Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
27. 10. 2021 17:15:32 - 17:15:52 48. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pán predseda. Keďže sú tu takéto návrhy, dávam procedurálny návrh, aby Národná rada odsúdila vyjadrenia obhajcov, ktorí zastupujú bývalých nominantov strany SMER o fyzickej likvidácii špeciálneho prokurátora Lipšica. Ďakujem pekne.
22. 10. 2021 11:44:05 - 11:45:24 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 646 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pán predseda. Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca, ktorý bol navrhnutý ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona. Návrh spĺňa formálno-právne náležitosti, predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol pán predseda ústavnoprávny výbor, rovnako určil lehoty pre ostatné výbory do 30 dní, gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania a prípadného schválenia v prvom čítaní. Myslím, že zo znenia návrhu je zrejmý účel tejto úpravy. Ako spravodajca navrhnutý gestorským výborom po rozprave navrhnem, aby Národná rada hlasovala o tomto návrhu zákona a rozhodla, či ho prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam samozrejme, ak sa tak stane, aby bol pridelený výborom, vrátane určenia lehôt. Ďakujem pekne. Prosím, otvorte rozpravu, pán predseda.
5. 10. 2021 9:37:27 - 9:39:27 40. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán poslanec Beluský, kým sa dostaneme k tým ústavným rozmerom, samozrejme, že ten trest je v súlade s ústavou, aby, aby sme tú debatu posunuli ďalej. Ja si myslím, že máme príliš veľa obligatórneho trestu prepadnutia majetku, to znamená, že príliš veľa skutkových podstát je podľa môjho názoru naviazaných na to, že súd musí uložiť tento trest. Myslím si, že ten trest by mal zostať súčasťou nášho právneho poriadku, ale je podľa mňa na mieste tá diskusia, že či naozaj pri tých všetkých a urobil by som to tak, to hovorím ako vstup do tej diskusie, že by som viac posilnil právomoc súdu. Nech súd vzhľadom na okolnosti prípadu sa rozhodne, či uloží alebo neuloží ten trest. Sú potom samozrejme trestné činy, kde by sme to mohli pokojne nechať ako obligatórny trest prepadnutia majetku, ktorý sa uloží s trestom odňatia slobody.
A čo sa týka toho, čo hovoril váš kolega, tam sa mi ťažko niečo dodáva, lebo mi to prišlo, že to nie je vstup do diskusie, to je niečo, čo on má uzavreté ako svoj vlastný názor a tam asi je zbytočné ho nejako presviedčať o tom, že je to inak. Ja len zopakujem to, čo som hovoril predtým. Komunikácia a pochopenie verejnosti je kľúčové pre udržanie právneho poriadku. Nie preto, aby niekto bol za pekného, nie preto, aby niekoho mala verejnosť rada a iného menej rada, ale preto, aby občania, ktorí sa zriekajú časti svojej slobody a odovzdávajú ju štátu, ktorí štátu dávajú autoritu, aby udržiavala koncept pokojného života, ak to takto môžem povedať, rozumeli, čo ten štát robí a prečo v určitých prípadoch zasahuje aj trestnou politikou. V tom je kľúčová tá komunikácia a preto je dôležitá.
5. 10. 2021 9:22:47 - 9:30:52 40. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Dámy a páni, pán špeciálny prokurátor, kolegyne, kolegovia, ja už som v rozprave vystupoval no napriek tomu by som rád povedal na záver ešte pár poznámok v princípe mám ešte dve otázky, ktoré my samému vyplynuli z tohto víkendu. A som rád, že je tu špeciálny prokurátor, že nám na ne môže odpovedať tak začnem otázkami a potom mi dovoľte krátke zhrnutie. Tie otázky súvisia s tým čo sa písalo alebo prevalilo tento víkend a to sú ovšorove spoločnosti, ktoré majú niektorí bohatí ľudia na Britských panenských ostrovoch a podobne. A tá moja otázka smerujem k tomu ako alebo akým spôsobom alebo ako na tom je ak môžem byť takto laický vyšetrovanie prania špinavých peňazí obchádzania daňových zákonov a podobne v Slovenskej republike. My vieme, že máme zákon o preukazovaní pôvodu majetku, dlhodobo ho považujem za bezzubý no napriek tomu určite časť vyšetrovania resp. dozorovania vyšetrovania tejto trestnej činnosti z titulu zákona patrí aj do pôsobnosti špeciálnej prokuratúry, tak ak to pán špeciálny prokurátor môže okomentovať aspoň trochu. A druhá vec, bavili sme sa o nej síce trošku v piatok no napriek tomu ak sa k nej vieme vrátiť lebo evidentne tá debata tu je a to je trest prepadnutia majetku. My vieme, že súd má rozhodovať pri uložení trestu tak, aby trest bol spravodlivý a proporcionálny. No na druhej strane potom nám trestný zákon hovorí, že sú skutky, za ktoré keď je páchateľ odsúdený tak musí mu byť uložený trest prepadnutia majetku. A teraz tá debata je a nemôžme tú debatu zhodiť zo stola len preto, že to napadol na ústavnom súde SMER alebo, že o tom hovoria politici možno, ktorí nie sú úplne podľa nášho gusta. Tá debata podľa mňa, ktorá je úplne legitímna je či nemáme zúžiť ten okruh skutkových podstát alebo trestných činov za ktoré má byť povinne uložený trest prepadnutia majetku a to budem vďačný a využívam aj túto príležitosť, že tu ste pán špeciálny prokurátor ak to môžte aspoň trochu okomentovať.
===== ... ktorá je úplne legitímna, je, či nemáme zúžiť ten okruh skutkových podstát alebo trestných činov, za ktoré má byť povinne uložený trest prepadnutia majetku a to budem vďačný a využívam aj túto príležitosť, že tu ste, pán špeciálny prokurátor, ak to môžte aspoň trochu okomentovať. No a teraz mi dovoľte to zhrnutie, kolegyne a kolegovia. Tak prvá poznámka je, že počet podaných žalôb a počet vybavených vecí na špeciálnej prokuratúre stúpa. To vyplýva zo správy, ktorú máte k dispozícii a je to dobrá správa, že trestná činnosť na Slovensku, ktorá patrí do pôsobnosti špeciálnej prokuratúry, sa vyšetruje. A rovnako to súvisí aj s tým, že máme nového špeciálneho prokurátora, ktorý nezametá veci pod koberec a nemá plný šuplík prípadov, ktoré budú čakať na to, až kým nepríde nový špeciálny prokurátor. No s tým samozrejme súvisí druhá vec a tá vyplynula aj z úvodu tejto rozpravy ešte v piatok, že ľudia, ktorých sa môže týkať vyšetrovanie, ktorých okruhu sa môže dotknúť vyšetrovanie a ktorí môžu byť postavení pred súd, sú veľmi nervózni a používajú všetky prostriedky vrátane verbálnych prostriedkov tu v pléne Národnej rady, aby očiernili špeciálnu prokuratúru.
Ja len zopakujem to, čo som povedal už v piatok, že tu sú nachystané obrovské finančné prostriedky na to, aby bolo vyšetrovanie zastavené. No a to ma privádza k tej tretej a poslednej poznámke a to je niečo, čo najviac vníma verejnosť a to je komunikácia. Komunikácia prokuratúry ako takej a potom samozrejme s tým súvisí aj komunikácia špeciálnej prokuratúry. Žiaľ musíme konštatovať, že generálna prokuratúra nekomunikuje s verejnosťou. Že tých pár tlačových konferencií, ktoré mali, nemôžme nazvať uceleným systémom snahy otvoriť prokuratúru takým spôsobom, aby aj bežný priemerne inteligentný občan rozumel, prečo prokuratúra alebo prokurátori konajú tak ako konajú, prečo niektoré veci stíhajú a prečo niektoré veci nechávajú tak. Nehovoriac o tom, že tú debatu ešte viac rozprúdilo to, že tu boli zrušené niektoré rozhodnutia či už policajtov alebo prokurátorov.
A preto ja z tohto miesta úplne otvorene hovorím, že je správne, že špeciálny prokurátor komunikuje. On sám si musí nastaviť balans tak, aby neprichádzal do zbytočných konfliktov s generálnou prokuratúrou, ale ako zástupca občanov hovorím, že to je niečo, čo je cenné a čo je vítané. Pretože to, aby ľudia rešpektovali právny poriadok, súvisí aj s tým, či tomu právnemu poriadku rozumejú. Či rozumejú tomu, čo jednotlivé inštitúcie robia. Či ten zákon je len zhluk slov, napísaný niekde v Zbierke zákonov na nejakom papieri alebo je to niečo, čo vidia, že je uvádzané do života a podľa čoho sa štát správa. Ak občan nerozumie, prečo je niekto trestne stíhaný, ak nerozumie, prečo niektoré rozhodnutia sú zrušené, ak nerozumie, prečo súd nejakým spôsobom rozhoduje alebo prečo prokurátor miesto doživotia navrhuje pätnásť rokov, tak postupne eroduje jeho ochota a schopnosť dodržiavať právny poriadok. Rešpektovať inštitúcie a dodržať ten spoločenský kódex, ktorý vznikol kedysi dávno, že všetci sa budeme riadiť na tom, na čom sa dohodne parlament, zákonodarca, ústavodarca a mohol by som pokračovať. A bez tohto, ak inštitúcie, ak špeciálna prokuratúra, ktorá stíha, respektíve dozoruje tie najťažšie kauzy v tejto krajine, ktoré v poslednej dobe naozaj súvisia aj s politikou, s organizovaným zločinom a bielymi goliermi, nebude komunikovať, tak občania nebudú vedieť pristúpiť na to, aby aj oni dodržiavali zákon. A samozrejme a to zvýrazňuje, ľudia, ktorých sa to týka, ktorých sa to môže týkať, budú robiť všetko pre to, aby vytvorili chaos, aby spochybnili špeciálnu prokuratúru a aby povedali, že všetko je politicky zmanipulované. No a voči tomuto sa musíme brániť. Každý svojim spôsobom, každý tam, kde je jeho miesto, politik politicky, prokurátori zákonne tak, že komunikujú, síce zdržanlivo, ale komunikujú, vyšetrovatelia tak, že zákonne vyšetrujú a podobne.
Ale ja to len zopakujem. Podľa mňa je úplne kľúčové, možno jedna z najdôležitejších úloh a to mnohí by čakali, že poviem, že najdôležitejšou úlohou je stíhať, ale jednou z najdôležitejších úloh špeciálnej prokuratúry je byť schopný vysvetliť verejnosti, prečo robí, to čo robí. Samozrejme v pravý čas na pravom mieste a vhodným spôsobom. Toto je úplne kľúčové. Koniec koncov aj o tomto bola diskusia posledné dva dni v pléne Národnej rady a že tá diskusia je ťažká, to sme videli naozaj na úvod rozpravy, keď vystúpil zástupca opozície. Verím, že keď tu budeme takto o rok, tak zas budeme vidieť progres v tom, že sa podarilo viac žalôb podať na súd, že tá komunikácia sa ešte zlepšila, samozrejme všetci vyslovujeme nádej, že špeciálna prokuratúra bude pod menšími atakmi či zo strany generálnej prokuratúry alebo širšej verejnosti. V tomto držím palce aj špeciálnemu prokurátorovi a všetkým prokurátorom špeciálnej prokuratúry. Ďakujem pekne za pozornosť.
5. 10. 2021 9:22:47 - 9:30:52 40. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Dámy a páni, pán špeciálny prokurátor, kolegyne, kolegovia, ja už som v rozprave vystupoval no napriek tomu by som rád povedal na záver ešte pár poznámok v princípe mám ešte dve otázky, ktoré my samému vyplynuli z tohto víkendu. A som rád, že je tu špeciálny prokurátor, že nám na ne môže odpovedať tak začnem otázkami a potom mi dovoľte krátke zhrnutie. Tie otázky súvisia s tým čo sa písalo alebo prevalilo tento víkend a to sú ovšorove spoločnosti, ktoré majú niektorí bohatí ľudia na Britských panenských ostrovoch a podobne. A tá moja otázka smerujem k tomu ako alebo akým spôsobom alebo ako na tom je ak môžem byť takto laický vyšetrovanie prania špinavých peňazí obchádzania daňových zákonov a podobne v Slovenskej republike. My vieme, že máme zákon o preukazovaní pôvodu majetku, dlhodobo ho považujem za bezzubý no napriek tomu určite časť vyšetrovania resp. dozorovania vyšetrovania tejto trestnej činnosti z titulu zákona patrí aj do pôsobnosti špeciálnej prokuratúry, tak ak to pán špeciálny prokurátor môže okomentovať aspoň trochu. A druhá vec, bavili sme sa o nej síce trošku v piatok no napriek tomu ak sa k nej vieme vrátiť lebo evidentne tá debata tu je a to je trest prepadnutia majetku. My vieme, že súd má rozhodovať pri uložení trestu tak, aby trest bol spravodlivý a proporcionálny. No na druhej strane potom nám trestný zákon hovorí, že sú skutky, za ktoré keď je páchateľ odsúdený tak musí mu byť uložený trest prepadnutia majetku. A teraz tá debata je a nemôžme tú debatu zhodiť zo stola len preto, že to napadol na ústavnom súde SMER alebo, že o tom hovoria politici možno, ktorí nie sú úplne podľa nášho gusta. Tá debata podľa mňa, ktorá je úplne legitímna je či nemáme zúžiť ten okruh skutkových podstát alebo trestných činov za ktoré má byť povinne uložený trest prepadnutia majetku a to budem vďačný a využívam aj túto príležitosť, že tu ste pán špeciálny prokurátor ak to môžte aspoň trochu okomentovať.
===== ... ktorá je úplne legitímna, je, či nemáme zúžiť ten okruh skutkových podstát alebo trestných činov, za ktoré má byť povinne uložený trest prepadnutia majetku a to budem vďačný a využívam aj túto príležitosť, že tu ste, pán špeciálny prokurátor, ak to môžte aspoň trochu okomentovať. No a teraz mi dovoľte to zhrnutie, kolegyne a kolegovia. Tak prvá poznámka je, že počet podaných žalôb a počet vybavených vecí na špeciálnej prokuratúre stúpa. To vyplýva zo správy, ktorú máte k dispozícii a je to dobrá správa, že trestná činnosť na Slovensku, ktorá patrí do pôsobnosti špeciálnej prokuratúry, sa vyšetruje. A rovnako to súvisí aj s tým, že máme nového špeciálneho prokurátora, ktorý nezametá veci pod koberec a nemá plný šuplík prípadov, ktoré budú čakať na to, až kým nepríde nový špeciálny prokurátor. No s tým samozrejme súvisí druhá vec a tá vyplynula aj z úvodu tejto rozpravy ešte v piatok, že ľudia, ktorých sa môže týkať vyšetrovanie, ktorých okruhu sa môže dotknúť vyšetrovanie a ktorí môžu byť postavení pred súd, sú veľmi nervózni a používajú všetky prostriedky vrátane verbálnych prostriedkov tu v pléne Národnej rady, aby očiernili špeciálnu prokuratúru.
Ja len zopakujem to, čo som povedal už v piatok, že tu sú nachystané obrovské finančné prostriedky na to, aby bolo vyšetrovanie zastavené. No a to ma privádza k tej tretej a poslednej poznámke a to je niečo, čo najviac vníma verejnosť a to je komunikácia. Komunikácia prokuratúry ako takej a potom samozrejme s tým súvisí aj komunikácia špeciálnej prokuratúry. Žiaľ musíme konštatovať, že generálna prokuratúra nekomunikuje s verejnosťou. Že tých pár tlačových konferencií, ktoré mali, nemôžme nazvať uceleným systémom snahy otvoriť prokuratúru takým spôsobom, aby aj bežný priemerne inteligentný občan rozumel, prečo prokuratúra alebo prokurátori konajú tak ako konajú, prečo niektoré veci stíhajú a prečo niektoré veci nechávajú tak. Nehovoriac o tom, že tú debatu ešte viac rozprúdilo to, že tu boli zrušené niektoré rozhodnutia či už policajtov alebo prokurátorov.
A preto ja z tohto miesta úplne otvorene hovorím, že je správne, že špeciálny prokurátor komunikuje. On sám si musí nastaviť balans tak, aby neprichádzal do zbytočných konfliktov s generálnou prokuratúrou, ale ako zástupca občanov hovorím, že to je niečo, čo je cenné a čo je vítané. Pretože to, aby ľudia rešpektovali právny poriadok, súvisí aj s tým, či tomu právnemu poriadku rozumejú. Či rozumejú tomu, čo jednotlivé inštitúcie robia. Či ten zákon je len zhluk slov, napísaný niekde v Zbierke zákonov na nejakom papieri alebo je to niečo, čo vidia, že je uvádzané do života a podľa čoho sa štát správa. Ak občan nerozumie, prečo je niekto trestne stíhaný, ak nerozumie, prečo niektoré rozhodnutia sú zrušené, ak nerozumie, prečo súd nejakým spôsobom rozhoduje alebo prečo prokurátor miesto doživotia navrhuje pätnásť rokov, tak postupne eroduje jeho ochota a schopnosť dodržiavať právny poriadok. Rešpektovať inštitúcie a dodržať ten spoločenský kódex, ktorý vznikol kedysi dávno, že všetci sa budeme riadiť na tom, na čom sa dohodne parlament, zákonodarca, ústavodarca a mohol by som pokračovať. A bez tohto, ak inštitúcie, ak špeciálna prokuratúra, ktorá stíha, respektíve dozoruje tie najťažšie kauzy v tejto krajine, ktoré v poslednej dobe naozaj súvisia aj s politikou, s organizovaným zločinom a bielymi goliermi, nebude komunikovať, tak občania nebudú vedieť pristúpiť na to, aby aj oni dodržiavali zákon. A samozrejme a to zvýrazňuje, ľudia, ktorých sa to týka, ktorých sa to môže týkať, budú robiť všetko pre to, aby vytvorili chaos, aby spochybnili špeciálnu prokuratúru a aby povedali, že všetko je politicky zmanipulované. No a voči tomuto sa musíme brániť. Každý svojim spôsobom, každý tam, kde je jeho miesto, politik politicky, prokurátori zákonne tak, že komunikujú, síce zdržanlivo, ale komunikujú, vyšetrovatelia tak, že zákonne vyšetrujú a podobne.
Ale ja to len zopakujem. Podľa mňa je úplne kľúčové, možno jedna z najdôležitejších úloh a to mnohí by čakali, že poviem, že najdôležitejšou úlohou je stíhať, ale jednou z najdôležitejších úloh špeciálnej prokuratúry je byť schopný vysvetliť verejnosti, prečo robí, to čo robí. Samozrejme v pravý čas na pravom mieste a vhodným spôsobom. Toto je úplne kľúčové. Koniec koncov aj o tomto bola diskusia posledné dva dni v pléne Národnej rady a že tá diskusia je ťažká, to sme videli naozaj na úvod rozpravy, keď vystúpil zástupca opozície. Verím, že keď tu budeme takto o rok, tak zas budeme vidieť progres v tom, že sa podarilo viac žalôb podať na súd, že tá komunikácia sa ešte zlepšila, samozrejme všetci vyslovujeme nádej, že špeciálna prokuratúra bude pod menšími atakmi či zo strany generálnej prokuratúry alebo širšej verejnosti. V tomto držím palce aj špeciálnemu prokurátorovi a všetkým prokurátorom špeciálnej prokuratúry. Ďakujem pekne za pozornosť.
5. 10. 2021 9:22:47 - 9:30:52 40. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Dámy a páni, pán špeciálny prokurátor, kolegyne, kolegovia, ja už som v rozprave vystupoval no napriek tomu by som rád povedal na záver ešte pár poznámok v princípe mám ešte dve otázky, ktoré my samému vyplynuli z tohto víkendu. A som rád, že je tu špeciálny prokurátor, že nám na ne môže odpovedať tak začnem otázkami a potom mi dovoľte krátke zhrnutie. Tie otázky súvisia s tým čo sa písalo alebo prevalilo tento víkend a to sú ovšorove spoločnosti, ktoré majú niektorí bohatí ľudia na Britských panenských ostrovoch a podobne. A tá moja otázka smerujem k tomu ako alebo akým spôsobom alebo ako na tom je ak môžem byť takto laický vyšetrovanie prania špinavých peňazí obchádzania daňových zákonov a podobne v Slovenskej republike. My vieme, že máme zákon o preukazovaní pôvodu majetku, dlhodobo ho považujem za bezzubý no napriek tomu určite časť vyšetrovania resp. dozorovania vyšetrovania tejto trestnej činnosti z titulu zákona patrí aj do pôsobnosti špeciálnej prokuratúry, tak ak to pán špeciálny prokurátor môže okomentovať aspoň trochu. A druhá vec, bavili sme sa o nej síce trošku v piatok no napriek tomu ak sa k nej vieme vrátiť lebo evidentne tá debata tu je a to je trest prepadnutia majetku. My vieme, že súd má rozhodovať pri uložení trestu tak, aby trest bol spravodlivý a proporcionálny. No na druhej strane potom nám trestný zákon hovorí, že sú skutky, za ktoré keď je páchateľ odsúdený tak musí mu byť uložený trest prepadnutia majetku. A teraz tá debata je a nemôžme tú debatu zhodiť zo stola len preto, že to napadol na ústavnom súde SMER alebo, že o tom hovoria politici možno, ktorí nie sú úplne podľa nášho gusta. Tá debata podľa mňa, ktorá je úplne legitímna je či nemáme zúžiť ten okruh skutkových podstát alebo trestných činov za ktoré má byť povinne uložený trest prepadnutia majetku a to budem vďačný a využívam aj túto príležitosť, že tu ste pán špeciálny prokurátor ak to môžte aspoň trochu okomentovať.
===== ... ktorá je úplne legitímna, je, či nemáme zúžiť ten okruh skutkových podstát alebo trestných činov, za ktoré má byť povinne uložený trest prepadnutia majetku a to budem vďačný a využívam aj túto príležitosť, že tu ste, pán špeciálny prokurátor, ak to môžte aspoň trochu okomentovať. No a teraz mi dovoľte to zhrnutie, kolegyne a kolegovia. Tak prvá poznámka je, že počet podaných žalôb a počet vybavených vecí na špeciálnej prokuratúre stúpa. To vyplýva zo správy, ktorú máte k dispozícii a je to dobrá správa, že trestná činnosť na Slovensku, ktorá patrí do pôsobnosti špeciálnej prokuratúry, sa vyšetruje. A rovnako to súvisí aj s tým, že máme nového špeciálneho prokurátora, ktorý nezametá veci pod koberec a nemá plný šuplík prípadov, ktoré budú čakať na to, až kým nepríde nový špeciálny prokurátor. No s tým samozrejme súvisí druhá vec a tá vyplynula aj z úvodu tejto rozpravy ešte v piatok, že ľudia, ktorých sa môže týkať vyšetrovanie, ktorých okruhu sa môže dotknúť vyšetrovanie a ktorí môžu byť postavení pred súd, sú veľmi nervózni a používajú všetky prostriedky vrátane verbálnych prostriedkov tu v pléne Národnej rady, aby očiernili špeciálnu prokuratúru.
Ja len zopakujem to, čo som povedal už v piatok, že tu sú nachystané obrovské finančné prostriedky na to, aby bolo vyšetrovanie zastavené. No a to ma privádza k tej tretej a poslednej poznámke a to je niečo, čo najviac vníma verejnosť a to je komunikácia. Komunikácia prokuratúry ako takej a potom samozrejme s tým súvisí aj komunikácia špeciálnej prokuratúry. Žiaľ musíme konštatovať, že generálna prokuratúra nekomunikuje s verejnosťou. Že tých pár tlačových konferencií, ktoré mali, nemôžme nazvať uceleným systémom snahy otvoriť prokuratúru takým spôsobom, aby aj bežný priemerne inteligentný občan rozumel, prečo prokuratúra alebo prokurátori konajú tak ako konajú, prečo niektoré veci stíhajú a prečo niektoré veci nechávajú tak. Nehovoriac o tom, že tú debatu ešte viac rozprúdilo to, že tu boli zrušené niektoré rozhodnutia či už policajtov alebo prokurátorov.
A preto ja z tohto miesta úplne otvorene hovorím, že je správne, že špeciálny prokurátor komunikuje. On sám si musí nastaviť balans tak, aby neprichádzal do zbytočných konfliktov s generálnou prokuratúrou, ale ako zástupca občanov hovorím, že to je niečo, čo je cenné a čo je vítané. Pretože to, aby ľudia rešpektovali právny poriadok, súvisí aj s tým, či tomu právnemu poriadku rozumejú. Či rozumejú tomu, čo jednotlivé inštitúcie robia. Či ten zákon je len zhluk slov, napísaný niekde v Zbierke zákonov na nejakom papieri alebo je to niečo, čo vidia, že je uvádzané do života a podľa čoho sa štát správa. Ak občan nerozumie, prečo je niekto trestne stíhaný, ak nerozumie, prečo niektoré rozhodnutia sú zrušené, ak nerozumie, prečo súd nejakým spôsobom rozhoduje alebo prečo prokurátor miesto doživotia navrhuje pätnásť rokov, tak postupne eroduje jeho ochota a schopnosť dodržiavať právny poriadok. Rešpektovať inštitúcie a dodržať ten spoločenský kódex, ktorý vznikol kedysi dávno, že všetci sa budeme riadiť na tom, na čom sa dohodne parlament, zákonodarca, ústavodarca a mohol by som pokračovať. A bez tohto, ak inštitúcie, ak špeciálna prokuratúra, ktorá stíha, respektíve dozoruje tie najťažšie kauzy v tejto krajine, ktoré v poslednej dobe naozaj súvisia aj s politikou, s organizovaným zločinom a bielymi goliermi, nebude komunikovať, tak občania nebudú vedieť pristúpiť na to, aby aj oni dodržiavali zákon. A samozrejme a to zvýrazňuje, ľudia, ktorých sa to týka, ktorých sa to môže týkať, budú robiť všetko pre to, aby vytvorili chaos, aby spochybnili špeciálnu prokuratúru a aby povedali, že všetko je politicky zmanipulované. No a voči tomuto sa musíme brániť. Každý svojim spôsobom, každý tam, kde je jeho miesto, politik politicky, prokurátori zákonne tak, že komunikujú, síce zdržanlivo, ale komunikujú, vyšetrovatelia tak, že zákonne vyšetrujú a podobne.
Ale ja to len zopakujem. Podľa mňa je úplne kľúčové, možno jedna z najdôležitejších úloh a to mnohí by čakali, že poviem, že najdôležitejšou úlohou je stíhať, ale jednou z najdôležitejších úloh špeciálnej prokuratúry je byť schopný vysvetliť verejnosti, prečo robí, to čo robí. Samozrejme v pravý čas na pravom mieste a vhodným spôsobom. Toto je úplne kľúčové. Koniec koncov aj o tomto bola diskusia posledné dva dni v pléne Národnej rady a že tá diskusia je ťažká, to sme videli naozaj na úvod rozpravy, keď vystúpil zástupca opozície. Verím, že keď tu budeme takto o rok, tak zas budeme vidieť progres v tom, že sa podarilo viac žalôb podať na súd, že tá komunikácia sa ešte zlepšila, samozrejme všetci vyslovujeme nádej, že špeciálna prokuratúra bude pod menšími atakmi či zo strany generálnej prokuratúry alebo širšej verejnosti. V tomto držím palce aj špeciálnemu prokurátorovi a všetkým prokurátorom špeciálnej prokuratúry. Ďakujem pekne za pozornosť.
5. 10. 2021 9:22:47 - 9:30:52 40. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Dámy a páni, pán špeciálny prokurátor, kolegyne, kolegovia, ja už som v rozprave vystupoval no napriek tomu by som rád povedal na záver ešte pár poznámok v princípe mám ešte dve otázky, ktoré my samému vyplynuli z tohto víkendu. A som rád, že je tu špeciálny prokurátor, že nám na ne môže odpovedať tak začnem otázkami a potom mi dovoľte krátke zhrnutie. Tie otázky súvisia s tým čo sa písalo alebo prevalilo tento víkend a to sú ovšorove spoločnosti, ktoré majú niektorí bohatí ľudia na Britských panenských ostrovoch a podobne. A tá moja otázka smerujem k tomu ako alebo akým spôsobom alebo ako na tom je ak môžem byť takto laický vyšetrovanie prania špinavých peňazí obchádzania daňových zákonov a podobne v Slovenskej republike. My vieme, že máme zákon o preukazovaní pôvodu majetku, dlhodobo ho považujem za bezzubý no napriek tomu určite časť vyšetrovania resp. dozorovania vyšetrovania tejto trestnej činnosti z titulu zákona patrí aj do pôsobnosti špeciálnej prokuratúry, tak ak to pán špeciálny prokurátor môže okomentovať aspoň trochu. A druhá vec, bavili sme sa o nej síce trošku v piatok no napriek tomu ak sa k nej vieme vrátiť lebo evidentne tá debata tu je a to je trest prepadnutia majetku. My vieme, že súd má rozhodovať pri uložení trestu tak, aby trest bol spravodlivý a proporcionálny. No na druhej strane potom nám trestný zákon hovorí, že sú skutky, za ktoré keď je páchateľ odsúdený tak musí mu byť uložený trest prepadnutia majetku. A teraz tá debata je a nemôžme tú debatu zhodiť zo stola len preto, že to napadol na ústavnom súde SMER alebo, že o tom hovoria politici možno, ktorí nie sú úplne podľa nášho gusta. Tá debata podľa mňa, ktorá je úplne legitímna je či nemáme zúžiť ten okruh skutkových podstát alebo trestných činov za ktoré má byť povinne uložený trest prepadnutia majetku a to budem vďačný a využívam aj túto príležitosť, že tu ste pán špeciálny prokurátor ak to môžte aspoň trochu okomentovať.
===== ... ktorá je úplne legitímna, je, či nemáme zúžiť ten okruh skutkových podstát alebo trestných činov, za ktoré má byť povinne uložený trest prepadnutia majetku a to budem vďačný a využívam aj túto príležitosť, že tu ste, pán špeciálny prokurátor, ak to môžte aspoň trochu okomentovať. No a teraz mi dovoľte to zhrnutie, kolegyne a kolegovia. Tak prvá poznámka je, že počet podaných žalôb a počet vybavených vecí na špeciálnej prokuratúre stúpa. To vyplýva zo správy, ktorú máte k dispozícii a je to dobrá správa, že trestná činnosť na Slovensku, ktorá patrí do pôsobnosti špeciálnej prokuratúry, sa vyšetruje. A rovnako to súvisí aj s tým, že máme nového špeciálneho prokurátora, ktorý nezametá veci pod koberec a nemá plný šuplík prípadov, ktoré budú čakať na to, až kým nepríde nový špeciálny prokurátor. No s tým samozrejme súvisí druhá vec a tá vyplynula aj z úvodu tejto rozpravy ešte v piatok, že ľudia, ktorých sa môže týkať vyšetrovanie, ktorých okruhu sa môže dotknúť vyšetrovanie a ktorí môžu byť postavení pred súd, sú veľmi nervózni a používajú všetky prostriedky vrátane verbálnych prostriedkov tu v pléne Národnej rady, aby očiernili špeciálnu prokuratúru.
Ja len zopakujem to, čo som povedal už v piatok, že tu sú nachystané obrovské finančné prostriedky na to, aby bolo vyšetrovanie zastavené. No a to ma privádza k tej tretej a poslednej poznámke a to je niečo, čo najviac vníma verejnosť a to je komunikácia. Komunikácia prokuratúry ako takej a potom samozrejme s tým súvisí aj komunikácia špeciálnej prokuratúry. Žiaľ musíme konštatovať, že generálna prokuratúra nekomunikuje s verejnosťou. Že tých pár tlačových konferencií, ktoré mali, nemôžme nazvať uceleným systémom snahy otvoriť prokuratúru takým spôsobom, aby aj bežný priemerne inteligentný občan rozumel, prečo prokuratúra alebo prokurátori konajú tak ako konajú, prečo niektoré veci stíhajú a prečo niektoré veci nechávajú tak. Nehovoriac o tom, že tú debatu ešte viac rozprúdilo to, že tu boli zrušené niektoré rozhodnutia či už policajtov alebo prokurátorov.
A preto ja z tohto miesta úplne otvorene hovorím, že je správne, že špeciálny prokurátor komunikuje. On sám si musí nastaviť balans tak, aby neprichádzal do zbytočných konfliktov s generálnou prokuratúrou, ale ako zástupca občanov hovorím, že to je niečo, čo je cenné a čo je vítané. Pretože to, aby ľudia rešpektovali právny poriadok, súvisí aj s tým, či tomu právnemu poriadku rozumejú. Či rozumejú tomu, čo jednotlivé inštitúcie robia. Či ten zákon je len zhluk slov, napísaný niekde v Zbierke zákonov na nejakom papieri alebo je to niečo, čo vidia, že je uvádzané do života a podľa čoho sa štát správa. Ak občan nerozumie, prečo je niekto trestne stíhaný, ak nerozumie, prečo niektoré rozhodnutia sú zrušené, ak nerozumie, prečo súd nejakým spôsobom rozhoduje alebo prečo prokurátor miesto doživotia navrhuje pätnásť rokov, tak postupne eroduje jeho ochota a schopnosť dodržiavať právny poriadok. Rešpektovať inštitúcie a dodržať ten spoločenský kódex, ktorý vznikol kedysi dávno, že všetci sa budeme riadiť na tom, na čom sa dohodne parlament, zákonodarca, ústavodarca a mohol by som pokračovať. A bez tohto, ak inštitúcie, ak špeciálna prokuratúra, ktorá stíha, respektíve dozoruje tie najťažšie kauzy v tejto krajine, ktoré v poslednej dobe naozaj súvisia aj s politikou, s organizovaným zločinom a bielymi goliermi, nebude komunikovať, tak občania nebudú vedieť pristúpiť na to, aby aj oni dodržiavali zákon. A samozrejme a to zvýrazňuje, ľudia, ktorých sa to týka, ktorých sa to môže týkať, budú robiť všetko pre to, aby vytvorili chaos, aby spochybnili špeciálnu prokuratúru a aby povedali, že všetko je politicky zmanipulované. No a voči tomuto sa musíme brániť. Každý svojim spôsobom, každý tam, kde je jeho miesto, politik politicky, prokurátori zákonne tak, že komunikujú, síce zdržanlivo, ale komunikujú, vyšetrovatelia tak, že zákonne vyšetrujú a podobne.
Ale ja to len zopakujem. Podľa mňa je úplne kľúčové, možno jedna z najdôležitejších úloh a to mnohí by čakali, že poviem, že najdôležitejšou úlohou je stíhať, ale jednou z najdôležitejších úloh špeciálnej prokuratúry je byť schopný vysvetliť verejnosti, prečo robí, to čo robí. Samozrejme v pravý čas na pravom mieste a vhodným spôsobom. Toto je úplne kľúčové. Koniec koncov aj o tomto bola diskusia posledné dva dni v pléne Národnej rady a že tá diskusia je ťažká, to sme videli naozaj na úvod rozpravy, keď vystúpil zástupca opozície. Verím, že keď tu budeme takto o rok, tak zas budeme vidieť progres v tom, že sa podarilo viac žalôb podať na súd, že tá komunikácia sa ešte zlepšila, samozrejme všetci vyslovujeme nádej, že špeciálna prokuratúra bude pod menšími atakmi či zo strany generálnej prokuratúry alebo širšej verejnosti. V tomto držím palce aj špeciálnemu prokurátorovi a všetkým prokurátorom špeciálnej prokuratúry. Ďakujem pekne za pozornosť.
1. 10. 2021 12:43:03 - 12:45:03 40. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
127.
Ďakujem pekne. Ja sa to spýtam znova, aby som objasnil aj to, prečo som reagoval tak na generálneho prokurátora. Sú prokurátori špeciálnej prokuratúry od cudzej matere? Ak to mám povedať takto laicky. Nie sú oni prokurátori? Nie je na čele prokuratúry pán Žilinka? Je. A ak kritizuje a ak aj niektorí kolegovia kritizujú špeciálneho prokurátora za to, že sa vyjadruje, tak podľa môjho názoru, keby sa nevyjadroval, tak by to vyzeralo tak, že tá špeciálna prokuratúra vôbec nevie, čo robí, oni sú tam úplne náhodní, oni len tak teda stíhajú niekoho, lebo sa im to hodí.
Od hlavy prokuratúry, ak aj pán Žilinka trvá na tom, že on je hlava prokuratúry a z prokuratúry majú ísť jednotné výstupy, sa podľa môjho názoru očakáva to, čo robí každý šéf, sa postaví za svojich ľudí. To je prvý rozmer. A druhý rozmer, a na tom sa iste zhodneme, ak niekto urobí chybu, no tak ten šéf voči nemu vyvodí zodpovednosť. To je úplne normálne, ale nemôže to fungovať tak, že iba ich kritizujem a keď na nich niekto útočí a nadáva im, tak vtedy sa ma to tak trošku netýka. Tak buď som hlava prokuratúry, alebo nie som hlava prokuratúry. Preto to hovorím.
A ja som tu sedel tie dva dni, a nezastal sa ich, pán Svrček. Ani raz. Ani jediný raz. A to viete, ako tu do nich kopali, veď aj vy ste tu boli.
A len úplne krátko, pán poslanec Beluský, máte právo, máte pravdu, čl. 20 hovorí o vlastníctve, ale tu nehovoríme o tom, že štát niečo len tak zobere nezákonným spôsobom. Musíme na Trestný poriadok pozerať v systéme. Koniec koncov ústava hovorí aj o osobnej slobode a na základe rozhodnutia súdu ste pozbavený osobnej slobody. To znamená, trest prepadnutia majetku je trestom. To nie je nejaká kompenzácia, to je trest.
1. 10. 2021 12:07:04 - 12:26:57 40. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
105.
Dámy a páni, pán podpredseda Národnej rady, pán špeciálny prokurátor, kolegyne, kolegovia, divadelné predstavenie sme už mali dnes, ja sa preto vo svojom vystúpení budem venovať meritu veci a to je správa činnosti špeciálnej prokuratúry za rok 2020.
V prvom rade chcem povedať, že sa teším z toho, že počet vybavených vecí na špeciálnej prokuratúre stúpa. To je veľmi dobrá správa. To je prvá poznámka, myslím, že to treba zdôrazňovať, pretože s tým súvisí aj kritika, ktorá patrí v tomto prípade primárne do radov vládnej koalície, respektíve ministerstva financií. A to je to, že špeciálna prokuratúra za sedemnásť rokov svojej činnosti stíha tie najťažšie prípady v tejto krajine. Preto vznikla špeciálna prokuratúra a, žiaľbohu, aj dnes sme boli toho svedkami, predpokladám, že budeme toho svedkami, stále čelí atakom, stále sa ju snaží niekto zosmiešniť, respektíve pomaly zrušiť. A prečo tá kritika? Pretože špeciálna prokuratúra je finančne a personálne poddimenzovaná. Pár desiatok prokurátorov stojí proti stovkám obhajcov, proti tisíckam strán spisov, kde jeden prokurátor musí odpovedať desiatim, dvadsiatim, tridsiatim obhajcom, ktorí čakajú na jeho akékoľvek pochybenie, zaváhanie alebo čo i jeden deň lehoty. Takáto je realita. Veľmi sa teším, že pán špeciálny prokurátor, pod jeho vedením na špeciálnu prokuratúru prichádzajú asistenti prokurátorov, to je pokrok. Rovnako, že začali byť obsadzované tabuľkové miesta prokurátorov špeciálnej prokuratúry, ktoré sú voľné a ktoré majú pomáhať trestať, respektíve privádzať pred súd zločincov. To je prvá poznámka, ktorá mi príde veľmi dôležitá a zopakujem ju úplne jasne. Podľa mňa je úlohou štátu aj vládnej koalície dať viac peňazí špeciálnej prokuratúre, ak chceme aby trestná činnosť bola stíhaná a aby páchatelia trestnej činnosti boli postavení pred spravodlivý súd.
Druhá vec, ktorú chcem spomenúť a to rovnako trošku v kritickom tóne, respektíve s otáznikom, budeme veľmi pozorne, predpokladám, všetci sledovať, akým spôsobom bude pokračovať stíhanie extrémistickej trestnej činnosti, keďže na špeciálnej prokuratúre bola určitá reorganizácia, to znamená, že toto osobitné oddelenie bolo zrušené, respektíve, aby som bol úplne presný, podradené pod iné oddelenie.
Na druhej strane, ak chcem byť férový, musíme povedať, že to aj dáva zmysel, keď sa pozrieme na nápady jednotlivých oddelení, že predsa len to oddelenie extrémistickej trestnej činnosti malo menší nápad ako majetková kriminalita alebo násilná kriminalita a podobne.
Rovnako budeme sledovať po prijatí zákona o správe zaisteného majetku, akým spôsobom bude stúpať suma zaisteného majetku, pretože ak si správne pamätám, dnes hovoríme niekde o úrovni za rok 2020 milión 800-tisíc. Ja verím, že aj tento zákon, ktorý sme prijali, pomôže špeciálnym prokurátorom a ďalším prokurátorom, aby majetok, ktorý je pochybný, kde je veľké podozrenie, že bol získaný páchaním trestnej činnosti, bol zaistený tak, aby tí, ktorí sa obohatili v rozpore so zákonom, jednoducho zaplatili za to tú spravodlivú cenu, ak to takto môžem povedať.
Rovnako mám pre pána špeciálneho prokurátora pár otázok, pretože ja som rád, že tu prišiel. Toto je to plénum, toto je ten priestor, kde sa môžme rozprávať so špeciálnym prokurátorom a nielen si tu vylievať svoje osobné pocity alebo obavy z toho, že sa stíha trestná činnosť na najvyšších miestach v tejto krajine. A tie otázky sú v princípe dve. Prvá súvisí s tým, a to by ma zaujímal názor a bol by som rád, ak to môžem takto povedať, keby pán prokurátor vystúpil, aby mohli aj poslanci naňho reagovať, a je to ustanovenie § 364 Trestného poriadku. Ja som sa včera aj predvčerom pýtal generálneho prokurátora spoločne s vami, celé dva dni sledujeme túto rozpravu, akým spôsobom je možné a ako si generálny prokurátor vyložil zákon, že rozhodol o zastavení začatého trestného stíhania vo veci bez návrhu obvineného, poškodeného alebo zúčastnenej osoby. A hlavne, keď rozhodoval v prospech alebo neprospech obvineného, ktorý tam ani nebol. Inými slovami, ako je možné, že generálny prokurátor bez návrhu rozhoduje o tom, že zastaví trestné stíhanie vo veci, keď tam nie je obvinený. A to som zvedavý aj na výklad doktora Lipšica v tejto veci v súvislosti s § 364. Lebo, prosím, netvárme sa, že v spoločnosti nie je táto diskusia o tom, akým spôsobom môže Generálna prokuratúra vstúpiť do trestného stíhania, či už vo vzťahu k obvinenému, alebo v tomto prípade podľa môjho názoru extrémne vo vzťahu k prokurátorovi alebo policajtovi, ktorý začal trestné stíhanie vo veci. To je prvá otázka.
A druhá otázka, ktorá podľa mňa má byť predmetom pokojnej, odbornej, verejnej diskusie. A tá otázka súvisí s inštitútom spolupracujúceho obvineného. Podľa mňa ľudia sa pýtajú úplným právom, pretože nie všetci sú právnici, prečo niektorí spolupracujúci obvinení chodia po slobode, prečo niektorí dostanú podmienku. A teraz nemyslím v pôsobnosti špeciálnej prokuratúry, ale aj inde. Prečo niektorí majú a nemajú dohodu o vine a treste. Ja nechcem ísť do konkrétnych, živých prípadov, to si myslím, že nie je úplne správne, ale zaujíma ma, aký je ten patent, aký je ten prístup špeciálnej prokuratúry. A nemyslím to hanlivo, pretože z inštitútu spolupracujúceho obvineného sa v tejto krajine cez slovo kajúcnik stala nadávka. Ale tento inštitút tú máme roky. A nám roky nevadilo, keď takáčovci, sýkorovci alebo Černák a ďalší boli aj na základe spolupracujúcich obvinených postavení pred súd a odsúdení na ix rokov právoplatného trestu odňatia slobody. Vtedy nikto nič nepovedal. No ale keď tu začne rozprávať Imrecze, keď hovorí Výboh, ktorý sa zatiaľ skrýva a naznačuje niečo, alebo keď hovorí Suchoba, keď hovorí Makó, keď hovorí Slobodník, tak tu niektorí poslanci, či už tu, alebo dole v tlačovej miestnosti vyskakujú až po strop. Toto je tá otázka, ktorú podľa mňa treba objasniť aj v tom odbornom duchu, akým spôsobom, aby ľudia vedeli a videli, že ako pristupuje k tomu špeciálna prokuratúra. To sú dve otázky, ktoré mám na vás, pán špeciálny prokurátor.
A teraz mi dovoľte, keďže sme na pôde Národnej rady, povedať aj veci v trošku širšom kontexte. Táto správa ukazuje jednu vec. Už len to, že tu dnes sedí doktor Lipšic, je veľká zmena. Vy všetci, ktorí ste tu dlhšie ako jedno volebné obdobie, si pamätáte, že Dušan Kováčik tu nechcel chodiť, že utekal, že sa nevyjadroval a že to tak nejako celé prešlo mlčaním. Znamená to to, že časy Dušana Kováčika na špeciálnej prokuratúre sú definitívne preč. Nielen tým, že špeciálny prokurátor prišiel vystúpiť, nielen tým, akým spôsobom je napísaná tá správa, že aj bežný človek je schopný z nej porozumieť, čo sa na špeciálnej prokuratúre deje, akým spôsobom prokurátori špeciálnej prokuratúry postupujú.
A nadviažem na to, že časy Dušana Kováčika sú späť. Ja si nepamätám, hoc politiku sledujem ix rokov, že by tu bolo takéto nejaké vystúpenie. Nielen moje teraz mám na mysli, ale aj to vystúpenie predtým alebo tie tlačové konferencie k tomu, akým spôsobom postupuje, resp. nepostupuje špeciálny prokurátor, akým spôsobom sa vyšetrujú kauzy. Ja vám poviem, prečo im vadí Daniel Lipšic. Pretože nemá 61 prípadov vo svojom šuflíku. Nemá. Preto im vadí, lebo vedia, že sa nezľaknú, že tí prokurátori budú pokračovať. Viete, včera Blaha a ďalší dookola opakovali Marošovi Žilinkovi, pán Žilinka, vás chceli zabiť. To je obrovské svinstvo. Tí ľudia, ktorí to vykrikovali, tak to sú kamaráti Kočnera. Ale toho Kočnera, ktorý si pravdepodobne aj na Daniela Lipšica objednal vraždu. To im už nevadí. Vtedy je všetko v poriadku. Keď sa to týka nás, tak všetko je skrivené. Kto myslíte, že sa išiel dneska ospravedlniť pánovi Čurillovi, pánovi Ďurkovi a ďalším za to, že im nadával do mafiánov. Vtedy neplatí padni, komu padni. Ak sa urobili chyby, a to hovorím v plnej vážnosti aj tu pred špeciálnym prokurátorom, aj on si musí zjednať nápravu na špeciálnej prokuratúre. Áno, je ich málo, tých špeciálnych prokurátorov. Ale keď niekto zmešká lehotu v neprospech obvineného, musí za to niesť zodpovednosť. Nemôžme sa vyhýbať spravodlivosti, nemôžme prestať byť kritickí aj voči špeciálnej prokuratúre a na konci dňa v širšom kontexte aj sami voči sebe.
Ale vy si myslíte, že toto je náhoda? Že je náhoda, že dnes vykrikujú mnohí, čo to je za špeciálnu prokuratúru, najradšej ju chceme zrušiť. Že to je náhoda, že sa to deje len tak? To vôbec nie. No blíži sa to aj k nim. A ja z toho nechcem robiť politickú vec. Ale blíži sa to aj k nim. Veď 26 ľudí sa priznalo. A nie hocijakých ľudí, nejakých lopkárov pred Tescom. Ľudí, ktorí riadili tento štát, ktorí boli nominanti vládnej koalície, ľudí, ktorí mali chrániť verejné peniaze a miesto toho ich rozkrádali. Veď nie sme naivní a nie sme hlúpi. Preto sú tu tie útoky. Preto dookola, dookola ataky na špeciálnu prokuratúru. A mňa veľmi mrzí a ja som to včera aj predvčerom hovoril Marošovi Žilinkovi. On sa tvári, že prokurátori špeciálnej prokuratúry nie sú jeho prokurátori.
Nepočul som ani raz, a to teda bolo utrpenie miestami sledovať a počúvať túto rozpravu. Ani raz som z tohto miesta nepočul, že by sa Maroš Žilinka zastal Daniela Lipšica, pána Repu, pána Šureka, pána Honza a ďalších. Na toto je ticho. Ale keď sa tu kope do nich, tak kývame hlavou niektorí ako generálny prokurátor. Vtedy je všetko v poriadku. Vtedy to nie sú naši prokurátori, to nie sú prokurátori, ktorí sú vystavení enormnému tlaku. A to isté sa týka aj vyšetrovateľov. Komu vadil Ďurka s Čurillom, keď naháňali mafiánov, ktorí si odrezávali hlavu. Nikto. Vtedy neznámi vyšetrovatelia, zatlieskalo sa, výborne, Černák je v base, sýkorovci sú v base, takáčovci sú v base. Chvalabohu, naše ulice sú bezpečnejšie, nevybuchujú autá. Vtedy nikto nič nepovedal. Ale teraz, keď sa odhaľuje miliónová korupcia, keď sa vypovedá o tom, akým spôsobom si delili úplatky, ako si ich nosili v krabici od šampanského alebo akým spôsobom sa doplácal plat. Počujete? Doplácal plat štátnemu funkcionárovi od oligarchu, tak vtedy je tu krik, všetko je zmanipulované, všetko sú politické procesy a oni sú svätí za dedinou. Toto je úplne nesprávny prístup, nesprávny princíp a ukazuje to na nič iné, ako je strach. A ten strach sa bude šíriť ďalej, dámy a páni. Oni ho budú rozsievať, ten strach, a budú vytvárať chaos. Ja predpokladám, že prokurátori špeciálnej prokuratúry budú pod ešte väčším tlakom. Čím viac sa budú blížiť to, že majú byť podané žaloby na bývalých vysokých funkcionárov, tak v takom prípade budú tlačiť ďalej. Budú zvolávať tlačové konferencie, budú zvolávať mimoriadne schôdze, budú veselo citovať z uznesení, budú sa tváriť, že počuli odposluchy. No ale keď im prečítate niečo, čo je z rozhodnutia súdu, čo hovorí sudca Bargel, že tu bol monštruózny prípad korupcie, aký nemá obdobu v dejinách tejto krajiny, teraz hovorím o kauze Dobytkár, tak vtedy ticho, krvi by ste sa im nedorezali. A na toto my musíme reagovať. Nesmieme sa nechať zatlačiť. Nie takým spôsobom, že budeme mať krvavé oči, ale že sa postavíme za čestných, slušných a normálnych vyšetrovateľov a prokurátorov. Toto je našou úlohou a myslím si, že preto nás ľudia volili. Preto, aby každý na Slovensku bol rovný pred zákonom.
Opakujem znova a dávam to ako rečnícku otázku. Kto sa zastane čestných, slušných prokurátorov špeciálnej prokuratúry? Prepáčte, pán Žilinka sa tu zachoval ako zbabelec. Zostal ticho. Keď niekto poviete niečo jemu, tak v takom prípade sa urazí a povie, že to nemá obdobu. A keď tu nadávajú špeciálnym prokurátorom do mafiánov, keď hovoria o tom, že oni to tu celé krivia, tak v takom prípade nič. Ak sa ich nezastáva generálny prokurátor, tak sa ich musí zastať verejnosť. Už len tým, že sa bude zaujímať o to, čo sa v tejto krajine deje, že sa bude kriticky pozerať na informácie, ktoré im podsúvajú niektorí politici. A že stále dookola vo svojej každodennosti budú volať po spravodlivejšom Slovensku. A podľa mňa aj tento rok a pol nám ukazuje, že to vonkoncom nepôjde ľahko. Vonkoncom sa nestane to, že by títo bohatí ľudia, ktorí rozkrádali náš štát, ktorí rozkrádali nás štát, sa vzdajú. Viete si predstaviť, aké milióny sú nachystané na to, aby sa celý proces očisty zastavil? Veď im ide o všetko. Im ide o majetky. A dnes už počúvame, že by sa mal trest prepadnutia majetku zrušiť. Prečo? Doteraz to takisto nikomu nevadilo. To nie je kompenzácia, že zoberiem 20-tisíc, tak vráť 20-tisíc a sme na nule. To je trest prepadnutia majetku. Štát si hovorí, že za niektoré veci budeme prísne trestať. Nemôžme ustupovať a je pravdou, nemôžme účelovo meniť zákony. No na druhej strane boli by sme hlúpi a naivní, keby sme nereagovali na situáciu, ktorá tu je. A vzhľadom na to, čo sa tu deje, ja to hovorím veľmi otvorene, podľa môjho názoru by sme mali viac posilniť procesnú samostatnosť špeciálnej prokuratúry. Nie ju oddeliť od Generálnej prokuratúry, ale ju posilniť. A poviem aj prečo. No keď tu dva dni niekto kope do prokurátorov špeciálnej prokuratúry a od generálneho prokurátora počujeme ticho, nič, tak v takom prípade, čo? Ideme sa pozerať so založenými rukami? Necháme ich hodených len tak na ulici?
Sedemnásť rokov funguje Úrad špeciálnej prokuratúry a po dlhých rokoch konečne prišiel špeciálny prokurátor, ktorý sa nebojí, ktorý im neustupuje spolu so svojimi kolegami a ktorý stojí v prvej línii. Mnohí aj v mojom okolí kritizujú, že a prečo sa ten Daniel Lipšic postaví pred médiá a prečo, prečo vôbec niečo hovorí. No tak tí, ktorí, ak to takto môžem povedať, ste vyrastali na ulici a boli ste v nejakej dedinskej ruvačke, tak viete, že za svojich sa mám povinnosť postaviť. A tí, ktorí už ste starší a máte aj pracovnú skúsenosť, tak viete, že každý dobrý a normálny šéf sa za svojich kolegov postaví. A o to viac sa za nich postaví, keď vedenie Generálnej prokuratúry mlčí. Do akej situácie sme sa to dostali, že špeciálny prokurátor nemôže chodiť na odborné a pracovné skupiny?
Jednota sa dnes zaobaľuje do myšlienky, ktorá tu bola prezentovaná, a to je autokratická štruktúra Generálnej prokuratúry. No podľa môjho názoru, a to ste tu drvivá väčšina starších ako ja, že ste zažili komunizmus, ja verím, že časy ´drž hubu a krok´ už naozaj v tejto krajine skončili. O to viac, a to zopakujem, že proti nám, proti nám ako spoločnosti dnes stoja mimoriadne bohatí ľudia. Mimoriadne bohatí ľudia, ktorí sa neštítia použiť svoje peniaze na to, aby zastavili trestné stíhania, aby si objednali dokonca vraždu. Tomuto sa nesmieme poddať, od tohto nesmieme cúvnuť a nesmieme sa jednoducho poskladať.
Dámy a páni, Úrad špeciálnej prokuratúry má svoje miesto, aj táto správa je dostupná aj online, to hovorím špeciálne verejnosti, ktorá nás sleduje, stojí za prečítanie, ukazuje trend. Ja verím, že ten trend stíhania trestnej činnosti, odvahy a aj zákonnosti na špeciálnej prokuratúre bude pokračovať. Aj z tohto miesta chcem povedať, že napriek tomu, že medzi politikou a špeciálnou prokuratúrou nie je prepojenie, že špeciálna prokuratúra je samostatná, tak som si istý, že drvivá väčšina slušných ľudí na Slovensku stojí za čestnými a statočnými prokurátormi špeciálnej prokuratúry, na ktorých čele stojí doktor Daniel Lipšic.
Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
29. 9. 2021 18:04:09 - 18:05:46 40. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Ďakujem pekne. Pán generálny prokurátor, vy ste spomínali to, že niekto obieha média a komunikuje s médiami a koniec koncov to bola narážka na to moje vystúpenie predtým, kde hovorím o tom, že podľa môjho názoru sa očakáva od generálneho prokurátora, že sa postaví za prokurátorov. Sám teraz cítite, aký typ a aký náboj má táto diskusia, ako niektorí poslanci skĺzavajú do osobnej roviny, tak preto ja to len zopakujem a opäť sa pýtam, že či teda prokurátori špeciálnej prokuratúry nie sú vaši prokurátori. Pretože oni sú rovnako prokurátori ako prokurátori Krajskej prokuratúry v Bratislave a ďalších. Mnohí tu hovoria o rovnakom metri, myslím si, že aj títo prokurátori si zaslúžia rovnaký meter.
A druhá otázka je, vy ste sa toho dotkli, predpokladám, že pre krátkosť času iba krátko a to je to, čo som hovoril vo svojom vystúpení, kde si myslím, že časť odbornej verejnosti nesúhlasí s tým, že generálny prokurátor môže podľa paragrafu 364 Trestného poriadku zrušiť trestné stíhanie, ktoré bolo začaté vo veci. Nie obvinenie, ale vo veci a hlavne to, keď tam nie je podnet. Ja teda referujem na ten 364 ods. 2. Tam by ma zaujímal váš právny názor, ako to z toho dôvodíte a vykladáte, lebo v tom 364 ods. 2 je napísané jasne, že môže rozhodnúť na návrh.
Ďakujem pekne.
29. 9. 2021 17:55:56 - 17:56:30 40. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Ďakujem pekne. Pán podpredseda, chcem sa spýtať, aby sme sa všetci vedeli zariadiť, lebo predpokladám, že aj k rozprave ku správe o stave špeciálnej prokuratúry budú chcieť kolegovia a kolegyne vystúpiť, že aký je teraz postup. To siedmej rokujeme túto správu a zajtra ráno od deviatej buď táto správa, alebo správa špeciálneho prokurátora, alebo sú tam nejaké termínované body? Aby všetci vedeli, aby nikto nebol ukrátený od možnosti vystúpiť a podobne.
29. 9. 2021 16:42:46 - 16:44:46 40. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
51.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za faktické poznámky. Nebudem môcť reagovať a nestihnem reagovať na všetkých, začnem pánom poslancom Blahom. Pán poslanec, tak vám teda poviem, že na právnickej fakulte nás učia takú vec, že keď zoberie polícia niekoho, kto je evidentne duševne chorý a dá ho pre sudcu, tak sudca ho nedá do väzby, ale ho dá do nejakého, povedzme tak laicky, blázinca. Takže vy sa vôbec nemusíte báť.
Čo sa týka pána poslanca Kotlebu, myslím, že úplne zbytočne sa ma snažíte chytať za slovíčka, pán poslanec, pretože vy sám dlhodobo hovoríte o regionálnych rozdieloch aj o prístupe k spravodlivosti. To je celé o tom, že aký majú prístup ľudia k spravodlivosti, ako sa môžu domôcť spravodlivosti a ako mnohé ženy sa boja, lebo sú povedzme v tomto, spoločnosť ich menej posúva k emancipácii, aby sa nebáli a išli oznámiť trestnú činnosť.
No a ostatne, pán generálny prokurátor, už vidíte, prečo hovorím o tom, že je dôležité sa zastať prokurátorov špeciálnej prokuratúry? Však teraz ste to mohli vidieť, čo tu zaznieva, čo zaznieva aj vonku, akým spôsobom sa vyjadrujú niektorí kolegovia o prokurátoroch prokuratúry, ktorej vy ste hlava. To, že medzi vami môžu byť rôzne názory na rôzne právne otázky, je jedna rovina. No druhá rovina, ja naozaj si myslím, že vy by ste sa mali a Generálna prokuratúra ako taká by sa mala zastať svojich prokurátorov, lebo prokurátori špeciálnej prokuratúry sú rovnako prokurátori ako každý iný. Len zopakujem to, dôvera je úplne kľúčová, ale pre budovanie dôvery potrebujeme... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
29. 9. 2021 15:56:05 - 16:15:10 40. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Dámy a páni, pán predseda Národnej rady, podpredsedovia, pán generálny prokurátor, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi začať bonmotom, že pán generálny prokurátor hovoril, že ak by sme náhodou ako Národná rada zrušili parlamen... v parlamente ustanovenie § 363 a nasledovné, tak by sme z neho urobili štatistu.
Ja môžem povedať, že tí, ktorí ste si dali námahu prečítať túto správu, tak áno, je to v niečom taká štatistika. Aj z toho prvotného vystúpenia pána generálneho prokurátora sme boli tak trošku zavalení štatistikou. Priznám sa, že som nečakal, že pán generálny prokurátor sa dotkne aj niektorých vecí, ktoré sú dnes aktuálne v spoločnosti a ktoré sa diskutujú, tak chcel som sa viac venovať tejto správe, ale nedá mi nereagovať.
No najprv k samotnej správe. Z tohto miesta treba veľmi jasne oceniť klesajúci trend kriminality na Slovensku. To je dobrá a dôležitá vec, ktorá ide z roka na rok a je v tomto prípade potrebné oceniť, samozrejme, aj Generálnu prokuratúru. Rovnako čo sa týka správy samotnej, tak ak môžem byť taký povedzme trošku školský, je veľmi dobré, že každý, kto nemá tú chuť prečítať si celú správu, v jej záverečnej prílohe sa veľmi jasne dozvie to, ako stojíme s jednotlivými trestnými činmi, sú tam grafy a podobne, je to posun určite dopredu oproti tomu, čo sme tu mali predtým.
Dovolím si však byť aj kritický a nadviažem na to, čo povedala pani poslankyňa Hatráková, a úmyselne tým začínam, lebo predpokladám, že to je niečo, čo nás všetkých spája naprieč politickým spektrom, akokoľvek je to možno ťažko predstaviteľné, a to je téma domáceho násilia. V tomto ako krajina katastrofálne zlyhávame. To je proste fakt. Ak kriminalita na Slovensku klesá, nie je možné, že domáce násilie stúpa. Teda možné to je. Je otázka, čo s tým ideme robiť. Preto som hovoril o tej správe, že je taká štatistická, že to, čo jej vyčítam, je to, že tam absentujú riešenia. A ako je možné, že žijeme v krajine, kde je úplne bežné, a tí, ktorí ste z dedín alebo, ak to takto môžem povedať, ďalej od Bratislavy, že je úplne bežné, že manžel alebo partner mláti svoju manželku alebo partnerku, svoje deti a spoločnosť sa na to nečinne pozerá. Ako je toto možné v 21. storočí? A ja sa pýtam aj takto nás tu všetkých, samozrejme, aj pána generálneho prokurátora, ale nielen jeho, čo s tým ideme urobiť.
Sú témy, ktoré vedia spojiť toto plénum, a predpokladám, že toto je jedna z tém, ktorá dokáže spojiť toto plénum. Že fenomén domáceho násilia, teraz je to krásne vidieť v tej správe, ako stúpa, samozrejme, posilnený a podporený aj pandémiou, je veľký problém pre Slovensko. Opäť tá otázka tu visí a podľa môjho názoru je našou povinnosťou naprieč celým spoločenským a politickým spektrom ponúknuť riešenie. Povedal by som, že zriaďme nejakú pracovnú skupinu, ale obávam sa, že to môže vyznievať trošku hanlivo, no myslím to vážne. Podľa mňa a to hovorím aj takto verejne, je úlohou poslancov Národnej rady v spolupráci, v spolupráci s Generálnou prokuratúrou na toto reagovať, pretože nie je prípustné v 21. storočí, aby sme mali také vysoké čísla domáceho násilia, aké dnes máme, a aby sme s tým nič nerobili.
Rovnako, a tým sa chcem zastať Generálnej prokuratúry, je treba hovoriť o tom, koľko peňazí štát dáva Generálnej prokuratúre, respektíve prokuratúre ako takej. Dlhodobo, a to sa netýka len tejto vlády, to sa týka aj predchádzajúcej vlády, aj tých predtým, Generálna prokuratúra a prokurátori vôbec na Slovensku sú materiálne poddimenzovaní. Viacerí sme tu mimo Bratislavy, chodíte po tých prokuratúrach alebo ich vidíte, niektorí ako obvinení, niektorí ako len na návštevu a vidíte, v akých podmienkach tí prokurátori pracujú. Podľa mňa, ak chceme posilňovať právny štát, ak chceme, aby na Slovensku ľudia mali dôveru, súvisí to aj s dôstojnosťou toho, v akých podmienkach a za akých podmienok jednotliví prokurátori pracujú a môžu vykonávať svoju činnosť.
Keďže som hovoril o dôvere aj pán generálny prokurátor hovoril o dôvere a o tom, ako sa má získavať dôvera, tak je dôležité iste tieto otázky si nielen klásť, ale ponúkať na ne aj odpovede a ja som preto veľmi rád, že tu dnes sedí generálny prokurátor, a že verím, že toto nebude len taká výmena, že pán generálny prokurátor nám predstavil svoju správu, my ako poslanci sa zapojíme do rozpravy alebo do faktických poznámok a následne je to celé vybavené.
Čo znamená dôvera a čo pomáha dôvere a budovaniu dôvery v právny štát, pán generálny prokurátor, to ste sa opýtali. A položili ste a použili ste rôzne príklady. Ja vôbec nejdem hovoriť o jednotlivých kauzách, pretože si myslím, že celá tá diskusia je zbytočne podtrhnutá emóciami, keď sa spomínajú konkrétne mená. No, dovolím si konštatovať, že dôveru v právny štát znižuje to, že ak inštitúcia, a v tomto prípade Generálna prokuratúra, je v očiach verejnosti uzavretá. Ak nekomunikuje s verejnosťou. Ak neodpovedá na otázky, ktoré sú úplne legitímne. Považujem za veľmi nešťastné, ak vybavíme odpoveď na otázku, prečo ste rozhodli tak a tak, len tým, že to je môj právny názor, to hovorí zákon. Nie všetci občania na Slovensku sú právnici, nie všetci právnici vôbec rozumejú právo, však áno, ale to už je opäť na inú debatu. Nestačí povedať, že tak hovorí zákon a tak som mohol rozhodnúť.
Rovnako s tým súvisí, samozrejme, potom zrozumiteľnosť a nezrozumiteľnosť tých jednotlivých rozhodnutí a to, ako ich verejnosť môže vnímať, prípadne otázka arbitrárnosti a najmä, a to už je, áno, právna debata, atrahovanie si právomocí, ktoré nemajú jednoznačnú oporu v zákone.
Viete, pán generálny prokurátor, vy ste povedali, že nemáte problém sa postaviť za svojich podriadených prokurátorov ako hlava prokuratúry, ak budete cítiť, že im niekto krivdí. A to je správny postup, samozrejme, len potom sa pýtam, pretože ste tu kritizovali, nemenovali ste ho síce, ale kritizovali ste ho, špeciálneho prokurátora a prokurátorov špeciálnej prokuratúry. Prečo v diskusii, keď aj kolegovia z opozície im nadávajú do mafiánov, organizovanej zločineckej skupiny, ľudí, ktorí účelovým spôsobom stíhajú a podobne, prečo vtedy nepočujeme Generálnu prokuratúru? Nemôžte sa čudovať, že sa toto pýtame, a nemôžte sa čudovať, že nás to trápi. Nijakým spôsobom, aby tu nebola žiadna pochybnosť, aspoň za mňa hovorím, ma netrápi, že ste podali na pána Kyseľa napríklad disciplinárny podnet. Vyhodnotili ste to tak, že nedodržal lehotu, ktorá patrí obvinenému, ktorú mu dáva zákon, a v takom prípade v poriadku. No, ale keď opozícia v tomto prípade útočí na prokurátorov a vy sám ste boli špeciálny prokurátor a vy sám ste čelili svinstvu, ktoré na vás Kočner pravdepodobne a ďalší chceli spáchať, prečo potom my máme pocit, že ich nechávate osamotených? Prečo potom verejnosť má pocit, že medzi Generálnou prokuratúrou a špeciálnou prokuratúrou je vojna? Prečo neviete, ak to tak môžem povedať, dovoľte mi to tak povedať, sme koniec koncov na pléne, v pléne Národnej rady, neviete ťahať za jeden povraz? (Reakcie z pléna.) Pán predseda, prosím vás, neprerušujte ma. (Povedané so smiechom. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.).

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím pokoj. Pán poslanec, môžete pokračovať.

Šeliga, Juraj, poslanec NR SR
Ďakujem. Rovnako viete, ťažko sa nám potom čudovať, že máme pochybnosti, keď sa na niektorú tlačovú konferenciu nedostanú všetci novinári. Ja viem, vy si poviete možno, že to je taká malá vec, že kapacitné dôvody a neviem čo všetko. Ale iste aj zo svojej praxe sám veľmi dobre viete, že niektoré prípady sú z povahy veci viac verejnosťou sledované. A inak ja som veľmi rád, že ste spomenuli prípad rómskeho chlapca, ktorému ste zrušili cez oprávnenie, ktoré vám vyplýva v § 363 Trestného poriadku, obvinenie a tak ste dali veci na pravú mieru. Toto nikto nerozporuje a nikto podľa mňa ani z verejnosti sa nepýta, prečo to je v poriadku, prečo to ten generálny prokurátor môže urobiť, ani tí, ktorí ste im to dnes povedali, sa to nebudú pýtať, pretože bolo úplne jasné, že keď chlapec ukradne drevo za pár centov alebo pár eur, tak by nemal ísť do väzenia.
No len nečudujte sa nám a nečudujte sa hlavne verejnosti, že keď sa prejednáva jedna z najzávažnejších káuz tejto krajiny, a teraz hovorím o kauze GORILA, a vy do svojho rozhodnutia napíšete, že podľa vášho názoru nahrávky, ktoré sú zaistené v spise, nie je možné použiť ako zákonný dôkaz a bolo by ich treba zničiť. To je podľa mňa niečo, čo je úplne prirodzené, že budí vášne vo verejnosti, a je úplne správne, že sa verejnosť pýta.
My všetci, ktorí tu sedíme, máme povinnosť z titulu svojej funkcie a vôle ísť do tejto funkcie znášať úplne iný tlak verejnosti, odpovedať na otázky, ktoré nám verejnosť prostredníctvom médií adresuje. Ale dovoľte mi byť naozaj kritický, mám pocit, že to sa nie vždy deje na Generálnej prokuratúre a možno práve z toho potom môže prameniť váš pocit, že niekto Generálnej prokuratúre krivdí.
Rovnako chcem povedať a poviem to tvrdo, mám za to, že dôvera a otvorenosť neznamená držať hubu a krok. Že to neznamená, že všetci zrazíme päty a budeme sa pozerať jedným smerom. Veď koniec koncov každý právnik alebo každý, kto študoval na vysokej škole, vie, že tie najlepšie nápady a tie najlepšie riešenia vždy pochádzajú z normálnej diskusie.
A potom, viete, opäť sa môžeme pýtať a aj sa to pýtame, prečo v súvislosti s tým, ako sú nastavené vzťahy momentálne, nemôže prísť špeciálny prokurátor na komisiu, ktorú zriadi ministerka spravodlivosti, hoci sú tam ľudia, ktorí súhlasia s vaším právnym názorom ohľadne ustanovení Trestného poriadku, sú tam ľudia, ktorí s ním nesúhlasia, a bola to úplne normálna diskusia. Veď stále chceme byť hádam všetci dobromyseľní v tom, že všetkým nám ide o právny štát a o to, aby na Slovensku platila spravodlivosť rovnako pre všetkých.
Zopakujem tú rečnícku a verím, že to nebude len rečnícka otázka. Čo pomáha dôvere v právny štát? Dôvere v právny štát naozaj nepomáha uzavretosť, arbitrárnosť a neschopnosť vysvetliť verejnosti rozhodnutia, ktoré veľmi pozorne sleduje. Rovnako iste, a to vám dám za pravdu, pán generálny prokurátor, nepomáhajú vyjadrenia, ktoré dehonestujú jednu alebo druhú stranu. Kde jeden, kde jeden na druhého útočíme nevyberaným spôsobom a používame adjektíva, ktoré do normálnej debaty nepatria.
Ja myslím, že je prianím všetkých, ktorým záleží na Slovensku, aby sa situácia na prokuratúre upokojila, aby verejnosť vnímala to, že prokuratúra naozaj nepozerá napravo, ale naľavo a pozerá iba na zákon, že svoje rozhodnutia je schopná odkomunikovať tak, aby im priemerne inteligentný človek rozumel.
Dotknem sa aspoň trochu a teraz nie úplne do hĺbky, ale predsa sám ste tu spomínali a to je toľko diskutovaný paragraf 363 a 364 a ďalšie v Trestnom poriadku. Keďže, aby to bola aj trochu odborná debata, ja budem rád, ak na to budete reagovať. Ja nijako nespochybňujem vaše legálne oprávnenie podľa § 363 zrušiť obvinenie voči konkrétnej osobe. Kde však mám pochybnosti a myslím, že ich majú viacerí právnici, je to, či generálny prokurátor môže zrušiť začatie trestného stíhania, respektíve trestného konania vo veci, kde niet poškodeného, kde niet obvineného alebo kde niet toho, kto by navrhol. Hlavne v prípade v tom poslednom, ktorý hovorím, kto by podal podnet na to, aby generálny prokurátor mohol rozhodnúť. Toto sú opäť otázky, ktoré rezonujú vo verejnosti a ktoré nepridávajú na dôvere. Rovnako, keď hovoríme o dôvere, ja si myslím, že by bolo veľmi dobré, a to chcem byť naozaj konštruktívny, aby sa aj vzťah medzi a teraz vami generálnym prokurátorom a Národnou radou trochu štandardizoval v tom, ja už som to spomínal aj vy ste to spomínali, že nebudú padať rôzne invektíva, že nebudeme na seba útočiť v personálnej rovine, ale skôr už keď, tak v tej odbornej, ale rovnako aj v tom rozmere, že vždy, keď to bude možné a keď vás o to Národná rada Slovenskej republiky alebo nejaký výbor požiada, že prídete a budete s nami normálnym spôsobom diskutovať. Pretože koniec koncov tak ako naša legitimita pochádza od ľudí, tak vaša legitimita pochádza od nás.
(Reakcia z pléna.) Aj od vás špeciálne, áno, no vidím. (Reakcia z pléna.) Neviem...

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Páni poslanci!

Šeliga, Juraj, poslanec NR SR
... nejdem, nejdem sa dostať do polemiky s vami, otázka je, čo to, o čom svedčí, ale to je na debatu, ktorú si my môžme absolvovať, keď tu nebude pán generálny prokurátor.
Na záver chcem povedať, že mi je veľmi ľúto, do akej situácie sme sa dostali, pretože rok 2020 napriek pandémii mal byť pre Generálnu prokuratúru rokom nádeje. Koniec koncov aj tie tvrdé verejné vypočutia, ktoré ste aj vy, aj ostatní kandidáti na generálneho prokurátora absolvovali, nás utvrdzovali v tom, že na prokuratúru príde nový duch, že sa otvoria okná na prokuratúre a že tie staré časy, keď stačilo buchnúť dverami alebo buchnúť pečiatku na stôl a na papier, skončili. Obávam sa, že niektoré, niektoré kroky tomuto vôbec nepomohli a nastal pravý opak. Ja to len zopakujem. Dôvera sa nedá budovať tak, že budeme jedni alebo druhí uzatvorení v slonovinovej veži, že nebudeme komunikovať s verejnosťou, že ako právnici a špeciálne generálny prokurátor a Generálna prokuratúra nebudú vysvetľovať svoje rozhodnutia. Lebo potom sa nikto nemôže čudovať, že ľudia majú pocit, že tu stále vládne nejaká kategória našich ľudí. A iste, že to je úloha ťažká a nie jednoduchá, o tom nikto nemá pochýb, ale na druhej strane kto sa raz chytí pluhu, nech sa neotáča.
Verím, že keď tu budeme o rok, v skoršom čase, lebo býva zvykom, že táto správa sa predkladá trošku skôr, že už to nebude len zbierka štatistík, ale že všetci budeme môcť skonštatovať, že tu naozaj nastal posun, že na Generálnej prokuratúre prestala zúriť vojna, že aj špeciálni prokuratúri, prokurátori, ospravedlňujem sa, cítia podporu zo strany Generálnej prokuratúry a že každý na Slovensku bude mať pocit, že zákon platí pre všetkých rovnako. Lebo koniec koncov my ako právnici vieme, a týka sa to zaujatosti, že nie je dôležité len to, či človek je zaujatý, ale či sa tak aj objektívne javí. A v tomto si myslím, že nás všetkých, ale najmä Generálnu prokuratúru čaká neľahká úloha.
Ďakujem pekne za pozornosť a ďakujem aj za faktické poznámky.
24. 7. 2021 21:50:50 - 21:51:00 35. schôdza NR SR - 2.deň - C. noc Tlač 614 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem pekne. Je to napísané v programe. Jasné, že keď sa prerokujú a budú schválené tak sa má rokovať ďalej. Je to tam menším napísané, pán poslanec Beluský.
24. 7. 2021 11:11:00 - 11:11:16 35. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Dávam procedurálny návrh, aby sme o tlačiach 614 a 623, to sú prvé čítania pri skrátených legislatívnych konaniach, hlasovali ihneď po ich prerokovaní.
23. 7. 2021 16:18:06 - 16:19:57 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 562 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
65.
Ďakujem pekne. Pán poslanec Susko, v poriadku, hovoríme o väzbe, ale vy ste taký rigidný právnik v tomto, a to myslím naozaj v dobrom slova zmysle, je otázka, že či môže byť súčasťou aj toho vášho pozmeňujúceho návrhu napríklad to, že upravujete zákon o výkone a spôsobe výkonu väzby, pretože my novelizujeme Trestný poriadok, to je prvá poznámka. Je mi ľúto, že tá diskusia neprišla možno trošku skôr, lebo tam sa asi všetci zhodneme, že výkon samotnej väzby je určite nie dobrý a mal by byť lepší. To je to, čo aj hovoril pán poslanec Kyselica.
V súvislosti s tým, čo ste povedali, pán poslanec Jarjabek, ja nie úplne dobre rozumiem, ako ste prišli na to, že dehonestujem ľudí. Ja to úplne rešpektujem, volili vás. Volili vás aj tieto voľby, budú vás možno voliť ďalej, možno nebudú a podobne. Ja za tých dvanásť rokov, ste tu boli, to je proste fakt. Mali ste moc, urobili ste niečo dobré. Ja som nikdy nemal problém to pochváliť, či to bola diaľnica do Nitry alebo euro, alebo ďalšie veci. Ale proste máte aj zodpovednosť, no a raz, keď to boli vaši nominanti, tak prečo sa o tom nejdeme rozprávať. Môžem s nadsázkou povedať, že som dojatý, ako sa bojíte o moju politickú budúcnosť, či tu budem, alebo nebudem. Keď nebudem, nič sa nestane, úplne v poriadku to s pokorou prijmem. Akurát ja sa tu proste nemusím ako keby naparovať za pultom a hovoriť o politických väzňoch alebo o tom, ako Kolíková môže aj za to, že svieti slnko. Proste nemôže za tie výpovede. Tiež je fascinujúce ako jedny výpovede spochybňujete, teraz myslím ako strana, iné výpovede vám sedia. V tomto je to také naozaj zvláštne.
Každopádne ďakujem všetkým za faktické poznámky.
23. 7. 2021 16:08:44 - 16:10:44 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 562 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
55.
Ďakujem pekne. Dámy a páni, priznám sa, že som očakával, že rozprava bude asi tvrdá, len pán poslanec Fico teraz hovoril o všetkom možnom, o veciach, ktoré iste aj čiastočne súvisia s väzbou, akurát sa neviem úplne akým spôsobom dotýkajú toho návrhu zákona. Lebo akokoľvek, samozrejme, vy šírite naratív toho, že sú to politickí väzni, ja si myslím, že na Slovensku boli politickí väzni v 50. rokoch. To nie je predmetom tejto diskusie a očakával som skôr to, že ak sa budeme o niečom sporiť, tak sa budeme sporiť o tom, že či kolúzna väzba má byť päť mesiacov, alebo ako rýchlo má prísť veľká novela Trestného poriadku.
Ja v tejto súvislosti som rád, že sa posúvame, že sa znižuje dĺžka väzby, a verím, že tá novela Trestného poriadku príde, ale nie preto vystupujem. Vystupujem preto, že mi príde absolútne neférové to, čo tu bolo povedané zo strany pána Fica a ďalších v súvislosti s osobou pani ministerky Kolíkovej. Pani ministerka presadzuje reformu justície, presadila Najvyšší správny súd a pokračujú ďalšie veci. Ja nerozumiem tomu naratívu, že ministerka spravodlivosti má byť zodpovedná za Národnú vyšetrovaciu a kriminálnu agentúru, že má byť zodpovedná za prokuratúru alebo za to, že sa niekto na niekoho krivo niekde pozrie. To je proste neprípustné a neprimerané.
A teda, keď pán Fico hovorí o tom, ako pani ministerka zlyháva a podobne, trošku ma mrzí, že nehovorí aj o svojich vládach. o dvanástich rokoch a o tom, čo všetko sa tu dialo. To by takisto azda bolo na dlhú debatu, len príde mi to také, no, nesúvisiace s témou. A považoval som naozaj za dôležité sa zastať z tohto miesta Márie Kolíkovej, pretože vo faktickej poznámke na konci ju poobviňovať neviem z čoho všetkého, to je také, také zbabelé trochu.
Ďakujem pekne.
23. 7. 2021 15:09:10 - 15:10:25 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 562 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
33.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Dámy a páni, dovoľte mi, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore.
Národná rada uznesením č. 798 zo 17. júna 2021 pridelila tento návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a tento výbor určila aj ako gestorský výbor. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote žiadne stanovisko.
Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia výboru vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne a schváliť ich.
Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok.
Správa výboru o prerokovaní návrhu zákona má tlač 562a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 22. júla 2021, je to číslo 316.
Zároveň týmto uznesením som bol poverený spoločne s pánom poslancom Dostálom, aby som vás informoval a bol spravodajcom v tomto bode.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
16. 6. 2021 15:10:46 - 15:12:15 31. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 596 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne za všetky faktické poznámky. Tak si to zhrňme. Ak som dobre pochopil, vyšetrovať chcete, ale nie úplne všetkých chcete vyšetrovať. A už vonkoncom z tých, ktorí môžu byť vyšetrovaní nie všetci by mali byť vo väzbe. Ale kľúč k tomu kto a kde, ako tam má byť, má podľa vás Roman Mikulec. To je absurdná logika. To je prvá poznámka.
Druhá poznámka je, že o politických väzňoch, o tom, či ste ochotní dať ruku za Dušana Kováčika do ohňa. Či ste ochotní dať ruku do ohňa za Kajetána Kičuru. Ani pol slova. Mne sa to javí tak, ako to mám tak povedať, že vám je vlastne úplne jedno, kde tí ľudia sú, čo je dôležité je, aby nerozprávali. To je celé.
Ja si nemyslím, že je tu dôvod na to, aby Roman Mikulec odstupoval. Zopakujem to, čo som povedal. Ak je problém s políciou, je dôležité zavolať si policajného prezidenta Kovaříka na výbor, interpelovať ho, pýtať sa ho. Nikto sa netvári, že všetko je dokonalé. Nikto sa netvári, že tu nie sú problémy. Ale tvrdiť a účelovo tu vyťahovať nejakú časť správy, ktorá tu bola prednesená, že tu je politická objednávka, že táto koalícia politicky zatvára ľudí, je do neba volajúca hlúposť. Ďakujem pekne.
16. 6. 2021 14:39:01 - 14:50:48 31. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 596 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šeliga, Juraj (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Dámy a páni, dobrý deň a ďakujem za možnosť vystúpiť. Hneď na úvod poviem ZA ĽUDÍ má nízke percentá, dobre, že ak budete chcieť reagovať, že, aby sme toto mohli preskočiť lebo videl som, že už pán Eštok reagoval na, na pána Kotlebu, že čokoľvek poviem, že si tu idem zvyšovať percentá, ale to na odľahčenie. Ja samozrejme sledujem ako všetci rozpravu dva dni, musím povedať, že miestami je naozaj v úvodzovkách výživná čo všetko sa tu dopočujeme tie metafory, ktoré vie vystrúhať pán poslanec Blaha to naozaj možno aj básne by ste vedeli začať písať. Musím povedať, že niekedy žasne, že odkiaľ a kde vás to napadne tak rýchlo a či si to pripravujete cez noc dopredu alebo z fleku tu za týmto pultom je nejaká charizma špeciálna pre vás, že idete, idete, idete naozaj je to, je to atletický mentálny výkon miestami. Ale v súvislosti s tým, že prečo máme odvolať alebo prečo má byť odvolaný Roman Mikulec sme sa veľa nedozvedeli. Ja sa chcem sústrediť mám 20 minút na dve veci, ktoré sami javia ako dôležité a aby sme sa o nich bavili a verím, že vo faktických poznámkach budeme vecne na seba reagovať. Ten prvý rozmer je, že Romanovi Mikulcovi
===== ... ale v súvislosti s tým, že prečo máme odvolať alebo prečo má byť odvolaný Roman Mikulec, sme sa veľa nedozvedeli. Ja sa chcem sústrediť, mám dvadsať minút, na dve veci, ktoré sa mi javia ako dôležité, aby sme sa o nich bavili a verím, že vo faktických poznámkach budeme vecne na seba reagovať. Ten prvý rozmer je, že Romanovi Mikulcovi ako ministrovi vnútra dnešnému vyčítate akési verejné obstarávanie na SBS-ku, že tam mal to prihrať svojmu otcovi, bratovi, bratrancovi, sesternici a pol dedine pomaly a tento nejaký konštrukt. Len ja tam vidím tak logickú chybu, poviem vám, nehovoriac o tom, že minister obrany Jaro Naď tu vystúpil a aj so záznamom, kde jasne preukázal, že Roman Mikulec s tým nič nemal. Lenže Roman Mikulec ako tu sedí a sám o tom hovoril, bol nezákonne trestne stíhaný za minulých vlád. Do auta mu podhodili USB-čko len, aby ho mali za čo obviniť. A to nehovorím ja, to nehovorí on, to povedal súd, súd, s ktorým OĽaNO, Za ľudí, Sme rodina alebo SaS-ka nemala nič spoločné. Tou logikou, ktorú aplikujete na nás, že my krivíme súdy, manipulujeme políciu a prokurátorov, by som mohol povedať, no že to bol ten smerácky súd, no nie ja verím, že to bol normálny nezávislý súd Slovenskej republiky, ktorý konštatoval, že stíhanie Romana Mikulca bolo nezákonné, že mu boli podstrčené veci a teda pýtam sa a to mi logicky nesedí na tom, keď tie veci, ktoré mu vyčítate, sú x rokov staré, keď ste ho ničili vtedy, čo to niekto nevytiahol. Ste to nevedeli? Nebolo to v tých záznamoch? Kedy boli tie obstarávania? Teraz ste našli nejaký záznam, z ktorého nás tu chcete pomaly opiť rožkom, že Mikulec neviem čo všetko rozkradol. No vtedy ste mali moc, mali ste tie informácie, nič nebolo. Príde mi to účelové, príde mi, že sa to hodí, nehovoriac o tom a to zopakujem, že minister Naď to vyvrátil.
A druhá vec a tá mi príde podstatnejšia, je, že Romanovi Mikulcovi vyčítate to, že Policajný zbor nefunguje tak ako by fungovať mal. No, tak buďme ale féroví k sebe a povedzme si dve poznámky. Tá prvá kto menil nastavenie spôsobu voľby policajného prezidenta a šéfa policajnej inšpekcie. No bol to SMER. Je nastavená tá voľba tak, že musí prísť komisia, tam musí predstúpiť ten kandidát, potom musí ísť na brannobezpečnostný výbor a až potom ho môže minister menovať. Kto hlasoval za pána Kovaříka? Veď viacerí, vidím tu pána Kotlebu, ktorý je členom výboru, vie povedať. Je tu pán podpredseda Grendel, ktorý je tiež členom výboru, kolegovia zo SMER-u, veď si to povedzme, vy ste hlasovali aj za pána Kovaříka. Ja som nepočul, že by ste si zavolali pána Kovaříka v súvislosti s akýmkoľvek zásahom na brannobezpečnostný výbor a že by ste sa ho pýtali, tak je toto v poriadku, nie je toto v poriadku.
Áno, ja nebudem klamať, ja som tiež zostal prekvapený, keď som si prečítal v novinách, že pán Zurian je obvinený, volajú mu otvor dvere, posiela tam syna, dvere sú vyvalené, pán Zurian je v zahraničí, príde na Slovensko a potom je obvinenie zrušené. Samozrejme, že sa treba o tom baviť, ale zvolali ste brannobezpečnostný výbor? Kto je zodpovedný za Policajný zbor? Ako je nastavený zákon? Ako kto má takú naivno neviem, aké iné adjektívum použiť alebo metaforu predstavu, že Mikulec sedí v kancelárii a hovorí, tak dneska Blahu, zajtra Kotlebu, aj Šeligu treba, lebo drzí je, aj keď je v koalícii a takto to funguje. Nie Šeligu netreba či Blahu netreba? No. Akým spôsobom viete tá predstava aj to čo tu pán Eštok predtým kreslil, to bolo niečo, že sú tu nejaké tajné stretnutia, kde politici koalície chodia a rozprávajú, koho treba zavrieť. No a tam prejdem k tej tretej veci, ktorá mi príde najpodstatnejšia a príde mi úplne bizarná až perfídna, akým spôsobom sa tu požíva slovo politický väzeň. Kolegovia, prosím vo faktickej poznámke mi odpovedzte, kto z aktuálne zadržaných alebo väzobne stíhaných je politický väzeň a povedzte mi, prečo je politický väzeň. Prečo je niekto podľa vás politický väzeň, aby to bolo aj na mikrofón, pán Suja, samozrejme viem si predstaviť a už ste prihlásený, tak budete môcť na mňa reagovať.
A tu chcem povedať ďalšiu vec, že keď si prečítate, lebo pán Fico tu včera citoval zo zákona o spôsobe a organizácii činnosti vlády a ďalších ústredných štátnych orgánov za čo všetko je zodpovedné ministerstvo vnútra. No len keď si otvoríme potom zákon o Policajnom zbore, je úplne jasné, že minister vnútra nemôže zasahovať do tých sekcií polície, ktoré majú na starosti vyšetrovanie trestnej činnosti. Do toho minister vnútra nemôže zasiahnuť. Prečo je tu podsúvaný naratív, ktorý absolútne rozbíja dôveru v políciu. Veď ak je v polícii problém, tak ho treba riešiť, ale na to je iný spôsob, toto je jednoducho politická vendeta a ja mám za to, že tá vendeta spočíva v tom, že po dvanástich rokoch sa začína prichádzať na korupciu, vy sami z opozície hovoríte, veď kto urobil niečo zlé, nech je potrestaný. Za koho z tých, ktorých dávate za vzor toho politického väzenstva za to, že to je politický väzeň, ktorému je ubližované, za koho z nich dáte ruku do ohňa? O kom poviete, že je absolútne, absolútne nevinný? Koho prirovnáte z nich k Horákovej? Srholcovi alebo ďalším. Koho z nich? Veď povedzte, že tento a tento je tam absolútne neprávom, poďme robiť protest, poďme podpisovať výzvu, aby bol prepustený ako v Bielorusku, v Rusku, v Číne alebo kdekoľvek? Ktorý z nich je taký?
Dookola prázdne frázy o politických väzňoch. Dušan Kováčik je politický väzeň? A v čom? Mám pristúpiť na logiku, už som tu hovoril o nej včera, že dnes sú to politickí väzni, lebo boli prepojení na opozíciu. No dnešná opozícia bola ešte pred dvoma rokmi koalíciou, tak vy ste boli poprepájaní s Dušanom Kováčikom? To bol váš parťák alebo bol súčasťou vládnej moci? Toto je tá logika? Na ktoré výnimky? Ja som ukázal hore, veď o vás nehovorím, pán Kotleba, ale vďaka na vás som myslel. (Smiech.) Ako, ako zástupcov strany SMER samozrejme. Nie. Ako zástupcov strany SMER no. Ale som rád, že tu je taká atmosféra relatívne uvoľnená.
No ale vážne však. Hovoríte, vy sami hovoríte, že treba vyšetrovať, ak sa stala chyba, majú byť tí ľudia potrestaní. Na to kto ide do väzby, o tom rozhoduje súd. Veď x-krát sa stalo, že niekto do väzby zobraný bol, ale ak sa to Najvyššiemu súdu alebo tomu odvolaciemu súdu nejavilo ako zákonné, bol prepustený. Samozrejme, že to čo sa stalo pánovi Ribárovi, je problém. Veď to nikto nejde spochybňovať, preto tam je ten Ústavný súd. Ale vy tiež vytiahnete si jeden príklad z tisícov. Máte prehľad o všetkých príkladoch? Veď koniec koncov aj preto tu zajtra budeme hovoriť o tom, že je potrebné meniť kolúznu väzbu alebo rozprávať sa o tom systéme. Koniec koncov preto aj ministerka spravodlivosti pripravuje veľkú novelu trestného poriadku, aby sme to dali na úroveň Českej republiky alebo Nemecka, že to bude ešte rýchlejšie, len tiež ak chceme byť v tom féroví, tak si férovo povedzme, že koľko rokov to tu platilo. No bolo to od roku 2006. Mne sa javí naozaj, že toto politické predstavenie, ak to tak môžem nazvať, ktorého obeťou má byť Roman Mikulec, nie je ničím iným ako snaha možno niečo odkázať tým kolegom, ktorí boli prepojení alebo boli nominantmi bývalej vlády, aby ešte vydržali. Neviem, to je logika, ktorá sa mi javí ako pravdepodobná a možná, pretože nič iné nevidím alebo nevidím iný dôvod, pre ktorý by mal Mikulec odstúpiť. Ono viete, je to také symptomatické, že dneska v tej rozprave všeličo opäť zaznelo, ale o tom, že NAKA zasahuje na Národnej diaľničnej spoločnosti, kde sú podozrenia za podvody na milióny eur, ani slovo. Aj za to môže Mikulec? Aj tam ich dal odstaviť, lebo to bola bývalá vláda? O tom je ticho. To je veľmi selektívne. Keď ide o niekoho, kto bol nominantom bývalej vlády, tak to je politický väzeň. Vtedy samozrejme treba ísť plná plyn proti vláde a nehovoriac o tom, použijem pána Šutaja Eštoka ako príklad, ktorý predo mnou rečnil, že tak odvolávate Mikulca, akože v základnej logike by som čakal, že všetko pôjde na ňom, ale počul som tu Matoviča, počul som tu Grécko, do Grécka radšej nechoďte na dovolenku, lebo to bude Grécka cesta a podobne.
Tak akože sústreďme sa na podstatu veci. Ak je problém v Policajnom zbore, tak sa treba o tých veciach baviť. Však na to je ten brannobezpečnostný výbor. Koniec koncov, ak poznáte, ste tu mnohí skúsenejší poslanci ako ja, sú interpelácie, kde môžte sa pýtať aj policajného prezidenta, že toto je cesta, ale ten aby Roman Mikulec odstupoval za to, že sa vyšetruje? Veď to je úplne, to je zvrátené a logika toho, že viete, no budete mi vyčítať, zase ste mladý, pán Šeliga a čo o tom viete. V 98 to tu hovoril včera pán Fico, keď nastúpil Dzurinda, veľká časť Dzurindovi mečiarovci sa údajne nevyšetrovali. Potom ste nastúpili vy, tiež sa nevyšetrovali politickí nominanti. No len toto čo je za zvrátenú logiku? Tak ako teraz sú tu dôkazy na korupciu, beži vyšetrovanie a všetko má byť zametené pod koberec? To s týmto súhlasíte? Veď to je tak povediac na Kováčika no. Neviem, čo viac k tomu povedať. Dámy a páni, ďakujem za vašu pozornosť, teším sa na osem faktických poznámok, možno aj viac, nevidím dôvod na to, prečo by mal Roman Mikulec odstúpiť, naozaj za to, že sa vyšetruje, sa neodstupuje, ak sú problémy, problémy treba riešiť, ale problémy v polícii špeciálne v tých oddeleniach, ktoré vyšetrujú, nemá na starosti minister vnútra. Na to je zákon o Policajnom zbore jasne napísané, nie je problém hovoriť s policajným prezidentom, interpelovať ho, nehovoriac o tom, že za aktuálneho policajného prezidenta hlasovala aj väčšina opozície. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. (Potlesk.)

Deň v parlamente

<- ->