Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
28. 6. 2022 18:25:00 - 18:38:44 66. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím o termín hlasovania.

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
Áno. Ďakujem pekne. Ja len tiež chcem na záver poďakovať ministerstvu zdravotníctva a teda najmä pani primárke Andrey Škripekovej, ktorá na tomto zákone spolu s celým svojím tímom v podstate od začiatku nastúpenia tejto vlády, teda ešte za môjho ministrovania začala pracovať a ja som teda veľmi rád, že aj s podporou nového pána ministra ten zákon tu máme v parlamente a môžeme o ňom hlasovať. Tiež si myslím, že ide o veľmi kľúčovú reformu, ktorá výrazným spôsobom zlepší zdravotnú starostlivosť o našich pacientov a teda verím, že toto je naozaj dobrý smer, ktorý ako vláda v zdravotníctve môžeme ďalej presadzovať. Som veľmi rád a teda prosím všetkých o podporu tohto vládneho návrhu zákona.
Hlasovať o ňom budeme zajtra o jedenástej hodine.
Ďakujem.
28. 6. 2022 18:10:00 - 18:25:19 66. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte mi ešte raz sa vám prihovoriť. Problémy dlhodobej zdravotnej starostlivosti v intenciách slovenského zdravotníctva sú dlhodobo známe. V systéme sa nám miešajú tri skupiny pacientov. Tí, ktorí sa môžu medicínskymi intervenciami vrátiť do života a byť sebestačný v aktivitách bežného života. Tí, ale potrebujú reformu následnej zdravotnej starostlivosti. Druhú skupinu tvoria tí, ktorí majú dlhodobé ochorenia. Medicínskymi intervenciami sa nedokážu vrátiť k sebestačnosti v aktivitách denného života. Potrebujú ošetrovateľskú starostlivosť a častokrát medicínsku intervenciu. Tí si vyžadujú reformu dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti. V poslednej skupine sú pacienti, ktorí majú nevyliečiteľné ochorenie, závažné príznaky a smrť je relevantným vyústením klinickej situácie. Vyžadujú dostupnú paliatívnu starostlivosť.
Prvé dve skupiny sú súčasťou dlhodobej zdravotnej starostlivosti. Tretia skupina je samostatná zdravotná starostlivosť, paliatívna zdravotná starostlivosť. Problém je, že dôsledkom miešania týchto skupín pacientov je, že sa pacientom nedostáva adekvátnej starostlivosti a najmä to, že sa často utiluzujú akútne lôžka, generujú sa opakované návštevy na centrálnych príjmoch a opakované hospitalizácie na akútnych oddeleniach. Tento parlament za tohto volebného obdobia už schválil niekoľko reformných zákonov. Jedným z nich bol zákon o optimálnej sieti nemocníc, na ktorý nevyhnutne nadväzuje aj práve prejednávaný zákon teraz, ktorý rieši reformu a problémy dlhodobej zdravotnej starostlivosti.
Cieľom reforiem je dôraz na to, aby osoba s potrebou dlhodobej alebo paliatívnej starostlivosti bola čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí. Preto sa aj v Pláne obnovy podporuje terénnu zdravotnú starostlivosť o osoby s potrebou dlhodobej alebo paliatívnej starostlivosti tzv. ADOS a mobilné hospice a ďalšiu podporu dlhodobej a paliatívnej starostlivosti na zrekonštruovaných lôžkach v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Plánujú sa tri hospice so 180 lôžkami, paliatívny program na paliatívnych oddeleniach v nemocniciach – 100 lôžok, dlhodobá zdravotná starostlivosť, lôžka následnej starostlivosti, predpokladá sa 680 lôžok. Takže tento zákon je aj veľmi naozaj dôležitým ďalším reformným zákonom, ku ktorému sa vláda prihlásila v Programovom vyhlásení vlády a teda aj z tohto miesta apelujem na poslancov v Národnej rade, aby bol schválený. Bez tohto zákona by naozaj mnohé zámery, ktoré sme pri príprava reformy zdravotníctva mali, by sa len veľmi ťažko uskutočnili.
Po tom, ako sme rokovali na výbore a takisto s kolegami z jednotlivých poslaneckých klubov boli prijaté pozmeňujúce návrhy na výbore, ktoré sú v spoločnej správe, o ktorej budeme hlasovať. Zároveň debatovalo aj o tom, aby sme z návrhu zákona vypustili regulovanú cenu pre paliatívne oddelenia v nemocniciach. Naozaj aj kvôli tomu, že sa navzájom počúvame a sme ochotní robiť kompromisy, sme sa dohodli, že z tejto požiadavky regulovaných cien ustúpime a necháme, aby aj tieto ceny boli viac menej regulované poisťovňami. Avšak sme sa dohodli a za čo ďakujem aj pánovi ministrovi s tým, že ministerstvo v uznesení vlády lepšie dodefinuje a minimálnu sieť na poskytovanie paliatívnych lôžok a teda paliatívnych nemocniciach, ktoré sú veľmi potrebné.
Regulácia cien z dôvodu splnenia míľnika Plánu obnovy, ku ktorému je prijatie tohto zákona nevyhnutné, zostane pri ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci, v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti a pri poskytovaní paliatívnej zdravotnej starostlivosti v mobilnom hospici alebo v kamennom hospici.
Tak ako sme pred pár dňami konštatovali, že pre pacientov na Slovensku sa výrazným spôsobom zlepší dostupnosť inovatívnej a modernej liečby v systéme kategorizovaných liekov a som veľmi rád, že toto plénum tento návrh tiež reformný návrh podporilo. Tak som veľmi rád, že teraz potom ako bude schválený tento návrh schválený Národnou radou, pacienti výrazným spôsobom môžu profitovať práve pri hospitalizácii so svojimi dlhodobými ochoreniami. Tento návrh zákona výrazným spôsobom zlepší dostupnosť dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti a takisto samozrejme u tých, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť v tých konečných fázach, najmä onkologických ochorení výrazným spôsobom zlepší dostupnosť a verím, že aj kvalita, ošetrovateľskej a lekárskej zdravotnej starostlivosti. Dovoľte teda, aby som na záver svojho príhovoru prečítal pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího, Zuzany Šebovej a Jany Žitňanskej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 977).
Po prvé. V čl. IV bode 8 § 86zl ods. 1 znie: „(1) Zdravotná poisťovňa uhrádza zariadeniu sociálnej pomoci, ktoré poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť, alebo agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť, mobilnému hospicu alebo hospicu, ktorý poskytuje paliatívnu zdravotnú starostlivosť, v období od 1. augusta 2022 do 30. júna 2024 úhradu za túto zdravotnú starostlivosť ustanovenú cenovým predpisom.". Poznámky pod čiarou k odkazom 104 až 107 znejú: „104) § 10a ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. 105) § 7 ods. 3 písm. e) zákona č. 578/2004 Z. z. 106) § 7 ods. 3 písm. g) zákona č. 578/2004 Z. z. 107) § 7 ods. 4 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z.".
Po druhé. V čl. V sa slová „ 1.júla" nahrádzajú slovami „ 1. augusta". V nadväznosti na uvedenú zmenu účinnosti sa vykoná úprava v prechodných ustanoveniach nasledovne: V čl. I v bode 1 2 v § 49o vrátane nadpisu pod § 49o sa slová „ 1. júla" nahrádzajú slovami „ 1. augusta" a slová „30. júna 2022" sa nahrádzajú slovami „31. júla 2022". V čl. IV v bode 8 v nadpise pod § 86zl a v § 86zl ods. 2 sa slová „ 1. júla" nahrádzajú slovami „ 1. augusta". Ďakujem, skončil som. V nadväznosti na podaný pozmeňujúci návrh žiadam o vyňatie bodu 27 spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Ďakujem.
28. 6. 2022 18:10:00 - 18:25:19 66. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 977a).
Vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre zdravotníctvo. Výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona (tlač 977) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa obsahuje 27 pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1, 2, 5 až 27 spoločnej správy hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. O bodoch 3 a 4 spoločnej správy hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 147 z 27. júna 2022, kde ma výbor za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu.
Pán predsedajúci, skončil som. Môžete otvoriť rozpravu a do rozpravy sa hlásim ako prvý. Ďakujem pekne.
23. 6. 2022 10:10:01 - 10:25:20 66. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 976 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Teraz ich budú mať dostupné na predpis lekára a budeme mať, som presvedčený, oveľa lepšie ceny ako by sme mohli mať doteraz, pretože tie procesy sú v tom zákone zadefinované podľa mňa relatívne dobre. Ten trach na inovatívnu alebo alebo by som povedal tú liečbu zriedkavých ochorení je stanovený až na desaťnásobok HDP tej priemernej ceny, takže to je naozaj akože by som povedal lukratívny prach. My sa môžme porovnávať s veľmi vyspelými krajinami. Takže naozaj ponúkame a táto vláda ponúka niečo, niečo absolútne revolučné. Je dobré, že sú spravené dopady. Tie dopady sa musia prejaviť tým pádom v ďalšom rozpočte. S tým treba počítať. Ten nárast tu samozrejme pre pacientov bude, ale ja myslím, že v tomto tým pádom už problém nebude pokiaľ to poslanci Národnej rady tento zákon schválite a prejde a podpíše ho pani prezidentka, tak samozrejme tým pádom je tam povinnosť tých čo budú zostavovať rozpočet a s týmito dopadmi do zdravotného balíka aj na budúci rok počítať. Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
23. 6. 2022 9:55:01 - 10:10:21 66. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 976 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
No, mne ešte, prosím, dovoľte pár slov povedať aj k tej téme, ktorá tu bola nastolená. Áno, pacientské organizácie a to nehovorím teraz, ale máme to aj v programovom vyhlásení vlády, komunikoval som to na predvolebných diskusiách a máme to aj v našom programe, majú byť integrálnou súčasťou rozhodujúcich procesov pri nastavovaní zdravotných politík. O tom absolútne niet pochýb.
Jediný problém je ten, že v súčasnosti už mal byť platný návrh zákona, ktorý máme v programovom vyhlásení vlády o ich nezávislom financovaní. S čím ako poslanci, opäť hovorím, veľmi radi pomôžeme a aj ako poslaneckú iniciatívu v spolupráci s ministerstvom, alebo budeme podporovať ministerstvo, aby takýto zákon urýchlene vznikol.
Potrebujeme sa, samozrejme, dohodnúť na vecnom zadaní. Toto je niečo s čím nám musia pacientské organizácie pomôcť. Je viacero možností. Samozrejme ako nastaviť toto nezávislé financovanie dokonca aj bez toho, aby sme museli žiadať si súhlas nášho financmajstra, pretože sú iné možnosti, akým sektor môže naozaj pomôcť tomu, aby pacientské organizácie mali dostatok financií na to, aby mohli slúžiť pacientom a upozorňovať na ich problémy.
Zhoda určite je aj na nejakom prechodnom období, v ktorom by pacientské organizácie za presne definovaných podmienok mohli byť financované aj farma firmami s tým, že by bol presne zadefinovaný potenciálny konflikt záujmov. Žiaľ, takéto riešenie sme nemali pripravené a nemáme ho pripravené. A pokiaľ takéto niečo bude, určite sa môžme dohodnúť. To, čo som ja počul je, že malo byť prechodné obdobie, že financované môžu byť až do roku, myslím, že do konca roku 25, čo je pre nás, samozrejme, neprijateľné. To už tu táto vláda nebude a my chceme splniť naše programové vyhlásenie vlády v tomto volebnom období. Takže naozaj chceme ten čas ponaháňať. Sme ochotní vynaložiť maximálne úsilie, pomôcť s legislatívnym nastavením tohto systému nezávislého financovania. Aj túto príležitosť na to využívame, aby vznikli čo najskôr. A verím, že to bude tak skoro, že naozaj tie pacientské organizácie, ktoré by teraz mali problém byť súčasťou týchto rád. A tam je opäť otázka, že neverím, že všetky tie problém budú mať, nemusí to byť práve tá jedna organizácia, ktorá možno od tohto financovania je veľmi závislá. Sú rôzne organizácie, ktoré takto financované nie sú ani nebudú. To znamená v tých radách, samozrejme, môžu momentálne zastupovať iné teda pacientské organizácie, ktoré tento problém mať nebudú alebo lepšie povedané, konflikt záujmov mať nebudú a my teda spoločne popracujeme na tom, aby sme naozaj ten zákon nastavili aj z tohto pohľadu úplne korektne a v rozhodujúcich radách sme vylúčili členov, ktorí by mohli byť v potenciálnom konflikte záujmov, pretože vieme, že naozaj ako si aj povedala pani predsedníčka, ten tlak zo strany farma biznisu, lobing niekedy a nie úplne férový a možno niekedy až za hranicou zákonnosti tu je. Vždy tu bol nielen na lekárov, ale na úplne celý kompletný segment, pretože ide tu o biznis, ide tu o zisk. Každý robí maximum preto, aby ho maximalizoval.
Čiže z tohto pohľadu, samozrejme, my musíme byť ako zákonodarcovia, ja si myslím, že striktní a akýkoľvek konflikt záujmu eliminovať v zárodku. To je vlastne stanovisko aj nášho hnutia. Ďakujem veľmi pekne. Ešte chcem poďakovať ministerstvu za to, že tento naozaj náročný reformný zákon dotiahlo dokonca. Ja myslím, že je to revolučné niečo. Tá dostupnosť inovatívnej liečby, ale sa výrazným spôsobom zlepší, zvýši a pacienti sa určite majú na čo tešiť. Mnohé lieky, ktoré mali byť vo výnimkovom režime, ale boli doteraz a naozaj častokrát ich nemali dostupné, teraz ich budú mať dostupné na predpis lekára. Budeme mať, som presvedčený, oveľa lepšie ceny akoby sme mohli mať doteraz, pretože tie procesy sú v tom zákone zadefinované podľa mňa relatívne dobre. Ten ... na inovatívnu alebo, alebo by som povedal tú liečbu zriedkavých ochorení je stanovený
====
23. 6. 2022 9:55:01 - 10:10:20 66. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 976 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
No, ono jedna nevýhoda medzi mnou a tebou je tá, že ja som doktor s normálnou reálnou klinickou praxou a viem, aké lieky v skutočnosti existujú. A viem, že keď sú kombinácie účinných látok a robia to už originálne firmy, tak skrátka ty by si musela tú kombináciu účinných látok, keď sa končí ich patent vyskladať z generík a to vôbec nie je také jednoduché. Medzitým sú, samozrejme, aj rôzne know-how, akým spôsobom tie látky sú poskladané, v akej forme. My sme sa o tom bavili, ja som o tom aj články písal do odborných časopisov, takže problém je, problém je naozaj, problém je naozaj v tom, že ty tomu úplne nemôžeš rozumieť, pretože, samozrejme, ty nie si lekárka. A ty vlastne rozprávaš len to čo si niekde prečítaš, ale tá prax je naozaj oveľa farebnejšia, oveľa zložitejšia a nedá sa to takto paušalizovať, najmä v takej situácii.
Áno, dalo sa rozprávať možno aj o nejakých prechodných obdobiach, o niečom inom. samozrejme, že dalo, len problém je to, že ako som tu povedal, identifikovali sme ten problém my príliš neskoro ako poslanci a keď sme zistili, aký dopad by to malo na pacientov, zaťali sme ručnú brzdu a zastavili sme to. Teda dúfam, že to zastavíme. Takže poprosím aj poslancov v pléne, aby nám pomohli s týmto pozmeňujúcim návrhom. Ďakujem pekne.
23. 6. 2022 9:55:01 - 10:10:20 66. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 976 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
My naozaj zastupujeme aj presne týchto voličov a nám to teda vôbec jedno nie je. Takže to je jeden prvý problém je, že to zrazu nárazovo to vznikalo a nárazovo by to vzniklo, doteraz to tak nebolo.
Ďalšia vec je tá, že my sa nebojíme, že generiká nebudú vstupovať na trh. A ja poviem hneď niekoľko argumentov a zároveň aj poradím generikám čo môžu urobiť a aby na ten trh vstupovali. Po prvé nie je to úplná pravda, že až keď skončí patent, až vtedy tie generiká sa začnú vyrábať. Nie, nie, nie, oni sa už predregistrujú zhruba dva roky predtým ako sa plánovane skončí patent daného lieku, aby okamžite, ak tento patent skončí, mohli vstupovať na trh a to sa vlastne deje. Aj teraz na ministerstve zdravotníctva ti vedia povedať, už ktoré generické firmy sú pripravené na to, zabojovať o tento trh, keď sa skončia patenty originálnych liekov, tým sa dá aj veľmi dobre predpokladať mnohé veci, ktoré sa trhu budú diať.
Avšak, keď generikum vstúpi, keď generikum vstúpi na trh, tak ono má jednu výbornú vec. Aj keby hneď ten originál liek kompenzoval na jeho cenu, a to je to čo ja odporúčam, generiku môže, samozrejme, uzatvoriť zmluvy s poisťovňami, kde im dá zľavy. A to sa volá tzv. centrálne nákupy a potom poisťovne sú tie, ktoré motivujú lekárov, aby tých svojich pacientov na tie generiká prevádzali. A to je podľa mňa najlepší spôsob.
Teda nie ten, že pacient príde do lekárne a chudák nechá tam 150 euro, ale ten, že ho o tom presvedčí jeho vlastný lekár. A nielen to. Ten lekár, samozrejme, je bonifikovaný za to, že takéto generikum mu zdravotná poisťovňa umožní predpisovať a on ho teda predpisuje. Takže, samozrejme, on je na tom aj zainteresovaný, aby to urobil, čo je podľa mňa veľmi dobrý mechanizmus, aby sme prevádzali našich pacientov na generiká v prípade, že to schváli jeho lekár. Teda nie že je donútený v lekárni, lebo nemá na doplatok, ale ten jeho lekár sa sám tak rozhodne po rozhovore s ním a po zvážení jeho zdravotného stavu, že v tomto prípade je to balenie lieku, namixovanie tých liečiv, lebo vie, že tam je strašne veľa, strašne je tam veľa faktorov, ktoré to ovplyvňujú, že to nie je také jednoduché. Že niekedy z tých generík vyskladať napríklad ten originál, to sa skrátka nedá, a ty to veľmi dobre vieš.
Takže pardon, nie je to úplne tak ako hovoríš. A toto musí naozaj zvážiť ten lekár, že či takéto niečo sa pre toho pacienta sa dá spraviť a ešte on je na tom aj motivovaný tou poisťovňou, aby to urobil. A podľa mňa takto sa to má diať. To znamená, ja naozaj odporúčam, je tu jednoprahový vstup. Budú môcť vstupovať generiká. My sme im naozaj dovolili, aby tie ďalšie generiká nemuseli dávať 10 a 5-percentné zľavy, pre nich to v skutočnosti by asi ani problém nebol. Tam podľa mňa celý problém je to, že im by erodovala cena v Európskej únii a toho sa oni boja. Preto taký veľký tlak bol na to, aby sme zaviedli jednoprahový vstup. Ja si v žiadnom prípade nemyslím a ani také analýzy neexistujú, že tým, že sme zrušili jednoprahový vstup sme ušetrili nejaké peniaze vo verejnom zdravotnom poistení. Neušetrili.
My naopak, nás to bude pravdepodobne stáť nejaké milióny naviac, avšak pokiaľ si zdravotné poisťovne dobre budú plniť svoju úlohu, ale aj možnosti ochrancov verejného zdravotného poistenia, teda našich odvodov, tak budú s generikami sa snažiť podpisovať zmluvy o centrálnom nákupe, a to budú ďalšie zľavy, z ktorých už budú benefitovať samotné poisťovne. A toto je ten trh, ktorý ty uznávaš, ktorý sa mne veľmi páči. A v tomto prípade som presvedčený, že ho inicializujeme. Keby sme nedali šancu originálom skompenzovať na úroveň cenu generika, generikum by nebolo vôbec tlačené do nejakého centrálneho nákupu, hej. Ono by sa naozaj mohlo spoliehať na tú dieru v trhu, ktorú by spôsobil to, že ten originál to nemôže kompenzovať a ten chudák pacient by zistil, že má veľký doplatok, tak čo by mu iné zostávalo a musel by sa buď samo to zaujímať a keď sa tomu nerozumie, tak by to zaplatiť. Žiaľ, tak je to.
Ďalšia vec je a však ty to veľmi dobre vieš, že ten fixný doplatok je vypočítaný tak, akože na sociálne únosný, preto sú tam tie tri percentá z priemernej mzdy. Ale to ako to v zákone bolo zadefinované, bolo to zadefinované tak, že pokiaľ by ten doplatok bol vyšší ako tri percentá, tak ten originál môže skompenzovať, hej. My sme zakázali to kompenzovať len v tých skupinách, kde sú aj lacnejšie alternatívy. Tam sme to zakázali. Tak pokiaľ by bola pravda, že tie generiká nevstúpia na náš trh, pretože originál môže skompenzovať, tak tento zákon to vôbec neriešil. Oni by tak či tak vstupovali aj tam v tých skupinách, kde by ten originál to kompenzovať mohol, lebo ten doplatok by bol sociálne neúnosný.
A myslíš si, že by nevstupovali? Vstupovali a budú vstupovať aj teraz. Garantujem ti. To je skratka biznis, ktorý dobre funguje a my ich len prinútime, aby robili centrálne zmluvy a aby poisťovne mohli ušetriť ďalšie peniaze z verejného zdravotného poistenia. Takže ja mám plne opačný názor ako ty a som ochotný s kýmkoľvek sa o tom takto baviť.
A zároveň sme zamedzili tomu, aby prišiel pacient 1. 8. do lekárne, lebo však ten zákon začal platiť relatívne veľmi rýchlo ešte v lete a vypadli mu oči z jamiek, koľko musí v tejto situácii doplatiť za svoj liek, za ktorý predtým nemal absolútne žiadnu úhradu. Toto nebolo správne. A naozaj sme na to prišli náhodou, pretože my sme ten zákon, však to má obrovské množstvo strán, my sme sa spoľahli, že sú tam vytrakované zmeny, ktoré v tom zákone boli a táto zmena tam nebola vytrakovaná. Upozornili nás na to až, až, až pacienti a samozrejme, niektoré organizácie, ktoré si to potom všimli po prvom čítaní. Takže, áno, predtým sme, žiaľ, o tom nevedeli. My sme netušili čo sa v tom zákone stalo, že takéto niečo tam generické firmy pre našich pacientov pripravili.
Takže my sme naozaj urobili veľký ústupok nielen generikám, myslím k liekom, ale aj k biologicky podobným liekom. Ten jednoprah je veľkým motivátorom toho, aby vstupovali vo vyššom množstve na ten náš, áno, malý trh. Zároveň to umožňuje mať väčšiu ponuku generík pre zdravotné poisťovne, ktoré môžu si vynegociovať čo najvýhodnejšie zľavy s jednotlivými generickými firmami práve pre svojich poistencov a klientov a tým pádom motivovať lekárov, aby ich predpisovali.
Takže ja by som k tejto jednej veci len takto povedal. K tým ostatným veciam potom už sa vyjadrím len krátko v tom záverečnom slove. Nech sa páči.
23. 6. 2022 9:40:01 - 9:55:21 66. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 976 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem pekne. Samozrejme diskusie sa nebojíme, však o to, preto tu sme teraz. A ináč Janka, ja chcem zase úprimne poďakovať, že akože rozhorčila si sa, úplne to chápeme. My sme včera dlho zvažovali čo urobíme. A úprimne poviem, naozaj nakopli ma tie pacientské organizácie včera keď som bol v tej televízii. Lebo sme sa trošičku bavili aj o tomto, čo sa vlastne od 1. 8. stane.
Problém, ktorý nám zákonodarcovia, áno aj na ministerstve zdravotníctva pripravili, my sme naozaj najskôr neidentifikovali. To, že sa malo toto stať so zakázaním, alebo zakázaniu kompenzovať firmy generiká do 1. 8. tu nebolo. To znamená, to čo by sa nám stalo je, že pacient by po 1. 8. v tejto naozaj nesmierne náročnej situácii, kde je vysoká inflácia, stúpajú nám ceny, prišiel do lekárne, lebo on by určite dovtedy nebol prestavený na generikum, a zrazu by tam mohol mať na jednom balení lieku až do 39 euro doplatok. A keby sa samozrejme a však my teraz tlačíme na to, aby sa tie lieky, a to sú najmä tie drahšie lieky, predpisovali aj na dlhšie obdobie, aby nemuseli chodiť k lekárom. A keby mal viac tých krabičiek to tak samozrejme že ten doplatok by mohol byť akože naozaj absolútne neúnosný, máš pravdu. Tým pádom, že je na trhu dostupné generikum, dokonca by mu ten doplatok ani sa potom nevrátil, aby keby to bol sociálne odkázaný človek. Takže naozaj vznikla situácia ktorá, ktorá by sa obrátila podľa mňa aj proti vám. Ja viem, že vám to možno až tak nie je jedno, lebo vy zastupujete trošku iných voličov. Ale my naozaj zastupujeme aj presne týchto voličov a nám to teda vôbec jedno nie je. Takže to je jeden prvý problém je, že to zrazu nárazovo to vznikalo a nárazovo by to vzniklo, doteraz to tak nebolo.
Ďalšia vec je tá
=====
23. 6. 2022 8:55:01 - 9:10:20 66. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 976 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vystúpil ako spravodajca výboru k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 976.
Cieľom predloženého návrhu zákona je odstrániť rozdielny prístup pacientov v liečbe inovatívnymi liekmi prostredníctvom podpory vstupu do zoznamu kategorizovaných liekov, teda podporiť ich presun z tzv. výnimkového režimu do režimu kategorizácie. Predmetom novely je aj právna úprava zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a dietetických potravín a zavádzajú sa výnimky z povinnosti predkladať medicínsko-ekonomický rozbor a možnosť uzatvoriť zmluvu o podmienkach úhrady zdravotníckej pomôcky špeciálneho zdravotníckeho materiálu alebo dietetickej potraviny medzi ministerstvom alebo zdravotnou poisťovňou na jednej strane a výrobcom alebo veľkodistribútorom zdravotníckej pomôcky špeciálneho materiálu alebo dietetickej potraviny na druhej strane.
K vládnemu návrhu zákona som ako spoločný spravodajca výboru a predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 363.
Vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo. Výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, tlač 976, schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa, ktorá je v tlači 976a, obsahuje 78 pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 78 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 145 zo 16. júna 2022, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu k predloženému návrhu zákona a poslankyňu Janu Bittó Cigánikovú za náhradníčku k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti mňa spravodajcu.
Pán predsedajúci, skončil som. Môžete otvoriť rozpravu.
4. 5. 2022 12:00:05 - 12:01:10 65. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
122.
Ďakujem. Hlasovať o tomto bode budeme dnes o piatej hodine.
4. 5. 2022 10:52:27 - 10:53:45 65. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 976 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
91.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady SR pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 976. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor slovenskej, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna 2022.
Pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
9. 12. 2021 20:03:15 - 20:05:06 51. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za faktické pripomienky a poznámky. Samozrejme, kolegom ďakujem za milé slová a povzbudenia a myslím, že budeme naozaj povzbudzovať ďalej naše ministerstvo, aby tie veci, ktoré sme si predsavzali a ktoré sú myslím, že dobre naštartované, aby sa postupne uviedli do praxe. Aby sme aj tie jamy postupne začali kopať, aby sa nám podarili vyčerpať tie financie, ktoré z fondu obnovy sa nám na toto podarilo alokovať a získať. A ja chcem povedať teda, že naozaj veľká vec je ten, ten, ten návrh maximálnych čakacích lehôt. Naozaj pacient bude vedieť do termínu ja to vyšetrenie mať budem. Poisťovňa mi ho zabezpečí. Pretože keby mi ho nezabezpečila, tak mi ho bude musieť zaplatiť u nezmluvného lekára a tam zaplatí oveľa viac. A keby nevedela nájsť ani toho nezmluvného lekára, tak má, bude mať nárok dokonca aj na ošetrenie v zahraničí. A toto je veľký bič naozaj na poisťovne a ja verím, že im sa podarí vytvoriť kvalitné informačné systémy a že sa všetci budeme na vyšetrenie objednávať. A tak je to presne v tej ceste pacienta našpecifikované. To znamená, skončia tie dlhé rady pred poliklinikami, dostaneme termíny, poisťovňa bude mať prehľad o každom jednom z nás a bude manažovať naše naozaj kroky tak, ako sa budeme dostávať ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, pretože bude mať naozaj na to kopec motivácií a dôvodov, prečo to bude chcieť robiť.
Takže ja sa osobne teším na to, ako sa to postupne rozbieha a verím, že pán poslanec Valocký, že ku koncu nášho volebného obdobia, ak Boh dá, že naozaj uvidíme oveľa oveľa reálnejšie veci, ktoré sme sľúbili ľuďom. Ďakujem pekne.
9. 12. 2021 19:48:19 - 19:58:23 51. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne. Príjemný neskorý večer. Vážený pán predsedajúci, pán minister, pani predsedníčka, ctené kolegyne, kolegovia, som veľmi rád, že hoci táto vláda dostala do vienka pandémiu a v podstate od prvých dní jej vládnutia musela sústrediť väčšinu svojho aktívneho potenciálu a vládnutia práve do zvládania práve najväčšej pandémie za posledných sto rokov. Tak aj na ministerstve zdravotníctva sa už v prvom roku rozbehli jednotlivé reformné tímy, ktoré začali poctivo napĺňať Programové vyhlásenie vlády a samozrejme aj reformné zámery, ktoré aj hnutia OĽANO si v predchádzajúcom období, najmä v pobyte opozícii potupne pripravovalo, formovalo, aj po samozrejme spolupráci s inými odborníkmi, ale aj politickými stranami.
Takýmto spôsobom sa podarilo vlastne zostaviť reformné tímy, ktoré sa zaoberali reformami primárnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, dlhodobej zdravotnej starostlivosti s výnimkou tým, keď sa nám podarilo dotiahnuť aj zo zahraničia ľudí, ktorí začali pracovať na vzniku HTA inštitútu. Ďalší tím, ktorý intenzívne pracoval a je to dôkaz aj v Programovom vyhlásení vlády, pripravoval reformu urgentnej zdravotnej starostlivosti, lebo sú tu prepojené nádoby. A teraz som veľmi rád, že teraz koncom druhého roku to reformné úsilie tejto vláda, aj ministerstva zdravotníctva, aj pod súčasným novým vedením, vlastne má v parlamente v druhom čítaní tesne pred, hovorím, úspešným schválením tejto reformy. Reformu, na ktorú tu čakajú odborníci a hovorí sa o nej posledných pätnásť - sedemnásť rokov.
Musíme si priznať, že tá reforma, ktorú tu zaviedol ešte exminister Zajac, za posledné práve toto obdobie 15 - 17 rokov, žiaľ, nepriniesla nejaké valné výsledky. Slovensko zaostáva za inými krajinami a najmä, keď sa porovnávame s krajinami V4, ktoré nemajú tak probiznisovo naladený zdravotnícky systém. A zaostáva, samozrejme, v takých tých kľúčových parametroch odvrátiteľných úmrtí, civilizačných chorôb, atď. Takže bolo evidentné, že to, čo trh nevyriešil, musí začať nejakým regulovať štát. Nakoniec aj táto reforma je tu kvôli tomu, lebo zdravotné poisťovne, áno aj spolu s nemocnicami, neboli schopné nájsť konsenzus a vlastne vytvoriť tú stratifikáciu alebo teda tú postupnú špecializáciu po vlastných dohodách. A vlastne čakali na pomoc regulátora, teda štát. A to ministerstvo zdravotníctva teraz, myslím, v tomto zákone prináša a som veľmi rád všetkým, ktorí na tejto reforme spolupracovali, teda najmä tvorcom, keď chcem vyzdvihnúť tím pod vedením Oskara Dvořáka, Angeliky Salajovej na ministerstve zdravotníctva. Ale samozrejme potom aj vďaka patrí aj pani predsedníčke, ktorá od prvej chvíle ešte aj v opozícii neustále za túto reformu bojovala. A samozrejme nášmu novému pánovi ministrovi, ktorý, ktorý pomáha, aby sa tá reforma podarilo úspešne presadiť.
Chcel by som takisto poďakovať samozrejme celej vláde. Nebolo to úplne jednoduché presvedčiť ju, ale aj Európsku komisiu, aby nám na tieto reformy dala dostatočne veľký balík peňazí. A ja môžem s hrdosťou povedať, že sa nám podarilo koncom roku 2020 z Fondu obnovy a odolnosti získať pre rezort zdravotníctva takmer 1,5 mld. eur. K tomu, samozrejme, sú tu ďalšie eurofondy, ďalšie programové výzvy, ktoré sú pred nami. A ja si teda myslím, že naozaj je z čoho reformovať, čo je veľmi dobrá správa. Pri tejto reforme dalo by sa o nej hovoriť z rôznych pohľadom veľa. Ale dovoľte, aby som sa trošku pozeral na ňu zo strany pacienta.
Je to samozrejme len prvá, prvá mozaika toho puzzle, toho reformného úsilia, ktoré ministerstvo zdravotníctva ešte má aj pred sebou, dôležitá. Pretože je to jeden z dôležitých míľnikov, ktorý nám pomôže uvoľniť potrebné peniaze a rekonštruovať naozaj do veľkej miery zdevastovanú ústavnú zdravotnú starostlivosť, ktorá na Slovensku tu je. Však naozaj je pravda, že vznikali nejaké špecializované ústavy. Možno nejaké nemocnice, ale samo o sebe ten fakt, že rezort ministerstva zdravotníctva za posledných 25 rokov nepostavil ani jednu nemocnicu, hovorí sám za seba. A práve preto bolo potrebné nasmerovať väčšinu financií práve do tohto sektoru. A myslím si, že aj časovo tak, ako je to nastavené, je to správne. Pretože ako už bolo povedané máme dostatočné množstvo nemocníc a mnohé z nich majú množstvo kvalitných skúsených erudovaných lekárov, ktorí sú schopní ako špecialisti viesť aj a mnohí z nich aj majú ambulancie špecializované, a samozrejme, pôsobia ešte na oddeleniach. To znamená pri dobre nastavenej reprofilizácii mnohí z týchto ľudí, samozrejme, môžu ďalej pokračovať aj v tých nemocniciach prvej úrovne vo svojich špecializovaných ambulanciách. Ja osobne predpokladám, že budeme svedkami nárastu veľmi modernej jednodňovej chirurgie, ktorá je schopná obsiahnuť 60 - 70 % chirurgických zákrokov. Myslím si, že nikto z nás, pokiaľ potrebuje zdravotnú starostlivosť, netúži ležať v nemocnici. A vieme aj, že množstvo ľudí, ktorí teraz ležia v nemocnici by tam ležať naozaj nemuseli a bolo im to len odporúčané. Mnohé nemocnice naháňajú pacientov, aby mali akú takú obložnosť a tá obložnosť je na území Slovenskej republiky len okolo 60 %. To znamená 60 % akútnych lôžok je efektívne využívaných 40 %. V podstate živíme a živíme ich úplne zbytočne. Práve preto
===== ... by tam ležať naozaj nemuseli a bolo im to len odporúčané. Mnohé nemocnice naháňajú pacientov, aby mali akú takú obložnosť a tá obložnosť je na území Slovenskej republiky len okolo 60 %. To znamená, 60 % akútnych lôžok je efektívne využívaných, 40 % v podstate živíme a živíme ich úplne zbytočne. Práve preto je veľmi dôležité prinášať zvýšenú kvalitu tým, že budeme centralizovať poskytovanie tejto zdravotnej starostlivosti. No a tuná samozrejme prichádza pohľad pacienta a ten pohľad je samozrejme kľúčový. A ja som preto veľmi rád, že v tomto zákone je tzv. stať o maximálnych čakacích lehotách. A v rámci tej cesty pacienta, ktorú pacient môže po prijatí tejto reforme potom konkrétne zakúsiť tým, že bude manažovaná jeho zdravotná starostlivosť, bude sa objednávať a bude objednávaný na jednotlivé vyšetrenia v časových termínoch, ktoré mu stanovia odborníci nebude musieť blúdiť ako Bludný holanďan a hľadať si, kto by ho ošetril, ale pôjde z bodu A do bodu B, do bodu C, do bodu D a všetko bude garantovať zákon tak, aby dostal zdravotnú starostlivosť v tom čase, v ktorom on potrebuje.
Zdravotné poisťovne preberú zodpovednosť za jeho manažment a budú sa snažiť mu vytvoriť naozaj tú najrýchlejšiu a najoptimálnejšiu cestu a v prípade, či by mal niekto pochybnosti, že sa to nebude dariť, tak samozrejme, pacient bude mať nárok do stanoveného času, ktorý stanovia odborníci si eventuálne nájsť potom aj zdravotnú starostlivosť. Eventuálne u nezmluvného lekára, keby nedostal ju vo svojej sieti zdravotnej poisťovne. Alebo dokonca, keby nebola dostatočná kapacita na území Slovenskej republiky, tak ako to garantuje aj Európska charta práv v rámci Európskej únie, máme nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti aj v iných zdravotných zariadeniach tak, aby v prípade, že nám nemôže byť poskytnutá zdravotná starostlivosť na území Slovenskej republiky, mohla nám byť poskytnutá aj tam.
Takže pacient po prijatí tejto reformy dostane novú úroveň svojich práv, bude poznať svoj nárok. Táto reforma definuje jeho geografickú dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ale nie len geografickú aj časovú dostupnosť, ktorá musí byť realizovaná tak, ako to doteraz nie je. Lebo doteraz mnohí pacienti zbytočne dlho čakajú a naozaj domáhajú sa zdravotnej starostlivosti. To by sa po prijatí tejto reformy diať nemalo. Takže ja len chcem zapriať aj pánovi ministrovi, ministrovi zdravotníctva, ministerstvu zdravotníctva, naozaj by som povedal plodnú ďalšiu ťažkú prácu, ktorá je pred nimi, pretože keď Národná rada schváli tento zákon, tak všetko sa len začína a verím, že spoločným úsilím sa nám podarí vybudovať naozaj lepšie zdravotníctvo pre všetkých. A my sa samozrejme všetci k tomu veľmi radi pridáme. Ďakujem veľmi pekne.
9. 12. 2021 19:48:19 - 19:58:23 51. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne. Príjemný neskorý večer. Vážený pán predsedajúci, pán minister, pani predsedníčka, ctené kolegyne, kolegovia, som veľmi rád, že hoci táto vláda dostala do vienka pandémiu a v podstate od prvých dní jej vládnutia musela sústrediť väčšinu svojho aktívneho potenciálu a vládnutia práve do zvládania práve najväčšej pandémie za posledných sto rokov. Tak aj na ministerstve zdravotníctva sa už v prvom roku rozbehli jednotlivé reformné tímy, ktoré začali poctivo napĺňať Programové vyhlásenie vlády a samozrejme aj reformné zámery, ktoré aj hnutia OĽANO si v predchádzajúcom období, najmä v pobyte opozícii potupne pripravovalo, formovalo, aj po samozrejme spolupráci s inými odborníkmi, ale aj politickými stranami.
Takýmto spôsobom sa podarilo vlastne zostaviť reformné tímy, ktoré sa zaoberali reformami primárnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, dlhodobej zdravotnej starostlivosti s výnimkou tým, keď sa nám podarilo dotiahnuť aj zo zahraničia ľudí, ktorí začali pracovať na vzniku HTA inštitútu. Ďalší tím, ktorý intenzívne pracoval a je to dôkaz aj v Programovom vyhlásení vlády, pripravoval reformu urgentnej zdravotnej starostlivosti, lebo sú tu prepojené nádoby. A teraz som veľmi rád, že teraz koncom druhého roku to reformné úsilie tejto vláda, aj ministerstva zdravotníctva, aj pod súčasným novým vedením, vlastne má v parlamente v druhom čítaní tesne pred, hovorím, úspešným schválením tejto reformy. Reformu, na ktorú tu čakajú odborníci a hovorí sa o nej posledných pätnásť - sedemnásť rokov.
Musíme si priznať, že tá reforma, ktorú tu zaviedol ešte exminister Zajac, za posledné práve toto obdobie 15 - 17 rokov, žiaľ, nepriniesla nejaké valné výsledky. Slovensko zaostáva za inými krajinami a najmä, keď sa porovnávame s krajinami V4, ktoré nemajú tak probiznisovo naladený zdravotnícky systém. A zaostáva, samozrejme, v takých tých kľúčových parametroch odvrátiteľných úmrtí, civilizačných chorôb, atď. Takže bolo evidentné, že to, čo trh nevyriešil, musí začať nejakým regulovať štát. Nakoniec aj táto reforma je tu kvôli tomu, lebo zdravotné poisťovne, áno aj spolu s nemocnicami, neboli schopné nájsť konsenzus a vlastne vytvoriť tú stratifikáciu alebo teda tú postupnú špecializáciu po vlastných dohodách. A vlastne čakali na pomoc regulátora, teda štát. A to ministerstvo zdravotníctva teraz, myslím, v tomto zákone prináša a som veľmi rád všetkým, ktorí na tejto reforme spolupracovali, teda najmä tvorcom, keď chcem vyzdvihnúť tím pod vedením Oskara Dvořáka, Angeliky Salajovej na ministerstve zdravotníctva. Ale samozrejme potom aj vďaka patrí aj pani predsedníčke, ktorá od prvej chvíle ešte aj v opozícii neustále za túto reformu bojovala. A samozrejme nášmu novému pánovi ministrovi, ktorý, ktorý pomáha, aby sa tá reforma podarilo úspešne presadiť.
Chcel by som takisto poďakovať samozrejme celej vláde. Nebolo to úplne jednoduché presvedčiť ju, ale aj Európsku komisiu, aby nám na tieto reformy dala dostatočne veľký balík peňazí. A ja môžem s hrdosťou povedať, že sa nám podarilo koncom roku 2020 z Fondu obnovy a odolnosti získať pre rezort zdravotníctva takmer 1,5 mld. eur. K tomu, samozrejme, sú tu ďalšie eurofondy, ďalšie programové výzvy, ktoré sú pred nami. A ja si teda myslím, že naozaj je z čoho reformovať, čo je veľmi dobrá správa. Pri tejto reforme dalo by sa o nej hovoriť z rôznych pohľadom veľa. Ale dovoľte, aby som sa trošku pozeral na ňu zo strany pacienta.
Je to samozrejme len prvá, prvá mozaika toho puzzle, toho reformného úsilia, ktoré ministerstvo zdravotníctva ešte má aj pred sebou, dôležitá. Pretože je to jeden z dôležitých míľnikov, ktorý nám pomôže uvoľniť potrebné peniaze a rekonštruovať naozaj do veľkej miery zdevastovanú ústavnú zdravotnú starostlivosť, ktorá na Slovensku tu je. Však naozaj je pravda, že vznikali nejaké špecializované ústavy. Možno nejaké nemocnice, ale samo o sebe ten fakt, že rezort ministerstva zdravotníctva za posledných 25 rokov nepostavil ani jednu nemocnicu, hovorí sám za seba. A práve preto bolo potrebné nasmerovať väčšinu financií práve do tohto sektoru. A myslím si, že aj časovo tak, ako je to nastavené, je to správne. Pretože ako už bolo povedané máme dostatočné množstvo nemocníc a mnohé z nich majú množstvo kvalitných skúsených erudovaných lekárov, ktorí sú schopní ako špecialisti viesť aj a mnohí z nich aj majú ambulancie špecializované, a samozrejme, pôsobia ešte na oddeleniach. To znamená pri dobre nastavenej reprofilizácii mnohí z týchto ľudí, samozrejme, môžu ďalej pokračovať aj v tých nemocniciach prvej úrovne vo svojich špecializovaných ambulanciách. Ja osobne predpokladám, že budeme svedkami nárastu veľmi modernej jednodňovej chirurgie, ktorá je schopná obsiahnuť 60 - 70 % chirurgických zákrokov. Myslím si, že nikto z nás, pokiaľ potrebuje zdravotnú starostlivosť, netúži ležať v nemocnici. A vieme aj, že množstvo ľudí, ktorí teraz ležia v nemocnici by tam ležať naozaj nemuseli a bolo im to len odporúčané. Mnohé nemocnice naháňajú pacientov, aby mali akú takú obložnosť a tá obložnosť je na území Slovenskej republiky len okolo 60 %. To znamená 60 % akútnych lôžok je efektívne využívaných 40 %. V podstate živíme a živíme ich úplne zbytočne. Práve preto
===== ... by tam ležať naozaj nemuseli a bolo im to len odporúčané. Mnohé nemocnice naháňajú pacientov, aby mali akú takú obložnosť a tá obložnosť je na území Slovenskej republiky len okolo 60 %. To znamená, 60 % akútnych lôžok je efektívne využívaných, 40 % v podstate živíme a živíme ich úplne zbytočne. Práve preto je veľmi dôležité prinášať zvýšenú kvalitu tým, že budeme centralizovať poskytovanie tejto zdravotnej starostlivosti. No a tuná samozrejme prichádza pohľad pacienta a ten pohľad je samozrejme kľúčový. A ja som preto veľmi rád, že v tomto zákone je tzv. stať o maximálnych čakacích lehotách. A v rámci tej cesty pacienta, ktorú pacient môže po prijatí tejto reforme potom konkrétne zakúsiť tým, že bude manažovaná jeho zdravotná starostlivosť, bude sa objednávať a bude objednávaný na jednotlivé vyšetrenia v časových termínoch, ktoré mu stanovia odborníci nebude musieť blúdiť ako Bludný holanďan a hľadať si, kto by ho ošetril, ale pôjde z bodu A do bodu B, do bodu C, do bodu D a všetko bude garantovať zákon tak, aby dostal zdravotnú starostlivosť v tom čase, v ktorom on potrebuje.
Zdravotné poisťovne preberú zodpovednosť za jeho manažment a budú sa snažiť mu vytvoriť naozaj tú najrýchlejšiu a najoptimálnejšiu cestu a v prípade, či by mal niekto pochybnosti, že sa to nebude dariť, tak samozrejme, pacient bude mať nárok do stanoveného času, ktorý stanovia odborníci si eventuálne nájsť potom aj zdravotnú starostlivosť. Eventuálne u nezmluvného lekára, keby nedostal ju vo svojej sieti zdravotnej poisťovne. Alebo dokonca, keby nebola dostatočná kapacita na území Slovenskej republiky, tak ako to garantuje aj Európska charta práv v rámci Európskej únie, máme nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti aj v iných zdravotných zariadeniach tak, aby v prípade, že nám nemôže byť poskytnutá zdravotná starostlivosť na území Slovenskej republiky, mohla nám byť poskytnutá aj tam.
Takže pacient po prijatí tejto reformy dostane novú úroveň svojich práv, bude poznať svoj nárok. Táto reforma definuje jeho geografickú dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ale nie len geografickú aj časovú dostupnosť, ktorá musí byť realizovaná tak, ako to doteraz nie je. Lebo doteraz mnohí pacienti zbytočne dlho čakajú a naozaj domáhajú sa zdravotnej starostlivosti. To by sa po prijatí tejto reformy diať nemalo. Takže ja len chcem zapriať aj pánovi ministrovi, ministrovi zdravotníctva, ministerstvu zdravotníctva, naozaj by som povedal plodnú ďalšiu ťažkú prácu, ktorá je pred nimi, pretože keď Národná rada schváli tento zákon, tak všetko sa len začína a verím, že spoločným úsilím sa nám podarí vybudovať naozaj lepšie zdravotníctvo pre všetkých. A my sa samozrejme všetci k tomu veľmi radi pridáme. Ďakujem veľmi pekne.
9. 12. 2021 19:48:19 - 19:58:23 51. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne. Príjemný neskorý večer. Vážený pán predsedajúci, pán minister, pani predsedníčka, ctené kolegyne, kolegovia, som veľmi rád, že hoci táto vláda dostala do vienka pandémiu a v podstate od prvých dní jej vládnutia musela sústrediť väčšinu svojho aktívneho potenciálu a vládnutia práve do zvládania práve najväčšej pandémie za posledných sto rokov. Tak aj na ministerstve zdravotníctva sa už v prvom roku rozbehli jednotlivé reformné tímy, ktoré začali poctivo napĺňať Programové vyhlásenie vlády a samozrejme aj reformné zámery, ktoré aj hnutia OĽANO si v predchádzajúcom období, najmä v pobyte opozícii potupne pripravovalo, formovalo, aj po samozrejme spolupráci s inými odborníkmi, ale aj politickými stranami.
Takýmto spôsobom sa podarilo vlastne zostaviť reformné tímy, ktoré sa zaoberali reformami primárnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, dlhodobej zdravotnej starostlivosti s výnimkou tým, keď sa nám podarilo dotiahnuť aj zo zahraničia ľudí, ktorí začali pracovať na vzniku HTA inštitútu. Ďalší tím, ktorý intenzívne pracoval a je to dôkaz aj v Programovom vyhlásení vlády, pripravoval reformu urgentnej zdravotnej starostlivosti, lebo sú tu prepojené nádoby. A teraz som veľmi rád, že teraz koncom druhého roku to reformné úsilie tejto vláda, aj ministerstva zdravotníctva, aj pod súčasným novým vedením, vlastne má v parlamente v druhom čítaní tesne pred, hovorím, úspešným schválením tejto reformy. Reformu, na ktorú tu čakajú odborníci a hovorí sa o nej posledných pätnásť - sedemnásť rokov.
Musíme si priznať, že tá reforma, ktorú tu zaviedol ešte exminister Zajac, za posledné práve toto obdobie 15 - 17 rokov, žiaľ, nepriniesla nejaké valné výsledky. Slovensko zaostáva za inými krajinami a najmä, keď sa porovnávame s krajinami V4, ktoré nemajú tak probiznisovo naladený zdravotnícky systém. A zaostáva, samozrejme, v takých tých kľúčových parametroch odvrátiteľných úmrtí, civilizačných chorôb, atď. Takže bolo evidentné, že to, čo trh nevyriešil, musí začať nejakým regulovať štát. Nakoniec aj táto reforma je tu kvôli tomu, lebo zdravotné poisťovne, áno aj spolu s nemocnicami, neboli schopné nájsť konsenzus a vlastne vytvoriť tú stratifikáciu alebo teda tú postupnú špecializáciu po vlastných dohodách. A vlastne čakali na pomoc regulátora, teda štát. A to ministerstvo zdravotníctva teraz, myslím, v tomto zákone prináša a som veľmi rád všetkým, ktorí na tejto reforme spolupracovali, teda najmä tvorcom, keď chcem vyzdvihnúť tím pod vedením Oskara Dvořáka, Angeliky Salajovej na ministerstve zdravotníctva. Ale samozrejme potom aj vďaka patrí aj pani predsedníčke, ktorá od prvej chvíle ešte aj v opozícii neustále za túto reformu bojovala. A samozrejme nášmu novému pánovi ministrovi, ktorý, ktorý pomáha, aby sa tá reforma podarilo úspešne presadiť.
Chcel by som takisto poďakovať samozrejme celej vláde. Nebolo to úplne jednoduché presvedčiť ju, ale aj Európsku komisiu, aby nám na tieto reformy dala dostatočne veľký balík peňazí. A ja môžem s hrdosťou povedať, že sa nám podarilo koncom roku 2020 z Fondu obnovy a odolnosti získať pre rezort zdravotníctva takmer 1,5 mld. eur. K tomu, samozrejme, sú tu ďalšie eurofondy, ďalšie programové výzvy, ktoré sú pred nami. A ja si teda myslím, že naozaj je z čoho reformovať, čo je veľmi dobrá správa. Pri tejto reforme dalo by sa o nej hovoriť z rôznych pohľadom veľa. Ale dovoľte, aby som sa trošku pozeral na ňu zo strany pacienta.
Je to samozrejme len prvá, prvá mozaika toho puzzle, toho reformného úsilia, ktoré ministerstvo zdravotníctva ešte má aj pred sebou, dôležitá. Pretože je to jeden z dôležitých míľnikov, ktorý nám pomôže uvoľniť potrebné peniaze a rekonštruovať naozaj do veľkej miery zdevastovanú ústavnú zdravotnú starostlivosť, ktorá na Slovensku tu je. Však naozaj je pravda, že vznikali nejaké špecializované ústavy. Možno nejaké nemocnice, ale samo o sebe ten fakt, že rezort ministerstva zdravotníctva za posledných 25 rokov nepostavil ani jednu nemocnicu, hovorí sám za seba. A práve preto bolo potrebné nasmerovať väčšinu financií práve do tohto sektoru. A myslím si, že aj časovo tak, ako je to nastavené, je to správne. Pretože ako už bolo povedané máme dostatočné množstvo nemocníc a mnohé z nich majú množstvo kvalitných skúsených erudovaných lekárov, ktorí sú schopní ako špecialisti viesť aj a mnohí z nich aj majú ambulancie špecializované, a samozrejme, pôsobia ešte na oddeleniach. To znamená pri dobre nastavenej reprofilizácii mnohí z týchto ľudí, samozrejme, môžu ďalej pokračovať aj v tých nemocniciach prvej úrovne vo svojich špecializovaných ambulanciách. Ja osobne predpokladám, že budeme svedkami nárastu veľmi modernej jednodňovej chirurgie, ktorá je schopná obsiahnuť 60 - 70 % chirurgických zákrokov. Myslím si, že nikto z nás, pokiaľ potrebuje zdravotnú starostlivosť, netúži ležať v nemocnici. A vieme aj, že množstvo ľudí, ktorí teraz ležia v nemocnici by tam ležať naozaj nemuseli a bolo im to len odporúčané. Mnohé nemocnice naháňajú pacientov, aby mali akú takú obložnosť a tá obložnosť je na území Slovenskej republiky len okolo 60 %. To znamená 60 % akútnych lôžok je efektívne využívaných 40 %. V podstate živíme a živíme ich úplne zbytočne. Práve preto
===== ... by tam ležať naozaj nemuseli a bolo im to len odporúčané. Mnohé nemocnice naháňajú pacientov, aby mali akú takú obložnosť a tá obložnosť je na území Slovenskej republiky len okolo 60 %. To znamená, 60 % akútnych lôžok je efektívne využívaných, 40 % v podstate živíme a živíme ich úplne zbytočne. Práve preto je veľmi dôležité prinášať zvýšenú kvalitu tým, že budeme centralizovať poskytovanie tejto zdravotnej starostlivosti. No a tuná samozrejme prichádza pohľad pacienta a ten pohľad je samozrejme kľúčový. A ja som preto veľmi rád, že v tomto zákone je tzv. stať o maximálnych čakacích lehotách. A v rámci tej cesty pacienta, ktorú pacient môže po prijatí tejto reforme potom konkrétne zakúsiť tým, že bude manažovaná jeho zdravotná starostlivosť, bude sa objednávať a bude objednávaný na jednotlivé vyšetrenia v časových termínoch, ktoré mu stanovia odborníci nebude musieť blúdiť ako Bludný holanďan a hľadať si, kto by ho ošetril, ale pôjde z bodu A do bodu B, do bodu C, do bodu D a všetko bude garantovať zákon tak, aby dostal zdravotnú starostlivosť v tom čase, v ktorom on potrebuje.
Zdravotné poisťovne preberú zodpovednosť za jeho manažment a budú sa snažiť mu vytvoriť naozaj tú najrýchlejšiu a najoptimálnejšiu cestu a v prípade, či by mal niekto pochybnosti, že sa to nebude dariť, tak samozrejme, pacient bude mať nárok do stanoveného času, ktorý stanovia odborníci si eventuálne nájsť potom aj zdravotnú starostlivosť. Eventuálne u nezmluvného lekára, keby nedostal ju vo svojej sieti zdravotnej poisťovne. Alebo dokonca, keby nebola dostatočná kapacita na území Slovenskej republiky, tak ako to garantuje aj Európska charta práv v rámci Európskej únie, máme nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti aj v iných zdravotných zariadeniach tak, aby v prípade, že nám nemôže byť poskytnutá zdravotná starostlivosť na území Slovenskej republiky, mohla nám byť poskytnutá aj tam.
Takže pacient po prijatí tejto reformy dostane novú úroveň svojich práv, bude poznať svoj nárok. Táto reforma definuje jeho geografickú dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ale nie len geografickú aj časovú dostupnosť, ktorá musí byť realizovaná tak, ako to doteraz nie je. Lebo doteraz mnohí pacienti zbytočne dlho čakajú a naozaj domáhajú sa zdravotnej starostlivosti. To by sa po prijatí tejto reformy diať nemalo. Takže ja len chcem zapriať aj pánovi ministrovi, ministrovi zdravotníctva, ministerstvu zdravotníctva, naozaj by som povedal plodnú ďalšiu ťažkú prácu, ktorá je pred nimi, pretože keď Národná rada schváli tento zákon, tak všetko sa len začína a verím, že spoločným úsilím sa nám podarí vybudovať naozaj lepšie zdravotníctvo pre všetkých. A my sa samozrejme všetci k tomu veľmi radi pridáme. Ďakujem veľmi pekne.
9. 12. 2021 19:48:19 - 19:58:23 51. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne. Príjemný neskorý večer. Vážený pán predsedajúci, pán minister, pani predsedníčka, ctené kolegyne, kolegovia, som veľmi rád, že hoci táto vláda dostala do vienka pandémiu a v podstate od prvých dní jej vládnutia musela sústrediť väčšinu svojho aktívneho potenciálu a vládnutia práve do zvládania práve najväčšej pandémie za posledných sto rokov. Tak aj na ministerstve zdravotníctva sa už v prvom roku rozbehli jednotlivé reformné tímy, ktoré začali poctivo napĺňať Programové vyhlásenie vlády a samozrejme aj reformné zámery, ktoré aj hnutia OĽANO si v predchádzajúcom období, najmä v pobyte opozícii potupne pripravovalo, formovalo, aj po samozrejme spolupráci s inými odborníkmi, ale aj politickými stranami.
Takýmto spôsobom sa podarilo vlastne zostaviť reformné tímy, ktoré sa zaoberali reformami primárnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, dlhodobej zdravotnej starostlivosti s výnimkou tým, keď sa nám podarilo dotiahnuť aj zo zahraničia ľudí, ktorí začali pracovať na vzniku HTA inštitútu. Ďalší tím, ktorý intenzívne pracoval a je to dôkaz aj v Programovom vyhlásení vlády, pripravoval reformu urgentnej zdravotnej starostlivosti, lebo sú tu prepojené nádoby. A teraz som veľmi rád, že teraz koncom druhého roku to reformné úsilie tejto vláda, aj ministerstva zdravotníctva, aj pod súčasným novým vedením, vlastne má v parlamente v druhom čítaní tesne pred, hovorím, úspešným schválením tejto reformy. Reformu, na ktorú tu čakajú odborníci a hovorí sa o nej posledných pätnásť - sedemnásť rokov.
Musíme si priznať, že tá reforma, ktorú tu zaviedol ešte exminister Zajac, za posledné práve toto obdobie 15 - 17 rokov, žiaľ, nepriniesla nejaké valné výsledky. Slovensko zaostáva za inými krajinami a najmä, keď sa porovnávame s krajinami V4, ktoré nemajú tak probiznisovo naladený zdravotnícky systém. A zaostáva, samozrejme, v takých tých kľúčových parametroch odvrátiteľných úmrtí, civilizačných chorôb, atď. Takže bolo evidentné, že to, čo trh nevyriešil, musí začať nejakým regulovať štát. Nakoniec aj táto reforma je tu kvôli tomu, lebo zdravotné poisťovne, áno aj spolu s nemocnicami, neboli schopné nájsť konsenzus a vlastne vytvoriť tú stratifikáciu alebo teda tú postupnú špecializáciu po vlastných dohodách. A vlastne čakali na pomoc regulátora, teda štát. A to ministerstvo zdravotníctva teraz, myslím, v tomto zákone prináša a som veľmi rád všetkým, ktorí na tejto reforme spolupracovali, teda najmä tvorcom, keď chcem vyzdvihnúť tím pod vedením Oskara Dvořáka, Angeliky Salajovej na ministerstve zdravotníctva. Ale samozrejme potom aj vďaka patrí aj pani predsedníčke, ktorá od prvej chvíle ešte aj v opozícii neustále za túto reformu bojovala. A samozrejme nášmu novému pánovi ministrovi, ktorý, ktorý pomáha, aby sa tá reforma podarilo úspešne presadiť.
Chcel by som takisto poďakovať samozrejme celej vláde. Nebolo to úplne jednoduché presvedčiť ju, ale aj Európsku komisiu, aby nám na tieto reformy dala dostatočne veľký balík peňazí. A ja môžem s hrdosťou povedať, že sa nám podarilo koncom roku 2020 z Fondu obnovy a odolnosti získať pre rezort zdravotníctva takmer 1,5 mld. eur. K tomu, samozrejme, sú tu ďalšie eurofondy, ďalšie programové výzvy, ktoré sú pred nami. A ja si teda myslím, že naozaj je z čoho reformovať, čo je veľmi dobrá správa. Pri tejto reforme dalo by sa o nej hovoriť z rôznych pohľadom veľa. Ale dovoľte, aby som sa trošku pozeral na ňu zo strany pacienta.
Je to samozrejme len prvá, prvá mozaika toho puzzle, toho reformného úsilia, ktoré ministerstvo zdravotníctva ešte má aj pred sebou, dôležitá. Pretože je to jeden z dôležitých míľnikov, ktorý nám pomôže uvoľniť potrebné peniaze a rekonštruovať naozaj do veľkej miery zdevastovanú ústavnú zdravotnú starostlivosť, ktorá na Slovensku tu je. Však naozaj je pravda, že vznikali nejaké špecializované ústavy. Možno nejaké nemocnice, ale samo o sebe ten fakt, že rezort ministerstva zdravotníctva za posledných 25 rokov nepostavil ani jednu nemocnicu, hovorí sám za seba. A práve preto bolo potrebné nasmerovať väčšinu financií práve do tohto sektoru. A myslím si, že aj časovo tak, ako je to nastavené, je to správne. Pretože ako už bolo povedané máme dostatočné množstvo nemocníc a mnohé z nich majú množstvo kvalitných skúsených erudovaných lekárov, ktorí sú schopní ako špecialisti viesť aj a mnohí z nich aj majú ambulancie špecializované, a samozrejme, pôsobia ešte na oddeleniach. To znamená pri dobre nastavenej reprofilizácii mnohí z týchto ľudí, samozrejme, môžu ďalej pokračovať aj v tých nemocniciach prvej úrovne vo svojich špecializovaných ambulanciách. Ja osobne predpokladám, že budeme svedkami nárastu veľmi modernej jednodňovej chirurgie, ktorá je schopná obsiahnuť 60 - 70 % chirurgických zákrokov. Myslím si, že nikto z nás, pokiaľ potrebuje zdravotnú starostlivosť, netúži ležať v nemocnici. A vieme aj, že množstvo ľudí, ktorí teraz ležia v nemocnici by tam ležať naozaj nemuseli a bolo im to len odporúčané. Mnohé nemocnice naháňajú pacientov, aby mali akú takú obložnosť a tá obložnosť je na území Slovenskej republiky len okolo 60 %. To znamená 60 % akútnych lôžok je efektívne využívaných 40 %. V podstate živíme a živíme ich úplne zbytočne. Práve preto
===== ... by tam ležať naozaj nemuseli a bolo im to len odporúčané. Mnohé nemocnice naháňajú pacientov, aby mali akú takú obložnosť a tá obložnosť je na území Slovenskej republiky len okolo 60 %. To znamená, 60 % akútnych lôžok je efektívne využívaných, 40 % v podstate živíme a živíme ich úplne zbytočne. Práve preto je veľmi dôležité prinášať zvýšenú kvalitu tým, že budeme centralizovať poskytovanie tejto zdravotnej starostlivosti. No a tuná samozrejme prichádza pohľad pacienta a ten pohľad je samozrejme kľúčový. A ja som preto veľmi rád, že v tomto zákone je tzv. stať o maximálnych čakacích lehotách. A v rámci tej cesty pacienta, ktorú pacient môže po prijatí tejto reforme potom konkrétne zakúsiť tým, že bude manažovaná jeho zdravotná starostlivosť, bude sa objednávať a bude objednávaný na jednotlivé vyšetrenia v časových termínoch, ktoré mu stanovia odborníci nebude musieť blúdiť ako Bludný holanďan a hľadať si, kto by ho ošetril, ale pôjde z bodu A do bodu B, do bodu C, do bodu D a všetko bude garantovať zákon tak, aby dostal zdravotnú starostlivosť v tom čase, v ktorom on potrebuje.
Zdravotné poisťovne preberú zodpovednosť za jeho manažment a budú sa snažiť mu vytvoriť naozaj tú najrýchlejšiu a najoptimálnejšiu cestu a v prípade, či by mal niekto pochybnosti, že sa to nebude dariť, tak samozrejme, pacient bude mať nárok do stanoveného času, ktorý stanovia odborníci si eventuálne nájsť potom aj zdravotnú starostlivosť. Eventuálne u nezmluvného lekára, keby nedostal ju vo svojej sieti zdravotnej poisťovne. Alebo dokonca, keby nebola dostatočná kapacita na území Slovenskej republiky, tak ako to garantuje aj Európska charta práv v rámci Európskej únie, máme nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti aj v iných zdravotných zariadeniach tak, aby v prípade, že nám nemôže byť poskytnutá zdravotná starostlivosť na území Slovenskej republiky, mohla nám byť poskytnutá aj tam.
Takže pacient po prijatí tejto reformy dostane novú úroveň svojich práv, bude poznať svoj nárok. Táto reforma definuje jeho geografickú dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ale nie len geografickú aj časovú dostupnosť, ktorá musí byť realizovaná tak, ako to doteraz nie je. Lebo doteraz mnohí pacienti zbytočne dlho čakajú a naozaj domáhajú sa zdravotnej starostlivosti. To by sa po prijatí tejto reformy diať nemalo. Takže ja len chcem zapriať aj pánovi ministrovi, ministrovi zdravotníctva, ministerstvu zdravotníctva, naozaj by som povedal plodnú ďalšiu ťažkú prácu, ktorá je pred nimi, pretože keď Národná rada schváli tento zákon, tak všetko sa len začína a verím, že spoločným úsilím sa nám podarí vybudovať naozaj lepšie zdravotníctvo pre všetkých. A my sa samozrejme všetci k tomu veľmi radi pridáme. Ďakujem veľmi pekne.
9. 12. 2021 18:44:06 - 18:44:30 51. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 705 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
V mojom pozmeňovacom návrhu vyhadzujem von kompletne celé nové ustanovenie vládneho zákonu o vývoze plazmy. Takže kto tam nechce mať ani toto ustanovenie, tak samozrejme by mal hlasovať za, kto tam to ustanovenie vládneho návrhu zákona chce mať, bude hlasovať proti.
9. 12. 2021 18:26:37 - 18:42:08 51. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 705 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ďakujem pekne za slovo. Dovoľte, aby som aj ja pri tejto príležitosti predniesol dva pozmeňujúce návrhy. Prvý pozmeňujúci návrh sa zaoberá vládnym návrhom, ktorý v zákone zavádza zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú podaní očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ktorá je predmetom monitorovania podľa osobitného predpisu alebo inými slovami ide vakcínu, ktorá má podmienenú registráciu Európskou liekovou agentúrou.
Ja spolu s ďalšími predkladateľmi tohto pozmeňujúceho návrhu navrhujeme, aby túto zodpovednosť štát neprevzal dňom uvedenia tohto zákonu do platnosti, ale aby tú zodpovednosť štát prevzal dňom dátumom, kedy začalo očkovanie podmienené registrovanými vakcínami na území Slovenskej republiky, teda od 26. decembra 2020 a tak rozšírili, tak sme rozšírili túto zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú podaním očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ktorá má podmienenú registráciu Európskou liekovou agentúrou.
Takže, dovoľte, aby som najprv teda tento pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky prečítal Mareka Krajčího, Anny Záborskej, Evy Horváthovej, Moniky Kaveckej a Mareka Šefčíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 705.
V čl. I bode 250 sa za slová „V § 143j ods. 7" vkladajú slová „sa za slová ,,zdraví spôsobenú" vkladajú slová „od 26. decembra 2020"" a slová „sa za slová ,,zdravotníctva... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán spravodajca, myslím si, že sme už túto vec alebo sme ju ujasnili a ustálili na poslaneckom grémiu. Môžete voľne predniesť bez toho, aby ste konkretizovali, že úvodzovky dole alebo hore, keď sa niečo nahrádza, tak je jasné z toho, že ako je to, aby sme to zjednodušili. Nech sa páči.

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
Áno, dobre, takže pokračujem ďalej „zdravotníctva podľa § 46 ods. 4" sa vkladá čiarka" sa nahrádzajú slovami "a za slová "zdravotníctva podľa § 46 ods. 4" sa vkladá čiarka. Koniec. Skončil som čo sa týka tohto pozmeňujúceho návrhu.
A potom tu mám druhý pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý k sebe rozoberá viacero tém. Viaceré z nich boli konzultované na pôde Ministerstva zdravotníctva a takýmto spôsobom ja som si ich osvojil.
V bode 1 ide o osobitný právny predpis, zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol prijímaný s úmyslom ochrany podnikateľov v potravinárskom priemysle pred znevýhodňovaním spôsobeným uplatňovaním neprimeraných podmienok kladených obchodnými reťazcami a korporáciami. Za subjekty podliehajúce tejto regulácii sa považujú aj držitelia povolenia na veľkodistribúciu liekov, a to aj napriek tomu, že predmetom ich distribúcie nie sú kaziace sa potraviny, potraviny s krátkou dobou spotreby alebo potraviny, ktoré sa dodávajú na veľmi frekventovanej báze. Naopak, predmet ich distribúcie tvoria najmä špecifické dietetické potraviny (vrátane kategorizovaných dietetických potravín hradených z verejného zdravotného poistenia) a potraviny na osobitné výživové účely.
Regulácia zákona č. 91/2018 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov nezohľadňuje charakter obchodného vzťahu medzi poskytovateľom lekárenskej starostlivosti a dodávateľom potravín, ktorý sa míňa jej účinku, pričom spôsobuje značné administratívne a finančné náklady pre poskytovateľa lekárenskej starostlivosti najmä v spojení so zmenou fakturácie vyvolanou skrátením lehoty splatnosti kúpnej ceny potravín.
Napriek tomu, že v zmysle deklarovaného účelu osobitnej právnej úpravy nie je opodstatnené, aby sa táto osobitná právna úprava potravín uplatňovala na právne vzťahy dodávateľského reťazca medzi držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu liekov a poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti, podľa súčasnej právnej úpravy sa aplikuje na držiteľov povolenia na veľkodistribúciu liekov.
Táto osobitná právna úprava sa vzťahuje výlučne na držiteľov povolenia na veľkodistribúciu liekov a nie na poskytovateľov lekárenskej starostlivosti ako ďalší článok dodávateľského reťazca, nakoľko zákonom č. 383/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola vylúčená aplikácia osobitnej právnej úpravy potravín na poskytovateľov lekárenskej starostlivosti. Týmto zákonom však nebola vylúčená aplikácia osobitnej právnej úpravy vo vzťahu k držiteľom povolenia na veľkodistribúciu liekov, a to aj napriek tomu, že v zmysle odôvodnenia poslaneckého pozmeňujúceho návrhu v znení: „Navrhovaná úprava zabezpečí vyňatie vzťahu medzi poskytovateľom lekárenskej starostlivosti a dodávateľmi, vo väčšine držiteľ povolenia na veľkodistribúciu, z pôsobnosti uvedeného zákona bolo cieľom vylúčiť aplikáciu osobitnej právnej úpravy tak vo vzťahu k poskytovateľom lekárenskej starostlivosti ako aj držiteľov povolenia na veľkodistribúciu, čím došlo k neopodstatnenej diskrepancii práv a povinností jednotlivých článkov dodávateľského reťazca - poskytovateľov lekárenskej starostlivosti a držiteľov povolenia na veľkodistribúciu liekov. Z vyššie uvedených dôvodov sa teda navrhuje zrovnoprávniť postavenie oboch subjektov dodávateľského reťazca v tomto pozmeňujúcom návrhu v bode 1.
Nasledujúci bod 2 sa venuje a navrhuje zrušiť povinnosť ošetrujúceho lekára požiadať o udelenie povolenia na terapeutické použitie registrovaného lieku nad rámec stanovený súhrnom charakteristických vlastností lieku. Návrhom novely zákona sa udeľuje ošetrujúcemu lekárovi právomoc rozhodnúť o terapeutickom použití lieku. Túto navrhovanú úpravu a v jej súvislosti navrhované zmeny (navrhované zmeny ustanovenia § 73a ods. 2) navrhujeme vypustiť). Používanie liekov v súlade so súhrnnom charakteristických vlastností lieku považujeme za zásadné a základné pravidlo pre bezpečné a účelné zaobchádzanie s liekmi. Registrovanie indikácie a jej uvedenie v súhrne charakteristických vlastností lieku je založené na výsledkoch komplexného procesu klinického skúšania, ktorým sa preukázala účinnosť a bezpečnosť lieku pre pacienta. Zrušením základnej povinnosti lekára používať liek v registrovaných indikáciách sa umožní, aby sa bez kontroly štátnych autorít Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, Ministerstvom zdravotníctva SR rozšírilo používanie registrovaných liekov v neregistrovaných indikáciách.
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje ponechať súčasná právna úprava.
Potom v bode 3 sa vypúšťajú ustanovenia novelizácie zákonu o vývoze plazmy. Následne v ďalších bodoch ide o legislatívno-technické úpravy, reflektujúce zmeny navrhnuté v súvislosti s preskripciou lieku nad rámec súhrnu charakteristických vlastností liekov.
A potom je tu ešte v čl. 10 zmena sa navrhuje vzhľadom na nové znenie položky 152 v zákone o správnych poplatkoch podľa návrhu zákona. Zmena sa navrhuje z dôvodu, že po vypustení písmen by došlo k nesprávnemu zapracovaniu po nadobudnutí účinnosti zákona v termíne stanovenom zákonom č. 156/2018 Z. z.
A na záver v poslednom 12. bode ide o návrh na posunutie účinnosti ustanovení v § 121 ods. 15, 16, 17 a 18 na 1. 4. 2022 s cieľom poskytnutia primeranej lehoty pre zdravotné poisťovne a NCZI na vykonanie úprav v procesoch a informačných systémoch v súvislosti so zavedením výdaja náhradnej zdravotníckej pomôcky pre inkontinenciu alebo náhradnej bezlepkovej potraviny.
Takže, dovoľte mi, aby som teraz prečítal tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 705.
1. V čl. I bode 65 § 18 sa za ods. 22 vkladá nový ods. 23, ktorý znie:
„(23) Ak je predmetom činnosti držiteľa povolenia na veľkodistribúciu potravina, ustanovenia osobitného predpisu sa na jej dodanie nevzťahujú.".
Doterajšie ods. 23 až 28 sa označujú ako 24 až 29.
2. V čl. I sa vypúšťa bod 84.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I sa vypúšťajú body 95 až 97. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I sa vypúšťajú body 98 a 99. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. I bode 140 § 104 ods. 2 znie:
„(2) Súkromný veterinárny lekár je povinný najneskôr do 15. júla za prvý polrok príslušného roka a najneskôr do 15.januára za druhý polrok predchádzajúceho roka poskytnúť v elektronickej podobe príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe informáciu o spotrebe veterinárnych liekov u potravinových zvierat na základe údajov v evidencii podaných veterinárnych liekov, ktorú súkromný veterinárny lekár vedie v knihe veterinárnych úkonov podľa prílohy č. 3.".
6. V čl. I sa vypúšťa bod 155.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
7. V čl. I bode 171 sa vypúšťajú slová „humánny liek indikovaný v súlade s postupom podľa § 73a ods. 2".
8. V čl. I sa vypúšťa bod 211.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
9. V čl. I bode 212 sa vypúšťajú slová „humánneho lieku predpísaného v súlade s postupom podľa § 73a ods. 2 alebo".
10. Čl. VIII a IX sa vypúšťajú.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
11. Za čl. IX sa vkladá nový čl. X, ktorý znie:
„Čl. X
Zákon č. 156/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto :
V čl. II druhom bode sa označenie písm. „ak)" nahrádza označením písm. „ad)". Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
12. Ustanovenie čl. X sa upraví tak, aby v čl. 1 bode 170 § 121 ods. 15 až 18 nadobudli účinnosť 1. apríla 2022.
Pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som požiadal o vyňatie bodu 3 z tohto pozmeňujúceho návrhu na samostatné hlasovanie. No, čo sa týka poslanca Rašiho, tak samozrejme, ja som si preštudoval túto problematiku
===== Vyňatie bodu 3 z tohto pozmeňujúceho návrhu na samostatné hlasovanie.
Čo sa týka poslanca Rašiho, tak samozrejme ja som si preštudoval túto problematiku a naozaj majú práve vyňatím bodu 3 poslanci možnosť tejto snemovne sa rozhodnúť, či sú za ponechanie novelizácie zákona o vývoze plazme tak ako ich navrhoval vládny zákon v tomto zákone alebo nie. Práve hlasovaním osobitne o tomto bode 3. Chcem podotknúť, že tak ako je vládny zákon napísaný v podstate rozširuje len možnosť vývozu plazmy výrobcom registrovaných podľa § 46 ods. 1, ktorí nie sú zaradení v zozname kategorizovaných liekov a sú používané na terapiu v ústavných zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike, teda garantuje z tohto pohľadu návratnosť práve využitej alebo produktov využitých z ľudskej plazmy na Slovenskú republiku a teda ja osobne navrhujem, aby za ten bod 3 a odporúčam, aby hlasovali poslanci proti, teda, aby zostali tie navrhnuté ustanovenia z vládneho návrhu zákona o vývoze ľudskej plazmy v tomto zákone zachované. Ostatné pozmeňujúce návrhy, ktoré mali ešte viac liberalizovať tento vývoz som ja zastavil. Ďakujem veľmi pekne. Skončil som.
9. 12. 2021 18:26:37 - 18:42:08 51. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 705 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ďakujem pekne za slovo. Dovoľte, aby som aj ja pri tejto príležitosti predniesol dva pozmeňujúce návrhy. Prvý pozmeňujúci návrh sa zaoberá vládnym návrhom, ktorý v zákone zavádza zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú podaní očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ktorá je predmetom monitorovania podľa osobitného predpisu alebo inými slovami ide vakcínu, ktorá má podmienenú registráciu Európskou liekovou agentúrou.
Ja spolu s ďalšími predkladateľmi tohto pozmeňujúceho návrhu navrhujeme, aby túto zodpovednosť štát neprevzal dňom uvedenia tohto zákonu do platnosti, ale aby tú zodpovednosť štát prevzal dňom dátumom, kedy začalo očkovanie podmienené registrovanými vakcínami na území Slovenskej republiky, teda od 26. decembra 2020 a tak rozšírili, tak sme rozšírili túto zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú podaním očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ktorá má podmienenú registráciu Európskou liekovou agentúrou.
Takže, dovoľte, aby som najprv teda tento pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky prečítal Mareka Krajčího, Anny Záborskej, Evy Horváthovej, Moniky Kaveckej a Mareka Šefčíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 705.
V čl. I bode 250 sa za slová „V § 143j ods. 7" vkladajú slová „sa za slová ,,zdraví spôsobenú" vkladajú slová „od 26. decembra 2020"" a slová „sa za slová ,,zdravotníctva... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán spravodajca, myslím si, že sme už túto vec alebo sme ju ujasnili a ustálili na poslaneckom grémiu. Môžete voľne predniesť bez toho, aby ste konkretizovali, že úvodzovky dole alebo hore, keď sa niečo nahrádza, tak je jasné z toho, že ako je to, aby sme to zjednodušili. Nech sa páči.

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
Áno, dobre, takže pokračujem ďalej „zdravotníctva podľa § 46 ods. 4" sa vkladá čiarka" sa nahrádzajú slovami "a za slová "zdravotníctva podľa § 46 ods. 4" sa vkladá čiarka. Koniec. Skončil som čo sa týka tohto pozmeňujúceho návrhu.
A potom tu mám druhý pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý k sebe rozoberá viacero tém. Viaceré z nich boli konzultované na pôde Ministerstva zdravotníctva a takýmto spôsobom ja som si ich osvojil.
V bode 1 ide o osobitný právny predpis, zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol prijímaný s úmyslom ochrany podnikateľov v potravinárskom priemysle pred znevýhodňovaním spôsobeným uplatňovaním neprimeraných podmienok kladených obchodnými reťazcami a korporáciami. Za subjekty podliehajúce tejto regulácii sa považujú aj držitelia povolenia na veľkodistribúciu liekov, a to aj napriek tomu, že predmetom ich distribúcie nie sú kaziace sa potraviny, potraviny s krátkou dobou spotreby alebo potraviny, ktoré sa dodávajú na veľmi frekventovanej báze. Naopak, predmet ich distribúcie tvoria najmä špecifické dietetické potraviny (vrátane kategorizovaných dietetických potravín hradených z verejného zdravotného poistenia) a potraviny na osobitné výživové účely.
Regulácia zákona č. 91/2018 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov nezohľadňuje charakter obchodného vzťahu medzi poskytovateľom lekárenskej starostlivosti a dodávateľom potravín, ktorý sa míňa jej účinku, pričom spôsobuje značné administratívne a finančné náklady pre poskytovateľa lekárenskej starostlivosti najmä v spojení so zmenou fakturácie vyvolanou skrátením lehoty splatnosti kúpnej ceny potravín.
Napriek tomu, že v zmysle deklarovaného účelu osobitnej právnej úpravy nie je opodstatnené, aby sa táto osobitná právna úprava potravín uplatňovala na právne vzťahy dodávateľského reťazca medzi držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu liekov a poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti, podľa súčasnej právnej úpravy sa aplikuje na držiteľov povolenia na veľkodistribúciu liekov.
Táto osobitná právna úprava sa vzťahuje výlučne na držiteľov povolenia na veľkodistribúciu liekov a nie na poskytovateľov lekárenskej starostlivosti ako ďalší článok dodávateľského reťazca, nakoľko zákonom č. 383/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola vylúčená aplikácia osobitnej právnej úpravy potravín na poskytovateľov lekárenskej starostlivosti. Týmto zákonom však nebola vylúčená aplikácia osobitnej právnej úpravy vo vzťahu k držiteľom povolenia na veľkodistribúciu liekov, a to aj napriek tomu, že v zmysle odôvodnenia poslaneckého pozmeňujúceho návrhu v znení: „Navrhovaná úprava zabezpečí vyňatie vzťahu medzi poskytovateľom lekárenskej starostlivosti a dodávateľmi, vo väčšine držiteľ povolenia na veľkodistribúciu, z pôsobnosti uvedeného zákona bolo cieľom vylúčiť aplikáciu osobitnej právnej úpravy tak vo vzťahu k poskytovateľom lekárenskej starostlivosti ako aj držiteľov povolenia na veľkodistribúciu, čím došlo k neopodstatnenej diskrepancii práv a povinností jednotlivých článkov dodávateľského reťazca - poskytovateľov lekárenskej starostlivosti a držiteľov povolenia na veľkodistribúciu liekov. Z vyššie uvedených dôvodov sa teda navrhuje zrovnoprávniť postavenie oboch subjektov dodávateľského reťazca v tomto pozmeňujúcom návrhu v bode 1.
Nasledujúci bod 2 sa venuje a navrhuje zrušiť povinnosť ošetrujúceho lekára požiadať o udelenie povolenia na terapeutické použitie registrovaného lieku nad rámec stanovený súhrnom charakteristických vlastností lieku. Návrhom novely zákona sa udeľuje ošetrujúcemu lekárovi právomoc rozhodnúť o terapeutickom použití lieku. Túto navrhovanú úpravu a v jej súvislosti navrhované zmeny (navrhované zmeny ustanovenia § 73a ods. 2) navrhujeme vypustiť). Používanie liekov v súlade so súhrnnom charakteristických vlastností lieku považujeme za zásadné a základné pravidlo pre bezpečné a účelné zaobchádzanie s liekmi. Registrovanie indikácie a jej uvedenie v súhrne charakteristických vlastností lieku je založené na výsledkoch komplexného procesu klinického skúšania, ktorým sa preukázala účinnosť a bezpečnosť lieku pre pacienta. Zrušením základnej povinnosti lekára používať liek v registrovaných indikáciách sa umožní, aby sa bez kontroly štátnych autorít Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, Ministerstvom zdravotníctva SR rozšírilo používanie registrovaných liekov v neregistrovaných indikáciách.
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje ponechať súčasná právna úprava.
Potom v bode 3 sa vypúšťajú ustanovenia novelizácie zákonu o vývoze plazmy. Následne v ďalších bodoch ide o legislatívno-technické úpravy, reflektujúce zmeny navrhnuté v súvislosti s preskripciou lieku nad rámec súhrnu charakteristických vlastností liekov.
A potom je tu ešte v čl. 10 zmena sa navrhuje vzhľadom na nové znenie položky 152 v zákone o správnych poplatkoch podľa návrhu zákona. Zmena sa navrhuje z dôvodu, že po vypustení písmen by došlo k nesprávnemu zapracovaniu po nadobudnutí účinnosti zákona v termíne stanovenom zákonom č. 156/2018 Z. z.
A na záver v poslednom 12. bode ide o návrh na posunutie účinnosti ustanovení v § 121 ods. 15, 16, 17 a 18 na 1. 4. 2022 s cieľom poskytnutia primeranej lehoty pre zdravotné poisťovne a NCZI na vykonanie úprav v procesoch a informačných systémoch v súvislosti so zavedením výdaja náhradnej zdravotníckej pomôcky pre inkontinenciu alebo náhradnej bezlepkovej potraviny.
Takže, dovoľte mi, aby som teraz prečítal tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 705.
1. V čl. I bode 65 § 18 sa za ods. 22 vkladá nový ods. 23, ktorý znie:
„(23) Ak je predmetom činnosti držiteľa povolenia na veľkodistribúciu potravina, ustanovenia osobitného predpisu sa na jej dodanie nevzťahujú.".
Doterajšie ods. 23 až 28 sa označujú ako 24 až 29.
2. V čl. I sa vypúšťa bod 84.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I sa vypúšťajú body 95 až 97. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I sa vypúšťajú body 98 a 99. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. I bode 140 § 104 ods. 2 znie:
„(2) Súkromný veterinárny lekár je povinný najneskôr do 15. júla za prvý polrok príslušného roka a najneskôr do 15.januára za druhý polrok predchádzajúceho roka poskytnúť v elektronickej podobe príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe informáciu o spotrebe veterinárnych liekov u potravinových zvierat na základe údajov v evidencii podaných veterinárnych liekov, ktorú súkromný veterinárny lekár vedie v knihe veterinárnych úkonov podľa prílohy č. 3.".
6. V čl. I sa vypúšťa bod 155.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
7. V čl. I bode 171 sa vypúšťajú slová „humánny liek indikovaný v súlade s postupom podľa § 73a ods. 2".
8. V čl. I sa vypúšťa bod 211.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
9. V čl. I bode 212 sa vypúšťajú slová „humánneho lieku predpísaného v súlade s postupom podľa § 73a ods. 2 alebo".
10. Čl. VIII a IX sa vypúšťajú.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
11. Za čl. IX sa vkladá nový čl. X, ktorý znie:
„Čl. X
Zákon č. 156/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto :
V čl. II druhom bode sa označenie písm. „ak)" nahrádza označením písm. „ad)". Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
12. Ustanovenie čl. X sa upraví tak, aby v čl. 1 bode 170 § 121 ods. 15 až 18 nadobudli účinnosť 1. apríla 2022.
Pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som požiadal o vyňatie bodu 3 z tohto pozmeňujúceho návrhu na samostatné hlasovanie. No, čo sa týka poslanca Rašiho, tak samozrejme, ja som si preštudoval túto problematiku
===== Vyňatie bodu 3 z tohto pozmeňujúceho návrhu na samostatné hlasovanie.
Čo sa týka poslanca Rašiho, tak samozrejme ja som si preštudoval túto problematiku a naozaj majú práve vyňatím bodu 3 poslanci možnosť tejto snemovne sa rozhodnúť, či sú za ponechanie novelizácie zákona o vývoze plazme tak ako ich navrhoval vládny zákon v tomto zákone alebo nie. Práve hlasovaním osobitne o tomto bode 3. Chcem podotknúť, že tak ako je vládny zákon napísaný v podstate rozširuje len možnosť vývozu plazmy výrobcom registrovaných podľa § 46 ods. 1, ktorí nie sú zaradení v zozname kategorizovaných liekov a sú používané na terapiu v ústavných zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike, teda garantuje z tohto pohľadu návratnosť práve využitej alebo produktov využitých z ľudskej plazmy na Slovenskú republiku a teda ja osobne navrhujem, aby za ten bod 3 a odporúčam, aby hlasovali poslanci proti, teda, aby zostali tie navrhnuté ustanovenia z vládneho návrhu zákona o vývoze ľudskej plazmy v tomto zákone zachované. Ostatné pozmeňujúce návrhy, ktoré mali ešte viac liberalizovať tento vývoz som ja zastavil. Ďakujem veľmi pekne. Skončil som.
9. 12. 2021 18:26:37 - 18:42:08 51. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 705 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ďakujem pekne za slovo. Dovoľte, aby som aj ja pri tejto príležitosti predniesol dva pozmeňujúce návrhy. Prvý pozmeňujúci návrh sa zaoberá vládnym návrhom, ktorý v zákone zavádza zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú podaní očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ktorá je predmetom monitorovania podľa osobitného predpisu alebo inými slovami ide vakcínu, ktorá má podmienenú registráciu Európskou liekovou agentúrou.
Ja spolu s ďalšími predkladateľmi tohto pozmeňujúceho návrhu navrhujeme, aby túto zodpovednosť štát neprevzal dňom uvedenia tohto zákonu do platnosti, ale aby tú zodpovednosť štát prevzal dňom dátumom, kedy začalo očkovanie podmienené registrovanými vakcínami na území Slovenskej republiky, teda od 26. decembra 2020 a tak rozšírili, tak sme rozšírili túto zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú podaním očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ktorá má podmienenú registráciu Európskou liekovou agentúrou.
Takže, dovoľte, aby som najprv teda tento pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky prečítal Mareka Krajčího, Anny Záborskej, Evy Horváthovej, Moniky Kaveckej a Mareka Šefčíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 705.
V čl. I bode 250 sa za slová „V § 143j ods. 7" vkladajú slová „sa za slová ,,zdraví spôsobenú" vkladajú slová „od 26. decembra 2020"" a slová „sa za slová ,,zdravotníctva... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán spravodajca, myslím si, že sme už túto vec alebo sme ju ujasnili a ustálili na poslaneckom grémiu. Môžete voľne predniesť bez toho, aby ste konkretizovali, že úvodzovky dole alebo hore, keď sa niečo nahrádza, tak je jasné z toho, že ako je to, aby sme to zjednodušili. Nech sa páči.

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
Áno, dobre, takže pokračujem ďalej „zdravotníctva podľa § 46 ods. 4" sa vkladá čiarka" sa nahrádzajú slovami "a za slová "zdravotníctva podľa § 46 ods. 4" sa vkladá čiarka. Koniec. Skončil som čo sa týka tohto pozmeňujúceho návrhu.
A potom tu mám druhý pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý k sebe rozoberá viacero tém. Viaceré z nich boli konzultované na pôde Ministerstva zdravotníctva a takýmto spôsobom ja som si ich osvojil.
V bode 1 ide o osobitný právny predpis, zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol prijímaný s úmyslom ochrany podnikateľov v potravinárskom priemysle pred znevýhodňovaním spôsobeným uplatňovaním neprimeraných podmienok kladených obchodnými reťazcami a korporáciami. Za subjekty podliehajúce tejto regulácii sa považujú aj držitelia povolenia na veľkodistribúciu liekov, a to aj napriek tomu, že predmetom ich distribúcie nie sú kaziace sa potraviny, potraviny s krátkou dobou spotreby alebo potraviny, ktoré sa dodávajú na veľmi frekventovanej báze. Naopak, predmet ich distribúcie tvoria najmä špecifické dietetické potraviny (vrátane kategorizovaných dietetických potravín hradených z verejného zdravotného poistenia) a potraviny na osobitné výživové účely.
Regulácia zákona č. 91/2018 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov nezohľadňuje charakter obchodného vzťahu medzi poskytovateľom lekárenskej starostlivosti a dodávateľom potravín, ktorý sa míňa jej účinku, pričom spôsobuje značné administratívne a finančné náklady pre poskytovateľa lekárenskej starostlivosti najmä v spojení so zmenou fakturácie vyvolanou skrátením lehoty splatnosti kúpnej ceny potravín.
Napriek tomu, že v zmysle deklarovaného účelu osobitnej právnej úpravy nie je opodstatnené, aby sa táto osobitná právna úprava potravín uplatňovala na právne vzťahy dodávateľského reťazca medzi držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu liekov a poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti, podľa súčasnej právnej úpravy sa aplikuje na držiteľov povolenia na veľkodistribúciu liekov.
Táto osobitná právna úprava sa vzťahuje výlučne na držiteľov povolenia na veľkodistribúciu liekov a nie na poskytovateľov lekárenskej starostlivosti ako ďalší článok dodávateľského reťazca, nakoľko zákonom č. 383/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola vylúčená aplikácia osobitnej právnej úpravy potravín na poskytovateľov lekárenskej starostlivosti. Týmto zákonom však nebola vylúčená aplikácia osobitnej právnej úpravy vo vzťahu k držiteľom povolenia na veľkodistribúciu liekov, a to aj napriek tomu, že v zmysle odôvodnenia poslaneckého pozmeňujúceho návrhu v znení: „Navrhovaná úprava zabezpečí vyňatie vzťahu medzi poskytovateľom lekárenskej starostlivosti a dodávateľmi, vo väčšine držiteľ povolenia na veľkodistribúciu, z pôsobnosti uvedeného zákona bolo cieľom vylúčiť aplikáciu osobitnej právnej úpravy tak vo vzťahu k poskytovateľom lekárenskej starostlivosti ako aj držiteľov povolenia na veľkodistribúciu, čím došlo k neopodstatnenej diskrepancii práv a povinností jednotlivých článkov dodávateľského reťazca - poskytovateľov lekárenskej starostlivosti a držiteľov povolenia na veľkodistribúciu liekov. Z vyššie uvedených dôvodov sa teda navrhuje zrovnoprávniť postavenie oboch subjektov dodávateľského reťazca v tomto pozmeňujúcom návrhu v bode 1.
Nasledujúci bod 2 sa venuje a navrhuje zrušiť povinnosť ošetrujúceho lekára požiadať o udelenie povolenia na terapeutické použitie registrovaného lieku nad rámec stanovený súhrnom charakteristických vlastností lieku. Návrhom novely zákona sa udeľuje ošetrujúcemu lekárovi právomoc rozhodnúť o terapeutickom použití lieku. Túto navrhovanú úpravu a v jej súvislosti navrhované zmeny (navrhované zmeny ustanovenia § 73a ods. 2) navrhujeme vypustiť). Používanie liekov v súlade so súhrnnom charakteristických vlastností lieku považujeme za zásadné a základné pravidlo pre bezpečné a účelné zaobchádzanie s liekmi. Registrovanie indikácie a jej uvedenie v súhrne charakteristických vlastností lieku je založené na výsledkoch komplexného procesu klinického skúšania, ktorým sa preukázala účinnosť a bezpečnosť lieku pre pacienta. Zrušením základnej povinnosti lekára používať liek v registrovaných indikáciách sa umožní, aby sa bez kontroly štátnych autorít Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, Ministerstvom zdravotníctva SR rozšírilo používanie registrovaných liekov v neregistrovaných indikáciách.
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje ponechať súčasná právna úprava.
Potom v bode 3 sa vypúšťajú ustanovenia novelizácie zákonu o vývoze plazmy. Následne v ďalších bodoch ide o legislatívno-technické úpravy, reflektujúce zmeny navrhnuté v súvislosti s preskripciou lieku nad rámec súhrnu charakteristických vlastností liekov.
A potom je tu ešte v čl. 10 zmena sa navrhuje vzhľadom na nové znenie položky 152 v zákone o správnych poplatkoch podľa návrhu zákona. Zmena sa navrhuje z dôvodu, že po vypustení písmen by došlo k nesprávnemu zapracovaniu po nadobudnutí účinnosti zákona v termíne stanovenom zákonom č. 156/2018 Z. z.
A na záver v poslednom 12. bode ide o návrh na posunutie účinnosti ustanovení v § 121 ods. 15, 16, 17 a 18 na 1. 4. 2022 s cieľom poskytnutia primeranej lehoty pre zdravotné poisťovne a NCZI na vykonanie úprav v procesoch a informačných systémoch v súvislosti so zavedením výdaja náhradnej zdravotníckej pomôcky pre inkontinenciu alebo náhradnej bezlepkovej potraviny.
Takže, dovoľte mi, aby som teraz prečítal tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 705.
1. V čl. I bode 65 § 18 sa za ods. 22 vkladá nový ods. 23, ktorý znie:
„(23) Ak je predmetom činnosti držiteľa povolenia na veľkodistribúciu potravina, ustanovenia osobitného predpisu sa na jej dodanie nevzťahujú.".
Doterajšie ods. 23 až 28 sa označujú ako 24 až 29.
2. V čl. I sa vypúšťa bod 84.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I sa vypúšťajú body 95 až 97. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I sa vypúšťajú body 98 a 99. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. I bode 140 § 104 ods. 2 znie:
„(2) Súkromný veterinárny lekár je povinný najneskôr do 15. júla za prvý polrok príslušného roka a najneskôr do 15.januára za druhý polrok predchádzajúceho roka poskytnúť v elektronickej podobe príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe informáciu o spotrebe veterinárnych liekov u potravinových zvierat na základe údajov v evidencii podaných veterinárnych liekov, ktorú súkromný veterinárny lekár vedie v knihe veterinárnych úkonov podľa prílohy č. 3.".
6. V čl. I sa vypúšťa bod 155.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
7. V čl. I bode 171 sa vypúšťajú slová „humánny liek indikovaný v súlade s postupom podľa § 73a ods. 2".
8. V čl. I sa vypúšťa bod 211.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
9. V čl. I bode 212 sa vypúšťajú slová „humánneho lieku predpísaného v súlade s postupom podľa § 73a ods. 2 alebo".
10. Čl. VIII a IX sa vypúšťajú.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
11. Za čl. IX sa vkladá nový čl. X, ktorý znie:
„Čl. X
Zákon č. 156/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto :
V čl. II druhom bode sa označenie písm. „ak)" nahrádza označením písm. „ad)". Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
12. Ustanovenie čl. X sa upraví tak, aby v čl. 1 bode 170 § 121 ods. 15 až 18 nadobudli účinnosť 1. apríla 2022.
Pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som požiadal o vyňatie bodu 3 z tohto pozmeňujúceho návrhu na samostatné hlasovanie. No, čo sa týka poslanca Rašiho, tak samozrejme, ja som si preštudoval túto problematiku
===== Vyňatie bodu 3 z tohto pozmeňujúceho návrhu na samostatné hlasovanie.
Čo sa týka poslanca Rašiho, tak samozrejme ja som si preštudoval túto problematiku a naozaj majú práve vyňatím bodu 3 poslanci možnosť tejto snemovne sa rozhodnúť, či sú za ponechanie novelizácie zákona o vývoze plazme tak ako ich navrhoval vládny zákon v tomto zákone alebo nie. Práve hlasovaním osobitne o tomto bode 3. Chcem podotknúť, že tak ako je vládny zákon napísaný v podstate rozširuje len možnosť vývozu plazmy výrobcom registrovaných podľa § 46 ods. 1, ktorí nie sú zaradení v zozname kategorizovaných liekov a sú používané na terapiu v ústavných zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike, teda garantuje z tohto pohľadu návratnosť práve využitej alebo produktov využitých z ľudskej plazmy na Slovenskú republiku a teda ja osobne navrhujem, aby za ten bod 3 a odporúčam, aby hlasovali poslanci proti, teda, aby zostali tie navrhnuté ustanovenia z vládneho návrhu zákona o vývoze ľudskej plazmy v tomto zákone zachované. Ostatné pozmeňujúce návrhy, ktoré mali ešte viac liberalizovať tento vývoz som ja zastavil. Ďakujem veľmi pekne. Skončil som.

Deň v parlamente

<- ->