Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
23. 9. 2021 16:29:41 - 16:30:12 40. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán minister, keď vidím tie lietajúce jedovaté sliny, keď počujem tie jedovaté reči, keď počujem a vidím ako sa spojili fašisti s komunistami ako pri obsadzovaní Poľska, je pre mňa absolútnym dôkazom, že svoju prácu robí naozaj dobre a môžeš rátať s mojou pomocou aj s podporou. A nielen mojou podporou, ale s podporou všetkých slušných ľudí. Ďakujem.
24. 6. 2021 15:18:22 - 15:20:08 32. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 563 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade so zákonom § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 563).
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor Národnej rady, výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021.
Prosím, otvorte rozpravu.
24. 6. 2021 9:55:46 - 9:56:35 32. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Prosím vás, treba naozaj znovu zdôrazniť, lebo vidím, že my tu zabiehame do nejakých všelijakých možných úvah a neviem čoho. Toto, tento zákon má za cieľ iba jednu jedinú vec. Zistiť či tí úradníci, ktorí sú na vedúcich miestach ak sú naozaj nominanti nejakých strán, sú to nejaké milenky alebo milenci určitých funkcionárov alebo sú to schopní ľudia, ktorí vedia pracovať ďalej. Čiže kľudne sa môžu zúčastniť výberového konania, kľudne ho môžu vyhrať a zostávajú na mieste. A ešte jednu a krátku poznámku k bumerangom. Pán Kéry, bumerang sa vráti iba vtedy, keď netrafí cieľ. Ale my ten cieľ trafíme. Ďakujem.
22. 6. 2021 18:04:39 - 18:05:43 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 516 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. No čo na to už povedať? Vypočuli sme si tu prejav ako vystrihnutý zo XIV. zjazdu KSČ, len potlesk a skandovanie "Nech žije KSČ" tomu chýbalo.
Zmysel tohto zákona dostatočne vysvetlili moje kolegyne Anka Andrejuvová a Zita Pleštinská. A k tomu si myslím, že netreba nič viac dodať, iba mi dovoľte jednu malú poznámočku.
Súdruh Blaha, vaše narážky na naše vzdelanie sú tu už všeobecne známe. Áno, ani ja nemám také vzdelanie ako vy, lebo mi vaši súdruhovia zakázali študovať. Ale keď sa tak pozerám, čo spravilo vaše vzdelanie s vami, asi im za to poďakujem.
16. 6. 2021 16:47:33 - 16:49:10 31. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 596 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán Kuffa, chcem trošku reagovať na tú vašu kritiku pána ministra Mikulca. Pán minister nastúpil do funkcie ku ktorej smerovali naozaj vysoké očakávania. Úrad ktorý, ktorý dostal na starosť mal zohrať kľúčovú úlohu v náprave kriminálneho spôsobu vedenia štátu. Faktom je, že snahy o realizáciu plánov na rýchlu očistu spoločnosti prakticky zastavila pandémia a tak sa stala najsilnejším spojencom mafie. Áno, predvolebné, dokonca aj tesné povolebné predstavy boli iné a optimisticky rátali s rýchlim vysporiadaním sa s kleptokraciou SMER-u. Ani mne sa rýchlosť zmien a riešenia problémov často nepáčili väčšinou dovtedy, pokiaľ nie som sám konfrontovaný so všetkými prekážkami, mínami a pascami ktoré nám tu z minulosti zostali. Predstava, že 12 rokov systematickej devastácie a rozkrádania štátu sa dá zvrátiť za rok je nereálna a naivná. Aj minister Mikulec je iba človek a zrejme aj urobil nejaké chyby, tak ako každý. Ale to naozaj nevidím ako dôvod na jeho odvolanie, ale pokladám to za dôvod, aby pokračoval ve svojej práci a ja mu v tom určite budem pomáhať. Ďakujem pán minister.
12. 5. 2021 16:21:59 - 16:42:15 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
85.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, pán minister, dovoľte mi povedať úvodné slovo k pozmeňujúcemu návrhu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.
Predkladaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh má za cieľ upraviť niektoré ustanovenia vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.
Navrhované úpravy sú kompromisným výsledkom rokovaní medzi zástupcami obchodníkov a potravinárov a majú za cieľ nastaviť spravodlivejšie podmienky v obchode s potravinami.
Pozmeňujúcim návrhom sa upravuje definícia tretej osoby, ktorá disponuje dokladmi alebo informáciami potrebnými pre výkon kontroly, a ponecháva sa v platnosti účinné znenie neprimeranej podmienky účtovania tzv. logistických poplatkov, ktoré boli vládnou novelou zákona upravované.
Jednou z dôležitých zmien navrhovaných v tomto pozmeňovacom návrhu je úprava skutkovej podstaty neprimeranej podmienky splatnosti faktúr, tak aby splatnosť kúpnej ceny bola naviazaná na doručenie faktúry odberateľovi tak pri vybraných potravinách, ako aj pri ostatných potravinách
Ďalšou z významným zmien predkladaných týmto pozmeňujúcim návrhom je ponechanie neprimeranej podmienky predaja potravín odberateľom spotrebiteľovi za nižšiu cenu, ako je kúpna cena dodanej potraviny, ktorá bola v predkladanej novele zákona vypustená.
Ďalej sa navrhuje úprava lehoty do každej, do ktorej je možné uložiť poriadkovú pokutu, z jedného roka na tri mesiace. Rovnako sa upravuje subjektívna lehota, dokedy je možné začať konanie o uložení pokuty, a to z dvoch rokov na jeden rok, a objektívna lehota z piatich rokov na tri roky, aby sa predchádzalo zbytočným prieťahom v konaniach.
V neposlednom rade je potrebné vzhľadom na dĺžku trvania legislatívneho procesu k tomuto návrhu zákona pozmeňujúcim návrhom upraviť aj dátum účinnosti, a to na 15. júna.
V nadväznosti na to je analogicky potrebné upraviť aj lehoty v predchádzajúcich ustanoveniach, aby bola predkladaná novela zákona v praxi vykonateľná a adresátom poskytovala právnu istotu a dostatočný časový priestor na oboznámenie sa s novou právnou úpravou.
Ďakujem za pozornosť a teraz ideme priamo k pozmeňujúcemu návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Zajačika, Jaroslava Karahutu, Jarmily Halgašovej, Miriam Šutekovej a Petra Kremského k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z., číslo parlamentnej tlače 349.
K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. podávam tento pozmeňujúci návrh.
1. V čl. I bod 1 v § 2 písmene b) sa slová "právnická osoba, ktorá je združením, 2b),fyzických osôb alebo právnických osôb, z ktorých aspoň jedna je odberateľom" nahrádzajú slovami "skupinou podľa písmena k)."
2. V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
"2. V § 2 písmeno i) znie:
"i) treťou osobou osoba, ktorá je k účastníkom konania v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu a disponuje účtovnými dokladmi alebo informáciami potrebnými pre výkon kontroly."."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
3. V čl. I bod 2 znie:
"2. V § 2 písmeno k) znie:
"k) skupinou zoskupenie odberateľov, ktoré vzniklo na základe zmluvy alebo inej právnej skutočnosti v súvislosti s nákupom potraviny na účel jej ďalšieho predaja alebo poskytovania služieb s tým súvisiacich."."
4. V čl. I sa vypúšťa bod 3.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
5. V čl. I bod 4 znie:
"4. V § 3 ods. 5 písmeno f) znie:
"f) neuhradenie kúpnej ceny v lehote splatnosti, ktorá je najviac
1. 30 dní odo dňa dodania potraviny, za predpokladu, že faktúra za potravinu je odberateľovi doručená do 10 dní odo dňa dodania potraviny, a v prípade, ak je faktúra za potravinu doručená odberateľovi po 10 dňoch odo dňa dodania potraviny, je neprimeranou podmienkou neuhradenie kúpnej ceny v lehote splatnosti, ktorá je najviac 20 dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi, alebo
2. 15 dní odo dňa doručenia správne vyhotovenej faktúry za dodanie vybranej potraviny; lehota splatnosti podľa bodu 1 a 2 sa nevzťahuje na peňažné plnenie vykonávané v rámci školského programu podľa osobitného predpisu, 5a),alebo na peňažné plnenie vykonávané subjektom verejného práva, ktorý je zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa § 340b ods. 5 Obchodného zákonníka."
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
"5a) Čl. 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z."."
6. V čl. I bode 6 (§ 3 ods. 5) sa vypúšťa písmeno u).
V súvislosti s touto zmenou sa pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona primerane upraví úvodná veta 6. bodu.
7. V čl. I bode 7 sa § 3 odsek 5 dopÍňa písmenom ag), ktoré znie:
"ag) odmietnutie odberateľa písomne potvrdiť podmienky zmluvy o dodávke potraviny, ak o to dodávateľ písomne požiadal."
V súvislosti s touto zmenou sa pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona primerane upraví úvodná veta 7. bodu.
8. V čl. I sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
"8. § 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
"(6) Za doručenie faktúry na účely plynutia lehôt podľa odseku 5 písm. f) sa považuje doručenie faktúry spĺňajúcej náležitosti podľa osobitných predpisov, 6a)."
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
"6a) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov."."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
9. V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
"13. V § 13 odseky 3 a 4 znejú:
"(3) Poriadkovú pokutu možno uložiť do troch mesiacov odo dňa porušenia povinnosti podľa § 9.
(4) Poriadková pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení, ak v ňom nie je určená iná lehota splatnosti."."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
10. V čl. I sa vypúšťa bod 13.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
11. V čl. I bode 14 [§ 14 ods. 3 písm. c)] sa slová "ac) až ae) alebo písm. af)" nahrádzajú slovami „ac) až af) alebo písm. ag)".
12. V čl. I sa za bod 14 vkladajú nové body 15 a 16, ktoré znejú:
"15. V § 14 odsek 9 znie:
"(9) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa postúpenia protokolu podľa § 12 ods. 7, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti."
16. § 14 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
"(12) Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje správny poriadok."."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
13. V čl. I bode 15, v § 15 druhej vete sa slová "Pri každej skončenej kontrole výročná správa obsahuje" nahrádzajú slovami „Výročná správa obsahuje z každej skončenej kontroly".
14. V čl. I v bode 17, § 18b v nadpise sa slová "1. mája" nahrádzajú slovami "15. júna" a v celom § 18b ods. 1 slová "30. apríla" nahrádzajú slovami "14. júna" a v § 18b ods. 2 a 4 sa prvé slová "30. apríla" nahrádzajú "14. júna".
15. V čl. I bod 17, v § 18b ods. 2 sa vypúšťajú slová "v znení účinnom do 30. apríla 2021."
16. V čl. I bod 17, v § 18b ods. 3 sa vypúšťajú slová "v znení účinnom do 30. apríla 2021."
17. V čl. I bod 17, V § 18b ods. 4 sa vypúšťajú slová "v znení účinnom do 30. apríla 2021."
18. V čl. II sa slová "1. mája" nahrádzajú slovami "15. júna".
V súvislosti s podaným pozmeňujúcim návrhom vynímam na osobitné hlasovanie body 1 a 2 spoločnej správy.
Ďakujem.
3. 5. 2021 10:10:56 - 10:12:13 27. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Pán minister, musím povedať, že naozaj ti nezávidím rezort, do ktorého si prišiel, keď si predstavím, aké veľké balvany ťa tam čakali a ešte, samozrejme, čakajú balvany korupcie, zlodejstva, rodinkárstva, mafie a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Tak normálne mám z toho, som mal z toho zimomriavky, keď som si uvedomoval, že by som to mal ísť robiť ja. Našťastie ty si mladší, mladší človek ako ja a aj lepšie fyzicky postavený, tak dúfam, že tie balvany pomaličky a iste odgúľaš a dáš ich na patričné miesto, kde patria.
Chcem ti poďakovať za tvoju doterajšiu prácu a dúfam, že čoskoro naozaj bude, bude mať ministerstvo vnútra úplne inú povesť, ako mala. Samozrejme, že budem veľmi rád, ak sa bude dať pomôcť aj tvojim podriadeným na okresných úradoch, kde tiež sú veľké, veľké problémy, ale verím, že všetko spoločne spravíme a vybavíme.
Ďakujem ti pekne ešte raz a chcem povedať, že určite podporím programové vyhlásenie vlády.
Ďakujem.
3. 5. 2021 9:33:10 - 9:33:56 27. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Konečne je na tomto mieste ministra obrany človek, ktorý jednak tomu rozumie, jednak chce pomôcť vojakom, obyčajným vojakom, jednak chce pomôcť Slovenskej republike ako-takej. Videli sme to všetci pri pandémii, čo všetko vojaci dokázali a za akých podmienok. Ja, pán minister, ja ti chcem naozaj poďakovať. Prajem ti veľa nervov a som rád, že si spomenul aj minulosť, pretože národ, ktorý sa nezaujíma o svoju minulosť, nemá žiadnu budúcnosť.
Ešte raz ti ďakujem a určite programové vyhlásenie vlády aj zásluhou teba podporím. Ďakujem. (Potlesk.)
30. 4. 2021 16:13:30 - 16:14:23 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
144.
Pán minister, ja som naozaj rád, že si tam, kde patríš. Si jeden, jeden, jediný človek, ktorý si dovolil pripomenúť životné prostredie už za bývalého režimu, a si ten človek, ktorý naozaj vie nielen to, čo má robiť na životnom prostredí, vie, ale vie pre to zohnať aj peniaze a vie pre to aj nadchnúť ľudí.
Ďakujem ti za to, čo tam robíš a môžeš rátať s mojou podporou aj s podporou výboru pre životné prostredie. A ešte jednu maličkú poznámku, ja som síce Zajačik, ale ďakujem ti za ochranu vlka. Dík.
30. 4. 2021 14:35:28 - 14:36:24 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Igor, ja už som dosť starý, aby som mohol hovoriť naozaj len to, čo si naozaj myslím. Pre mňa si človek, ktorý bojoval, bojuje a bude bojovať proti mafii. A za to všetko vlastne znášaš len kritiku a musíš znášať a musíš sa vysporiadať s rôznymi atakmi na teba, dokonca aj na tvoju rodinu, a dokonca aj nevyberaným atakom samopalu vzor Miňo. Viem a verím to a som presvedčený o tom, že ty to všetko ustojíš. A si človek na správnom mieste, a preto si ťa vážim. Už som ti to raz povedal a rád to zopakujem: Klobúk dole a palec hore, Igor!
Ďakujem. (Potlesk.)
31. 3. 2021 9:52:07 - 9:52:14 25. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia - 31.03.2021 Tlač 393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Tento, o tomto bode programu budeme hlasovať dnes o 11.00 h. Ďakujem.
30. 3. 2021 18:58:20 - 19:01:37 25. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní - 30.03.2021 Tlač 393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
205.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 563 z 29. januára 2021 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 393) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko a k predmetnému poslaneckému návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol poslanecký návrh zo zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor uznesením č. 245 zo 16. marca 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 97 z 15. januára 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedeným pod bodom III spoločnej správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný poslanecký návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 103 zo 16. marca 2021. V citovanom uznesení ma výbo... ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
30. 3. 2021 18:30:45 - 18:31:28 25. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní - 30.03.2021 Tlač 483 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
193.
Ďakujem pekne za reakcie. Pani Zemanová, pán Kazda, ja som veľmi rád, že vás zaujal môj príspevok, že ste nemali nejaké veľké, veľké, som sa bál, že pán Kazda, začne zas o tom, že pravičiari znesú všetko a že teda my by sme mali bojovať inak, ale som rád, že ste to schválili.
A pán, čo sa týka, pán Takáč, áno, máte pravdu, ale musíme začať my si robiť poriadky tu a zatiaľ sa o Čínu nestarajme, lebo ich je veľa, ich neubijeme, samozrejme, ale myslím, že aj tam pokročia, a viete, večne tam komunisti vládnuť nebudú.
Ďakujem pekne.
30. 3. 2021 18:20:40 - 18:25:50 25. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní - 30.03.2021 Tlač 483 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
185.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán minister, kolegyne, kolegovia, chcem poďakovať kolegovi Takáčovi, ktorý hovoril, že k tejto téme vystupujú mladí poslanci Národnej rady, hlásim sa k mladým poslancom, keď dovolíte. (Reakcia z pléna.) Ďakujem pekne.
Klimatické zmeny sú nevyvrátiteľným faktom, rovnako tak ako ich zrýchľovanie. Táto skutočnosť sa dotýka každého obyvateľa našej planéty, teda aj každého občana nášho štátu. Zmeny, ktoré prináša, majú potenciál hlboko a nepriaznivo zasiahnuť základné oblasti nášho života a negatívne ovplyvniť budúce generácie. My poslanci Národnej rady Slovenskej republiky sme povinní k tejto problematike zaujať zásadné stanovisko a uskutočniť alebo podporiť kroky, ktoré budú smerovať k zabráneniu odvrátiteľným škodám.
Uvedomujem si, že Slovenská republika má veľmi limitovanú možnosť zasiahnuť do riešenia tohto problému, ale... samostatne. Náš reálny dopad na človeka vyvolané faktory ovplyvňujúce klimatické zmeny je menej ako 1 promile. Avšak ako súčasť Európskej únie máme možnosť ovplyvňovať tieto skutočnosti v reále vo vyššom rozsahu, preto je našou povinnosťou túto možnosť využiť a podporiť plnohodnotné zapojenie Slovenska do spoločného úsilia štátov Európskej únie, do úsilia smerujúceho k zníženiu dopadu klimatických zmien vyvolaných ľudskou činnosťou, preto v rámci uznesenia k prerokovanému bodu programu som za podporu tejto petície, som za vyhlásenie stavu klimatickej núdze a zaviazanie vlády, aby v rámci neho podriadila prípravu a schvaľovanie legislatívy štátnych politík a štátnych projektov, projektov k cieľu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v roku 2040. Som za zaviazanie vlády Slovenskej republiky, aby podporila sprísnenie klimatických cieľov, ktoré navrhuje Európska únia.
V druhom bode petície je problematický iba požadovaný termín splnenia, pretože ak tento materiál má byť kvalitne vypracovaný a zároveň má prejsť odbornou oponentúrou a celým schvaľovacím procesom. Uvedenú problematiku pokladám za príliš vážnu a dôležitú na to, aby sme v nej prijímali len pro forma nekvalitné a vecne nedostačne spracované, nedostatočne spracované materiály. Toľko k samostatnej podstate bodu tohto programu k priloženej, k predloženej petícii.
K základnej myšlienke tejto iniciatívy mi však dovoľte, aby som vyjadril radosť a aj spokojnosť nad skutočnosťou, že najmä mladí ľudia prikročili k činu a prejavili nebývalú aktivitu. Myslím, že je to jeden z potrebných krokov, ktoré celej spoločnosti ukazujú cestu, a povzbudzuje nádej, že ani budúcim generáciám nie je osud tejto planéty ľahostajný.
Zároveň by som chcel uviesť na záver jednu poznámku. Či globálna klíma, alebo regionálne klimatické zmeny nie sú dané alebo tvorené iba účinkom skleníkových plynov. Je to vždy tvorené komplexom mnohých zložiek, ktoré budeme musieť vziať do úvahy, a venovať sa im podobným spôsobom ako skleníkovým plynom. Je to najmä manažment povrchových a podzemných vôd na urbanizovanom území, v poľnohospodárskej krajine, ale aj vo voľnej prírode. Slovenská krajina vysychá a je potrebné sa týmto problémom zaoberať. A to aj z toho hľadiska, že Slovensko je vlastne strechou strednej Európy, dôležitým rozvodím, ktoré určuje kvalitu vôd, a teda aj klímy vo veľkej časti horského regiónu. Toto najviac v spojitosti s ochranou a záchranou lesov pokladám za nemenej dôležitú úlohu do budúcnosti. Vážené dámy a páni, týmto by som vás chcel požiadať o podporu k uzneseniu k tejto petícii. Ďakujem.
19. 3. 2021 13:56:40 - 13:57:40 25. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
163.
Pán minister, Janko, tak dúfam, že ti môžem tak hovoriť vzhľadom na to, aké roky sa poznáme. Som naozaj rád, že ministrom životného prostredia si práve ty. Ty, ktorý si celý svoj život bojoval za kvalitné životné prostredie a že si sa zásadne postavil za to, aby sa táto petícia dostala na rokovanie parlamentu.
Ja osobne a iste aj veľa poslancov za OĽANO podporia všetky tvoje opatrenia a budú nápomocní pri presadzovaní požiadavok mladých ľudí, ktorí podpísali túto petíciu. Myslím, že parlament je tá pôda, kde by sa toto malo riešiť a kde by sme mali pomôcť týmto naozaj mladým ľuďom a byť radi, že vôbec mladí ľudia sa začínajú zaujímať o veci verejné a o svoju budúcnosť.
Ďakujem.
3. 2. 2021 18:18:41 - 18:18:52 23. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 391 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
168.
Ja len krátko. Ďakujem všetkým za to, že ste komentovali môj prejav. Ďakujem.
3. 2. 2021 17:51:15 - 18:07:29 23. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 391 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
153.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, tak a máme tu opat, opäť kultúrny bod programu. Poslanec Pellegrini zo, zo SMER-u, pardon, z HLAS-u, nám predložil spolu so svojou úderkou návrh ústavného zákona na skrátenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. Z odchodu vlády alebo vládnej koalície už spravila opozícia folklór. Ale aj folklór môže byť tak vysoko kultúrny, ako aj hlboko úpadkový.
A myslím, že predložiť návrh ústavného zákona založený na klamstvách, polopravdách a fabuláciách patrí do tej druhej kategórie. Tento politický folklór v ich podaní je čistý paškvil a ani sami predkladatelia nerátali, že by sa ním tento parlament vážne zaoberal, lebo ho odflákli ešte aj po formálnej stránke. Ako hovorí vyjadrenie ministerstva financií, predkladatelia sa ani nezaoberali finančnými dôsledkami svojho návrhu. Takže ida, ide iba o návrh pre návrh podľa zásady „čím horšie, tým lepšie“. Ale dobre, občania aspoň majú možnosť vidieť, akým prínosom pre spoločnosť je táto družina. Iste, je to ich právo, tak ako je právo kohokoľvek naberať vodu vidlami. Ani jedno z toho nemá logiku. Tento návrh naviac odporuje dobrým mravom až po hranicu morálky, hlavne jeho odôvodnenie je založené na klamstvách, polopravdách a fabuláciách.
Skúsme teda posúdiť dôvody tohto návrhu z hľadiska pravdivosti, logiky a aj morálky. Ospravedlňujem sa, lebo viem, že členovia SMER-u, pardon, HLAS-u sa slova morálka boja ako čert kríža. Ale je potrebný aj tento pohľad, lebo pre väčšinu občanov je dôležitý. Tak uvediem aspoň niektoré klamstvá a polopravdy autorov tohto návrhu.
Začnem hneď druhou vetou návrhu, citujem: „Riešenie krízovej situácie, v ktorej sa ocitla Slovenská republika po deviatich mesiacoch vládnutia súčasnej koalície.“ Takže nehorázne klamstvo odporujúce faktom, tu klamú predkladatelia priamo v dvoch rovinách, dlhodobej aj aktuálnej. Kríza, v ktorej v súčasnosti čelí Slovensko, totižto začala počas vlád, v ktorých boli na rôznych riadiacich a politických funkciách práve predkladatelia tohto návrhu. A táto kríza má viacero aspektov, v ktorých títo ľudia mali rozhodovajú... rozhodujúce právomoci.
Začnem zdravotníctvom. A pripomeniem len pamätný výrok vtedajšieho predsedu parlamentu adresovaný predsedovi vlády Petrovi Pelleginimu. Citujem: „Povedal som mu, nefeť plesne.“ Toto najlepšie dokumentuje zúfalý stav nemocníc, ktorý spôsobovali vlády SMER-u, a premiérova požiadavka, aby zdravotníci fotili plesne a posielali mu ich. Rovnako insitné bolo aj jeho riešenie (povedané so smiechom) - kúpiť farbu a zatrieť. Riešenie, naozaj riešenie hodné predsedu vlády a to, prosím pekne, popri vyorávaní zemiakov a vešaní zácloniek. Takže asi neprekvapí, že napríklad na oddelení jednej veľkej nemocnice, na ktorom prebiehalo aj 5-6 plánovaných operácií denne, síce mali funkčné rozvody kyslíka - staré 35 rokov, ale na celom oddelení bol len jeden redukčný ventil. Táto nemocnica sídli v tom istom meste, kde žil a zbíjal aj hlavný kmotor slovenského zdravotníctva, ktorý sa už teraz pravdepodobne chystá na pojednávanie pred absolútne najvyšším súdom.
Ale zdravotníctva, zdravotníctvo, to nie je len iba, to nie sú iba budovy a prístroje, sú to hlavne ľudia. Teda boli by, ak by vďaka odbornej starostlivosti vlád pod vedením SMER-u, potom HLAS-u, či vlastne ako to je, neodišla väčšina ľudí, ktorí mali akú-takú možnosť.
Začnem pripravenosťou štát... Pokračujem. Pripravenosť štátnej správy. Drzosťou hraničiacou s bezcharakternosťou je fakt, že tento návrh podpísali dvaja bývalí digitálni lídri, ktorí dokopy nechali vypariť 2 mld. eur na tzv. elektronizáciu. Neviem, čo si oni pod tým slovom predstavujú, ale pre občanov Slovenska to predstavuje veľké nič. Dokonca také veľké nič, že po ňom nezostala ani digitálna, ani materiálna a tuším ani pachová stopa. Myslím, že patričné orgány sa už dávno týmto mali zaoberať, lebo dosť ťažko sa dnes vysvetľuje, že v príjmovej ambulancii nemocnice si pacientov zapisujú do ušmodl... ušmudlaného zošita a do druhého zošita si zapisujú, kde vlastne ten prvý je, lebo ten musí blúdiť po ambulanciách a oddeleniach nemocnice. Veľká vďaka vám, naši digitálni lídri. Takže súčasná vláda a vládna koalícia čelí vďaka predkladateľom tohto návrhu pandémii s technikou pre zber dát a manažment krízových situácií za pomoci hardvéru a softvéru spred 20 rokov.
Teraz sa asi pozastavíme pri materiálnej základne pre krízové intervencie. Rozumný správca verejný veci, vecí verejných pamätá aj na horšie časy a pripravuje sa na ne, lebo každý príčetný človek vie, že raz prídu. Iba naši predkladatelia návrhu spolu s ostatnými členmi „smerovo“ orientovaného HLAS-u tvrdo pracovali na kičurizácii Správy štátnych hmotných rezerv. Táto zázračná technológia spočívala v tom, že menila peniaze občanov a materiál pre ochranu zdravia a životov na zlaté tehly v súkromnom trezore, prípadne byty alebo ďalšie statky pre nášho človeka.
A aby to nebolo všetko, tak naši predkladatelia ešte vyčistili sklady a poslali všetko, čo našli, z bratskej lásky do Číny v čase, keď nám už pandémia klopala na dvere. Masky, rúška, digitálne teplomery, ochranné obleky, okuliare a ďalšie materiály. Všetko to, čo následne chýbalo, a museli sme za to draho platiť a kupovať spätne z Číny. Ale hlavne, že si pán Pellegrini aj s pani Sakovou spravili zakaždým pekné selfíčko, selfíčka. V lietadlách, pred lietadlami, za lietadlami, selfíčka infatilné, ale pekné. Jamka. Výsledok - keď sme tento materiál potrebovali, tak nebol pre našich lekárov, zdravotné sestry a medikov. Koľko stála, koľko táto dámska či pánska zábavka stála, sme sa dosiaľ nedozvedeli. Ale do dejín do politického chrapúnstva na Slovensku sa už zapísala vety, veta ministersky Sakovej: „Veď oni na to budú zháňať peniaze.“ Takže len niekoľko príkladov pravdivosti ich výrokov.
Ale je symptomatické aj bez nejakej veľkej analýzy, lebo pochádzajú z košiara, kde šéfinko snáď ešte v života nepovedal pravdu, a ten, čo má na starosti na barnov, baranov, tiež nie. Teda až na tú diaľnicu do Košíc, čo po nej všetci už po nej od roku 2010 chodíme. A teraz sa títo odborníci na všetko divia, že nie je dosť kapacít, čo však nie je nikde na svete, že nie je dosť prístrojov, a keď aj je, tak že nie je dosť personálu, ktorý by ich obsluhoval. No to je fakt na pováženie, že táto vláda za 10 mesiacov (povedané so smiechom) nevyrobila toľko zdravotníkov, aby ich mali zavesených v skrini a pripravených na okamžité použitie, takže značná časť zdravotníkov je naozaj na hranici svojich možností a pracuje v týchto podmienkach. A mnohí, žiaľ, zaplatili za straty zdravotníctva, ktoré nám tu nechal SMEROHLAS, aj svojím zdravím a životmi. To sú naozajstní hrdinovia.
Jeden z predkladateľov tohto návrhu má podľa dostupných informácií medicínske vzdelanie. Ak by nám pán Raši mohol povedať, koľko dní strávil v prvej línii boja s pandémiou alebo aspoň koľko hodín, alebo aspoň koľko minút... Ale on nie je hrdina. On sa radšej predvádza v solárku. Ale nehanbí sa zneužívať situáciu v zdravotníctve, ktorú z veľkej častí sám spôsobil. Prepáčte. (Krátka pauza, rečník sa napil vody.) Tak toľko k pravdivo... k pravdivosti a releventnos... relevantnosti dôvodov, ktoré uvádzajú vo svojom návrhu.
Hlavným výsledkom je skutočnosť, že kríza tu nevznikla za tejto vlády ani jej pričinením. Je nespochybniteľným faktom, že základy súčasnej krízy založili práve predkladatelia návrhu dlhodobou devastáciou krajiny. A rovnako nesú hlavnú zodpovednosť za fatálne chyby pri príchode epidémie v podstatných prvých dvoch mesiacoch po jej vypuknutí na Slovensku. Ťažko povedať, či to bola ich totálna neschopnosť, alebo zlý úmysel, ja osobne si myslím, že aj, aj. Dva v jednom. No nekúp to. Takže by som ich chcel poprosiť, aby v prvom va... rade vysvetlili, kde a ako nechali zmiznúť miliardy na IT systémy, kde a ako skončil pod ich rukami materiál a financie v Štátnych hmotných rezervách a v zdravotníctve, ale najmä, kedy a ako chcú tieto prostriedky vrátiť občanom, napraviť škody, ktoré napáchali. Prípadne môžu pridať aj niečo o tunelovaní diaľnic, mýtneho systému, školstva, vedy: atď., atď., atď., atď... Stačilo „atď.“
Poďme sa však... (Reakcia navrhovateľa.) Buďte taký láskavý, pán Goebbels, nechajte ma dohovoriť, dobre. (Smiech a ruch v sále.) Poďme sa však trošku, však trošku venovať aj... (Ruch v sále, zaznievanie gongu a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík Milan, podpredseda NR SR
154.
Páni poslanci, kľud v sále.

Zajačik, Vladimír, poslanec NR SR
155.
... logike tohto návrhu (hovorené súbežne s predsedajúcim), aj keď v ňom nejaká logika a zdravý rozum sa hľadá veľmi ťažko.
Tak ako nie ste schopní nájsť nejaký konzistentný postoj k riešeniu pandémie a každý deň vydávate s názorom si odporujúce stanoviská, a rovnako aj zdôvodnenie predloženého návrhu sa opiera o navzájom protichodné dôvody. Až úsmevne vyznieva požiadavka na zrušenie opatrení a zároveň kritika za nedostatočné opatrenia. Raz ste za testovanie, raz proti testovaniu. K očkovaniu rovnako neviete nájsť nejaké stanovisko, ktoré by bolo niečo viac ako vajataním. Takže skutočne neviem, čo to je, či pokročilá schizofrénia, alebo len infantilná zanovitosť rozmaznaného fracka, ktorý síce nevie, čo chce, ale neprestane sa hádzať o zem, kým to nedostane. Takže logická hodnota vašich argumentov je nula.
Je tam jediná línia, ktorá sa tiahne celým týmto duchovným veľdielom. Vládu a koalíciu treba odvolať, lebo my to chceme a nutne potrebujeme. Koronokríza je v tomto prípade iba a len zástupný problém. Rozhodujúcim faktorom v jej riešení nie je totižto ani vláda, ktorá má iba obmedzené možnosti, dokonca ani občania, ktorí majú na daný stav síce väčší dosah ako vláda, ale nie sú schopní veci zásadne meniť. Rozhodujúcim faktorom je v tomto prípade totižto samotný vírus a jeho správanie a to neviete ovplyvniť ani vy.
Zrejme ste si toho vedomí, lebo žiadne alternatívy neponúkate, teda okrem tej, že vláda musí padnúť. Otázka je, čo vlastne ponúkate. Raz chcete len výmenu premiéra, raz novú koalíciu, ale neviete akú, neviete ponúknuť ani len náznak nejakej alternatívy, teda okrem seba a svojej úderky, pán Pellegrini. Ako váš najväčší politický čin v čase pandémie ja osobne beriem, zvolanie konzília k zužovaniu saka. No hlavne preto, že ste asi jediný človek, ktorý v sedení v karanténe schudol, ale snáď sa to upraví a podľa toho, čo sa tu povedalo, snáď úplne na inom mieste a znovu zase priberiete.
A tu sme pri koreni veci, pri skutočnom dôvode, prečo tento návrh predkladáte. Tým dôvodom je strach. Panický strach, že už ste v dosahu spravodlivosti. Váš skoro podpredseda v karpatských dolinách vystupujúci pod krycím menom žigo-, žigožrút lesný už čelí vyšetrovaniam a dnes v jeho firme úraduje NAKA. Dobre viete, čo všetko ste napáchali, a viete, aký trest si zaslúžite. Prišli ste o svojich prokurátorov a sudcov, ktorí vám zabezpečovali beztrestnosť. A viete, že pri, pri tejto koalícii nemáte šancu znovu ukradnúť spravodlivosť a znovu ukradnúť štát a nejaké tie miliardy, ktoré by ste opäť mohli skačurizovať, to už je len taký vedľajší bonus. Prepáčte, že som nebol kultivovaný.
Ďakujem.
29. 1. 2021 9:41:30 - 9:43:10 23. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
33.
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 393). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia zákona, zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
28. 1. 2021 10:50:32 - 10:53:02 23. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 283 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Nechcem reagovať, iba chcem navrhnúť, aby sa o tomto návrhu zákona rokovalo dnes o 17. 00 hod. Ďakujem pekne.
28. 1. 2021 10:14:21 - 10:17:52 23. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 283 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 446 z 25. novembra 2020 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 283) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 212 z 21. januára 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 59 z 25. januára 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 77 z 25. februára (pozn. red.: správne „januára“) 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný poslanecký návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 90 z 26. januára 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->