Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
1. 12. 2022 16:10:08 - 16:10:22 78. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1214 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hudecová, Eva (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
85.
Vážený pán kolega, nemusíte sa báť, pretože túto registráciu budú naozaj riešiť odborníci a nie takí samozvaní odborníci, ako máte v SaS-ke, čiže kľudne spávajte ďalej.
1. 12. 2022 15:55:08 - 16:00:55 78. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1214 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hudecová, Eva (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
81.
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predstaviť pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Evy Hudecovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1214). Dovoľte mi teraz odôvodniť, prečo som tento pozmeňujúci návrh podala.
Pozmeňujúci návrh reaguje na stanovisko Kancelárie Národnej rady, odboru legislatívy a práva, a tak spresňuje niektoré skutočnosti, aby sa zabezpečil jednotný výklad pri aplikácii zákona. Taktiež sa zavádzajú legislatívne skratky. Celkovo sa technicky upresňuje celý návrh zákona.
Zároveň pozmeňujúci návrh zákona odstraňuje kolízie, ako napr. kolízia spôsobená skutočnosťou, že zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je súčasne v druhom čítaní predmetnej novelizácie a v čl. VI vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1213), pričom oba návrhy upravujú znenie § 25 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z. z.
Nakoľko návrh zákona novovytvára inštitucionálny rámec pre problematiku rodinných podnikov, pričom definuje rodinný podnik, vymedzuje podmienky evidencie a registrácie rodinných podnikov, určuje povinnosti registrovaných rodinných podnikov a vymedzuje nové kompetencie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v oblasti rodinných podnikov vrátane zabezpečovania evidencie rodinných podnikov, priznávania a zrušovania štatútu registrovaného rodinného podniku a vedenia evidencie rodinných podnikov a registra registrovaných rodinných podnikov, čo si bude vyžadovať vytvorenie nového, resp. úpravu existujúceho informačného systému a s tým súvisiacu prípravu, navrhuje sa posunúť účinnosť ustanovenú, upravujúcu problematiku rodinných podnikov, a to na 1. júla 2023.
A teraz by som rada prešla ku konkrétnym bodom môjho pozmeňujúceho návrhu.
Prvý bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. I 3. bod znie:
„3. V § 2 ods. 5 písm. b) druhý bod znie:
„2. nie je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce jej telesné, duševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia jej plnohodnotnému a účinnému zapojeniu sa do pracovného prostredia v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy má trvať najmenej dva roky (ďalej len „dlhodobé zdravotné postihnutie"); dlhodobé zdravotné postihnutie sa preukazuje lekárskym posudkom podľa § 25a ods. 6 alebo rozhodnutím o nepriznaní invalidného dôchodku, z ktorého vyplýva pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, nie starším ako dva roky."."
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.
2. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. I 28. bode § 7 ods. 10 a 105. bode § 34 ods. 5 sa slová „do ktorej" nahrádzajú slovami „do ktorých".
3. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. I 46. bode § 15a ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „družstve" vkladajú slová „priamo alebo nepriamo".
4. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. I 46. bode § 15a ods. 3 písm. a) druhý bod znie:
„2. predkupné právo na odkúpenie podielu tejto fyzickej osoby alebo právnickej osoby členmi spoločnej rodiny alebo určenie podmienok vykonávania väčšiny hlasovacích práv členmi spoločnej rodiny po uplynutí dĺžky trvania investície podľa prvého bodu a".
5. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. I 46. bode § 15e ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak iný členský štát doklad na preukázanie splnenia podmienky podľa § 15d ods. 1 písm. g) nevydáva, je možné ho nahradiť čestným vyhlásením,".
6. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. I 57. bode § 19 ods. 1 písm. d) sa odkaz „60a)" nahrádza odkazom „60aa)" a odkaz „60b)" sa nahrádza odkazom „60ab)".
V tejto súvislosti sa v čl. I 57. bode na konci slová „60a a 60b" nahrádzajú slovami „60aa a 60ab" a poznámky pod čiarou k odkazom 60a a 60b sa označia ako poznámky pod čiarou k odkazom 60aa a 60ab.
7. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. I sa vypúšťa 60. bod.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
8. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. I sa vypúšťa 64. bod.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
9. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. I 69. bode § 24 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „z registra rodinných podnikov," a za slovami „sektora sociálnej ekonomiky" sa vypúšťa čiarka a slová „z evidencie rodinných podnikov".
10. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. I sa za 69. bod vkladá nový 70. bod, ktorý znie:
„70. V § 25 ods. 1 písmeno e) znie:
„e) poskytuje alebo sprístupňuje bezodplatne v elektronickej podobe osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účel plnenia úloh podľa osobitných predpisov, 70ab), na základe odôvodnenej písomnej žiadosti alebo písomnej dohody, ktorá obsahuje účel spracúvania, na aký sa majú osobné údaje poskytnúť alebo sprístupniť, z registra sociálnych podnikov, z registra rodinných podnikov, z registra organizácií sektora sociálnej ekonomiky, z evidencie rodinných podnikov a z informačného systému sociálnej ekonomiky orgánom štátnej správy, súdom, obciam, vyšším územným celkom a iným orgánom verejnej moci, fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorým bol zverený výkon úloh podľa osobitných predpisov,"."
11. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. I 73. bod znie:
„73. V § 25 ods. 4 sa za slovom „práce" vypúšťa čiarka a slová „sociálnych vecí a rodiny"."
12. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. I sa za 73. bod vkladá nový 74. bod, ktorý znie:
„74. V § 25 ods. 4 sa za slovo „ekonomiky" vkladajú slová „a v oblasti rodinných podnikov"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento novelizačný bod nadobúda účinnosť 1. júla 2023, čo sa primerane premietne do článku o účinnosti.
13. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. I 74. bod § 25a ods. 1 sa vypúšťajú slová „znižujúce jej telesné, duševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia jej plnohodnotnému a účinnému zapojeniu sa do pracovného prostredia v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, ktorá podľa poznatkov lekárskej vedy má trvať najmenej dva roky (ďalej len „dlhodobé zdravotné postihnutie")".
14. bod môjho pozmeňujúceho návrhu. V čl. I 89. bod § 27 ods. 2 písm. b) a k) a v 96. bode § 27e ods. 2 písm. g) sa za slová „rodné číslo" vkladajú slová „alebo iný identifikátor, ak rodné číslo nebolo pridelené,".
15. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. I 89. bode § 27 ods. 2 písmeno l) znie:
„l) údaje o konečnom užívateľovi výhod podľa § 24 ods. 4,".
16. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. I 89. bode § 27 ods. 3 a v 96. bode § 27e ods. 3 sa za slová „rodného čísla" vkladajú slová „alebo iného identifikátora, ak rodné číslo nebolo pridelené,".
17. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. I sa za 92. bod vkladá nový 93. bod, ktorý znie:
„93. V § 27a ods. 5 písmeno c) znie:
„c) rodné číslo alebo iný identifikátor, ak rodné číslo nebolo pridelené a dátum narodenia,"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento novelizačný bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa primerane premietne do článku o účinnosti.
18. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. I sa vypúšťa 94. bod.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
19. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. I 95. bod znie:
„95. V § 27b ods. 3 sa slová „Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny" nahrádzajú slovami „ústrediu práce"."
20. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. I 96. bod § 27c ods. 2 písm. b) a § 27d ods. 2 písm. b) a i) sa za slová „rodné číslo" vkladajú slová „alebo iný identifikátor, ak rodné číslo nebolo pridelené,".
21. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. I 96. bod § 27c ods. 3 a § 27d ods. 3 sa za slová „rodného čísla" vkladajú slová „alebo iného identifikátora, ak rodné číslo nebolo pridelené,".
22. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. I 101. bod znie:
„101. V § 29 ods. 2 písm. b) sa slová „priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku" nahrádzajú slovom „štatút"."
23. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. I sa za 101. bod vkladá nový 102. bod, ktorý znie:
„102. V § 29 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) vzor formulára žiadosti o štatút, žiadosti o evidenciu a žiadosti o registráciu,"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento novelizačný bod nadobúda účinnosť 1. júla 2023, čo sa primerane premietne do článku o účinnosti.
24. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. I 105. bode § 34 ods. 3 písm. b) sa slová „písm. g) v spojení" nahrádzajú slovami „písm. g) prvého bodu a piateho bodu v spojení".
25. bod pozmeňujúceho návrhu. Čl. IV sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
26. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. I bod 1, bod 5 § 2 ods. 10 písm. b), body 46, 50, 66 a 67, bod 68 § 25 ods. 1 písm. a) druhý bod a písm. b), bod 69 § 25 ods. 1 písm. d) druhý bod a štvrtý bod, body 70 až 72, bod 69 § 27c a 27d, bod 27 § 28 ods. 2 písm. b) a ods. 4 písm. b), body 98 až 100, čl. II a čl. III § 7 ods. 22 a 23 nadobúdajú účinnosť 1. júla 2023, čo sa primerane premietne do článku o účinnosti.
Toto boli všetky body môjho pozmeňujúceho návrhu, ja by som vás veľmi rada poprosila o jeho podporu a týmto končím.
Pán predsedajúci, skončila som.
8. 11. 2022 18:55:00 - 18:55:00 75. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1260 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hudecová, Eva (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
171.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny predkladám stanovisko výboru k splneniu podmienok navrhovaných kandidátov na verejného ochrancu práv (tlač 1261a).
V súlade s príslušným rozhodnutím predsedu Národnej rady výbor prerokoval návrh na voľbu verejného ochrancu práv na svojej 60. schôdzi dňa 17. októbra 2022. Na schôdzu boli pozvaní všetci traja navrhnutí kandidáti. Po ich vypočutí výbor prijal stanovisko uvedené v tlači 1261a. V zmysle tohto stanoviska navrhnutí kandidáti Róbert Dobrovodský, Maroš Matiaško a Marián Török spĺňajú podmienky na voľbu verejného ochrancu práv podľa § 4 ods. 2 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv.
Gestorský výbor navrhuje Národnej rade overiť, že navrhovaní kandidáti spĺňajú podmienky na voľbu, a vykonávať voľbu verejného ochrancu práv.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu, skončila som.
19. 10. 2022 11:40:02 - 11:40:02 72. schôdza NR SR - 16.deň - A. dopoludnia Tlač 1036 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hudecová, Eva (SME RODINA) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
104.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Z poverenia gestorského výboru mi dovoľte podať informáciu o prerokovaní predmetného návrhu na prijatie uznesenia Národnej rady vo výbore.
Gestorský výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny v súlade s príslušným rozhodnutím predsedu Národnej rady prerokoval návrh uznesenia Národnej rady týkajúceho sa ochrany slobody vierovyznania alebo presvedčenia na svojej 59. schôdzi. Svojím uznesením č. 118 odporúčal Národnej rade tento návrh schváliť. K textu návrhu uznesenia neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
4. 10. 2022 16:25:50 - 16:25:50 72. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1039 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hudecová, Eva (SME RODINA) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ďakujem za slovo.
Dovoľte mi predstaviť pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Hudecovej, Jozefa Lukáča a Jaroslava Karahutu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1039).
Odôvodnením tohto pozmeňovacieho návrhu je zmena účinnosti zákona. Navrhuje sa v nadväznosti na termín jeho predkladania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky č. 87 ods. 2 až 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o). Posunom účinnosti sa zohľadňuje aj potrebná legisvakancia, aby sa so zákonom ešte pred nadobudnutím účinnosti mohli zoznámiť všetci, ktorým je zákon určený (čl. 6 ods. 8 Legislatívnych pravidiel tvorby zákona č. 19/1997 Z. z.).
A teraz by som prešla k pozmeňujúcemu návrhu.
1. bodom pozmeňujúceho návrhu.
V čl. I 57 bod § 252s v nadpise sa slová „1. októbra 2022" nahrádzajú slovami „1. novembra 2022", v texte sa slová „pred 1. októbrom 2022" nahrádzajú slovami „pred 1. novembrom 2022" (2x) a slová a slová „30. septembra 2022" sa nahrádzajú slovami „31. októbra 2022" (2x).
2. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. VII 16. bod § 193f v nadpise sa slová „1. októbra 2022" nahrádzajú slovami „1. novembra 2022" a v texte sa slová „pred 1. októbrom 2022" nahrádzajú slovami „pred 1. novembrom 2022" (2x).
3. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. IX sa slová „1. októbra 2022" nahrádzajú slovami „1. novembra 2022".
Pán predsedajúci, skončila som, ďakujem za pozornosť.
2. 12. 2021 16:38:56 - 16:43:21 51. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hudecová, Eva (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
97.
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, z poverenia gestorského výboru mi dovoľte uviesť správu výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny k voľbe komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, tlač 788. V lehote určenej rozhodnutím predsedom Národnej rady poslanci podali jeden návrh na kandidáta na komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a osem návrhov na komisára pre deti. Výbor o podaných návrhoch rokoval na svojej 41. a 42. schôdzi. Na svoju schôdzu pozval aj navrhnutých kandidátov a navrhovateľov.
Na základe kontroly návrhov výbor konštatoval, že všetci navrhovatelia priložili k návrhom súhlas navrhnutej osoby z kandidatúrou, čestné vyhlásenie, doklad o vzdelaní, ako aj údaje potrebné k vyžiadaniu odpisu z registra trestov. Zákon č. 176/2015 Z. z. medzi podmienky voliteľnosti zaraďuje aj akceptáciu kandidáta, reprezentatívnymi organizáciami. Táto podmienka sa podľa § 15 ods. 4 zákona preukazuje podporným stanoviskom najmenej piatich reprezentatívnych organizácií. Za reprezentatívnu organizáciu sa na účely zákona považuje občianske združenie alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, ak má predmet činnosti v oblasti presadzovania a ochrany práv detí, resp. osôb so zdravotným postihnutím, a pôsobí najmenej päť rokov v tejto oblasti.
Pri overovaní splnenia tejto podmienky pri viacerých kandidátoch vznikli pochybnosti, preto výbor svojím uznesením č. 75 poveril podpredsedu výboru požiadať o dodatočné informácie tých navrhovateľov, u ktorých nebolo možné vylúčiť možnosť, že v prípade neuznania niektorého podporného stanoviska nimi navrhnutý kandidát nesplní podmienku voliteľnosti. Podpredseda výboru požiadal o dodatočné informácie pani poslankyňu Moniku Kozelovú, ktorá navrhla za kandidátku Natáliu Blahovú a pána podpredsedu Roberta Fica, ktorý navrhol kandidátku Katarínu Szabovú. Aj na základe doručených, resp. nedoručených dodatočných informácií výbor svojím uznesením č. 81 konštatoval, že kandidátka na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská spĺňa podmienky voliteľnosti. Ďalej, že kandidáti na komisára pre deti Natália Blahová, Jitka Hasíková, Katarína Hatráková, Jozef Mikloško, Anna Niku, Ondrej Prostredník a Mária Vargová spĺňajú podmienky voliteľnosti.
Kandidátka Katarína Szabová nespĺňa podmienky voliteľnosti. Výbor teda navrhuje Národnej rade zvoliť za komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanu Stavrovskú a navrhuje zvoliť komisára pre deti z kandidátov: Natália Blahová, Jitka Hasíková, Katarína Hatráková, Jozef Mikloško, Anna Niku, Ondrej Prostredník a Mária Vargová.
Pre úplnosť treba dodať, že aj u kandidátov, o ktorých výbor konštatoval, že spĺňajú podmienky voliteľnosti, boli identifikované podporné stanoviská takých mimovládnych organizácií, ktorých činnosť nezodpovedala požiadavkám definovaným v § 15 ods. 4 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Návrhy na ostatných kandidátov však obsahovali väčší počet podporných stanovísk, z ktorých minimálne päť bolo možné akceptovať. Návrhy na uznesenie Národnej rady a životopisy kandidátov sú v prílohe tlače 788.
Vážený pán predsedajúci, v prípade, že Národná rada dnes nezvolí komisára pre deti, gestorský výbor navrhuje, aby do opakovanej voľby pristúpili dvaja kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov. Ako spravodajkyňa navrhujem, aby prípadná opakovaná voľba sa uskutočnila 9. decembra 2021 po hlasovaní o 17. hodine.
Pán predsedajúci, skončila som. Prosím, otvorte rozpravu.
17. 9. 2021 12:59:14 - 13:00:07 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hudecová, Eva (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
186.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi z poverenia gestorského výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny predložiť informáciu o prerokovaní predmetného návrhu na prijatie uznesenia Národnej rady.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 652 pridelil návrh na prijatie uznesenia Národnej rady výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Výbor návrh prerokoval na svojej 30. schôdzi 16. septembra. Svojím uznesením č. 66 vyjadril s návrhom súhlas a odporúčal Národnej rade schváliť uznesenie, ktorým sa vyjadruje podpora všetkým menšinám a komunitám žijúcim na Slovensku. K textu uznesenia neboli predložené pozmeňujúce návrhy.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
7. 5. 2021 9:26:38 - 9:27:41 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hudecová, Eva (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som z poverenia gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny predložila správu o prerokovaní predmetného materiálu v určenom výbore.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 489 pridelil Správu o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2020, tlač 466, na prerokovanie výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny s tým, že ako gestorský výbor podá správu o rokovaní vo výbore a návrh na uznesení Národnej rady.
Gestorský výbor prerokoval správu na svojej 18. schôdzi a uzniesol sa na tom, že odporúča Národnej rade správu zobrať na vedomie. Správa gestorského výboru, ktorú máte ako tlač 466a, bola schválená uznesením výboru č. 57. V prílohe správy je aj návrh na uznesenie Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
5. 5. 2021 15:00:36 - 15:01:05 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hudecová, Eva (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem za slovo. Pán kolega, nebudem sa vyjadrovať k argumentom, ktoré ste uviedli. Len by som vás chcela poprosiť o jednu vec a to, aby sme jeden voči druhému si zachovali aspoň elementárnu slušnosť. Svojimi vyjadreniami ste niekoľkokrát pani poslankyňu nemiestne urazili. Ak s návrhom zákona nesúhlasíte, je to v poriadku, ale dá sa to povedať aj inak, bez osobných invektív.
Ďakujem. (Potlesk.)
22. 10. 2020 15:36:50 - 15:38:11 16. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 151 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hudecová, Eva (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
81.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi ako spoločnej spravodajkyni výborov informovať vás o výsledku prerokovania predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Národná rada svojím uznesením pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Určené výbory návrh prerokovali.
Výbor pre sociálne veci neprijal uznesenie, nakoľko predložený návrh uznesenia nezískal podporu nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny odporúčali návrh schváliť s pripomienkami. Poslanci, ktorí nie sú členmi určených výborov, neoznámili gestorskému výboru žiadne stanoviská. Pozmeňujúce návrhy, ktoré vyplynuli z uznesení výborov, sú uvedené v IV. časti spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich návrhoch hlasovať spoločne a tieto schváliť.
Na základe rokovania výborov a rozpravy v gestorskom výbore gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Pán predsedajúci, skončila som. Prosím, otvorte rozpravu.
21. 10. 2020 9:54:03 - 9:55:08 16. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 202 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hudecová, Eva (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Pán poslanec Blaha, na úvod svojho výstupu ste povedali, že niektoré veci sa nedajú vysvetliť. A preto sa pýtam, ako chcete vysvetliť, že pred 12 rokmi ste sľúbili 13. dôchodky tým starým materiam a starým otcom, ktorých ste spomínali vo svojom výstupe. Pretože za tých 12 rokov nedostali 13. dôchodky, ale dostali vianočné príspevky. A pritom ste tvorili súčasť vlády, mali ste na to politickú silu, mali ste, ako tvrdíte, štát v dobrej, v dobrom finančnom stave, mali ste ministra sociálnych vecí a práce, mali ste ministra financií. Tak kde sa stala chyba? Preto v tejto; prečo v tej vašej politike nič neznamenali staré matere a starí otcovia, ktorí tento podľa; tento štát vybudovali? Prečo ste im tie 13. dôchodky za tých 12 rokov nedali? Na čo ste teda čakali? Na lepšiu chvíľu a tá nastala pred voľbami v roku 2020? Teda ako myslíte na ľudí? Alebo myslíte na percentá?
Ďakujem.
18. 9. 2020 11:24:33 - 11:25:54 12. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 151 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hudecová, Eva (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom pre ľudské práva a národnostné menšiny v súlade s § 73 rokovacieho poriadku predkladám informáciu k uvedenému poslaneckému návrhu zákona (tlač 151).
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
V návrhu je priložené stanovisko ministerstva financií, ktoré potvrdzuje, že návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 139 navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor v lehote do 30, resp. v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
2. 9. 2020 15:42:40 - 15:44:26 11. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 185 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hudecová, Eva (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
59.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, z poverenia gestorského výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny mi dovoľte uviesť informáciu o prerokovaní zákona z 15. júla 2020 vráteného prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie, tlač 185.
Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle príslušných ustanovení ústavy vrátila zákon z 15. júla 2020 na opätovné prerokovanie 3. augusta 2020 s tým, že v tretej časti svojho rozhodnutia navrhla Národnej rade zákon neprijať ako celok. Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 175 pridelil vrátený zákon na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorý zároveň určil za gestorský výbor. Určené výbory vrátený zákon prerokovali s týmto výsledkom: ústavnoprávny výbor vrátený zákon prerokoval 2. septembra 2020, avšak neprijal k nemu platné uznesenie. Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny taktiež prerokoval vrátený zákon 2. septembra 2020 a neprijal k nemu platné uznesenie. Gestorský výbor rokoval o návrhu spoločnej správy vrátane záverečného stanoviska gestorského výboru na svojej 10. schôdzi dnes.
Nakoľko návrh na záverečné stanovisko gestorského výboru nezískalo podporu nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru, ako určená spoločná spravodajkyňa predkladám túto informáciu.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
15. 7. 2020 14:03:11 - 14:04:17 9. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 172 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hudecová, Eva (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi ako spoločnej spravodajkyni výborov informovať vás o výsledku prerokovania predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Národná rada svojím uznesením pridelila vládny návrh zákona ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru v termíne ihneď. Určené výbory návrh prerokovali a zhodne ho odporúčali schváliť. Poslanci, ktorí nie sú členmi určených výborov, neoznámili gestorskému výboru žiadne stanoviská. Pozmeňujúci návrh prijatý na ústavnoprávnom výbore a výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny je uvedený v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor navrhuje tento návrh schváliť. Na základe výsledkov rokovania vo výboroch gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúceho návrhu uvedeného v spoločnej správe.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
14. 7. 2020 11:45:43 - 11:47:37 9. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 170 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hudecová, Eva (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom pre ľudské práva a národnostné menšiny v súlade s § 73 rokovacieho poriadku predkladám informáciu k uvedenému vládnemu návrhu zákona (tlač 172).
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 163 navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor v lehote ihneď.
Pán predsedajúci, prosím vás, otvorte rozpravu.
14. 7. 2020 9:38:02 - 9:38:47 9. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 171 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hudecová, Eva (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Vážený pán predsedajúci, pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady svojím rozhodnutím číslo 162 z 8. júla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie (tlač 171) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Určený výbor prerokoval na svojej 7. schôdzi a uznesením číslo 26 odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 9. schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
19. 5. 2020 9:39:51 - 9:41:28 7. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 22 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hudecová, Eva (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem za slovo. Zdraví ľudia si len ťažko vedia predstaviť, čo všetko musí prekonať zdravotne znevýhodnený občan a jeho rodinní príslušníci pri bežných životných situáciách, najmä pri hľadaní pomoci, ktorá by v týchto prípadoch mala byť čo najadresnejšia a čo najprístupnejšia. Aj ja osobne mám niekoľko priateľov, ktorých postihlo nešťastie a zmenilo im to život, ako zmenilo život aj ich rodinným príslušníkom. Nebolo pre nich vždy jednoduché dostať sa k pomoci, ktorá takýmto osobám bezpochyby prináleží. Preto by som chcela vyjadriť poďakovanie pani komisárke za to, ako bola predmetná správa spracovaná a teda že bola vecná a že popísala množstvo príbehov a poznatkov z prešetrovaní, ktoré poukázali aj na nedostatky v systéme. Nedostatky musia byť do budúcna odstránené, aby sme týmto občanom čo najviac zjednodušili riešenie ich potrieb a odstránili tak zbytočnú byrokraciu, ktorá je snáď jednou z najväčších prekážok pri uplatňovaní si práv, ktoré im na základe ich zdravotného stavu prináležia.
Na záver by som chcela vyjadriť presvedčenie, že si toto plénum za jedno zo svojich hlavných priorít osvojí pomoc občanom, ktorí sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách. Zároveň chcem poďakovať mojim predrečníkom, ktorí už vyjadrili obdobné presvedčenie, a vám, pani komisárka, prajem veľa pracovných úspechov.
Ďakujem pekne.
15. 5. 2020 13:40:26 - 13:41:39 7. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 22 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hudecová, Eva (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
77.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani komisárka, dovoľte mi, aby som z poverenia gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny predložila spoločnú správu o prerokovaní predmetného materiálu vo výboroch. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 43 z 3. apríla 2020 správu o činnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, tlač 22, prerokovali nasledovné výbory, a to výbor pre sociálne veci, výbor pre zdravotníctvo a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Všetky výbory svojimi uzneseniami zhodne odporúčali Národnej rade zobrať predmetnú správu na vedomie. Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor na svojej 5. schôdzi uznesením č. 19 schválil spoločnú správu výborov a poveril mňa ako spoločnú spravodajkyňu vystúpiť na schôdzi Národnej rady. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe spoločnej správy, tlač 22a.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
28. 4. 2020 16:45:47 - 16:46:39 6. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 68 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hudecová, Eva (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
97.
Ďakujem pekne za slovo. Je pravdou, že obnova dôvery v právny štát je veľmi veľkou výzvou najmä v období, keď väčšina občanov, až 65 % občanov, tak ako ste spomenula, neverí v spravodlivé konanie súdov. A tak reforma súdnictva je preto jediným možným riešením v tejto situácii.
Ďalej ste uviedla, a s čím plne súhlasím, je, že rozhodnutie súdov je neúmerne dlhé, a preto zavedenie časového rámca na rozhodnutie súdov, aby tak nedochádzalo k ich prieťahom, je dôležitým krokom, ktorý prispeje k urýchleniu konania. Tiež si myslím, že transparentný výber kandidátov, či už na sudcov, alebo prokurátorov je dobrým nástrojom na odstránenie korupcie a klientelizmu v justícii.
Ďakujem.
23. 4. 2020 11:15:48 - 11:16:39 6. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 68 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hudecová, Eva (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
116.
Pán poslanec Karahuta, ja s vami plne súhlasím. Ja si vás ako odborníka veľmi vážim. Taktiež by som chcela oceniť vládu Slovenskej republiky za to, že jednou z jej priorít je poľnohospodárstvo vzhľadom na to, v akom stave sa momentálne nachádza a vzhľadom aj na to, aké informácie boli v posledných dňoch zverejnené. Toto odvetvie musí byť očistené od korupcie a klientelizmu.
Taktiež oceňujem zvýšenú podporu pre malých a stredných farmárov, ktorí svojou činnosťou prispievajú alebo podporujú rozvoj regiónu a taktiež zvyšujú potravinovú sebestačnosť Slovenska. Toto sú jedny z dôvodov, pre ktoré veľmi rada podporím programové vyhlásenie vlády.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->