Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
2. 12. 2022 9:10:02 - 9:10:02 78. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 940 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za 1. polrok 2022 pod tlačou 1237.
V súlade s § 9 predmetného zákona výbor požiadal ministerstvo vnútra - Policajný zbor, ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže, ministerstvo financií – Finančná správa o zaslanie správy o použití ITP za 1.polrok 2022. Správu o použití ITP predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití ITP neobsahujúce utajované skutočnosti tak, ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili sú uvedené v predloženej správe.
Výbor pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 17. októbra 2022 na 83. schôdzi. Prijal k nej uznesenie č. 191, ktorým ju zobral na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh na uznesenie je súčasťou správy. Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto materiálu.
29. 11. 2022 19:11:03 - 19:11:03 78. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Tlač 1252 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ja už len v krátkosti, ďakujem za tie faktické poznámky. Áno, však tento prístroj budú nosiť tí ľudia, samozrejme on je okolo 15 kíl ťažký, to nie je len také jednoduché. Ale ide o to, že pokiaľ tento prístroj nie je aj Policajný zbor vám dá nejaké údaje a začnete ja neviem zasypaný v lavíne a začne niekto tam pichať do snehu ja neviem kilometer od osoby, tak bohužiaľ niekedy hrajú úlohy minúty, tak to bude veľký problém. Ale tým prístrojom ho priamo lokalizuje na pol metra. Vďaka.
29. 11. 2022 19:11:03 - 19:11:03 78. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Tlač 1252 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vďaka, ja len v krátkosti. Naozaj sme to vyňali na poslanecký návrh zákona, veľká novela sa chystá na marec, na apríl budúceho roku kde sa majú začleniť alebo nejakým spôsobom upraviť aj dobrovoľný záchranný, dobrovoľný záchranný systém a vlastne to toho integrovaného systému. Bolo tu už povedané dosť ale čo chcem, aby zaznelo my sme chceli hlavne vyčleniť tú lokalizáciu a ostatné tam vlastne ministerstvo vnútra dalo aj zrušenie tých oblastí a tak. Čo sa týka záchranného modulu a lokalizácie tak to je dôležité povedať, že pokiaľ je nejaká osoba nezvestná v tých horách, vyžiadajú si súčinnosť polície a polícia pokiaľ tam nie je signál nevidia tú GPS ani zachytiť, pokiaľ je tam signál so slabým pokrytím tak dá tam nejaký azimut ja neviem 15 kilometrovým rozsahom a toto je úplne akože úplne pasé pokiaľ nevedia do ktorej doliny majú ich hľadať, lebo 15 kilometrov vzdušnou čiarou je strašne veľa v týchto horách a pokiaľ ide o záchranu života tak naozaj rozhodujú niekedy sekundy. Takže práve preto sme začlenili alebo teda dávame túto legislatívnu zmenu, aby mohli používať tzv. prístroj pátrací modul GSM mobilnú BTS, to je prístroj, ktorú bežne používajú aj poľskí záchranári aj nemeckí záchranári a veľmi sa osvedčila. Tento prístroj dokáže lokalizovať a umožňuje textovú a hlasovú komunikáciu s mobilným telefónom nezvestnej osoby a oznámi jej polohu pátracím jednotkám.
Systém bude využívaný vo vzduchu, na palube vrtuľníka a zároveň aj na zemi tak, aby vedela odniesť a obsluhovať jedna osoba. Systém poskytuje rýchle efektívne vyhľadávanie v odľahlých oblastiach aj bez pokrytia GSM signálom a tiež poskytuje komunikačný kanál s nezvestnou osobou. Zariadenie pracuje v sieťach a je schopné lokalizácia komunikácie s mobilnými stanicami, ktoré fungujú v sieťach 2G, 3G, 4G teda aj tam kde nie je signál. Tento prístroj si vie vytvoriť vlastnú BTS jak sa hovorí ten vlastný stožiar čo máte stožiare, na ktoré sa pripájate keď chcete telefonovať, vytvorí si vlastnú túto komunikačnú sieť a na tú sa pripojí ten telefón toho nezvestného a dokáže komunikovať. Teda je to taký tzv. núdzový telekomunikačný systém, ktorý je schopný rýchlo autonómne vyhľadávať a nájsť nezvestné soby vo vysokohorských alebo zničených oblastiach aj v regiónoch so zložitým prístupom. Umožňuje nájdenie ako som povedal a to aj bez spolupráce nezvestnej osoby. dočasne generovať ten GSM systém signál, prostredníctvom mobilnej BTS minimálnym rozsahom tisíc metrov. Teda keď pôjde ten vrtuľník tak maximálny dosah nejaký ten kilometer tam bude, z vrtuľníka tento prístroj zachytí a už potom bude vedieť nájsť presne na milimetre na pol metra. Dočasne si vlastne vytvorí tú vlastnú GSM sieť v tých prípadoch aj v prípade výpadku bežne GSM siete a na miestach pokrytia GSM signálom lokalizácie v oblastiach pokrytým GSM signálom.....Nesmie zároveň tento prístroj interferovať so sieťami lokálnych a národných GSM operátorov fungovania ako komunikačná retranslačná stanica pre siete GSM a viacej už nebudem sľúbil som to podpredsedovi, že viac už rozprávať nebudem. Ďakujem za slovo.
29. 11. 2022 15:41:03 - 15:41:03 78. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Tlač 1207 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Hlasovanie bude dnes o sedemnástej.
29. 11. 2022 15:26:03 - 15:26:03 78. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, pán minister, prítomní, dovoľte, aby som sa ako spravodajca, dovoľte, aby som ako spravodajca predniesol túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o Vojenskom spravodajstve (tlač 1207a). Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1801 z 8. novembra 2022 pridelila vládny návrh zákona o Vojenskom spravodajstve na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre obranu a bezpečnosť odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o návrhu nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod III spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 7 zo spoločnej správy spoločne a tieto schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o Vojenskom spravodajstve vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť č. 212 na svojej 91. schôdzi.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
15. 11. 2022 16:46:07 - 16:47:31 77. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1293 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Moc som nechcel reagovať, ale to, čo si hovoril, že migrácia je problém to snáď tu uzná každý. Bol, je a bude. Keď si zoberieme Rakúsko, v Rakúsku je momentálne okolo 100 tisíc žiadostí o azyl. Bez Ukrajincov, to je ďalších 60 tisíc. Vo Viedni bolo 6 znásilnení za dva týždne. Páchatelia áno zo Sýrie, z Afganistanu, jeden mal ten rakúsky pas. Takže tam je možné, že to spoločensky onedlho buchne. Keď si zoberieme našu krajinu, naše čísla, tak za minulý rok bolo 370 žiadostí o azyl, 29 poskytnutých azylov bolo, 13 doplnkových ochrán a 220 sa zastavilo. Keď si zoberieme čísla k 31. 10. tak je to 450 žiadostí o azyl, 22 udelených, 43 doplnkových z toho drvivá väčšina boli len predĺžené a 317 zastavených. Čo sú tie osoby v Kútoch nikto, nikto z nich nepožiadal o azyl. Takže to jasne z toho vyplýva, že sme len tranzitná krajina, každý chce ísť preč, ale áno poďme sa tu baviť o riešení, či to riešenie je vhodné, či vieme urobiť viac alebo nie.
10. 11. 2022 16:39:59 - 16:39:59 75. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1285 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Tak hlasovanie dnes o sedemnástej.
10. 11. 2022 15:24:59 - 15:24:59 75. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem veľmi pekne. Tak nerád sa predbieham ako spravodajca, som sa dohodol aj s Milošom, je to v krátkosti. Doobeda som tu čítal dva pozmeňujúce návrhy a žiaľ zistili sme tam jednu paragrafovú chybu, tak nechceli sme to komoliť, motať pri hlasovačke a upravovať potom v treťom čítaní, tak sme to stiahli a dali nanovo. Ide len o tom, že sme mali v pôvodnom návrhu menený § 8 ods. 3 a mal byť správne § 3 ods. 8, takže sme to nanovo vypodpisovali. Takže vecne sa nemení nič, prečítam vám ten istý pozmeňujúca návrh, teda ten nový.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Milana Vetrák a Juraja Šeligu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1285.
1. V čl. VI, v novelizačnom bode 2, v § 12 ods. 3 sa slová "dva roky" nahrádzajú slovami "jeden rok".
2. v čl. XII, v novelizačnom bode 5., v § 3 ods. 8 prvej vete sa za slová "sudcovskej spôsobilosti" pripájajú slová "pred jeho preložením na správny súd" a na konci odseku sa pripája veta: "U sudcu preloženého na správny súd podľa prvej vety vykoná Súdna rada Slovenskej republiky dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti do troch mesiacoch od preloženia na správny súd.".
Ďakujem, skončil som.
10. 11. 2022 10:10:36 - 10:10:36 75. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1283 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne. Takže ďakujem za odbornú debatu, ktorá sa tu včera viedla, troška sa to niekedy zvrtlo aj do neodbornej, ale to už asi k tomu patrí. Máme tu nejaké pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sa nejakým spôsobom vyprecizovali. Jednak sú to pripomienky OLAP-u, čo sú také legislatívno-technické, na ktoré upozornil OLAP, aj napriek tomu, že sa nerobilo to stanovisko a sú tam dve vecné zmeny v jednom pozmeňujúcom návrhu, ktorý má päť bodov, takže body 1, 3 a 4 sú opravou legislatívno-technických nedostatkov a body 2 a 5 pozmeňujúceho návrhu predstavujú vecné zmeny.
Bod 2. V rámci reformy súdnej mapy sa pri zriadení mestských súdov v Bratislave zaviedla možnosť, aby sa mohli prerozdeľovať medzi sudcov vznikajúcich mestských súdov spisy staršie ako sedem rokov. Vlastne vznikla tu diskusia so sudcami bratislavských súdov a aj taká požiadavka, aby sa mohli prerozdeľovať tie veci staršie ako päť rokov, takže toto je podstatou tohto bodu. Docieli sa tak vhodnejšia distribúcia reštančných vecí medzi sudcov vznikajúcich mestských súdov.
A čo sa týka bodu 5 vecnej zmeny, tak jedným z cieľov vládneho návrhu zákona je aj riešiť nie úplne vhodnú situáciu v personálnom obsadení zriaďovaných správnych súdov. Na základe diskusie vzišla požiadavka, aby sa dala šanca aj pre hosťujúcich sudcov, resp. aby sa umožnilo aj im uchádzať sa o funkciu sudcov na správnom súde. Hosťujúci sudca je v podstate sudcom okresného súdu. Sudcovia okresných súdov majú už teraz vytvorenú možnosť uchádzať sa o funkciu sudcu na správnych súdoch preložením po absolvovaní previerok sudcovskej spôsobilosti. Podľa § 11a ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich hosťujúci sudca môže byť preložený na iný súd až po tom, čo si odrobí štyri roky ako hosťujúci sudca. Pozmeňujúci návrh v tejto súvislosti robí len to, že v prípade tých hosťujúcich sudcoch, sudcov umožňuje ich preloženie aj pred uplynutím spomínanej doby tých štyroch rokov. Samozrejme, previerky sudcovskej spôsobilosti zostávajú u nich zachované pri predkladaní na, pri prekladaní na správne súdy. Ide však o dočasnú úpravu, ktorá sa použije len u tých hosťujúcich súdov, sudcoch, ktorí požiadajú na preloženie na správny súd do 28. 2. 2023. Ak sa umožňuje sudcovi okresnému, okresného súdu, ktorý je tam sudcom dajme tomu dva-tri mesiace, nechať sa preložiť na správny súd, tak zrejme niet dôvodu neumožniť hosťujúcemu sudcovi, ktorý vykonáva funkciu možno dva-tri roky.
A okrem toho tento bod reaguje aj na platné znenie § 14 ods. 5 zákona o sudcoch a prísediacich, podľa ktorého preloženie sudcu je možné až po piatich rokoch výkonu funkcie sudcu, okrem prípadu, že sú tam dané vážne osobné dôvody na preloženie aj pred uplynutím tejto doby. V snahe čo najviac zreálniť personálne obsadenie správnych súdov sa navrhuje v bode 5 dočasne, tiež do 28. 2. 2023, neaplikovať toto obmedzenie preloženia sudcu pri obsadzovaní voľných miest sudcov správnych súdov.
Takže prečítam teraz ten prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Milana Vetráka a Lukáša Kyselicu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1285.
1. V čl. VII body 1 až 6 sa za slová „prílohe č. 1" vkladajú slová „v časti Sídla a obvody okresných prokuratúr".
2. V čl. VIII sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 18n ods. 12 sa číslo „2015" nahrádza číslom „2017".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. IX bod 2 v § 51b ods. 4 druhej vete sa za slovo „funkcie" vkladá slovo „len".
4. V čl. IX bod 3 v § 101f písm. b) sa slová „písmena b)" nahrádzajú slovami „písmena a)".
5. V čl. XII bod 5 v § 3 ods. 8 druhej vete sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „bez splnenia podmienky uplynutia ustanoveného času odo dňa vymenovania do funkcie sudcu2) a v prípade hosťujúceho sudcu aj bez splnenia podmienky výkonu funkcie hosťujúceho sudcu po určený čas."3 a na konci bodu 5 sa pripájajú tieto slová:
„Poznámky pod čiarkou odkazom 2 a 3 znejú:
"2) § 14 ods. 5 zákona č. 385/2020 Z. z. (č. 385/2000 Z. z., pozn. prepis.) o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 152/2017 Z. z.
3) § 11a ods. 4 zákona č. 385/2020 Z. z. (č. 385/2000 Z. z., pozn. prepis.) v znení zákona č. 282/2019 Z. z.".".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou sa primerane prečíslujú.
To je jeden ten pozmeňovák.
A druhý viac-menej tu bude viacej verzií. Týka sa to tých sudcovských previerok, čo tu boli včera rozoberané, takže pani Kolíková bude mať jeden návrh. Tu je tiež taký druhý, kompromisnejší, a uvidíme, nechám to na diskusiu.
Takže navrhuje sa skrátiť doba dočasného pridelenia na maximálne jeden rok v období troch rokov, pretože pôvodne navrhovaná doba dvoch rokov je neúmerne dlhá s ohľadom na dočasný charakter tohto inštitútu. A čo sa týka druhej novelizačnej časti, tak cieľom pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť funkčnosť správnych súdov a súčasne i to, že súdnictvo na správnych súdoch budú vykonávať sudcovia, ktorí spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti. V záujme plynulého výkonu správneho súdnictva sa navrhuje, aby sudcovia, o ktorých prevažujúci obsah rozhodovacej činnosti tvorí agenda správneho súdnictva a ktorí požiadajú o preloženie na správny súd do 28. februára 2023, boli preložení na správny súd bez predchádzajúceho preverenia splnenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti. U týchto sudcov však Súdna rada preverí naplnenie predpokladov sudcovskej spôsobilosti dodatočne, po ich preložení. Tým sa zabezpečí riadne fungovanie správnych súdov, ako aj to, že správne súdnictvo budú vykonávať sudcovia podrobení testu osobnej integrity pre výkon funkcie sudcu, tzv. test sudcovskej spôsobilosti.
Takže prečítam teraz ten pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1285.
1. V čl. VI, v novelizačnom bode 2., v § 12 ods. 3 sa slová „dva roky" nahrádzajú slovami "jeden rok".
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
2. V čl. XII, v novelizačnom bode 5., v § 8 ods. 3 prvej vete sa za slová „sudcovskej spôsobilosti" pripájajú slová „pred jeho preložením na správny súd" a na konci odseku sa pripája veta: „U sudcu preloženého na správny súd podľa prvej vety vykoná Súdna rada Slovenskej republiky dohľad nad splnením predpokladov sudcovskej spôsobilosti do troch mesiacoch od preloženia na správny súd.".
Ďakujem, skončil som.
10. 11. 2022 10:10:36 - 10:10:36 75. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1283 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona na ústavnoprávnom výbore. Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský, a určila lehoty na prerokovanie návrhu zákona.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Ústavnoprávny výbor o návrhu zákona nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor o návrhu správy vrátane stanoviska gestorského výboru nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný. Predseda ústavnoprávneho výboru ma zároveň určil ako spravodajcu, preto predkladám túto informáciu a budem navrhovať ďalší postup.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa zároveň hlásim ako prvý.
9. 11. 2022 16:40:28 - 16:40:28 75. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní 2 Tlač 1285 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Hlasovanie. Hlasovanie o sedemnástej.
9. 11. 2022 15:10:28 - 15:10:28 75. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní 2 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, a to aj ako gestorský výbor s termínom ihneď na 75. schôdzi Národnej rady. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru v zmysle uvedeného rozhodnutia predseda Národnej rady. Navrhujem zároveň, aby výbor prerokoval návrh zákona ihneď na 75. schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
9. 11. 2022 9:10:03 - 9:10:03 75. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1282 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, pán minister, vážené poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom vládnom návrhu pod tlačou 1284 na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru s tým, že o výsledku prerokovania bude informovať Národnú radu.
Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 142. schôdza dňa 27. októbra 2022. Uznesením č. 624 odporúčal Národnej rade návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom vládnom návrhu zákona schváliť.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
8. 11. 2022 17:25:00 - 17:25:00 75. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1238 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
105.
Tiež pri tlači 1280, hlasovaní č. 189 som vykázaný ako neprítomný. Chcel som hlasovať za.
8. 11. 2022 11:10:00 - 11:10:00 75. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem veľmi pekne. Bol tam podaný pozmeňovák, ktorý sme stiahli, a však to bolo kvôli tomu hlasovaniu, a predkladáme nový pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Ide o to, že z dôvodu právnej istoty a jednoznačnosti právnej úpravy sa navrhuje doplnenie prechodného ustanovenia, ktorým sa potvrdí okamžité uplatňovanie novej právnej úpravy konania vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy aj v konaniach začatých predo dňom účinnosti novej právnej úpravy. A s ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje čo najskorší možný termín účinnosti zákona.
Takže teraz ho prečítam. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu a Milana Vetráka k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka, Dominika Drdula, Miloša Svrčeka, Anny Remiášovej a Jána Kerekrétiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1189).
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
1. Čl. I sa dopĺňa bodom 9, ktorý znie:
„9. Za § 493c sa vkladá § 493d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠493d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Na konanie vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy začaté predo dňom účinnosti tohto zákona sa použijú predpisy účinné odo dňa účinnosti tohto zákona."."
2. V Čl. II sa slová „15. novembra 2022" nahrádzajú slovami „dňom vyhlásenia".
Ďakujem, skončil som.
27. 10. 2022 10:40:16 - 10:40:16 75. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1173 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Hlasovanie dnes o jedenástej.
27. 10. 2022 10:25:16 - 10:25:16 75. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, pán navrhovateľ, poslankyne, poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch.
Národná rada pridelila návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre hospodárske záležitosti. Ako gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor, ako aj lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol
návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti a odporúčali ho schváliť. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj nebol uznášaniaschopný.
Časť IV spoločnej správy obsahuje päť pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne a schváliť ich. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona pod tlačou 1173a bola schválená uznesením ÚPV z 18. októbra 2022. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
27. 10. 2022 9:40:16 - 9:40:16 75. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1185 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
39.
Ďakujem.
Marián, zareagujem v krátkosti. Pri prvom čítaní sme rozoberali svoj postoj. My máme svoj postoj, vy svoj postoj, k tomu sa už nebudem vracať. Ty si hovoril, že bol tu vyrobený problém, ktorý nemusel byť, že v samosprávach bude chýbať a takisto aj tým deťom bude chýbať. Takže, takže je prirodzené, že ten daňový bonus aj prídavky na deti sa zdvíhali, tak jak sa dvíhali dôchodcom, lekárom, učiteľom a tak ďalej a tak ďalej. Skôr by som položil otázku, že tak jak v štáte by malo byť všetko v takej rovnováhe, tak aj financovanie samospráv by mohlo byť v rovnováhe, aby to nebolo naviazané na jednu hlavnú zložku, na to DPFO. Že či by nebolo účelnejšie sa začať baviť o nejakom financovaní samospráv cez nejaký daňový mix, že by sa tam viaceré zložky DPFO, DPPO, DPH alebo aj iné započítavali a celá verejná správa by sa nejak inak financovala. Len toľko.
27. 10. 2022 9:25:16 - 9:25:16 75. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1100 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
25.
Ďakujem veľmi pekne. Takže v krátkosti. Je to už druhé čítanie, tak v krátkosti vám uvediem ten návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý predkladám spolu s kolegom Milanom Vetrákom.
Cieľom návrhu zákona je
– spresniť niektoré ustanovenia zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dôvodu zmeny vybraných parametrov tak, aby celý mechanizmus bol efektívnejší a prístupnejší pre všetkých užívateľov, a to pre oprávnené osoby aj poskytovateľov voľnočasových aktivít. Medzi tieto úpravy patrí predovšetkým:
a) zmena limitu čerpania z časového na nominálny, t. j. na konte dieťaťa môže byť maximálna suma 1 000 eur,
b) zrušenie časovej viazanosti použitia príspevku 60 eur na mesiac,
c) predĺženie periodicity potvrdzovania účasti dieťaťa na voľnočasovej aktivite a jej hodnotenie z jedného na sedem kalendárnych dní.
– nastaviť vhodnejší postup postihovania záškoláctva žiakov pri plnení povinnej školskej dochádzky a detí pri plnení povinného predprimárneho vzdelávania prostredníctvom sankcií za priestupky a správne delikty, čo je už aj v súčasnosti spôsob, akým je do určitej miery riešená táto problematika v zákone 596/2003 o školskej správe v školstve a školskej samospráve a
– vypustenie § 8 ods. 3 zo zákona 600/2003 o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý je v súčasnosti namietaný aj prezidentkou Slovenskej republiky pre možnú protiústavnosť v konaní vedenom na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod spisovou značkou Rvp 1640/2022.
Ďakujem, skončil som.
27. 10. 2022 9:10:16 - 9:10:16 75. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem veľmi pekne. Tak len v krátkosti.
Tak ako pán minister spomenul už v úvodnom slove, tak sa dopĺňa medzi funkcie nadriadených aj vedúci zmeny a pre výkon tejto funkcie nebol navrhnutý žiadny príplatok za riadenie, a preto sa týmto pozmeňujúcim návrhom navrhuje doplniť príloha č. 3 zákona č. 315/2001, kde sa ustanovujú príplatky za riadenie pre jednotlivé funkcie nadriadených aj o určenie príplatku za riadenie pre tohto nadriadeného. Teda vedúci zmeny bude mať príplatok za riadenie ako riadiaci pracovník. Je to pochopiteľné. Takže prečítam vám ten pozmeňovák.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Marcela Mihálika, Jany Majorovej Garstkovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, parlamentná tlač 1099.
Čl. I sa dopĺňa bodom 19, ktorý znie:
"19. V prílohe č. 3 treťom bode sa pred bod 3.1 vkladá nový bod 3.1, ktorý znie:
"3.1 vedúci zmeny 5-20"."
Doterajšie body 3.1 až 3.6 sa označujú ako body 3.2 až 3.7.
Ďakujem, skončil som.

Deň v parlamente

<- ->