Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
13. 5. 2021 17:18:11 - 17:18:24 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukáč, Jozef (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem za slovo. Chcem pripomenúť členom výborov, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že výbor bude zasadať dnes, po skončení rokovacieho dňa. Ďakujem.
11. 5. 2021 9:35:55 - 9:36:01 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukáč, Jozef (SME RODINA) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem za slovo. Ja len chcem poďakovať za korektnú rozpravu a zároveň chcem požiadať, kolegovia, o podporu tohto, tejto novely zákona. Ďakujem.
11. 5. 2021 9:06:45 - 9:07:49 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukáč, Jozef (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, zákon ktorý predkladám v druhom čítaní, reflektuje na situáciu, ktorá vznikla aj počas pandémie. Ide o zákon, ktorý výrazným spôsobom ovplyvňuje chod života v spoločnosti.
Akože spoločnosť je živý organizmus, ktorý sa musí prispôsobovať aktuálnym životným situáciám. Tak aj právne normy je potrebné prispôsobovať životu tak, aby nám život zjednodušovali a nie komplikovali. Prípadne predchádzali možným komplikáciám. Tento zákon posilňuje kompetenciu objednávateľov dopravy vo verejnom záujme voči dopravcom a to tak, aby mohol, aby mohli, aby mali väčšie kompetencie a silu a vážnosť pri rokovaní s dopravcami.
Zákon bol riadne prerokovaný vo Výboroch Národnej rady: v hospodárskom výbore, vo výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj, vo finančnom a takisto aj v Ústavnoprávnom.
Zatiaľ k tomu toľko. Mám avizovaný jeden pozmeňovací návrh, ktorý prednesie pán poslanec Hattas.
Zatiaľ ďakujem.
5. 5. 2021 11:34:13 - 11:34:22 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukáč, Jozef (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
107.
Ďakujem. Chcem oznámiť členom výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že výbor bude zasadať dnes o 12.00.
30. 3. 2021 9:12:24 - 9:14:57 25. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia - 30.03.2021 Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukáč, Jozef (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 1881 zo dňa 1. júla 2015 bol schválený Štatút Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, zriadenej zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Štatút štátnej komisie a jeho zmeny sa predkladajú na rokovania Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 13 ods. 12 tohto zákona.
Na základe legislatívnych zmien predložil predseda štátnej komisie Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie návrh zmeny štatútu štátnej komisie. Od nadobudnutia platnosti štatútu štátnej komisie boli vykonané legislatívne zmeny v zákone č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zákone..., a v zákone č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré upravujú činnosť štátnej komisie.
Vykonanými zmenami sa pripúšťa zánik členstva v štátnej komisii na základe rozhodnutia toho člena komisie, ktorý, ktorý komisie delegoval a zároveň pôsobnosť štátnej komisie súvisiaceho s evidenciou tretích strán vo volebnej kampani sa vypúšťa z dôvodu, že zo zákona o volebnej kampani sa inštitút tretích strán vypustil.
Zároveň však v súvislosti s reformou súdnictva došlo zákonom č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva k zmene osôb oprávnených delegovať člena štátnej komisie.
Článkom 10 tohto zákona bola schválená novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva tak, že namiesto predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je ďalej oprávnený delegovať člena štátnej komisie predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Platnosť zmien tohto štatútu sa navrhuje dňom schválenia Národnou radou Slovenskej republiky okrem bodu 2), ktorý nadobudne platnosť 1. augusta 2021 v súlade s platnosťou čl. 10 zákona 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva.
Vzhľadom na vyššie uvedené si vás dovoľujem požiadať o podporu tejto zmeny.
Ďakujem.
30. 3. 2021 9:11:30 - 9:11:51 25. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia - 30.03.2021 Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukáč, Jozef (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem, pán poslanec, za vaše pripomienky. Áno, v druhom čítaní vieme zapracovať aj pozmeňovací návrh, ktorý by sa týkal aj miest a obcí, a dokonca s tým rátame, že sadneme si spoločne a vyriešime tento problém, aby sme tento zákon riešili komplexne, nielen pre SK8, ale aj pre mestá a obce.
30. 3. 2021 9:06:08 - 9:07:12 25. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia - 30.03.2021 Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukáč, Jozef (SME RODINA) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, za skupinu poslancov predkladám návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Účelom návrhu zákona je s ohľadom na aplikačnú prax doplniť kompetencie objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme, a to:
- možnosťou poveriť organizátorov verejnej dopravy ako koordinátorov integrovaných dopravných systémov ku kontrolným činnostiam,
- upravením právomoci objednávateľa (ruch v sále a zaznievanie gongu) a nariadiť dopravcovi prevádzkovanie dopravy počas mimoriadnych situácií a
- upravením výšky pokút, ktoré môže udeliť objednávateľ dopravcovi.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorým je Slovenská republiky viazaná.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nevyvoláva sociálne vplyvy, nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Nemá vplyv ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Ďakujem.
27. 1. 2021 11:24:41 - 11:24:51 23. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukáč, Jozef (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
109.
Chcem oznámiť členom výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že zasadnutie výboru bude 12.30 v rokovacej miestnosti č. 147. Ďakujem.
4. 11. 2020 11:31:43 - 11:31:56 16. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukáč, Jozef (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
134.
Chcem oznámiť členom výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že zasadnutie bude o 12.30 hod.
13. 10. 2020 18:04:54 - 18:05:06 15. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukáč, Jozef (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
207.
Chcem oznámiť členom výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že zvolávam výbor ihneď.
23. 9. 2020 18:05:46 - 18:05:54 12. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukáč, Jozef (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
163.
Chcem oznámiť členom výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že výbor zasadne zajtra 8.30.
8. 7. 2020 11:28:31 - 11:29:40 9. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 107 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukáč, Jozef (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
69.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, veľmi v krátkosti predkladám novelu zákona č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a cene Alexandra Dubčeka. Ide o veľmi jednoduchú novelu, ktorá umožňuje predsedovi Národnej rady, aby ocenenie mohol udeliť aj ľuďom, ktorí boli v prvej línii. Vlastne táto novela rozširuje zákon, zákonné znenie o to, aby predseda Národnej rady udelil cenu aj za humanitárnu činnosť.
Návrh bol prerokovaný vo výboroch, bol tam podaný jeden pozmeňovací návrh, kedy plaketu okrem predsedu Národnej rady môže udeliť aj pán premiér Slovenskej republiky pri cene Alexandra Dubčeka. Prešlo to výborom, bolo to akceptované, verím, že tento návrh zákona podporíte v druhom čítaní aj ako celok.
Ďakujem.
4. 6. 2020 15:03:52 - 15:05:17 8. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 107 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukáč, Jozef (SME RODINA) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
45.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka.
Cieľom predloženého návrhu zákona je umožniť oceniť aj mimoriadne významné aktivity osobností pôsobiacich v humanitárnej oblasti, teda ich výnimočnú a záslužnú činnosť.
Súčasne navrhujem, aby súčasťou štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana bola spolu s listinou o udelení tejto ceny aj pamätná plaketa vo forme medaily.
Návrh zákona nepredpokladá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na zamestnanosť, informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy, pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a inými zákonmi Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, s právom Európskej únie.
Chcem požiadať o podporu tohto návrhu.
Ďakujem.
12. 5. 2020 18:13:34 - 18:13:43 7. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukáč, Jozef (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
198.
Chcem oznámiť členom výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že zasadnutie bude zajtra o 8.30 hod.
29. 4. 2020 18:35:09 - 18:35:24 6. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 68 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukáč, Jozef (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
192.
Ďakujem. Chcem oznámiť členom výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že zasadnutie výboru sa uskutoční zajtra o 8.45 hod. v rokovacej miestnosti výboru č. 147.
20. 4. 2020 17:21:42 - 17:21:53 6. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukáč, Jozef (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Chcem oznámiť členom výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že rokovanie bude zajtra o 11.30.
7. 4. 2020 12:28:47 - 12:29:00 5. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukáč, Jozef (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
120.
Ďakujeme za slovo. Len chcem oznámiť členom výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že zvolávam výbor v miestnosti, v rokovacej miestnosti ihneď, teraz.
1. 4. 2020 18:34:02 - 18:34:13 4. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukáč, Jozef (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
191.
Ďakujem. Chcem oznámiť členom výboru pre regionálnu, verejnú správu a regionálny rozvoj, že zasadnutie výboru je zajtra o 9.30 v rokovacej miestnosti výboru. Ďakujem.
1. 4. 2020 15:59:06 - 16:00:44 4. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 38 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukáč, Jozef (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
69.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsob..., v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný návrh, predmetný vládny návrh zákona prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.
1. 4. 2020 15:24:10 - 15:26:11 4. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 37 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukáč, Jozef (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, prinášam informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 31 z 1. apríla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne ihneď. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej schôdzi, na svojej druhej schôdzi dňa 1. apríla 2020. Výbor súhlasil s predloženým návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom návrhu zákona a odporučil Národnej rade s predloženým návrhom zákona vysloviť súhlas s tým, že Národná rada prerokuje vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 v skrátenom legislatívnom konaní a prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 4. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Dovoľte, aby som vám predniesol návrh na uznesenie Národnej rady... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Deň v parlamente

<- ->