Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 6. 2021 15:34:11 - 15:36:11 32. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 594 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jílek, Rastislav (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
79.
Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Kazdu, Jaromíra Šíbla, Tomáša Lehotského a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (tzv. atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 594). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Z gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
24. 6. 2021 9:26:13 - 9:27:43 32. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jílek, Rastislav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Ďakujem za slovo. Pani kolegynka, presne ako si povedala, motívom viacerých z nás, ktorí sme išli do politiky, ale aj hlavným cieľom hnutia OĽANO bolo odpolitizovanie štátnej správy, a práve preto prichádza tento zákon. Ak tu niekto hovorí o nejakých čistkách, tak sa veľmi mýli, nech si radšej spomenie, ako to bolo v minulosti, keď možnože za týždeň po voľbách si dokázali obsadiť a vymeniť všetkých ľudí za nejakých ich, ich ľudí.
A ja by som z tohto miesta chcel vyzvať všetkých čestných úradníkov, ale aj všetkých čestných a pracovitých ľudí, ktorí sú mimo štátnej správy, aby sa nebáli a kľudne sa prihlasovali do výberových konaní, mali možnosť sa uchádzať o štátnozamestnanecké miesta a svojou odbornosťou, kvalitou a profesionalitou vedeli, vedeli presvedčiť a zaujať, zaujať voľné pracovné miesta. Takže naozaj, poďme to robiť transparentne, čisto a poďme to, poďme to zmeniť.
Tento zákon absolútne podporujem a som rád, že, že s týmto prichádzame teraz. Naozaj ešte raz chcem vyzvať všetkých čestných ľudí, ktorí majú záujem, aby sa bez obáv z toho, že by sa tam nemohli dostať na tie pracovné miesta, nech sa prihlásia, nech dokážu svoju profesionalitu, a toto bude najlepšie, čo sa môže stať pre Slovensko.
Ďakujem pekne.
18. 6. 2021 10:38:35 - 10:39:37 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 504 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jílek, Rastislav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Pán Kuffa, chcem vám povedať, že ja tento zákon absolútne podporujem a sa teším, že moji kolegovia pristúpili k predloženiu takémuto zákona. Samozrejme, je to len taký začiatok. Všetci dobre vieme, že táto vláda chce robiť reformnú politiku, no, bohužiaľ, tá situácia s covidom to všetko zabrzdila.
Je dobré, že aj takými malými krokmi sa snažíme zlepšiť situáciu a na druhej strane sa čudujem, možnože trošku vám, teda vy ste boli tu už poslancom aj v minulom období a neviem, či ste vyvíjali nejaké aktivity na zmenenie situácie, ale takto kritizovať dobrú vec mi príde také trošku zvláštne.
Takže oceňujem prístup všetkých poslancov, ktorí tvorili tento zákon a jednoznačne to podporím. Takisto budem podporovať aj všetky dobré zákony, ktoré prídu v budúcnosti, či už z dielne ministerstva zdravotníctva alebo z radov poslancov na zlepšenie situácie v našom zdravotníctve.
Ďakujem pekne.
17. 6. 2021 17:54:56 - 17:57:33 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 497 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jílek, Rastislav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
132.
Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trh, na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 708 zo 4. mája 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 285 z 10. júna 2021 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 184 zo 14. júna 2021. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 15 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 15 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 497), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 195 zo 14. júna 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
15. 6. 2021 15:32:21 - 15:33:25 31. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 596 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jílek, Rastislav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Ďakujem za slovo. Pán Blaha, vy ste označili ministra Romana Mikulca za nejakého Avatara. No ale vy ste potom asi Avatarom minulého systému, kde akékoľvek zločinecké konanie bolo beztrestné pre vašich ľudí.
Spomínali ste nejakú tvorbu systému. No, ten systém tvorili vaši ľudia na piatom poschodí hotela, Široký, Brhel, Bödör, ktorí riadili štát cez biele goliere a vy ste sa všetci na tom spolupodieľali.
V roku 2020 národ jasne vyjadril svoju vieru a chuť meniť politiku na Slovensku a minister vnútra rozviazal ruky polícii a všetkým orgá..., a teda aj ďalší ministri orgánom OČTK.
Pán Blaha, tieto vaše útoky sú absolútne smiešne a naozaj niekto by vám možnože aj uveril, ak by sme všetci tu stratili pamäť. Ale národ si pamätá, čo ste tu stvárali 12 rokov. Takže tieto vaše tvrdenia sú veľmi smiešne.
11. 5. 2021 9:01:47 - 9:05:53 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jílek, Rastislav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 1. apríla 2021 o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vráteného prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 521a).
Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila zákon z 1. apríla 2021 o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky. Vo svojom rozhodnutí z 21. apríla 2021 uviedla dôvody na vrátenie zákona a v časti 3 navrhla jednu pripomienku.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 537 z 22. apríla 2021 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti, ktorý určil aj ako gestorský výbor. Lehotu na prerokovanie vráteného zákona vo výboroch vrátane gestorskom výbore určil do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o tomto návrhu. Uvedené výbory prerokovali predmetný vrátený zákon a zaujali tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a v čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti prerokoval vrátený zákon 4. mája 2021 a uznesením č. 169 odporučil Národnej Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon vrátený prezidentkou Slovenskej republiky schváliť v znení pripomienky prezidentky Slovenskej republiky a s jedným pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Gestorský výbor prijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky hlasovať:
1. o pripomienke prezidentke, prezidentky Slovenskej republiky uvedenej v prvom bode tejto spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť,
2. o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu uvedenom v treťom bode tejto spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť,
3. o zákone z 1. apríla 2021 o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátenom prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 521) ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť v znení pripomienky prezidentky Slovenskej republiky a v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v bode III tejto spoločnej správy.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 1. apríla 2021 o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátenom prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, bola schválená uznesením gestorského výbor č. 170 zo 4. mája 2021.
Uznesením ma výbor zároveň poveril informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodniť stanovisko gestorského výboru.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
5. 5. 2021 16:44:21 - 16:44:55 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jílek, Rastislav (-) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
116.
Pán Blaha, vo svojej reči, v ktorej tak horlivo obhajujete režim komunizmu, ste zabudli uviesť, a teda obhajujete aj činiteľov, ktorí konali zlé veci v rámci tohto systému, tak ste zabudli uviesť, že tu bolo obdobie, kedy bolo spoločenské šikanovanie, zastrašovanie širokých vrstiev spoločnosti a takisto sa vykonávali adresné perzekúcie vybraných jednotlivcov. Tieto metódy systematicky porušovali základné ľudské práva a náboženské slobody. Škála perzekučných opatrení používaných normalizačným režimom voči svojim skutočným aj domnelým odporcom bola nesmierne široká – od zastrašovania, pohovory na pracovisku, vyhrážanie stratou zamestnania či postihmi rodinných príslušníkov cez priamy postih, vyhodenie z práce, znemožnenie deťom študovať, sledovanie a vypočúvanie Štátnou bezpečnosťou až po väzenie a politické procesy. Ak toto a týchto ľudí, ktorí toto priamo vykonávali a podieľali sa na týchto zlých veciach, niekto obhajuje, tak naozaj je to na veľké, veľké zamyslenie.
Ďakujem.
4. 5. 2021 15:03:24 - 15:05:19 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 497 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jílek, Rastislav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 497.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
1. 4. 2021 9:25:54 - 9:28:19 25. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia - 01.04.2021 Tlač 372 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jílek, Rastislav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 527 z 26. januára 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 237 zo 16. marca 2021 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 141 z 11. marca 2021.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú, vyplýva päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 5 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 148 16. marca 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
17. 3. 2021 14:43:00 - 14:43:41 25. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jílek, Rastislav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Vytváranie zdravého podnikateľského prostredia je jednou z priorít dobrého štátu, preto by som veľmi rád, že takýto zákon prichádza na pôdu parlamentu.
Naozaj sme vypočuli hlasy mnohých podnikateľov, ktorí kričali po odbyri... odbyro... po zrušení byrokratizácie rôznych procesov. Naozaj tá pomoc bude veľká, hlavne aj v tomto čase po pandémii, keď sa budú musieť všetky prevádzky rozbiehať, tak aj týmito malými krokmi vieme pomôcť podnikateľom, a preto si myslím, že je to veľmi vec a plne, plne podporujem. Ďakujem pekne.
25. 2. 2021 19:02:55 - 19:03:40 24. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 430 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jílek, Rastislav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
107.
Ďakujem za slovo. Pán minister, vy ste presne vystihli situáciu. Vy ste trafili klinček po hlavičke. Bývalá vláda SMER-u pod vedením Petra Pellegriniho naozaj nedodala žiadne ochranné pomôcky a dnes už vieme prečo. No bolo to preto, lebo pán Kičura zázračne premenil tieto ochranné pomôcky na zlaté tehly. Zlaté tehly v jeho trezore. Týmto demagógom zo smerohlasu nikdy nešlo o ľudí. Išlo im o to, aby futrovali a napĺňali vrecká ľuďom spriazneným so SMER-om.
Pán minister, ďakujem.
5. 2. 2021 12:58:39 - 13:13:58 23. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 290 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jílek, Rastislav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
158.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 328), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 479 z 1. decembra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 209 z 21. januára 2021, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 123 z 25. januára 2021.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 a 2 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 129 z 26. januára 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
4. 2. 2021 15:59:00 - 15:59:55 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 354 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jílek, Rastislav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcel oceniť, že tak ako pri nedávno prerokovanom zákone o strategickej surovine, akou je voda, tak aj v tejto chvíli o strategickej surovine, ktorá je pre Slovensko elektrina, prišiel, prišiel takýto zákon, aby sme vlastne uchránili Slovenskú republiku pred nejakými problémami.
Na druhej strane tiež oceňujem vlastne pozmeňujúci návrh od predsedu hospodárskeho výboru, ktorým sa ten zákon precizuje, a som veľmi rád, že v vzácnej zhode medzi koaličnými stranami vlastne vieme tento problém vyriešiť, a aj týmto by som chcel povedať a poukázať na to, že spolupráca medzi koalíciou funguje a rojíme zákony, ktoré pomáhajú Slovenskej republike.
Ďakujem pekne.
28. 1. 2021 18:26:23 - 18:26:58 23. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 383 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jílek, Rastislav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
243.
Ďakujem za slovo. Myslím si, že už v tejto chvíli by sme mohli za všetkých motoristov poďakovať predkladateľom zákona, lebo niekedy úplne jednoduché riešenia sú tie najlepšie riešenia, hlavne v tejto dobe, a zároveň som rád, že napĺňame aj programové vyhlásenie vlády či na poli ekológie, či na poli odbúravania byrokracie a takisto na poli šetrenia financií pre občanov, ako aj, ako aj pre štát.
Takže určite tento zákon má zmysel a plne ho podporujem a sa s ním stotožňujem.
28. 1. 2021 10:28:34 - 10:29:21 23. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 283 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jílek, Rastislav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Milan, vystihol si úplne presne podstatu veci v rozprave.
Ja aj keď som zástancom súkromného vlastníctva, tak v tomto prípade, vlastne pri tejto strategickej surovine bolo potrebné pripraviť tento zákon a zabrániť špekulatívnemu charakteru vstupu súkromného investora do týchto vodárenských spoločností. Ja som rád, že sa nám vlastne podarilo poslancom rýchlo a promptne zareagovať, a tým by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na tomto zákone, a verím, že vlastne ochránime ten verejný záujem, ktorý tu je naozaj pri tejto strategickej surovine nad tým súkromným záujmom.
Ďakujem.
26. 1. 2021 13:50:14 - 13:51:49 23. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 371 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jílek, Rastislav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 372. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
8. 12. 2020 15:37:03 - 15:37:31 18. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 292 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jílek, Rastislav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
85.
(Chýba začiatok vety kvôli nezapnutiu mikrofónu.) ... za slovo. Ďakujem za slovo.
Michal, veľmi dobré vystúpenie v rozprave, ďakujem pekne.
Ja chcem poukázať na to, že naozaj celé hnutie OĽANO, ako aj celá koalícia robí už v prvom roku sociálne opatrenia a nie populisticky pred voľbami, ako sme tu mali možnosť sledovať dvanásť rokov dozadu. Takže naozaj tento zákon je veľmi dobrý a som rád, že ho tu máme, teda plne ho všetci podporujeme.
Ďakujem.
25. 11. 2020 15:27:26 - 15:28:08 18. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 251 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jílek, Rastislav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
29.
Situácia v tejto oblasti je tak vážna, že asi nemôžeme hovoriť, že je o päť minút dvanásť, ale zrejme už je päť minút po dvanástej. Bohužiaľ, v minulosti to bolo spôsobené naozaj tým, že sa buď nekonalo, alebo sa nechcelo teda konať v týchto veciach. Obyvateľstvo je ohrozené nielen priamo v okresoch, kde je zdroj týchto PCB látok, ale už to preniká aj vlastne do okresu Trebišov a do južnejších častí. Takisto je zrejmé, že to ide aj na sever viacej, takže jedine cestou vzájomnej spolupráce všetkých kompetentných orgánov a poctivou prácou je možné túto situáciu ešte možnože nejak to zvrátiť. Ďakujem pekne.
25. 11. 2020 10:29:07 - 10:29:43 18. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 283 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jílek, Rastislav (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Milan, veľmi dobre si vystihol podstatu problému. V tejto situácii je naozaj správne sa postaviť problému priamo a neskrývať sa. Som rád, že máme tu takýto zákon, ktorý takisto podporujem. Je dôležité zabrániť skrytej privatizácii, nakoľko v tejto záležitosti musí verejný záujem zvíťaziť nad súkromným záujmom, takže takisto tento zákon jednoznačne podporujem a ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa pričinili vo veci riešenia tohto problému. Ďakujem pekne.
24. 11. 2020 18:50:21 - 18:55:09 18. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 289 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jílek, Rastislav (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
190.
Navrhujem termín hlasovania zajtra o jedenástej hodine.

Deň v parlamente

<- ->