Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
1. 4. 2021 11:32:55 - 11:33:18 25. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia - 01.04.2021 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajniak, Milan (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
77.
Pán podpredseda, v mene štyroch poslaneckých klubov – OĽANO, SME RODINA, SMER a ĽSNS – dávam procedurálny návrh, aby dnešné rokovanie už viedol iba pán podpredseda Blanár.
Odôvodnenie, osvedčil sa a niekto si ten 1. apríl musí užiť. (Smiech v sále.)
30. 3. 2021 14:53:12 - 15:05:53 25. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní - 30.03.2021 Tlač 374 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajniak, Milan (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
29.
Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené dámy a páni, dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci návrh, ktorý vyplýva z dohody vlády a odborníkov, vedcov, ktorí sa stretli s premiérom aj s ďalšími členmi vlády na úrade vlády na rokovaní asi pred tromi týždňami. Tam nám vzniklo niekoľko záväzkov, ktoré sme na seba zobrali, akým spôsobom chceme vylepšiť situáciu občanov zasiahnutých touto covidovou krízou. Nepripravovali sme k tomu nový zákon v skrátenom legislatívnom konaní, lebo sme vedeli, že máme otvorenú túto novelu zákona o sociálnom poistení, a po dohode všetkých štyroch vládnych poslaneckých klubov, spomínaných odborníkov, vlády predkladám tento pozmeňujúci návrh a dovoľte, aby som krátko uviedol, čoho sa týka.
Po prvé. V období od 1. do 30. apríla zvyšujeme pandemickú OČR-ku a péenku. Hneď poviem, akým spôsobom ju zvyšujeme. Takým spôsobom, aby ľudia mali postarané o živobytie aj v čase, keď musia byť v karanténe doma alebo nebodaj keď ochorejú na COVID-19, a, samozrejme, takisto musia byť, takisto musia byť doma. Vláda bude mať možnosť predĺžiť svojím uznesením toto obdobie dovtedy, kým to bude nevyhnutné, kým jednoducho bude bežať táto vlna pandémie.
Zároveň zvyšujeme maximálnu výšku pandemickej péenky, ktorá bola doteraz 1 224,30 eur. Po novom sa zvýši na 1 669,50 eur. Aby ste si vedeli predstaviť, keďže sa nejedná o dávku, ktorú vieme urobiť nejakou pevnou sumou, ale musí tam byť prepočet na základe sociálneho poistenia, tak by som vás chcel informovať, že pri hrubej mesačnej mzde 946 eur, pričom čistá mesačná mzda pri takejto, takomto plate je 735 eur, doteraz bola tá nemocenská alebo ošetrovné 508 eur, po novom to bude 692 eur. 692,90, čiže 94 % čistej mzdy. V prípade príjmu 1 183 eur mesačného a čistého príjmu 901 eur to bude 866 eur, čiže približne 96 % čistej mzdy. Ešte aj pri príjme 2 366 eur, ktorý už teda je výrazne nadpriemerný, to bude 96 % priemernej, 96 % čistej mzdy. Čiže to je prvá vec.
Druhá vec, predlžujeme obdobie čerpania nemocenského. Počas pandémie sa mohlo stať, dlhodobého nemocenského, sa mohlo stať, že kvôli odkladom liečby operácií, tie, ktoré sú, ktoré neboli akútne, bol niekto odkázaný na to, že mu skončila dlhodobá péenka, bol práceneschopný, ale nemal nárok na poberanie tejto dlhodobej péenky aj ďalej, napriek tomu, že jeho liečba nebola ukončená. Týmto pozmeňujúcim návrhom predlžujeme zákonné obdobie o ďalší rok. To znamená, umožňujeme riešiť všetky tieto prípady, kde niekto bol dlhodobo práceneschopný a vinou pandémie jednoducho nemohol absolvovať tú liečbu, ktorú potreboval na doliečenie.
Tretia vec, ktorú meníme, bola tu požiadavka zo strany najmä zdravotníckeho personálu, aby v prípade nakazením, nakazenia sa COVID-19 v práci, aby mohli znovu poberať, zjednodušene povedané, 100 % péenku. Keďže to je znova dávka poistenia, nedá sa to urobiť akoby fixnou sumou, preto sme to urobili prostredníctvom, už sme to v parlamente urobili pred vyše pol rokom, ale bola tam vyššia administratívna náročnosť, ako si to jednotliví lekári, zdravotnícki pracovníci mohli uplatňovať, a rozhodli sme sa to rozšíriť na všetkých, na všetkých zamestnancov, ktorí sa pri výkone činnosti nakazili ochorením COVID-19, na všetkých zamestnancov a nárok na úrazový covidový príplatok bude mať každý zamestnanec, ktorý nakazil ochorením COVID-19 pri výkone činnosti, z povahy ktorej vyplýva väčšia miera rizika vzniku tohto ochorenia. Príplatok sa vypláca od 1. dňa nástupu na pandemickú péenku. Samozrejme, že tento zamestnanec bude to dostávať až do momentu, kým péenka nebude ukončená.
To sú tri podstatné veci, ktoré, ktorými chceme pomôcť ľuďom, ktorí sú zasiahnutí pandémiou a prípadne aj priamo ochorením, alebo karanténou súvisiacou s ochorením COVID-19, a chcel by som vás poprosiť o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu, ktorý predkladám v mene 15 poslancov.
A teraz si dajte kávičku, lebo predpokladám, že najbližších 10 minút budem čítať pozmeňujúci návrh. Takže ideme na to.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Krajniaka, Jany Žitňanskej, Lucie Drábikovej, Petra Cmoreja a ďalších k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 374).
1. V čl. I sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
8. Za § 293feb sa vkladajú § 293fec až 293feh, ktoré znejú:
㤠293fec
(1) Sociálna poisťovňa na žiadosť znovu rozhodne o nároku poistenca na ošetrovné podľa § 293er ods. 3 k prvému dňu osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti, ak tento deň spadá do obdobia odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. júna 2021; ustanovenie § 293er ods. 4 sa v tomto prípade nepoužije.
(2) Sociálna poisťovňa na žiadosť znovu rozhodne o nároku poistenca na ošetrovné podľa § 293er ods. 3 k prvému dňu osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti nasledujúcemu po 31. decembri kalendárneho roka a po 30. júni kalendárneho roka; ustanovenie § 293er ods. 4 sa v tomto prípade nepoužije.
§ 293fed
(1) V apríli 2021 je výška nemocenského poistenia, ktorý bol v čase trvania krízovej situácie uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, 75 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57; ustanovenie § 293er ods. 1 posledná veta a ods. 2 sa v tomto prípade nepoužije.
(2) Poistencovi, ktorému vznikol nárok na nemocenské z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, vzniká nárok na nemocenské podľa odseku 1 aj za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie po 31. marci 2021.
(3) Zamestnanec nemá nárok na výplatu nemocenského, ku ktorému má nárok na výplatu úrazového príplatku, vo výške podľa odseku 1 za dni, za ktoré má nárok na výplatu úrazového príplatku.
§ 293fee
(1) V apríli 2021 je výška ošetrovného podľa § 293er ods. 3 75 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57.
(2) Poistencovi, ktorému vznikol nárok na ošetrovné podľa § 293er ods. 3 pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, vzniká nárok na ošetrovné podľa odseku 1 aj za obdobie osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po 31. marci 2021.
§ 293fef
O výške nemocenského podľa § 293fed ods. 1 a 2 a o výške ošetrovného podľa § 293fee sa písomné rozhodnutie nevyhotovuje; deň oznámenia rozhodnutia je deň výplaty tohto nemocenského alebo ošetrovného.
§ 293feg
Vláda môže na obdobie trvania krízovej situácie ustanoviť nariadením vlády podmienky nároku na výplatu nemocenského a výšku nemocenského a ošetrovného. Ustanovenia zákona, ktoré upravujú nemocenské a ošetrovné, sa neuplatňujú v rozsahu úpravy nemocenského a ošetrovného ustanovenej nariadením vlády podľa prvej vety.
§ 293feh
(1) Fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 má nárok na úrazový príplatok, ak je počas krízovej situácie uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu ochorenia COVID-19, ktoré vzniklo pri výkone činnosti uvedenej v § 17 ods. 2, kde z povahy tejto činnosti vyplýva väčšia miera rizika vzniku tohto ochorenia.
(2) Na účely nároku na úrazový príplatok sa podmienka uznania choroby z povolania považuje za splnenú, ak
a) zamestnávateľ zamestnanca uznaného počas krízovej situácie za dočasne práceneschopného z dôvodu ochorenia COVID-19 potvrdí, že ochorenie COVID-19 vzniklo tomuto zamestnancovi pri práci, kde z povahy práce vyplýva väčšia miera rizika vzniku tohto ochorenia,
b) právnická osoba, pre ktorú fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 uznaná počas krízovej situácie za dočasne práceneschopnú z dôvodu ochorenia COVID-19 vykonávala činnosť, potvrdí, že ochorenie COVID-19 vzniklo tejto fyzickej osobe pri činnosti uvedenej v § 17 ods. 2, kde z povahy tejto činnosti vyplýva väčšia miera rizika vzniku tohto ochorenia.
(3) Suma úrazového príplatku je
a) 25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365, ak nárok na úrazový príplatok vznikol podľa odseku 1,
b) 25 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 84, ak ide o zamestnanca uvedeného v odseku 2 písm. a).
(4) Právnická osoba, pre ktorú fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 vykonávala činnosť, je povinná vydávať na žiadosť tejto fyzickej osoby na účely odseku 2 písm. b) príslušné potvrdenie.
(5) Ustanovenie § 293fea sa od účinnosti tohto zákona neuplatní.
Nasledujúci bod sa primerane preznačí.
Novelizačný bod nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Pán podpredseda, pokiaľ nie je nutné čítať odôvodnenie, skončil som a ďakujem za pozornosť.
18. 3. 2021 15:25:45 - 15:27:45 25. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajniak, Milan (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Pán poslanec, otvorili ste dve otázky, na ktoré by som chcel zareagovať, ktoré ste označili nejakým spôsobom za sporné alebo diskutabilné.
Prvá vec je, prečo tam nie sú živnostníci. Živnostníci tam nie sú z toho dôvodu, že my sme od začiatku chceli, aby boli súčasťou tohto systému. Akurát sa ukázalo, že 80 % živnostníkov platí iba minimálne odvody. A keď sme prepočítali z minimálnych odvodov tých 80 % živnostníkov alebo teda SZČO vo všeobecnosti, aká by im vychádzala podpora z toho istého fondu, ako zamestnávatelia môžu dostávať pomoc na svojich zamestnancov, tak by to bolo strašne málo. Preto sme sa rozhodli po dohode nakoniec, všetci akceptovali aj vrátane sociálnych partnerov, že na to urobíme zvláštnu schému.
Predpokladá sa, zatiaľ je teda taký predpoklad, že od toho 1. 1. by zostala nejakým spôsobom nastavená tá schéma z Prvej pomoci tak, ako sú tí živnostníci alebo SZČO v dvoch kategóriách podporovaní doteraz, že toto by zostalo v platnosti alebo, alebo veľmi obdobná schéma ako vlastne trvale zapnuteľná vždy, keď by prišla kedykoľvek takáto kríza.
A druhá vec, to, čo ste spomínali, že ako to financovať. Boli dve možnosti, odkladať 150 mil. ročne a za desať rokov by tam bolo dostatok peňazí, teraz by som to povedal, na takúto krízu, alebo tých 150 mil. každý rok používať na sociálnu pomoc ľuďom a v prípade, ak takáto kríza o 10 rokov príde, zobrať, tak ako teraz, predať štátne dlhopisy a financovať to z pôžičky v tom momente.
Zvolili sme si to, že chceme, aby každoročne tých 150 mil. eur bolo používaných v prospech ľudí a v prospech sociálnej pomoci pre ľudí.

Deň v parlamente

<- ->