Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 9. 2021 9:58:56 - 9:59:39 40. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán Kočiš, ďakujem za vaše slová, ktoré ste povedal, že takéto deti musíme naďalej podporovať a podávať im pomocnú ruku. Pán Vašečka, za vaše slová, hľadáme najlepšie riešenie, to my vždy na školskom výbore, snažíme sa. Pán Habánik, áno, musíme prejsť ešte dlhou cestou, ale raz začať musíme a páčilo sa mi tiež, ako ste povedal, že nám záleží na každom a jednom dieťati a žiakovi. Ja si myslím, že pán poslanec Dominik Drdul je skvelým príkladom toho, ako inklúzia funguje. Ďakujem vám všetkým za vaše názory a Dominikovi Drdulovi držím palce, aby to dotiahol veľmi, veľmi ďaleko. Veľká vďaka.
21. 9. 2021 9:47:47 - 9:52:19 40. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, skúste na chvíľu zaspomínať koľko ste mali spolužiakov a spolužiačok so zdravotným znevýhodnením za vaše žiacke a študentské roky. Mne by nato stačila jedna ruka a to keď zoberiem do úvahy základnú školu, strednú školu a vysokú školu. Najhoršie však je, že mnohým ľuďom ani nenapadlo kde takéto deti sú a kde sa vôbec vzdelávajú. Pre mňa ale určite ale určite aj mnohých iných do istého veku jednoducho neexistovali. Dnes je to však inak a spoločnosť a zvlášť školstvo sa začína pomaly otvárať aj ľuďom z rôznymi druhmi postihnutí a môže zato aj niečo čo sa nazýva inklúzia a inkluzívne formy vzdelávania. Slovenská republika pri implementácii princípu inklúzie vo výchove a vzdelávaní vychádza z myšlienky, že inklúzia sa týka všetkých v školskom prostredí. Teda všetkých detí, žiakov, študentov, učiteľov, vychovávateľov, rodičov i ďalších aktérov výchovy a vzdelávania ale aj politiky podpory mládeže, zamestnanosti a ďalších oblastí života. Vytvorenie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie je ľudské právo. Vychádzame z týchto východiskových dokumentov všeobecnej deklarácie ľudských práv, deklarácie práv dieťaťa, dohovoru OSN o právach dieťaťa, svetovej deklarácie vzdelania pre všetkých, deklarácii zo Salamanky, deklarácii z Incheonu, dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, všeobecný komentár č. 4/2016 o práve na inkluzívne vzdelávanie a zo záverov Rady o účinnom vedení v oblasti vzdelávania.
Cieľ zabezpečiť inkluzívne vzdelávanie je pre Slovensko právne záväzný už od 25. júna 2010 keď Slovenská republika pristúpila k dohovoru OSN o práva osôb so zdravotným postihnutím, ktorý má ako medzinárodná zmluva podľa č. 6 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi. Podľa čl. 24 ods. 1 tohto dohovoru zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Na účel uplatňovania tohto práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany zabezpečia začleňujúci vzdelávací systém na všetkých úrovniach a celoživotné vzdelávanie. Podľa odseku 2 písmeno b) zmluvné strany zabezpečia, aby osoby so zdravotným postihnutím mali na rovnakom základe s ostatným prístup k inkluzívnemu kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu v spoločenstve, v ktorom žijú, a aby sa im poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami. Štát zmluvná strana sa zaviazal k potrebnej zmene legislatívy, úprave zákonných a podzákonných noriem tak, aby podporovali inklúziu a zároveň k vypusteniu všetkých noriem, ktoré jej odporujú čl. IV ods. 1 dohovoru.
Tento dohovor ako aj ďalšie dokumenty predpokladajú postupnú premenu školského systému na inkluzívny. Zároveň je na jeho základe právo na inkluzívne vzdelávanie vrátane primeraných úprav vzdelávacieho prostredia. Pre jednotlivca okamžité okamžite uplatiteľné. Inklúzia ako jeden zo základných princípov výchovy a vzdelávania bude zahrnutá do zákona, o ktorom rozprávame č. 245/2008 je to zákon o výchove a vzdelávaní teda školský zákon. Hlavným cieľom inkluzívneho vzdelávania je, aby mali všetky deti a žiaci možnosť rozvíjať svoj osobný potenciál v škole, ktorú majú najbližšie k miestu svojho bydliska alebo pre ktorú sa rozhodnú a rozvíjať svoj osobný potenciál v živote a neskôr na trhu práce. Inštitúcia, škola, ktorá dieťa, žiaka a študenta vzdeláva musí byť nastavená tak, aby v rámci inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní rešpektovala jedinečnosť každého dieťaťa, žiaka, študenta a jeho možnostiam prispôsobovala ciele a obsah vzdelávania ako aj vzdelávacie metódy a formy hodnotenia. Ďakujem veľmi za pozornosť.
21. 9. 2021 9:26:20 - 9:26:48 40. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Ďakujem. Pani Hatráková, samozrejme toto je možné. Samozrejme v spolupráci s pánom ministrom, ktorý je tu môže na to nakoniec zareagovať, ale určite je to všetko o vzájomnej komunikácii. Pán Kočiš, musím sa vám poďakovať tiež za vašu faktickú a rozprával ste z môjho srdca a presne tak ako to je. Ďakujem vám veľmi pekne obidvom.
21. 9. 2021 9:16:53 - 9:23:25 40. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ku školstvu ma viaže mnohé: absolvovala som Pedagogickú fakultu, vyše 20 rokov som učila a ako rodič som vodila svoje dieťa do školy. Teraz sa snažím zmenami v zákonoch podporiť rôzne školské reformy a dobré návrhy.
Cieľom návrhu vládneho zákona je vrátiť sa k tomu najpodstatnejšiemu: k učiteľovi, tejto dlho zaznávanej bytosti, na ktorej popri tom všetkom stojí a padá a v neposlednom rade dať školám potrebnú voľnosť, rozviazať ruky dobrým riaditeľom škôl a tvorivým učiteľom. To najpodstatnejšie je učiteľ, lebo pre úspech žiaka je najdôležitejšia osobnosť práve učiteľa. V reálnom živote sú učitelia vystavení zvýšeným požiadavkám, aby zabezpečili, že deti vedia predpísaný obsah, či dosahujú solídne výsledky v národných a medzinárodných meraniach, ale tak isto, aby sa podieľali na ich výchove a popritom boli inovátormi, tvorivými pracovníkmi, koučmi. Toto všetko majú zvládať sami, mnohokrát v izolácii tried, bez tímovej spolupráce a s nedostatočným technickým vybavením. Tieto požiadavky bývajú kladené na učiteľov, ktorí mnohokrát nemajú na to metodické a didaktické nástroje. Nemajú s takýmto fungovaním skúsenosti, nedostávajú žiadnu alebo len minimálnu podporu, aby dokázali takto pracovať.
Nároky, ktoré sa v súčasnosti kladú na pedagogických a odborných zamestnancov nie sú zanedbateľné, ale je to len preto, aby prácu, respektíve poslanie vykonávali čo najlepšie. Aby svojím pôsobením napomáhal rodičom pri výchove a vzdelávaní ich detí a podporovali dobré vzťahy vo vzťahovom trojuholníku žiak – učiteľ – rodič.
Preto návrh obsahuje viaceré zmeny a doplnenia, ktoré majú odbremeniť učiteľov a zjednodušiť niektoré procesy. Napríklad zjednodušenie preukazovania bezúhonnosti učiteľov, aby škola bola bezpečným prostredím pre naše deti; zjednodušenie zaraďovania do kariérových stupňov a vykonávanie atestácií; zjednodušenie organizovania všetkých druhov vzdelávania v profesijnom rozvoji a uvádzania pedagogických zamestnancov.
Škola je miestom individuálneho rozvoja žiakov, tímovej spolupráce a komunikácie všetkých aktérov vzdelávania a širšej verejnosti. Podobne ako orchester, aj pedagogický tím funguje najlepšie, keď všetci jeho členovia „hrajú“ koordinovane a synchronizovane, to je v duchu rovnakých princípov, podľa rovnakých pravidiel a vo vzájomnej spolupráci a interakcii. V škole by mal panovať tímový duch, vzájomná podpora a pracovná komunikácia medzi učiteľmi by mala byť častá a prirodzená.
Preto je v návrhu zahrnutá možnosť zriadenia školského podporného tímu i vytvorenie novej kategórie pedagogického zamestnanca – školský digitálny koordinátor.
Škola a školská trieda sú miesta, v ktorých dieťa, študent trávi významnú časť svojho života. Dostáva sa tu do rozličných sociálnych vzťahov a situácií, ktoré sú zdrojom rôznych podnetov od pozitívnych až po negatívne a je miestom v ktorom sa niekedy u žiaka vyskytujú vážnejšie problémy, ktoré sa môžu prejaviť ako poruchy v správaní. Kľúčovým postavením v školskom prostredí je kooperácia a integrita školského psychológa, špeciálneho pedagóga, logopéda a učiteľa ako tvorivých partnerov a spolu hľadajúcich najúčinnejšie výstupy v smerovaní zdravého osobnostného vývinu detí a mládeže.
Preto je dôležité zosúladiť vymedzenie pracovnej činnosti vykonávanej v kategóriách psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg a sociálny pedagóg s navrhovanými úpravami v novele školského zákona.
Školy všade na svete sú plné detí s rôznymi trápeniami, ktoré si sami nespôsobili, deti, ktoré potrebujú od sveta dospelých pomoc, bezpečie, podporu, pocit spolupatričnosti a lásku. Dnešná doba potrebuje pedagógov, ktorí učiteľstvo vnímajú ako pomáhajúcu profesiu. Nie akademikov, nie úradníkov, ale skôr empatických sprievodcov. Profesionálov, ktorí za svoje poslanie považujú rozvíjanie múdrosti žiakov, ich sebaúcty a úcty voči druhým. Sprievodcov, ktorí podporujú u žiakov zodpovednosť za seba aj voči ľuďom a prostrediu, autonómnosť pri prijímaní rozhodnutí a preberaní zodpovednosti za ne. Sprievodcov, ktorí stimulujúc u žiakov rozvoj iniciatívy, kreativity, samostatnosti, schopnosti pracovať v tímoch a byť druhým nápomocný. Učiteľov, ktorí odhaľujú a rozvíjajú špecifické talenty a nadania svojich žiakov. Učiteľov, ktorí svojím pôsobením pomáhajú rodičom pri výchove a vzdelávaní ich detí a podporujú dobré vzťahy medzi učiteľom, žiakom a rodičom. Aby tieto ciele učiteľ dosiahol sám musí byť intelektuálne zvedavý, aby mal široké spektrum záujmov a aby sa neustále sám učil nové veci. Iba tak dokáže pre takéto životné nastavenie získať aj svojich žiakov a umožniť im objavovať to, ako nejaký poznatok, zručnosť alebo hodnota môže priamo vplývať na ich život, na ich rozhodovanie sa o vlastnom živote i aktívne zapájanie sa do života spoločnosti.
Dovolím si tvrdiť, že perfektný učiteľ neexistuje. Ale ak tvrdo pracujete, máte radi svojich žiakov a stále sa učíte niečo nové, máte k nemu veľmi blízko. Veľmi si želám, aby učiteľ svoje povolanie považoval za najkrajšiu prácu na svete.
Vládny návrh zákona – okrem iného – aj preto dáva dôraz na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov formou poskytnutia dotácie, zjednodušenia organizovania vzdelávania v profesijnom rozvoji, spresňuje podmienky jeho financovania a umožňuje jeho absolvovanie aj ďalším fyzickým osobám, na ktoré sa zákon inak nevzťahuje. Verím, že tento návrh zákona sa po schválení implementuje aj v praxi a naplní svoje ciele.
Ďakujem vám za pozornosť a v závere by som chcela povedať len to, že ja si myslím, že povolanie učiteľ je ozaj to najkrajšie na svete. Ďakujem.
21. 9. 2021 9:14:49 - 9:16:26 40. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač 639. Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu do ktorej sa hlásim ako prvá.
17. 9. 2021 12:29:19 - 12:29:55 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
164.
Ďakujem. Pani kolegynka, ďakujem za tvoj pohľad pediatričky. Povedala si, takto by to malo byť v ideálnom svete. Poďme sa teda spoločne pokúsiť vyprecizovať tento zákon tak, aby bola spokojnosť na všetkých stranách. Sme rodičia, sme starí rodičia a myslím si, že pre naše deti a naše vnúčatá urobíme maximum a urobíme takmer všetko, čo môžeme. Určite tento zákon nie je dokonalý, ale poďme teda spoločne ho urobiť dokonalým. Ďakujem.
17. 9. 2021 11:24:51 - 11:25:24 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
114.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, súhlasím s vami, ak zachránime jediný život v škole, má tento zákon zmysel. Ja ho plne ako pedagóg podporujem. A školské sestry by mali byť vlastne súčasťou podporných školských tímov v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov. A aj tým by sme vedeli do budúcna vytvoriť na školách bezpečné prostredie pred šírením pandémie.
Od septembra by sa mali spustiť pilotné projekty školských sestier, ktoré taktiež veľmi podporujem.
A ďakujem za tento zákon.
23. 6. 2021 10:28:49 - 10:30:06 32. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 569 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Lucka, hovoríš o problémoch s psychológmi. Ja by som povedala, že máme problémy aj s nami s ľuďmi ako vnímame tieto detičky. Ja som zhruba pred 10 rokmi bola štatutárkou občianskeho združenia Hip - hopového tanečného centa a už vtedy sme s týmito deťmi s diagnózou autizmu tancovali. Bola to pre nás nesmierne zaujímavá, nieže zaujímavá, ale nesmierne prínosná, prínosná skúsenosť do života pracovať s takýmito detičkami. Keby ste videli tých našich 150 detí, ktoré sa pozerali na tie autistické detičky ako sa snažia, ako tancujú, bolo to niečo, zimomriavky nám všetkým prebehali po tele. Bolo to fantastické, skvelé. Tie naše deti ich prijali. Ale predstavte si to prekvapenie, keď sme prišli s tými deťmi na Majstrovstvá Slovenska a tam nám zakázali exhibične vystúpiť. Prečo? Pretože tie deti sú iné. Bolo to strašné. Tie deti polroka tancovali a trénovali, aby mohli tri minúty vystúpiť a bolo nám to zakázané. Do dnešného dňa to tej šéfke, ktorá to organizovala, neviem zabudnúť. Takže ja si myslím, že problém je aj v nás ľuďoch. Ďakujem.
22. 6. 2021 15:31:40 - 15:31:56 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 510 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som odpovedať pánovi Kotlebovi. My sme tento zákon pripravovali v úzkej spolupráci s ministerstvom školstva, a teda aj so Štátnou školskou inšpekciou.
22. 6. 2021 15:20:25 - 15:30:04 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 510 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pred Slovenskom stojí úloha zvládnuť implementáciu povinného predprimárneho vzdelávanie deti od piatich rokov, počnúc školských rokom 2021/2022 a následne prijať do materských škôl čo najviac mladších žiakov, mladších detí, pardon.
Európska únia radí predprimárne vzdelávanie medzi svoje priority. Národný kontrolný úrad Slovenskej republiky identifikoval výrazné zaostávanie Slovenska za cieľmi Európskej únie, aj keď sa k nim aktívne hlási. Slovensko malo tretí najnižší podiel detí v materských školách od štyroch rokov po povinný nástup do školy zo všetkých členských krajín Európskej únie. Nízky podiel zaškolenosti sa týkal hlavne detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, marginalizovaných skupín a detí so zdravotným znevýhodnením. Považovať tému predprimárneho vzdelávania iba za záležitosť obce je nedostatočné a širšia participácia štátu na tom, aby materské školy plnili celospoločenské úlohy je nevyhnutná. Zákon o povinnom predprimárnom vzdelávaní bol prijatý v roku 2019 s účinnosťou od 1. januára 2021. Časom sa menia pojmy a kedysi predškolská výchova sa dnes vola predprimárne vzdelávanie. Súvisí to s tým, že vzdelávanie sa delí na stupne podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácie. Konkrétne má tento stupeň vzdelania v rannom veku označenie ISCED 0. Každé dieťa, ktoré dovŕši päť rokov veku k 31. augustu 2021 musí byť prihlásené do škôlky. Tá škôlka však musí byť zaradená do siete škôl a školských zariadení. Ak tak rodič neurobí môže prísť o detské prídavky. Samozrejme nestačí dieťa do škôlky len zapísať, ale treba dbať aj o jeho pravidelnú dochádzku. Povinné predprimárne vzdelávanie môže trvať maximálne dva roky. Najskôr je to bežný rok, ak potom dieťatko nesplní školskú spôsobilosť, môže mať ešte rok pokračovanie. Štát zadefinoval, že 5-ročné dieťa musí plniť predprimárne vzdelávanie mal by teda zabezpečiť garanciu miesta. Ale my vieme, že v Bratislave a v Košiciach s tým budú mať problém. A práve preto prichádzame s našou malou novelou, niektorí síce povedia, že je to neskoro, ale ja poviem dôležité a vďakabohu že to vôbec prichádza, pretože tým rozšírime kapacity a pomôžeme deťom a pomôžeme rodičom. V prípade týchto nesieťových zariadení ide viac, ide o viac ako 3 700 predškolákov. V takýchto nesieťových zariadeniach je zhruba 44 tis. detí. Cieľom nášho návrhu zákona je v súlade už platnou legislatívnou úpravou povinného predškolského vzdelávania k 1. septembru 21 rozšírenie možnosti a zákonných predpokladov na jeho plnohodnotné absolvovanie aj v zariadeniach, ktoré nie sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení, čím sa pri vynaložení minimálnych nákladov po prvé, výrazne posilnia v súčasnosti nepostačujúce kapacity, po druhé, zachová sa kontinuita a rozšíri sa ponuka o novú formu predškolského vzdelávania, ktorá rešpektuje potreby, špecifiká detí a požiadavky rodičov. A po tretie, prostredníctvom novovytvoreného registra sa získa ucelený pohľad a možnosť kontroly už existujúcich nesieťových predškolských zariadení.
Asi všetci sme mali deti v materskej škole, takže viete, že podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálne emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje dieťa na život v spoločnosti. Predprimárne vzdelávanie ma dlhodobo svoj štátny vzdelávací program, ktorý je stanovený štátom. Štátny pedagogický ústav a ministerstvo školstva vypracovalo metodický materiál, ktorý pomôže aj rodičom detí v individuálnom vzdelávaní. Spomeniem vzdelávacie oblasti v ktorých sa dieťa vzdeláva: jazyk a komunikácie, matematika, práca s informáciami, prírodovedná oblasť, človek a spoločnosť, človek a svet práce, hudobná výchova, výtvarná výchov, zdravie a pohyb. Ministerstvo školstva, ktoré bude viesť tento register zapíše iba tie zariadenia predprimárneho vzdelávania, kde zriaďovateľ predloží
1. rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva
===== zdravie a pohyb. Ministerstvo školstva, ktoré bude viesť tento register zapíše iba tie zariadenia predprimárneho vzdelávania, kde zriaďovateľ predloží
1. rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky. To znamená, že tie priestory sú vyhovujúce, nie sú to kadejaké priestory, možno že odpoviem aj niekomu na otázku. Takže priestory sú vyhovujúce. 2. Program povinného predprimárneho vzdelávania je v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a so štátnym vzdelávacím programom.
3. Doklady, ktoré preukazujú personálne zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania osobami, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady, to znamená, že tieto deti budú vzdelávať panie učiteľky so vzdelaním. Register sa zatiaľ, ako sme počuli, nachádza v prechodných ustanoveniach s obmedzenou platnosťou a účinnosťou do 31. augusta 2024.
Preto bude potrebné ďalej zrozumiteľne zadefinovať podmienky fungovania tohto registra naďalej zo strany ministerstva školstva. Ministerstvo týmto registrom získa takmer komplexný prehľad o všetkých poskytovateľoch predprimárneho vzdelávania, ktorý v súčasnosti v štatistikách absentuje. Ďalej o deťoch navštevujúcich zariadenia mimo siete škôl a školských zariadení, ktoré sú prezentované ako deti, o ktorých nevieme, v akej starostlivosti sa dnes nachádzajú. Ďalej o zariadeniach, ktoré doteraz nebolo možné zo strany ministerstva kontrolovať a regulovať a o forme a kvalite poskytovaného vzdelávania v týchto zariadeniach.
Takže tieto zariadenia, ktoré budú v registri poskytujú povinné predprimárne vzdelávanie v rozsahu najmenej štyroch hodín alebo celodenne, alebo je dieťa individuálne vzdelávané doma, no musí byť zapísané v kmeňovej materskej škole. Po druhé, takéto zariadenie vedie dokumentáciu o povinnom predprimárnom vzdelávaní, ktorá obsahuje triednu knihu, osobný spis dieťaťa, program povinného predprimárneho vzdelávania, doklady o prijatí na takéto vzdelávanie a osvedčenie o získaní tohto predprimárneho vzdelania.
Po tretie, oznamuje obci podľa trvalého pobytu detí zo zoznam detí, ktorým poskytuje povinné predprimárne vzdelávanie. Po štvrté, toto vzdelávanie v tomto zariadení môže kontrolovať Štátna školská inšpekcia. A som presvedčená, že ak táto inšpekcia zistí nejaké pochybenie, tak bude rázne konať. Po piate, zariadenie dostane príspevok na výchovu a vzdelávanie na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Poskytuje sa na roky od roku 2021 do 24. Tento príspevok na výchovu a vzdelávanie však musí byť použitý len na učebné pomôcky, kompenzačné pomôcky, pracovné zošity, na spotrebný materiál. Jednoducho priamo na výchovu a vzdelávanie. Po šieste, tieto registrované zariadenia vypracúvajú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok a predkladajú ju zriaďovateľovi.
Na záver už len dodávam, návrhom sa do zákona dopĺňa oprávnenie nesieťových zariadení plnohodnotne pokračovať v predprimárnom vzdelávaní detí v predškolskom veku, čím sa zachováva a zároveň aj vytvára ďalšia forma vzdelávania ako alternatíva k už existujúcej úprave poskytovania povinného predprimárneho vzdelávania s cieľom zjednodušiť a zefektívniť celý proces. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť existenciu registra a zaregistrovanie zariadení predprimárneho vzdelania tak, aby boli zaregistrované k 1. septembru 2021 sa navrhuje účinnosť dňom vyhlásenia. Povinné predprimárne vzdelávanie zabezpečí, že žiadne dieťa neostane bokom, že každému dieťaťu sa zvýšia šance byť vo vzdelávaní úspešný, že pred začiatkom vzdelávania v základnej škole sa deti dostanú na vyrovnanejšiu štartovaciu čiaru a že každé dieťa dostane príležitosť byť v kvalitnom vzdelávacom prostredí s dobrými a užitočnými podnetmi pre svoj rozvoj.
Ja verím, že túto našu malú novelu podporíte, pretože je potrebná a týmto podporíme, pomôžeme zhruba 3 700 deťom. Ďakujem veľmi pekne.
22. 6. 2021 15:20:25 - 15:30:04 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 510 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pred Slovenskom stojí úloha zvládnuť implementáciu povinného predprimárneho vzdelávanie deti od piatich rokov, počnúc školských rokom 2021/2022 a následne prijať do materských škôl čo najviac mladších žiakov, mladších detí, pardon.
Európska únia radí predprimárne vzdelávanie medzi svoje priority. Národný kontrolný úrad Slovenskej republiky identifikoval výrazné zaostávanie Slovenska za cieľmi Európskej únie, aj keď sa k nim aktívne hlási. Slovensko malo tretí najnižší podiel detí v materských školách od štyroch rokov po povinný nástup do školy zo všetkých členských krajín Európskej únie. Nízky podiel zaškolenosti sa týkal hlavne detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, marginalizovaných skupín a detí so zdravotným znevýhodnením. Považovať tému predprimárneho vzdelávania iba za záležitosť obce je nedostatočné a širšia participácia štátu na tom, aby materské školy plnili celospoločenské úlohy je nevyhnutná. Zákon o povinnom predprimárnom vzdelávaní bol prijatý v roku 2019 s účinnosťou od 1. januára 2021. Časom sa menia pojmy a kedysi predškolská výchova sa dnes vola predprimárne vzdelávanie. Súvisí to s tým, že vzdelávanie sa delí na stupne podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácie. Konkrétne má tento stupeň vzdelania v rannom veku označenie ISCED 0. Každé dieťa, ktoré dovŕši päť rokov veku k 31. augustu 2021 musí byť prihlásené do škôlky. Tá škôlka však musí byť zaradená do siete škôl a školských zariadení. Ak tak rodič neurobí môže prísť o detské prídavky. Samozrejme nestačí dieťa do škôlky len zapísať, ale treba dbať aj o jeho pravidelnú dochádzku. Povinné predprimárne vzdelávanie môže trvať maximálne dva roky. Najskôr je to bežný rok, ak potom dieťatko nesplní školskú spôsobilosť, môže mať ešte rok pokračovanie. Štát zadefinoval, že 5-ročné dieťa musí plniť predprimárne vzdelávanie mal by teda zabezpečiť garanciu miesta. Ale my vieme, že v Bratislave a v Košiciach s tým budú mať problém. A práve preto prichádzame s našou malou novelou, niektorí síce povedia, že je to neskoro, ale ja poviem dôležité a vďakabohu že to vôbec prichádza, pretože tým rozšírime kapacity a pomôžeme deťom a pomôžeme rodičom. V prípade týchto nesieťových zariadení ide viac, ide o viac ako 3 700 predškolákov. V takýchto nesieťových zariadeniach je zhruba 44 tis. detí. Cieľom nášho návrhu zákona je v súlade už platnou legislatívnou úpravou povinného predškolského vzdelávania k 1. septembru 21 rozšírenie možnosti a zákonných predpokladov na jeho plnohodnotné absolvovanie aj v zariadeniach, ktoré nie sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení, čím sa pri vynaložení minimálnych nákladov po prvé, výrazne posilnia v súčasnosti nepostačujúce kapacity, po druhé, zachová sa kontinuita a rozšíri sa ponuka o novú formu predškolského vzdelávania, ktorá rešpektuje potreby, špecifiká detí a požiadavky rodičov. A po tretie, prostredníctvom novovytvoreného registra sa získa ucelený pohľad a možnosť kontroly už existujúcich nesieťových predškolských zariadení.
Asi všetci sme mali deti v materskej škole, takže viete, že podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálne emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje dieťa na život v spoločnosti. Predprimárne vzdelávanie ma dlhodobo svoj štátny vzdelávací program, ktorý je stanovený štátom. Štátny pedagogický ústav a ministerstvo školstva vypracovalo metodický materiál, ktorý pomôže aj rodičom detí v individuálnom vzdelávaní. Spomeniem vzdelávacie oblasti v ktorých sa dieťa vzdeláva: jazyk a komunikácie, matematika, práca s informáciami, prírodovedná oblasť, človek a spoločnosť, človek a svet práce, hudobná výchova, výtvarná výchov, zdravie a pohyb. Ministerstvo školstva, ktoré bude viesť tento register zapíše iba tie zariadenia predprimárneho vzdelávania, kde zriaďovateľ predloží
1. rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva
===== zdravie a pohyb. Ministerstvo školstva, ktoré bude viesť tento register zapíše iba tie zariadenia predprimárneho vzdelávania, kde zriaďovateľ predloží
1. rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky. To znamená, že tie priestory sú vyhovujúce, nie sú to kadejaké priestory, možno že odpoviem aj niekomu na otázku. Takže priestory sú vyhovujúce. 2. Program povinného predprimárneho vzdelávania je v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a so štátnym vzdelávacím programom.
3. Doklady, ktoré preukazujú personálne zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania osobami, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady, to znamená, že tieto deti budú vzdelávať panie učiteľky so vzdelaním. Register sa zatiaľ, ako sme počuli, nachádza v prechodných ustanoveniach s obmedzenou platnosťou a účinnosťou do 31. augusta 2024.
Preto bude potrebné ďalej zrozumiteľne zadefinovať podmienky fungovania tohto registra naďalej zo strany ministerstva školstva. Ministerstvo týmto registrom získa takmer komplexný prehľad o všetkých poskytovateľoch predprimárneho vzdelávania, ktorý v súčasnosti v štatistikách absentuje. Ďalej o deťoch navštevujúcich zariadenia mimo siete škôl a školských zariadení, ktoré sú prezentované ako deti, o ktorých nevieme, v akej starostlivosti sa dnes nachádzajú. Ďalej o zariadeniach, ktoré doteraz nebolo možné zo strany ministerstva kontrolovať a regulovať a o forme a kvalite poskytovaného vzdelávania v týchto zariadeniach.
Takže tieto zariadenia, ktoré budú v registri poskytujú povinné predprimárne vzdelávanie v rozsahu najmenej štyroch hodín alebo celodenne, alebo je dieťa individuálne vzdelávané doma, no musí byť zapísané v kmeňovej materskej škole. Po druhé, takéto zariadenie vedie dokumentáciu o povinnom predprimárnom vzdelávaní, ktorá obsahuje triednu knihu, osobný spis dieťaťa, program povinného predprimárneho vzdelávania, doklady o prijatí na takéto vzdelávanie a osvedčenie o získaní tohto predprimárneho vzdelania.
Po tretie, oznamuje obci podľa trvalého pobytu detí zo zoznam detí, ktorým poskytuje povinné predprimárne vzdelávanie. Po štvrté, toto vzdelávanie v tomto zariadení môže kontrolovať Štátna školská inšpekcia. A som presvedčená, že ak táto inšpekcia zistí nejaké pochybenie, tak bude rázne konať. Po piate, zariadenie dostane príspevok na výchovu a vzdelávanie na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Poskytuje sa na roky od roku 2021 do 24. Tento príspevok na výchovu a vzdelávanie však musí byť použitý len na učebné pomôcky, kompenzačné pomôcky, pracovné zošity, na spotrebný materiál. Jednoducho priamo na výchovu a vzdelávanie. Po šieste, tieto registrované zariadenia vypracúvajú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok a predkladajú ju zriaďovateľovi.
Na záver už len dodávam, návrhom sa do zákona dopĺňa oprávnenie nesieťových zariadení plnohodnotne pokračovať v predprimárnom vzdelávaní detí v predškolskom veku, čím sa zachováva a zároveň aj vytvára ďalšia forma vzdelávania ako alternatíva k už existujúcej úprave poskytovania povinného predprimárneho vzdelávania s cieľom zjednodušiť a zefektívniť celý proces. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť existenciu registra a zaregistrovanie zariadení predprimárneho vzdelania tak, aby boli zaregistrované k 1. septembru 2021 sa navrhuje účinnosť dňom vyhlásenia. Povinné predprimárne vzdelávanie zabezpečí, že žiadne dieťa neostane bokom, že každému dieťaťu sa zvýšia šance byť vo vzdelávaní úspešný, že pred začiatkom vzdelávania v základnej škole sa deti dostanú na vyrovnanejšiu štartovaciu čiaru a že každé dieťa dostane príležitosť byť v kvalitnom vzdelávacom prostredí s dobrými a užitočnými podnetmi pre svoj rozvoj.
Ja verím, že túto našu malú novelu podporíte, pretože je potrebná a týmto podporíme, pomôžeme zhruba 3 700 deťom. Ďakujem veľmi pekne.
22. 6. 2021 15:20:25 - 15:30:04 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 510 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pred Slovenskom stojí úloha zvládnuť implementáciu povinného predprimárneho vzdelávanie deti od piatich rokov, počnúc školských rokom 2021/2022 a následne prijať do materských škôl čo najviac mladších žiakov, mladších detí, pardon.
Európska únia radí predprimárne vzdelávanie medzi svoje priority. Národný kontrolný úrad Slovenskej republiky identifikoval výrazné zaostávanie Slovenska za cieľmi Európskej únie, aj keď sa k nim aktívne hlási. Slovensko malo tretí najnižší podiel detí v materských školách od štyroch rokov po povinný nástup do školy zo všetkých členských krajín Európskej únie. Nízky podiel zaškolenosti sa týkal hlavne detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, marginalizovaných skupín a detí so zdravotným znevýhodnením. Považovať tému predprimárneho vzdelávania iba za záležitosť obce je nedostatočné a širšia participácia štátu na tom, aby materské školy plnili celospoločenské úlohy je nevyhnutná. Zákon o povinnom predprimárnom vzdelávaní bol prijatý v roku 2019 s účinnosťou od 1. januára 2021. Časom sa menia pojmy a kedysi predškolská výchova sa dnes vola predprimárne vzdelávanie. Súvisí to s tým, že vzdelávanie sa delí na stupne podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácie. Konkrétne má tento stupeň vzdelania v rannom veku označenie ISCED 0. Každé dieťa, ktoré dovŕši päť rokov veku k 31. augustu 2021 musí byť prihlásené do škôlky. Tá škôlka však musí byť zaradená do siete škôl a školských zariadení. Ak tak rodič neurobí môže prísť o detské prídavky. Samozrejme nestačí dieťa do škôlky len zapísať, ale treba dbať aj o jeho pravidelnú dochádzku. Povinné predprimárne vzdelávanie môže trvať maximálne dva roky. Najskôr je to bežný rok, ak potom dieťatko nesplní školskú spôsobilosť, môže mať ešte rok pokračovanie. Štát zadefinoval, že 5-ročné dieťa musí plniť predprimárne vzdelávanie mal by teda zabezpečiť garanciu miesta. Ale my vieme, že v Bratislave a v Košiciach s tým budú mať problém. A práve preto prichádzame s našou malou novelou, niektorí síce povedia, že je to neskoro, ale ja poviem dôležité a vďakabohu že to vôbec prichádza, pretože tým rozšírime kapacity a pomôžeme deťom a pomôžeme rodičom. V prípade týchto nesieťových zariadení ide viac, ide o viac ako 3 700 predškolákov. V takýchto nesieťových zariadeniach je zhruba 44 tis. detí. Cieľom nášho návrhu zákona je v súlade už platnou legislatívnou úpravou povinného predškolského vzdelávania k 1. septembru 21 rozšírenie možnosti a zákonných predpokladov na jeho plnohodnotné absolvovanie aj v zariadeniach, ktoré nie sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení, čím sa pri vynaložení minimálnych nákladov po prvé, výrazne posilnia v súčasnosti nepostačujúce kapacity, po druhé, zachová sa kontinuita a rozšíri sa ponuka o novú formu predškolského vzdelávania, ktorá rešpektuje potreby, špecifiká detí a požiadavky rodičov. A po tretie, prostredníctvom novovytvoreného registra sa získa ucelený pohľad a možnosť kontroly už existujúcich nesieťových predškolských zariadení.
Asi všetci sme mali deti v materskej škole, takže viete, že podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálne emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje dieťa na život v spoločnosti. Predprimárne vzdelávanie ma dlhodobo svoj štátny vzdelávací program, ktorý je stanovený štátom. Štátny pedagogický ústav a ministerstvo školstva vypracovalo metodický materiál, ktorý pomôže aj rodičom detí v individuálnom vzdelávaní. Spomeniem vzdelávacie oblasti v ktorých sa dieťa vzdeláva: jazyk a komunikácie, matematika, práca s informáciami, prírodovedná oblasť, človek a spoločnosť, človek a svet práce, hudobná výchova, výtvarná výchov, zdravie a pohyb. Ministerstvo školstva, ktoré bude viesť tento register zapíše iba tie zariadenia predprimárneho vzdelávania, kde zriaďovateľ predloží
1. rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva
===== zdravie a pohyb. Ministerstvo školstva, ktoré bude viesť tento register zapíše iba tie zariadenia predprimárneho vzdelávania, kde zriaďovateľ predloží
1. rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky. To znamená, že tie priestory sú vyhovujúce, nie sú to kadejaké priestory, možno že odpoviem aj niekomu na otázku. Takže priestory sú vyhovujúce. 2. Program povinného predprimárneho vzdelávania je v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a so štátnym vzdelávacím programom.
3. Doklady, ktoré preukazujú personálne zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania osobami, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady, to znamená, že tieto deti budú vzdelávať panie učiteľky so vzdelaním. Register sa zatiaľ, ako sme počuli, nachádza v prechodných ustanoveniach s obmedzenou platnosťou a účinnosťou do 31. augusta 2024.
Preto bude potrebné ďalej zrozumiteľne zadefinovať podmienky fungovania tohto registra naďalej zo strany ministerstva školstva. Ministerstvo týmto registrom získa takmer komplexný prehľad o všetkých poskytovateľoch predprimárneho vzdelávania, ktorý v súčasnosti v štatistikách absentuje. Ďalej o deťoch navštevujúcich zariadenia mimo siete škôl a školských zariadení, ktoré sú prezentované ako deti, o ktorých nevieme, v akej starostlivosti sa dnes nachádzajú. Ďalej o zariadeniach, ktoré doteraz nebolo možné zo strany ministerstva kontrolovať a regulovať a o forme a kvalite poskytovaného vzdelávania v týchto zariadeniach.
Takže tieto zariadenia, ktoré budú v registri poskytujú povinné predprimárne vzdelávanie v rozsahu najmenej štyroch hodín alebo celodenne, alebo je dieťa individuálne vzdelávané doma, no musí byť zapísané v kmeňovej materskej škole. Po druhé, takéto zariadenie vedie dokumentáciu o povinnom predprimárnom vzdelávaní, ktorá obsahuje triednu knihu, osobný spis dieťaťa, program povinného predprimárneho vzdelávania, doklady o prijatí na takéto vzdelávanie a osvedčenie o získaní tohto predprimárneho vzdelania.
Po tretie, oznamuje obci podľa trvalého pobytu detí zo zoznam detí, ktorým poskytuje povinné predprimárne vzdelávanie. Po štvrté, toto vzdelávanie v tomto zariadení môže kontrolovať Štátna školská inšpekcia. A som presvedčená, že ak táto inšpekcia zistí nejaké pochybenie, tak bude rázne konať. Po piate, zariadenie dostane príspevok na výchovu a vzdelávanie na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Poskytuje sa na roky od roku 2021 do 24. Tento príspevok na výchovu a vzdelávanie však musí byť použitý len na učebné pomôcky, kompenzačné pomôcky, pracovné zošity, na spotrebný materiál. Jednoducho priamo na výchovu a vzdelávanie. Po šieste, tieto registrované zariadenia vypracúvajú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok a predkladajú ju zriaďovateľovi.
Na záver už len dodávam, návrhom sa do zákona dopĺňa oprávnenie nesieťových zariadení plnohodnotne pokračovať v predprimárnom vzdelávaní detí v predškolskom veku, čím sa zachováva a zároveň aj vytvára ďalšia forma vzdelávania ako alternatíva k už existujúcej úprave poskytovania povinného predprimárneho vzdelávania s cieľom zjednodušiť a zefektívniť celý proces. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť existenciu registra a zaregistrovanie zariadení predprimárneho vzdelania tak, aby boli zaregistrované k 1. septembru 2021 sa navrhuje účinnosť dňom vyhlásenia. Povinné predprimárne vzdelávanie zabezpečí, že žiadne dieťa neostane bokom, že každému dieťaťu sa zvýšia šance byť vo vzdelávaní úspešný, že pred začiatkom vzdelávania v základnej škole sa deti dostanú na vyrovnanejšiu štartovaciu čiaru a že každé dieťa dostane príležitosť byť v kvalitnom vzdelávacom prostredí s dobrými a užitočnými podnetmi pre svoj rozvoj.
Ja verím, že túto našu malú novelu podporíte, pretože je potrebná a týmto podporíme, pomôžeme zhruba 3 700 deťom. Ďakujem veľmi pekne.
22. 6. 2021 15:20:25 - 15:30:04 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 510 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pred Slovenskom stojí úloha zvládnuť implementáciu povinného predprimárneho vzdelávanie deti od piatich rokov, počnúc školských rokom 2021/2022 a následne prijať do materských škôl čo najviac mladších žiakov, mladších detí, pardon.
Európska únia radí predprimárne vzdelávanie medzi svoje priority. Národný kontrolný úrad Slovenskej republiky identifikoval výrazné zaostávanie Slovenska za cieľmi Európskej únie, aj keď sa k nim aktívne hlási. Slovensko malo tretí najnižší podiel detí v materských školách od štyroch rokov po povinný nástup do školy zo všetkých členských krajín Európskej únie. Nízky podiel zaškolenosti sa týkal hlavne detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, marginalizovaných skupín a detí so zdravotným znevýhodnením. Považovať tému predprimárneho vzdelávania iba za záležitosť obce je nedostatočné a širšia participácia štátu na tom, aby materské školy plnili celospoločenské úlohy je nevyhnutná. Zákon o povinnom predprimárnom vzdelávaní bol prijatý v roku 2019 s účinnosťou od 1. januára 2021. Časom sa menia pojmy a kedysi predškolská výchova sa dnes vola predprimárne vzdelávanie. Súvisí to s tým, že vzdelávanie sa delí na stupne podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácie. Konkrétne má tento stupeň vzdelania v rannom veku označenie ISCED 0. Každé dieťa, ktoré dovŕši päť rokov veku k 31. augustu 2021 musí byť prihlásené do škôlky. Tá škôlka však musí byť zaradená do siete škôl a školských zariadení. Ak tak rodič neurobí môže prísť o detské prídavky. Samozrejme nestačí dieťa do škôlky len zapísať, ale treba dbať aj o jeho pravidelnú dochádzku. Povinné predprimárne vzdelávanie môže trvať maximálne dva roky. Najskôr je to bežný rok, ak potom dieťatko nesplní školskú spôsobilosť, môže mať ešte rok pokračovanie. Štát zadefinoval, že 5-ročné dieťa musí plniť predprimárne vzdelávanie mal by teda zabezpečiť garanciu miesta. Ale my vieme, že v Bratislave a v Košiciach s tým budú mať problém. A práve preto prichádzame s našou malou novelou, niektorí síce povedia, že je to neskoro, ale ja poviem dôležité a vďakabohu že to vôbec prichádza, pretože tým rozšírime kapacity a pomôžeme deťom a pomôžeme rodičom. V prípade týchto nesieťových zariadení ide viac, ide o viac ako 3 700 predškolákov. V takýchto nesieťových zariadeniach je zhruba 44 tis. detí. Cieľom nášho návrhu zákona je v súlade už platnou legislatívnou úpravou povinného predškolského vzdelávania k 1. septembru 21 rozšírenie možnosti a zákonných predpokladov na jeho plnohodnotné absolvovanie aj v zariadeniach, ktoré nie sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení, čím sa pri vynaložení minimálnych nákladov po prvé, výrazne posilnia v súčasnosti nepostačujúce kapacity, po druhé, zachová sa kontinuita a rozšíri sa ponuka o novú formu predškolského vzdelávania, ktorá rešpektuje potreby, špecifiká detí a požiadavky rodičov. A po tretie, prostredníctvom novovytvoreného registra sa získa ucelený pohľad a možnosť kontroly už existujúcich nesieťových predškolských zariadení.
Asi všetci sme mali deti v materskej škole, takže viete, že podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálne emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje dieťa na život v spoločnosti. Predprimárne vzdelávanie ma dlhodobo svoj štátny vzdelávací program, ktorý je stanovený štátom. Štátny pedagogický ústav a ministerstvo školstva vypracovalo metodický materiál, ktorý pomôže aj rodičom detí v individuálnom vzdelávaní. Spomeniem vzdelávacie oblasti v ktorých sa dieťa vzdeláva: jazyk a komunikácie, matematika, práca s informáciami, prírodovedná oblasť, človek a spoločnosť, človek a svet práce, hudobná výchova, výtvarná výchov, zdravie a pohyb. Ministerstvo školstva, ktoré bude viesť tento register zapíše iba tie zariadenia predprimárneho vzdelávania, kde zriaďovateľ predloží
1. rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva
===== zdravie a pohyb. Ministerstvo školstva, ktoré bude viesť tento register zapíše iba tie zariadenia predprimárneho vzdelávania, kde zriaďovateľ predloží
1. rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky. To znamená, že tie priestory sú vyhovujúce, nie sú to kadejaké priestory, možno že odpoviem aj niekomu na otázku. Takže priestory sú vyhovujúce. 2. Program povinného predprimárneho vzdelávania je v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a so štátnym vzdelávacím programom.
3. Doklady, ktoré preukazujú personálne zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania osobami, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady, to znamená, že tieto deti budú vzdelávať panie učiteľky so vzdelaním. Register sa zatiaľ, ako sme počuli, nachádza v prechodných ustanoveniach s obmedzenou platnosťou a účinnosťou do 31. augusta 2024.
Preto bude potrebné ďalej zrozumiteľne zadefinovať podmienky fungovania tohto registra naďalej zo strany ministerstva školstva. Ministerstvo týmto registrom získa takmer komplexný prehľad o všetkých poskytovateľoch predprimárneho vzdelávania, ktorý v súčasnosti v štatistikách absentuje. Ďalej o deťoch navštevujúcich zariadenia mimo siete škôl a školských zariadení, ktoré sú prezentované ako deti, o ktorých nevieme, v akej starostlivosti sa dnes nachádzajú. Ďalej o zariadeniach, ktoré doteraz nebolo možné zo strany ministerstva kontrolovať a regulovať a o forme a kvalite poskytovaného vzdelávania v týchto zariadeniach.
Takže tieto zariadenia, ktoré budú v registri poskytujú povinné predprimárne vzdelávanie v rozsahu najmenej štyroch hodín alebo celodenne, alebo je dieťa individuálne vzdelávané doma, no musí byť zapísané v kmeňovej materskej škole. Po druhé, takéto zariadenie vedie dokumentáciu o povinnom predprimárnom vzdelávaní, ktorá obsahuje triednu knihu, osobný spis dieťaťa, program povinného predprimárneho vzdelávania, doklady o prijatí na takéto vzdelávanie a osvedčenie o získaní tohto predprimárneho vzdelania.
Po tretie, oznamuje obci podľa trvalého pobytu detí zo zoznam detí, ktorým poskytuje povinné predprimárne vzdelávanie. Po štvrté, toto vzdelávanie v tomto zariadení môže kontrolovať Štátna školská inšpekcia. A som presvedčená, že ak táto inšpekcia zistí nejaké pochybenie, tak bude rázne konať. Po piate, zariadenie dostane príspevok na výchovu a vzdelávanie na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Poskytuje sa na roky od roku 2021 do 24. Tento príspevok na výchovu a vzdelávanie však musí byť použitý len na učebné pomôcky, kompenzačné pomôcky, pracovné zošity, na spotrebný materiál. Jednoducho priamo na výchovu a vzdelávanie. Po šieste, tieto registrované zariadenia vypracúvajú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok a predkladajú ju zriaďovateľovi.
Na záver už len dodávam, návrhom sa do zákona dopĺňa oprávnenie nesieťových zariadení plnohodnotne pokračovať v predprimárnom vzdelávaní detí v predškolskom veku, čím sa zachováva a zároveň aj vytvára ďalšia forma vzdelávania ako alternatíva k už existujúcej úprave poskytovania povinného predprimárneho vzdelávania s cieľom zjednodušiť a zefektívniť celý proces. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť existenciu registra a zaregistrovanie zariadení predprimárneho vzdelania tak, aby boli zaregistrované k 1. septembru 2021 sa navrhuje účinnosť dňom vyhlásenia. Povinné predprimárne vzdelávanie zabezpečí, že žiadne dieťa neostane bokom, že každému dieťaťu sa zvýšia šance byť vo vzdelávaní úspešný, že pred začiatkom vzdelávania v základnej škole sa deti dostanú na vyrovnanejšiu štartovaciu čiaru a že každé dieťa dostane príležitosť byť v kvalitnom vzdelávacom prostredí s dobrými a užitočnými podnetmi pre svoj rozvoj.
Ja verím, že túto našu malú novelu podporíte, pretože je potrebná a týmto podporíme, pomôžeme zhruba 3 700 deťom. Ďakujem veľmi pekne.
17. 6. 2021 16:25:25 - 16:26:52 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 556 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
87.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a gestorský výbor do 14. septembra 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
17. 6. 2021 16:08:00 - 16:08:45 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 559 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
73.
Ďakujem za slovo. Taktiež vítam iniciatívu novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov. Ďakujem, pán Ledecký, za konkrétne príklady. Pochádzame z rovnakého regiónu, takže to veľmi dobre poznáme. Tieto regióny čelia vysokej miere nezamestnanosti, odchodu vzdelanej pracovnej sily a nedostatku podnikateľských aktivít a investícií. V súčasnosti máme na Slovensku dvadsať najmenej rozvinutých okresov. Spomeniem len Gelnicu, Sobrance, Sninu, Revúcu a tak ďalej a tak ďalej. Ja verím, že po schválení tohto zákona sa tento počet zníži, pretože si myslím, že ľudia vo všetkých regiónoch na Slovensku si zaslúžia rovnaké príležitosti a podmienky na kvalitný život.
Ďakujem veľmi pekne a podporujem.
11. 5. 2021 16:01:45 - 16:02:33 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
68.
Ďakujem za slovo. Veľmi oceňujem, že kolegovia prišli s týmto návrhom zákona, ktorý umožňuje prijímateľovi sociálnej služby v zariadeniach sociálnej, sociálnych služieb určiť si dôverníka. Starší ľudia sú najohrozenejšou a najrizikovejšou skupinou, čo potvrdila aj súčasná pandemická kríza, ktorá odkryla množstvo problémov a nedostatkov v starostlivosti a ochrane práv seniorov. Je veľmi dôležité venovať sa tejto problematike, dávať jej mimoriadnu pozornosť, pripraviť systémové opatrenia a prijať potrebnú legislatívu na ochranu a zabezpečenie dôstojného života seniorov.
Tento návrh, samozrejme, podporím a ďakujem zaň.
7. 5. 2021 12:38:20 - 12:38:54 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
81.
Ďakujem. Pani komisárka, rada by som vyzdvihla vašu prácu, váš aktívny prístup k podnetom, hľadanie pozitívnych zmien pre zlepšenia života a podmienok pre ľudí so zdravotným postihnutím, nielen v domácnostiach, ale aj v sociálnych zariadeniach. Chcem sa vám poďakovať za špecializovanú sekciu COVID-19, ktorú ste veľmi rýchlo zriadili.
Zároveň sa vám aj poďakovať za spoluprácu s organizáciou Fórum pre pomoc starším, pretože seniori si zaslúžia našu pozornosť a našu pomoc. Pozerala som tabuľku č. 37, kde máte napísané pracovné pozície zamestnancov úradu a ja by som bola veľmi rada pani komisárka, keby sme takto o rok našli tam ďalšiu pracovnú pozíciu a bola by to pozícia - odborný referent, právnik na referáte starostlivosti o seniorov. To by bolo fantastické.
Želám vám všetko dobré a naďalej pomáhajte srdcom.
5. 5. 2021 11:43:29 - 11:50:55 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
118.
Ja by som len chcela poďakovať kolegom a ja stále tvrdím, že len spoluprácou dokážeme veľké veci.
Ja by som mohla aj teraz odpovedať, pán Habánik, na ten register, ale môžeme to nakoniec nechať, nechať aj na ten školský výbor, už ako chcete, ale môžem potvrdiť len to, že do registra sa môžu zapísať len tie zariadenia, ktoré v podstate budú mať rozhodnutie z regionálneho úradu o uvedení priestorov do prevádzky. Čiže vlastne tá prevádzka musí spĺňať hygienické požiadavky. Potom, že program vzdelávania bude v súlade so štátnym vzdelávacím programom a že panie učiteľky budú mať doklady o tom, že spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Takže do tohto registra sa nemôže zapísať hocikto. Budú tam jasné pravidlá, ktoré budú aj kontrolovateľné Štátnou školskou inšpekciou. Ale ostatné si môžeme teda na školskom výbore.
Ďakujem.
5. 5. 2021 10:56:05 - 11:00:08 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
91.
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, cieľom predloženého návrhu zákona je v súlade s už platnou legislatívnou úpravou povinného predprimárneho vzdelávania k 1. septembru 2021 rozšírenie možností a zákonných predpokladov na jeho plnohodnotné absolvovanie aj v zariadeniach, ktoré nie sú zaradené do siete škôl a školských zariadení, čím pri vynaložení minimálnych nákladov
a) výrazne posilnia v súčasnosti nepostačujúce kapacity,
b) zachová sa kontinuita a rozšíri sa ponuka o novú formu predprimárneho vzdelávania, rešpektujúc špecifiká a potreby detí a požiadavky rodičov,
c) prostredníctvom novovytvoreného registra sa získa ucelený prehľad a možnosť kontroly už existujúcich nesieťových predškolských zariadení.
Nesieťové zariadenia sú povolené v zmysle zákona číslo 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, § 24 písm. c), ako prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa. Poskytujú predprimárne vzdelávanie v súlade s platnými princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania, zastrešujú výchovu a vzdelávanie pre deti do 6 rokov vrátane, vrátane detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Ide zväčša o menšie zariadenia s individuálnym prístupom, rešpektujúc špecifiká a potreby konkrétneho dieťaťa. Práve toto je najväčším prínosom a faktorom, ktorý odlišuje tento typ zariadení od štátnych sieťových materských škôl.
Na ilustráciu a podporu prijatia poslaneckého návrhu zákona uvádzam niekoľko údajov. Počet predškolákov v nesieťových zariadeniach k 1. septembru 2021 je 3 700. Počet detí v nesieťových zariadeniach je zhruba 42-tisíc. V navrhovanej novele zákona 245/2008 sa inštitút register nachádza zatiaľ v prechodných ustanoveniach a to s obmedzenou platnosťou a účinnosťou do 31. augusta 2024, preto je potrebné definovať a špecifikovať kritériá a podmienky fungovania registra tak, aby rozsah práv a povinností dotknutých subjektov rešpektoval princíp rovnosti, proporcionality a predvídateľnosti práva. (Ruch v sále.)
Inštitút registra je nástroj začlenenia rôznych typov zriaďovateľov pod gesciu ministerstva školstva. Ministerstvo tak nadobudne nástroj, vďaka ktorému získa takmer komplexný prehľad o všetkých poskytovateľoch predprimárneho vzdelávania, ktorý v súčasnosti v oficiálnych štatistikách absentuje, o deťoch navštevujúcich zariadenia mimo siete škôl a školských zariadení, ktoré sú tak prezentované ako deti, o ktorých nevieme, v akej starostlivosti sa dnes nachádzajú, o zariadeniach, ktoré doteraz nebolo možné zo strany ministerstva školstva kontrolovať a regulovať, o forme a kvalite poskytovaného vzdelávania v týchto zariadeniach.
Návrhom sa do zákona dopĺňa oprávnenie nesieťových zariadení plnohodnotne pokračovať v predprimárnom vzdelávaní detí v predškolskom veku, čím sa zachováva a zároveň aj vytvára ďalšia forma vzdelávania ako alternatíva k už existujúcej úprave poskytovania predprimárneho vzdelávania s cieľom zjednodušiť, zefektívniť celý proces.
Milé kolegyne, kolegovia, budeme radi, ak tento návrh zákona podporíte, pretože je viac než potrebný. Ďakujem pekne. (Ruch v sále.)
30. 4. 2021 14:13:12 - 14:13:48 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem za slovo. 12. mája, takmer pred rokom, som skladala sľub v tomto pléne a môžem povedať, že Igor Matovič sa odvtedy, čo ho poznám, vôbec nezmenil. Vždy mu išlo v prvom rade o zdravie a životy ľudí. Áno, nie je dokonalý, ale to nie sme ani my ostatní. Chcem sa vám, bývalý pán premiér a súčasný minister financií Igor Matovič, poďakovať za vašu prácu, za vašu snahu, za vašu silu.
Ďakujem. (Potlesk.)

Deň v parlamente

<- ->