Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
23. 6. 2023 12:29:34 - 12:30:09 94. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1654 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
139.
Ďakujem veľmi pekne. Ja si uvedomujem, že štátny rozpočet nie je bezodný. Na druhej strane všetky tie to organizácie robia naozaj záslužnú charitatívnu činnosť, veľakrát v sociálnej oblasti alebo v zdravotnej oblasti. A myslím si, že tieto financie budú naozaj zmysluplne využité na pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú, je to tá konkrétna priama pomoc adresná skupinám, ktoré sú naozaj znevýhodnené.
Čiže ja som presvedčená, že tá hodnota toho sa spoločnosti vráti, takže budem veľmi vďačná za podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.
Ďakujem.
23. 6. 2023 12:25:16 - 12:28:43 94. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1654 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
135.
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložila jeden pozmeňujúci návrh, ktorý sa bude týkať charitatívnej reklamy.
Zákon o dani z príjmov umožňuje vybraným právnickým osobám z neziskového sektora dosahovať príjmy z tzv. charitatívnej reklamy. Do sumy 20-tisíc eur za jedno zdaňovacie obdobie tak tieto vybrané právnické osoby môžu od podnikateľských subjektov prijímať príspevky oslobodené od dane určené na stanovené verejnoprospešné charitatívne účely. Podnikateľské subjekty si tieto príspevky môžu započítať do daňovo uznateľných výdavkov. Charitatívna reklama tak priamo podporuje charitatívnu činnosť, podobne ako inštitút 2% z dane. Na rozdiel od prijímateľov 2% z dane aktuálne znenie zákona o dani z príjmov charitatívnu reklamu umožňuje využívať iba zúženému okruhu právnych foriem organizácií, z ktorého sú bez akéhokoľvek dôvodu vyňaté práve formy etablovaných charitatívnych organizácií. To sa napríklad týka organizácií ako Slovenská katolícka charita a 10 regionálnych katolíckych charít či evanjelickej diakonie, ktoré majú právnu formu „účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti“. Podobne zákon tiež nepamätá na Slovenský Červený kríž, majúci špecifickú právnu formu ustanovenú osobitným zákonom, či „organizácie s medzinárodným prvkom“ ako Slovenský výbor pre UNICEF. Aktuálna úprava preto pôsobí diskriminačne vzhľadom na právnu formu charitatívnej organizácie, nereflektuje realitu charitatívneho sektora a je nekonzistentná vzhľadom na obdobné ustanovenia zákona o dani z príjmov o prijímateľoch 2% z dane. Účelom pozmeňovacieho návrhu je preto odstrániť nekonzistentnosť zákona a zosúladiť úpravu beneficientov charitatívnej reklamy tak, aby zahŕňala všetky právne formy uvedené ako prijímatelia 2 % z dane. Zároveň je potrebné novelizovať sumu stanovenú ako hornú hranicu príjmov z charitatívnej reklamy. Vplyvom inflácie by sa pôvodná suma ustanovená v roku 2017 na 20-tisíc eur mala zvýšiť na 30-tisíc eur, čo približne zodpovedá miere inflácie a očakávanej inflácie na nasledujúce obdobie.
A teraz samotný pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Petra Libu, Lucie Drábikovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1654).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1654).
V poslaneckom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny:
V čl. I sa za bod 8 vkladajú nové body 9 a 10, ktoré znejú:
9. V § 12 ods. 3 písm. a) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová:
„účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti,141) organizácie s medzinárodným prvkom,142) Slovenský Červený kríž a subjekty výskumu a vývoja,142a)“.
10. V § 13 ods. 1 písm. g) sa slová „20 000 eur“ nahrádzajú slovami „30 000 eur“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Ďakujem.
21. 6. 2023 10:17:40 - 10:19:00 94. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1641 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Ďakujem veľmi pekne.
Na mňa sa tiež obrátili mnohí zamestnávatelia, resp. mnohí predstavitelia sociálnych podnikov, ktorí, žiaľ, kvôli tejto nejasnej úprave boli vystavení tomu, že najskôr dostali vyrovnávací príspevok, potom boli vyzvaní k tomu, aby ho vrátili, pretože nespĺňali ako keby literu zákona. Ja som veľmi rada, že sa nám to podarilo dotiahnuť do tejto podoby pozmeňujúceho návrhu, hoci už potom metodické usmernenia vo vzťahu k úradom práce išli v zmysle, aby títo ľudia neboli vyčleňovaní alebo teda aby neskončili na ulici, tak ako ste spomínali. Takže som rada, že sa nám to podarilo, alebo teda sa nám to podarí opraviť, aby sme nenechali v neistote sociálne podniky. A tak ako si myslím, že všetci ako tu sedíme v tejto rokovacej sále, chceme pomáhať aj ľuďom so zdravotným znevýhodnením, aby našli uplatnenie, tak aby sme naozaj boli aj dôslední v našich krokoch.
A taká prosba aj do budúcnosti, aby aj naďalej tieto podniky sa podporovali, aby sa lepšie využívali aj európske finančné zdroje na podporu sociálnej ekonomiky, pretože naozaj je to obrovská pomoc pre ľudí, ktorí sa ťažko zamestnávajú na otvorenom trhu práce.
Ďakujem.
21. 6. 2023 10:08:35 - 10:15:38 94. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1641 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesla pozmeňujúci návrh, ktorý bol vypracovaný v spolupráci s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a ktorého účelom je zamedziť dvojitý výklad v časti zákona o sociálnej ekonomike, ktorý tu bol schválený a ktorý, žiaľ, týmto dvojitým výkladom išiel v neprospech sociálnych podnikov.
Cieľom návrhu je precizovanie právnej úpravy tak, aby bol zrejmý účel už existujúcej právnej úpravy, § 34 ods. 1, účinnej od 1. 1. 2023. Účelom zákona č. 112/2018 Z. z. ako takého je podpora zamestnávania znevýhodnených osôb, ktorými sú aj osoby so zdravotným postihnutím podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu zákona č. 112/2018 Z. z.
Navrhované prechodné ustanovenie precizuje úpravu, v zmysle ktorej zákon stavia do rovnakého právneho postavenia kategóriu fyzických osôb, ktoré boli znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu zákona č. 112/2018 Z. z. už v čase nástupu do zamestnania v integračnom podniku, a kategóriu fyzických osôb, ktoré sa stali znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu zákona č. 112/2018 Z. z. až v priebehu zamestnania v integračnom podniku, a to z dôvodu, aby sa zamedzilo ekonomickým problémom integračných podnikov, ktoré by mohli vyústiť až do prepúšťania zamestnancov.
U zamestnancov, ktorí boli znevýhodnenými osobami podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu zákona č. 112/2018 Z. z. do 31. 12. 2022 v zmysle lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu a ktorí sa stali týmito znevýhodnenými osobami až počas zamestnania v integračnom podniku, sa môže na základe možného dvojitého výkladu javiť, že prechodné ustanovenie účinné od 1. 1. ´23 nezachovalo ich postavenie znevýhodnenej osoby. Predložený pozmeňujúci návrh zamedzuje dvojitému výkladu právnej normy a precizuje pôvodné znenie právnej normy tak, že na základe právnej fikcie sa spätne k 1. 1. 2023 za znevýhodnené osoby podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu zákona č. 112/2018 Z. z. považujú aj tí zamestnanci, ktorí sa stali znevýhodnenými osobami až v priebehu zamestnania v integračnom podniku.
Nakoľko od účinnosti § 34 ods. 1 zákona č. 112/2018 Z. z. už v niektorých prípadoch došlo k uplatneniu výkladu, ktorý odporoval účelu právnej normy, navrhuje sa zároveň doplatiť vyrovnávací príspevok jednorazovo za obdobie od 1. 1. ´23 do 31. 7. ´23 integračným podnikom, ktorým na zamestnávanie uvedených znevýhodnených osôb vyrovnávací príspevok za toto obdobie nebol poskytnutý. Znevýhodnené osoby podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu zákona č. 112/2018 Z. z. bez ohľadu na to, či postavenie znevýhodnenej osoby mali už v čase nástupu do zamestnania v integračnom podniku, alebo toto postavenie získali až v priebehu zamestnania, budú mať rovnaké právne postavenie. Vyrovnávací príspevok sa v zmysle navrhnutého prechodného ustanovenia bude poskytovať za obdobie trvania pracovného pomeru v integračnom podniku, najdlhšie však do doby platnosti lekárskych posudkov v zmysle legislatívy účinnej do 31. 12. 2022. Po uplynutí tohto prechodného obdobia sa na zachovanie postavenia znevýhodnenej osoby podľa § 2 ods. 5 druhého bodu zákona č. 112/2018 Z. z. a teda jej na zachovanie poskytovania vyrovnávacieho príspevku bude vyžadovať splnenie podmienok podľa právnej úpravy účinnej od 1. 1. ´23, t. j. preukázanie dlhodobého zdravotného postihnutia lekárskym posudkom od posudkového lekára úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo rozhodnutím Sociálnej poisťovne o nepriznaní invalidného dôchodku, z ktorého vyplýva pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 20 % v porovnaní so zdravou osobou, nie staršími ako dva roky.
A teraz samotný pozmeňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej a Zuzany Šebovej k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej, Miloša Svrčeka a Moniky Péter na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 1641.
Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
„Čl. III
Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z., zákona č. 94/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 113/2022 Z. z., zákona č. 488/2022 Z. z. a zákona č. 494/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 34 sa vkladá § 35, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35
Prechodné ustanovenie účinné od 1. augusta 2023
(1) V období od 1. januára 2023 sa za znevýhodnenú osobu podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu považuje aj fyzická osoba, ktorá k 31. decembru 2022 bola zamestnancom integračného podniku a znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu v znení účinnom do 31. decembra 2022 podľa lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu a ktorá sa touto znevýhodnenou osobou stala počas trvania zamestnania v tomto integračnom podniku, a to počas trvania tohto zamestnania v tomto integračnom podniku, najdlhšie do uplynutia platnosti tohto lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu.
(2) Za obdobie od 1. januára 2023 do 31. júla 2023 úrad práce poskytne vyrovnávací príspevok podľa § 19b ods. 1 písm. a) a b) spojený so zamestnávaním znevýhodnenej osoby podľa odseku 1 jednorazovo do 31. októbra 2023, ak integračný podnik preukázal obdobie trvania zamestnania a výšku oprávnených nákladov najneskôr do 30. septembra 2023; ustanovenie § 19b ods. 7 druhej vety sa neuplatní."."
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Tento článok nadobúda účinnosť 1. augusta 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
V súvislosti s navrhovanou zmenou sa primerane upraví názov zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
16. 6. 2023 13:22:07 - 13:22:27 94. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1667 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
144.
Ďakujem veľmi pekne. Naozaj chcem ubezpečiť, že tá suma tých 900-tisíc je identická ako bola v pozmeňujúcom návrhu, ktorý sme prijali na kultúrnom výbore. Čiže nejde tam o žiadne zníženie tohto objemu.
Ale zároveň teda chcem uviesť, že v súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať bod 5 spoločnej správy na samostatné hlasovanie. Ďakujem.
16. 6. 2023 11:50:53 - 11:51:13 94. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
104.
Ďakujem veľmi pekne. Ja budem veľmi krátka. Vo vzťahu k tlači 1590 navrhujem vyňať na samostatné hlasovanie bod 4 spoločnej správy výborov, tlač 1590a. Keďže rokovania ministerstva kultúry s Európskou komisiou v rámci prednofi... prednotifikačného procesu ohľadom notifikácie štátnej pomoci RTVS výrazne pokročili, nie je nutné meniť lehotu prechodného obdobia, tak je bod 4 spoločnej správy nadbytočný. Navrhujem ho preto vyňať na samostatné hlasovanie, aby sme ho mohli neschváliť.
Ďakujem.
16. 6. 2023 11:48:56 - 11:50:16 94. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Dovoľte mi, prosím, ako navrhnutej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1590a, v druhom čítaní. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná Slovenskej republiky uznesením č. 1642 z 18. apríla 2023 rozhodla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre kultúru a médiá.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Výbory, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, prijali šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 6 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 226 z 13. júna 2023. Gestorský výbor ma určil ako spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
13. 6. 2023 17:23:11 - 17:24:57 94. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
121.
Ďakujem veľmi pekne.
Veľmi sa teším, že na tejto pôde sa konečne s takou razantnosťou hovorí o tých zraniteľných skupinách. Je mi možno trošku ľúto, že za tie tri roky tá razantnosť až taká nebola a že mnohé veci nebyť toho, že tu v parlamente sa zmobilizujeme, tak sa nepresadia.
Teším sa z toho, že sa dorovnajú neverejní poskytovatelia sociálnych služieb. Naozaj, je to vec, ktorá bola potrebná, o ktorej sme hovorili ešte predtým, než skončila predchádzajúca vláda. Som rada, že sa to napĺňa.
Rovnako budem vďačná za to, keď sa dofinancujú akreditované CDR-ká, to znamená tie detské domovy, tam je to 4,7 milióna eur. Už som pánovi ministrovi financií o tom hovorila, tiež sme to pripravovali, malo to už byť podpísané, ale, žiaľ, nestihlo sa. Takže to sú veci, ktoré dúfam, že teda sa naplnia.
Rovnako sa budem tešiť, keď sa dostane podpory aj moja novela zákona, ktorá hovorí o tom, že navýšime finančné prostriedky akreditovaným CDR-kám, ktoré majú deti s ťažkým zdravotným znevýhodnením, ktoré vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť. Ten návrh je teraz, bude v druhom čítaní. Ten dopad na štátny rozpočet je 200-tisíc eur. Nemyslím si, že je to niečo, čo rozvráti naše verejné financie, ale tiež by som bola rada, kebyže vláda tento návrh aspoň takto verbálne podporí.
Pokiaľ ide o profesionálnych náhradných rodičov, tam sa nám podaril naozaj, myslím si, že dobrý zákon, do ktorého opäť mne sa podarilo presadiť valorizáciu týchto miezd, takže sa teším, že príde nariadenie vlády, ktoré zvýši platy týmto ľuďom, pretože tá profesia je naozaj veľmi-veľmi potrebná. A samozrejme, ja vládu podporím a budem sa tešiť na každú jednu takúto iniciatívu. A ja, verte mi, že s rovnakou razantnosťou ju budem podporovať.
Ďakujem.
24. 5. 2023 12:53:41 - 12:54:54 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1687 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

173.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1687. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1750 z 19. apríla 2023 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

24. 5. 2023 9:00:48 - 9:02:39 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1478 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem veľmi pekne. Nechcem zdržiavať, pretože som si vedomá, že ešte mnohí z vás tu máte zákony, ktoré naozaj sú, sú veľmi fajn, niektoré možno také diskutabilnejšie, ale chcem teda naozaj ubezpečiť všetkých, ktorí by mali akékoľvek pochybnosti o tom, že tento zákon úplne rozbije verejné financie, že nie je to tak, ale prosím, pozerajme sa na tie deti, na tých žiakov nadrezortne.
To znamená, že aj keď nás to niečo bude stáť z kapitoly ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, tak tým pádom ministerstvo školstva o to menej vynaloží, ale stále je to jeden rozpočet a je to to jedno dieťa a naozaj rodič by nemal byť ten, ktorý stále proste behá do jedného rezortu k druhému, hľadá sa v tom celom, rezorty sa na seba navzájom vyhovárajú, že to už nie je v našej kompetencii, toto je v našej kompetencii. Prosím, uľahčujme ľuďom život. Ja viem, že červená pečiatka okrúhla mnohých nepustí a tá možnosť proste povedať nie je pri niektorých veľmi silná už a priori, ale skúsme sa pozerať na tie deti - a hovorím teraz špeciálne o deťoch - ako na našu budúcnosť, pretože hoci sa hovorí, že len 30 % detí je, teda našu spoločnosť tvorí 30 % detí, ale sú až 100 % našej budúcnosti a sú to všetky deti, aj tie, ktoré sa narodili so zdravotným znevýhodnením, aj tie, ktoré počas života zažívajú nejaké ťažké chvíle. Proste my by sme mali byť tí, štát, ktorý im pomôže prekonať tieto rozdiely, ktorý im dá šancu, sa naplno vzdelávať. A mnohé z týchto detí, keď budú mať túto podporu, keď budú mať tých osobných asistentov, keď budú mať asistentov učiteľa, keď budú mať školských zdravotníkov a všetky tie profesie, ktoré sme menovali, sociálnych pracovníkov na školách, proste keď toto všetko bude zabezpečené, tak si myslím, že to prospeje celej našej spoločnosti a našej budúcnosti.
Takže ešte raz sa veľmi pekne chcem poprosiť vás všetkých a o podporu tohto zákona. Ďakujem veľmi pekne.
24. 5. 2023 8:58:31 - 9:00:31 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1478 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem veľmi pekne za, za faktické poznámky. Naozaj by som chcela možno zopakovať to, čo už aj pán poslanec Kočiš povedal, že je problém aj zohnať osobných asistentov, preto si naozaj nikto nemôže myslieť alebo robiť prepočty také, že zo dňa na deň tu budeme mať tisícky a tisícky detí, ktoré budú mať osobných asistentov na neviem koľko hodín.
Ja sama som riešila niekoľko podnetov ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a teraz nemyslím len deti, ale aj dospelých, ktorí si žiadali vzhľadom na svoje ťažké zdravotné postihnutie istý počet hodín, aby teda mali zabezpečené tie samoobslužné nejaké úkony. Veľakrát žiadali ľudia, ktorí naozaj boli natoľko imobilní, že neboli schopní ani sa sami najesť, ani ísť sami na toaletu, pýtali si od úradov práce 13 hodín, dali im deväť hodín. Čiže ten prístup našich úradov veľakrát je taký, že aj to čo by človek mal pocit, že má nárok dostať, tak nedostane.
A tu chcem ale opäť zdôrazniť, že proste táto dávka nie je nárokovateľná, to znamená, že musí prejsť nejakým procesom, kedy posudkový lekár a celá tá komisia proste zhodnotia, že či teda je osobná asistencia pre toho-ktorého najvhodnejšia. Žiaľ, aj z môjho pohľadu veľakrát skôr to posúdia tak najmä v prípade detí, že by tam mal teda byť ten príspevok na opatrovanie, ale len týmto všetkým chcem ubezpečiť, že naozaj ak by ste aj mali informácie o tom, že proste toto ide rozvrátiť verejné financie, tak to nie je pravda. Nie je to pravda a je mi veľmi ľúto, že niekto argumentuje takýmito číslami. Ja viem, že na čísla sa vždy najlepšie reaguje, lebo proste čísla nepustia, excelovská tabuľka nepustí, ale tuto naozaj tie prepočty neboli korektne urobené, pretože ad jedna zahŕňali všetkých ŤZP, všetkých ŤZP, opakujem, dieťa s cukrovkou nikdy nebude mať osobného asistenta, proste to, to nepustí a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
24. 5. 2023 8:45:27 - 8:55:52 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1478 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Ďakujem veľmi pekne. Na úvod by som chcela povedať, že toto je presne typ zákona, pri ktorom môžme konečne na Slovensku začať hovoriť o nadrezortnom prístupe k potrebám ľudí so zdravotným znevýhodnením.
Doteraz totižto naozaj tá prax bola a je taká, že každý rezort si striehne svoj rozpočet, svoje kompetencie, svoj nejaký pohľad na vec a tuto konečne prvýkrát by sme mohli prekročiť tento tieň a mohli by sme sa začať pozerať na ľudí s ťažkým zdravotným znevýhodnením nadrezortne, komplexne posudzovať ich potreby, a nie zaškatuľkovávať, že ktorý rezort v ktorom období má nastúpiť. My tento problém vidíme pri včasnej intervencii vidíme to pri dlhodobej zdravotnej starostlivosti a vidíme to teda aj pri školstve, kde veľakrát napriek tomu, že sa zriaďujú rôzne pracovné skupiny, dlhé roky sa hovorí o tom, aby sme teda nadrezortne niektoré témy ponímali, zostávame pri pracovných skupinách, pri zámeroch, pri stratégiách, pri analýzach. A tá prax potom naozaj vyzerá tak, že každý rezort alebo väčšinou sa stavia k takýmto typom návrh, že však v tomto konkrétnom prípade nech si to rieši školstvo.
Samozrejme, mali sme tu prednedávnom diskusiu o tom, ako umožniť deťom so zdravotne znevýhodnením, ale aj ďalším, ktoré v akomkoľvek okamihu života majú nejaké špecifické potreby, ako im pomôcť na pôde školy, ako zabezpečiť tieto špecifické potreby či už dlhodobého charakteru, alebo dočasného.
A som veľmi rada, že sa teda podarilo presvedčiť kompetentných ministrov, a teda aj vás v snemovni o tom, že poďme do tej nárokovateľnosti podporných opatrení, hoci až od roku ’26, ale doprajme si ten čas na prípravu ľudí, ktorí budú potom pôsobiť na týchto školách. Doprajme si ten čas na to, aby sme postupne navýšili rozpočet na tieto jednotlivé profesie. Ale teda keď hovorím o tom, že od roku 2026 od septembra by mali byť podporné tímy už nárokovateľné, tak dovtedy ešte stále máme tri roky. A za tie tri roky možno nám dospelým, a čo sme už trošku starší, to príde, však to preletí ako voda, pre tie deti je to naozaj oveľa dlhšie obdobie z ich života ako v pomere k tomu, že koľko majú rokov. A mne je vždy tak strašne ľúto a som to hovorila aj pri tej rozprave k školskému zákonu, že keď som prvýkrát vystúpila na pôde parlamentu a prvýkrát sa tu riešila nárokovateľnosť na pedagogických asistentov, odvtedy prešlo, ak sa nemýlim, deväť rokov. Deväť rokov je strašne veľa v živote dieťaťa, deväť rokov vlastne mohlo to dieťa sa vzdelávať a sa nevzdelávalo len preto, že sme neboli schopní v parlamente prijať také zákony a vyčleniť toľko finančných prostriedkov, aby tieto deti, ktoré majú ťažké zdravotné znevýhodnenie alebo aké iné, iné špecifické potreby by mali tú podporu na pôde škôl.
Čiže áno, teraz od toho roku 2026, ak všetko dobre pôjde, tak už tieto podporné tímy by mali byť prítomné na škole, ale opakujem, do toho roku do toho septembra v roku 2026 tu stále ešte máme tri roky, ktoré naozaj sú veľmi dôležité z hľadiska vývoja dieťaťa, z hľadiska dodržiavania ich práv. Situácia v teréne je taká, že veľakrát tieto deti naozaj sú na nútenom homeschoolingu, rodičia musia s nimi zostať doma, resp. jeden rodič, čo znamená, že nemôže sa zamestnať, deti chodia na dve hodiny týždenne do školy a myslím si, že ak chceme budovať inkluzívnu spoločnosť, tak toto naozaj nie je cesta. Umožnenie pôsobenia osobných asistentov na školách nie je nič, čo by išlo teraz nám rozvrátiť verejné financie, hoci to už ja som počula rôzne názory o tom, koľko nebodaj stoviek miliónov by to mohlo stáť. Ale prosím, uvedomme si, keď k dnešnému dňu tých detí, ktoré dostanú osobnú asistenciu je do 400 v tomto vekovom rozpätí, hej, aby sme sa teda, aby sme si to nezamieňali s vysokoškolákmi, ktorí dnes zo zákona majú právo mať osobného asistenta na vysokej škole, tak keď sa bavíme o týchto deťoch, tak proste ak dnes len tak málo detí dostane príspevok na osobnú asistenciu, tak z večera do rána tých detí nebude odrazu, že 10-tisíc, 16-tisíc alebo ja neviem, koľko, teda v niektorých prepočtoch sa objavil, nie každé dieťa alebo každý človek s ťažkým zdravotným postihnutím má nárok na osobného asistenciu. Ťažké zdravotné postihnutie, takéto posúdenie môže mať napríklad aj dieťa s cukrovkou a tam sme zaviedli školských zdravotníkov práve pre takýto typ detí, ktorí naozaj sledujú ich zdravotný stav, ale oni nepotrebujú pomoc pri kŕmení, nepotrebujú pomoc pri sprevádzaní na toaletu. Naopak, proste deti, ktoré majú ťažké zdravotné znevýhodnenie sú imobilné a tak ďalej.
Tak ja už som to tu hovorila v prvom čítaní, predstavte si tú situáciu, že máte 10-12 rokov, chcete chodiť medzi svojich rovesníkov, normálne proste chcete sa vzdelávať, ale len preto, že máte teda takéto ťažké zdravotné postihnutie, buď nemôžete ísť, alebo potom sa stávajú situácie, ktoré mi niektorí rodičia opisovali, kedy to dieťa presedí pomaly pol dňa v plienke, lebo niet toho, kto by ho odviedol na toaletu. Viete si predstaviť, že vy alebo vaše dieťa by boli nútené takýmto spôsobom fungovať?
Presadzujeme tu obedy zadarmo, čo si myslím, že však v poriadku, nech sú obedy zadarmo, ale ako k tomu prídu tieto deti s ťažkým zdravotným znevýhodnením, ktoré síce dostanú ten obed zadarmo, dostanú ho na tácke možno aj na stôl pred nich, ale sa nenajedia, takže naozaj prítomnosť osobných asistentov na školách je niečo, čo, si myslím, že už tu dávno malo byť.
V Českej republike to funguje a funguje to veľmi dobre. Proste berme si príklad od tých krajín, kde naozaj tieto veci fungujú, a opäť, tiež im to nezbúralo štátny rozpočet. Však keď začneme nadrezortne rozmýšľať, tak proste ak to dieťa bude mať osobného asistenta, nepotrebuje pomocného vychovávateľa. V Česku je to aj tak, že dokonca asistent učiteľa, pokiaľ má zmluvu s rodičmi potom, lebo asistenta učiteľa platí škola, a pokiaľ má zmluvu s rodičmi a môže vykonávať tie osobné úkony, tak dokonca sa to aj zlúči v jednej osobe, proste časť hradí škola a časť hradí ten rodič z tej osobnej asistencie, ktorú dostáva od, od štátu.
Tie modely naozaj sú, existujú, fungujú, sú v prospech detí, sú v prospech učiteľov, sú v prospech učiteľov, sú v prospech ostatných žiakov, ktorí sú tým pádom spoločne v triedach, v kolektíve, školských zariadeniach aj s deťmi, ktoré majú špecifické potreby, a to robí našu spoločnosť tolerantnejšou a lepšou. A najmä nevytláčame tieto rodiny na okraj spoločnosti, pretože keď to dieťa sa nemôže riadne vzdelávať na škole, tak vlastne to, čo som spomínala, že ten rodič s ním zostáva doma, my vlastne úplne vytláčame celú rodinu, proste oni na... sú... nie sú súčasťou takou plnohodnotnou spoločnosti, ako by mali byť. A myslím si, že toto je dlhodobo veľmi nespravodlivé.
Ešte jednu poznámku k tomu, kto by mal pocit, že teraz zo dňa na deň tu budú tisícky a tisícky detí, ktoré budú dostávať osobnú asistenciu. Ad jedna proste nefunguje to tak v praxi, naozaj tie deti ich nedostávajú tých osobných asistentov. Ale teda sú deti a v roku 2022, ak sa nemýlim, bolo okolo 6,5-tisíc detí, ktoré, ktorých rodičia teda mali príspevok na opatrovanie. Tak len aby ste vedeli tí, ktorí proste sa v tom neorientujete, je to pochopiteľné, že nie každý sa v tom orientuje, príspevok na osobnú asistenciu a opatrovateľský príspevok sa vylučujú. To znamená, že buď môžte poberať jedno, alebo druhé, čiže nemôže sa stať, nemôže sa stať, žeby odrazu teraz ten nárast tých detí, ktoré budú mať osobnú asistenciu, bol dramatický pretože pre mnohé rodiny, žiaľ, veľakrát sú to rodiny, ktoré sa rozpadávajú, čiže už je tam len jeden rodič, ten príspevok na opatrovanie je jediný, jediný... sú jediné financie, ktoré proste dostávajú a z ktorých žijú, čiže nemyslím si aj po konzultácii s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím s viacerými organizáciami, ktorú zastupujú ľudí so zdravotným postihnutím, proste všetci sme presvedčení z tej praxe, že naozaj tu nenastane nejaký dramatický nárast, a teda záťaž verejných financií, ak to niektorí proste radi, radi prezentujú.
Myslím si, že ten dôvod, prečo ten niektorí ešte stále váhajú nad podporou takéhoto zákona, je to, čo som spomínala na úvod, a to, že tie rezorty sú presvedčené, že moja kompetencia je odtiaľto potiaľto, a čo bude ďalej, ma tak nezaujíma. A toto, si myslím, že, že nie je správne.
Mám pocit, že som sa dotkla všetkých, všetkých tých otázok, ktoré, ktoré, možno aj s ktorými aj vy ste boli konfrontovaní, že teda načo osobný asistent, keď je asistent učiteľa, sme si vysvetlili, aký tam je rozdiel, takisto som úplne otvorene priznala to, že áno, od roku ’26 už máme v zákone, že budú nárokovateľné podporné opatrenia. To znamená, že aj v tom okamihu môže ďalšia vláda alebo ďalšia snemovňa, v ktorej mnohí z vás iste budú, sa rozhodnú, že v poriadku, už to naplnilo svoj účel, poďme to celé zmeniť, ale veľmi sa chcem prihovoriť a chcem poprosiť za všetky deti s ťažkým zdravotným znevýhodnením, ktoré majú šancu mať osobnú asistenciu, a hovorím k dnešnému dňu to je asi 400 týchto detí, umožnime, aby ten ich osobný asistent mohol pôsobiť aj na škole, aby im tam mohol teda pomáhať a aby tieto deti nebili nútené zostávať doma len preto, že štát, my zlyhávame.
Ďakujem veľmi pekne a, samozrejme, aj mimo tejto rozpravy, ak by ste mali akékoľvek otázky, pochybnosti, som otvorená v každej diskusii, pretože veľmi mi záleží na tomto zákone, a možno to ani nie je dobré, že to takto hovorím, lebo v tých napätiach rôznych politických proste tie reakcie môžu byť potom rôzne, ale prosím, skúsme sa povzniesť na to, že kto to predkladá, ako to predkladá, ale ide o tie deti, ktoré to naozaj potrebujú.
Ďakujem veľmi pekne.
24. 5. 2023 8:34:38 - 8:37:13 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1478 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v krátkosti uviedla tento návrh, ktorý predkladáme spolu aj s ďalšími poslancami a poslankyňami.
Je to návrh, ktorý tu nie je prvýkrát v tejto snemovni, už v minulosti opakovane poslanci niektorí prichádzali s návrhom, aby na školách mohli pôsobiť aj osobní asistenti. Žiaľ, nikdy v minulosti tento návrh nezískal potrebnú väčšinu hlasov, a tak aj v dnešných dňoch mnohé deti s ťažkým zdravotným postihnutím sú nútené byť na tzv. alebo nútenom homeschoolingu, to znamená, že len preto, že nie sú zabezpečení títo osobní asistenti alebo dostatočné podporné tímy na školách, nemôžu navštevovať školu v takom rozsahu ako by mali mať nárok, mali mať právo, lebo však máme aj nejaký Dohovor o právach osôb so zdravotným znevýhodnením.
Táto novela zákona vlastne by zavádzala tú možnosť, aby na školách a v školských zariadeniach pôsobili osobní asistenti. K dnešnému dňu sa osobná asistencia pri deťoch týka zhruba do 400 detí. Naozaj je prideľovaná veľmi zriedkakedy, väčšinou, keď aj žiadajú rodičia o príspevok na osobnú asistenciu, tak im je odporúčané, aby išli na príspevok na opatrovanie. To znamená, že naozaj ten počet je veľmi, veľmi limitovaný. Možno iba ešte poviem, aký je rozdiel medzi osobným asistentom a asistentom učiteľa, pretože veľakrát ľudia, ktorí sa tomu nevenujú, si ešte zamieňajú tieto pojmy. Tak asistent učiteľa je ten, ktorý sprostredkúva vedomosti, učivo žiakom, pomáha učiteľovi sprostredkovať tieto informácie a vedomosti a učivo, a ten osobný asistent sa zameriava tak, ako presne vymedzuje zákonná príloha, s osobným úkonom. To znamená, že keď potrebuje žiak alebo človek, ktorý má osobnú asistenciu pridelenú, tak mu pomáha napríklad so sebaobslužnými úkonmi. To znamená, že ho sprevádza na toaletu, pomáha mu pri jedení alebo pri ďalších takýchto úkonoch. Podľa správnosti by sa naozaj nemali miešať tieto dve profesie, a preto je dôležité, aby aj žiaci, ktorí sú intelektovo v poriadku, resp. nemajú žiadnu potrebu toho pedagogického asistenta, mali mať možnosť mať tohto osobného asistenta pri sebe. Ja ešte viacej poviem k tomu v rozprave, samozrejme, ale teda toľko na úvod.
Ďakujem.
18. 5. 2023 16:44:03 - 16:45:09 90. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1569 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
116.
Ďakujem veľmi pekne. Využijem tento priestor ešte na jednu informáciu, keďže, žiaľ, nemohla som byť prítomná na hodine otázok, kde viem, že bola položená otázka vo vzťahu k dofinancovaniu neverejných centier pre deti a rodiny, ktoré, žiaľ, mali by dostávať okolo 21-tisíc eur na dieťa, dostávajú len 18-tisíc, riešili sme to na ministerstve financií.
Je pripravený už návrh, ktorý bude kompenzovať tento výpadok, je to v objeme 4,7 mil. Čaká to už len na podpis pána nového premiéra a ministra teda financií ešte. Ja pevne verím, že to bude podpísané čoskoro a že tieto akreditované centrá pre deti a rodiny dostanú to, čo im zo zákona prináleží, lebo ako som spomínala, oni by mali dostať tú priemerku za predchádzajúci rok, žiaľ, ju teraz nedostávali, ale bude to teda vyrovnané.
Takže len aby ste aj vy mali informáciu, keďže je možné, že sa aj na vás obracajú niektorí ľudia s touto otázkou. Ďakujem veľmi pekne a ešte raz veľmi pekne ďakujem, teda ak zvážite podporu tejto novely zákona.
18. 5. 2023 16:39:04 - 16:41:50 90. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1569 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
112.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ctené kolegyne, kolegovia, a je mi ľúto, že opäť takáto téma si nenachádza vyššiu, vyšší záujem v radoch poslancov, ale snáď to, že tu nie sú, znamená, že to sledujú zo svojich kancelárií, a teda v nekočne... teda v tom neposlednom rade, že aj nakoniec túto novelu zákona podporia. Ja v krátkosti predstavím, o čo ide.
Ako iste viete, nie všetky deti majú to šťastie, že môžu vyrastať v rodinách, a niektoré sú teda aj v centrách pre deti a rodiny, alebo teda v náhradných profesionálnych rodinách. A ja by som dnes chcela hovoriť o tých deťoch, ktoré majú ťažké zdravotné postihnutie, ktoré si vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť a ktoré sa nachádzajú v akreditovaných centrách.
Spôsob financovania týchto detí je na báze nejakej priemerky za uplynulý rok. Táto suma peňazí by sa mala doručiť týmto zariadeniam a problém je ale v tom, že tá suma, tak ako je vypočítaná, tak vlastne je rovnaká pre deti, ktoré sú zdravé, a pre deti, ktoré majú nejaký typ ťažkého zdravotného postihnutia, duševnú poruchu a vyžadujú si ošetrovateľskú starostlivosť. Iste každému z vás je zrejmé, že starostlivosť o zdravé dieťa a starostlivosť o dieťa, ktoré má nejaký typ zdravotného postihnutia a ochorenia je, je, diametrálne odlišné nielen teda v prístupe a v potrebe zabezpečenia odborného personálu, ale teda aj vo financiách a na to, aby tieto akreditované centrá mohli naplno sa venovať tým deťom, aby mohli naplniť ich potreby, tak potrebujú viac finančných prostriedkov ako centrá, ktoré majú zdravé deti, čiže cieľom tohto návrhu zákona je umožniť týmto deťom dostať o 40 % viac finančných prostriedkov oproti teda tým deťom, ktoré sú zdravé.
Len pre vašu informáciu, k dnešnému dňu sa to týka 24 detí, čiže nie je to teraz nejaký veľký zásah do štátneho rozpočtu, do verejných financií. Ten dopad bol vyrátaný na 210 000 ročne. Je to prekonzultované aj s ministerstvom financií, aj s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, a teda v tomto smere sme našli zhodu a podporu a ja pevne dúfam, že rovnakú zhodu a podporu na to, aby sa týmto deťom dostalo to, čo naozaj potrebujú, nájdeme aj tu v parlamente.
Ďakujem veľmi pekne.
17. 5. 2023 12:43:00 - 12:43:46 90. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1604 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
130.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
V mene všetkých predkladateľov, ktorých ste spomenuli, by som chcela na úvod uviesť, že z dôvodu zvyšovania
úrokových sadzieb rozhodných pre výšku úrokov v úveroch na bývanie je potrebné prijať legislatívne úpravy, ktoré poskytnú spotrebiteľovi vyššiu mieru flexibility pri splácaní úverov na bývanie.
Predmetom tohto návrhu zákona je umožniť spotrebiteľom bezplatne raz za mesiac požiadať o predčasnú splátku úveru na bývanie alebo jeho časti, ak kumulatívna výška predčasných splátok v kalendárnom roku nepresiahne 30 % istiny úveru. Tomuto právu korešponduje zákaz veriteľom požadovať od spotrebiteľov poplatky, sankcie alebo náhrady nákladov.
Ďakujem veľmi pekne.
16. 5. 2023 12:40:29 - 12:40:38 90. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Ďakujem veľmi pekne. Chcem poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, 13.05 h zasadáme. Ďakujem.
16. 5. 2023 11:34:22 - 11:34:41 90. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
79.
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Po dohode s viacerými poslaneckými klubmi vás chcem požiadať o termínovanie bodu 191 programu, tlač 1569, ide o zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, na štvrtok na deviatu hodinu, poprípade ak sú tam termínované body, tak hneď potom. Ďakujem veľmi pekne.
4. 5. 2023 19:19:12 - 19:19:55 90. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1467 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
178.
Ďakujem veľmi pekne.
Ja rozumiem tomu, čo hovoríte, ale rovnako si myslím, že je to komplexnejší problém a, samozrejme, že môžme prijímať nejaké čiastkové riešenia, či už formou, áno, zadefinovania segregácie, ale taktiež myslím si, že aj ten návrh, na ktorom sme sa dohodli, že na školách a v školských zariadeniach budú pôsobiť sociálni pracovníci, môže veľmi pomôcť tomu, aby sa pracovalo v teréne, aby sa pracovalo viac s rodinami, s deťmi. Takže ja budem veľmi rada o tejto téme ešte ďalej diskutovať v budúcnosti, tak ako povedal aj kolega, môžme otvoriť ten zákon, ale predpokladám, že až v ďalšom volebnom období, ale tá téma si zaslúži pozornosť.
Ďakujem.
4. 5. 2023 18:47:32 - 18:54:40 90. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1467 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žitňanská, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
162.
Ďakujem veľmi pekne. V prvom čítaní som obšírnejšie vystúpila a teraz pre krátkosť času naozaj chcem povedať len dve-tri slová a síce, že naozaj toto je historická chvíľa, na ktorú sme mnohí čakali. Myslím si, že najviac rodičia a deti, ale, samozrejme, keďže sa to týka škôl, tak aj pedagógovia, riaditelia.
Ja sa chcem na úvod poďakovať bývalému ministrovi školstva Braňovi Gröhlingovi, súčasnému ministrovi školstva Jankovi Horeckému, takisto všetkým zamestnancom na ministerstve školstva, ale aj ministerstve práce, sociálnych vecí, rodiny, pretože prinášam jeden pozmeňujúci návrh, ktorý práve zavedie sociálnych pracovníkov do našich škôl a školských zariadení, a teda aj oni sa podieľali na príprave tohto pozmeňujúceho návrhu. Taktiež chcem poďakovať aj Platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením a Inklukoalícia, všetkým, ktorí naozaj prispeli hodnotnými pripomienkami, poznámkami k tomu, aby tento zákon bol najlepší možný.
Pretože, ako už možno odznelo aj v tom prvom čítaní alebo aj v médiách, tak, samozrejme, každý z nás by si predstavoval ešte ďalšie a ďalšie úpravy, ale toto je to najlepšie, čo sme dokázali dať dokopy a na čom sme sa dokázali teda dohodnúť. A tak ako aj povedal bývalý minister Gröhling, je to zákon, ktorý je v prospech detí v prvom rade a o to nám ide.
Ja teda predstavím v krátkosti tento pozmeňujúci návrh. Ako som spomínala, jeho cieľom je, aby na školách a v školských zariadeniach mohli pôsobiť sociálni pracovníci. Je to otázka, ktorá už dlho bola prediskutovávaná. Tá žiadosť zo strany nielen sociálnych pracovníkov, ale aj školských zariadení tu bola. Čiže som veľmi rada, že sme sa dohodli na tom, že aj táto pozícia v školách bude, a v školských zariadeniach, existovať, čiže aj v reedukačných centrách, diagnostických a tak ďalej. A druhá časť tohto pozmeňujúceho návrhu sa týka žiakov s mentálnym postihnutím, aby v poslednom ročníku teda základnej školy sa mohli zúčastniť na externom testovaní na získanie nižšieho stredného vzdelania na škole, ktorú navštevujú.
Takže dovoľte, aby som teraz predniesla pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej a poslanca Richarda Vašečku k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1467.
1. V čl. 1 sa za bod 74 vkladá nový bod 75, ktorý znie:
„75. V § 94 ods. 5 sa slová „logopéd alebo školský psychológ" nahrádzajú slovami„logopéd, školský psychológ, sociálny pedagóg alebo sociálny pracovník"."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novovložený bod nadobúda účinnosť 1. septembra 2023, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
2. V čl. 1 sa za bod 78 vkladá nový bod 79, ktorý znie:
„79. V § 107 ods. 3 sa slovo „alebo" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo jeden sociálny pracovník"."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novovložený bod nadobúda účinnosť 1. septembra 2023, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
3. V čl. 1 sa za bod 83 vkladajú nové body 84 až 86, ktoré znejú:
„84. V § 122 ods. 11 prvej vete sa za slovo „psychologickej" vkladá čiarka a slovo „sociálnej".
85. V § 123 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „psychoterapeutickú" vkladajú slová „a sociálnu".
86. V § 130 ods. 1 sa slová „činnosť a sociálno-pedagogická" nahrádzajú slovami „činnosť, sociálno-pedagogická a sociálna" a slová „výchovného, vzdelávacieho" sa nahrádzajú slovami „osobnostného, intelektuálneho"."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novovložené body nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2023, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
4. V čl. 1 sa za doterajší bod 84 vkladá nový bod 85, ktorý znie:
„85. V § 131 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie: „e) sociálne poradenstvo,".
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g)."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novovložený bod nadobúda účinnosť 1. septembra 2023, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
5. V čl. 1 sa za bod 89 vkladá nový bod 90, ktorý znie:
„90. V § 155 ods. 9 sa za slovo „zúčastniť" vkladajú slová „žiak posledného ročníka základnej školy, ak ide o žiaka podľa § 97 ods. 5, a" a na konci sa pripája táto veta: „Žiak podľa § 97 ods. 5 získa nižšie stredné vzdelanie na základe výsledku externého testovania úspešným absolvovaním posledného ročníka základnej školy."."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novovložený bod nadobúda účinnosť 1. septembra 2023, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
6. V čl. IV sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slovo „špeciálno-pedagogickej" vkladá čiarka a slová „výkon sociálnej práce"."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novovložený bod nadobúda účinnosť 1. septembra 2023, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
7. V čl. IV sa za bod 6 vkladajú nové body 7 a 8, ktoré znejú:
„7. § 23 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie: „g) sociálny pracovník."
8. § 27 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Sociálny pracovník v škole alebo školskom zariadení
a) vykonáva sociálnu diagnostiku detí a žiakov, poskytuje sociálne poradenstvo deťom a žiakom a ďalšie metódy, techniky a postupy sociálnej práce zamerané na prekonanie prekážok vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov,
b) poskytuje sociálne poradenstvo a odbornú pomoc zákonným zástupcom zameranú na zlepšenie podmienok výchovy a vzdelávania detí a žiakov,
c) poskytuje konzultácie zástupcom zariadení, pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom a školskému podpornému tímu v prípadovom manažmente,
d) vykonáva odborné činnosti na predchádzanie a odstraňovanie vplyvov, ktoré sú rizikové pre deti a žiakov a aktivity prevencie sociálno-patologických javov, ktoré ohrozujú deti a žiakov vrátane aktivít na predchádzanie segregácie detí a žiakov,
e) koordinuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s orgánmi štátnej správy, obcami, organizáciami pôsobiacimi v miestnej komunite a ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami, ak je to potrebné na účely zabezpečenia alebo sprostredkovania odbornej pomoci dieťaťu alebo žiakovi a jeho rodine a spolupracuje s týmito subjektmi pri zabezpečení alebo sprostredkovaní odbornej pomoci dieťaťu alebo žiakovi,
f) vykonáva odborné metódy práce podľa písmen a) až e) aj terénnou formou."."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novovložené body nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2023, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Takže ešte raz, záver pozmeňujúceho návrhu. Ešte raz veľká vďaka všetkým, aj pánovi predsedovi školského výboru, aj všetkým členom školského výboru, pánom ministrom. Skončila som. Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->