s právnikmi ústavnými, teda odborníkmi na ústavu a že ste si to prediskutovali. My sme podobný návrh pripravovali s pani poslankyňou Šebovou a presne viem, čo nám bolo vytýkané na legislatívnej rade vlády. A to som tiež hovorila v rozprave. Som prekvapená, že vám to vytýkané nie je.
A dovoľte mi odcitovať z vášho návrhu, kde píšete, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má maloleté dieťa právo na prítomnosť zákonného zástupcu alebo osoby určenej zákonným zástupcom, inej osoby do náhradnej starostlivosti, do ktorej bol pacient zverený podľa osobitného predpisu, inej blízkej osoby. Tam máte takúto možnosť. Čiže sa môže určiť iná blízka osoba, keď pacient tam nemá svojho rodiča. Takže ja neviem, možno tomu zle rozumiem.
Druhá vec je, hovoríte, že neviem, čo je to zdravotnícky výkon alebo že to je zadefinované. Prosím vás, kde je zadefinovaná povaha zdravotníckeho výkonu? Ja viem, čo to je zdravotnícky zákon. Ale povedzte mi a vás vyzývam tu, čo to znamená, že aká povaha zdravotníckeho výkonu bude znamenať, že ten rodič nesmie byť pri pacientovi. Pomenujte to ako predkladateľ, mňa to vážne zaujíma, aby som ako lekár vedela, ak vám to prejde, že čo to znamená. Operácia nie, operačka nie, lebo odvolávať sa na metodický pokyn... Keby ste ho doniesli, návrh toho metodického pokynu, a že takto by to mohlo vyzerať, tak to by som brala ako fér, hej? Ale inak tento argument neberiem.
A čo sa týka vášho argumentu na ten rozširujúci návrh, v zmysle citovaného toho návrhu to neni rozširujúci návrh. On len upravuje to, čo tam je. Ja som nešla nad rámec toho. Čiže s týmto celkom nesúhlasím, čo ste povedali... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
14. 3. 2023 14:36:07 - 14:38:01 88. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1362 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváthová, Eva (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí sa zapojili s faktickými poznámkami, menovite pán poslanec Suja, Urban, Kočiš, pani poslankyňa Kavecká, pán poslanec Šefčík, Pleštinská, Kuriak a pani poslankyňa Tabák. Vďaka za slová aj za to, že ste, že sa stotožňujete so mnou v tomto mojom názore. Ja sa snažím, aby aj sestry, ktoré robia na tých oddeleniach, aj lekári sa nedostali do situácií pre nich neriešiteľných alebo konfliktných, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvnia ich možnosť sa starať o naše choré deti, hej? Čiže toto bolo mojím zámerom.
A, pán poslanec Ledecký, ja rozumiem vašemu postoju, máte pravdu. Áno, mohla som ten pozmeňovací návrh dať skôr. Pracovalo sa ešte na tom, aby bol čo najlepšie vykonateľný aj s OLAP-om z Parlamentného inštitútu. Nie je zas taký dlhý alebo náročný, aby ste sa nestihli s ním oboznámiť. Nakoniec som ho tu prečítala aj som ho poriadne vysvetlila. Ale áno, asi by sa patrilo s pani predkladateľkou o tom komunikovať. Ja mám ešte živo v pamäti skúsenosť, keď sme hovorili o tehotných ženách. A v komunikácii s ňou, kedy vlastne hovoriť teda, že je otvorená rôznym zmenám, ale to, to boli ťažké rozhovory, ktoré jednoducho stále v podstate chcela tak, ako to má ona, bez akéhokoľvek kompromisu. Ja jej rozumiem, pretože ona pozerá na to z toho ľudského právneho hľadiska a tam asi to absolútne právo by malo byť. Ale ja sa snažím o to, aby bolo realizovateľné v praxi to, čo vy chcete urobiť, hej?
Čiže stále aj, pani poslankyňa Marcinková, sa snažíte dávať do pozornosti tú českú úpravu. Ale práve v tej českej úprave je, že sa môže obmedziť toto právo, ak narúša poskytovanie zdravotnej starostlivosti. A to je veľmi kľúčová a dôležitá vec, pretože tam jednoducho sú tieto prípady zahrnuté. Ja sa nepotrebujem ako lekár súdiť po súdoch a riešiť, že či som, mal tam byť ten rodič alebo nie. Ja potrebujem sa starať o pacienta a poskytnúť mu to, čo mu poskytnúť viem.
Ďakujem.
14. 3. 2023 13:52:22 - 14:19:12 88. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1362 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváthová, Eva (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte mi vystúpiť za klub OĽANO, aj keď na začiatku chcem čestne povedať, že nie je to názor úplne celého klubu. Klub OĽANO bude mať voľné hlasovanie v tomto prípade, ale dovolím si tlmočiť väčšinu, väčšinový názor klubu OĽANO, ktorý sa stotožňuje s tým, čo povedal pán Kočiš, ktorý, so všetkým, čo ste povedali, úplne súhlasím, aj pán Valocký.
Dovoľte mi sa vyjadriť ako verejnému zdravotníkovi, ktorý 20 rokov, viac ako 20 rokov učí na fakulte verejného zdravotníctva, učím študentov prevenciu a venujem sa vlastne okrajovo aj dodržiavaniu práv dieťaťa. Momentálne učím starostlivosť o mladú generáciu a zrovna teraz som prednášala o právach dieťaťa a chcem aj ako pediater sa vyjadriť, ktorý 10 rokov pôsobil v praxi na pediatrickom oddelení v Trnave. A chcela by som vám zhrnúť, v prvom čítaní som nestihla prísť na rozpravu, nemala som možnosť vystúpiť, ale tento problém sme tu riešili pred rokom. Vtedy tiež bola takáto podobná debata a tento zákon presne z týchto dôvodov, ktoré už tu boli pomenované, sme neprijali. Tie pomery, ktoré za ten rok sa udiali, alebo rok a pol, sa nezmenili, žiaľ, v slovenskom zdravotníctve, a preto sa stotožňujem s tým, že tento návrh nie je aplikovateľný v praxi.
Úvodom chcem ale pochváliť predkladateľov. Úplne, plne rozumiem tomu, prečo to chcú urobiť, a pani poslankyňa Marcinková a ostatní predkladatelia majú pravdu, je to v súlade s medzinárodnými dohovormi. Dieťa má právo na nepretržitý sprievod, zlepšuje to podmienky pri hospitalizácii a liečení toho dieťaťa a ja sama vždy, keď to bolo možné, som toho rodiča prijala. Niekedy tí rodičia nechceli to dieťa, nechceli byť tam na oddelení z rôznych dôvodov, napríklad mali doma menšie dieťa, museli ísť do práce a podobne, a sama som zažila deti, ktoré mali silný hospitalizačný syndróm, hej, že boli oddelené od svojej matky. Pamätám si jedného pacienta, ktorý mal dva roky, mamina mala šesťtýždňové dieťatko doma a otec chodil do práce, a mal ťažkú obštrukčnú bronchitídu. To nie je ťažká diagnóza, ale diagnóza, pri ktorej dieťa musí byť hospitalizované, pretože sa môže doma udusiť. A on prišiel, ten chlapček bol veľmi citlivý a prišiel, celý čas proste stál v postieľke a pozeral sa von oknom a hľadal maminu. Celý týždeň, ako bol hospitalizovaný. Ja som za ním chodila, sestričky za ním chodili. Jednoducho nebolo možné. Maminu sme ani, ani sme jej neodporúčali, aby ho došla pozrieť, pretože takéto dieťa to veľmi ťažko zvláda, keď tú maminu na chvíľu uvidí a potom zase ide preč. Čiže sú aj takéto situácie, čím nechcem povedať, že nemá na to právo, ale niekedy sa proste stane, že tá matka nemôže byť s dieťaťom.
Takže ešte raz sa vrátim k tomu, nerada by som bola, aby po skončení môjho vystúpenia bolo OĽANO alebo ja nejako v médiách roznesené, že nechceme sprievod rodiča alebo osoby určenej rodičom alebo opatrovníkom pri dieťati, ale nie je to naozaj realizovateľné. Tak ako aj pri prvom čítaní spomenul pán poslanec Baláž veľmi mierne, že by to mohlo spôsobovať konfliktné situácie, tak o tom som presvedčená a tých príkladov by som mohla povedať veľa.
Čo sa týka práva dieťaťa na sprievod, pacienti napríklad majú právo na zdravotnú starostlivosť v súlade s najnovšími poznatkami vedy. Neviem, či viete, ale naši onkologickí pacienti nedostávajú takúto starostlivosť. Nedostávajú lieky, ktoré by dostali, keby žili v Rakúsku. U nás pacient zomrie a v Rakúsku prežije. To je fakt, to je fakt, ktorý, proste tieto práva nie sú dodržané. Čím zase neospravedlňujem to, že takéto právo by nemalo byť v našom zákone, len sa nestotožňujeme vlastne so znením tohto zákona.
Ste sa tu vlastne inšpirovali českou úpravou, od pani poslankyne som ju dostala, a práve česká úprava je upravená tak, že lekár môže mať posledné slovo a povedať kedy áno a kedy nie. Hej, čiže majú napísané, že dieťa má právo na nepretržitú starostlivosť, ak to nenarušuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ja na konci prednesiem pozmeňujúci návrh, kde sa snažíme toto upraviť tak, aby sme aj ukázali dobrú vôľu a tento môj deklarovaný súhlas, ale tak, aby sme ukázali, že musí byť lekár ten posledný, ktorý jednoducho povie, že či to narúša, alebo nenarúša. Ja ako lekár, keď som bola v službe sama v Trnave ako neatestovaný lekár, lebo to sa bežne deje, ja nemám čas rozmýšľať, či tam môže byť teraz rodič, nemôže. A keď som sa vás, pani poslankyňa, na takom užšom kruhu, odbornom stretnutí pýtala, že čo to je vlastne ten, tá, že neni v súlade s povahou výkonu, že čo to vlastne znamená, tak ste povedali, že možno pri bronchoskopii by mohol byť ten rodič, hej, to je tiež v celkovej anestéze dieťa, ale už pri nejakej ťažšej operácii nie. Čiže dovoľte mi prečítať to znenie, ktoré tam máte.
Prítomnosť osoby podľa prvej vety môže byť ošetrujúcim lekárom v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas obmedzená, ak by nebola zlučiteľná s povahou poskytovaného zdravotného výkonu. V nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas. Pýtam sa, čo je to nevyhnutná miera? To znamená, že raz ho môže držať za ruku, raz môže byť v miestnosti, ale teda nepôjde preč a raz musí ísť úplne mimo toho oddelenia? Čo to znamená? Na nevyhnutný čas, tomu rozumiem, hej, aj keď to tiež sa dá o tom diskutovať.
A povaha poskytovaného zdravotného výkonu, ja ako lekár, keby to teraz prešlo a by sme to schválili, ja neviem, čo to znamená. Čo to znamená povaha poskytovaného výkonu? Keď mne prišlo dieťa ročné do služby dehydratované, malo skolabované periférne cievne riečisko, nevedela som mu napichnúť žilu. Vy keď mu tú žilu nenapichnete, tak to dieťa musí ísť na vyššie pracovisko. Napríklad v Trnave neexistujú áristi, ktorí by mu zaviedli centrálny venózny katéter na rehydratáciu, čiže ja musím mať absolútny kľud a keď to dieťa príde v akútnom stave, ja ho musím riešiť, hej? Ja nemám čas na maminu, ktorá je tak isto, my liečime celú tú rodinu, tá matka je v takom stave, ja sama som matka troch detí, takisto sme mali podozrenie na vážne ochorenie u svojho dieťaťa, napriek tomu, že som matka a pediater, mne vyplo hlavu a ja som nebola schopná normálne fungovať, hej, a ten rodič, je to hrozné vidieť svoje dieťa v takomto stave. A teraz si zoberte, že ja ho pichám napríklad do hlavičky, keď neviem cievu, hej, čiže to sú veci, ktoré jednoducho ja nemám čas v tom momente rozmýšľať, či tam môže byť a nemôže.
Odvolávate sa na vyhlášku, že to tam bude upravené. Ja som si teda poctivo aj tú českú vyhlášku pozrela. My sa domnievame, že musí byť aj v zákone jednoducho napísané, že musí byť možnosť a jasná možnosť, pokiaľ to narúša zdravotnú starostlivosť, tak tá osoba tam nemá byť. Aby bolo jasné, aby tí lekári v tých službách sa nemuseli obávať, že bude na nich nejaké trestné oznámenie alebo ich budú vláčiť po súdoch. Tá situácia v súčasnom zdravotníctve je komplikovaná, hej? Hanbím sa za to, čo niekedy podáva, podávajú niektorí aj z našich ministrov, napríklad zákon, kedy chceme zatvárať poskyto... teda zriaďovateľov zdravotníckych zariadení za to, že neni dostatok personálu. Pre mňa pri tejto napätej situácii to je niečo nepochopiteľné, hej? A toto mi príde, samozrejme, že v menšej miere, ale taká paralela toho, lebo ak toto prejde, tak viete, čo sa stane v praxi? Keď toto má v praxi primár oddelenia naplniť, tak bude musieť znížiť lôžka, znížiť počet lôžok. To znamená, že na oddelení nebude na izbe, nebudú na izbe štyri deti, ale bude tam len jedno dieťa a z 30 lôžok, ktoré tam môžu byť, tak tam bude 10 povedzme na desiatich izbách. Pretože všetky tie fakty, čo ste tu spomenuli vo faktických poznámkach, boli pravdivé.
Presne, pán poslanec Kočiš, treba reagovať aj na to, že je tam súkromie vlastne aj toho druhého dieťaťa. Predstavte si izbu, kde sú štyri deti v adolescentnom veku, hej, 12-, 14-, 16-ročné, a teraz tam budú štyria rodičia, lebo ja ako matka, keby som mala takúto možnosť, tak tam budem sedieť aj na stoličke od rána do večera, som taký typ matky, budem tam sedieť, hej? A žiaden lekár mi to nevyhovorí, lebo ja na to budem mať právo a bude to v zákone, hej, nejaká podzákonná vyhláška. Lebo viete, čo vy hovoríte, vy hovoríte to, že dáme právo, ale bude vlastne obmedzené, takže ten stav bude taký, ako je teraz. V podstate, hej?
Rozumiem, chcete dať právo, aby to bolo v zákone, je to pekné, ľúbivé, ale prax bude taká, že podľa vyhlášky aj tak tam oni nebudú, keď povieme my lekári, že sa to nedá, hej? No a teraz späť napríklad k tomu príkladu, tak bude tam pri jednom dieťati babka, pri jednom matka, pri jednom otec a pri ďalšom bude mama aj otec, pretože neuvádzate v zákone, či tam môže byť jeden alebo viac osôb, to je tiež obrovský problém. A teraz si predstavte oddelenie napríklad, kde som ja pracovala, je tam jedno oddelenie napríklad väčších detí, kde je 30, 30 lôžok a teraz tam bude 30 rodičov, hej? Hovorím stále o deťoch, ktoré sú adolescenti. Bude sa tam korzovať, tam budú chodiť, máme tam jedny sociálne zariadenia, teraz tam bude, je tam jedna sprcha, to sú všetko veci, ktoré bude musieť ten primár, keď toto príde do praxe, bude musieť riešiť reálne. Pýtam sa, že kde sú dopady vlastne tohto, tohto práva dieťaťa na rodičov? To neni len stolička. Teraz si zoberte, že tam je vaše dieťa, ktoré je po ťažkej operácii, príde rodič druhého dieťaťa, ktorý tam chce silou-mocou byť a má teploty, má chrípku a teraz príde a nakazí vám vaše dieťa a ono môže zomrieť, kto bude za to zodpovedný? Ja lekár? Však ja ako lekár mám zodpovednosť za tie deti. Ja predsa musím mať právo rozhodnúť, lebo pre mňa je zdravie toho dieťaťa najvyššou hodnotou, hej, nad právo na ten sprievod.
Ale ešte raz, aj v tomto bode zdôrazňujem, že to právo dieťaťa by malo byť, máte pravdu, súhlasím s vami a aj chápem vašu netrpezlivosť a vaše rozčarovanie nad tým, že zase sa to odsunie o 20 rokov. Áno, je to možné. Preto som si dala tú námahu a skúsili sme upraviť ten zákon tak, aby tam bola táto možnosť, ktorú som spomínala.
Ja pred rokom som to riešila trošku intenzívnejšie a mám tu vlastne pri sebe vyjadrenie hlavného odborníka pre pediatriu, ktoré si vám dovolím teraz prečítať. A pán poslanec Lehotský sa v prvom čítaní tiež vyjadroval o tom, že ako to funguje v súkromných nemocniciach, tak tiež má vlastne stiahnutú informáciu pre rodičov z jednej nemocnice súkromnej, nebudem menovať, kde je, ale predpokladám, že aj ostatné nemocnice takto fungujú. Čiže nie celkom pravda je to, že v súkromných nemocniciach je to iné možno alebo teda patriacim súkromníkom, nemyslím si, že je to iné. Čiže tieto veci vám ešte poviem a prečítam s tým, že nesúhlasia s tým ani lekári, ktorí majú nejaké zariadenia, volajú nám teraz, jednak sa zľakli toho, že chceme ich zatvárať, keď nebude dostatok sestier, tak my namiesto toho, aby sme riešili ten nedostatok, tak dáme zákon, ktorý povie, že ak nebudú, tak pôjdete do väzenia. To je pre mňa niečo nepredstaviteľné. A tá, ten odpor voči lekárom, ktorí, ktorí v podstate tak isto boli zúfalí a proste išli, išli do štrajku, alebo teda nie do štrajku, ale išli do toho stavu, kedy kým nebolo podpísané memorandum, bol pre mňa akt zúfalstva, pretože my lekári vieme, čo v tej nemocnici máte dostať a čo nedostanete. Ja to viem, vy to neviete, vy tam prídete a vy si myslíte, že dostanete, čo máte, hej?
Ja mám teraz veľmi takú aktuálnu skúsenosť so svojím vlastným svokrom, ktorý minulý rok v decembri, žiaľ, zomrel. A ja som s ním nebola v intenzívnom kontakte a potom, keď sme sa dostali k tomu, čo za posledný rok si prežil v nemocniciach, neviem, či by sa dalo predísť jeho ochoreniu a jeho úmrtiu, ale to bolo pre mňa niečo, niečo otrasné a určite nie som jediná, kto má takýto, takýto názor.
A verte mi, že tá situácia je hrozná a bude horšia. Zatvárajú sa oddelenia, pacienti, pacientovi oznámia, že sa zatvorilo oddelenie, teraz aktuálne ORL v Ružinove, dostane informáciu, že nebude zoperované napriek tomu, že má už dokonca zaplatené predoperačné vyšetrenia, pretože mu ich nikto nechcel spraviť, a vám príde domov list, že nebudete ošetrený. To je realita slovenského zdravotníctva. My do tohto ideme lekárom povedať, že dieťa má právo a nás nezaujíma, ako to spravíte, musí tam proste ten sprievod byť.
Takže prečítam vám teraz príjem pacienta, ktorý sa hovorí vlastne v jednej súkromnej nemocnici, že ako, ako príjem, príjem sprievodcu, je tam aj sprievod pacienta a sprievodcu. "Dieťa počas hospitalizácie na pediatrickom oddelení môže sprevádzať len jedna osoba." V tomto zákone nie je uvedené, či to je jedna alebo viac osôb, čiže teoreticky vyplýva, že tam je aj viac osôb, nie je tam vyslovene napísané, že to je jedna osoba. Tu je uvedené matka, otec, iný plnoletý rodinný príslušník. Žiaľ, naše kapacitné možnosti nám neumožňujú prijať sprievodcu ku každému dieťaťu. (Zaznievanie gongu.) "O prijatí sprievodcu ku konkrétnemu dieťaťu rozhoduje vedúci lekár príslušného pracoviska, obvykle primár počas ústavnej pohotovostnej služby službukonajúci lekár, pričom zohľadňuje predovšetkým vek dieťaťa, prednostne prijímame sprievodcu k dojčeným deťom a malým deťom do päť rokov, a kapacitné možnosti."
Už teraz je v zákone, že do troch rokov dieťa musí mať sprievod, a dokonca je tá hospitalizácia hradená poisťovňou. Síce peniaze, ktoré to nenahradia, to, čo tu nemocnicu to stojí, ale môže tam byť. Dojčené deti musia mať tak isto povinne zo zákona matku pri sebe, a dokonca musí mať nárok na lôžko tá matka. Čiže to, to je už doteraz. My sme sa snažili vždy do šesť rokov toho rodiča vždy prijať, aj keď, keď sme mali obmedzené priestorové možnosti, ale akonáhle prišlo viac pacientov a bola ohrozená zdravotná starostlivosť, rodič musel ísť domov. A to sa vlastne aj v tej, českom metodickom usmernení sa toto rieši, hej?
Ďalšie, ktoré sa vlastne píše v tomto odporúčaní súkromnej nemocnice... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Páni poslanci, naozaj skúste tichšie, vyrušuje to, nie je to ani slušné.

Horváthová, Eva, poslankyňa NR SR
Umiestnenie sprievodcu závisí... ehm, takto, "sprievodca môže byť umiestnený v izbe spolu s dieťaťom na lôžku určenom pre sprievodcu, celkovo deväť lôžok má to jedno oddelenie detské, na nadštandardnej izbe na to určenej, celkovo tri lôžka, v izbe spolu s dieťaťom na neobsadenom pacientskom lôžku. Umiestnenie sprievodcu závisí opäť od kapacitných možností daného pracoviska, v prípade, ak je sprievodca umiestnený na neobsadenom pacientskom lôžku, môže byť v prípade potreby požiadaný, aby lôžko uvoľnil pre hospitalizované dieťa, pričom tejto žiadosti je povinný neodkladne vyhovieť. Iné možnosti pobytu sprievodcu hospitalizovaného pacienta nie sú. Iné možnosti pobytu sprievodcu hospitalizovaného pacienta, vlastné karimatky, sedenie na stoličke vedľa postieľky dieťaťa a podobne nie sú prípustné, a preto prosíme, aby ste o takúto možnosť personál ani nežiadali. Dovoľujeme si vás tiež informovať, že pobyt sprievodcu na pediatrickom oddelení tejto nemocnie je spoplatnený." Nebudem čítať názov tej nemocnice. Čiže toľko zo súkromnej nemocnice, ktorá, ktorú ste teda hovorili, že tam by to mohlo byť.
Ja mám teda informácie, som sa v Boroch nebola pozrieť, v súkromnej nemocnici, ale že tam sú izby také, že je jeden pacient a každý ten pacient na izbe môže mať sprievodcu. Aj dospelý človek má právo na sprievodcu, hej, aj ťažko zdravotne postihnutý.
Ináč keď sme pri tých ťažko zdravotne postihnutých, tak my s pani poslankyňou Šebovou sme takýto návrh dali, mal pôvodne podobné znenie, ako má váš, a kým sme si prešli legislatívnou radou vlády aj parlamentným OLAP-om a takisto ministerskými odborníkmi, tak sa to dostalo do podoby, ktorá bola schválená, je už teraz v zákone. A aj v tom pozmeňujúcom návrhu sa my budeme pridržiavať už platnej úpravy, pretože je to veľmi podobné, či je to ťažko zdravotne postihnutá osoba, to sú v podstate aj niektoré deti, alebo to bude dieťa, tak už niečo je v zákone platné, takže tam je úplne zbytočné tam dávať iné znenie. A tak isto tam je, bude tam zahrnuté v tom pozmeňováku aj to, čo pani poslankyňa Žitňanská chcela dať ako pozmeňovák, aby to boli aj tí ľudia, ktorí sa uchádzajú o opatrovanie dieťaťa, ktoré je opustené, hej? Čiže to tam bude aj v tom mojom pozmeňujúcom návrhu.
No, mám tu spred roka zamietavé stanovisko ministerstva zdravotníctva, prečo teraz dalo súhlas, neviem, neviem si to celkom dobre vysvetliť, a mám tu vlastne stanovisko hlavného odborníka pre pediatriu: "Vážená pani poslankyňa, po preštudovaní návrhu zákona, ktorým sa tento zákon mení (576), ktorý je na sprevádzanie dieťaťa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, môžeme konštatovať, že ide o veľmi dobrú myšlienku do budúcnosti, ktorá by napĺňala Chartu práv dieťaťa. Bohužiaľ, v aktuálnej situácii v ústavnej zdravotnej starostlivosti a pri aktuálnom stave našich ústavných zdravotníckych zariadení je tento návrh zákona z pohľadu realizovateľnosti zámeru predkladateľov nerealizovateľný." Najvýznamnejšie pripomienky sú nasledovné: aktuálne priestorové kapacity takmer všetkých oddelení starších detí – adolescentov nie sú schopné zabezpečiť lôžko všetkým sprevádzajúcim osobám mladším ako 18 rokov. Tieto zdravotnícke zariadenia nikdy neboli plánované na takýto účel a ich rekonštrukcie by si vyžiadali nemalé finančné náklady. Aktuálna forma úhrady za zdravotnú starostlivosť nezohľadňuje platbu za sprevádzajúcu osobu; rodičia detských pacientov do troch rokov veku a onkologických pacientov majú zo zákona umožnenú bezplatnú hospitalizáciu.
U starších detí je stanovený fixný poplatok 3,30 eur na deň; tento poplatok nepokrýva ani základné náklady na lôžko, energie, hygienu a podobne. Rovnako DRG úhradový systém nezohľadňuje vek do 18 rokov ako indikátor na vyššiu, efektívnu, relatívnu... pardon... váhu prípadu. Napriek týmto ekonomickým faktorom sú mnohí rodičia hospitalizovaní spolu s maloletým dieťaťom. V niektorých situáciách, obzvlášť v adolescentom veku, samotná prítomnosť sprevádzajúcej osoby nie je z medicínskeho pohľadu žiaduca, ba dokonca môže byť kontraproduktívna. Ide o vekové obdobie, kde veľa diagnóz patrí do kategórie psychosomatických ochorení, kedy sa, často vyvolávajúcim faktorom sú aj zlé vzťahy v rodine. S týmto sa tak isto úplne stotožňujem.
Čo sa týka onkologických oddelení, ktoré tu boli spomenuté, keďže je to diagnóza, ktorá je, môže byť smrteľná, tak samozrejme, že tieto oddelenia sa uspôsobili tak, aby tam ten rodič mohol byť, či už v akejkoľvek forme, či už v pohodlnejšej, alebo menej pohodlnej. Nie je to jednoduché ani tam, ale keby ste to mali urobiť na všetkých oddeleniach, tak jednoducho, ako ste teraz počuli aj slová hlavného odborníka, nedá sa to zrealizovať.
Čiže prednesiem teraz pozmeňujúci návrh, kde budú vlastne tri body. Ja si uvedomujem, že som to nekomunikovala s predkladateľkou. Možno to nie je slušné, ale mám skúsenosť z predchádzajúceho roka, kde sme spolu komunikovali a chodili na mňa rôzne anonymy, na, pána predsedu Sulíka, že, že, že som jedno... mám to aj odfotené, môžem to ukázať, že ako som ja proti tomu a podobné také veci, na ktoré som nie zvyknutá, nemám rada konflikty, takže som si povedala, že je to moja morálna povinnosť, keď to teda kritizujem, tak musím pripraviť niečo, čo teda tú aj moju túžbu, aby to právo bolo naplnené, teda bude, ale zároveň bude zohľadňovať tie, tie riziká, ktoré som spomenula. Takže teraz poviem odôvodnenie a potom prečítam pozmeňujúci návrh.
Čiže bude mať tri body. V prvom bode budeme hovoriť o tom, že prítomnosť viacerých osôb, respektíve nie limitované množstvo osôb môže v praxi pri poskytovaní starostlivosti spôsobiť komplikácie. To som spomínala, to je jasné.
V druhom bode vzhľadom na tie nedostatky, keď si, keď teda sme presvedčení o tom, že nevieme zadefinovať ani teraz a myslím si, že ani predkladatelia, že čo to je povaha výkonu, a domnievame sa, že ani vo vyhláške sa nedajú všetky situácie obsiahnuť, tak jednoducho chceme, aby bolo priamo v zákone toto právo, možnosť tohto práva obmedziť, ak bude narušovať zdravotnú starostlivosť. To znamená, ak vznikne chrípková epidémia alebo nemám na to priestorové možnosti, tak bude môcť ten ošetrujúci lekár povedať, nemôže tu byť teraz za týchto okolností rodič.
No a v bode tri hovoríme vlastne o tom, aby ošetrujúci lekár, pokiaľ má podozrenie na týranie a zneužívanie dieťaťa, aby hneď mohol zabrániť prijatiu takéhoto rodiča. To sú veľmi chúlostivé situácie, ja som ich zažila niekoľkokrát, kedy vám príde v službe dieťa, ktoré na prvý pohľad vidíte, že je zanedbané, mala som takého tiež dvojročného chlapčeka, ktorý mal generalizovaný svrab na koži na celom tele, mal vši a prišiel, dvojročný nevedel jesť, nevedel piť, nereagoval vôbec a prišla s ním mamina, ktorá mala šestnásť rokov, tá našťastie nechcela byť hospitalizovaná, v tomto prípade má lekár povinnosť prijať toto dieťa a urobiť všetky kroky na to, aby to dieťa bolo chránené. Keby tá matka chcela byť hospitalizovaná, ja musím mať právo to zakázať, aby sme to dieťa mohli jednak chrániť a jednak urobiť také úkony, aby to dieťa sa nemuselo, alebo, respektíve pracovať s tou rodinou, aby sa mohlo vrátiť, ale do iných podmienok, alebo ak tam naozaj došlo k nejakému trestnému činu, aby tí rodičia mohli byť stíhateľní. A nie sú to ľahké situácie naozaj, verte mi, niekedy títo rodičia sú veľmi agresívni, čo ja aj chápem, pretože je to naozaj choroba celej rodiny. Mať choré dieťa je naozaj skľučujúce a tí rodičia sú s tým veľmi dotknutí. Čiže ešte raz chcem zdôrazniť, že preto som aj ten pozmeňujúci návrh pripravila, aby bolo jasné, že naozaj s vami súhlasím, že áno, vždy, keď to je možné, malo by to dieťa mať toho sprievodcu.
A tiež hovoríme o tom, že ak dieťa nechce toho rodiča, to je tiež jeho právo, to je tiež v medzinárodných dohovoroch, tak môže odmietnuť takúto prítomnosť rodiča. Vždy, nemyslím si, že je to len od dvanásť rokov, vždy je to na jeho úrovni veku, dieťa má totižto právo sa aj vyjadrovať k poskytovanej zdravotnej starostlivosti a my sa ako lekári dostávame do veľmi ťažkých etických vecí, pretože na jednej strane hovoríme, že musíme chrániť právo dieťaťa slobodne sa rozhodnúť na jeho vekovej úrovni a jeho mentálnych schopností, na druhej strane musíme chrániť jeho zdravie. A to vždycky aj svojim študentom vysvetľujem, že naozaj tie vážky tam, že kedy ešte poviete, že ak nebude brať túto liečbu, lebo ju nechce, a ešte to neohrozí jej zdravotnú starostlivosť, je veľmi náročné.
Ešte vám, kým prečítam ten pozmeňujúci návrh, poviem jeden príklad. Som mala takú pacientku, ona má sedemnásť rokov, ťažký priebeh Crohnovej choroby, bola zvyknutá na naše oddelenie, na nášho pána primára, vždycky, keď mala nejaký relaps ochorenia, tak sa vracala k nám a keď prišla do tohto obdobia, mala asi šestnásť rokov, no, sedemnásť rokov mala vtedy, keď prišla, proste mala nejaké ťažšie obdobie a povedala, že ona nebude brať lieky, že ona ich nechce. A prišla vo veľmi ťažkom dekompenzovanom stave, to je ochorenie, kedy keď neberiete lieky, tak sa vám zapáli črevná stena na rôznych častiach, môžte mať vredy, môže vám prasknúť črevo, dostanete akútnu brušnú príhodu a môže ten pacient zomrieť, hej? Čiže keď sa naozaj nekontroluje a má ťažký priebeh to ochorenie, môže to takto dopadnúť. A vtedy tiež ste na vážkach, že čo. Ona povedala, že lieky si nepraje a nechce ich užívať, lebo ju to obťažuje, stále ich musí brať, je jej z toho zle, a na druhej strane bolo to, že my sme videli, že ak tie lieky nebude brať, tak môže umrieť. Tak teraz sa musíte rozhodnúť, čo je lepšie. Ja ako lekár hovorím, že vždy na prvom mieste musí byť zdravie toho dieťaťa a nič ho nesmie narušiť. Ani možný rizikový rodič druhého dieťaťa na tej istej izbe. Keby sme mali jednu izbu, osobitný vchod by bol pre pacienta a pre sestričky, z druhej strany vchod pre príslušníkov rodiny s prísnym režimom, tak si to viem predstaviť. Vtedy sa to dá realizovať, ale to u nás nie je a ani tak rýchlo nebude.
Keby ste dali návrh zákona, nech každé nové oddelenie detské, ktoré vznikne, má takéto podmienky, že musí to spĺňať, tak zahlasujem. Ak mi dáte petíciu, tiež za ňu zahlasujem. To je pre mňa tá petícia, ako keď si dáte petíciu, chcete, aby každé dieťa malo rodinu? Chcem. Ja chcem, aby malo sprievod, ale neviem to zrealizovať.
Dobre, takže myslím, že som povedala všetko, čo som chcela, a dovolím si teraz prečítať pozmeňujúci návrh, ktorý bol podaný do podateľne.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Horváthovej a Mareka Šefčíka k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry Marcinkovej, Mariána Viskupiča a Vladimíra Ledeckého na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1362).
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry Marcinkovej, Mariána Viskupiča a Vladimíra Ledeckého na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení takto:
Doterajší text v čl. I pod úvodnou vetou sa nahrádza bodmi 1 a 2, ktoré znejú:
„1. V § 11 ods. 16 sa slová „odseku 15" nahrádzajú slovami „odsekov 15 a 18".
2. § 11 sa dopĺňa odsekmi 18 a 19, ktoré znejú:
„(18) Ak v druhej vete nie je ustanovené inak, má maloleté dieťa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti právo na prítomnosť osoby podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo inej plnoletej osoby písomne určenej osobou podľa § 6 ods. 1 písm. b), ak prítomnosť tejto osoby nenaruší alebo nenarúša poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo ak neexistujú iné závažné dôvody. Právo na prítomnosť osoby podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo inej plnoletej osoby písomne určenej osobou podľa § 6 ods. 1 písm. b) nemá osoba, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie. Ošetrujúci lekár môže pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vylúčiť prítomnosť osoby podľa prvej vety v prípade odôvodneného podozrenia o týraní alebo zneužívaní maloletého dieťaťa touto osobou alebo ak by jej prítomnosťou mohol byt' ohrozený zdravý vývoj maloletého dieťaťa, ako aj v prípade, ak sa jedná o vyšetrenie za účelom vylúčenia týchto skutočností. Podrobnosti o uplatňovaní práva maloletého dieťaťa na prítomnosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(19) Maloleté dieťa má právo odmietnuť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti prítomnosť osoby podľa odseku 18. Podrobnosti o uplatňovaní práva maloletého dieťaťa na odmietnutie osoby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva."."
Ďakujem. Zároveň týmto žiadam o vyňatie bodov 1 až 3 z informácie na osobitné hlasovanie.
Ďakujem za pozornosť.
22. 12. 2022 11:25:01 - 11:25:01 78. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváthová, Eva (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ctené plénum, v utorok nás opustil vzácny človek pán profesor Vladimír Krčméry. Bol to človek, uznávaná vedecká osobnosť u nás aj v zahraničí. Mala som tu česť s ním pracovať od začiatku svojej kariéry, sprevádzal všetky moje vedecké kroky, stal sa mojím krstným otcom a bola som naozaj, bolo mi nesmiernou cťou sledovať ho, ako pomáha tým najbiednejším a najrôznejším.
Sám pracoval v tropických krajinách, založil okolo 60 zahraničných misií, kde sám aj pracoval, vedel zohnať sponzorské peniaze a sám bol nám všetkým príkladom. Bol uznávanou vedeckou osobnosťou na Slovensku aj v zahraničí. Kam vošiel, rozžiaril celú miestnosť a vedel všetkých, prepáčte, vedel všetkých ohúriť a neustále udivoval aj mňa svojimi nielen medicínskymi vedomosťami, ale aj vedomosťami všeobecného prehľadu.
Uctíme si ho, prosím, minútou ticha. Verím, že bude mať svojich nasledovníkov v neuveriteľnom počte ľudí, ktorých vychoval a že budeme môcť dôstojne pokračovať v jeho práci.
Česť jeho pamiatke!
16. 3. 2022 15:40:36 - 15:43:58 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 867 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváthová, Eva (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
55.
Ďakujem veľmi pekne aj pani poslankyni Cigánikovej za jej vstup aj za jej podporu tohto zákona...
===== 55.
Ďakujem veľmi pekne. Aj pani poslankyni Cigánikovej za jej vstup aj za jej podporu tohto zákona. Treba povedať pár faktov k tomuto pozmeňujúcemu návrhu a prvý taký najdôležitejší je, že tento zákon bol posúvaný o jeden mesiac. Všetci sme vedeli, čo v tom zákone je a keď niekto chcel dať pozmeňujúci návrh, mohol prísť skôr s ním. Ja som dostala definitívnu verziu pozmeňujúceho návrhu včera. V rýchlosti sme si pozreli tento pozmeňujúci návrh. Ja sa s tým úplne stotožňujem. Ja som to hovorila aj pani Marcinkovej. My sme namietali pri tom jej prvom návrhu sprievod pre všetky deti, ktorý, doteraz si myslíme, že nebude v súčasných podmienkach realizovateľný. O tehotných ženách sme sa vtedy vôbec nebavili. A ja sa s tým, aby bol sprievod pri tehotnej žene, úplne stotožňujem. Podľa mojich informácií aj podľa osobného rozhovoru včera s pani Marcinkovou, to sa už deje aj v súčasnosti bez toho, aby to bolo ako právo zakotvené v zákone. Žiaľ, tie podmienky niekedy v tých nemocniciach sú také, že sú vysoké poplatky pri sprievode otca pri pôrode a podobne.
Dali sme si pozrieť tento pozmeňujúci návrh a nie sme úplne stotožnení so znením toho pozmeňujúceho návrhu a aj po včerajšom rozhovore neviem, kedy by sme došli k nejakej zmene a nezdá sa mi fér nechať zákon prepadnúť, pretože my, naším pôvodným zámerom bolo poriešiť teda zdravotne ťažko postihnuté osoby a pokiaľ by sme to chceli rozširovať, tak po skúsenostiach, ktoré máme s našou malou úpravou, naozaj si dovolím tvrdiť, že toto by mohlo priniesť problémy.
Už prvý problém je, že vlastne v prvom odseku meníte odsek 16, ktorý my sme zmenili na výbore, je v spoločnej správe. Čiže už tuná sa ten pozmeňujúci návrh nezhoduje. A ďalšie veci spomínal aj pán poslanec Šefčík. Píšete tam, že sa zaručuje právo na prítomnosť blízkej osoby. My sa nestotožňujeme s touto definíciou. My sme ju museli práve zmeniť v našom návrhu zákona, čiže preto je pre nás v tomto znení neprijateľný tento pozmeňujúci návrh.
Opakujem, že ten zámer je v poriadku. Ja nevidím žiaden problém, aby ste ako skupina poslancov ho dali osobitne a vydiskutovali si tieto problémy, ktoré vás iste čakajú, tak ako čakali nás v druhom čítaní.
Takisto ako bolo už spomenuté, uvádzate tam, že niekoľko ďalších osôb určených, ak dovoľujú podmienky zariadenia. Ak budú mať veľkú pôrodnicu, žena povie, že tam chce mať dvadsať ľudí, ja sa pýtam, je to v poriadku? Lebo nikto, kto povie, že, že zariadenie to umožňuje a tá žena to chce, má na to právo, my to dáme do zákona, hej? Čiže toto môže byť takisto problém.
My sme mali podobnú formuláciu predtým, že ak ide o osobu, ktorá je vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody alebo výkone detencie, to neplatí. To nám tiež bolo namietané, že sa to dá rôznymi spôsobmi uchopiť a aj vysvetliť. Zrejme sa teda jedná o tú osobu, ktorá rodí, keby náhodou bola vo výkone trestu, ale môže sa to myslieť aj inak. My sme to museli dať z našej definície preč.
A takisto formulácia, že môže byť ošetrujúcim lekárom v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas obmedzená, tiež je to obmedzená, v zmysle akom obmedzená? Na nejakých päť minút, desať minút, v prípade, ak tam nemôže byť, tak musí byť vylúčená. Čiže tieto, všetky tieto pojmy sa nám nezdajú úplne zrozumiteľné a chceli by sme sa vyhnúť tomu, aby pozmeňujúci návrh, ktorý sme nemali dostatočný čas na to si ho pozrieť, aby ovplyvnil prijatie a čistotu celého zákona, na ktorej nám aj s pani poslankyňou Šebovou veľmi záleží.
Takže ešte raz, zámer podporujem, ďakujem aj za vašu podporu a uchádzam sa o vaše hlasy.
16. 3. 2022 15:40:36 - 15:43:58 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 867 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváthová, Eva (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
55.
Ďakujem veľmi pekne aj pani poslankyni Cigánikovej za jej vstup aj za jej podporu tohto zákona...
===== 55.
Ďakujem veľmi pekne. Aj pani poslankyni Cigánikovej za jej vstup aj za jej podporu tohto zákona. Treba povedať pár faktov k tomuto pozmeňujúcemu návrhu a prvý taký najdôležitejší je, že tento zákon bol posúvaný o jeden mesiac. Všetci sme vedeli, čo v tom zákone je a keď niekto chcel dať pozmeňujúci návrh, mohol prísť skôr s ním. Ja som dostala definitívnu verziu pozmeňujúceho návrhu včera. V rýchlosti sme si pozreli tento pozmeňujúci návrh. Ja sa s tým úplne stotožňujem. Ja som to hovorila aj pani Marcinkovej. My sme namietali pri tom jej prvom návrhu sprievod pre všetky deti, ktorý, doteraz si myslíme, že nebude v súčasných podmienkach realizovateľný. O tehotných ženách sme sa vtedy vôbec nebavili. A ja sa s tým, aby bol sprievod pri tehotnej žene, úplne stotožňujem. Podľa mojich informácií aj podľa osobného rozhovoru včera s pani Marcinkovou, to sa už deje aj v súčasnosti bez toho, aby to bolo ako právo zakotvené v zákone. Žiaľ, tie podmienky niekedy v tých nemocniciach sú také, že sú vysoké poplatky pri sprievode otca pri pôrode a podobne.
Dali sme si pozrieť tento pozmeňujúci návrh a nie sme úplne stotožnení so znením toho pozmeňujúceho návrhu a aj po včerajšom rozhovore neviem, kedy by sme došli k nejakej zmene a nezdá sa mi fér nechať zákon prepadnúť, pretože my, naším pôvodným zámerom bolo poriešiť teda zdravotne ťažko postihnuté osoby a pokiaľ by sme to chceli rozširovať, tak po skúsenostiach, ktoré máme s našou malou úpravou, naozaj si dovolím tvrdiť, že toto by mohlo priniesť problémy.
Už prvý problém je, že vlastne v prvom odseku meníte odsek 16, ktorý my sme zmenili na výbore, je v spoločnej správe. Čiže už tuná sa ten pozmeňujúci návrh nezhoduje. A ďalšie veci spomínal aj pán poslanec Šefčík. Píšete tam, že sa zaručuje právo na prítomnosť blízkej osoby. My sa nestotožňujeme s touto definíciou. My sme ju museli práve zmeniť v našom návrhu zákona, čiže preto je pre nás v tomto znení neprijateľný tento pozmeňujúci návrh.
Opakujem, že ten zámer je v poriadku. Ja nevidím žiaden problém, aby ste ako skupina poslancov ho dali osobitne a vydiskutovali si tieto problémy, ktoré vás iste čakajú, tak ako čakali nás v druhom čítaní.
Takisto ako bolo už spomenuté, uvádzate tam, že niekoľko ďalších osôb určených, ak dovoľujú podmienky zariadenia. Ak budú mať veľkú pôrodnicu, žena povie, že tam chce mať dvadsať ľudí, ja sa pýtam, je to v poriadku? Lebo nikto, kto povie, že, že zariadenie to umožňuje a tá žena to chce, má na to právo, my to dáme do zákona, hej? Čiže toto môže byť takisto problém.
My sme mali podobnú formuláciu predtým, že ak ide o osobu, ktorá je vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody alebo výkone detencie, to neplatí. To nám tiež bolo namietané, že sa to dá rôznymi spôsobmi uchopiť a aj vysvetliť. Zrejme sa teda jedná o tú osobu, ktorá rodí, keby náhodou bola vo výkone trestu, ale môže sa to myslieť aj inak. My sme to museli dať z našej definície preč.
A takisto formulácia, že môže byť ošetrujúcim lekárom v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas obmedzená, tiež je to obmedzená, v zmysle akom obmedzená? Na nejakých päť minút, desať minút, v prípade, ak tam nemôže byť, tak musí byť vylúčená. Čiže tieto, všetky tieto pojmy sa nám nezdajú úplne zrozumiteľné a chceli by sme sa vyhnúť tomu, aby pozmeňujúci návrh, ktorý sme nemali dostatočný čas na to si ho pozrieť, aby ovplyvnil prijatie a čistotu celého zákona, na ktorej nám aj s pani poslankyňou Šebovou veľmi záleží.
Takže ešte raz, zámer podporujem, ďakujem aj za vašu podporu a uchádzam sa o vaše hlasy.
16. 3. 2022 15:40:36 - 15:43:58 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 867 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváthová, Eva (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
55.
Ďakujem veľmi pekne aj pani poslankyni Cigánikovej za jej vstup aj za jej podporu tohto zákona...
===== 55.
Ďakujem veľmi pekne. Aj pani poslankyni Cigánikovej za jej vstup aj za jej podporu tohto zákona. Treba povedať pár faktov k tomuto pozmeňujúcemu návrhu a prvý taký najdôležitejší je, že tento zákon bol posúvaný o jeden mesiac. Všetci sme vedeli, čo v tom zákone je a keď niekto chcel dať pozmeňujúci návrh, mohol prísť skôr s ním. Ja som dostala definitívnu verziu pozmeňujúceho návrhu včera. V rýchlosti sme si pozreli tento pozmeňujúci návrh. Ja sa s tým úplne stotožňujem. Ja som to hovorila aj pani Marcinkovej. My sme namietali pri tom jej prvom návrhu sprievod pre všetky deti, ktorý, doteraz si myslíme, že nebude v súčasných podmienkach realizovateľný. O tehotných ženách sme sa vtedy vôbec nebavili. A ja sa s tým, aby bol sprievod pri tehotnej žene, úplne stotožňujem. Podľa mojich informácií aj podľa osobného rozhovoru včera s pani Marcinkovou, to sa už deje aj v súčasnosti bez toho, aby to bolo ako právo zakotvené v zákone. Žiaľ, tie podmienky niekedy v tých nemocniciach sú také, že sú vysoké poplatky pri sprievode otca pri pôrode a podobne.
Dali sme si pozrieť tento pozmeňujúci návrh a nie sme úplne stotožnení so znením toho pozmeňujúceho návrhu a aj po včerajšom rozhovore neviem, kedy by sme došli k nejakej zmene a nezdá sa mi fér nechať zákon prepadnúť, pretože my, naším pôvodným zámerom bolo poriešiť teda zdravotne ťažko postihnuté osoby a pokiaľ by sme to chceli rozširovať, tak po skúsenostiach, ktoré máme s našou malou úpravou, naozaj si dovolím tvrdiť, že toto by mohlo priniesť problémy.
Už prvý problém je, že vlastne v prvom odseku meníte odsek 16, ktorý my sme zmenili na výbore, je v spoločnej správe. Čiže už tuná sa ten pozmeňujúci návrh nezhoduje. A ďalšie veci spomínal aj pán poslanec Šefčík. Píšete tam, že sa zaručuje právo na prítomnosť blízkej osoby. My sa nestotožňujeme s touto definíciou. My sme ju museli práve zmeniť v našom návrhu zákona, čiže preto je pre nás v tomto znení neprijateľný tento pozmeňujúci návrh.
Opakujem, že ten zámer je v poriadku. Ja nevidím žiaden problém, aby ste ako skupina poslancov ho dali osobitne a vydiskutovali si tieto problémy, ktoré vás iste čakajú, tak ako čakali nás v druhom čítaní.
Takisto ako bolo už spomenuté, uvádzate tam, že niekoľko ďalších osôb určených, ak dovoľujú podmienky zariadenia. Ak budú mať veľkú pôrodnicu, žena povie, že tam chce mať dvadsať ľudí, ja sa pýtam, je to v poriadku? Lebo nikto, kto povie, že, že zariadenie to umožňuje a tá žena to chce, má na to právo, my to dáme do zákona, hej? Čiže toto môže byť takisto problém.
My sme mali podobnú formuláciu predtým, že ak ide o osobu, ktorá je vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody alebo výkone detencie, to neplatí. To nám tiež bolo namietané, že sa to dá rôznymi spôsobmi uchopiť a aj vysvetliť. Zrejme sa teda jedná o tú osobu, ktorá rodí, keby náhodou bola vo výkone trestu, ale môže sa to myslieť aj inak. My sme to museli dať z našej definície preč.
A takisto formulácia, že môže byť ošetrujúcim lekárom v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas obmedzená, tiež je to obmedzená, v zmysle akom obmedzená? Na nejakých päť minút, desať minút, v prípade, ak tam nemôže byť, tak musí byť vylúčená. Čiže tieto, všetky tieto pojmy sa nám nezdajú úplne zrozumiteľné a chceli by sme sa vyhnúť tomu, aby pozmeňujúci návrh, ktorý sme nemali dostatočný čas na to si ho pozrieť, aby ovplyvnil prijatie a čistotu celého zákona, na ktorej nám aj s pani poslankyňou Šebovou veľmi záleží.
Takže ešte raz, zámer podporujem, ďakujem aj za vašu podporu a uchádzam sa o vaše hlasy.
16. 3. 2022 15:40:36 - 15:43:58 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 867 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváthová, Eva (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
55.
Ďakujem veľmi pekne aj pani poslankyni Cigánikovej za jej vstup aj za jej podporu tohto zákona...
===== 55.
Ďakujem veľmi pekne. Aj pani poslankyni Cigánikovej za jej vstup aj za jej podporu tohto zákona. Treba povedať pár faktov k tomuto pozmeňujúcemu návrhu a prvý taký najdôležitejší je, že tento zákon bol posúvaný o jeden mesiac. Všetci sme vedeli, čo v tom zákone je a keď niekto chcel dať pozmeňujúci návrh, mohol prísť skôr s ním. Ja som dostala definitívnu verziu pozmeňujúceho návrhu včera. V rýchlosti sme si pozreli tento pozmeňujúci návrh. Ja sa s tým úplne stotožňujem. Ja som to hovorila aj pani Marcinkovej. My sme namietali pri tom jej prvom návrhu sprievod pre všetky deti, ktorý, doteraz si myslíme, že nebude v súčasných podmienkach realizovateľný. O tehotných ženách sme sa vtedy vôbec nebavili. A ja sa s tým, aby bol sprievod pri tehotnej žene, úplne stotožňujem. Podľa mojich informácií aj podľa osobného rozhovoru včera s pani Marcinkovou, to sa už deje aj v súčasnosti bez toho, aby to bolo ako právo zakotvené v zákone. Žiaľ, tie podmienky niekedy v tých nemocniciach sú také, že sú vysoké poplatky pri sprievode otca pri pôrode a podobne.
Dali sme si pozrieť tento pozmeňujúci návrh a nie sme úplne stotožnení so znením toho pozmeňujúceho návrhu a aj po včerajšom rozhovore neviem, kedy by sme došli k nejakej zmene a nezdá sa mi fér nechať zákon prepadnúť, pretože my, naším pôvodným zámerom bolo poriešiť teda zdravotne ťažko postihnuté osoby a pokiaľ by sme to chceli rozširovať, tak po skúsenostiach, ktoré máme s našou malou úpravou, naozaj si dovolím tvrdiť, že toto by mohlo priniesť problémy.
Už prvý problém je, že vlastne v prvom odseku meníte odsek 16, ktorý my sme zmenili na výbore, je v spoločnej správe. Čiže už tuná sa ten pozmeňujúci návrh nezhoduje. A ďalšie veci spomínal aj pán poslanec Šefčík. Píšete tam, že sa zaručuje právo na prítomnosť blízkej osoby. My sa nestotožňujeme s touto definíciou. My sme ju museli práve zmeniť v našom návrhu zákona, čiže preto je pre nás v tomto znení neprijateľný tento pozmeňujúci návrh.
Opakujem, že ten zámer je v poriadku. Ja nevidím žiaden problém, aby ste ako skupina poslancov ho dali osobitne a vydiskutovali si tieto problémy, ktoré vás iste čakajú, tak ako čakali nás v druhom čítaní.
Takisto ako bolo už spomenuté, uvádzate tam, že niekoľko ďalších osôb určených, ak dovoľujú podmienky zariadenia. Ak budú mať veľkú pôrodnicu, žena povie, že tam chce mať dvadsať ľudí, ja sa pýtam, je to v poriadku? Lebo nikto, kto povie, že, že zariadenie to umožňuje a tá žena to chce, má na to právo, my to dáme do zákona, hej? Čiže toto môže byť takisto problém.
My sme mali podobnú formuláciu predtým, že ak ide o osobu, ktorá je vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody alebo výkone detencie, to neplatí. To nám tiež bolo namietané, že sa to dá rôznymi spôsobmi uchopiť a aj vysvetliť. Zrejme sa teda jedná o tú osobu, ktorá rodí, keby náhodou bola vo výkone trestu, ale môže sa to myslieť aj inak. My sme to museli dať z našej definície preč.
A takisto formulácia, že môže byť ošetrujúcim lekárom v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas obmedzená, tiež je to obmedzená, v zmysle akom obmedzená? Na nejakých päť minút, desať minút, v prípade, ak tam nemôže byť, tak musí byť vylúčená. Čiže tieto, všetky tieto pojmy sa nám nezdajú úplne zrozumiteľné a chceli by sme sa vyhnúť tomu, aby pozmeňujúci návrh, ktorý sme nemali dostatočný čas na to si ho pozrieť, aby ovplyvnil prijatie a čistotu celého zákona, na ktorej nám aj s pani poslankyňou Šebovou veľmi záleží.
Takže ešte raz, zámer podporujem, ďakujem aj za vašu podporu a uchádzam sa o vaše hlasy.
16. 3. 2022 15:26:40 - 15:27:13 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 867 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváthová, Eva (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
47.
Ďakujem veľmi pekne za podporu. Náš pôvodný zámer, ako som už spomínala, bol rozšíriť ten okruh. Ale ako vždy sa v praxi nakoniec ukáže, že nie je to také jednoduché pre všetkých zdravotne postihnutých ľudí, tak verím, že v budúcnosti sa nám podarí vymyslieť spôsob, ako to čo najlepšie umožniť pacientom tak, aby každý pacient, ktorý trpí, a zvlášť tí, ktorí už majú nejaké iné postihnutie, mali pri sebe tú blízku osobu. Aj takí, ktorí sú, ktorí vedia podpísať informovaný súhlas, ale takisto by bola žiadúca táto, tento sprievod pre ich zdravie.
Čiže ďakujem pekne za podporu ešte raz.
16. 3. 2022 15:22:56 - 15:24:48 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 867 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváthová, Eva (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
43.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Tak ako som už v úvodnom slove povedala, budeme sa snažiť s týmto zákonom dosiahnuť to, aby ťažko zdravotne postihnuté osoby pri hospitalizácii alebo aj pri ambulant, poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti mali svoju osobu, ktorú si určia, ktorá môže byť ich rodinný príslušník alebo blízka osoba, v snahe zlepšiť komunikáciu, starostlivosť o takýchto pacientov.
Pôvodným naším zámerom bolo zahrnúť všetky ťažko zdravotne postihnuté osoby, avšak po takých prvotných analýzach, ktoré sme mali z niektorých poisťovní, hospitalizovaných takýchto osôb je, myslím, ak sa nemýlim teraz, viac ako 14 %, čo by mohlo mať dosť významný efekt na možno na priestorové vybavenie určitých oddelení a podobne. Takže sme zúžili túto skupinu osôb len na tie osoby, ktoré nie sú schopné dať informovaný súhlas, to znamená osoby, všetky detský pacienti s ťažkým zdravotným postihnutím a osoby, ktoré majú svojho zákonného zástupcu.
Zákon sa posúval o jeden mesiac a bolo to z dôvodu toho, že tá formulácia, ktorú sme pôvodne navrhovali, nebola úplne jednoznačná a dostačujúca, takže sme si nechali čas a upravili to aj podľa požiadaviek legislatívnej rady vlády aj podľa ministerstva zdravotníctva tak, aby vlastne všetky strany boli spokojné a tá formulácia bola jednoznačná a ľahko uplatniteľná v praxi. To je teda, ten kto nečítal tú spoločnú správu, to je vlastne obsahom aj tých dvoch pozmeňujúcich návrhov v spoločnej správe. Vôbec sa nemení zámer tohto zákona. Nijako sa nerozširuje ani nezužuje, len sa presne vymedzuje, ktoré osoby to sú a že to môže byť v jednom čase iba jedna osoba.
Verím, že vás chcem aj poprosiť o podporu a verím, že spoločne schválením tohto návrhu zákona sa nám podarí zlepšiť starostlivosť o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ďakujem pekne
16. 3. 2022 15:18:35 - 15:19:53 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 867 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváthová, Eva (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
39.
Ďakujem pekne.
Vážený pán podpredseda, milé panie poslankyne, milí páni poslanci, dovoľte mi uviesť v druhom čítaní návrh zákona, ktorý predkladáme spolu s pani poslankyňou Zuzanou Šebovou.
Ide o návrh, ktorý dopĺňa, ktorým sa dopĺňa zákon 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Predkladaný návrh zákona bol vypracovaný v nadväznosti na poznatky o pretrvávajúcich nedostatkoch v praxi poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom s ťažkým zdravotným postihnutím. V praxi totiž často vznikajú situácie, keď je potrebná hospitalizácia takejto osoby a vzhľadom na svoje postihnutie hlavne nedostatok zmyslových alebo duševných schopností je prítomnosť blízkej osobnosti, my sa domnievame, že nutná. Zdravotníckym pracovníkom to pomôže, tak aby vedeli, ako s touto osobou čo najlepšie zaobchádzať.
Predkladaný návrh zákona nemá žiaden vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy ani vplyv na informatizáciu spoločnosti, ani vplyvy na životné prostredie. Návrh zákona má pozitívne vplyvy na rodinu, je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Ďakujem pekne. Viac poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá.
10. 12. 2021 11:07:20 - 11:07:31 51. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváthová, Eva (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
45.
Podávam námietku na tento váš postup, pretože som bola upozornená neskoro, až potom, keď som to prečítala, a nebolo mi povedané, že to musím čítať.

Deň v parlamente

<- ->