Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
22. 6. 2021 11:14:49 - 11:14:59 32. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som pripomenúť členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že zasadnutie výboru sa uskutoční dnes 12.30 v miestnosti výboru. Ďakujem.
17. 6. 2021 14:47:12 - 14:49:13 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 562 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. V úvode, keďže tu padli slová o záujmoch advokátov, tak pre istotu oznamujem osobný záujem, keďže som tiež advokát, aby nevznikli rozpory v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. A teraz teda k veci. Nemyslím si, že pri otázkach väzby je to otázka nejakého záujmu či už prokurátorov alebo advokátov.
Treba si uvedomiť, a to ja odpovedám na to, čo povedal pán Kyselica, ale zároveň pán poslanec Baránik, že otázka väzobného stíhania nie je otázka zabezpečenia spravodlivosti. Otázkou zabezpečenia spravodlivosti je celé trestné konanie. Kdežto väzba ako taká je zabezpečovací inštitút. Je zabezpečovací inštitút, ktorý má svoj presný účel. To znamená, aby nemohol utiecť, aby nemohol páchať tú trestnú činnosť ďalej alebo, aby nemohol o nejakým spôsobom ovplyvňovať svedkov alebo inak mariť trestné konanie. To sú zabezpečovacie inštitúty, ktoré nemajú byť trestom. To nie je trest. To je čisto zabezpečovací inštitút na dosiahnutie účelu, ktorý je presne stanovený v trestnom poriadku. A preto si myslím, ak ľudia, ktorí sú bratí do väzby sa stále až do právoplatného odsúdenia súdom majú považovať za nevinných.
To znamená, že to nie je záujem ani prokurátorov ani sudcov, ani, ani advokátov na tom, či má byť kratšia alebo dlhšia. Tu je záujem celej spoločnosti, by mal byť na tom, aby väzba trvala čo najkratšie, pretože tí ľudia sú stále nevinní. A ak sú vinní, tak ich treba obžalovať a treba ich odsúdiť čím skôr. Čiže to je, to je ten rozdiel v tom pohľade.
A to čo povedal pán poslanec Kuffa, áno, a to nehovorím je, to hovoria trestní sudcovia, bolo to v médiách, že sú nadkvalifikované označovanie spolupáchateľov...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
17. 6. 2021 14:30:36 - 14:38:55 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 562 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážení kolegovia, kolegyne, kolegyne, kolegovia, máme tu vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa trestný poriadok v oblasti väzby. Treba povedať, že táto právna úprava, ktorú tu teraz máme jej príprava začala už niekedy v marci respektíve už dávnejšie, ale teda do legislatívnej podoby sa dostala niekedy v marci, kedy prišiel tak zo strany SMER - sociálna demokracia, ako aj následne potom zo strany poslancov k predloženiu poslaneckých návrhov zákona, ktoré mali upravovať podmienky, resp. dĺžku väzby ako takú. Nie len vo vzťahu ku kolúznej väzbe, ale ku všetkým druhom väzby aj ďalšie, ďalšie podmienky. Následne na to bola zvolaná pracovná skupina na ministerstvo spravodlivosti, kde sa mali tieto návrhy spolu s ďalším návrhom, ktorý bol návrh Slovenskej advokátskej komory prerokovať. V zásade tie poslanecké návrhy spolu s návrhom Slovenskej advokátskej komory boli veľmi podobné, skoro až totožné a na tejto pracovnej skupine sa mali rozdiskutovať. Na tejto pracovnej skupine si všetci zástupcovia tak poslancov ako aj Slovenskej advokátskej komory za prítomnosti zástupcov ministerstva dvoch generálnych riaditeľov, ďalej prezidenta Policajného zboru, špeciálneho prokurátora, prezidenta Zboru väzenskej a justičnej stráže a ďalších osôb vypočuli argumenty, prečo by sa mala urobiť úprava najmä dĺžky trvania väzby ako takej. A to sa týka aj preventívnej aj útekovej väzby, nie len kolúznej ako aj ďalšie podmienky. S tým, že si to vypočuli zaznamenali a asi o týždeň alebo o týždeň a pol prišiel mail, kde nám generálny riaditeľ ministerstva spravodlivosti poďakoval za spoluprácu a zaslal pod názvom "Kompromisný návrh" zaslal návrh späť. Neviem akú spoluprácu, lebo k žiadnej spolupráci nedošlo, pretože oni si len vypočuli tie argumenty a poslali naspäť akože kompromisný návrh, ktorý však vôbec kompromisný nebol a bol úplne iný, čo do obsahu ako boli tie návrhy, ktoré prišli, tak zo strany poslancov ako aj zo strany Slovenskej advokátskej komory. A v zásade dnešný vládny návrh zákona, ktorý tu máme je veľmi obdobný tomu, ako bol tento akože kompromisný návrh, ktorý prišiel zo strany ministerstva spravodlivosti.
Treba povedať, že áno, zmenila sa tam jedna vec a to je vec, ktorá sa týka dĺžky kolúznej väzby, ktorá na prvý pohľad akoby sa zdalo, že je zlepšením alebo zjemnením súčasnej právnej úpravy, na druhej strane však, keď si pozorne prečítate celý tento návrh, tak ten návrh je dokonca prísnejší ako súčasný právny stav. Ono síce základná dĺžka kolúznej väzby sa skrátila na 5 mesiacov podľa tohto návrhu zákona, avšak tie ďalšie podmienky sú oveľa prísnejšie ako, ako sú doteraz a v celkovom rozsahu to znamená sprísnenie podmienok pre väzbu a nie jej nejakým spôsobom zníženie alebo zjemnenie. Poviem teraz prečo.
Keď si prečítate hneď § 71, tak hneď v novelizovanom odseku 1 § 71, ja viem, že sme v prvom čítaní, nemali by sme sa ešte baviť o paragrafovom znení, ale bez toho, aby som nepoukázal na to paragrafové znenie, tak neviem odôvodniť ani celú filozofiu tohoto zákona, čo je účelom prvého čítania. Takže si dovolím zopár tých ustanovení prečítať. Tak hneď v § 71 ods. 1 v písmene c) sa doplnilo, že, že napríklad pri, teda pri všetkých týchto druhoch väzby budem citovať: Ak, že sa môžu teda použiť, ak z konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že a teraz: ujde, bude pôsobiť na svedkov, atď., bude pokračovať v trestnej činnosti. A teraz spoločne: Ak vzhľadom na osobu obvineného povahu alebo závažnosť trestného činu, pre ktorý je trestne stíhaný, nie je v čase rozhodovania o väzbe možné väzbu nahradiť podľa § 80 alebo 81. A tu je dôležité to slovíčko "alebo". Je to veľmi jemná zmena, ktorá však svojej, svojím obsahom podstatná, pretože doteraz sa museli skúmať spoločne a súčasne, že či je povaha obvineného, závažnosť trestného činu v čase rozhodovania o väzbe súčasne taká, aby neboli možné použiť dôvody na nahradenie väzby a teraz sa to bude považovať alternatívne, to znamená, stačí len jedno z toho, keď sa vyhodnotí, že nie je dostatočné, tak už možno takéhoto obvineného do väzby.
To isté je v odseku 2, kde takisto sa to zmenilo v tom, že ak vzhľadom na osobu, obvineného povahu alebo závažnosť trestného činu. Čiže zase ide o alternatívne posudzovanie, kde stačí len jedna z týchto, z týchto skutočností na to, aby mohol byť obvinený vzatý do väzby. Čiže to je prvá vec, ktorá podľa môjho názoru je sprísnením tých podmienok a nie ich zjemnením.
Ďalej ďalšia vec, ktorá, ktorá tu je, je možnosť náhrady väzby, kde sa výslovne to, čo doteraz nebolo, vylúčilo z možnosti nahradenia väzby nahradiť väzbu okrem dôvodu väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b) a to je kolúzna väzba. Čiže to, čo doteraz nebolo výslovne v trestnom poriadku upravené, že kolúznu väzbu nie je možné nahradiť zárukou, sľubom alebo dohľadom, resp. peňažnou zárukou, tak teraz sa výslovne vylučuje z možností takejto náhrady.
A tretia vec, ktorá, ktorá je a ktorú sa domnievam, že opäť sprísnenie je, že na jednej strane síce je znížená základná sadzba na päť mesiacov, to sa však nevzťahuje, ako pani ministerka aj vo svojom úvodnom slove povedala, na prípady, kedy ide o organizovanú skupinu, resp. založenie zločineckej skupiny, atď.
Treba povedať, že neviem, či v iných krajinách, ale myslím si, že nie, že existuje viazanie dĺžky väzby na právnu kvalifikáciu skutku. Okrem toho, ako už bolo aj medializované zo strany trestných sudcov sa v súčasnosti ako keby prestalo používať z hľadiska kvalifikácie spolupáchateľstvo a nadkvalifikujú sa všetky konania ako organizované skupiny. To znamená, že v konečnom dôsledku sa táto základná päťmesačná lehota v takýchto prípadoch vôbec nebude používať. Čiže opäť je tu nejaké nóvum, ktoré sa zdá, že by že by mohli byť zjemnením tých podmienok tým, že to bude trvať len päť mesiacov, na druhej strane sa z toho vylučujú všetky tieto, tieto skupiny. Čiže to sú dôvody, pre ktoré si myslím, že tento návrh nie je alebo jeho účel nie je to, čo chceli dosiahnuť aj poslanci pri svojich pôvodných návrhoch ako ani Slovenská advokátska komora. A v prípade, že tento návrh, ak prejde, my zaňho samozrejme v takomto znení nemôžme zahlasovať, ale ak prejde, takže pani ministerka bude v druhom čítaní otvorená pozmeňovacím návrhom, ktoré tieto veci budú nejakým spôsobom modifikovať. Ďakujem pekne za pozornosť.
17. 6. 2021 11:14:31 - 11:15:32 32. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán predseda, ja chcem dať otázku, že či to hlasovanie pri tlači 552 nebolo zmätočné, pretože nie je možné hlasovať o pozmeňovacom návrhu ani k uzneseniu, ktoré bolo schválené v znení v akom bolo predložené. Čiže keď sme ho raz schválili v znení v akom bolo predložené, tak už nie je možné hlasovať o pozmeňovacom návrhu. Je rozdiel či bol podaný pozmeňovací návrh k uzneseniu alebo či bol podaný alternatívny návrh. Pokiaľ bol podaný alternatívny a nebolo by schválené uznesenie, v tom prípade by sme potom mohli hlasovať o alternatívne navrhnutom uznesení. Ale keď raz bol predložený pozmeňovací návrh, tak o tom sa musí hlasovať pred tým, lebo akonáhle sa to schváli v znení v akom to bolo predložené, tak pozmeňovací návrh už nemôžme o ňom hlasovať.
14. 5. 2021 10:41:04 - 10:42:26 28. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Kočiš, zamysleli ste sa nad tým v úvode svojho vystúpenia, že pani ministerka povedala, že sa táto novela robí kvôli zopár ľuďom v kolúznej väzbe. No v prvom rade treba povedať, že tento návrh nehovoril o kolúznej väzbe, ale všetkých druhoch väzby a podmienkach z hľadiska dĺžky a v druhom a neposlednom rade, čo je najdôležitejšie, treba povedať, že ja si myslím, že aj kvôli jednému človeku, ktorého ľudské práva sú porušované tým, že neprimerane dlho či už v kolúznej alebo inom druhom väzby bez dôvodov riadne zdokumentovaných a konkrétnych sa oplatí takáto novela prijať, pretože porušovanie nie sú len podmienky výkonu samotné, ale aj samotná dĺžka v kontrainduktórnosti s tým koľko úkonov sa za takýto čas urobí, ako často sa tieto úkony urobia a či tí ľudia naozaj v tej väzbe z hľadiska dĺžky nie sú nadmerne dlho. A keď sa teda bavíme, že kvôli koľkým ľuďom, tak ja sa pýtam, kvôli koľkým ľuďom sa menil, menila Ústava Slovenskej republiky, menil zákon o prokurátoroch a prokuratúre, keď sa pripravovali podmienky na voľbu špeciálneho prokurátora. Kvôli koľkým? Kvôli jednému. Ďakujem.
13. 5. 2021 18:37:42 - 18:39:10 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Pán predseda, ďakujem, samozrejme, so všetkým čo ste povedali sa dá, dá absolútne súhlasiť. Ale ja by som chcel poprosiť, nezužujme to len na kolúznu väzbu. Samozrejme, v kolúznej väzbe sú tie najprísnejšie, najťažšie podmienky, ale tieto problémy sú vo všetkých druhoch väzieb. A vo všetkých druhoch väzieb sú nevinní ľudia alebo ľudia, na ktorých sa má hľadieť ako na nevinných a ktorí majú veľmi podobné podmienky. Zvykli sme si na to, že pri zatýkaní ľudí, ktorých berieme do väzby sú kamery a ľudia sú odsúdení ešte predtým ako vôbec prebehne spravodlivý súdny proces.
Pamätáme sa ešte z pár rokov dozadu, kedy bolo neprípustné, aby sa vôbec o obvinenom a ani o obžalovanom hovorilo v konkrétnom mene. Bolo prípustné používať len iniciály. Dnes bežne v médiách sa rozpráva a identifikujú tieto fyzické osoby priamymi menami a dokonca už pri zatýkaní je tam desať kamier, ktorí ho ešte predtým ako prebehne akýkoľvek proces odsúdia. A toto je ďalšia vec, ktorú musíme riešiť. Ďakujem.
13. 5. 2021 18:08:32 - 18:10:07 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani poslankyňa Hatráková, ďakujem veľmi pekne za aj iný pohľad na väzbu ako len čisto právny, ktorý sme doteraz stále, stále rozoberali, naozaj to veľmi oceňujem a treba povedať, že nielen spánková deprivácia, ale aj iné veci, ktoré v rámci výkonu väzby sa uskutočňujú, a to najmä je absencia sociálneho kontaktu s rodinou, sú tie, ktoré majú zásadný vplyv na psychický vývoj takýchto obvinených. Aj keď tá situácia sa možno od roku 2014 mierne zlepšila, kedy z pôvodných 30 minút raz do mesiaca, dnes sú to 2 hodiny a z pôvodných 15 minút telefonického rozhovoru dnes je, ak sa nemýlim, dvakrát do mesiaca 20 minút telefonického kontaktu s rodinou. Je to naozaj tak málo a je to taký zásah do osobnosti človeka, že to naozaj môže mať trvalé následky na týchto obvinených a pokiaľ si povieme, že aj, aj pokiaľ by boli odsúdení, tak účelom aj trestu následného, pokiaľ teda som správne študoval trestné právo, tak by mala byť prevýchova. Ten primárny účel trestania nie je zabezpečiť trest, ale primárny účel je prevýchova a ťažko budeme niekoho prevychovávať, keď už z väzby bude mať trvalé psychické následky. Ďakujem.
13. 5. 2021 16:56:56 - 16:58:57 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani poslankyňa Hajšelová, naozaj takisto sa chcem poďakovať najmä za to zdôvodnenie, ktoré bolo naozaj analyticky vypracované veľmi kvalitne na vysokej úrovni. A bolo tam jasne zdôvodnenie prečo sa tento návrh predkladá. Ja by som chcel zdôrazniť možno ešte jednu vec, ktorá tu neodznela úplne jasne a to je, že väzba nie je trest. To si treba uvedomiť. Väzba je inštitút, ktorý má presne stanovené účely v trestnom poriadku a to podľa toho, či ide o väzbu kolúznu, väzbu útekovú alebo väzbu preventívnu. A počas toho, ako je niekto pozbavený na osobnej slobode a je vo väzbe, tak sa musí po celý tento čas preskúmavať, či trvajú dôvody na takúto väzbu a ako náhle tieto dôvody pominú, tak takýto obvinený musí byť z tejto väzby okamžite prepustený.
Častokrát aj dnes sme to už počuli sa používa pojem prezumpcia neviny. Len otázka je, či všetci vieme, čo to prezumpcia neviny znamená. Prezumpcia neviny v tejto súvislosti znamená to, že každý obvinený, kým mu nie je preukázaná vina prostredníctvom nezávislého súdu, nie prokuratúry, nie obvinenia ani obžaloby, ale až prostredníctvom rozhodnutia súdu, tak do vtedy sa na takúto osobu musí hľadieť ako na nevinného. A to je prezumpcia neviny a takto by sa malo k týmto obvineným aj správať, či už ak sú stíhaní na slobode, ale najmä, ak sú stíhaní vo väzbe. Ďakujem.
13. 5. 2021 16:55:06 - 16:56:56 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani poslankyňa Hajšelová, naozaj takisto sa chcem poďakovať najmä za to zdôvodnenie, ktoré bolo naozaj analyticky vypracované veľmi kvalitne na vysokej úrovni. A bolo tam jasne zdôvodnenie prečo sa tento návrh
=====
13. 5. 2021 11:40:01 - 11:52:14 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
chyby. Ten návrh nespĺňal náležitosti na to, aby mohol byť predložený v druhom čítaní a preto nebol predložený vôbec. Teda musí sa považovať, že nebol predložený vôbec a nemožno ho ani vziať späť. Takže, pán predsedajúci, navrhujem, aby ste konštatovali, že ten návrh vôbec nebol predložený a nie, že ho vzala späť. Ďakujem.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Poprosím vás o chvíľu strpenia. Tak pán poslanec Susko, ďakujem pekne za správne upozornenie (Potlesk.), takže pristúpime, pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku v znení pozmeňujúceho návrhu, ktorý predniesol pán predseda výboru pre obranu a bezpečnosť.

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
Tak, pán predsedajúci, dajte hlasovať teda o návrhu zákona ako o celku.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 132, proti nikto, nezdržal sa nikto, 1 poslanec nehlasoval. Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona o sociálnom zabezpečí policajtov a vojakov.
Pokračovať budeme hlasovaní v druhom čítaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa Trestný zákon (tlač 445) bod 24 schváleného programu. Spravodajkyňou je členka ústavnoprávneho výboru poslankyňa Petra Hajšelová. Prosím ju, aby hlasovanie uvádzala.

Hajšelová, Petra, poslankyňa NR SR
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, v rozprave k uvedenému návrhu zákona vystúpili dvaja poslanci. Poslanec Krúpa podal pozmeňujúci návrh. Keďže pozmeňujúci návrh bol v rozprave včera, dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty v zmysle § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o skrátení lehoty.
(Hlasovanie.) Prítomných 133, za 65, proti 3, zdržalo sa 63, nehlasovali 2. Konštatujem, že sme lehoty neschválili.

Hajšelová, Petra, poslankyňa NR SR
Budeme najprv hlasovať...

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Asi nebudeme.

Hajšelová, Petra, poslankyňa NR SR
Asi nebudeme. Dobre. Takže ani k pozmeňujúcemu. Keďže sme hlasovali, nehlasovali...

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Nebudeme hlasovať, pani poslankyňa, keďže sme lehoty neskrátili. Budeme musieť odložiť hlasovanie o tomto bode až po splnení lehôt.
Teraz prosím povereného člena výboru pre sociálne veci pána poslanca Jána Heráka, aby uviedol hlasovanie o bode 31 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 o dotácia v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny tlač 504, 506 pardon. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

Herák, Ján, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 128, proti nikto, zdržali sa 5, nehlasoval, teda hlasovali všetci prítomní. Konštatujem, že sa Národná rada uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Nech sa páči, pán poslanec, dajte, prosím, hlasovať o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj o lehotách na prerokovanie.

Herák, Ján, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre sociálne veci, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 132, proti nikto, zdržal sa 1, hlasovali všetci prítomní. Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 o hospodárskej mobilizácii (tlač 538). Dávam slovo členovi výboru pre hospodárske záležitosti pánovi poslancovi Radovanovi Kazdovi, aby hlasovanie uviedol.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Ďakujem. Kartu mám. Chcel som si tam zabudnúť, aby pán Suja mohol druhýkrát v tomto volebnom období urobiť niečo užitočné. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, poprosím vás, uveďte hlasovanie.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Prekladali sme tento zákon na hlasovanie dnes, tak sa mi stala táto chyba. Tak sa ospravedlňujem. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje návrh vlády v skrátenom legislatívnom konaní.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 84, proti 8, zdržalo sa 41 poslancov, hlasovali všetci prítomní. Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády rozhodla, že tento návrh zákona prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.
Nasleduje hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícií (tlač 534). Dávam slovo členovi ústavnoprávneho výboru pánovi poslancovi Milošovi Svrčekovi, aby hlasovanie uviedol.

Svrček, Miloš, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada schvaľuje návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom vládnom návrhu zákona.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 132 poslancov, za 93, proti 6, zdržalo sa 31 poslancov, nehlasovali 2. Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády rozhodla, že aj tento vládny návrh zákona prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.
Posledný návrh zákona na toto hlasovanie je hlasovanie v prvom čítaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (tlač 509) bod 34 schváleného programu. Prosím spravodajkyňu z výboru pre sociálne veci pani poslankyňu Katarínu Hatrákovú, aby hlasovanie uviedla.

Hatráková, Katarína, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 127, proti nikto, zdržali sa 2, nehlasovali 2. Konštatujem, že sa Národná rada uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Preto pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie.

Hatráková, Katarína, poslankyňa NR SR
Ďakujem. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre sociálne veci a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021. Ďakujem.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 129, proti nikto, zdržal sa 1, hlasovali všetci prítomní. Konštatujem, že sme aj tento návrh schválili.
13. 5. 2021 11:39:51 - 11:40:21 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, ja sa ospravedlňujem, ale musím znova vystúpiť v treťom čítaní, pretože to, čo povedala pani poslankyňa Marcinková, nie je pravda. Ten návrh nemá legislatívno-technické chyby, ten návrh nespĺňal náležitosti na to, aby mohol byť predložený v druhom čítaní a preto nebol predložený vôbec, teda musí sa považovať, že nebol predložený vôbec a nemožno ho ani vziať späť.
Takže, pán predsedajúci, navrhujem, aby ste konštatovali, že ten návrh vôbec nebol predložený a nie, že ho vzala späť.
Ďakujem.
=====
13. 5. 2021 10:17:01 - 10:18:26 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa Drábiková, ja nespochybňujem na to, že tu takéto výdavky určite boli a ešte aj budú. Na druhej strane my tu rozhodujeme o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Ten návrh vlády na skrátené legislatívneho konanie mohol toto všetko obsahovať, mohol toto všetko vyčísliť a mohol urobiť na záver sumár, že toľkoto a toľkoto sme minuli, toľkoto a toľkoto ešte budeme potrebovať minúť na toto a na toto, a preto, ak by sme to neschválili, hrozia tuná značné hospodárske škody.
Ale v tom návrhu, ktorý máte pred sebou, aj máme všetci pred sebou je z hľadiska odôvodnenia jedna všeobecná veta, ktorá nič nehovorí. Toto je vyslovený výsmech, ktorý si vláda robí žarty z parlamentu. Vláda, keby to myslela vážne s týmto skráteným legislatívnym konaním, tak ten návrh bude mať desať strán a bude mať podrobné zdôvodnenie toho, aké hrozia hospodárske škody štátu alebo aké hrozia ujmy na základných právach a slobodách občanom Slovenskej republiky z titulu mimoriadnej okolnosti, a prečo to treba prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Ale to, čo tu vláda predložila je obyčajný výsmech a žarty, ktoré si robí vláda z parlamentu. Prepáčte, toto sa inak nazvať nedá.
13. 5. 2021 10:10:01 - 10:10:57 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
hrozia štátu značné hospodárske škody. Veď to musí byť vyčíslené, veď to musí byť napísané, aké hospodárske škody štátu hrozia. To nestačí napísať, že je nevyhnutné prijať ďalšie opatrenia na zmiernenie týchto vplyvov na hospodárstvo Slovenskej republiky. Veď to je absurdné, aby sme z takýchto dôvodov išli v skrátenom legislatívnom konaní pri zvyšovaní deficitu štátneho rozpočtu o 3,5 mld. eur.
Takže, vážení kolegovia, ja si myslím, že toto je hrubé a úplne arogantné porušenie legislatívnych pravidiel a zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. A chcem poďakovať strane SaS za to, že sa k tomuto postavila tak ako sa postavila. Ďakujem pekne.
13. 5. 2021 10:06:19 - 10:10:52 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, milé kolegyne, kolegovia, pán minister tu viackrát sa ohradil v tejto rozprave, že sme v skrátenom legislatívnom konaní a že nerozprávame o skrátenom legislatívnom konaní. Tak ja v mojom príspevku budem rozprávať len o skrátenom legislatívnom konaní.
Návrh na skrátené legislatívne konania schvaľuje vláda. Schválila ho včera. Návrh, opakujem, na skrátené legislatívne konanie, kde sa navýšiť deficit štátneho rozpočtu o 3,5 mld. eur. Návrh na skrátené legislatívne konanie, ktorý sme dostali písomne, ktorý bol predložený písomne do Národnej rady poslancom Národnej rady na to, aby poslanci Národnej rady zvážili či takýto zákon, takáto novela zákona, v tomto prípade zákona o štátnom rozpočte, kde sa má zvýšiť deficit o 3,5 mld. eur, či sú dané dôvody na to, aby takýto proces mohol ísť v skrátenom legislatívnom konaní alebo nie.
No a teraz poďme k tomu odôvodneniu. Odôvodnenie takéhoto skráteného legislatívneho konania, kde sa má Slovenská republika zadlžiť o 3,5 mld. eur má tri vety, z toho samotné odôvodnenie je len jedna veta. Prečítam, nakoľko pandémia tohto vírusu spôsobila a ešte stále spôsobuje rozsiahle negatívne vplyvy na európsku aj domácu ekonomiku, je nevyhnutné prijať ďalšie opatrenia na zmiernenie týchto vplyvov na hospodárstvo Slovenskej republiky. Účelom návrhu zákona je prijať nevyhnutné úpravy v súvislosti s aktuálnou situáciou a riešiť krytie opatrení na boj s pandémiou. Ide predovšetkým o nákup vakcín, liekov, zdravotníckych pomôcok, ako aj zabezpečenie financovania schválených a pripravovaných schém pomoci podnikateľskému prostrediu a občanom. To je všetko čo v tomto návrhu je. Nič iné tam nie je. Z tohto môžme konštatovať, že odôvodnenie je len jedna veta, lebo účel zákona nie je zdôvodnenie. Čiže zdôvodnenie je, že je nevyhnutné prijať ďalšie opatrenie, opatrenie na zmiernenie týchto vplyvov na hospodárstvo Slovenskej republiky.
Vážené kolegyne a kolegovia, zákon o rokovacom poriadku v § 89 ods. 1, ktorý upravuje skrátené legislatívne konanie a na ktoré sa tento návrh aj odvoláva hovorí v odseku 1: že musia byť splnené minimálne dve podmienky na to, aby mohlo byť skrátené legislatívne konanie schválené. A to, že musí ísť o mimoriadnu okolnosť, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody. To znamená, musí tu byť mimoriadna okolnosť a musí dôjsť alebo musí by to byť hrozba, ale to musí byť reálne hrozba, že dôjde k ohrozeniu základných ľudských práva a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody. Už to, že či je to mimoriadna okolnosť alebo nie je sporné, pretože áno, máme tu pandémiu a tá pandémia nevznikla včera, ani pred mesiacom, ani pred pol rokom, ale vznikla už pred vyše rokom. Čiže či takúto okolnosť môžme dnes považovať za mimoriadnu okolnosť je už samo osebe sporné. Ale čo je úplne nemysliteľné je, že v tomto návrhu sa nedočítame absolútne nič o tom, že čo odôvodňuje toto skrátené legislatívne konanie. Aké základné práva a slobody ľudské sú ohrozené. Aké hrozia štátu značné hospodárske škody. Veď to musí byť vyčíslené, veď to musí byť napísané, aké hospodárske škody štátu hrozia. To nestačí napísať, že je nevyhnutné prijať ďalšie opatrenia na zmiernenie týchto vplyvov na hospodárstvo Slovenskej republiky. Veď to je absurdné, aby sme z takýchto
=====
12. 5. 2021 18:51:08 - 18:52:28 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 445 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
154.
Ďakujem pekne. Pán poslanec Krúpa, ako je to pravda, čo ste povedali, že tie súdy trvajú dlho. Napriek tomu ja tvrdím a nieže tvrdím, ale je to tak, že tie obete takýchto konaní budú tak či tak musieť požiadať a dať návrh na súd na občianskoprávnu ochranu. Tým, že sa odsúdi páchateľ, ten, samotná tá obeť ako nič nezíska z hľadiska nejakého zadosťučinenia alebo odškodnenia. Čiže tak či tak bude musieť prebehnúť občianskoprávne konanie, kde si bude musieť uplatňovať tie svoje nároky. Čiže preto hovorím, že tá kriminalizácia takýchto konaní v zásade pre tých poškodených nič nerieši. A skôr by som očakával, že by ste sa zamysleli na tom, ako zefektívniť občianskoprávne súdne konanie tak, aby sa títo poškodení skôr domohli svojich práv a naozaj aby im bola zabezpečená primeraná, primerané zadosťučinenie alebo primerané odškodnenie. Vieme dnes, že súdy veľmi nerady priznávajú odškodnenie napríklad vo vysokých finančných hodnotách. A toto je skôr na to zamyslieť sa, ako zefektívniť a ako nastaviť ten proces tak, aby súdy naozaj v takýchto prípadoch odškodňovali tých poškodených v takej výške, aby to bolo pre tých poškodených spravodlivé a aby to aj bolo odstrašujúce, pretože podľa môjho názoru samotná kriminalizácia tento problém vôbec nerieši.
Ďakujem.
12. 5. 2021 18:45:10 - 18:49:03 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 445 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
150.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, skôr ako začnem, ešte by som sa chcel vyjadriť k procedúre, pretože sa tu, ale to teraz nielen na pána predkladateľa chcem reagovať, ale stáva sa to tu už pravidlom častejšie, v jednotlivých vystúpeniach a pri predkladaní pozmeňujúcich návrhov, že sa nedodržiava zákon o rokovacom poriadku, ktorý po poslednej alebo ostatnej novelizácii hovorí, že pozmeňujúci návrh sa má najskôr odôvodniť a potom sa už len prečíta a skončí. A po skončení, prečítaní pozmeňujúceho návrhu by sa už nemalo nič rozprávať k nemu. A ja len teda, že tak hovorí rokovací poriadok.
Ale poďme teda k tomuto návrhu zákona ako takému. Musím povedať, že obsahovo teda nie som proti tým formuláciám, ktoré v tom zákone, ktoré v tom zákone sú, a proti tej konštrukcii ako takej, ale všeobecne som proti tomu, aby sa takýmto spôsobom a takéto konania zavádzali do Trestného poriadku ako trestný čin a takéto spoločenské vzťahy sa takýmto spôsobom čím ďalej, tým viac kriminalizovali. Trestný zákon alebo trestné právo by v rámci systému právneho poriadku Slovenskej republiky mali pôsobiť tzv. ultimeráciou, čo znamená, že by sa mali využívať až ako posledná možnosť, keď v zásade už nie je iná možnosť, keď zlyhali všetky ostatné prostriedky právnej ochrany a keď si spoločnosť uvedomuje, že takéto konanie je tak spoločensky nebezpečné, že nepostačujú iné spôsoby právnej ochrany na to, aby sa dosiahol stanovený, stanovený cieľ. Pri trestnom práve je to v zásade vzťah štát kontra páchateľ, kde páchateľ je potrestaný, ale v zásade obeť takéhoto konania je až na druhej koľaji a tak či tak si musí uplatňovať svoje práva v občiansko-právnom konaní.
V tejto súvislosti by som chcel povedať, že tu sú tieto konania, ktoré sa tu snažíme, snažia teda predkladatelia riešiť, sú konania, ktoré smerujú k porušeniu ochrany súkromia, k ochrane osobnosti fyzických osôb. A domnievam sa, že tieto vzťahy by sa mali riešiť v prvom rade prostriedkami občianskoprávnej ochrany. Možno zamyslieť sa nad tým, že ako zlepšiť prostriedky občianskoprávnej ochrany, ako zlepšiť aplikáciu tejto občianskoprávnej ochrany prostredníctvom občianskoprávnych procesov a súdu. Zamyslieť sa nad tým, že či by sme nemali riešiť situáciu tak, aby súdy priznávali možno vyššie primerané zadosťučinenie osobám, ktoré boli obeťami takýchto konaní, či už vo vyjadrení finančnom, alebo inom. Ale nie riešiť to tak, že budeme tieto, takéto konania alebo akékoľvek iné konania za každú cenu sa snažiť len kriminalizovať. Myslím si, že takýto spôsob, že akékoľvek takéto konania čím ďalej, tým viac budeme stále kriminalizovať, tak sa dostaneme za chvíľu do stavu, že akékoľvek konanie už bude trestným činom. A myslím si, že toto nie je účel. Že tu my chceme chrániť práve obete takýchto, takýchto skutkov. A tie obete neochránime tým, že to budeme definovať v Trestnom zákone ako trestný čin.
Myslím si, že ďaleko lepšie by bolo, keby sa predkladatelia zamysleli nad tým, ako zlepšiť tú občianskoprávnu ochranu obetí práve takýchto konaní, hoc ide alebo išlo by o porušenie práva, tak podľa mňa sú ďaleko efektívnejšie iné nástroje na to, aby sme riešili tieto vzťahy ako ich kriminalizácia, ako vytváranie nových a nových skutkových podstát trestných činov. Toľko z mojej strany.
Ďakujem pekne.
12. 5. 2021 17:14:47 - 17:15:19 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Nedá mi na to nezareagovať, čo povedal pán poslanec Šefčík. Ako za hlasovanie je zodpovedný spravodajca. Ako hádzať vinu, to je také typické pre poslanecký klub OĽANO a ich predstaviteľov, že hádžu vinu na iných. Zodpovednosť za hlasovanie nesie spravodajca. Spravodajca si má viesť a kontrolovať hlasovanie. Takže ja sa tu musím zastať členov výborov, že to nie je ich zodpovednosť, a hádzať takto vinu na nich si myslím, že je nemiestne. (Potlesk.)
12. 5. 2021 11:16:51 - 11:17:16 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
87.
Vážený pán predseda Národnej rady, milé kolegyne, kolegovia, chcel by som upozorniť na to, že hlasovanie bolo zmätočné vzhľadom k tomu, že pán spravodajca predniesol návrh na hlasovanie pozmeňovacieho bodu pána poslanca Dostála a pána poslanca Vetráka v bodoch 1, 2 a 3, avšak ten pozmeňovací návrh má len body dva. Takže hlasovali sme o niečom, čo neexistuje. Ďakujem. (Potlesk. Ruch v sále.)
(Krátka prestávka.)
11. 5. 2021 17:43:50 - 17:44:54 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem za slovo vážený pán predsedajúci. Milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený Ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh ústavného zákona do 14. júna 2021.
Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť Ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
11. 5. 2021 17:40:01 - 17:40:13 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
...parlamentu. A parlament má potom dvadsať dní na to, aby to prerokoval. Táto lehota opakujem nie je lehota pre vládu. Takže vláda to má okamžite predložiť. Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->