Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
22. 10. 2021 13:25:31 - 13:34:08 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, do Národnej rady Slovenskej republiky predkladám upravený pozmenený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR o sociálnoprávnej ochrane detí, sociálnej kuratele, zákon o výchove a vzdelávaní, zákon o sociálnej práci, o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny. Tento návrh zákona je zameraný na ochranu psychického, fyzického, morálneho a sociálneho vývinu maloletých, teda na ochranu detí a neplnoletých osôb pred neprimeranou LGBTI agendou. Návrhom zákona sa snažíme zabrániť šíreniu LGBTI agendy vo výchovnovzdelávacom procese v slovenských školách. Myslíme si, že vo vzdelávaní, ale i médiách na Slovensku nie je potrebné neplnoletým osobám zdôrazňovať rôzne minoritné sexuálne orientácie, ktoré sú propagované rôznymi mimovládnymi organizáciami a občianskymi združeniami. Sexuálna výchova má zostať len súčasťou štandardnej výuky biológie a má byť zameraná k výchove, skôr k manželstvu, k rodičovstvu a zodpovednému sexuálnemu správaniu.
Každý kto sa podieľa na výchove dieťaťa je povinný okrem iného chrániť i práva dieťaťa na vlastnú rodovú identitu určené pri narodení. Prečo sa v školách vo väčšej miere nevenujeme manželstvu, ale práve LGBTI problematike? Štatistika z USA tzv. Institut for American Velnuc si položila otázku aký faktor má najvyššiu koreláciu s tým, že dieťa bude v dospelosti viesť spokojný, šťastný, produktívny život a bude sa vyhýbať spoločenským patológiám ako je zločinnosť, kriminalita, závislosť od návykových látok, nezamestnanosť. Odpoveď tohto prieskumu bola jednoznačná, úplná stabilná rodina s otcom a matkou majú najvyšší vplyv na dobrý a kvalitný život našich detí, ... nie bohatstvo, nie náboženstvo. Ak majú americké deti toto šťastie, teda ak majú úplnú stabilnú rodinu, vyhrali v lotérii života. Myslím si, že to neplatí len v Spojených štátoch, ale je to všeobecne platné i v Európe a na Slovensku.
To by malo byť východisko pre štátnu a verejnú politiku, nie propagácia sexuálnych menšín, ale propagácia manželstva. Odklon od rodiny v našej spoločnosti úzko súvisí s problémom chudoby, kriminality, narastajúcej ekonomickej, či sociálnej nerovnosti. To bola len taká vsuvka pre našich liberálnych kolegov, ktorí to manželstvo berú už tak na ľahkú váhu a skôr propagujú tú LGBTI agendu. Návrhom zákona teda chceme chrániť neplnoletých i pred nevhodným masmediálnym obsahom, ktorý obsahuje pornografiu, sexuálnu deviáciu, zmenu pohlavia, homosexualitu, či hrubé neodôvodnené násilie. Navrhujeme i zákaz reklamy a inej formy prezentácie uvedeného nevhodného obsahu pred neplnoletými. Poskytovateľ audiovizuálnej služby je teda povinný zabezpečiť nedostupnosť spomínaného obsahu neplnoletým.
Ďalším bodom návrhu je i ochrana detí pred potenciálnym rizikom ohrozenia detí osobami, ktoré boli odsúdené za úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, to by musel byť trestný čin proti rodine, mládeži, trestný čin proti slobode, dôstojnosti, či úmyselný čin proti iným právam a slobodám, a to aj vtedy ak bolo toto odsúdenie zahladené. Súčasťou teda uvedeného návrhu je tak i ochrana detí pred ľuďmi odsúdenými za pedofíliu.
Zamestnávateľ, ktorý vzdeláva, dohliada, ošetruje, alebo iným spôsobom je v priamom kontakte s osobou pre mladšiu ako osemnásť rokov, musí mať možnosť pred uzavretím pracovnoprávneho zväzku s inou osobou, vyžiadať si odpis z registra trestov, čím sa vlastne eliminuje možnosť zamestnať osobu, ktorá bola právoplatne odsúdená ako som spomínal, za trestné činy proti životu, zdraviu, rodine, mládeži, atď. Prečo predkladáme vôbec takýto návrh zákona? Určite uznáte, že deti si zaslúžia ochranu pred veľkým množstvom zbytočných, nebezpečných, či nezrozumiteľných informácií, ktoré môžu mať negatívny vplyv na psychický vývoj dieťaťa. Myslím si, že školák nepotrebuje vedieť, že existujú kvir ľudia, v preklade divní, alebo nejakí iní, ktorí sa nevedia napr. identifikovať s rodom, či sú muž, alebo žena. Takíto ľudia potrebujú odbornú pomoc a nie prezentáciu pred nechápavými malými deťmi. Chlapci sa nepotrebujú naozaj prezliekať do dievčenských šiat, aby sa cítili ako transvestiti. Nepoznám taký zážitok a jednoducho tomu nerozumiem, ak sa niekto takto prezlieka, môže to robiť, mne to nevadí ale, aby takto chodil pred školu ako istý poslanec, príde mi to ako nevhodné. Možno budete namietať, že problematika LGBTI na školách je okrajová záležitosť, že to vôbec nie je podstatné. Pedofíliu snáď nikto z nás neschvaľuje, nie je tu Veinstein ani nejaký exposlanec H, ale ak nezastavíme túto agendu už teraz, čo ktorá je v tých školách, tak sa nám to raz, tak nám to prerastie cez hlavu a nebude sa to dať už zastaviť.
Ja spomeniem príklad ako to je, ako to skončila táto propaganda LGBTI, a tie inklúzie a pod. v Spojených štátoch. Od roku 2024 môže byť nominovaný na amerického Oskara len film, ktorý spĺňa inkluzívne štandardy, ktoré sa mi zdajú dosť nepochopiteľné. Sú to štandardy pre pred kamerou i za kamerou, teda týka sa i režisérov, ale i hercov. V tých štandardoch, ktoré odporúčajú Američania je napr., že 30 % hercov vo vedľajších úlohách musí byť z kategórie ženy LGBTI, musí tam byť predstavitelia málo zastúpeného etnika, čiže dokonca fyzicky a psychicky postihnutí herci. Eventuálne jeden z tých hercov musí v hlavnej úlohe, musí byť aziat, hispanec, alebo černoch. Ľudia sa tak budú vyberať nie na základe vlastností, či schopností, ale na základe príslušnosti napr. k tej komunite LGBTI, farbe pokožky, či podľa psychického, alebo fyzického postihnutia. Až takto ďaleko to zašlo v tých Spojených štátoch. A ja sa pýtam, že či je toto budúcnosť západného umenia, budúcnosť moderného západu, ktorú vlastne preberáme aj my na Slovensku. A tak sa možno, že stane, že na Slovensku o pár rokov natočíme film o Veľkej Morave, v ktorom budú účinkovať dvaja černosi, hispanec, jeden transgender a ešte nejakí dvaja s psychickou poruchou. A pre takéto, povedzme, normalizačné neomarxistické filmy potrebujeme mentálne nastaviť deti? Mne to tak vychádza, že áno. Myslím, že nie. Neopakujme tieto nezmysly, nepropagujme LGBTI, neochraňujme pedofilov ako Vatikán, snažme sa zachovať zdravý racionálny prístup k tejto problematike, uchovajme si vlastnú kultúru, identitu, ktorá vychádza z našej histórie.
Viem, že spoločnosť sa rýchlo vyvíja, že dnešné deti sú už úplne iné ako my, sú vyspelejšie, ovládajú technológie, dokážu sa uplatniť všade vo svete, ale sú to stále deti, nie sú to malí, dospelí ľudia. Oni potrebujú našu ochranu už od tej školy, škôlky, oni potrebujú vzory, príklady, aby vyrástli na múdrych, čestných a tolerantných ľudí. Dúfam, že vnímate význam môjho návrhu zákona pre budúcnosť našich detí a podporíte ho.
Ďakujem za pozornosť.
22. 10. 2021 12:04:15 - 12:05:56 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slov. Nerozumiem pán Žiak, že stále prezentujete tradičnú slovenskú rodinu ako nejakých alkoholikov, muža ktorý bije stále ženu, to neni tradičná rodina. neviem odkiaľ to máte. Ani ten návrh, formulácia toho zákona aj tých ostatných čo máme pripravených, oni nie sú proti ľuďom, ktorí majú odlišnú sexuálnu orientáciu, teda proti nejakým homosexuálom. To vôbec nie. Ani proti transgender. Veď my to úplne akceptujeme, veď takí ľudia tu boli, sú aj budú ako to nemusíme vôbec riešiť. Ale skôr tie naše zákony sú postavené na takom istom tradicionalizme. Robili sa rôzne výskumy ohľadom detí a ich dospievania. Ktoré deti vedú kvalitný, šťastný, produktívny život. Ktorý faktor na to najviac prispieva a tie štúdie vyšli tak, že sú to deti, ktoré vyrastali v úplnej kompletnej rodine, kde bol otec a matka. A takéto deti naozaj sa vedia uplatniť v spoločnosti, nevravím, že to je ako 100 % samozrejme že aj dnes z neúplných rodín môžu vyrásť deti úplne excelentné, ktoré sa uplatnia v spoločnosti, ale takto jednoducho vychádza, keď je dieťa z tej rodiny kompletnej tak má väčšiu šancu sa, na dobré vzdelanie, dobré zamestnanie, je tma nižšia kriminalita, nezamestnanosť, závislosť od návykových látok a podobne, čiže tá rodina tradičná muž, žena to má zmysel určite. Ďakujem.
21. 10. 2021 18:31:16 - 18:33:16 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 710 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Každá liečba má nežiadúce účinky. To sa môžme zhodnúť. Akýkoľvek liek vám predpíše lekár, keď si pozriete indikácie, kontraindikácie, nežiadúce účinky všetky lieky majú nežiadúce účinky. Pokiaľ je očkovanie proti COVID-u stále dobrovoľné, čo dobrovoľné, tak podpisujete ako spomínala kolegyňa informovaný súhlas, že súhlasíte s liečbou a bohužiaľ nesiete zodpovednosť za potencionálne nežiadúce účinky, ktoré tam sú. Sú ale pri pri každej liečbe. Iné je ak by to očkovanie bolo povinné, tak potom sa dá hovoriť, že ak vám niečo vnútim tú vakcínu a ako je to u detí nejaké povinné očkovanie a sú tam nežiadúce účinky samozrejme, tak ako pri všetkom, tak tam môžme o tom uvažovať, že určite pomôcť takým deťom, ale máte očkovanie proti chrípke. To je podobné ako proti COVID-u. Však tam sú tiež nežiadúce účinky. Kopec ľudí má nežiadúce účinky po vakcíne proti chrípke. A teraz keby sme mali všetkých odškodňovať, veď tu by sme sa zbláznili a po druhé je liečba onkologická. Dostanete nejaké chemoterapeutikum si prečítajte nežiadúce účinky. Tam máte ich sto. Dostane ten človek napríklad po tej liečbe útlm kostnej drene, otravu krvi, sepsu a umrie a teraz, kto je za to zodpovední. Ten čo to vyrába? Však máte v tom letáčiku uvedené, že to jednoducho je nežiadúci účinok, ktorý môže byť. Hej. To keby sme takto šli rad za radom za každým liekom, tak by sme sa iba súdili a vymáhali a platili všetkým ľuďom každý liek. To by ľudia už ani, tí lekári by už ani nepredpisovali žiadne lieky, lebo by sa obávali, že potencionálny nežiadúci účinok, ktorý vyvolal nejaký liek budú súdení a budú musieť platiť nejaké odškodné a dokazovať tie kauzality to je strašne ťažké. Ako lekársky posudok jeden povie áno, dostal si trombózu, lebo si bol očkovaný. Ale dokázať naozaj tú kauzalitu je veľmi zložité. Nie je to také jednoduché. Ďakujem.
21. 10. 2021 18:15:49 - 18:17:16 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 710 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedníčkou výboru za spravodajcu k navrhovanému uvedenému zákonu, tlač 711. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
21. 10. 2021 11:55:43 - 11:57:23 48. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 716 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Priatelia z koalície, mohli by ste si uvedomiť, že Slovensko nekončí za Bratislavou alebo za Trnavou. Aj Slovensko je aj stredné aj východné. Presťahovať takúto inštitúciu, ktorá zamestnáva okolo 200 ľudí v Banskej Štiavnici je absolútne nezodpovedné. Ja tomu naozaj nerozumiem. Chcete všetko sústrediť do tej Bratislavy. Taký bratislavocentrizmus, ale aj inde žijú ľudia. Aj inde takého povolanie zamestnanosť je dôležitá. Veď tieto regióny Banská Štiavnica je krajšie mesto ako Bratislava. Koniec koncov aj historicky významné. Znížiť tam dostupnosť zamestnania. Zase urobiť ďalšiu hladovú dolinu? Načo? Veď v Bratislave máte ja neviem či dvoj-trojpercentnú nezamestnanosť a v tých regiónoch ďalej na východ, stred Slovenska. Ja tomu nerozumiem, že prečo musí byť všetko v Bratislave. By som povedal takú paralelu z miesta odkiaľ pochádzam, z Ružomberka. Desiatky rokov prebiehal proces zrušiť vojenskú nemocnicu ako Ústrednú vojenskú nemocnicu a presťahovať ju do Bratislavy eventuálne do Košíc. To len vďaka riaditeľovi bývalému generálovi Čongorovi, ktorý bojoval s veternými mlynmi v Bratislave, sa podarilo túto inštitúciu uchovať v Ružomberku a tá inštitúcia zamestnáva 1000-1500 ľudí. Ja verím tomu, že aj k tomu dajako dnes dôjde, že sa budete všetko snažiť presťahovať len do Bratislavy. Ako keby inde nežili ľudia. Ja nevidím na to naozaj žiadny dôvod a naozaj takéto inštitúcie úplne v pohode môžu sídliť aj v menších mestách, okresných, na strede v strede Slovenska ale východe. Ďakujem.
19. 10. 2021 18:21:44 - 18:23:06 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 702 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že je to naozaj škoda, že sa ministerstvo kultúry naozaj zbavuje takejto ustanovizne, nakoľko ministerstvo obrany má peňazí dosť a ak si navštívite múzeá v zahraničí, ktoré sa týkajú vojenskej problematiky, tieto múzeá sú extrémne ziskové, sú navštevované a doniesli by do rozpočtu určite veľa peňazí. To nie sú stratové múzeá.
Ja len spomeniem, v Amerike New Orleans, Múzeum druhej svetovej vojny, 800-tisíc návštevníkov, obrat 200 miliónov dolárov ročne. To sú druhé alebo tretie, najnavštevovanejšie múzeum v Spojených štátoch je Múzeum druhej svetovej vojny. Choďte sa tam pozrieť, aké sú to perfektné múzeá, interaktívne, ktoré oslovujú modernú generáciu. Sú naozaj ziskové. A vy sa zbavujete takejto inštitúcie, ktorú ste mohli naozaj na nej zarábať. Veď kultúra nemá peniaze. Obrana bude mať vždy peniaze, tá má peňazí dosť. A takéto múzeá ak sú dobre urobené, aj v Moskve napríklad už spomeniem Múzeum Pobédy, tie múzeá sú perfektne urobené a vedia osloviť ľudí, vedia zarábať tie peniaze. Mali by ste sa pozrieť do zahraničia, ako vyzerajú skutočné múzeá, ktoré dokážu osloviť ľudí, nieže nahnať školy, aby tam sedeli a pozerali obrázky, ale sú múzeá, úplne iný level v zahraničí. A tie múzeá si vedia zarobiť na seba, nie aby boli furt dotované štátom.
Ďakujem.
29. 9. 2021 11:35:13 - 11:36:58 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Pán Valášek, to by ste neboli ani vy, aby ste si nekopli zase do Ruska. Videl som, ako ste šaleli, keď tu prišiel Sputnik, hľadali ste všetky možné spôsoby, aby sa nemohlo očkovať Sputnikom a teraz zase útočíte do Ruska ako hrozbu, energetickú krízu, ktorú to vyvolá, ale tak už to bolo spomenuté, Nord Stream 2, koho to je projekt? Veď to vybudoval náš najlepší spojenec Európskej únie, náš najväčší obchodný partner Nemecko. Veď to je iniciatíva Nemecka a Ruskej federácie. A my teraz ideme, proti Nemecku vystupujete?
Vidíte, že tá národná politika, bezpečnostná, energetická štátov, jednotlivých štátov Európskej únie je dôležitá. Tak ako Maďari. Maďari si vytvorili, teraz majú nové zmluvy s Ruskom a budú, bude tam transport zemného plynu cez Srbsko. Vidíte, že tá národná politika je dôležitá. Nemci sa úplne otočili chrbtom voči východnej Európe. A veď sú to naši spojenci EÚ. To vám nevadilo doteraz? Tak však tak nakúpte... (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) alebo z USA, keď si myslíte, že to je lacnejšie, výhodnejšie. Však áno, Rusi majú nerastné bohatstvo, majú zdroje a takisto vedú politiku. No a preto je tu na mieste tá politika. Vzájomne vyrovnaných a takých priateľských vzťahov s Ruskom. To nemôžeme hrotiť donekonečna. Takže tak.
A ešte ma zaujala tá, tie vaše fakty, čo ste spomínali, že tisíc detí umrelo na respiračné ochorenia kvôli zlému životnému prostrediu, alebo teda kvôli zlému ovzdušiu. Neviem, odkiaľ to máte, to by ma vcelku zaujímalo.
Ďakujem.
22. 9. 2021 18:46:52 - 18:47:20 40. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
192.
Ďakujem za slovo. Ja len v stručnosti. Chcel by som poďakovať všetkým poslancom, ktorí vystúpili v rozprave a ktorí vyjadrili podporu pre tento návrh zákona. Dúfam ,tá konštruktívna kritika, samozrejme, ak prejde zákon prvým čítaním, môžu sa zapracovať zmeny, aby mohol v pohode prejsť do toho druhého čítania. Neberte ten zákon, že je to zákon môj alebo že je to zákon hnutia REPUBLIKA, ale je to zákon, zákon detí, je to zákon pre naše deti a tak k tomu aj pristupujte pri hlasovaní.
Ďakujem.
22. 9. 2021 18:03:52 - 18:04:46 40. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
156.
Ďakujem veľmi pekne za pripomienku. Ja som len lekár, vy pracujete v tomto odvetví dlhšie, máte určite skúsenosti omnoho bohatšie, lepšie. Tak ja to beriem, samozrejme, na vedomie. Ak sa to bude dať, ak prejde zákon prvým čítaním, tak do toho druhého čítania zapracujeme návrhy alebo inšpiráciu od vás, doplniť to, aby to bolo aj z toho legislatívneho hľadiska čisté, dopracovať teda ten výpis z registra trestov a podobné veci. Takže ozaj ďakujem za pripomienku.
A naozaj ste spomínali tie práva rodičov na vzdelávanie, ako to oni vnímajú. To by malo byť nosné, aj to vzdelávanie, aj tá sexuálna orientácia a podobné veci. Tam by sa malo stavať na tom, ako to rodičia vnímajú, ako to rodičia chcú. Tak naozaj veľmi pekne ďakujem.
22. 9. 2021 16:20:41 - 16:22:16 40. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Ja by som ešte jednu takú tému nadhodil. Myslím, že tá ochrana neplnoletých je veľmi dôležitá. Ak si to uvedomíte, ak máte puberťákov doma, ako sa tie detičky menia, no detičky, už keď majú štrnásť-pätnásť rokov. Prebiehajú obrovské zmeny hormonálne, zmeny v správaní, v mozgu zaniká asi polovica synaps, teda spojení medzi nervovými bunkami. Čiže tie deti sa vyvíjajú, menia, majú rôzne zmeny nálad a do tohto keď im dávate, do toho ich sveta vnášate túto ideológiu, do toho vzdelávacieho procesu, tie deti budú neisté, sú zmätené aj čo sa týka povedzme tej sexuálnej orientácie, keď všetko toto ostatné vidia, ako popri sebe ako to funguje, a stretávajú sa s takýmito, s rôznou teda tou propagandou, tak môže to naozaj narušiť ten vývoj toho dieťaťa. Sú naozaj zraniteľné, kým nedospejú do tých dvadsať rokov, aj viac, potom už nech si tie deti robia, čo chcú, nech sa hlásia, menia si pohlavie a nech navonok vystupujú, ako chcú, ale ochraňovať deti, pokiaľ sa vyvíjajú, pokiaľ sa naozaj formuje tá ich osobnosť, to nie je dobré.
Základné informácie áno, ale tá prehnaná agenda, ktorá sa tlačí na školách, a je to sponzorované, je to rôznymi tými mimovládnymi organizáciami, ako som spomínal, alebo nejakými fondami tlačené, aby sa tomu viacej venovali, času, priestoru, to mi pripadá úplne zbytočné, zlé a zaťažujúce tie deti.
Ďakujem.
22. 9. 2021 16:03:37 - 16:05:37 40. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Tak ja by som reagoval hlavne tuto na SaS-ku. Pani Bittó Cigániková tu nie je ani pán Žiak. Naozaj ten zákon nie je namierený proti LGBTI komunite. Ja sa s tými ľuďmi stretávam. Sú to moji kolegovia, lekári, dobrí, sú to moji priatelia z tejto komunity. Ja sa za to nehanbím. Sú to moji pacienti, sú to dobrí ľudia, vzdelaní. Ja neposudzujem ľudí podľa tohto, sexuálnej teda orientácie, vôbec ma to nezaujíma, nikdy ma to nezaujímalo. Ale ja sa snažím naozaj ochraňovať tie deti. Vidíme, že tie rôzne mimovládne organizácie alebo zo Západu, čo sem prídu nejaké organizácie, snažia sa naozaj pretláčať do škôl tú agendu, poskytujú im nejakú finančnú dotáciu a oni za to vedú nejaké reči s tými detičkami, besedu usporiadajú, potom nejaké pofidérne knižky, materiály, brožúrky. A mne sa to nezdá adekvátne, aby v takom malom veku tie deti na základných školách vôbec takéto veci riešili. Sexuálna výchova môže byť súčasťou normálne štandardnej výuky, v siedmom či ôsmom ročníku to majú, ale prečo do toho vtláčať tak nasilu tú LGBTI agendu a zdôrazňovať ako, že sú nejakí výnimoční? Alebo tie Pride pochody. Veď Pride pochody, keď vidíte tých ľudí, ako sú tam sporo odetí, čo tam predvádzajú, a teraz sa majú na to počas bieleho dňa pozerať malé deti? Veď to je úplne absurdné. To neni celkom normálne, to musíte uznať.
A čo tam ešte pán Žiak spomínal. Ako my nie sme určite nejakí xenofóbni alebo čo. Vôbec si to nemyslím. Je to naozaj ochrana detí.
A čo sa týka tej pedofílie. Áno, samozrejme, keď sa niekomu dokáže pedofília, tak je obvinený. Lenže potom sa môže vrátiť do toho pracovného procesu. A ten zákon má zabrániť tomu, aby ten človek, čo už v minulosti mal ten biľag, že je pedofil, aby sa nemohol vrátiť trebárs do školy ako nejaký sociálny pracovník a podobne. Len o to tam išlo v tom zákone. Dúfam, že ten zákon podporíte.
Ďakujem.
22. 9. 2021 15:42:34 - 15:50:46 40. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám návrh zákona ako iniciatívu hnutia REPUBLIKA inšpirovaný obdobným tzv. Orbánovým zákonom, úspešne prijatým v maďarskom parlamente.
Cieľom zákona je podpora zdravého psychického, fyzického, morálneho a sociálneho vývinu neplnoletých. Je to zákon, ktorým sa snažíme zlepšiť ochranu detí a neplnoletých osôb pred LGBTI agendou šíriacou sa z Bruselu a hrozbou pedofílie. Predkladaným návrhom zákona sa snažíme zabezpečiť, aby na školách, v škôlkach a zariadeniach sociálnej starostlivosti nebola deťom, neplnoletým osobám prezentovaná LGBTI ideológia či ideológie nabádajúce k zmene pohlavia. Účelom zákona je teda zabrániť indoktrinácii výchovno-vzdelávacieho procesu LGBTI agendou.
Zákonom sa usilujeme takisto zabrániť šíreniu škodlivého obsahu pre deti v médiách. Médiá a iní poskytovatelia audiovizuálneho obsahu by nemohli reklamovať či vysielať obsah pre neplnoleté osoby, ktorý by narúšal ich duševný vývoj, napríklad pornografiu, homosexualitu, zmenu pohlavia či prehnané násilie.
Ďalší bod zákona je zameraný na ochranu detí pred pedofíliou. Sociálnych pracovníkov a učiteľov by nemohli robiť osoby, ktoré boli odsúdené pre pedofíliu či iné závažné činy proti morálke a mravnosti.
Ďalším cieľom predkladaného návrhu je i právo na vlastnú rodovú identitu podľa ich pohlavia pri narodení.
Ochrana detí a zabezpečenie ich zdravého duševného a morálneho vývoja je povinnosťou nielen rodičov, ale i štátu. Predkladaná novela zákona preto ustanovuje povinnosť rodičov a štátu chrániť deti, ich práva a právom chránené záujmy, súčasťou ktorých je aj právo na rodovú identitu jednotlivca podľa pohlavia pri narodení.
Návrh zákona nie je namierený proti LGBTI komunite, to zdôrazňujem, ten zákon nie je namierený proti tejto komunite, je to návrh, ktorý je zameraný na ochranu detí pred LGBTI agendou a ďalšie ustanovenia zákona ochraňujú deti pred ľuďmi so sexuálne nebezpečným správaním, teda pedofíliou.
Odlišné formy sexuálneho správania či identifikácie tu vždy boli, sú i budú, nevidím však dôvod, prečo by sa mala LGBTI agenda pretláčať do škôl medzi deti. Prečo skupinu ľudí LGBTI zvlášť ochraňovať, pripomínať či vyzdvihovať? Nemyslím si, že je na to dôvod, myslím, že nežijeme v spoločnosti, kde by táto skupina ľudí bola nejako zásadne diskriminovaná. Myslím si, že sme tolerantná spoločnosť. Ja osobne s LGBTI komunitou absolútne nemám žiaden problém. Občasné útoky, s ktorými sa možno stretávame v médiách, jednotlivcov voči LGBTI komunite, sú len veľmi sporadické a väčšinovou spoločnosťou skutočne neakceptované. A to stačí. Každý človek je jedinečný, výnimočný, nerozumiem LGBTI pochodom typu Pride. Pride – hrdosť, pýcha či namyslenosť, a načo? Všetci bez rozdielu, či patríme do takej alebo onakej skupiny ľudí, môžme byť pyšní, hrdí na to, čo sme dokázali v povolaní, v umení, v športe, v akejkoľvek ľudskej činnosti. Každý človek je výnimočný a jedinečný.
LGBTI propaganda v školách či v sociálnych zariadeniach je agendou liberálneho sveta. Je táto agenda vôbec potrebná? Komu, čomu slúži? Odkiaľ sa k nám šíri a za akým účelom? Navonok sa prezentuje ako niečo moderné, niečo svetové, výnimočné, ktoré k nám prišlo zo západných krajín. Mne to pripomína agendu americkej CIA v 50. – 60. rokoch minulého storočia, kedy CIA v utajenom režime v rámci studenej vojny propagovala svoje umenie – abstraktný expresionizmus – v propagandistickej vojne so Sovietskym zväzom ako niečo moderné, umelecké hnutie, dokazujúce nejakú výnimočnú kreativitu, intelektuálnu slobodu a kultúrnu silu USA voči socialistickému realizmu. Aj keď to Američania spočiatku nevnímali pozitívne a sám prezident Truman zhrnul svoj názor na toto kvázi umenie vetou "ak je toto umenie, potom som ja hotentot", pokračovala CIA v ovplyvňovaní myslenia ľudí cez vyše 800 printových médií s cieľom vytvoriť ilúziu akejsi výnimočnosti a nadradenosti amerického umenia vo svete.
A ja sa pýtam: Nedeje sa v dnešnej dobe to isté? Podporujeme LGBTI agendu v školách, lebo sa nám to zdá nejaké moderné, lebo to prišlo zo Západu? Ignorujeme pedofíliu, lebo liberáli majú pochopenie pre všetkých ľudí? Nie je to len boj proti rodine v takom tradičnom chápaní na Slovensku?
LGBTI agenda má otvorené dvere vo všetkých médiách, v mimovládnych organizáciách, cez rôzne granty s finančnou pomocou pre školy, pôsobí v školách, v sociálnych zariadeniach, v detských domovoch. Naozaj vám to nevadí? Súhlasíte s týmto? No, ja nie.
Súčasťou návrhu zákona je ochrana detí i pred potencionálnym stretnutím s človekom obvineným z pedofílie, ale aj obvineným za iné úmyselné trestné činy proti životu, zdraviu, slobode, dôstojnosti či proti rodine a mládeži. Pedofília je, pochopiteľne, absolútne neakceptovateľná v prostredí detí a je úplne legitímne ochraňovať naše deti pred touto sexuálnou deviáciou. Musíme sa k tomuto problému postaviť naozaj zodpovedne, nie pokrytecky zatvárať oči. Dobre vidíme, aké obrovské problémy spôsobilo práve odvracanie tváre od tohto problému v cirkevných spoločenstvách.
Takže záverom: Ochráňme naše deti pred LGBTI propagandou a pedofíliou. Majú čas, keď dospejú, aby si vytvorili svoj vlastný pohľad na LGBTI. Neťahajme deti na Pride pochody. Neobliekajme chlapcov do ženských šiat, aby sme ukazovali, akí sme svetoví, ako to v minulosti predvádzal pán poslanec SaS, čistý pseudoumelec z Košíc. Myslím si, že to vôbec, ale vôbec nie je potrebné. Nepodriaďujme sa všetkým nezmyslom z Bruselu. Snažme sa v tom babylone európskych národov prežiť aj so svojím osobitným postojom, ktorý vychádza z našej identity, histórie, z výchovy či kultúry. Tie rozkazy a nariadenia z Bruselu možno o pár rokov skončia. A my zase budeme hľadať niekoho, komu budeme, koho budeme oddane nasledovať a počúvať? Stáročia sme hľadeli na Budapešť, potom Prahu, Berlín, Moskvu a teraz zase nadovšetko sa nadovšetko klaniame Bruselu a Washingtonu. Skúsme sa správať ako svojbytný a autentický národ s autonómnymi názormi a nepodliehajme tej módnej politickej agende. My tu zostaneme na tom Slovensku, Brusel pominie. Dejiny sa neskončili. Ideológie sa menia, aj tá liberálna demokracia, ktorá všemožne pretláča LGBTI agendu, má dnes tiež svoju životnosť.
Ďakujem za pozornosť.
22. 9. 2021 15:39:07 - 15:40:36 40. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, do Národnej rady Slovenskej republiky predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, zákon o výchove, vzdelávaní, zákon o sociálnej práci, o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny atď.
Navrhovaná úprava zákonu má dva hlavné aspekty, tak to spomeniem len v krátkosti.
Na úvod prvý aspekt je ochrana práv dieťaťa v zmysle ochrany pred agendou dotýkajúcou sa sexuality, sexuálnej orientácie, odchýliek od rodovej identity vo výchovnovzdelávacom procese a v mediálnom priestore s cieľom zdravého psychického vývoja maloletých.
Druhý aspekt je ochrana detí pred osobným kontaktom s osobou, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, proti slobode a dôstojnosti, proti rodine a mládeži a proti právam a slobodám. Cieľom je ochrana detí pred kontaktom s osobou, ktorá bola odsúdená z dôvodu sexuálnej deviácie, pedofílie.
To je len krátky úvod k zákonu, bližšie o zákone poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
22. 9. 2021 9:53:40 - 9:55:40 40. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem za slovo. Poznám ľudí, ktorí sú očkovaní a majú na to svoje argumenty, a takisto ľudí, ktorí nie sú očkovaní a majú tiež na to svoje argumenty. Ja im svoj názor nevnucujem, nech sa rozhodne každý sám. Ja si myslím, že to očkovanie má byť dobrovoľné a ľudia by nemali byť diskriminovaní.
No na druhej strane, aké iné riešenia máme, ak nie to očkovanie? Ono je to strašne jednoduché povedať, je to zlé, sú nežiaduce účinky. To máte pri každej liečbe. Už či podstúpite to riziko, je to na vás. Ak budete mať komplikácie, kto za to ponesie zodpovednosť? Nakoniec ten samotný človek, ale chceli by ste to zvaliť na tie farma firmy alebo na nejaké ministerstvo zdravotníctva, ale to nefunguje pri žiadnej liečbe. Akúkoľvek liečbu dostanete, ak má nežiaduce účinky, zomriete pri tej liečbe, tak za to naozaj nenesie zodpovednosť ten, čo to vyrobil, ten liek.
Poviete, že experimentálna vakcína, no, tak vyrobte inú, tak vyrobte lepšiu vakcínu. Viete, ono sa to tak ľahko hovorí. Ja robím v zdravotníctve a pravdupovediac sú tam aj ležia tam teraz ľudia, ktorí boli aj očkovaní a majú ťažký priebeh, dokonca sú na ventilácii, alebo sú tam aj mladí ľudia. Matka malých detí, dvoj-, päťročného, ktorá je na umelej pľúcnej ventilácii s malými šancami, že to prežije. A mne tí ľudia telefonujú, mňa sa pýtajú, umreli mi počas tej vlny traja pacienti, ktorí by bez toho, aby dostali COVID, neumreli. To sú strašné témy a rozprávať, neočkujme sa, práva, hento, toto.
Ja pacientom svojim, ktorí sú chorí, majú vyšší vek, odporúčam očkovanie. Tak by som pacientom aj našim voličom povedal, ak sa chcú očkovať, nech sa opýtajú svojho praktického lekára. Nech sa poradia s ním. Ak mu neveria, majú ešte iné možnosti, opýtať sa iného lekára. Skonzultovať to, hej? Takže je to ťažká téma, ale nech sa ľudia rozhodujú sa... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
21. 9. 2021 15:11:02 - 15:13:03 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Mňa zaujali tie prvé slová pána doktora Rašiho. Naozaj, vedieme štatistiky, koľko pacientov umrelo na COVID, ale ako keby sme zabudli, že pacienti umierajú aj na iné diagnózy. Myslím si, že by to bolo prospešné a upokojilo by to situáciu vôbec na Slovensku, keď si zoberieme tie úmrtia, štyri, sedem pacientov denne a popri tom nám zomierajú pacienti na infarkty, na iné infekčné choroby, aj na zápaly pľúc, ktoré nie sú covidové. Takže ak by sme mali zlepšiť nejakú, vôbec tú náladu v spoločnosti, myslím, že by sme mali aj týmto smerom povedať ľuďom, že sú aj iné choroby a že sa budeme snažiť zlepšiť aj ten kardioprogram alebo onkologický program bol počas COVID-u naozaj zanedbaný, tí pacienti sa nedostali načas na vyšetrenia k lekárovi a skutočne veľa ich zomrelo práve preto, že sa nemali tú možnosť adekvátne liečiť.
Čo sa týka spomenutých tých inovatívnych liekov, no to je katastrofa, naozaj, na Slovensku, kým sa inovatívne nové lieky dostanú. Samozrejme to je otázka peňazí a možnože tento inštitút by tomu mohol pomôcť, ak bude naozaj nezávislý a nebude tam nejaký lobing farma-firiem. A je to podobne aj zase s tými náhradami liekov ako generikami. Kým sa dostanú aj tie generiká lacnejšie na trh, aby vytlačili tie originály, tiež je to obrovský farma lobing tých firiem, ktoré naozaj na tom zarábajú. Čiže treba sa snažiť uplatniť tie lieky, ak sú dostupné a lacnejšie generiká, čo sa len dá a takisto tie inovatívne lieky.
Určite treba vychádzať z tej evidence-based medicíny, z medicíny teda dôkazov, ktoré lieky fungujú a ako a kedy ich podávať. Ja si pamätám, ako začal COVID, tak sme podávali lieky, ktoré vôbec nemali žiadnu evidence-based medicínu, to boli rôzne antivirotiká na liečbu COVID, ale dávali sa, lebo sme nemali čo, a pritom napríklad rôzne komplikácie po COVID-e už existujú lieky, a spomeniem nejaké monoklonálne protilátky proti klostrídiám, ale kým sa to dostane na Slovensko, dlho to trvá.
21. 9. 2021 14:57:39 - 14:59:40 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Vieme, že zdravotníctvo je bezodná čierna diera. Koľko tam peňazí dáte, toľko sa tam stratí. To je pravda. Mňa zaujalo v tomto návrhu zákona to, že tieto, tú analýzu robia momentálne 5 ľudia na ministerstve zdravotníctva. A ten inštitút sa zriaďuje preto, že nie sú kapacity. Takže preto sa vytvoril nezávislý inštitút, kde bude pracovať asi 20 - 22 ľudí s cieľom, aby bol nezávislý, aby mal nejakú funkciu takú poradnú, aby nezávisle hodnotil vstup liekov, nových technológii. To sa mi páči, len aby naozaj ten inštitút bol nezávislý, aby skutočne tú cost efektivitu v zdravotníctve posudzoval. A konečné slovo by mala mať potom definitívne ministerstvo zdravotníctva. Ja viem, že možno sa to nepočúva dobre, ale naozaj ozaj naše zdravotníctvo nemôže mať na všetko, na všetky lieky pre všetkých. A tu je vlastne tá otázka. Mali by sme naozaj už zodpovedať konečne na čo majú pacienti nárok, definovať základnú zdravotnú starostlivosť, aby sme si najprv urobili v tomto poriadok, aby sme vedeli, čo, na čo majú tí pacienti nárok, v akom rozsahu. Lebo v dnešnej dobe je to tak, že kto je silnejší, kto viacej kričí, kto je mediálne nejako známy alebo sa dostane do médií, tak ten ako keby mal pravdu. Na toto je práve to nezávislé hodnotenie tých odborníkov naozaj apolitických je vhodné. Tam sa predpokladá ušetrenie vyše 3 mil. eur. To vítam, ak je to tak ako to bude. Ak to funguje v zahraničí, že je tam nejaká nezávislá inštitúcia poradná, ktorá to zdôvodní, zanalyzuje, odborníci, naozaj odborníci, aj zahraniční, aj z tých poisťovní, tak potom je na mieste, aby to ministerstvo zdravotníctva bralo do úvahy tieto analýzy a podľa toho rozhodovalo. Aspoň bude mať to rozhodnutie toho ministerstva nejakú váhu a môže sa opierať o nezávislé inštitúcie. Ďakujem.
17. 9. 2021 11:35:45 - 11:37:23 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
126.
Ďakujem za slovo. Ja by som reagoval na pani Žitňanskú. Ja to akceptujem, že je to správne. V pohode, veď treba, aby tam ten zdravotník bol. Len ja som z toho reálneho sveta, že viem, ako to chodí. A keby si mala zdravotná sestra vybrať, či chce robiť v škole zdravotnú sestru s prázdninami a robiť na COVID-pracovisku alebo na iných ťažkých pracoviskách, kde chýbajú, no tak si zoberie, vyberie tú školu. Ale aj tak nakoniec tí zdravotníci majú aj lepšie platové podmienky alebo lekár povedzme v škole. Musel by byť platený podľa zákona. Mne sa tá náplň zdá dosť taká široká, všeobecná, či by to dokázalo to školstvo utiahnuť, týchto zdravotníkov, celkom sa mi to nezdá. Možnože to máte odsledované z nejakých iných krajín západných, že to takto funguje, ale tie reálie na Slovensku sú iné. A však ja verím tomu, že bolo by to správne. Možnože tie čiastočné úväzky nejaké a zdravotná sestra od pediatra, to by možnože stačilo na nejaký čiastočný úväzok tam ísť do tej školy. Alebo by to mohli vykonávať aj dáki školskí pracovníci, čo by mali dáky zdravotný kurz trebárs sa tomuto venovať. Tie ostatné veci ako sebapoškodzovanie, však v školách sú psychológovia, tí to, myslím, že riešia. Neriešia to? Nie sú. No veď vidíte, veď nie sú psychológovia (povedané so smiechom) a my chceme ešte viacej zdravotných sestier, lekárov. To je zase len o peniazoch, motivácii, tých pracovných podmienkach a podobne, no. A samozrejme, všetko, čo je dobré pre deti, podporíme, len ja som stále voľajakosi pri zemi a som skôr v tých reáliách slovenských.
Ďakujem.
17. 9. 2021 11:25:39 - 11:28:15 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
116.
Ďakujem za slovo. Váš návrh zákona ma celkom zaujal, ale žijeme na Slovensku, hej? Keby ste prišli s návrhom zákona, ktorý by zvýšil počet zdravotníkov, lekárov, sestier na COVID-pracoviskách, na infektológiách, na oddeleniach anesteziológie, resuscitácie, tak poviem super, obidvoma rukami to podporím. Ale vytvárať nové miesta na plný úväzok pre zdravotné sestry alebo pre pediatrov, ktorí by sa starali v škole o deti? Veď teraz ich chýbajú stovky, tisíce pediatrov.
Je to absolútne, ja si myslím osobne, nerealizovateľné a uvedomme si, že v podstate každé to dieťa v škole má svojho pediatra a pediater má dve aj tri zdravotné sestry. Takže možnože vytvoriť nejaký čiastočný pracovný úväzok by bolo možno reálne, ale plný úväzok zdravotníka v každej škole, to je ozaj fantazmagória. Veď vieme, že nám chýbajú a vás hlavne trápia tí diabetici. Neviem, či to je nejaká osobná skúsenosť alebo prečo. No veď áno, sú diabetici prvého typu deti, ale väčšina tých detí už nemá inzulínové perá, ale majú inzulínové pumpy. Oni majú self-monitoring samostatným prístrojom, ktorý im aplikuje dávku inzulínu podľa aktuálnej hodnoty glykémie. To je štandard. Toto ste sa mohli zamerať, aby tie detičky mali inzulín (reakcia z pléna), ale mal by to byť štandard. To neni taká drahá liečba. (Reakcia z pléna.) No ale ja si myslím, že tie inzulínové pumpy má možno 30 % detí, ktoré majú ten diabetes prvého typu, možno aj viac. Ako hej, veď ja som robil v diabetologickom ústave, viem, že čo to obnáša, ale to sú veci naozaj, to sú možno desiatky, stovky ľudí.
Ja si neviem predstaviť, čo by ten zdravotník robil na plný úväzok v tej škole, hej, škola má tristo detí, je tam jeden diabetik, pichne si ráno inzulín, potom na obed, alebo preväzovať kanyly. To sa nemôže robiť v škole, preväzovať kanyly. To by musel, to sú také raritné veci, že ten človek by mal možno prácu raz do mesiaca, by dačo spravil, potom by nejaké koleno previazal a skontroloval by deťom stravu v tejto dobe, keď nám naozaj chýbajú tie zdravotné sestry omnoho viac na iných oddeleniach. Ja si nemyslím, že by tie diabetické deti boli nejako vylučované, že by nechodili do školy alebo nejako diskriminované. To vôbec nie. Však oni sú štandardne začlenené. No to je asi všetko.
Ďakujem.
23. 7. 2021 21:48:29 - 21:50:29 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Tlač 614 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Mne sa nepáči naozaj takéto rozdeľovanie spoločnosti – očkovaní, neočkovaní, a ten tá formulácia toho návrhu zákona, ktorá je strašne vágna. Spomína sa tam dočasné podmieňovanie vstupu do zariadenia na hromadné podujatia. Čo to je dočasné? Dokedy, odkedy, kde, ktoré prevádzky, čoho sa to týka? To sa potom bude zase upresňovať, či to budú školy, nemocnice alebo nejaké supermarkety. A chýba mi tam, aj kedy ten zákon bude platiť, hej, že podľa akej situácie pandemickej. Je to strašne tak formulované moc všeobecne a potom si to môže naozaj hlavný hygienik hocikedy nariadiť, že to bude teraz takto. Tam treba nejakú odbornú diskusiu k tomu, aby to bolo zrozumiteľné tým ľuďom, jasné, nie tri vety takto formulovať a hneď urobiť nejakých ľudí, ktorí sú neočkovaní, prikázať im, že sa budú pravidelne testovať. Ako často? A dva dni, a týždeň? To sú úplne, nedá sa k tomu ako vyjadriť presne, lebo je to strašne naozaj formulované tak zoširoka.
Máte na to kampaň, teraz som čítal, že aj minister Matovič vám odsúhlasil štyri milióny eura, tak, eur. Teraz máme dobrú situáciu. Nevidíme vôbec žiadnu zmenu v nejakom pozitívnom zmysle. Stále rúška, stále obmedzenia, však máme pár sto chorých, dvesto chorých. Akože keď už sa tá situácia zlepší, tak potom treba dať tým ľuďom nejakú nádej, šancu, že to pôjde k lepšiemu. Nie stále strašiť a príkazy a očkovanie. To nestačí len to očkovanie. Tam treba celý ten systém zdravotníctva, sledovanie tých pacientov od praktického lekára a podobne. K tomu treba tak pristupovať zodpovedne, nielen tlačiť ľudí do očkovania. Veď viete, akí sú ľudia.
Ja myslím, že keď predkladáte takýto zákona, mali by ste sa radiť aj so psychológmi, ako reagujú na takéto veci.
23. 7. 2021 17:49:01 - 17:50:59 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 614 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
117.
Ďakujem za slovo. Pán Kazda, celé zle. Naozaj, celé zlé vystúpenie. Ako chváliť sa testovaním, čo bola, čo bolo na jar? Ešte pochopím to jesenné, to malo nejaký zmysel, ale toto jarné nekonečné celoplošné testovanie, ktoré nakoniec viedlo k tomu, že sme boli najhorší, čo sa týka COVID-u, na svete? Veď dáke analýzy, tak dajte, že aké to bolo super, ako nám to pomohlo, koľko to znížilo teda tú incidenciu toho COVID-u. A tie ostatné, žiadne čísla, presne tak.
Čo sa týka toho názoru, že si majú pacienti, čo ochorejú na COVID, platiť, to už je za hranou, pán Kazda. To nemôžte. To potom povedzme alkoholikom, nech si platia celú liečbu, vyžeňme tých alkoholikov z nemocníc alebo fajčiarov a podobne. To je celé, celé za čiarou. To je nesprávne, takýto postoj. Ja to nechápem, odkiaľ ste na to prišli.
A tie povinné očkovania starých ľudí alebo zdravotníkov? Zdravotníkov chcete očkovať povinne? To ešte aj ten zbytok, pár posledných ľudí, čo tam robia v zdravotníctve, chcete vyduriť, vyhnať z tohto systému?! Veď to je od veci! Vyženiete, sú ľudia, ktorí sa jednoducho nechcú očkovať a vy ich ešte, vy chcete vyhnať? Veď nám tu chýbajú tisícky zdravotníkov.
A keď ste sa pýtali, že čo by sme robili iné. Ja by som trebárs robil to, že by som motivoval tých zdravotníkov, aby pracovali v tom zdravotníctve. Mne chýba úplne analýza, ako ste riešili tú druhú vlnu a čo budete robiť, keď príde tá tretia vlna na jeseň? Čo s oddeleniami COVID, ako tam udržať tých zdravotníkov, ako to celé manažovať, aby to nebolo také ako v tej druhej vlne, to mi chýba, ďalšie doporučenia. Nakúpili ste protilátky bamlanivimab a podobne. Kde sú dajaké doporučenia a podobne na tú liečbu, keď príde na jeseň? Lebo na jeseň určite príde ten koronavírus. Toto by ste mali riešiť, zdravotníctvo. Nielen očkovanie. Jedna téma dookola, očkovanie. Ale sú aj iné problémy.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->