Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
20. 10. 2021 14:43:39 - 14:56:27 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 655 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Karahuta, Jaroslav (SME RODINA) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne za slovo pán predseda. Ja by som vo svojom príspevku v rozprave chcel v krátkosti informovať o vyhláške, ktorá bude ako všeobecne záväzný predpis súčasťou tejto novely zákona o veterinárnej starostlivosti a cieľom tohto môjho vystúpenia je jednoduchou formou povzbudiť všetkých záujemcov, ktorí dnes sú chovateľmi. Tí ktorí majú farmové chovy a tých farmových chovov na Slovensku máme 680, aby sa nebáli, aby sa nebáli, lebo dnes je obrovský strach z predpisov, z nariadení, z kontrol. Veterinárna správa veľakrát pôsobí v myšlienkach ľudí ako strašiak. Takže dovoľte, aby som touto jednoduchou formou predstavil o čom tá vyhláška bude.
Rozdelil som to na dve časti. Prvá časť je žiadosť o povolenie na zabitie zvieraťa z farmového chovu. To znamená zabiť a spracovať zviera, zabiť zviera a spracovať mäso z porážky pod šírim nebom. Bude to jednoduchá žiadosť o povolenie o zabitie týchto zvierat z farmového chovu hovädzieho dobytka, ktorá bude obsahovať iba základné údaje. To znamená obchodné meno, registračné číslo chovu. Budú tam informácie o plemene, o maximálnom počte kusov a o dôvode zabitia. Prílohou k tejto žiadosti bude posudok znalca z odboru strelných zbraní a výbušnín, ktorý túto strelnú zbraň, u ktorého sa táto porážka uskutoční, ktorú musí odborne posúdiť. Následne ešte v tejto prílohe bude aj špecifikovaný spôsob prepravy tiel zabitých zvierat a popis výkon sanácie miesta určeného na zabitie. V prípade, že túto porážku uskutoční, uskutoční chovateľ, ktorý nemá vlastný bitúnok, vlastný farmársky bitúnok, tak musí predložiť veterinárnej správe kópiu zmluvy o tom, že má zabezpečené jatočné spracovanie teľa zvieraťa. Čo sa týka miesta určeného na zabitie, tak za to je zodpovedný samotný chovateľ. Porážka sa môže uskutočniť schválenou zbraňou zo vzdialenosti maximálne 40 metrov a súčasne je povinný ten, ktorý má oprávnenie na takúto porážku mať aj náhradnú zbraň.
Čo sa týka samotných požiadaviek na zabíjanie zvierat. Zviera je možné zabiť len v chove, ktorý je registrovaný. Chov, ktorý je pravidelne veterinárne kontrolovaný a u zvierat, ktoré sú označené identifikačnými značkami samozrejme okrem zvierat, ktoré sú chované vo farmových chovoch jedná sa o voľne žijúce zvieratá. Táto identifikačná značka po porážke sa musí zo zvieraťa odobrať a upevní sa na jeho ľavú končatinu. Tu už som spomínal, že pri zabíjaní zvieraťa musí byť schválená náhradná funkčná zbraň. Dôležité je to, že zabíjanie zvierat sa môže uskutočniť iba za denného svetla. Čo sa týka veterinárnej kontroly, lebo tá je dôležitá a chceme, aby mäso z týchto porážok bolo kontrolované, bolo pod stálym veterinárnym dozorom a zdraviu nezávadné, tak pred porážkou vykoná úradný veterinárny lekár najneskôr 24 hodín pred zabitím zvierat prehliadku a súčasne príslušný veterinár skontroluje aj doklady, či sú v poriadku, aby sa táto porážka mohla realizovať. Po porážke nasleduje vykrvenie a vykolenie. Krv sa zachytáva do zbernej nádoby, tá krv je vedľajším jatočným produktom. To znamená, že sa likviduje v sanačnom zariadení a vykolenie sa vykonáva najneskôr hodinu po vykrvení za prítomnosti veterinárneho lekára, ktorý súčasne posúdi stav vnútorných orgánov, ktorý jednoznačne identifikujú zdravotný stav zvierat. Čo sa týka rizikového materiálu, tak tu asi najviac rizikový materiál je hlava zvieraťa. Čiže ak sa porazí hovädzí dobytok starší ako 12 mesiacov otvor, ktorým bolo usmrtené sa musí uzatvoriť nepriepustne, aby nedošlo ku kontaminácií. V prípade, že dôjde k nejakému závažnejšiemu porušeniu hlavy zvieraťa, tak celá hlava sa zabalí do nepriepustného obalu. Čo sa týka prepravy zvierat, tak preprava musí byť vykonaná hygienickým spôsobom a musí ísť do prevádzkarne, ktorá je schválená regionálnou, veterinárnou a potravinovou správou. Súčasne s telom zvieraťa cestujú aj sprievodné doklady. Čistenie a dezinfekcia toho dopravného prostriedku musí byť vykonaná úradne schváleným zariadením.
Čiže toto je jednoduchý návod ako realizovať porážku pod šírim nebom. Pritom v podstate v zákone v § 41 máme aj dnes, akurát tie zvieratá nebolo možné spracovať a následne mäso z týchto zvierat predávať. Čo sa týka samotného farmárskeho bitúnku zase hovorím to všeobecné záväzné nariadenie, tá vyhláška bude presne popisovať, čo tento bitúnok má obsahovať. To znamená budú tu zosúladené ustanovenia s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 852/2004, čiže je to v súlade s európskymi pravidlami a aby nemusel prevádzkovateľ takéhoto farmárskeho bitúnku si ťažko dohľadávať tieto európske nariadenia, tak dostane doslova návod na použitie ako má, ako má pracovať, ako má postupovať v týchto farmárskych bitúnkoch. Čiže farmársky bitúnok úplne jednoduchá miestnosť, ktorá musí byť zabezpečená. Primerané čistenie, údržba a dezinfekcia, musí byť konštruované, aby sa nehromadili nejaké nečistoty, aby nedošlo ku kontaktu potraviny, čiže mäsa alebo samotného zvieraťa s nejakými toxickými látkami. Steny musia byť konštruované tak, aby boli umývateľné, dezinfikovateľné, musia sa používať správne hygienické praktiky. Čo sa týka monitorovania, tak mäso, ktoré poputuje do chladiarne a v podstate chladiareň bude limitujúcim faktorom aj kapacitou tejto porážky, tak tá by mala mať monitorovacie zariadenie na kontrolu teploty a prípadne vlhkosti.
Ďalej by tam malo byť, musí byť dostatočný počet umývadiel, toaletných, sociálnych zariadení, musí tam byť nejaká prezliekareň, ľudia musia byť vybavený ochrannými pracovnými prostriedkami, čo samozrejme kontroluje už regionálny úrad verejného zdravotníctva. Musí tam byť dostatočné vetranie, musí tam byť primerané denné alebo umelé osvetlenie. Musí tam byť kanalizácia, aby, aby, ktorá vyhovuje tomuto účelu, aby sa zabránilo riziku kontaminácie. Musia tam byť samozrejme šatne, čistiace a dezinfekčné prostriedky musia byť samostatne skladované, nesmú byť skladované v priestoroch, kde sa potraviny pripravujú a čo sa týka podláh stien, stropov a okien, tak ako som spomínal musia byť ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné, rovnako aj dvere.
Čo sa týka potravinárskeho odpadu, tak to platia tie isté pravidlá ako pri veľkých bitúnkoch. To znamená tie musia byť čo najrýchlejšie odstránené z týchto priestorov, kde sa prebieha porážka a musia byť následne, musia byť likvidované v sanačnom zariadení. Čo sa týka pracovníkov musia mať dostatok pitnej, zabezpečený dostatok pitnej vody, musia nosiť čistý a vhodný odev. Čo sa týka nejakých špecifických požiadaviek, tak je tam akurát potrebné, aby tam bol priestor na zvieratá pred samotnou porážkou. Tie zvieratá tam nebudú nejako dlhšie sa zdržiavať, nebudú tam nejako chované a musia byť v samostatných oddelených priestoroch, kde tie zvieratá sa pred porážkou zdržiavať a čo je dôležité, čo je dôležité, aby vzhľadom k tomu, že sa jedná o jednu miestnosť, aby bolo zabezpečené priestorové alebo časové oddelenie jednotlivých operácií. To znamená omráčenie, vykrvenie. V prípade ošípaných odštetinovanie, manipulácia s vnútornými orgánmi, balenie a expedovanie. Ak sa použijú linky, ktoré môžu aj nemusia byť, tie musia byť ľahko dezinfikovateľné. Chladiarenské zariadenie musí byť dostatočne čisté, pripravené s kontrolu teploty a musí byť uzamknuteľné. Čo sa týka na záver rozrábky a spracovanie mäsa, lebo to je dôležité. Dnešní chovatelia chcú zhodnocovať svoje mäso s maximálnou pridanou hodnotou. To znamená nepredávať v živom to zviera za 2 eurá alebo neviem za akú cenu za kilogram, ale aby mohli predávať, keď je to rozrábka povedzme dnes je štandardná cena 6 eur za kilogram. Prípadne, že to mäso zhodnotia v hotovom výrobku, tak samozrejme tá ekonomika je niekde úplne inde. Čiže rozrábkareň musí byť stavebnou súčasťou farmárskeho bitúnku a tak isto musí byť konštruovaná tak, aby nedošlo ku kontaminácii mäsa s tým, že musí tam byť dostatočné zariadenia na to, aby tam bola dodržaná hygiena, musí tam byť teplá voda alebo horúca voda na dezinfekciu s teplotou minimálne 82 stupňov alebo nejaká iná alternatíva.
A na záver, čo sa týka spracovania mäsa a výroba mäsových výrobkov, tak prevádzka na spracovanie mäsa z domácich kopytníkov a zveri z farmových chovov musia byť súčasťou farmárskeho bitúnku a samostatne vyčlenená prevádzková jednotka a musia samozrejme splniť požiadavku podľa tohto predpisu a tieto výroby sa môžu vyrábať alebo ako súčasť maloobchodnej prevádzkarne alebo v samostatných priestoroch schvaľovaných na tento účel. Takže toto bol taký jednoduchý návod. Takže nie je to, nie je to nič komplikované. Ja si myslím, že všetci chovatelia to ocenia a teraz mi dovoľte, aby som predniesol ešte pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu, ktorý vyplynul z prejednávania tohto návrhu na ústavnoprávnom výbore. Jedná sa viac menej o legislatívno-technické veci.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Patrika Linharta a Jaroslava Karahutu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon 39/2007 o veterinárnej ...
===== jedná sa viac menej o legislatívno-technické technické veci. Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Patricka Linharta a Jaroslava Karahutu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 655).
V čl. I, bod 1 v § 41a poznámka pod čiarou k odkazu 143d znie:
"143d) Napríklad čl. 10 ods. 3 a ods. 4 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1099/2009 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.".
Takže toľko asi z mojej strany, pokiaľ budú nejaké otázky som pripravený reagovať. Ďakujem pekne.
20. 10. 2021 14:43:39 - 14:56:27 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 655 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Karahuta, Jaroslav (SME RODINA) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne za slovo pán predseda. Ja by som vo svojom príspevku v rozprave chcel v krátkosti informovať o vyhláške, ktorá bude ako všeobecne záväzný predpis súčasťou tejto novely zákona o veterinárnej starostlivosti a cieľom tohto môjho vystúpenia je jednoduchou formou povzbudiť všetkých záujemcov, ktorí dnes sú chovateľmi. Tí ktorí majú farmové chovy a tých farmových chovov na Slovensku máme 680, aby sa nebáli, aby sa nebáli, lebo dnes je obrovský strach z predpisov, z nariadení, z kontrol. Veterinárna správa veľakrát pôsobí v myšlienkach ľudí ako strašiak. Takže dovoľte, aby som touto jednoduchou formou predstavil o čom tá vyhláška bude.
Rozdelil som to na dve časti. Prvá časť je žiadosť o povolenie na zabitie zvieraťa z farmového chovu. To znamená zabiť a spracovať zviera, zabiť zviera a spracovať mäso z porážky pod šírim nebom. Bude to jednoduchá žiadosť o povolenie o zabitie týchto zvierat z farmového chovu hovädzieho dobytka, ktorá bude obsahovať iba základné údaje. To znamená obchodné meno, registračné číslo chovu. Budú tam informácie o plemene, o maximálnom počte kusov a o dôvode zabitia. Prílohou k tejto žiadosti bude posudok znalca z odboru strelných zbraní a výbušnín, ktorý túto strelnú zbraň, u ktorého sa táto porážka uskutoční, ktorú musí odborne posúdiť. Následne ešte v tejto prílohe bude aj špecifikovaný spôsob prepravy tiel zabitých zvierat a popis výkon sanácie miesta určeného na zabitie. V prípade, že túto porážku uskutoční, uskutoční chovateľ, ktorý nemá vlastný bitúnok, vlastný farmársky bitúnok, tak musí predložiť veterinárnej správe kópiu zmluvy o tom, že má zabezpečené jatočné spracovanie teľa zvieraťa. Čo sa týka miesta určeného na zabitie, tak za to je zodpovedný samotný chovateľ. Porážka sa môže uskutočniť schválenou zbraňou zo vzdialenosti maximálne 40 metrov a súčasne je povinný ten, ktorý má oprávnenie na takúto porážku mať aj náhradnú zbraň.
Čo sa týka samotných požiadaviek na zabíjanie zvierat. Zviera je možné zabiť len v chove, ktorý je registrovaný. Chov, ktorý je pravidelne veterinárne kontrolovaný a u zvierat, ktoré sú označené identifikačnými značkami samozrejme okrem zvierat, ktoré sú chované vo farmových chovoch jedná sa o voľne žijúce zvieratá. Táto identifikačná značka po porážke sa musí zo zvieraťa odobrať a upevní sa na jeho ľavú končatinu. Tu už som spomínal, že pri zabíjaní zvieraťa musí byť schválená náhradná funkčná zbraň. Dôležité je to, že zabíjanie zvierat sa môže uskutočniť iba za denného svetla. Čo sa týka veterinárnej kontroly, lebo tá je dôležitá a chceme, aby mäso z týchto porážok bolo kontrolované, bolo pod stálym veterinárnym dozorom a zdraviu nezávadné, tak pred porážkou vykoná úradný veterinárny lekár najneskôr 24 hodín pred zabitím zvierat prehliadku a súčasne príslušný veterinár skontroluje aj doklady, či sú v poriadku, aby sa táto porážka mohla realizovať. Po porážke nasleduje vykrvenie a vykolenie. Krv sa zachytáva do zbernej nádoby, tá krv je vedľajším jatočným produktom. To znamená, že sa likviduje v sanačnom zariadení a vykolenie sa vykonáva najneskôr hodinu po vykrvení za prítomnosti veterinárneho lekára, ktorý súčasne posúdi stav vnútorných orgánov, ktorý jednoznačne identifikujú zdravotný stav zvierat. Čo sa týka rizikového materiálu, tak tu asi najviac rizikový materiál je hlava zvieraťa. Čiže ak sa porazí hovädzí dobytok starší ako 12 mesiacov otvor, ktorým bolo usmrtené sa musí uzatvoriť nepriepustne, aby nedošlo ku kontaminácií. V prípade, že dôjde k nejakému závažnejšiemu porušeniu hlavy zvieraťa, tak celá hlava sa zabalí do nepriepustného obalu. Čo sa týka prepravy zvierat, tak preprava musí byť vykonaná hygienickým spôsobom a musí ísť do prevádzkarne, ktorá je schválená regionálnou, veterinárnou a potravinovou správou. Súčasne s telom zvieraťa cestujú aj sprievodné doklady. Čistenie a dezinfekcia toho dopravného prostriedku musí byť vykonaná úradne schváleným zariadením.
Čiže toto je jednoduchý návod ako realizovať porážku pod šírim nebom. Pritom v podstate v zákone v § 41 máme aj dnes, akurát tie zvieratá nebolo možné spracovať a následne mäso z týchto zvierat predávať. Čo sa týka samotného farmárskeho bitúnku zase hovorím to všeobecné záväzné nariadenie, tá vyhláška bude presne popisovať, čo tento bitúnok má obsahovať. To znamená budú tu zosúladené ustanovenia s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 852/2004, čiže je to v súlade s európskymi pravidlami a aby nemusel prevádzkovateľ takéhoto farmárskeho bitúnku si ťažko dohľadávať tieto európske nariadenia, tak dostane doslova návod na použitie ako má, ako má pracovať, ako má postupovať v týchto farmárskych bitúnkoch. Čiže farmársky bitúnok úplne jednoduchá miestnosť, ktorá musí byť zabezpečená. Primerané čistenie, údržba a dezinfekcia, musí byť konštruované, aby sa nehromadili nejaké nečistoty, aby nedošlo ku kontaktu potraviny, čiže mäsa alebo samotného zvieraťa s nejakými toxickými látkami. Steny musia byť konštruované tak, aby boli umývateľné, dezinfikovateľné, musia sa používať správne hygienické praktiky. Čo sa týka monitorovania, tak mäso, ktoré poputuje do chladiarne a v podstate chladiareň bude limitujúcim faktorom aj kapacitou tejto porážky, tak tá by mala mať monitorovacie zariadenie na kontrolu teploty a prípadne vlhkosti.
Ďalej by tam malo byť, musí byť dostatočný počet umývadiel, toaletných, sociálnych zariadení, musí tam byť nejaká prezliekareň, ľudia musia byť vybavený ochrannými pracovnými prostriedkami, čo samozrejme kontroluje už regionálny úrad verejného zdravotníctva. Musí tam byť dostatočné vetranie, musí tam byť primerané denné alebo umelé osvetlenie. Musí tam byť kanalizácia, aby, aby, ktorá vyhovuje tomuto účelu, aby sa zabránilo riziku kontaminácie. Musia tam byť samozrejme šatne, čistiace a dezinfekčné prostriedky musia byť samostatne skladované, nesmú byť skladované v priestoroch, kde sa potraviny pripravujú a čo sa týka podláh stien, stropov a okien, tak ako som spomínal musia byť ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné, rovnako aj dvere.
Čo sa týka potravinárskeho odpadu, tak to platia tie isté pravidlá ako pri veľkých bitúnkoch. To znamená tie musia byť čo najrýchlejšie odstránené z týchto priestorov, kde sa prebieha porážka a musia byť následne, musia byť likvidované v sanačnom zariadení. Čo sa týka pracovníkov musia mať dostatok pitnej, zabezpečený dostatok pitnej vody, musia nosiť čistý a vhodný odev. Čo sa týka nejakých špecifických požiadaviek, tak je tam akurát potrebné, aby tam bol priestor na zvieratá pred samotnou porážkou. Tie zvieratá tam nebudú nejako dlhšie sa zdržiavať, nebudú tam nejako chované a musia byť v samostatných oddelených priestoroch, kde tie zvieratá sa pred porážkou zdržiavať a čo je dôležité, čo je dôležité, aby vzhľadom k tomu, že sa jedná o jednu miestnosť, aby bolo zabezpečené priestorové alebo časové oddelenie jednotlivých operácií. To znamená omráčenie, vykrvenie. V prípade ošípaných odštetinovanie, manipulácia s vnútornými orgánmi, balenie a expedovanie. Ak sa použijú linky, ktoré môžu aj nemusia byť, tie musia byť ľahko dezinfikovateľné. Chladiarenské zariadenie musí byť dostatočne čisté, pripravené s kontrolu teploty a musí byť uzamknuteľné. Čo sa týka na záver rozrábky a spracovanie mäsa, lebo to je dôležité. Dnešní chovatelia chcú zhodnocovať svoje mäso s maximálnou pridanou hodnotou. To znamená nepredávať v živom to zviera za 2 eurá alebo neviem za akú cenu za kilogram, ale aby mohli predávať, keď je to rozrábka povedzme dnes je štandardná cena 6 eur za kilogram. Prípadne, že to mäso zhodnotia v hotovom výrobku, tak samozrejme tá ekonomika je niekde úplne inde. Čiže rozrábkareň musí byť stavebnou súčasťou farmárskeho bitúnku a tak isto musí byť konštruovaná tak, aby nedošlo ku kontaminácii mäsa s tým, že musí tam byť dostatočné zariadenia na to, aby tam bola dodržaná hygiena, musí tam byť teplá voda alebo horúca voda na dezinfekciu s teplotou minimálne 82 stupňov alebo nejaká iná alternatíva.
A na záver, čo sa týka spracovania mäsa a výroba mäsových výrobkov, tak prevádzka na spracovanie mäsa z domácich kopytníkov a zveri z farmových chovov musia byť súčasťou farmárskeho bitúnku a samostatne vyčlenená prevádzková jednotka a musia samozrejme splniť požiadavku podľa tohto predpisu a tieto výroby sa môžu vyrábať alebo ako súčasť maloobchodnej prevádzkarne alebo v samostatných priestoroch schvaľovaných na tento účel. Takže toto bol taký jednoduchý návod. Takže nie je to, nie je to nič komplikované. Ja si myslím, že všetci chovatelia to ocenia a teraz mi dovoľte, aby som predniesol ešte pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu, ktorý vyplynul z prejednávania tohto návrhu na ústavnoprávnom výbore. Jedná sa viac menej o legislatívno-technické veci.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Patrika Linharta a Jaroslava Karahutu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon 39/2007 o veterinárnej ...
===== jedná sa viac menej o legislatívno-technické technické veci. Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Patricka Linharta a Jaroslava Karahutu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 655).
V čl. I, bod 1 v § 41a poznámka pod čiarou k odkazu 143d znie:
"143d) Napríklad čl. 10 ods. 3 a ods. 4 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1099/2009 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.".
Takže toľko asi z mojej strany, pokiaľ budú nejaké otázky som pripravený reagovať. Ďakujem pekne.
20. 10. 2021 14:43:39 - 14:56:27 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 655 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Karahuta, Jaroslav (SME RODINA) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne za slovo pán predseda. Ja by som vo svojom príspevku v rozprave chcel v krátkosti informovať o vyhláške, ktorá bude ako všeobecne záväzný predpis súčasťou tejto novely zákona o veterinárnej starostlivosti a cieľom tohto môjho vystúpenia je jednoduchou formou povzbudiť všetkých záujemcov, ktorí dnes sú chovateľmi. Tí ktorí majú farmové chovy a tých farmových chovov na Slovensku máme 680, aby sa nebáli, aby sa nebáli, lebo dnes je obrovský strach z predpisov, z nariadení, z kontrol. Veterinárna správa veľakrát pôsobí v myšlienkach ľudí ako strašiak. Takže dovoľte, aby som touto jednoduchou formou predstavil o čom tá vyhláška bude.
Rozdelil som to na dve časti. Prvá časť je žiadosť o povolenie na zabitie zvieraťa z farmového chovu. To znamená zabiť a spracovať zviera, zabiť zviera a spracovať mäso z porážky pod šírim nebom. Bude to jednoduchá žiadosť o povolenie o zabitie týchto zvierat z farmového chovu hovädzieho dobytka, ktorá bude obsahovať iba základné údaje. To znamená obchodné meno, registračné číslo chovu. Budú tam informácie o plemene, o maximálnom počte kusov a o dôvode zabitia. Prílohou k tejto žiadosti bude posudok znalca z odboru strelných zbraní a výbušnín, ktorý túto strelnú zbraň, u ktorého sa táto porážka uskutoční, ktorú musí odborne posúdiť. Následne ešte v tejto prílohe bude aj špecifikovaný spôsob prepravy tiel zabitých zvierat a popis výkon sanácie miesta určeného na zabitie. V prípade, že túto porážku uskutoční, uskutoční chovateľ, ktorý nemá vlastný bitúnok, vlastný farmársky bitúnok, tak musí predložiť veterinárnej správe kópiu zmluvy o tom, že má zabezpečené jatočné spracovanie teľa zvieraťa. Čo sa týka miesta určeného na zabitie, tak za to je zodpovedný samotný chovateľ. Porážka sa môže uskutočniť schválenou zbraňou zo vzdialenosti maximálne 40 metrov a súčasne je povinný ten, ktorý má oprávnenie na takúto porážku mať aj náhradnú zbraň.
Čo sa týka samotných požiadaviek na zabíjanie zvierat. Zviera je možné zabiť len v chove, ktorý je registrovaný. Chov, ktorý je pravidelne veterinárne kontrolovaný a u zvierat, ktoré sú označené identifikačnými značkami samozrejme okrem zvierat, ktoré sú chované vo farmových chovoch jedná sa o voľne žijúce zvieratá. Táto identifikačná značka po porážke sa musí zo zvieraťa odobrať a upevní sa na jeho ľavú končatinu. Tu už som spomínal, že pri zabíjaní zvieraťa musí byť schválená náhradná funkčná zbraň. Dôležité je to, že zabíjanie zvierat sa môže uskutočniť iba za denného svetla. Čo sa týka veterinárnej kontroly, lebo tá je dôležitá a chceme, aby mäso z týchto porážok bolo kontrolované, bolo pod stálym veterinárnym dozorom a zdraviu nezávadné, tak pred porážkou vykoná úradný veterinárny lekár najneskôr 24 hodín pred zabitím zvierat prehliadku a súčasne príslušný veterinár skontroluje aj doklady, či sú v poriadku, aby sa táto porážka mohla realizovať. Po porážke nasleduje vykrvenie a vykolenie. Krv sa zachytáva do zbernej nádoby, tá krv je vedľajším jatočným produktom. To znamená, že sa likviduje v sanačnom zariadení a vykolenie sa vykonáva najneskôr hodinu po vykrvení za prítomnosti veterinárneho lekára, ktorý súčasne posúdi stav vnútorných orgánov, ktorý jednoznačne identifikujú zdravotný stav zvierat. Čo sa týka rizikového materiálu, tak tu asi najviac rizikový materiál je hlava zvieraťa. Čiže ak sa porazí hovädzí dobytok starší ako 12 mesiacov otvor, ktorým bolo usmrtené sa musí uzatvoriť nepriepustne, aby nedošlo ku kontaminácií. V prípade, že dôjde k nejakému závažnejšiemu porušeniu hlavy zvieraťa, tak celá hlava sa zabalí do nepriepustného obalu. Čo sa týka prepravy zvierat, tak preprava musí byť vykonaná hygienickým spôsobom a musí ísť do prevádzkarne, ktorá je schválená regionálnou, veterinárnou a potravinovou správou. Súčasne s telom zvieraťa cestujú aj sprievodné doklady. Čistenie a dezinfekcia toho dopravného prostriedku musí byť vykonaná úradne schváleným zariadením.
Čiže toto je jednoduchý návod ako realizovať porážku pod šírim nebom. Pritom v podstate v zákone v § 41 máme aj dnes, akurát tie zvieratá nebolo možné spracovať a následne mäso z týchto zvierat predávať. Čo sa týka samotného farmárskeho bitúnku zase hovorím to všeobecné záväzné nariadenie, tá vyhláška bude presne popisovať, čo tento bitúnok má obsahovať. To znamená budú tu zosúladené ustanovenia s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 852/2004, čiže je to v súlade s európskymi pravidlami a aby nemusel prevádzkovateľ takéhoto farmárskeho bitúnku si ťažko dohľadávať tieto európske nariadenia, tak dostane doslova návod na použitie ako má, ako má pracovať, ako má postupovať v týchto farmárskych bitúnkoch. Čiže farmársky bitúnok úplne jednoduchá miestnosť, ktorá musí byť zabezpečená. Primerané čistenie, údržba a dezinfekcia, musí byť konštruované, aby sa nehromadili nejaké nečistoty, aby nedošlo ku kontaktu potraviny, čiže mäsa alebo samotného zvieraťa s nejakými toxickými látkami. Steny musia byť konštruované tak, aby boli umývateľné, dezinfikovateľné, musia sa používať správne hygienické praktiky. Čo sa týka monitorovania, tak mäso, ktoré poputuje do chladiarne a v podstate chladiareň bude limitujúcim faktorom aj kapacitou tejto porážky, tak tá by mala mať monitorovacie zariadenie na kontrolu teploty a prípadne vlhkosti.
Ďalej by tam malo byť, musí byť dostatočný počet umývadiel, toaletných, sociálnych zariadení, musí tam byť nejaká prezliekareň, ľudia musia byť vybavený ochrannými pracovnými prostriedkami, čo samozrejme kontroluje už regionálny úrad verejného zdravotníctva. Musí tam byť dostatočné vetranie, musí tam byť primerané denné alebo umelé osvetlenie. Musí tam byť kanalizácia, aby, aby, ktorá vyhovuje tomuto účelu, aby sa zabránilo riziku kontaminácie. Musia tam byť samozrejme šatne, čistiace a dezinfekčné prostriedky musia byť samostatne skladované, nesmú byť skladované v priestoroch, kde sa potraviny pripravujú a čo sa týka podláh stien, stropov a okien, tak ako som spomínal musia byť ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné, rovnako aj dvere.
Čo sa týka potravinárskeho odpadu, tak to platia tie isté pravidlá ako pri veľkých bitúnkoch. To znamená tie musia byť čo najrýchlejšie odstránené z týchto priestorov, kde sa prebieha porážka a musia byť následne, musia byť likvidované v sanačnom zariadení. Čo sa týka pracovníkov musia mať dostatok pitnej, zabezpečený dostatok pitnej vody, musia nosiť čistý a vhodný odev. Čo sa týka nejakých špecifických požiadaviek, tak je tam akurát potrebné, aby tam bol priestor na zvieratá pred samotnou porážkou. Tie zvieratá tam nebudú nejako dlhšie sa zdržiavať, nebudú tam nejako chované a musia byť v samostatných oddelených priestoroch, kde tie zvieratá sa pred porážkou zdržiavať a čo je dôležité, čo je dôležité, aby vzhľadom k tomu, že sa jedná o jednu miestnosť, aby bolo zabezpečené priestorové alebo časové oddelenie jednotlivých operácií. To znamená omráčenie, vykrvenie. V prípade ošípaných odštetinovanie, manipulácia s vnútornými orgánmi, balenie a expedovanie. Ak sa použijú linky, ktoré môžu aj nemusia byť, tie musia byť ľahko dezinfikovateľné. Chladiarenské zariadenie musí byť dostatočne čisté, pripravené s kontrolu teploty a musí byť uzamknuteľné. Čo sa týka na záver rozrábky a spracovanie mäsa, lebo to je dôležité. Dnešní chovatelia chcú zhodnocovať svoje mäso s maximálnou pridanou hodnotou. To znamená nepredávať v živom to zviera za 2 eurá alebo neviem za akú cenu za kilogram, ale aby mohli predávať, keď je to rozrábka povedzme dnes je štandardná cena 6 eur za kilogram. Prípadne, že to mäso zhodnotia v hotovom výrobku, tak samozrejme tá ekonomika je niekde úplne inde. Čiže rozrábkareň musí byť stavebnou súčasťou farmárskeho bitúnku a tak isto musí byť konštruovaná tak, aby nedošlo ku kontaminácii mäsa s tým, že musí tam byť dostatočné zariadenia na to, aby tam bola dodržaná hygiena, musí tam byť teplá voda alebo horúca voda na dezinfekciu s teplotou minimálne 82 stupňov alebo nejaká iná alternatíva.
A na záver, čo sa týka spracovania mäsa a výroba mäsových výrobkov, tak prevádzka na spracovanie mäsa z domácich kopytníkov a zveri z farmových chovov musia byť súčasťou farmárskeho bitúnku a samostatne vyčlenená prevádzková jednotka a musia samozrejme splniť požiadavku podľa tohto predpisu a tieto výroby sa môžu vyrábať alebo ako súčasť maloobchodnej prevádzkarne alebo v samostatných priestoroch schvaľovaných na tento účel. Takže toto bol taký jednoduchý návod. Takže nie je to, nie je to nič komplikované. Ja si myslím, že všetci chovatelia to ocenia a teraz mi dovoľte, aby som predniesol ešte pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu, ktorý vyplynul z prejednávania tohto návrhu na ústavnoprávnom výbore. Jedná sa viac menej o legislatívno-technické veci.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Patrika Linharta a Jaroslava Karahutu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon 39/2007 o veterinárnej ...
===== jedná sa viac menej o legislatívno-technické technické veci. Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Patricka Linharta a Jaroslava Karahutu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 655).
V čl. I, bod 1 v § 41a poznámka pod čiarou k odkazu 143d znie:
"143d) Napríklad čl. 10 ods. 3 a ods. 4 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1099/2009 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.".
Takže toľko asi z mojej strany, pokiaľ budú nejaké otázky som pripravený reagovať. Ďakujem pekne.
20. 10. 2021 14:43:39 - 14:56:27 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 655 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Karahuta, Jaroslav (SME RODINA) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne za slovo pán predseda. Ja by som vo svojom príspevku v rozprave chcel v krátkosti informovať o vyhláške, ktorá bude ako všeobecne záväzný predpis súčasťou tejto novely zákona o veterinárnej starostlivosti a cieľom tohto môjho vystúpenia je jednoduchou formou povzbudiť všetkých záujemcov, ktorí dnes sú chovateľmi. Tí ktorí majú farmové chovy a tých farmových chovov na Slovensku máme 680, aby sa nebáli, aby sa nebáli, lebo dnes je obrovský strach z predpisov, z nariadení, z kontrol. Veterinárna správa veľakrát pôsobí v myšlienkach ľudí ako strašiak. Takže dovoľte, aby som touto jednoduchou formou predstavil o čom tá vyhláška bude.
Rozdelil som to na dve časti. Prvá časť je žiadosť o povolenie na zabitie zvieraťa z farmového chovu. To znamená zabiť a spracovať zviera, zabiť zviera a spracovať mäso z porážky pod šírim nebom. Bude to jednoduchá žiadosť o povolenie o zabitie týchto zvierat z farmového chovu hovädzieho dobytka, ktorá bude obsahovať iba základné údaje. To znamená obchodné meno, registračné číslo chovu. Budú tam informácie o plemene, o maximálnom počte kusov a o dôvode zabitia. Prílohou k tejto žiadosti bude posudok znalca z odboru strelných zbraní a výbušnín, ktorý túto strelnú zbraň, u ktorého sa táto porážka uskutoční, ktorú musí odborne posúdiť. Následne ešte v tejto prílohe bude aj špecifikovaný spôsob prepravy tiel zabitých zvierat a popis výkon sanácie miesta určeného na zabitie. V prípade, že túto porážku uskutoční, uskutoční chovateľ, ktorý nemá vlastný bitúnok, vlastný farmársky bitúnok, tak musí predložiť veterinárnej správe kópiu zmluvy o tom, že má zabezpečené jatočné spracovanie teľa zvieraťa. Čo sa týka miesta určeného na zabitie, tak za to je zodpovedný samotný chovateľ. Porážka sa môže uskutočniť schválenou zbraňou zo vzdialenosti maximálne 40 metrov a súčasne je povinný ten, ktorý má oprávnenie na takúto porážku mať aj náhradnú zbraň.
Čo sa týka samotných požiadaviek na zabíjanie zvierat. Zviera je možné zabiť len v chove, ktorý je registrovaný. Chov, ktorý je pravidelne veterinárne kontrolovaný a u zvierat, ktoré sú označené identifikačnými značkami samozrejme okrem zvierat, ktoré sú chované vo farmových chovoch jedná sa o voľne žijúce zvieratá. Táto identifikačná značka po porážke sa musí zo zvieraťa odobrať a upevní sa na jeho ľavú končatinu. Tu už som spomínal, že pri zabíjaní zvieraťa musí byť schválená náhradná funkčná zbraň. Dôležité je to, že zabíjanie zvierat sa môže uskutočniť iba za denného svetla. Čo sa týka veterinárnej kontroly, lebo tá je dôležitá a chceme, aby mäso z týchto porážok bolo kontrolované, bolo pod stálym veterinárnym dozorom a zdraviu nezávadné, tak pred porážkou vykoná úradný veterinárny lekár najneskôr 24 hodín pred zabitím zvierat prehliadku a súčasne príslušný veterinár skontroluje aj doklady, či sú v poriadku, aby sa táto porážka mohla realizovať. Po porážke nasleduje vykrvenie a vykolenie. Krv sa zachytáva do zbernej nádoby, tá krv je vedľajším jatočným produktom. To znamená, že sa likviduje v sanačnom zariadení a vykolenie sa vykonáva najneskôr hodinu po vykrvení za prítomnosti veterinárneho lekára, ktorý súčasne posúdi stav vnútorných orgánov, ktorý jednoznačne identifikujú zdravotný stav zvierat. Čo sa týka rizikového materiálu, tak tu asi najviac rizikový materiál je hlava zvieraťa. Čiže ak sa porazí hovädzí dobytok starší ako 12 mesiacov otvor, ktorým bolo usmrtené sa musí uzatvoriť nepriepustne, aby nedošlo ku kontaminácií. V prípade, že dôjde k nejakému závažnejšiemu porušeniu hlavy zvieraťa, tak celá hlava sa zabalí do nepriepustného obalu. Čo sa týka prepravy zvierat, tak preprava musí byť vykonaná hygienickým spôsobom a musí ísť do prevádzkarne, ktorá je schválená regionálnou, veterinárnou a potravinovou správou. Súčasne s telom zvieraťa cestujú aj sprievodné doklady. Čistenie a dezinfekcia toho dopravného prostriedku musí byť vykonaná úradne schváleným zariadením.
Čiže toto je jednoduchý návod ako realizovať porážku pod šírim nebom. Pritom v podstate v zákone v § 41 máme aj dnes, akurát tie zvieratá nebolo možné spracovať a následne mäso z týchto zvierat predávať. Čo sa týka samotného farmárskeho bitúnku zase hovorím to všeobecné záväzné nariadenie, tá vyhláška bude presne popisovať, čo tento bitúnok má obsahovať. To znamená budú tu zosúladené ustanovenia s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 852/2004, čiže je to v súlade s európskymi pravidlami a aby nemusel prevádzkovateľ takéhoto farmárskeho bitúnku si ťažko dohľadávať tieto európske nariadenia, tak dostane doslova návod na použitie ako má, ako má pracovať, ako má postupovať v týchto farmárskych bitúnkoch. Čiže farmársky bitúnok úplne jednoduchá miestnosť, ktorá musí byť zabezpečená. Primerané čistenie, údržba a dezinfekcia, musí byť konštruované, aby sa nehromadili nejaké nečistoty, aby nedošlo ku kontaktu potraviny, čiže mäsa alebo samotného zvieraťa s nejakými toxickými látkami. Steny musia byť konštruované tak, aby boli umývateľné, dezinfikovateľné, musia sa používať správne hygienické praktiky. Čo sa týka monitorovania, tak mäso, ktoré poputuje do chladiarne a v podstate chladiareň bude limitujúcim faktorom aj kapacitou tejto porážky, tak tá by mala mať monitorovacie zariadenie na kontrolu teploty a prípadne vlhkosti.
Ďalej by tam malo byť, musí byť dostatočný počet umývadiel, toaletných, sociálnych zariadení, musí tam byť nejaká prezliekareň, ľudia musia byť vybavený ochrannými pracovnými prostriedkami, čo samozrejme kontroluje už regionálny úrad verejného zdravotníctva. Musí tam byť dostatočné vetranie, musí tam byť primerané denné alebo umelé osvetlenie. Musí tam byť kanalizácia, aby, aby, ktorá vyhovuje tomuto účelu, aby sa zabránilo riziku kontaminácie. Musia tam byť samozrejme šatne, čistiace a dezinfekčné prostriedky musia byť samostatne skladované, nesmú byť skladované v priestoroch, kde sa potraviny pripravujú a čo sa týka podláh stien, stropov a okien, tak ako som spomínal musia byť ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné, rovnako aj dvere.
Čo sa týka potravinárskeho odpadu, tak to platia tie isté pravidlá ako pri veľkých bitúnkoch. To znamená tie musia byť čo najrýchlejšie odstránené z týchto priestorov, kde sa prebieha porážka a musia byť následne, musia byť likvidované v sanačnom zariadení. Čo sa týka pracovníkov musia mať dostatok pitnej, zabezpečený dostatok pitnej vody, musia nosiť čistý a vhodný odev. Čo sa týka nejakých špecifických požiadaviek, tak je tam akurát potrebné, aby tam bol priestor na zvieratá pred samotnou porážkou. Tie zvieratá tam nebudú nejako dlhšie sa zdržiavať, nebudú tam nejako chované a musia byť v samostatných oddelených priestoroch, kde tie zvieratá sa pred porážkou zdržiavať a čo je dôležité, čo je dôležité, aby vzhľadom k tomu, že sa jedná o jednu miestnosť, aby bolo zabezpečené priestorové alebo časové oddelenie jednotlivých operácií. To znamená omráčenie, vykrvenie. V prípade ošípaných odštetinovanie, manipulácia s vnútornými orgánmi, balenie a expedovanie. Ak sa použijú linky, ktoré môžu aj nemusia byť, tie musia byť ľahko dezinfikovateľné. Chladiarenské zariadenie musí byť dostatočne čisté, pripravené s kontrolu teploty a musí byť uzamknuteľné. Čo sa týka na záver rozrábky a spracovanie mäsa, lebo to je dôležité. Dnešní chovatelia chcú zhodnocovať svoje mäso s maximálnou pridanou hodnotou. To znamená nepredávať v živom to zviera za 2 eurá alebo neviem za akú cenu za kilogram, ale aby mohli predávať, keď je to rozrábka povedzme dnes je štandardná cena 6 eur za kilogram. Prípadne, že to mäso zhodnotia v hotovom výrobku, tak samozrejme tá ekonomika je niekde úplne inde. Čiže rozrábkareň musí byť stavebnou súčasťou farmárskeho bitúnku a tak isto musí byť konštruovaná tak, aby nedošlo ku kontaminácii mäsa s tým, že musí tam byť dostatočné zariadenia na to, aby tam bola dodržaná hygiena, musí tam byť teplá voda alebo horúca voda na dezinfekciu s teplotou minimálne 82 stupňov alebo nejaká iná alternatíva.
A na záver, čo sa týka spracovania mäsa a výroba mäsových výrobkov, tak prevádzka na spracovanie mäsa z domácich kopytníkov a zveri z farmových chovov musia byť súčasťou farmárskeho bitúnku a samostatne vyčlenená prevádzková jednotka a musia samozrejme splniť požiadavku podľa tohto predpisu a tieto výroby sa môžu vyrábať alebo ako súčasť maloobchodnej prevádzkarne alebo v samostatných priestoroch schvaľovaných na tento účel. Takže toto bol taký jednoduchý návod. Takže nie je to, nie je to nič komplikované. Ja si myslím, že všetci chovatelia to ocenia a teraz mi dovoľte, aby som predniesol ešte pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu, ktorý vyplynul z prejednávania tohto návrhu na ústavnoprávnom výbore. Jedná sa viac menej o legislatívno-technické veci.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Patrika Linharta a Jaroslava Karahutu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon 39/2007 o veterinárnej ...
===== jedná sa viac menej o legislatívno-technické technické veci. Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Patricka Linharta a Jaroslava Karahutu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 655).
V čl. I, bod 1 v § 41a poznámka pod čiarou k odkazu 143d znie:
"143d) Napríklad čl. 10 ods. 3 a ods. 4 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1099/2009 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.".
Takže toľko asi z mojej strany, pokiaľ budú nejaké otázky som pripravený reagovať. Ďakujem pekne.
20. 10. 2021 14:38:10 - 14:40:23 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 655 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Karahuta, Jaroslav (SME RODINA) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedjúci, pani poslankyne, páni poslanci. Predkladám v druhom čítaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
Navrhovaným zákonom sa vypĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s cieľom umožniť zavedenia kategórie tzv. farmárskeho bitúnka. Návrh zákona dáva možnosť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov – farmárom zabiť zvieratá a získať z nich mäso domácich kopytníkov a zveri z farmových chovov ako aj zveri z farmových chovov a hovädzí dobytok zabitých pod šírym nebom podľa § 41 ods. 21 vo svojich schválených prevádzkarňach – tzv „farmárskych“ bitúnkoch a v ich integrovaných rozrábkarňach mäsa, ktoré môžu byť schválené po splnení stanovených hygienických požiadaviek na schválenie, podrobnosti ktorých ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Predložený návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na služby verejnej správy pre občana, sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie a ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

===== ... druhotné prostredie na manželstvo a na rodinu. Na záver si vás dovoľujem požiadať pri hlasovaní o podporu tohto zákona. Podrobnosti by som potom v rozprave predniesol ohľadom vyhlášky a do rozpravy sa zároveň hlásim ako prvý. Ďakujem pekne.
20. 10. 2021 14:38:10 - 14:40:23 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 655 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Karahuta, Jaroslav (SME RODINA) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedjúci, pani poslankyne, páni poslanci. Predkladám v druhom čítaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
Navrhovaným zákonom sa vypĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s cieľom umožniť zavedenia kategórie tzv. farmárskeho bitúnka. Návrh zákona dáva možnosť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov – farmárom zabiť zvieratá a získať z nich mäso domácich kopytníkov a zveri z farmových chovov ako aj zveri z farmových chovov a hovädzí dobytok zabitých pod šírym nebom podľa § 41 ods. 21 vo svojich schválených prevádzkarňach – tzv „farmárskych“ bitúnkoch a v ich integrovaných rozrábkarňach mäsa, ktoré môžu byť schválené po splnení stanovených hygienických požiadaviek na schválenie, podrobnosti ktorých ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Predložený návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na služby verejnej správy pre občana, sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie a ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

===== ... druhotné prostredie na manželstvo a na rodinu. Na záver si vás dovoľujem požiadať pri hlasovaní o podporu tohto zákona. Podrobnosti by som potom v rozprave predniesol ohľadom vyhlášky a do rozpravy sa zároveň hlásim ako prvý. Ďakujem pekne.
20. 10. 2021 14:38:10 - 14:40:23 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 655 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Karahuta, Jaroslav (SME RODINA) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedjúci, pani poslankyne, páni poslanci. Predkladám v druhom čítaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
Navrhovaným zákonom sa vypĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s cieľom umožniť zavedenia kategórie tzv. farmárskeho bitúnka. Návrh zákona dáva možnosť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov – farmárom zabiť zvieratá a získať z nich mäso domácich kopytníkov a zveri z farmových chovov ako aj zveri z farmových chovov a hovädzí dobytok zabitých pod šírym nebom podľa § 41 ods. 21 vo svojich schválených prevádzkarňach – tzv „farmárskych“ bitúnkoch a v ich integrovaných rozrábkarňach mäsa, ktoré môžu byť schválené po splnení stanovených hygienických požiadaviek na schválenie, podrobnosti ktorých ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Predložený návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na služby verejnej správy pre občana, sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie a ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

===== ... druhotné prostredie na manželstvo a na rodinu. Na záver si vás dovoľujem požiadať pri hlasovaní o podporu tohto zákona. Podrobnosti by som potom v rozprave predniesol ohľadom vyhlášky a do rozpravy sa zároveň hlásim ako prvý. Ďakujem pekne.
20. 10. 2021 14:38:10 - 14:40:23 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 655 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Karahuta, Jaroslav (SME RODINA) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedjúci, pani poslankyne, páni poslanci. Predkladám v druhom čítaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
Navrhovaným zákonom sa vypĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s cieľom umožniť zavedenia kategórie tzv. farmárskeho bitúnka. Návrh zákona dáva možnosť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov – farmárom zabiť zvieratá a získať z nich mäso domácich kopytníkov a zveri z farmových chovov ako aj zveri z farmových chovov a hovädzí dobytok zabitých pod šírym nebom podľa § 41 ods. 21 vo svojich schválených prevádzkarňach – tzv „farmárskych“ bitúnkoch a v ich integrovaných rozrábkarňach mäsa, ktoré môžu byť schválené po splnení stanovených hygienických požiadaviek na schválenie, podrobnosti ktorých ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Predložený návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na služby verejnej správy pre občana, sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie a ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

===== ... druhotné prostredie na manželstvo a na rodinu. Na záver si vás dovoľujem požiadať pri hlasovaní o podporu tohto zákona. Podrobnosti by som potom v rozprave predniesol ohľadom vyhlášky a do rozpravy sa zároveň hlásim ako prvý. Ďakujem pekne.
19. 10. 2021 15:14:36 - 15:16:11 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 679 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Karahuta, Jaroslav (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Čo sa týka, čo sa týka trvalej akreditácie, tak my a Sme rodina a ja za seba ako za predsedu výboru som sa vyjadril aj tlačovo som zagratuloval ministrovi pôdohospodárstva, že tú akreditáciu máme, bola by to nielen hanba, ale bola by to katastrofa, avšak trvalou akreditáciou nám nič nekončí, práve že nám začína a ja chcem oceniť snahu predkladateľa totho zákona pána ministra Mičovského, že konečne sa zavedie aj na Slovensku ten maximálny strop pri nezrovnalostiach z hľadiska dotácii, pretože dnes za 10 tisíc eurové pochybenie to mohlo byť aj v podstate nejaké objektívne, boli zadržované státisícové až miliónové dotácie. Dnes to zadržovanie bude na úrovni dvojnásobku, to znamená, že nebude to katastrofa a je na zodpovednosti každého želateľa o dotácie, aby tú žiadosť a svoje požiadavky urobil tak a splnil tak, aby tie dotácie v skutočnosti dostal.
Čo sa táka malých poľnohospodárov a toho prípadu, o ktorom rozprával pán poslanec Borguľa, tých prípadov je strašne veľa. A my sme sa zaviazali pred rokom a pol, pomaly už pred dvomi rokmi, že podporíme, že neublížime veľkým, ale podporíme malých, stredných a začínajúcich poľnohospodárov. Priemerný vek poľnohospodárov sa blíži k 60-ke, čiže my keď nezachytíme teraz tých najbližších 5-6 rokov, dostaneme sa nad 60 rokov a to je koniec rozvoja vidieka a koniec poľnohospodárstva a potravinárstva na Slovensku. Ďakujem pekne.
19. 10. 2021 15:06:37 - 15:07:56 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 679 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Karahuta, Jaroslav (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 679. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
30. 9. 2021 9:56:46 - 9:58:15 40. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Karahuta, Jaroslav (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Plast je v podstate taký istý problém ako repka. Všade ju vidíme a je to problém len preto, lebo nevieme s týmto odpadom hlavne plastovým rozumne nakladať. Pokiaľ by sme z repky vyrobili repkový olej, máme vlastného oleja iba 10 %, tak ľudia by sa na to pozerali ináč a to isté s plastom. Ja, ja mám výhrady voči energetickému zhodnocovaniu plastov. Ja som za to, aby sme urobili maximum, a to je úloha ministerstva životného prostredia, aby sme ho recyklovali, ten plast do surovín z jednoduchého dôvodu. Takto recyklovaný plast nám šetrí to najcennejšie čo máme, a to sú prírodné zdroje. My keď sme včera večer sedeli nad tým pozmeňovákom, tak som hovoril, že Poliaci, Poliaci teraz stavajú veľký závod na, na spracovanie, recykláciu tetrapakov. Nie preto, že by, že by chceli tu energeticky zhodnocovať, ale preto, lebo to je surovina na ďalšie spracovanie. To isté informácia z Európy, prestanú sa používať železo, armatúra do betónov, nahrádza sa plastom. Čiže plast je veľmi vzácna surovina a má výhodu tú, že máme jej milióny ton, stačí iba tie skládky rozobrať, vytriediť a zhodnotiť a zachrániť tak prírodné zdroje.
Ďakujem pekne.
21. 9. 2021 16:06:33 - 16:08:49 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Karahuta, Jaroslav (SME RODINA) - poslanec NR SR -  
Takže dnes o 17. by sme hlasovali o tomto zákone.
17. 9. 2021 10:36:30 - 10:37:20 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Karahuta, Jaroslav (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ja jednu poznámku k týmto podporám, ktoré si spomínala, podpora vidieka a podpora poľnohospodárstva by mala byť nastavená tak, aby vidiek nebol závislý na štáte. To by malo byť naším cieľom. Čiže mali by sme zmeniť ponímanie a zmysel týchto dotácií, ktoré mali by slúžiť ako poistenie rizika a nie ako sa často teraz používa uspávací prostriedok na to, aby sa nič nerobilo, pretože takto bezhlavo, bezhlavo rozdávané peniaze vlastne spôsobili to, že sa nám úplne zdeformoval, zdeformoval trh s poľnohospodárskymi a potravinárskymi produktami. Čiže ešte raz, cieľom podpory by nemala byť závislosť vidieka, ale nezávislosť vidieka na podpore štátu. Ďakujem.
17. 9. 2021 10:24:32 - 10:26:32 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Karahuta, Jaroslav (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcem poďakovať všetkým za podporu tohto návrhu zákona, pokiaľ budem stíhať.
Čo sa týka pána poslanca Suju, stačí k tomu jedno, mňa strašne mrzí, mrzí, že sa nevie dohodnúť ministerstvo pôdohospodárstva a ministerstvo životného prostredia, aj keď sú z jednej strany. Je to smutné, ale vidíme, že aké tie dopady sú.
Čo sa týka pána poslanca Kuffu, zvyšovanie podpory živočíšnej výroby, áno, bude. My sme mali minulý týždeň pred výborom predstavený, predstavený model, model podpory od roku 2023 do roku 2027. U oviec je to až 90 % zvýšenie podpory. Ovce budú najviac, budú zvýšené zo všetkých oblastí živočíšnej výroby, budú zvýšené dojnice, bude zvýšená welfare zvierat, čiže to, tam, kam tie peniaze majú ísť, a tlačíme dole platby na plochu.
Čo sa týka uhlíkovej stopy, bola tu spomenutá, treba si uvedomiť jednu vec. Uhlíková stopa sa netýka len potravín dovezených k nám, ale potravín vyvezených od nás. Čiže keď sa zavedie uhlíková stopa, kľudne sa tento inštrument môže zaviesť aj na budúci rok, tak naše obilie bude nepredajné. A dostaneme sa do problémov vôbec s financovaním, s existenciou vidieka.
Pánu Mičovskému tak isto ďakujem za ten príspevok k jahňatám a tie jahňatá sú príkladom toho, že keď človek urobí maximum pre to, aby dosiahol svoj cieľ, tak ho dosiahne. Na tých jahňatách to je typický príklad a to, čo sme spravili s jahňatami, vieme spraviť aj v iných oblastiach poľnohospodárstva alebo živočíšnej výroby.
Pánovi Borguľovi ďakujem za podporu. Je to v našich rukách, ako to nastavíme. Nerobí nám to, ani Nemci, ani Portugalsko, ani Belgicko, je to v našich rukách, pokiaľ budeme rozumieť, tak to nastavíme správne.
A čo sa týka pána Kazdu, áno, zvyšujú sa stavy, lebo sa zvyšuje produkcia, čo je logické, len je tu jeden problém a už sa ním zaoberá Európska komisia, znižujeme produkciu maštaľného hnoja. A je to vážny problém ako... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
17. 9. 2021 9:48:52 - 10:06:04 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Karahuta, Jaroslav (SME RODINA) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, návrh zákona o veterinárnej starostlivosti zavádza nový pojem, legislatívne nový pojem a tým je farmársky bitúnok a vypĺňa tak vlastne veľkú legislatívnu dieru, ktorú sme mali v Slovenskej republike, a to je možnosť majiteľov, majiteľov alebo užívateľov farmový chov, aby mohli svoje zvieratá porážať na bitúnkoch a následne ich predať, predať konečnému spotrebiteľovi do reštaurácií, do obchodov, poslať po celom území Slovenskej republiky. Doterajšia prax bola taká, že majiteľ farmového chovu mohol svoje zvieratá predať kamarátom, rodine alebo jednoducho načierno. Prax bola taká.
Na Slovensku máme 680 registrovaných farmových chovov a ten predaj načierno vlastne deformoval aj tie štatistiky, ktoré sme vykazovali o potravinovej sebestačnosti. Nemyslím politicky potravinová sebestačnosť, ale o množstve vyprodukovaných potravín, pretože tú čiernu produkciu neevidoval vlastne nikto. A tu je jeden z dôvodov, kvôli čomu aj predkladám tento zákon, pretože, a to je realita a budete možno prekvapení, sami títo, títo ľudia alebo občania, ktorí takto načierno porážajú, už oni sami volajú po takejto legislatívnej zmene. Už oni, už nechcú predávať načierno. On keď to robí desať - pätnásť rokov, tak jednoducho chce, aby ten jeho výrobok mal nejaký marketing, aby mal nejakú podporu, aby mohol získať, povedzme, úver, urobiť nejaké investície. Ale on v podstate nemôže, pretože robí to, robí to po nociach, cez soboty, cez nedele, bez papierov. A ozaj, že títo chovatelia, a nie je to len v živočíšnej výrobe, je to aj v produkcii hlavne výrobkov z ovčieho mlieka u syra, u bryndze.
Slovenská republika je dlhodobo závislá na dovoze mäsa. Avšak príčinou tejto našej závislosti nie je to, že nemáme schopných chovateľov mäsa, pretože pokiaľ zoberieme surovinovú sebestačnosť, čiže množstvo vychovaného hovädzieho dobytka, tá je takmer 90 %. Ale potravinovú sebestačnosť, to znamená množstvo vyprodukovaných potravín z týchto zvierat, je menej ako 30 %. A tá príčina je v tom, že aj keď vieme, vieme vychovať, máme ideálne klimatické podmienky na chov zvierat, tak nevieme tieto zvieratá poraziť, následne obchodne alebo reštauračne zabaliť a pripraviť a zrealizovať tento tovar s vysokou pridanou hodnotou u nás doma. Čiže bežne to funguje takto.
Naši chovatelia zvieratá vychovajú a potom ho predajú, či už je to až na Balkán, do Turecka, alebo jednoducho do Maďarska, do Poľska, hocikde inde, len nie doma. Pretože doma sa im to oplatí, predať neoplatí. Predajú to východnejšie v zahraničí. A pritom vieme, že naše klimatické podmienky dajú predpoklad ozaj na skutočne kvalitný, kvalitné, na kvalitnú produkciu. A je tam, samozrejme, viac faktorov. Je tam oblasť spracovania, hej, je to otázka legislatívy. Legislatíva následne podporí dotácie, atď., ale je to v našich rukách, v nijakých iných, aby sme to zmenili. To znamená, je to jeden z prvkov, jeden z prvkov zavedenia týchto farmárskych bitúnkov, aby s vyššou pridanou hodnotou, čiže nie euro za kilo, ale päť eur za kilo, šesť eur za kilo, aby to mäso sa mohlo predať z bitúnku, ktorý bude schválený Štátnou veterinou a potravinovou správou na celom území Slovenskej republiky.
Čiže, kolegyne, kolegovia, čo nám chýba? Chýba nám zdravý rozum? Možno zdravý rozum, ale chýba nám aj legislatíva, chýba nám nastavenie podporných mechanizmov, aby sme tento doslova nezmyselný kolotoč, ktorý panuje na slovenskom vidieku, zastavili. Pretože na potravinách zarábajú všetci, ozaj že všetci, okrem tých, ktorí tie potraviny vyprodukujú a či už je to rastlinná alebo živočíšna výroba, uvedú na trh. Tí sú poslední. Poslední v príjmoch, poslední v rozvoji, poslední v ekonomike. V podstate oni sú obete toho potravinového reťazca.
To isté je v oblasti diviny. V divine je veľký záujem o divinu na území Slovenska, kde mäso z diviny je populárne. Avšak to mäso nie je naše, ale je dovezené. Pritom máme Slovensko, ako všetci vieme, je horská krajina, máme ideálne podmienky, máme 680 farmových chovov. A pokiaľ chcete kúpiť kvalitnú divinu, tak si pôjdete kúpiť do niektorého z obchodných centier, a tá je určite zo zahraničia. Väčšinou to asi je z Českej republiky.
Podobne tomu bolo v prípade jahniat. Dobre si pamätám na 30. marca, keď som dostal jeden z prvých mailov do poslaneckej schránky, kde ma Zväz chovateľov oviec a kôz Slovenska poprosilo o pomoc, lebo nevedia si pomôcť s 80-tisíc jahňatami, ktoré im ostali tým, že sa zastavil vývoz do Talianska. Keď sme sa začali baviť o tom, že ich budeme umiestňovať na slovenských predajniach, tak väčšinou sa mi dostalo výsmechu, poznámok, že toto sa na Slovensku predať nedá, to nemá tradíciu, proste je to nezmysel, nech na to zabudnem a nech radšej to dáme niekde, hocikde inde, dokonca zadarmo, len aby sme sa toho zbavili. A aká je skutočnosť? Po mesiaci rokovaní s obchodnými sieťami sa podarilo minulý rok predať 8-tisíc. Tento rok to bude 20-tisíc, budúci rok to vyzerá na 40-tisíc. Asi je iba, asi neuveríte tomu, ale keď sa spustil predaj jahniat, tak som dostával desiatky správ, že zase to je, jak za komunistov. Zase to mäso je len pre vyvolených. Proste nestíhali, neboli pripravení na to, aby tie jahňatá dodali do obchodnej siete. Písali mi ľudia, ktorí ozaj chodili z obchodu do obchodu, aby tie jahňatá si kúpili. Keď sa nám podarí budúci rok predať 40-tisíc, sme pomaly na polovici momentálnej produkcii jahniat na Slovensku a pokiaľ neurobíme opatrenia z hľadiska podpory tohto veľmi dôležitého sektora, a že pokiaľ sa zvýši vývoz hlavne do Talianska, tak tým pádom, tým pádom tých jahniat bude málo. A presne ten trh urobil to, čo urobiť mal, čiže keď v roku 2020 boli vyhrážky, že cena jahňaťa bude euro šesťdesiat, euro päťdesiat, čo je ekonomický nezmysel, toho roku bola cena viac ako 2,50 dokonca platili aj 2,80. Trh sám vygeneroval cenu a tým pádom pre tých chovateľov je to veľmi zaujímavé.
Kolegyne, chcem, mám takú otázku, že kde sú tie naše lúky plné pasúcich sa oviec a kráv, ktoré hlavne my starší si pamätáme z minulosti? Ubúdajú nám. A pribúdajú nám zarastené, zarastené oblasti okolo lesov, prípadne vidíme tam mulčovacie zariadenia, aby zobrali dotáciu za mulčovanie, ktoré je mimochodom nelegálne, a získali tam nejaké peniaze. Pretože to, toto, čo nám robí slovenské lúky lúkami a čo nám urobí krajinotvorbu krajinotvorbami a najlepším krajinotvorným prvkom, je človek, ale bez tých živých kosačiek, bez tých oviec, bez tých kôz, bez toho dobytka asi tú krajinotvorbu neudržíme. A dopad toho všetkého je strašne jednoduchý: povodne, zlá štruktúra pôdy, a čo je paradoxné, utekajúci ľudia z regiónov do automobiliek, aby si zarobili peniaze a potom cez víkend aby išli do toho Rakúska a pozreli sa na lúky plné oviec a kôz. Čiže zničili sme si ovce a kozy, zničili sme si pasúci dobytok, zarobíme peniaze, ideme do Rakúska a tam v bufete si kúpime za 100 eur nejaký obed, pozrieme sa na tie kozičky, ovce a kravy a vrátime sa naspäť domov. Toto je realita Slovenskej republiky na vidieku.
Preto sa pýtam, či nie je to zvrátené. Je to totálna zvrátenosť. A je to dopad rokmi a rokmi zlého, nezodpovedného prístupu štátu k tomuto dôležitému odvetviu a k ľuďom žijúcim na vidieku.
Ďalšia zvrátenosť. Všetci, všetci, ktorí chodíme po zahraničí, nám povedia: "Slovensko, to sa rovná bryndza." Bryndza, národné jedlo. Otázka. Z čoho je tá bryndza vyrobená? Je z ovčieho mlieka? Alebo je z kravského mlieka? Alebo je z ovčieho mlieka dovezeného z Francúzska? Taká dôležitá potravina, ako je bryndza, ktorá ozaj je takým identickým prvkom, taká vlajková loď slovenskej štátnosti, by mala byť vyrobená z ovčieho mlieka, z našich oviec vychovaných v našich horských a podhorských oblastiach. Ak takéto opatrenia vrátane možno jednoduchých, ale účinných nástrojov, ako tie farmárske bitúnky, neurobíme, tak potom, potom sa nečudujme, že keď robíme ročné štatistiky, tak na 100 hektárov poľnohospodárskej pôdy máme na Slovensku 2,2 človeka. Priemer Európskej únie je 5,5, v Poľsku nám pracuje 12 ľudí na 100 hektárov. A to budeme stále dookola počúvať, že na vine je Únia. Na vine nie je Únia, na vine sme my a možno, možno ten chýbajúci zdravý rozum a ten obyčajný sedliacky prístup.
U nás, u nás sa stalo také populárne teraz, mediálne populárne, tak som myslel, mediálne populárne každý deň čítať nejaké články a pozerať televízne relácie o klimatických zmenách, o zvyšovaní tvorby emisných plynov. A objavujú sa veľmi často zaujímavé informácie, že 15 % emisných plynov produkujú prežúvavce, hlavne, hlavne kravy a hovädzí dobytok. A na druhej strane tí istí aktivisti potom v televízii vystupujú: Zachráňme antilopy! Zachráňme zebry! A zebra je taký istý prežúvavec, ako je krava. Produkuje také isté emisné plyny, ako aj krava. Čiže, čiže je tu tá ďalšia veľká zvrátenosť a ten dopad je strašne jednoduchý.
Tí, čo máte trošku vzťah k vidieku a k pôde, si všimnite, aká je slovenská pôda. Je sivá. Je sivá, je demineralizovaná, je jedna hluchá minerálna hmota bez organiky a bez organiky z pôdy sa robí polopúšť a z polopúšte sa robia púšte. Aj Sahara bola niekedy úrodná. Aj kopu iných oblastí, aj Haná bola ďaleko úrodnejšia ako dnes a dnes časti Moravy sú vyhlásené už za polopúšte. Z jednoduchého dôvodu. Znížil sa tam stav dobytka a vôbec zvierat živočíšnej výroby o 80 % a výsledok je taký, že okrem tých plynov, nenávidených plynov, tie zvieratá produkujú aj hnoj, maštaľný hnoj a čo je, to je základ, základ organického, organického hnojenia pôdy. Čiže pokiaľ vymeníme tie ťažké minerálne hnojivá za jednoduchý, pre niekoho možno smradľavý, pre mňa voňavý kravský alebo maštaľný hnoj, tým pádom aj tie naše polia budú vyzerať ináč. A verte mi, že aj v tých záplavách to bude vyzerať ináč, pretože ten základ tej sorpčnej vlastnosti, že vlastnosti, schopnosti pôdu viazať vodu je, je pôdny humus a ten pôdny humus bez tých organických hnojív, bez toho organického uhlíka nám neustále klesá a dnes ho máme o 60 % menej, ako sme ho mali pred dvadsiatimi rokmi.
A pokiaľ sa vykašleme na pôdu, tak potom berieme priamo zodpovednosť aj za vodu. Pretože asi je nám všetkým jasné, že voda nie je nad pôdou, ale pod pôdou. A od kvality pôdy záleží aj kvalita vody. A chcem upozorniť, že voda má štyri skupenstvá. Tuhé, kvapalné, plynné a ešte to jedno, ktoré, ktoré si nikto neuvedomuje, a to je voda, ktorá sa nachádza v nás. Človek keď sa narodí, má 97 % vody. Ja mám 60, čiže ja mám niekde okolo 65 % vody, možno trochu viac. Čím sme starší, tej vody je menej, ale bez vody život na Zemi nebude a bez kvality pôdy, aj bez tej živočíšnej produkcie, bez toho organického hnojenia atď. si ohrozujeme aj zdroje našej kvalitnej vody.
A na záver vás ešte chcem poprosiť. Podporme tú slovenskú produkciu nie deklaratívne, že budeme písať letáky, že podporujeme slovenskú potravinovú sebestačnosť, ale podporujme aj zodpovedným nákupným správaním. Asi si neuvedomujete, že keď budete stáť vonku na ulici a budete súčasťou nejakého hnutia za záchranu, za zastavenie klimatických zmien a kúpite si výrobok vyrobený niekde v Južnej Amerike, ktorý vznikol vďaka tomu, že sa vyklčovali stovky hektárov dažďových pralesov, že sa vyklčovalo spústu takých, ozaj že tých hlavných, hlavných bodov na klimatickú stabilitu sveta, vlastne sami k tej klimatickej zmene prispievate. Nie tie zvieratá, ktoré produkujú emisné plyny, ale vy tým, že kupujete zvieratá, mäso zo zvierat vyrobených niekde v Južnej Amerike a že kupujete výrobky, ktoré sú kŕmené sójou, ktorá sa pestuje vďaka tomu, že denne desiatky futbalových štadiónov dažďových pralesov sa zničí preto, aby sa vyrobila, aby vyrobila tá surovina, ktorá sa donesie k nám.
Preto najlepším klimatickým opatrením, najlepším environmentálnym opatrením vôbec na svete je lokálna produkcia. To je úplne jednoducho. Máme globálny svet v technológiách, v IT systéme, v bankovníctve, atď. Aj z hľadiska potravín je to najrozumnejšie pre nás, pre svet, pre krajinu je tá lokálna produkcia.
Preto som predložil tento, tento návrh zákona, kde výsledok nemá byť iba bohatý jednotlivec na úkor pôdy a vody, ale bohatý región, bohatá obec a bohatá sebestačná rodina, pretože ak budeme mať bohaté a sebestačné rodiny, bude mať aj bohatú a sebestačnú spoločnosť.
A na záver, kolegovia, ešte jednu mám takú prosbu, takú malú možno výzvu. O pár dní sa bude schvaľovať štátny rozpočet. Chcel by som poprosiť Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ministra financií Slovenskej republiky, aby pri príprave štátneho rozpočtu, ktoré budeme schvaľovať o pár týždňov, zohľadnili veľmi zlú rozpočtovú situáciu v orgánoch Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Slovenskí veterinári sú garantom kvality a bezpečnosti potravín, čo sa týka vyrábaných alebo predávaných na území Slovenskej republiky.
V programovom vyhlásení vlády sme sa zaviazali, že zvýšime potravinovú sebestačnosť a podporíme rozvoj vidieka. Toto bez podpory živočíšnej výroby jednoducho nepôjde. Momentálne mzdové ocenenie pracovníkov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy je také, že človek, ktorý má dvadsať rokov praxe, vysokoškolské vzdelanie, má 800 až 900 eur v hrubom. Čiže toto je nič iné, ako dehonestácia veterinárneho stavu a ja chcem z tohto miesta poprosiť oboch ministrov, aby nám predložili štátny rozpočet, ktorý túto dehonestáciu veterinárneho stavu zastaví, pretože nielen to, že budú mať veterinári viac peňazí, ale aj to, že ohrozíme naše, naše úlohy a naše povinnosti vyplývajúce z nášho členstva v Európskej únii. Pokiaľ to neurobíme, tak si myslím, že je ohrozená v skutočnosti aj tá bezpečnosť a kontrola kvality potravín.
Ďakujem veľmi pekne.
17. 9. 2021 9:44:36 - 9:46:02 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Karahuta, Jaroslav (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ja by som chcel zareagovať na pána poslanca Mičovského v tejto časti, čo sa týka porážky. Je pravdou, že táto vyhláška je na svete v pracovnej verzii. Ja si myslím, že je urobená veľmi dobre a zodpovedne. Ja som veľmi rád, že tá vyhláška, pracovná verzia tej vyhlášky je jednoduchá. Je pochopiteľná a netreba k tomu špeciálne vysokoškolské vzdelanie, aby človek, ktorý zriadi si takúto prevádzku, takýto farmársky bitúnok, aby mohol ju vykonávať. Tam sú presne stanovené pravidlá, jednoduché, čo tam má byť a nemá byť.
Čo sa týka streľby alebo porážky pod šírim nebom, tak tú môže robiť iba, bude môcť robiť iba oprávnená osoba. Zbraň musí byť kontrolovaná príslušným, príslušnými úradmi, čiže musí byť povolená na takýto odstrel. Maximálna vzdialenosť bude 40 metrov. A tu je akurát to ozaj, že to musí robiť kvalifikovaný človek. Je tam podmienka uzatvorenia toho otvoru po porážke, pretože v tej hlave vznikne nejaká diera, treba to uzatvoriť do hodiny. Do hodiny vykrviť a hodinu po vykrvení vykoliť a samozrejme musí prísť veterinárny lekár, ktorý skontroluje orgány toho zvieraťa a následne to zviera potom môže ísť na porážku.
Takže ja si myslím, že tá vyhláška bude zrozumiteľná.
Ďakujem pekne aj tak pánovi Mičovskému za podporu.
17. 9. 2021 9:34:21 - 9:36:51 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Karahuta, Jaroslav (SME RODINA) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, navrhovaným zákonom, ktorý dnes predkladám na rokovanie Národnej rady, sa dopĺňa zákon 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti s cieľom zavedenia novej kategórie tzv. farmárskeho bitúnka. Predložený návrh zákona dáva možnosť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, čiže farmárom, zabiť zvieratá a získať z nich mäso z domácich kopytníkov a zveri z farmových chovov, ako aj mäso zo zveri z farmových chovov a z hovädzieho dobytka zabitých pod šírym nebom v zmysle § 41 zákona o veterinárnej starostlivosti. A to mäso potom vo svojich schválených prevádzkarňach, tzv. farmárskych bitúnkoch, a v ich integrovaných rozrábkach, ktoré budú schválené po splnení stanovených podmienok a hygienických požiadaviek ministerstvom, ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na základe podmienok, ktoré stanoví všeobecne záväzný právny predpis.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Predložený návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a nebude mať negatívny vplyv na štátny rozpočet. Predložený návrh zákona bude mať tiež pozitívny vplyv na rozvoj vidieka, stabilitu poľnohospodárstva a hlavne živočíšnej produkcie.
Zákon, ktorý predkladám, je v súlade s programovým vyhlásením vlády a výrazným spôsobom prispeje k zvýšeniu potravinovej sebestačnosti, ekonomickej a sociálnej stability málo rozvinutých regiónov Slovenskej republiky. A súčasne tento zákon bude mať aj pozitívny vplyv na udržanie a rozvoj vidieckych tradícií, na podporu rodinnej formy podnikania na vidieku a priblíženie slovenského vidieka k tomu úspešnejšiemu vidieku vyspelých štátov Európskej únie.
A preto vás chcem poprosiť o jeho podporu pri hlasovaní v jeho schvaľovaní.
Ďakujem veľmi pekne.
24. 7. 2021 23:10:23 - 23:13:09 35. schôdza NR SR - 2.deň - C. noc Tlač 623 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Karahuta, Jaroslav (SME RODINA) - poslanec NR SR -  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, Národná rada uznesením č. 888 z 24. júla 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 280/2017 o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 623) na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstva a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej dobe gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledujúce stanovisko.
Ústavnoprávny výbor uznesením 317 z 24. júla 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 134 z 24. júla 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 135 zo dňa 24. júla 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
24. 7. 2021 20:25:27 - 20:25:38 35. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2 Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Karahuta, Jaroslav (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Oznamujem členom výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, že rokovanie výboru bude po ukončení ústavnoprávneho výboru, teda asi za pól hodinu.
24. 7. 2021 19:35:52 - 19:37:22 35. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2 Tlač 623 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Karahuta, Jaroslav (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Čo sa týka platobnej agentúry, tak to asi nie je žiadne tajomstvo a všetci, všetci vieme, že platobná agentúra je vo vážnych problémoch. Tie problémy vyústili do toho, že momentálne je v stave podmienečnej akreditácie, tak je 77, keď si dobre pamätám, úloh ktorých väčšina je závažných, veľa je takých iba jednoduchých operatívnych. A ten najdôležitejší problém aj najväčší problém, ktorý má platobná agentúra sa nazýva digitalizácia. To je ten problém a nástroj vďaka ktorému, vďaka ktorému sa udialo veľa nekalých praktík na platobnej agentúre a spoločným menovateľom alebo výsledkom tých nekalých praktík je jedno slovo, ktoré je mediálne veľmi známe, nazýva sa Dobytkár. A práve vďaka Dobytkárovi sme sa dostali do situácie na ministerstve pôdohospodárstva, že boli pozastavené a sú prehodnocované projekty a sú pozastavené na prehodnocovanie nové výzvy, pretože vďaka Dobytkárovi (Reakcie z pléna.)
Vďaka Dobytkárovi ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Poprosím vás kolegovia, poprosím vás nevykrikujte. Tak, ďakujem pekne pán poslanec Blaha, pán ... (Reakcie z pléna.). Nevykrikujte, poprosím vás a vráťte prosím slovo pánovi poslancovi Karahutovi.

Karahuta, Jaroslav, poslanec NR SR
Takže vďaka, vďaka Dobytkárovi, vďaka Dobytkárovi nám hrozí korekcia vo výške minimálne 25 %. Ja sa teraz pýtam, pokiaľ je minister Vlčan zodpovedným minister má teraz vyplácať, vyplácať momentálne podpory, pokiaľ bude musieť, z každého milióna 250 tis. vráti zo štátneho rozpočtu do Bruselu, respektíve zo 100 mil. 25 možno 40 mil. späť do Bruselu. Tak asi by to nebolo správne.
Pokiaľ sú nejaké podozrenia, pán poslanec, samozrejme treba sa pýtať. Treba sa dotazovať, máme zákon o slobodnom prístupe ku informáciám. Máme dobrý korektný vzťah a vieš dobre, že ja takéto veci podporím a úplne kľudne môžme o tom rokovať. Ja nevidím dôvod, aby sme mali zastávať sa nejakých možných budúcich nekalých praktík. A tie personálne problémy sú spôsobené iba jedným. PPA-čka má zlé meno a to meno sa bude budovať niekoľko rokovať.

Deň v parlamente

<- ->