Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
26. 10. 2021 11:04:05 - 11:04:39 48. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V mene troch poslaneckých klubov SaS, OĽANO a SME RODINA týmto dávam podľa § 24 ods. 5 rokovacieho poriadku návrh, aby sa Národná rada uzniesla, že bod 74 návrh skupiny poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, školský zákon, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 658, sa presúva na najbližšiu riadnu schôdzu s predpokladaným začiatkom 23. novembra 2021. Ďakujem pekne.
20. 10. 2021 14:08:07 - 14:09:47 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 584 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem pekne pán predseda. Dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 584.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 833 z 24. júna 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a výboru pre sociálne veci.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 584) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 126 zo 16. septembra 2021.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte prosím rozpravu.
19. 10. 2021 14:39:34 - 14:41:35 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 707 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom za poznámky.
Pán poslanec Šimko, vy ste sa teda obrátili na pána ministra Krajniaka so žiadosťou o nejakú finančnú dotáciu, čiže na to ja neviem reagovať, na to nebudem reagovať.
Ja by som ešte sa možno vrátila k tomu, čo hovoril pán poslanec Tomáš, že vlastne či je správne, že zostanú voľné kapacity vo verejných zariadeniach alebo štátnych, alebo obecných, alebo ako ich nazveme, a teda že sa budú dotovať neverejné. Z mojich poznatkov a vedomostí, my až tak veľa tých miest nemáme. Žiaľ, všade skoro sú poradovníky na umiestnenie. Dokonca, keď sa stretávame aj s neformálnymi opatrovateľmi, to sú tí, ktorí sa starajú o svojich ťažko zdravotne postihnutých doma a chceli by využiť odľahčovaciu službu, lebo zo zákona na ňu majú nárok, tak proste táto služba nie je k dispozícii.
Čiže my naozaj máme podstatne menej miest, podstatne menej zariadení, než by sme potrebovali. Čiže ja sa až tak veľmi neobávam toho, že by teraz zívali prázdnotou nejaké verejné zariadenia a by to boli neverejné, ktoré by teda bolo treba aj, aj financovať.
A na druhej strane tak ak by aj sa taká situácia stala, že nejaké verejné zariadenie zostane prázdne, že klienti nemajú záujem byť v tom verejnom zariadení, tak si treba dať otázku, že prečo to tak je a v takom prípade možno naozaj, tak nech potom sa financuje len to neverejné, lebo predpokladám, že asi je kvalitnejšie alebo lepšie. Vždy myslíme na to, že chceme pomôcť tým konkrétnym ľuďom. A ja sa budem opakovať už niekoľko rokov, čo som v politike, mne je jedn,o či je poskytovateľ verejný alebo neverejný. Na konci dňa je to ten žiak, je to ten klient, je to ten pacient, ktorý proste dostáva tú službu a všetci by mali byť si rovnoprávni.
Čiže ak aj nejaké verejné zariadenie nie je v poriadku, je prázdne, no tak sa zruší a budú poskytovať službu len tí neverejní.
Ďakujem.
19. 10. 2021 14:28:16 - 14:32:37 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 707 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
80.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán minister, kolegyne, kolegovia, zopár poznámok k tomuto návrhu zákona, ktorý musím povedať teda, že vítam. Pretože naozaj, čo sa týka pomoci ľuďom odkázaným na pomoc, dlhujeme im veľa. My tu veľa ďakujeme ministerstvu za to, že prichádza s týmto návrhom. Ja by som sa chcela poďakovať všetkým občanom, ktorí doteraz to všetko ešte zvládli. Pretože veľakrát naozaj tá ťarcha zostáva na rodinách, na nich samých a štát sa veľakrát alebo aj samospráva správa ako macocha.
Čiže naozaj vítam tento návrh. Samozrejme, to zvýšenie pre krízovú intervenciu, tak ako už to bolo viackrát spomenuté, je, je viac ako žiaduce. Mnohí, ktorí ste, alebo ktorí sme navštívili rôzne útulky, zariadenia, sme mali možnosť vidieť, v akých podmienkach sa tam pracuje, s akými obmedzenými zdrojmi musia vyslovene čarovať, aby dokázali sa postarať o ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Ako zápasia s tým, aby im mohli poskytnúť stravu, ubytovanie, zdravotné, zdravotnú starostlivosť. Nebyť dobrovoľníkov, nebyť rôznych donorov, sponzorov, tak by nám to celé skolabovalo. Čiže ja veľmi vítam túto iniciatívu zvýšiť príspevok. Myslím si, že nie je to posledný krok v tejto oblasti, ktorý by sme mali urobiť, ale to už potom patrí aj k tým systémovým nejakým reformám, ku ktorým verím, že sa dostaneme ešte v priebehu najbližších mesiacov.
Pokiaľ ide o sociálne služby, ja by som možno trošku aj zareagovala na svojho predrečníka pána poslanca Tomáša. Ja som presvedčená o tom, že každý občan by mal mať slobodu rozhodnúť sa, v ktorom zariadení chce byť. Tak ako rodičia máme možnosť rozhodnúť sa, do akej školy dáme svoje deti, tak si myslím, že aj ľudia by mali mať možnosť sa rozhodnúť pre zariadenie, ktoré im vyhovuje, či už z hľadiska blízkosti, z hľadiska nejakého nastavenia, fungovania, kvality, pretože nezabúdajme na to, že aj, aj tá kvalita v niektorých zariadeniach je lepšia, v niektorých je slabšia. Čiže to je taká prvá poznámka.
Druhá poznámka je, nikto z nás si nevybral, kde sa narodil. To znamená, že každý človek by mal mať nárok dostať službu rovnakú viac-menej. Ten štandard, aby bol rovnaký. Preto ja vítam aj rozhodnutie, že štát vstúpi do tohto, že to nenechá všetko len na samosprávu, ktorá veľakrát nemá finančné prostriedky. Ale opäť. Toto beriem nie len ja, ale tak aj pán minister to tak povedal, ako nejaké dočasné riešenie, pretože my potrebujeme zmeniť spôsob financovania sociálnych služieb tak, aby tí, ktorí potrebujú, sa dostali ku kvalitnej službe za rovnakých podmienok a samozrejme, kto má záujem si priplatiť o nejaký nadštandard, tak tiež by mal byť k dispozícii.
V tejto novele sa teda zaoberáme aj alebo teda aj najmä neverejnými poskytovateľmi. Opäť prax ukázala, že, žiaľ, títo neverejní poskytovatelia sú častokrát diskriminovaní, dostávajú podstatne menej peňazí, ako by mali dostávať. Úplne alarmujúci je prípad Košickej vúcky, ktorá, možno ste zachytili tie informácie, ohrozila existenciu niekoľkých zariadení len preto, že im nedala taký príspevok, aký by im mala dať. A opäť aj teda ďakujem za spoluprácu s ministerstvom práce, sociálnych vecí v tejto oblasti, kde pevne verím, že kroky, ktoré podstúpime a že sa tým budeme zaoberať, tak že docielime to, aby sa vúcka v Košiciach už takto nezodpovedne nesprávala. Lebo na konci dňa, viete, možno to zariadenie neprežije, ale tu nejde ani tak o zariadenie, ako o tých ľudí, ktorí využívajú tie služby a ktorí potrebujú tú pomoc.
Takže ďakujem veľmi pekne za túto novelu, ktorá spĺňa naše programové vyhlásenie vlády a spĺňa to, o čom som presvedčená, že nikto by nemal byť diskriminovaný. Ani verejné, ani neverejné zariadenia by nemali mať iné podmienky, ale vždy by sa malo brať ohľad na to, že za tým zariadením je ten poberateľ tej sociálnej služby a tam nerozlišujeme, že či je taký alebo onaký. Mal by mať rovnaký príspevok zo strany štátu.
Ďakujem veľmi pekne.
19. 10. 2021 14:03:28 - 14:08:14 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 703 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ďakujem veľmi pekne, ja by som v krátkosti chcela zareagovať na to, čo tu bolo povedané, a teda v prvom rade sa aj poďakovať pánovi ministrovi za to, že zahrnul návrh, s ktorým som ja prišla pred nejakým časom na základe podnetov občanov so zdravotným postihnutím ohľadom úpravy motorového vozidla, aby bolo možné uskutočniť takúto úpravu pred tým ešte, než ten človek sa stane majiteľom vozidla. Naozaj je to, myslím si, že detail, ktorý ale uľahčí život ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím, aby nemuseli najskôr kúpiť vozidlo a potom čakať na prerábku, keď teda na ňu majú nárok.
Taktiež by som sa chcela pristaviť pri téme posudkových lekárov. Je to problém, ktorý sa tu ťahá roky. My nemáme dostatok posudkových lekárov a tí, ktorí sú v systéme, veľakrát naozaj už sú staršieho veku, odchádzajú pomaly do dôchodku, čiže ten posun vekový je taká náplasť na to, aby ešte ako-tak nám fungoval ten posudkový systém a preto opäť ja už som to niekoľkokrát hovorila aj v minulosti, keď som pôsobila ako poslankyňa Národnej rady aj z Európskeho parlamentu. My potrebujeme dobrú posudkovú reformu. My potrebujeme naozaj vytvoriť posudkové tímy, viacerých ľudí, ktorí budú posudzovať jednotlivé žiadosti, pretože sa nám stávalo, žiaľ, v tej praxi v minulosti, že napriek tomu, že to boli posudkoví lekári, vzhľadom k tomu, ako sa vyvíjajú rôzne ochorenia a jak ich lepšie vieme možno nejako diagnostikovať atď., tak najmä pri diagnózach typu autizmus sme sa stretávali s tým, že tí posudkoví lekári nie celkom chápali, o aký typ postihnutia alebo aký typ ochorenia tu ide. Veľakrát príspevky boli zamietnuté. Čiže preto ja sa stále prikláňam k tomu, aby boli multidisciplinárne tímy, eventuálne to, čo aj pán minister spomínal. Proste nech je tých lekárov viacej, možno ktorí sú aj online a ktorí slúžia ako poradcovia, ale aby naozaj sa nestávalo to, že len (zaznievanie gongu) preto, že je to možno nejaká diagnóza, s ktorou sa ten-ktorý lekár nestretol, tak boli zamietnuté príspevky na kompenzáciu.
Samozrejme vítam to, že sa ide zdvihnúť ten príspevok zo strany štátu pri pomôckach. My sme v minulosti na to veľakrát upozorňovali, že hoc aj len 5 % z tej sumy pre mnohých ľudí je nedosiahnuteľné, likvidačné, museli si požičiavať peniaze, aby vôbec si mohli dovoliť takúto kompenzačnú pomôcku. Čiže naozaj to vítam a ja budem rada, ak v budúcnosti možno pristúpime k tomu, že naozaj tí, ktorí sú najodkázanejší, nebudú musieť platiť žiadne doplatky, ale dostávali tieto kompenzačné pomôcky včas a také, aké potrebujú.
Pretože to je ďalší problém, že veľakrát, či sú to rôzne vozíky alebo proste načúvacie prístroje atď. a aj viete veľmi dobre, tí, ktorí sa v tom trošku orientujete, že nie je to len problém, teda čo sa týka tohto rezortu, ale aj rezortu zdravotníctva, je tam nejaká postupnosť, kedy si o čo môžu dotyční ľudia požiadať. Veľakrát dostávajú pomôcky, ktoré nie sú vyhovujúce, len preto, že sú na sklade, proste ich dostanú. Jednak to tým občanom nepomôže, na druhej strane sú to vyhodené finančné prostriedky. Takže spolu s ďalšími kolegami, aj teda v spolupráci s ministerstvom práce, aj v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva chceme sa baviť o tom, že by sa zjednotil možno ten systém, aby hneď včas ten človek dostal tú pomôcku, ktorú potrebuje, a nieže dostane nejakú jednu, ktorú potom odloží do pivnice, a musí si buď kúpiť druhú alebo potom cez úrad práce to nejako riešiť na dlhé lakte.
Pokiaľ ide k tej linke, o ktorej ste hovorili, pán minister, ja som samozrejme za akúkoľvek pomoc aj v tom prípade vo vzťahu k seniorom, len chcem potom upozorniť na jednu vec, ono sa nám to stalo aj pri duševnom zdraví, že popri linkách pomoci, ktoré už existujú, tu vznikla jedna štátna. Žiaľ, z tých informácií, ktoré mám, je minimálne využívaná, pretože ľudia o nej nevedia. To znamená, že keď už aj niečo urobíme, tak prosím, urobme to tak, aby ľudia o tom vedeli, aby ju mohli využívať, pretože tieto služby sú naozaj veľmi-veľmi potrebné, alebo potom pristúpme k tomu, že budeme podporovať tie linky, ktoré už existujú, ale, samozrejme, s tým súvisia aj tie problémy, o ktorých ste hovorili, že tam možno treba robiť nejaké verejné obstarávanie, ale chcem na to upozorniť, aby opäť dobre mienená vec neskončila tak, že nebude pomáhať ľuďom.
Takže toľko za mňa k tomuto návrhu. Ja samozrejme uvítam, ak teda ešte bude možnosť rozšíriť tento návrh cez pozmeňujúce návrhy o možno ďalšie nejaké vylepšenia tak, aby ľudia so zdravotným postihnutím mali život kvalitnejší.
Ďakujem veľmi pekne.
19. 10. 2021 13:51:05 - 13:52:19 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 703 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem veľmi pekne. Ja nadviažem na to, čo hovoril pán poslanec Borguľa, hoci to nie je predmetom tohto návrhu, ale tiež by som chcela oceniť ďalšiu skutočnosť, ktorá súvisí so zneužívaním starších ľudí. Iste si spomeniete na prípad, kedy isté zariadenie, nebolo to zariadenie sociálnych služieb, ale bolo to pod živnosťou robené zariadenie, ktoré ubytovávalo seniorov a poskytoval im nejaký druh služby, nebol v registri sociálnych služieb, ale s hrôzou potom hygienici zistili, v akých otrasných podmienkach žijú starší ľudia a vlastne a chcem sa touto cestou poďakovať aj ministerstvu práce a ministerstvu vnútra, lebo sme spoločne riešili tento problém, aby do budúcnosti takéto prípady neboli. Aby bol register tých, ktorí poskytujú sociálne služby, zároveň možno aj nejaký čierny zoznam takých zariadení alebo ktoré sa vydávajú za zariadenia poskytujúce tieto služby, ale ktoré v skutočnosti zneužívajú krehkosť starých ľudí. A taktiež vlastne ministerstvo vnútra aj pristúpilo na ten náš návrh, aby takéto občianske združenia, ktoré vyslovene zneužívajú starých ľudí, kde dochádza k ich týraniu, boli zrušené.
Takže ešte raz ďakujem aj pánovi ministrovi Krajniakovi, aj Mikulcovi za spoluprácu.
19. 10. 2021 13:46:50 - 13:48:01 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 703 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená ako spravodajkyňa k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 703. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 733 zo 4. októbra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
29. 9. 2021 18:02:41 - 18:04:04 40. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
100.
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa tiež chcela vrátiť k tej odbornej pracovnej komisii. Pán generálny prokurátor, vy ste povedali, že ste nezakázali špeciálnemu prokurátorovi Lipšicovi účasť na tejto komisii, ale teda je zjavné, že ste mu to ani nepovolili a chcem sa aj spýtať, že či teda, ak teda vy ste to priamo takto neriešili, či teda to nebolo tak, že ste chceli od niekoho, aby tam nebol. Len teda sa chcem uistiť, že naozaj to nie je nič osobné. Pretože z toho, jak prebiehajú rôzne diskusie, tak sa javí, že už naozaj je to skôr osobné ako nejaké odborné.
A chcem zopakovať aj to, čo povedal pán poslanec Dostál, pretože aj počas verejného vypočutia ste hovorili o otvorenej prokuratúre a naozaj, myslím si, že v tomto prípade by sa možno hodila aj taká vaša veľkorysosť, to nazvem, umožniť viacerým prokurátorom, aby sa zapojili do tejto komisie, pretože tak ako bolo povedané, je to odborné stretnutie, ktoré zriadil pán premiér za účelom, aby sa našli tie najlepšie riešenia. Dúfam, že nespochybňujete alebo nikto nespochybňuje, že Daniel Lipšic je odborníkom v tejto oblasti, čiže by vedel byť prínosom. Na konci dňa aj tak vláda a parlament budú schvaľovať tie opatrenia, čiže naozaj by som bola rada, aby to zdanie, ktoré je, že tu ide o nejakú osobnú animozitu, aby teda sa neprejavovala.
Ďakujem.
17. 9. 2021 11:54:04 - 11:55:37 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
140.
Ďakujem veľmi pekne. To je to, o čom som hovorila, že do druhého čítania chceme ešte naďalej diskutovať o tom, akým spôsobom vytvoriť tie podmienky tak, aby naozaj čo najviac odborníkov mohlo poskytovať túto starostlivosť o deti. Môžme sa baviť aj o tom, čo navrhujete vy a ďalej je dôležité mať na pamäti, že aj ten riaditeľ, aj vôbec tá škola musí si byť vedomá, že vlastne aké kompetencie má dotyčný, aby sa nestalo, že proste zamestná, vymyslím si len nejakého opatrovateľa alebo niekoho, a bude od neho žiadať úkony, ktoré nebude môcť on robiť. Čiže preto ja chcem, aby to bolo naozaj všetko jasne zadefinované, aby sme neuviedli niekoho do omylu, aby v konečnom dôsledku to potom nepoškodilo, či už tomu dieťaťu, alebo jemu samotnému, alebo tej škole.
Čiže áno, do druhého čítania sa budeme rozprávať aj s kolegami z OĽANO, ktorí tiež, pani poslankyňa Horváthová už o tom hovorila, že chcú rozšíriť ten počet alebo tie, počet, áno, profesií, ktoré by mohli vykonávať túto starostlivosť na pôde školy. Čiže ja si viem predstaviť aj to, čo vy spomínate, hoci priznám sa, že z toho, ako poznám školy a to prostredie, že neviem, aká bude odozva zo strany pedagógov na to, že by si mali robiť opatrovateľský kurz, pretože naozaj je to ako keby, však na jednej strane teda poskytujú vzdelávanie, potom by sa mali starať. Ale, hovorím, je to hodné debaty, takže ďakujem pekne aj za váš, vašu pripomienku.
17. 9. 2021 11:44:22 - 11:48:48 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
132.
Ja vystúpim v rozprave, ak by náhodou ešte niekto chcel reagovať, aby mal tú možnosť. Ja by som zopakovala to, čo povedala teraz pani Horváthová. Ja som to už hovorila aj v úvodnej reči, aj potom som sa snažila to artikulovať. To, čo predkladáme dnes, alebo tá novela je najmä o tom, aby to bolo zákonné, aby bolo zákonné poskytnúť zdravotnú starostlivosť na pôde školy, školského zariadenia. Pretože doteraz, žiaľ, sa to robilo všelijako, ale chceme proste, aby to bolo v súlade so zákonom, aby sme nevystavovali učiteľov alebo ďalších ľudí zo škôl nejakým situáciám, kde by v snahe pomôcť dieťaťu porušili zákon. Čiže to je gro tohto zákona, vytvoriť právny rámec a uzákoniť možnosť poskytovať túto starostlivosť.
Ja s vami úplne súhlasím, že teda ja už som to aj povedala vo faktickej poznámke, že nám chýbajú aj sestry, aj zdravotnícky personál, aj lekári, aj zubári. Proste situácia je naozaj veľmi zlá, ale opakujem, nemyslím si, že týmto návrhom by sa nejako radikálne zhoršila tá situácia. Už dnes sestry, lekári, ktorí nie sú spokojní, idú do zahraničia. Čiže ten odliv týchto kompetentných ľudí, žiaľ, tu už k nemu dochádza. Mali by sme sa zamyslieť a áno, je to aj úloha a teda jedna z dôležitých úloh pre túto vládnu koalíciu, ako čeliť tomuto problému, ja si to uvedomujem a je mi možno aj trošku ľúto, že niektoré opatrenia, ktoré boli avizované na začiatku volebného obdobia, sú také pomalšie, aj keď teda je to spôsobené najmä COVID-om, ale či už je to ohodnotenie sestier alebo ďalšie opatrenia, ktoré by udržali týchto odborníkov v našich nemocniciach, ambulanciách, je proste potrebné čím skôr prijať.
Zároveň ja si myslím a možno, možno sa nad tým pousmejete, ale prítomnosť takýchto zdravotníkov na pôde škôl môže v konečnom dôsledku aj odľahčiť tie ambulancie a nemocnice, pretože keď bude pravidelná nejaká prevencia, keď tomu dieťatku sa bude niekto venovať aj na pôde školy, kde trávi väčšinu svojho dňa počas školského roku. Naozaj naše deti sú v školách od rána pomaly do večera, keď ešte majú aj mimoškolské aktivity, čiže je dobré, keď je niekto naporúdzi, kto im vie pomôcť a nemusia to byť rodičia, ktorí musia dať výpoveď v práci napríklad alebo teda odbiehajú od práce, aby poskytovali túto starostlivosť. Čiže myslím si, že aj tá prevencia, či už v podobe nejakého vzdelávania, ale tak isto aj toho, že podajú včas ten liek tomu dieťaťu, môže pomôcť zlepšiť ich zdravotný stav, resp. odbremeniť potom tie nejaké následky.
Pokiaľ ide o finančné prostriedky, áno, stále proste sa boríme s tým a zápasíme, že však nie je dostatok financií ani na tých psychológov, ktorí by mali byť na tých školách, ani na tých asistentov učiteľa. Ja dúfam, že aj z plánu obnovy, z týchto peňazí pôjde značná časť na inkluzívne tímy, ako aj pani poslankyňa Šofranko to už hovorila. Ten pilotný projekt vlastne pokiaľ ide o tieto, tento zdravotnícky personál, ono je to tam nazvané ako školské sestry, ale ako sme hovorili, túto prácu budú môcť vykonávať aj iné profesie ako sestry, aj lekári, záchranári, tak pokiaľ si dobre pamätám, tak je, sú finančné prostriedky na 50 takýchto pozícií v tom pilote a ja pevne verím, že časom, aj či už zriaďovatelia, ale teda najmä ministerstvo školstva pristúpi k systému, k systémovému kroku, aby tieto inkluzívne tímy, ktoré budú obsahovať aj zdravotnícky personál, fungovali podľa možnosti na každej škole. Ale opäť je to, je to celé o tom, že chceme vytvoriť podmienky a budeme sa snažiť o to aj, aby boli finančné prostriedky na ich naplnenie.
Neviem ešte, či boli, boli nejaké ďalšie pripomienky, na ktoré by som mala reagovať. Ak áno, kľudne vo faktickej ešte sa ma spýtajte. Ja by som chcela možno len na záver povedať, že áno, v ideálnom svete by všetko už dávno fungovalo, len teda tento svet nie je úplne ideálny a snažíme sa ale aspoň ho trošku zlepšiť. A ja teda budem naozaj vďačná za vašu podporu a samozrejme v prípade, že budú ešte nejaké ďalšie návrhy do druhého čítania, ktoré pôjdu v tejto línii, aby sa deťom dostala kvalitná starostlivosť, tak samozrejme, že ako predkladateľky budeme s tým súhlasiť.
Ďakujem veľmi pekne.
17. 9. 2021 11:33:41 - 11:35:41 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
124.
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa budem snažiť rýchlo zareagovať a keď nestihnem, tak potom ešte vystúpim v rozprave. Samozrejme, že si uvedomujeme, aká je situácia v našich nemocniciach, že nám chýba odborný personál, zdravotnícky personál, lekári a tak ďalej. Nemyslím si, že vytvorenie možnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť na pôde školy, školských zariadení nám nejako húfne týchto ľudí odoberie z nemocníc, ambulancií a pôjdu do tejto sféry. To, čo ste hovorili a teda ja tak budem aj proti možno v rozpore s rokovacím poriadkom reagovať aj na pána poslanca Kočiša, že či zase vôbec niekoho nájdeme. Už sa ľudia hlásia, pretože my sme to, túto tému prediskutovali ešte v roku 2015 aj s komorou sestier. Čiže sú ľudia, napríklad sestry, ktoré sú po materskej, majú ešte malé deti a rady by robili v prostredí, ktoré im umožní skĺbiť lepšie ten rodinný a pracovný život. To znamená, že majú aj prázdniny a tak ďalej. Čiže pre nejakú kategóriu zdravotných sestier, alebo teda sestier a možno aj lekárov práve takáto pozícia môže byť tá, kde budú mať menší stres.
A teraz keď ste, pán poslanec, pán doktor, hovorili o tom, že čo vlastne budú robiť celý deň, ráno pichnú inzulín a potom už vlastne nič. Ja som to aj spomínala vo svojej úvodnej reči, že vlastne okrem poskytovania takejto starostlivosti, podávania inzulínu, liekov a zasahovania, ja neviem, v prípade epileptického záchvatu, tak budú sa podieľať aj na výchove a vzdelávaní. To znamená, že budú spolupracovať aj s pedagógmi. My potrebujeme, aby naše deti boli lepšie vzdelávané v zdravom životnom štýle, aby tam bol niekto, kto možno bude viacej dbať aj na to, že možno zachytí, že sa tam deje nejaké sebapoškodzovanie, že tam tie deti prichádzajú do kontaktu s omamnými a psychotropnými látkami. Čiže naozaj to nie je len vec nejakého zdravotníckeho úkonu, ale chceme, aby aj títo ľudia participovali na vzdelávaní našich žiakov.
Ale ak bude treba, samozrejme, to bližšie vysvetlím aj neskôr.
17. 9. 2021 10:52:15 - 10:58:24 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Ctené kolegyne, kolegovia, prichádzame k vám s návrhom, ktorý nie je nový ani pre tento parlament, ani teda nie je to téma, ktorá by bola nejaká nová, čo sa týka iných krajín. Iste ste aj vy zaznamenali vo svojom okolí, alebo možno aj z vlastnej skúsenosti viete, že z roka na rok nám pribúdajú deti s rôznym zdravotným postihnutím alebo s chronickým ochorením. Aj tieto deti majú právo a povinnosť sa vzdelávať, o tom niet pochýb. Žiaľ, naše školy nie sú schopné im pomôcť, či už materiálno-technicky, teda nie všetky školy, aby som nepaušalizovala, a takisto nie sú schopné veľakrát im pomôcť, pokiaľ ide o prístup a podporu ďalších odborníkov tých nepedagogických. Už je pomaly notoricky známe, že počet asistentov učiteľa nepokrýva ani polovicu potrieb.
Okrem pomoci pri učení však tieto deti, o ktorých hovorím, častokrát potrebujú inú odbornú pomoc, a to zdravotnú. Podať lieky, pichnúť Inzulín, ošetriť poranenie, poskytnúť nejaké ošetrenie pri náhlom zhoršení zdravotného stavu, toto všetko môžu byť a sú situácie, s ktorými sa učitelia stretávajú na školách. No, žiaľ, nemajú potrebné kompetencie a neumožňuje im ani zákon čokoľvek s týmto robiť.
Rodičom týchto detí je častokrát odporúčané, aby sa deti vzdelávali doma, alebo aby išli do špeciálnych škôl a uznáte, že dieťa, ktoré má napríklad cukrovku, je absurdné, aby začalo navštevovať špeciálnu školu len preto, že má toto chronické ochorenie.
Teda ako to vyzerá v praxi dnes? Spomínané úkony na školách robia väčšinou rodičia. Dajú v práci výpoveď a buď dochádzajú do školy v nejakých intervaloch, napríklad týmto spomínaným deťom s cukrovkou merať hladinu cukru, alebo sedia na chodbe a sú k dispozícii, ak by došlo k náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu dieťatka. Ale zhodneme sa, že toto nie je riešenie. Možno iba vám poviem niekoľko údajov o deťoch, ktoré trpia ochorením Diabetes. V roku 2018 bolo liečených 27 108, z toho 1 369 detí do štrnásť rokov. Za rok 2019 ich už v takomto veku evidujeme 1 400, čo znamená, že približne každý tretí deň pribúda jeden diagnostikovaný detský diabetik. Tieto deti si musia pravidelne kontrolovať hladinu cukru v krvi, dodržiavať stravovanie a nie každé, najmä v tom útlom veku, je toho schopné. Aj napriek náročnosti celého tohto procesu v žiadnom prípade nejde o ochorenie, ktoré by malo dieťa vylúčiť z kolektívu. To znamená, že by malo chodiť do bežnej školy, malo by sa môcť zúčastniť aj na výletoch alebo iných mimoškolských aktivitách.
No a teraz, čo s tým? Práve vytvorenie pozície, alebo teda zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti na školách by mohlo túto situáciu riešiť, pomôcť deťom, pomôcť rodičom, pomôcť učiteľom.
Pôvodne sme uvažovali o vytvorení novej pozície, ale tá novela, ktorá je tu predložená, vlastne len umožní zákonom poskytnúť zdravotnú starostlivosť zdravotnej sestre, alebo teda sestre, lekárovi, záchranárovi na pôde školy.
Okrem toho, čo už som spomínala, okrem tých úkonov, a to je napríklad pichať inzulín, podávať lieky, vymeniť kanylu, by títo, nazvime ľudovo školskí zdravotníci, alebo tí zdravotníci, ktorí boli na školách, mali aj ďalšiu pracovnú náplň. Mohli by kontrolovať hygienu detí a žiakov, robiť opatrenia na prevenciu užívania omamných a psychotropných látok, sledovať a hodnotiť dodržiavanie režimových opatrení, napríklad stravovanie u detí a žiakov so zdravotným postihnutím. Vzdelávať deti a žiakov o zdravom životnom štýle, zachytiť sebapoškodzovanie a tak ďalej.
Keďže som už zachytila rôzne pochybnosti, že čo všetko sa začne odohrávať na našich školách po zavedení takejto možnosti, chcem zdôrazniť, zdôrazniť, že k tomuto všetkému bude potrebný informovaný súhlas zo strany rodiča, žiaka alebo zariadenia, čiže nič sa nebude môcť konať bez vedomia zodpovedných ľudí. A keď hovorím zariadení, tak prosím, pozrite si dôvodovú správu, pretože už som dostala otázky, že či to zariadenie znamená školské zariadenie, že vlastne ten učiteľ podpíše informovaný súhlas namiesto rodiča. Nie, nie je to pravda. To zariadenie, ide o zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody. Čiže nič sa neudeje bez súhlasu, informovaného súhlasu tých, ktorí sú zodpovední za dieťa. Tak isto bude potrebné viesť dokumentáciu, čiže nič nebude môcť byť urobené len tak poza bučky.
Tak ako som (zaznievanie gongu) začala, chcem aj skončiť. Nejde o nič nové, nevymysleli sme teplú vodu. Tento systém u nás fungoval aj do roku 1989 ako systém školskej zdravotnej služby. Myslím si, že tí, ktorí si to ešte pamätajú, tak vedia, ako to fungovalo. Nechceme nikoho vystavovať nejakým nepremysleným zdravotníckym úkonom alebo nejakému nátlaku, ako už je tu častokrát podsúvané. Chceme len pomôcť deťom, rodičom, učiteľom, aby naozaj tie deti mali možnosť sa vzdelávať ako ich zdraví rovesníci a aby bolo chránené ich zdravie aj na pôde školy.
A v mene všetkých týchto vás chcem poprosiť o podporu tejto novely.
Ďakujem.
23. 7. 2021 17:20:44 - 17:21:00 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem pekne. V mene štyroch poslaneckých klubov – OĽANO, SME RODINA, SaS a ZA ĽUDÍ – žiadam termínovanie prerokovania bodu 8 programu, tlač 554, zákon č. 177/2018 Z. z. na osemnástu hodinu dnes.
23. 6. 2021 11:46:15 - 11:47:44 32. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 572 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí teda sa zapojili do rozpravy. Ďakujem aj za pripomienky, budem veľmi rada ako som už v úvode povedala, na nich spolupracovať tak, aby tento návrh sme vylepšili. Hovorili sme aj o tom, že možno by sme posunuli tú vekovú hranicu pre deti aj mladšie ako je 1 rok a tak isto aj to, čo hovorila pani poslankyňa Hatráková, myslím si, že je dôležité, aby naozaj ľudia, ktorí pracujú s týmito deťmi , boli bezúhonní, aby sme to mali presne zadefinované aj v tomto zákone a teda na záver iba chcem podčiarknuť to, že ja som presvedčená, že táto služba bude vhodným doplnkom aj možno pre tých, ktorí dnes majú umiestnené deti v škôlkach, lebo ako sme hovorili, existujú rôzne rodiny jedno rodičovské , ktoré, ktorí tí ľudia pracujú v povolaniach, kde nemajú ten režim taký ako je v škôlke od nejakej 7 do 17, to znamená, že potrebujú, aby niekto sa postaral o dieťa vo večerných hodinách alebo možno v nočných hodinách. Čiže chceme naozaj vyjsť v ústrety všetkým rodinám, ktoré majú takúto potrebu, nemajú príbuzných, nemajú známych, ktorí sa im dokážu postarať o dieťa a samozrejme, aby toto tiež odznelo, nie je to žiadne vyháňanie rodičov od detí, ale je to skôr, umožňuje tým, ktorí z akýchkoľvek dôvodov chcú alebo musia ísť pracovať, aby mohli zosúladiť svoj rodinný a pracovný čas, takže ešte raz ďakujem za podporu a budem sa tešiť aj na ďalšie pripomienky.
23. 6. 2021 10:32:44 - 10:38:34 32. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 572 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
57.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ctené kolegyne, kolegovia, tento návrh som naposledy predkladala v roku 2014. Žiaľ, ako opozičná poslankyňa som nebola úspešná. Ale vykonala som v ňom nejaké úpravy a opäť sa idem teda uchádzať o vašu podporu. A pevne verím, že tentokrát tento návrh zákona schválime.
Vo väčšine európskych krajín, ako aj na Slovensku hrá jednu z hlavných úloh v problematike fungovania rodín zlučiteľnosť pracovného a rodinného života. Nedostatok miest v materských školách a jasliach majú za následok, že takéto zosúladenie je častokrát veľmi ťažké. Situácia sa výrazne zhoršila od roku 2006, kedy začala po období poklesu pôrodnosti a nárastu nezamestnanosti na prelome storočí sprevádzaným využívaním budov materských škôl na iné účely, resp. ich schátraním, populačná krivka opäť stúpať a štát a samosprávy nedokázali flexibilne na novú situáciu reagovať. Počet nevybavených žiadostí o prijatie do materskej školy tak začal z roka na rok stúpať a medzi rokmi 2006 až 2017 bol zaznamenaný nárast počtu nevybavených žiadostí z 1 074 na 12 328. Na zvýšenie dopytu reagovali skôr súkromné a cirkevné zariadenia, pričom samosprávy nemali dostatok finančných prostriedkov na obnovu budov či zriaďovanie nových materských škôl. Súkromné zariadenia sú pre mnohých finančne nedostupné a tak na Slovensku existuje pomerne veľká skupina detí, ktorá nedostane miesto v materskej škole, a to najmä vo väčších mestách, pričom malé šance majú najmä deti so zdravotným postihnutím či sociálnym znevýhodnením.
Aj v súčasnosti počet žiadostí prevyšuje počet voľných miest, a to aj napriek tomu, že v ostatných rokoch sa vynaložilo nemálo finančných prostriedkov na dobudovanie kapacít, či vybudovanie nových škôlok. Faktom ale zostáva, že na potreby rodičov častokrát nedokážu odpovedať ani súkromné zariadenia. Navyše mnohé sú veľmi finančne náročné, ako som už spomínala, a tak pre mnohých rodičov sú nedostupné. Predstavte si napríklad prípad matky samoživiteľky, ktorá vychováva deti, pracuje ako zdravotná sestra a má nočné služby. Alebo rodiča, ktorý pracuje do neskorých večerných hodí alebo na zmeny. Keďže režim škôl je nastavený drvivou väčšinou na dennú prevádzku, v prípade ak tento rodič nemá svojho rodiča, niekoho blízkeho alebo si neplatí opatrovateľku, ktorá sa o dieťa postará po škôlke, je preňho skĺbenie pracovného a rodinného času doslova neriešiteľné.
V okolitých krajinách už pred rokmi pristúpili k zriadeniu flexibilnejších foriem starostlivosti o dieťa. Len v susednom Česku majú k dnešnému dňu evidovaných ako 600 detských skupín. Vo Fínsku funguje 24-hodinový flexibilný systém opatrovania detí sedem dní v týždni. A týmto modelom sa pred pár rokmi inšpirovalo aj Nemecko. Keď hovorím o detských skupinách, hovorím o starostlivosti o dieťa. Pretože v žiadnom prípade tento náš návrh nemá byť konkurenciou voči škôlkam, ale doplnkovou službou. Ak chceme reálne pomôcť rodinám s malými deťmi, potrebujeme im zabezpečiť podporné služby.
Čiže dovoľte mi teraz v krátkych bodoch predstaviť tento môj zákon. Detské skupiny budú môcť byť za presne definovaných podmienok zriadené či zamestnávateľom rodiča dieťaťa alebo osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov obcou alebo samosprávnym krajom, registrovanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky, občianskym združením, neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby, ale aj napríklad fyzickou osobou, ktorá je rodičom dieťaťa vo veku do začatia plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Zoznamy poskytovateľov služieb bude evidovať úrad práce pre svoj územný obvod. Na rozdiel od návrhu, ktorý som predložila pred 7 rokmi sme doplnili do tohto návrhu aj požadovanú odbornú spôsobilosť pracovať v týchto detských skupinách. Po vzore susedného Česka sme zaradili profesie ako lekár, sestra, psychológ, či osoba s kvalifikačnými predpokladmi na výkon pracovnej činnosti opatrovateľa detí. V zákone stanovujeme, že služba môže byť poskytnutá buď zadarmo alebo za odplatu. Tá však nesmie prekročiť oprávnené náklady. Som teda presvedčená, že tieto detské skupiny budú naozaj prístupné pre širokú skupinu rodín.
Deti môžu navštevovať detské skupiny podľa potreby rodiča, čiže na pár hodín denne, týždenne, podľa toho ako to rodič potrebuje. Keďže ide v prvom rade, a to chcem podčiarknuť, o starostlivosť, teda opatrovanie tých detí v čase, keď rodičia sú zamestnaní neuvažujeme v tomto našom návrhu zákona o tom, že by mali mať tieto detské skupiny vypracované nejaké vzdelávacie štandardy alebo nejaké vzdelávacie programy. Pretože sa môže stať, že v tej skupine budú deti rôzneho veku. A bolo by to potom veľmi ťažko realizovateľné. Samozrejme, ale deti, tak ako sa píše v zákone, budú vedené k tomu, aby sa naučili nielen hodnotám, ale aj rôznym zručnostiam.
Zákon hovorí aj o podmienkach, kde sa táto služba môže poskytovať. Je tam stanovený počet detí, o ktoré sa dotyční môžu starať. Pripomínam, že ide o deti od jedného roka až do dovŕšenia veku, kedy nastúpia do povinného predprimárneho vzdelávania. Samozrejme, že aj o tej spodnej hranici sa môžme baviť, keďže som zaregistrovala požiadavky rodičov umiestniť aj menšie deti do takýchto zariadení. A rovnako som pripravená na diskusiu o všetkých podnetoch, ktoré by tento zákon mohli vylepšiť. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. A pevne verím, že tento náš návrh pomôže rodinám lepšie skĺbiť pracovný a rodinný život. Ďakujem.
23. 6. 2021 10:17:41 - 10:19:01 32. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 569 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
41.
Ďakujem veľmi pekne. Keď sa bavíme o autizme, tak treba si uvedomiť, že naozaj ide o celoživotné ochorenie, ktoré dostáva nielen tieto osoby s autizmom, ale aj ich rodiny na okraj spoločnosti. A máloktorí z nich sa dokážu zamestnať a nie preto, že by nemali aj nejaký talent, ale skôr aj pre bariéry, s ktorými sa stretávajú a ja preto strašne som rada, že existujú aj projekty, ktoré myslia na týchto ľudí, či už je to výpomoc so srdcom alebo projekt Každý potrebuje svojho autistu, autisti v práci, ktorý facilituje umiestňuje týchto ľudí na otvorenom trhu práce, lebo to je to, čo by sme mali chcieť, nielen ich nechávať v rôznych chránených dielňach alebo na chránených pracoviskách, ale im umožniť zapojiť sa do otvoreného trhu práce. Tak ako aj pani poslankyňa uviedla, naozaj v súčasnosti je veľký problém, keď títo ľudia sa nedokážu uplatniť, aby mali nárok na invalidný dôchodok, preto aj ja veľmi sa teším z tohto návrhu, že konečne aj oni budú môcť získavať invalidné dôchodky a takto si prilepšiť a takisto prilepšiť si aj rodine.
A na záver len možno jedna vec z definície. Autisti nedokážu pochopiť náš svet, ale my by sme mali urobiť všetko preto, aby sme ich dokázali pochopiť a prijať. Ďakujem pekne.
22. 6. 2021 14:24:19 - 14:25:21 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem veľmi pekne. Ja som presvedčená o tom, že je dôležitý výsledok. A ten výsledok je taký, že nebudú deti, ktoré to potrebujú, ukrátené od dotácie na obedy zadarmo.
Dokonca tá prax dnes ukazovala, že tí najchudobnejší veľakrát nemali finančné prostriedky na zálohu, čiže ani potom následne nemohli tieto obedy mať zadarmo, resp. museli ich potom uhrádzať. Čiže nie je to tak, že tento systém, ktorý ste vy zaviedli, by naozaj garantoval teplú stravu pre každé jedno dieťa.
Navyše ja som tiež presvedčená o tom, že ak máme niekomu pomáhať, tak naozaj tomu, kto to potrebuje, a nie celoplošne aj rodinám, ktoré si tie obedy zadarmo môžu dovoliť z vlastného vrecka. Chcem len pripomenúť, že sme zvýšili dotáciu z 1,20 eura na 1,30 eura. Čiže im dávame viacej, na tých, ktorí to potrebujú.
A teda aby som len zhrnula, deti v hmotnej núdzi alebo z rodín v hmotnej núdzi a takisto tí, ktorí si nemôžu uplatniť vyšší daňový bonus, budú dostávať tento príspevok.
Ďakujem.
18. 6. 2021 11:25:42 - 11:25:53 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 589 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
129.
Ďakujem pekne. V mene štyroch poslaneckých klubov OĽANO, SaS, SME RODINA a ZA ĽUDÍ žiadam o presunutie tlače 573 na záver schôdze. Máte to aj písomne, pán predsedajúci.
13. 5. 2021 10:37:25 - 10:39:25 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 509 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
87.
Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec, za vaše vystúpenie aj podporu a naozaj vy ste človek, ktorý sa tejto téme venujete dôsledne a dlhodobo, čiže budem rada, keď budeme spolupracovať aj naďalej pri tejto téme. To, čo ste spomínali, áno, nám, žiaľ, klesá počet rodín, náhradných rodín, ktoré sú ochotné si takto vziať dieťatko, ktoré potrebuje starostlivosť. Je to možno spôsobené aj tým alebo z toho, čo som sa mala možnosť rozprávať. Tým, že nám sa rodia aj viacej detí, ktoré majú nejaký typ zdravotného postihnutia. Nie každá rodina alebo náhradný rodič si trúfne sa postarať o takéto dieťatko, keď biologický rodič si netrúfne.
Z toho vyplýva nielen teda, že potrebujeme tak, čo predkladáme dnes zvýšiť nejaké finančné ohodnotenie alebo aj nejakú aj finančnú motiváciu, ale my potrebujeme týmto náhradným rodičom aj pomôcť v službách alebo aj teda v poradenstve, v príprave tak, aby mali napríklad nárok tiež na odľahčovaciu službu, keď majú zverené takéto dieťa so zdravotným postihnutím a aby naozaj mali prístup ku všetkým možným kompenzáciám, tak ako aj biologickí rodičia, aby dokázali naozaj sa postarať o toto dieťatko. Čiže v tejto oblasti myslím si, že by sme mali ešte urobiť kopec práce, pretože je zrejmé, že, samozrejme, pre dieťa je najlepšie keď vyrastá v biologickej rodine, pokiaľ táto je fungujúca. Ale keď, žiaľ, to tak nie je z nejakých dôvodov, tak potom tá náhradná rodina je to, čo vieme tomu dieťatku poskytnúť asi najlepšie. A tá náhradná rodina potrebuje cítiť podporu štátu a potrebuje byť aj finančne za to ohodnotená.
Takže ešte raz vám ďakujem za vaše vystúpenie a budem sa tešiť na spoluprácu na tejto téme.
13. 5. 2021 10:24:47 - 10:28:13 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
79.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Takže po tejto turbulentnej diskusii budeme pokračovať. Myslím si, že jednou veľmi peknou témou, kde ale opäť teda pôjde o peniaze, a v tomto prípade si myslím, že o peniaze, ktoré sú naozaj potrebné, užitočné a dobré teda vyplatené.
Čo je predmetom tejto novely? Úplne v krátkosti. Naozaj je to krátka novela zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa. Ide o to, že situácia dnes je taká, že keď dôjde k situácii, že dieťatko musí dočasne vyrastať mimo svojej biologickej rodiny či už v náhradnej osobnej starostlivosti, v pestúnskej starostlivosti alebo v ústavnej, tak len do veku šiestich mesiacov dieťatka môže uchádzač o túto náhradnú starostlivosť, žiadateľ, požiadať o príspevok na podporu náhradnej starostlivosti, teda pri zverení. Tým, že tie súdy veľakrát veľmi dlho trvajú, tak nie vždy sa tá lehota splní, čiže ten príspevok nie je vyplatený. Takže náš návrh vlastne upravuje to, aby sa nebralo do úvahy, kedy bola tá žiadosť, teda kedy dôjde k rozhodnutiu súdu, ale kedy bola žiadosť podaná, a teda keď súd rozhodne o zverení do náhradnej starostlivosti, tak tento príspevok bude vyplatený. Naozaj je to, myslím si, že spravodlivé, aby keď prichádza dieťatko do náhradnej starostlivosti, do rodiny, táto rodina dostala naňho finančné prostriedky, aby mu mohla zabezpečiť vlastne nejaký ten vstupný balíček tých vecí, ktoré bude potrebovať. A takisto predmetom návrhu tohto zákona je zrovnoprávniť alebo upraviť aj tú výšku tohto príspevku zo súčasných okolo 550 eur na výšku 829 eur 86 centov, čo je vlastne príspevok alebo výška príspevku pri narodení prvého až tretieho dieťatka.
Takže veľmi vás chcem poprosiť o podporu tohto zákona. Áno, bude to mať dopad na rozpočet, pretože navyšujeme tú sumu. Aj teda viacej uchádzačov, žiadateľov o tento príspevok ho dostane vyplatený, ale na druhej strane naozaj ide o dobre použité peniaze, zmysluplne a tá vyčíslená suma je, ak sa nemýlim, okolo 200-300 tisíc ročne ako dopad na štátny rozpočet. Myslím si, že to nie je až taká vysoká suma.
A len teda pre vašu informáciu ešte, aby ste mali prehľad, že koľko detí celkovo vyrastá mimo vlastnej rodiny v Slovenskej republike, tak za rok 2019 to bolo 13 788, z toho teda v náhradnej osobnej starostlivosti je 6 820 detí a v pestúnskej 1 256 detí.
Ja pevne verím, že tieto peniaze naozaj budú dobre použité, že sa dostanú k tým deťom a že tieto náhradné opatrenia alebo teda tieto opatrenia náhradnej starostlivosti zabezpečia pre tie deti naozaj detstvo, ktoré, ktoré proste nebude až tak poznačené rôznymi traumami. A tak ako sme aj včera hovorili so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a so zástupcami organizácie Úsmev ako dar, že sa nám bude dariť aj v Slovenskej republike naozaj čo najdlhšie nechávať deti v biologických rodinách a pristupovať k rôznym iným riešeniam až v tých krajných situáciách.
Ďakujem veľmi pekne za podporu tohto zákona.

Deň v parlamente

<- ->