Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
11. 5. 2021 16:01:45 - 16:02:33 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Veľmi oceňujem, že kolegovia prišli s týmto návrhom zákona, ktorý umožňuje prijímateľovi sociálnej služby v zariadeniach sociálnej, sociálnych služieb určiť si dôverníka. Starší ľudia sú najohrozenejšou a najrizikovejšou skupinou, čo potvrdila aj súčasná pandemická kríza, ktorá odkryla množstvo problémov a nedostatkov v starostlivosti a ochrane práv seniorov. Je veľmi dôležité venovať sa tejto problematike, dávať jej mimoriadnu pozornosť, pripraviť systémovíéopatrenia a prijať potrebnú legislatívu na ochranu a zabezpečenie dôstojného života seniorov. Tento návrh samozrejme podporím a ďakujem zaň.
7. 5. 2021 12:38:20 - 12:38:54 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Pani komisárka, rada by som vyzdvihla vašu prácu, váš aktívny prístup k podnetom, hľadanie pozitívnych zmien pre zlepšenia života a podmienok pre ľudí so zdravotným postihnutím, nielen v domácnostiach, ale aj v sociálnych zariadeniach. Chcem sa vám poďakovať za špecializovanú sekciu COVID - 19, ktorú ste veľmi rýchlo zriadili. Zároveň sa vám aj poďakovať za spoluprácu s organizáciou Fórum pre pomoc starším. Pretože seniori si zaslúžia našu pozornosť a našu pomoc. Pozerala som tabuľku č. 37, kde máte napísané pracovné pozície zamestnancov úradu a ja by som bola veľmi rada pani komisárka, keby sme takto o rok našli tam ďalšiu pracovnú pozíciu a bola by to pozícia - odborný referent, právnik na referáte starostlivosti o seniorov. To by bolo fantastické. Želám vám všetko dobré a naďalej pomáhajte srdcom.
5. 5. 2021 11:43:29 - 11:50:55 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
118.
Ja by som len chcela poďakovať kolegom a ja stále tvrdím, že len spoluprácou dokážeme veľké veci. Ja by som mohla aj teraz odpovedať, pán Habánik, na ten register, ale môžeme to nakoniec nechať, nechať aj na ten školský výbor, už ako chcete, ale môžem potvrdiť len to, že do registra sa môžu zapísať len tie zariadenia, ktoré v podstate budú mať rozhodnutie z regionálneho úradu o uvedení priestorov do prevádzky. Čiže vlastne tá prevádzka musí spĺňať hygienické požiadavky. Potom, že program vzdelávania bude v súlade so štátnym vzdelávacím programom a že panie učiteľky budú mať doklady o tom, že spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Takže do tohto registra sa nemôže zapísať hocikto. Budú tam jasné pravidlá, ktoré budú aj kontrolovateľné Štátnou školskou inšpekciou. Ale ostatné si môžeme teda na školskom výbore.
Ďakujem.
5. 5. 2021 10:56:05 - 11:00:08 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
91.
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, cieľom predloženého návrhu zákona je v súlade s už platnou legislatívnou úpravou povinného predprimárneho vzdelávania k 1. septembru 2021 rozšírenie možností a zákonných predpokladov na jeho plnohodnotné absolvovanie aj v zariadeniach, ktoré nie sú zaradené do siete škôl a školských zariadení, čím pri vynaložení minimálnych nákladov
a) výrazne posilnia v súčasnosti nepostačujúce kapacity,
b) zachová sa kontinuita a rozšíri sa ponuka o novú formu predprimárneho vzdelávania, rešpektujúc špecifiká a potreby detí a požiadavky rodičov,
c) prostredníctvom novovytvoreného registra sa získa ucelený prehľad a možnosť kontroly už existujúcich nesieťových predškolských zariadení.
Nesieťové zariadenia sú povolené v zmysle zákona číslo 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, § 24 písm. c), ako prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa. Poskytujú predprimárne vzdelávanie v súlade s platnými princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania, zastrešujú výchovu a vzdelávanie pre deti do 6 rokov vrátane, vrátane detí zo špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Ide zväčša o menšie zariadenia s individuálnym prístupom, rešpektujúc špecifiká a potreby konkrétneho dieťaťa. Práve toto je najväčším prínosom a faktorom, ktorý odlišuje tento typ zariadení od štátnych sieťových materských škôl.
Na ilustráciu a podporu prijatia poslaneckého návrhu zákona uvádzam niekoľko údajov. Počet predškolákov v nesieťových zariadeniach k 1. septembru 2021 je 3 700. Počet detí v nesieťových zariadeniach je zhruba 42-tisíc. V navrhovanej novele zákona 245/2008 sa inštitút register nachádza zatiaľ v prechodných ustanoveniach a to s obmedzenou platnosťou a účinnosťou do 31. augusta 2024, preto je potrebné definovať a špecifikovať kritériá a podmienky fungovania registra tak, aby rozsah práv a povinností dotknutých subjektov rešpektoval princíp rovnosti, proporcionality a predvídateľnosti práva. (Ruch v sále.)
Inštitút registra je nástroj začlenenia rôznych typov zriaďovateľov pod gesciu ministerstva školstva. Ministerstvo tak nadobudne nástroj, vďaka ktorému získa takmer komplexný prehľad o všetkých poskytovateľoch predprimárneho vzdelávania, ktorý v súčasnosti v oficiálnych štatistikách absentuje, o deťoch navštevujúcich zariadenia mimo siete škôl a školských zariadení, ktoré sú tak prezentované ako deti, o ktorých nevieme, v akej starostlivosti sa dnes nachádzajú. O zariadeniach, ktoré doteraz nebolo možné zo strany ministerstva školstva kontrolovať a regulovať, o forme a kvalite poskytovaného vzdelávania v týchto zariadeniach.
Návrhom sa do zákona dopĺňa oprávnenie nesieťových zariadení plnohodnotne pokračovať v predprimárnom vzdelávaní detí v predškolskom veku, čím sa zachováva a zároveň aj vytvára ďalšia forma vzdelávania ako alternatíva k už existujúcej úprave poskytovania predprimárneho vzdelávania s cieľom zjednodušiť, zefektívniť celý proces.
Milé kolegyne, kolegovia, budeme radi, ak tento návrh zákona podporíte, pretože je viac než potrebný. Ďakujem pekne. (Hluk v sále.)
30. 4. 2021 14:13:12 - 14:13:48 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem za slovo. 12. mája, takmer pred rokom, som skladala sľub v tomto pléne a môžem povedať, že Igor Matovič sa odvtedy, čo ho poznám, vôbec nezmenil. Vždy mu išlo v prvom rade o zdravie a životy ľudí. Áno, nie je dokonalý, ale to nie sme ani my ostatní. Chcem sa vám, bývalý pán premiér a súčasný minister financií Igor Matovič, poďakovať za vašu prácu, za vašu snahu, za vašu silu.
Ďakujem. (Potlesk.)
17. 3. 2021 17:39:11 - 17:45:45 25. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
130.
Dobrý deň, vážený pán podpredseda, vážené kolegynky, kolegovia, dovoľte mi, aby som vám v krátkosti predstavila návrh zákona o domácom vzdelávaní v druhom čítaní. Všeobecná deklarácia ľudských práv ako prvý medzinárodný dokument zaväzujúci chrániť ľudské práva v čl. 26 uvádza, že rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelávania pre svoje deti. Podobne sa vyjadruje i európsky Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v čl. 2. Pri výkone akýchkoľvek funkcií v oblasti výchovy a výuky, ktoré štát vykonáva, bude rešpektovať právo rodičov zabezpečovať túto výchovu a vzdelanie v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením. Napriek tejto zhode vo formulácii rodičovských práv v medzinárodných dokumentoch pristupujú zákonodarné orgány v jeho konkrétnej implementácii v jednotlivých štátoch sveta rôzne.
Domáce vzdelávanie je štandardom moderného školstva, bežným štandardom moderného školstva v iných krajinách sveta. Ide o osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorý je, ktorý je definovaný ako individuálne vzdelávanie v zákone č. 245/2008 Z. z. v § 23, 24, 25.
Individuálne vzdelávanie sa povoľuje žiakovi školy, ktorého zdravotný stav neumožňuje navštevovať školu, žiakovi I. stupňa základnej školy a žiakovi, ktorý bol vzatý do väzby alebo je vo výkone trestu odňatia slobody.
Niekedy je individuálne vzdelávanie nevyhnutnosťou u rodičov ktorí cestujú. Dotýka sa to detí diplomatov, športovcov, umelcov, ale, samozrejme, že sú tu aj rodičia, isté percento rodičov, ktorí nesúhlasia s týmto súčasným školských systémom, a preto si volia túto možnosť.
Týmto rodičom najviac vadí vysoký počet žiakov v školách, ale aj šikana, s ktorou sa naše deti a žiaci bežne v školách stretávajú. Štátna školská inšpekcia uvádza vo svojej správe o stave a úrovni výchovy v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2019/2020, že prítomnosť šikanovania bola zistená v každej skontrolovaných škôl.
Takmer 15 % respondentov, čo znamená, každý 7. žiak potvrdil, že bol obeťou šikanovania. Toto je však problém školskej legislatívy. Mnohokrát ide o zúfalých rodičov, ktorí majú ťažko zvládnuteľné deti s rôznymi špecifickými problémami, poruchami, ale aj poruchami správania, a preto si volia individuálne vzdelávanie. Netreba sa však obávať, že nastane masívny odliv týchto žiakov zo škôl. Myslím si, že pandémia poukázala na to, že rodičia sa tešia, že ich deti pôjdu do školy, pretože si práve toto individuálne vzdelávanie, teda domáce vzdelávanie vyskúšali. Táto forma vzdelávania nie je pre všetkých rodičov, nie je pre všetky deti, 91,9 % rodičov, ktorí si volia individuálne vzdelávanie, majú vysokoškolské vzdelanie. Málo rodičov si môže dovoliť nechať deti doma, pretože prichádzajú o jeden plat. Veľmi často sa im vyčíta socializácia, ale môžem vám povedať, že tieto deti a ich rodičia sa stretávajú, sieťujú, navštevujú základné umelecký školy, navštevujú športové kluby a iné.
Ak sa individuálne vzdelávanie dobre nastaví, a o to nám v prvom rade ide, môže mať z toho výhodu i škola, i učitelia, ktorí si rozšíria svoje kompetencie o diaľkové vzdelávanie, prípadne môžu byť odmenení za individuálnu prácu so žiakmi.
V súčasnosti máme podľa štatistík na prvom stupni zhruba 600 žiakov. My otvárame túto možnosť na druhé stupeň, pretože naši žiaci, je ich zhruba 400, sa nachádzajú v českých školách a v amerických školách. O tých žiakoch, ktorí sa nachádzajú v Amerike, nemáme absolútne žiadne informácie. Nevieme, koľko ich je, a nevieme, akým spôsobom sa vzdelávajú. O tých ostatných, ktorí sú v českých školách, blízko za hranicami, o tých vieme to, že tam chodia dvakrát do roka na preskúšanie, že majú skúšku z českého jazyka, že tam musia uvádzať aj pobyt v Čechách, pritom vlastne žijú na Slovensku. A práve o týchto 400 žiakoch, o tieto deti nechceme prísť. Takéto manévre nepatria do demokracie 21. storočia a individuálne vzdelávanie má byť legitímnym spôsobom plnenia vyučovania.
Kontrolu úrovne kvality výchovy a vzdelávania vykonáva Štátna školská inšpekcia, kontrolu odborno-pedagogického a materiálno-technického zabezpečenia výchovy a vzdelávania a ochrany zdravia žiakov vykonáva kmeňová škola. Za zmienku stojí fakt, že od roku 2008, odkedy je u nás povolené individuálne vzdelávanie, nebol ani jeden žiak neúspešný. Všetci žiaci prešli cez komisionálne skúšky.
Týmto poslaneckým návrhom sme urobili prvý krok a v spolupráci s ministerstvom školstva, so Štátnou školskou inšpekciou ideme upraviť individuálne vzdelávanie tak, aby boli vylúčené všetky pochybnosti, všetky konkrétnosti bude špecifikovať nová vyhláška.
Rodič je prvým a hlavným vychovávateľom svojich detí, kde spadá aj právo na vzdelávanie svojich detí. Ak sa tak rozhodne, môže túto kompetenciu odovzdať štátu, no nemal by byť inštitucionálne nútený.
Verte, že mojím zámerom i mojím, i zámerom mojich kolegov Richarda Vašečku a Petra Kremského je pomôcť týmto deťom, pretože nám záleží na každom a jednom dieťati. Ďakujem, že ste si ma vypočuli. Verím, že tento návrh podporíte aj v druhom čítaní, pretože našou úprimnou snahou je zákon vylepšiť a zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých.
Ďakujem.
28. 1. 2021 15:41:02 - 15:41:23 23. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 381 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
79.
Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do diskusie, a sme v prvom čítaní a, samozrejme, sme otvorení zodpovedať všetky otázky, o ktoré máte záujem, a máme k dispozícii aj správu zo školskej inšpekcie. Momentálne máme novú hlavnú školskú inšpektorku, s ktorou som sa už o tejto téme rozprávala, máme nachystané stretnutie, takže veľmi sa teším vašej podpore a ďakujem veľmi pekne za kvalitnú debatu. Ďakujem.
28. 1. 2021 11:56:22 - 11:57:12 23. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 381 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
138.
Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí prejavili svoj názor, a rada by som teda odpovedala niektorým.
Pán Kočiš, správne ste povedal, že pre každé dieťa je vhodný istý typ vzdelávania.
Pán Šefčík, komisionálne skúšky. Každá škola, ktorá pripravuje, každá kmeňová škola, ktorá pripravuje tieto komisionálne skúšky, si dáva veľmi záležať na tom, aby to prostredie bolo príjemné, čo najmenej stresujúce, a myslím si, že v spolupráci učitelia, rodičia a domškoláci to zvládajú. A určite je myslené aj na to.
A ostatným už len veľmi pekne ďakujem.
28. 1. 2021 11:23:16 - 11:41:38 23. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 419 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
120.
Milé kolegyne, milí kolegovia, téma domáceho vzdelávania žiakov začína opätovne rezonovať aj v stredoeurópskom priestore. Azda i v kontexte vývoja spoločnosti súvisiaceho s pandémiou COVID - 19, keď mali tisíce rodičov možnosť vyskúšať si vzdelávanie svojich detí v domácom prostredí, sa v praxi ukázali mnohé pozitíva či negatíva tejto výučby. Prítomné sú teda úsilia posilniť daný inštitút na jednej strane, na druhej strane sa však ozývajú aj kritici uprednostňujúci učenie detí v sústave výchovnovzdelávacích inštitúcií.
V Slovenskej republike existuje možnosť domáceho vzdelávania od roku 2008. Zákon ho v § 23 nazýva individuálnym vzdelávaním, pričom jeho podrobnosti ustanovujú najmä § 24 a § 25. Aby sme mali čo najviac informácií, požiadali sme odbor Parlamentného inštitútu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky o vypracovanie štúdie na tému domáceho vzdelávania v krajinách Európskej únie, v Amerike a Kanade. Z 29 skúmaných štátov je domáce vzdelávanie právne ukotvené až v 23 krajinách vrátane Slovenskej republiky. Legislatívne neukotvené je len v 6 krajinách, a to: v Bulharsku, Holandsku, Chorvátsku, Nemecku, Rumunsku a v Španielsku. Pri ostatných 23 štátoch, ktoré majú legislatívne zakotvenú právnu úpravu týkajúcu sa domáceho vzdelávania, sa inštitút rozhodol rozlišovať medzi konzervatívnym a liberálnym prístupom k aplikovaniu individuálneho vzdelávania.
V prípade prvej skupiny ide o štáty, ktoré majú domáce vzdelávanie vekovo, ročníkovo, či inak limitované, napr. špeciálnym povolením.
Za liberálne štát označili také, ktorých prístup k domácemu vzdelávaniu nie je obmedzený, a pripúšťa sa akákoľvek forma domáceho vzdelávania. Povinnosťou rodičov je len prihlásiť školopovinné dieťa do databáz o vzdelávaní v škole alebo v inej odbornej inštitúcii. Do skupiny konzervatívnejších krajín zaradili 16 štátov, ako sú Belgicko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Kanada, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Švédsko, Taliansko a Amerika. Tieto štáty regulujú domáce vzdelávanie zväčša len u detí vo veku povinnej školskej dochádzky, buď iba v primárnom, alebo tiež v sekundárnom stupni vzdelávania. Spomeniem Českú republiku, pretože práve tam je zapísaných zhruba 400 našich žiakov na druhom stupni, ktorí sú na domácom vzdelávaní. Od 1. septembra 2016 je individuálne vzdelávanie možné nielen na prvom, ale aj na druhom stupni základnej školy. V Českej republike neexistuje žiadna podpora zo strany štátu pre rodičov detí vzdelávaných doma. Výdaje spojené s individuálnym vzdelávaním hradí zákonný zástupca žiaka s výnimkou učebníc a základných školských potrieb, špeciálnych učebníc a špeciálnych didaktických a kompenzačných učebných pomôcok. Od poskytovateľov domáceho vzdelávania sa v tejto krajine vyžaduje, aby mali aspoň stredoškolské vzdelávanie s maturitnou skúškou, a pokiaľ sa jedná o žiaka druhého stupňa základnej školy, musí mať vysokoškolské vzdelanie. V roku 2019 bol počet žiakov vzdelávajúcich sa doma v Českej republike 2 100.
Aj v Spojených štátoch amerických, kde je téma domáceho vzdelávania široko diskutovaná, sú naši žiaci zapísaní, informáciu, v akom počte, nemáme. Školstvo je tu totiž štátnou a zároveň aj lokálnou záležitosťou. V rámci siedmich liberálnych krajín - Dánsko, Fínsko, Írsko, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo - nie je domáce vzdelávanie nijako vekovo ani ročníkovo obmedzené. Pripúšťa sa akákoľvek forma vzdelávania. V Dánsku, Fínsku, Írsku, Slovinsku ani v Spojenom kráľovstve sa na jeho aplikovanie v praxi nevyžaduje žiadne špeciálne povolenie autorít, ako je vláda a samospráva. Žiaci sú väčšinou povinní dokončiť povinnú školskú dochádzku a v rámci vzdelávania dosahovať vedomosti a zručnosti zodpovedajúce učebným osnovám. Rodičia dieťaťa by mali školopovinné dieťa registrovať v inštitúcii, ktorá vedie databázu o povinnom vzdelávaní a dohliada na plnenie vzdelávacích štandardov, alebo tieto inštitúcie aspoň informuje. Modelovým prípadom je v tom smere Írsko, kde je vzdelávanie v domácom prostredí chápané ako ústavné právo. Štát uznáva, že primárnym a prirodzeným učiteľom pre dieťa je rodina a zaručuje rešpektovanie neodcudziteľného práva a povinnosti rodičov zabezpečiť podľa svojich možností náboženskú, morálnu, intelektuálnu, fyzickú a sociálnu výchovu detí. Takáto je teda prax v okolitých krajinách aj vo svete. Uviedla som, samozrejme, len časť z materiálov, ktoré máte všetci k dispozícii.
Poďme teda na Slovensko. Podľa štatistiky máme približne 600 žiakov prvého stupňa základnej školy v domácom vzdelávaní, teda s povoleným individuálnym vzdelávaním. Individuálne vzdelávanie je osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky. Už som spomínala, podľa akého zákona a akých paragrafov. Individuálne vzdelávanie sa povoľuje žiakovi školy, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole, žiakovi prvého stupňa základnej školy, žiakovi, ktorý bol vzatý do väzby, alebo je vo výkone trestu odňatia slobody. My túto možnosť otvárame aj na druhý stupeň základnej školy, pretože naši žiaci z druhého stupňa, už som spomínala, sú zapísaní buď v Čechách, alebo v Amerike.
Ak rodič žiada o individuálne vzdelávanie z iných ako zdravotných dôvodov, musí sám zabezpečiť pedagóga s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v odbore učiteľstvo prvého stupňa základnej školy. Pre druhý stupeň bude musieť zabezpečiť pedagóga s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v odbore učiteľstvo príslušného stupňa základnej školy. O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Rodič v spolupráci s pedagógom a kmeňovou školou vypracuje individuálny vzdelávací program, ktorého princípy a ciele vzdelávania musia byť v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona. Popíšu priestorové a materiálno-technické zabezpečenie a podmienky na ochranu zdravia individuálne vzdelávaného žiaka.
Osoba, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie žiaka, dodáva doklady o splnení kvalifikačných predpokladov. Ďalej sa uvádza zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú používané pri vzdelávaní. Domškoláci majú možnosť zúčastňovať sa na akciách školy, zapájajú sa do predmetových súťaží, olympiád a iné. Žiak vykoná, vykonáva z príslušného učiva každého povinného predmetu za každý polrok komisionálne skúšky, na základe výsledkov mu potom škola vydá vysvedčenie.
Niekoľkoročná pedagogická prax ukazuje, že individuálne vzdelávanie na druhom stupni je spôsobilé naplniť ciele štátneho vzdelávacieho programu pre sekundárne vzdelávanie, rovnako ako individuálne vzdelávanie na prvom stupni napĺňa ciele štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie. Známe sú aj oficiálne štatistické zisťovania z iných krajín. Národný ústav pre výskum domáceho vzdelávania v Spojených štátoch amerických zverejnil 15. januára 2021 informáciu, že zvýšený záujem o domáce vzdelávanie nie je iba regionálnou, ale aj globálnou záležitosťou. Výskum tiež uvádza, že 78 % recenzovaných štúdií o akademických výsledkoch ukazuje, že študenti domácej školy dosahujú štatisticky významne lepšie výsledky ako tí na inštitucionálnych školách. Rovnako 87 % recenzovaných štúdií o sociálnom, emočnom a psychologickom vývoji hovorí v prospech lepších výsledkov v porovnaní s inštitucionalizovaným vzdelávaním. V októbri občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku uskutočnilo prieskum Situácie domácich školákov na Slovensku. Úlohou prieskumu bolo zistiť, ako prospievajú títo aktuálni domáci školáci, ako sa socializujú, ako sa dokážu adaptovať na prostredie v kolektíve a na školské prostredie a v akej situácii sú rodiny vzdelávajúce svoje deti doma.
Prieskum bol vykonaný formou štyroch dotazníkov. Dva dotazníky sa týkali aktuálnych domácich školákov. Jeden z nich vypĺňali rodičia a druhý pedagógovia, ktorí s takýmito deťmi prichádzajú do kontaktu v kmeňovej škole alebo na voľnočasových aktivitách. Druhá dvojica dotazníkov bola adresovaná rodičom, ktorých deti boli v minulosti vzdelávané doma, ale už sú na dennej forme štúdia, a ich pedagógovia. Bolo vyzbieraných spolu 185 odpovedí, konkrétne od rodičov 103 a od pedagógov 82. Bola získaná vzorka 153 detí, čo predstavuje asi štvrtinu domácich školákov na Slovensku. Až 56,8 % rodín žijúcich v mestách vzdeláva svoje deti doma, nasleduje vidiek 40,5 % a len 2,7 % rodín žijúcich na samote využíva možnosť domáceho vzdelávania.
Z prieskumu ďalej vyplýva, že najviac detí na domácom vzdelávaní je v Bratislavskom kraji 40,5 %. Nasleduje Trnavský kraj 14,9, Banskobystrický kraj 13,5 a, naopak, najmenej rodím domškolákov nájdeme v Košickom kraji a sú to len 4 %. Ak sa podľa prieskumu pozrieme na vzdelanie rodičov, 91,9 % má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie, 8,1 % stredoškolské a len 1,4 % má najvyššie dosiahnuté vzdelanie základné.
Častokrát pri individuálnom vzdelávaní dochádza k domnienkam, že takúto formu k vzdelávaniu využívajú najmä rodiny s viac deťmi. Vykonaný prieskum ukazuje, že 34,4 % rodín s troma deťmi v domácnosti má dieťa na domácom vzdelávaní, 28,4 % rodín s dvoma deťmi a 14,9 % so štyrmi deťmi v domácnosti, pričom najčastejšie sa vzdeláva doma práve jedno dieťa v rodine, a to je 48,6 %.
Čo sa týka miesta vzdelávania detí, najčastejšie až 78,6 % sa vzdeláva doma, 10,3 sa vzdeláva doma plus vo vzdelávacej skupine, teda komunitnej škole.
Rodičia v prieskume uviedli, že za výhody domáceho vzdelávania považujú slobodu v organizácii vzdelávania, viac spoločného času, ale aj viac voľného času pre dieťa, či lepšie ukotvenie hodnôt. Ako nevýhody dennej školskej dochádzky z pohľadu rodičov detí z domáceho vzdelávania uviedli málo času na rozvoj záujmov, množstvo domácich úloh či málo spoločného času s rodinou.
Rodičia v dotazníkoch uviedli, že najčastejšie používané nasledovné vyučovacie metódy v domácom vzdelávaní sú Hejného metóda, Montessori a vzdelávanie klasickým štýlom. Ako hlavný zdroj učebníc a učebných materiálov uviedli 41 % vlastný nákup a výroba, 21,6 % poskytuje kmeňová škola a 20,3 % iné. Najviac detí, 26,2 % je zapísaných v treťom ročníku, nasleduje prvý ročník, kde je 24,6 %, štvrtý ročník, kde je 13,5 % žiakov alebo detí, a nakoniec v druhom ročníku je 9,5 %.
Pedagógovia uviedli, že 42,9 % vníma pozitívny rozdiel medzi deťmi vzdelávanými doma a dennými žiakmi v škole. 41,3 % uviedlo, že nevníma medzi týmito deťmi žiaden rozdiel. Pedagógovia považujú za výhody domáceho vzdelávania viac času na záľuby a tvorivosť, viac priestoru na budovanie vzťahov, ale aj možnosť intenzívne sa venovať dieťaťu. Naopak, medzi nevýhody uviedli nedostatok kontaktu s rovesníkmi, nedostatočná socializácia, ale aj nedostatočné vedenie k zodpovednosti.
Ak dovolíte, prečítala by som vám teraz zopár otázok a následných odpovedí z tohto dotazníka.
Otázka znie: „Vnímate nejaký rozdiel medzi žiakmi, ktorí sú vzdelávaní doma a žiakmi, ktorí navštevujú školu denne?“
„Áno, pozitívny. Žiaci vzdelávaní doma majú omnoho viac informácií z oblasti, ktorá ich zaujíma. Ich vedomosti prekračujú ciele školského vzdelávacieho programu v konkrétnom ročníku. Dokážu bez problémov argumentovať, slobodne diskutujú o probléme, vedia prezentovať svoje závery. Takmer každé, s ktorým som sa stretla, sebaisto pozná oblasť, v ktorej je dobrý a v ktorej by sa chcel ďalej rozvíjať. Takto odpovedal riaditeľ školy, ktorý zastrešuje žiakov v domácom vzdelávaní.“
Druhá odpoveď: „Áno, niektorí žiaci sú viac samostatní, majú väčší rozhľad, vedia aj informácie, ktoré nie sú súčasťou obsahu vzdelávania. Niektorí sú zase pomalší a potrebujú viac času na vypracovanie úloh.“ Takto odpovedal triedny učiteľ základnej školy, ktorý skúša žiakov v domácom vzdelávaní. Ale takýchto žiakov s rýchlejším či pomalším tempom máme aj na základných školách.
Ďalšia otázka bola: „Napíšte svoj názor na domáce vzdelávanie.“
„Domáce vzdelávanie vnímam ako výbornú cestu vzdelávania. Vedie žiakov k samostatnosti, zodpovednosti a pracovitosti, ktoré mnohým dnešným mladým ľuďom chýbajú. Žiaci tak od ranného veku vedia prebrať zodpovednosť za svoje činy a výsledky. Rastú z nich angažovaní, kreatívni a zodpovední mladí ľudia. Priala by som si, aby sa metódy a prvky domáceho vzdelávania aspoň do určitej miery uplatňovali aj v štátnych školách, aby študenti neboli nútení len memorovať poznatky, ale aby mohli slobodne rozvíjať svoje talenty a rásť, aby mali možnosť výberu a nebáli sa vyjadriť svoj názor. Uvítala by som, aby učitelia boli viac pomocníkmi a pozitívnymi vzormi ako autoritami.“ Toto bola odpoveď učiteľky strednej školy, ktorá pracuje so žiakom, ktorý bol v minulosti vzdelávaný doma.
Vzdelanosť a vzdelanie je spoločným dobrom a zároveň cieľom, ku ktorému má smerovať výchova a vzdelávanie. Druhým aspektom spoločného dobra je to, že rodičia majú v tomto procese výsostné postavenie. Rodič je prvým a hlavným vychovávateľom svojich detí, kde spadá aj právo na vlastné vzdelávanie svojich detí. Zároveň, ak sa tak rozhodne, tak môže túto kompetenciu odovzdať štátu, ale nemal by do toho byť inštitucionálne nútený. Je na dôkladné zváženie, či bude umožnené individuálne vzdelávanie aj na druhom stupni za prijateľných podmienok. Nemusíme sa obávať, že zrazu nastane masový odliv žiakov z inštitucionalizovaných škôl. Je to vidieť aj na tom, ako mnohí rodičia v súčasnej dobe volajú po ukončení dištančného vzdelávania. Nie je veľa tých, ktorí môžu a chcú deti vzdelávať sami. Na druhej strane, ak budú nastavené zložité podmienky pre domáce vzdelávanie na druhom stupni, nedáme príležitosť tým, ktorí sa rozhodnú prevziať túto zodpovednosť na seba. Nevytvoríme podmienky pre deti talentované, tie, ktoré reprezentujú našu krajinu v nejakom športe, zdravotne znevýhodnené deti, ale aj ďalšie, ktoré nejakým spôsobom môžu profitovať z takejto formy vzdelávania. V neposlednej miere sa nastavením zložitých podmienok pre domáce vzdelávanie na druhom stupni či jeho obmedzením výrazne postavíme proti právu na rovnosť príležitostí pre každého občana nášho štátu, čo je cieľ, o ktorý by sme sa, naopak, mali usilovať.
Na záver uvádzam niekoľko príkladov významných osobností, ktoré boli vzdelávané doma: Abraham Lincoln, Mária Šarapovová, Albert Einstein, Alexander Graham Bell, Ester Ledecká - česká snoubordistka a zjazdárka, jej rodičia patria u našich susedov v tejto oblasti medzi priekopníkov a doteraz na domáce vzdelávanie nedajú dopustiť. A dokonca medzi nami je aj pani poslankyňa, ktorá je domškoláčkou a bola doma vzdelávaná, je to pani Janka Žitňanská, takže môžete si na základe jej urobiť obraz, ako takto, ako doma vzdelávané deti môžu dopadnúť - až v parlamente. (Povedané so smiechom.)
Takže, vážení kolegovia a kolegyne, ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Verím, že tento návrh podporíte, a my sme otvorení k diskusii.
Ďakujem. (Potlesk.)
28. 1. 2021 10:56:54 - 10:59:11 23. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 381 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
85.
Milé kolegyne, milí kolegovia, rada by som vám komplexnejšie, rada by som vás komplexnejšie oboznámila s problematikou domáceho vzdelávania, preto bude moje vystúpenie o niečo dlhšie.
Téma domáceho vzdelávania žiakov začína opätovne rezonovať aj v stredoeurópskom priestore azda i v kontexte vývoja spoločnosti súvisiaceho s pandémiou COVID-19, keď mali tisíce rodičov možnosť vyskúšať si svoje vzdeláva..., vzdelávanie svojich detí v domácom prostredí. Ukázalo sa v praxi mnoho pozitívneho či negatívneho pri tejto výučbe. Prítomné sú teda úsilia posilniť daný inštitút na jednej strane, na druhej strane sa však ozývajú aj kritici uprednostňujúci učenie detí v sústave výchovno-vzdelávacích inštitúcií. V Slovenskej republike existuje možnosť domáceho vzdelávania od roku 2008, zákon ho v § 23 nazýva individuálnym vzdelávaním, pričom jeho podrobnosti ustanovujú najmä § 24 a 25. Aby sme mali čo najviac informácií, požiadali sme odbor Parlamentného inštitútu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky (ruch v sále a zaznievanie gongu) o vypracovanie štúdie na tému... (Neutíchajúci ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
86.
Poprosím, panie kolegyne, kolegovia, ešte pokoj do 11.00 hod., kedy preruším rokovanie a budeme hlasovať. Ďakujem.

Šofranko, Mária, poslankyňa NR SR
87.
... na tému domáce vzdelávanie v krajinách Európskej únie, USA a Kanady. Z 29 skúmaných štátov je domáce vzdelávanie právne ukotvené až v 23 krajinách vrátane Slovenskej republiky. Legislatívne neukotvené je len v šiestich krajinách, a to: v Bulharsku, Holandsku, Chorvátsku, Nemecku, Rumunsku a Španielsku. Pri ostatných 23 štátoch, ktoré majú legislatívne, legislatívne zakotvenú právnu úpravu týkajúcu sa domáceho vzdelávania, sa inštitút rozhodol rozlišovať medzi konzervatívnym a liberálnym prístupom k aplikovaniu individuálneho vzdelávania.
V prípade prvej skupiny ide o štáty, ktoré majú domáce vzdelávanie vekovo, ročníkovo či inak limitované. Napríklad... (Neutíchajúci ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
88.
Pani navrhovateľka, navrhujem, aby sme prerušili vystúpenie, budete komfortnejšie sa cítiť po hlasovaní, pretože už sa schádzajú poslanci na hlasovanie, čiže prerušujem rokovanie a budeme hlasovať o 11.05 hod. Poprosím všetkých poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály na hlasovanie.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
28. 1. 2021 10:53:02 - 10:54:12 23. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 283 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
80.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, predkladajú do legislatívneho procesu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Mária Šofranko, Peter Kremský, Richard Vašečka.
Cieľom predloženého návrhu zákona je vyriešenie doterajšieho stavu, v ktorom nie je umožnené individuálne vzdelávanie žiakom, žiakov na druhom stupni základných škôl. V doterajšej právnej úprave štát umožňoval plniť povinnú školskú dochádzku formou individuálneho vzdelávania doma iba v prípade žiakov prvého stupňa základných škôl.
Z pedagogickej praxe vyplýva, že individuálne vzdelávanie na druhom stupni je spôsobilé naplniť ciele štátneho vzdelávacieho programu pre sekundárne vzdelávanie rovnako, ako individuálne vzdelávanie na prvom stupni napĺňa ciele štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie. Existuje teda dôvod pre možnosť individuálneho vzdelávania doma aj na druhom stupni základnej školy.
Viac sa k tomu zákonu vyjadrím v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Ďakujem.
8. 12. 2020 15:32:25 - 15:33:18 18. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 292 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
79.
Tehotenský príspevok či tehotenské štipendium je obrovským prínosom. Hlavné dôvody rodín, pre ktoré sa obávajú mať deti, sú problémy s financiami, bývaním a službami. Veľká vďaka mojím kolegom za tento príspevok, za tento návrh zákona, ktorý pomôže viac ako dvadsiatim tisíckam pracujúcich tehotných žien, ktoré si tak prilepšia, pomôžu, môžu zakúpiť výbavičku pre svoje budúce očakávané, s radosťou očakávané detičky, alebo si môžu pomôcť pri zdravotnej starostlivosti alebo pri strave. Veľmi sa teším taktiež pomoci študentkám, ktoré majú sťaženú situáciu tým, že nepracujú.
Takže verím, že demokratická (demografická, pozn. red.) krivka vďaka tomuto príspevku, za ktorý veľká vďaka, porastie.
Ďakujem.
26. 11. 2020 11:34:25 - 11:35:02 18. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 274 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
146.
Ďakujem. Pán kolega Takáč, ja by som reagovať na vašu vetu, poviem ešte pár faktov z praxe.
Ak dovolíte, ja som učiteľka a chodila som s týmito deťmi na obed, naberala som im polievku a prosila, ozaj, pán kolega, ja som ich prosila, aby ten obed zjedli, pretože týkalo sa to detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, a väčšinou tieto obedy skončili ozaj v odpade. Takže toto je môj pohľad z praxe, s ktorým som sa ja stretla. A musím povedať, že pravdou je, že nie všetci sú spokojní s týmito obedmi a nie všetci sú ich zástancami. Teda toto je moje, moja prax.
Ďakujem.
5. 11. 2020 10:25:01 - 10:40:21 16. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 277 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
61.
Vážený pán predsedajúci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 25. septembra 2020 č. 316 sa uzniesla prerokovať návrh na vydanie zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určil lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu na vydanie zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 116 zo 14. októbra 2020 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 42 z 20. októbra 2020 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 20 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Predmetná spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, gestorský výbor, z 20. októbra 2020 č. 44. V súlade s rokovacím poriadkom som bola určená predsedom gestorského výboru za spoločnú spravodajkyňu výborov na prerokovanie návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky s tým, aby som informovala o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončila som, pán predsedajúci. Prosím, otvorte rozpravu k návrhu zákona.
3. 11. 2020 9:10:01 - 9:25:20 16. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 262 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 263). Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
3. 11. 2020 8:55:01 - 9:10:20 16. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 262 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač 262.
Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republike v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
22. 10. 2020 17:43:21 - 17:43:59 16. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 217 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
177.
Ďakujem za slovo. Cieľom a poslaním zariadení je ponúknuť deťom a mladým dospelým nielen lásku a starostlivosť, ale pomôcť im čo najviac rozvíjať schopnosti a zručnosti nevyhnutné pre ich lepšiu budúcnosť. Ja oceňujem, čo páni poslanci robia pre týchto mladých dospelých. Čas, ktorý im dávate navyše, im určite pomôže. Ja si totižto ani neviem predstaviť ten deň, kedy musia odísť z centra. Neviem si predstaviť, čo cítia a ako to prežívajú. Taktiež oceňujem, že myslíte aj na zdravotne znevýhodnených. Ďakujem za vašu prácu a podporujem vás.
22. 10. 2020 10:14:57 - 10:15:41 16. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 314 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Ďakujem za slovo. Vytvoriť systém v kultúrno-kreatívnom priemysle je veľmi ťažké a jednotný fond by možno mohol byť východiskom. My však, bohužiaľ, musíme byť pripravení na to, že stále tu nejaká pandémia bude. Nemôžeme vyčítať nepripravenosť, pretože nepripravený bol celý svet. Ako bývalá riaditeľka kultúrneho zariadenia si neviem život bez kultúry predstaviť. Kultúra je pre nás všetkých a v tomto období pandémie nesmierne dôležitá, preto jej musíme pomôcť, preto ju musíme podporiť a mali by sme jej vzdať uznanie. Ďakujem.
10. 7. 2020 9:15:50 - 9:17:05 9. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 154 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem za slovo. Podľa čl. 2 ods. 3 Ústava Slovenskej republiky hovorí: "Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá." Zákon teda umožňuje právo voľby. Žena, ktorá si sama alebo s partnerom naozaj naplánovala rodičovstvo, ani náhodou nepomyslí na umelé prerušenie tehotenstva. Avšak žena, ktorá bola znásilnená a ostala tehotná, zvažuje aj túto možnosť. Keď žena alebo mladý pár nie je pripravený na zodpovedné rodičovstvo, keď žije v chudobe, keď sa nevie postarať o dieťa, zvažuje aj prerušenie tehotenstva. Zákon dáva žene na výber, na výber o vlastnom živote. Na výber cesty, ktorou sa jej život má a bude uberať. Štát nevie o pocitoch ženy v tejto ťažkej situácii nič. Nemôžeme, nemôže sa stavať do pozície rozhodcu o živote a rozhodnutí ženy alebo partnerov. Som za, pomáhajme týmto ženám v správnom rozhodnutí, ochráňme život dieťaťa a ponúknime zákon, ktorý nájde podporu u konzervatívnejších aj liberálnejších poslancov.
Ďakujem.
15. 5. 2020 13:52:02 - 13:52:58 7. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 22 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
85.
Ja by som chcela zareagovať na slová pani Žitňanskej, že nikdy nevieme, kedy budeme takúto pomoc potrebovať. Je to veľká pravda. A ja prajem všetkým zdravotne postihnutým, ktorých je na Slovensku asi pol milióna, aby sme ich v našej spoločnosti začali vnímať a vidieť, pretože sa do nášho zorného uhla pohľadu nemajú možnosť inak dostať. Naše fyzické verejné prostredie je nadizajnované pre ľudí bez zdravotného obmedzenia a toto je aj dôvod chýbajúceho kontaktu, z ktorého často pramenia nesprávne očakávania a hlavne neporozumenie toho, že ľudia so zdravotným obmedzením môžu rozvinúť svoj ľudský potenciál a ním prispieť pre dobro nás všetkých. Ďakujem pani Žitňanskej aj pani komisárke za perfektne vypracovanú správu. Veľká vďaka za vašu prácu. (Potlesk.)

Deň v parlamente

<- ->