Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
13. 5. 2021 10:44:14 - 10:46:03 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 509 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Herák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
95.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Veľmi pekne ďakujem za pozitívne reakcie, či už aj opozičných a, samozrejme, aj koaličných poslancov, skutočne veľká vďaka vám patrí.
Jednej veci sa dotknem, ktorú spomenul pán poslanec Kočiš. Len ste vraveli, že niekedy je lepšia tá náhradná starostlivosť alebo tá náhradná rodina ako tá biologická. S týmto nemôžem úplne až tak súhlasiť. To je veľmi diskutabilné, to je na takom tenkom ľade, pretože, opakujem, nám musí všetkým záležať hlavne zo strany štátu, aby sme sanovali tú rodinu. Dnes máme kopec detí, ktoré sú umiestnené v ústavnej starostlivosti. Ja poviem veľmi otvorene, dúfam, že sa nikto na mňa nenahnevá, ale neoprávneným a neopodstatneným spôsobom toto treba naozaj jasne pomenovať.
Čo ja veľmi intenzívne komunikujem a budem za ten čas, čo budem poslancom, bojovať, aby sme posilnili terénnu sociálnu prácu na Slovensku, ktorá je neskutočne poddimenzovaná. Neskutočne poddimenzovaná. Rokujem s tým, s týmto návrhom aj s pánom ministrom práce, čiže je to v štádiu riešenia, pretože kto môže jedine pomôcť patologickým rodičom napríklad alebo rodičom, ktorí jednoducho nezvládajú výchovu svojich detí, sú terénni sociálni pracovníci na všetkých úrovniach. Absolútne súhlasím, že pri tomto návrhu, samozrejme, treba dbať aj o to, aby sme pomohli finančne, čo, vďakabohu, nadobúda tento zákon účinnosť od 1. augusta, ale treba pomôcť po tej odbornej stránke. Čiže prevencia, poskytovanie sociálneho poradenstva aj v rámci teda už dieťaťa umiestneného v náhradnej starostlivosti.
Čiže opakujem, ďakujem za všetky podnety aj za reakcie pozitívne, ale my sa musíme v prvom rade postarať o to, aby deti boli pri svojich biologických rodičoch. To jednoducho musí byť pre nás ako zákonodarcov, pre štát jednoducho alfou a omegou.
Ešte raz veľká vďaka, ďakujem pekne.
13. 5. 2021 10:30:05 - 10:36:02 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 509 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Herák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
83.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som vystúpil v rozprave k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov. Na začiatku by som chcel veľmi pekne poďakovať, že môžem byť spolupredkladateľom tohto návrhu, čiže ďakujem hlavnej predkladateľke pani Žitňanskej, že ma teda pripísala, že som teda mohol participovať.
Táto téma je mi neskutočne veľmi blízka a aj sa tejto téme venujem. Poznám teda mnoho rodičov, a teda mnoho náhradných rodín, ktoré jednoducho vykonávajú túto svoju prácu naozaj veľmi zodpovedne s láskou. Treba povedať aj to, že tá práca náhradných rodičov je istým spôsobom veľmi komplikovaná. Z osobnej skúsenosti teda naozaj viem, že, že dokonca aj môj brat hovorí, jak sme boli v pestúnskej starostlivosti a tí náhradní rodičia jednoducho po tej finančnej stránke to naozaj nemali jednoduché. Ale to nemá byť to dôležité alebo to hlavné memento pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti, ale jednoducho to sú tie holé fakty.
Pani Žitňanská povedala, že v roku 2020 máme umiestnených 6 879 detí a deti, ktoré boli teda zverené do konca roka 2020, čiže ide o 5 269 detí, ktoré sú umiestnené v náhradnej starostlivosti. Je ale pravdou, že ja tiež veľmi úzko spolupracujem s organizáciou Úsmev ako dar a my naozaj sa snažíme roky rokúce, aby deti sme sanovali, aby jednoducho tá biologická rodina zostala pokope, aby sme skutočne ochránili rodinu pred nežiadúcimi patologickými javmi, ak to mám takto odborne nazvať. Ale je pravdou, že máme teda mnoho tých rodín v pestúnskej starostlivosti alebo teda v náhradnej starostlivosti a je veľmi dôležité, aby sme naozaj to dieťa ochránili pred ústavnou starostlivosťou. To je tá posledná fáza alebo posledná akcia, hovorím to veľmi tak familiárne, aby teda dieťa nemuselo jednoducho ísť do ústavnej starostlivosti. Čo dnes vieme, že v ústavnej starostlivosti máme okolo 5-tisíc detí v rámci celého Slovenska od východného až po západné Slovensko.
Ale je aj pravdou to, že nám za posledné roky ubúda možnosť alebo resp. zo strany náhradných rodičov (reakcia z pléna) záujem, ďakujem pekne, záujem teda o náhradnú starostlivosť ako takú. A ja si kladiem otázku, že prečo to tak je, samozrejme. Samozrejme, nie je to absolútne žiadne zlyhanie štátu, ale možno je tá príprava na to náhradné rodičovstvo trolinku slabšia ako možno v minulosti, možno aj tie prirodzené obavy si vziať dieťa do náhradnej starostlivosti. Je pravdou, že tam mnoho tých faktorov skutočne do toho vstupuje, čiže možno to je otázka a následne sa budem tomu určite aj ja venovať. A hovorím, venujem sa tomu, aby sme aj tých budúcich náhradných rodičov dostatočne pripravili na to, aby si deti vzali do náhradnej starostlivosti.
Ale v prvom rade o čo nám ide, je sanovať rodinu ako takú a nedbať a nepozerať sa na to, či to je dieťa rómskeho pôvodu, alebo pochádza z málopodnetného prostredia alebo, ja neviem, ak ide o marginalizované skupiny. Jednoducho sanácia je naozaj alfa a omega.
Hlavným cieľom návrhu zákona, aby som teraz sa dostal k meritu veci, je skutočne upraviť jednu z podmienok nároku na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, a to podmienku veku v čase zverenia dieťaťa do náhradnej starostlivosti na základe neodkladného opatrenia alebo zverejnenia do predosvojiteľskej starostlivosti.
Pani Žitňanská tiež vravela, že v súčasnosti definuje platná úprava právo dieťaťa na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, čiže za podmienky, že dieťa, ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. d) až f), je mladšie ako šesť mesiacov. Túto podmienku v mnohých prípadoch v praxi nie je možné splniť, a to aj v súvislosti s dĺžkou súdnych konaní. Čiže je veľmi vynikajúce, že naozaj nebudeme absolútne brať do úvahy jednoducho ten vekový limit, pretože častokrát tie náhradné rodiny alebo náhradní rodičia jednoducho mali potom možno aj takú demotiváciu si teda vziať to dieťa do náhradnej starostlivosti, ale to nemá byť. Samozrejme, finančný príspevok nemá byť absolútne tým hlavným momentom si dieťa vziať do náhradnej starostlivosti, ale jednoducho vziať si dieťa preto, lebo si to dieťa zaslúži mať naozaj plnohodnotný a zdravý život v milujúcej rodine.
V dôsledku nesplnenia tejto podmienky je naozaj strata nároku oprávnenej osoby na tento príspevok. To som vravel. Z tohto dôvodu je pre mnoho oprávnených osôb objektívne nemožné podmienku splniť, a preto pri zverení dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti stráca nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti. Áno je to, v súčasnosti tá suma predstavuje okolo 540 euro. Ak sa nemýlim, bude to až okolo 829,86 eur, ktoré sa v prípade úpravy zákona, samozrejme, bude automaticky valorizovať.
Čiže ešte raz by som chcel veľmi pekne poďakovať pani Žitňanskej. Samozrejme, teším sa, že môžem byť spolupredkladateľom a vyzývam a povzbudzujem všetkých budúcich náhradných rodičov, aby sa toho nebáli. Skutočne reflektujeme na potreby mnohých tých náhradných rodín alebo rodičov. Mnohí to skutočne robia veľmi, veľmi zodpovedne, s láskou. A poznáme dokonca aj mnohých tých domovákov alebo teda tých detí, ktoré už teda boli zverené do tej pestúnskej starostlivosti alebo teda do úplného osvojenia, sú to plnohodnotní občania, ktorí ďakujú za to, že mohli byť práve umiestnení v náhradnej starostlivosti. Ale opakujem treba sa pozerať v prvom rade na to, aby deti sme dokázali po tej materiálnej, po tej duševnej hlavne, čo sa týka sanácie rodiny, ochrániť.
Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
12. 5. 2021 18:56:36 - 18:57:49 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Herák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
162.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený tlačou 509. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 522 z 19. apríla 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
12. 5. 2021 11:47:56 - 11:49:27 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Herák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
103.
Ďakujem pekne. Pán poslanec, otázka: Jednorazový príspevok alebo pravidelný mesačný príspevok? Rodiny už nebudú potrebovať mesačný príspevok alebo teda jednorazový príspevok po tom ďalšom mesiaci? Myslíte si, že ten jednorazový príspevok, ktorý je síce naviazaný na pandemickú situáciu, im výrazne v jej rodine pomôže? To si skutočne nemyslím. A už sa nechcem opakovať, ale radšej navrhnúť systematický, pravidelný mesačný rozpočet, prepáčte, mesačný príspevok pre rodiny, pretože ja za tie rodiny budem bojovať a budem za nimi stáť. Ja nie som proti rodinám, a to v žiadnom prípade. Opakujem, viem, ako tie mnohé rodiny, v skutočnosti mnohé sú, opakujem ešte raz, na hranici chudoby, ale nie som za to, aby to bol len jednorazový mesačný príspevok vo výške 300 euro, lebo to im nezachráni ich situáciu konkrétnu. To im skutočne nezachráni ich situáciu.
A ešte sa tu ohradzujete tými antigénovými testami. Vravíte, že kopec miliónov sa vynaložilo. Ja nie som síce ekonóm, ale jedno viem určite, ak by sme tie antigénové testy neaplikovali pravidelne, tak by sme nemali tie výsledky, aké máme. A vďakabohu, vďakabohu, dnes sa nám uvoľňujú opatrenia, otvárajú sa služby v prospech ľudí. Čiže ide nám o zdravie ľudí v prvom rade, čiže aj o rodiny.
Asi toľko, ďakujem.
12. 5. 2021 10:56:19 - 10:58:19 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Herák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
80.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán poslanec Tomáš, ja som vás už viackrát chválil, že vy ste jeden úžasný komunikátor, máte vynikajúce komunikačné schopnosti, ale opäť trolinku zavádzate a klamete. Čiže ja nie som žiaden prívrženec pána predsedu nášho, pána Igora Matoviča, ja mám vlastný názor aj vlastné skúsenosti. Na začiatok poviem len toľko, dvanásť rokov som bol v teréne a bol som ako terénny sociálny pracovník, ktorý pracoval s ohrozenými rodinami, s rodinami, ktoré sú na hranici chudoby, pán Erik Tomáš. Dvestoeurový príspevok sme my zaviedli pre tehotné ženy. To je systematický príspevok a systematická práca pre tie najohrozenejšie rodiny, respektíve pre tehotné ženy. Tak mi nevravte, že toto neni systematická podpora! Dvadsaťpäť euro, čo ja apelujem roky rokúce, na dieťa, ako prídavok na dieťa, to vám príde normálne? To vám príde normálne, že 25 euro, matka má z tejto sumy vyžiť?! Prosím vás, nedajte sa zahanbiť!
Vaše príspevky sa väčšinou navyšovali preto, lebo sa valorizovalo, to dobre viete, že k 1. 7. sa vždycky valorizuje, čiže asi toľko.
A ešte by som dodal jednu veľmi dôležitú vec, že SME RODINA ako strana zrušila doplatky pre deti do šiestich rokov ako pre zdravotne znevýhodnené osoby, ako pre seniorov, tiež systematická práca, respektíve odborná pomoc aj z hľadiska, finančného hľadiska. Čiže, prosím vás, pán Erik Tomáš, skúsme nezavádzať, držme sa faktov. A ja sa vás nechcem dotknúť, ešte raz, a nespochybňujem vaše skúsenosti, ale ja vám vravím jednu vec ako pokorný človek, dvanásť rokov som bol v praxi, v teréne a matky s rodinami častokrát sa museli veľmi obracať a vyžiť z 25 eur na dieťa. Ak toto vám príde normálne, ak toto vám príde fajn, tak, pri všetkej úcte, nie!
12. 5. 2021 10:40:49 - 10:42:36 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Herák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
68.
Ďakujem pekne, pán podpredsedajúci.
Mne sa tento návrh síce veľmi páči, ale, ale trošku to vnímam za taký populistický krok, pretože keď som roky rokúce bil na poplach a upozorňoval som aj bývalú garnitúru, že prečo sa nezvýšia rodinné prídavky na deti a, respektíve príspevky na rodičov a na výchovu detí, pretože dnes máme kopec rodín, kopec rodín, ktoré žijú na hranici chudoby, máme mnoho rodín, ktoré sú na tom skutočne katastrofálne, majú príspevok vo výške 25 euro. Čiže jednorazový príspevok vo výške 300 euro považujem naozaj za veľmi neúprimný krok z vašej strany a nemyslím si, že toto tým rodinám z dlhodobého hľadiska pomôže.
A ak treba pomôcť rodinám, a čo určite treba, tak hľadať riešenie, ktoré bude systematické a dlhodobé, ale nie jednorazovým príspevkom, lebo, opakujem ešte raz, tváriť sa, že jednorazový príspevok vo výške 300 euro pomôže rodinám, ktoré, áno, viem, že sa to vzťahuje teraz na súčasnú pandémiu, to beriem ako dôležitý argument, ale nie efektívny a nie je vôbec systematický.
Mnoho rodín, a opakujem ešte raz, žije dnes na pokraji chudoby alebo na hranici chudoby a tým sa roky rokúce nepomáhalo. Roky rokúce ste sa tvárili, že vám záleží na rodinách, ktoré potrebujú vašu systematickú pomoc, aj finančnú, aj odbornú, a nikto na nich nehľadel. Čiže toto považujem, pri všetkej úcte, veľmi, veľmi populistické.
Ďakujem.
7. 5. 2021 13:06:37 - 13:08:37 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Herák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
99.
Ďakujem pekne, pán podpredsedajúci. Ďakujem aj poslankyni Monike Kozelovej za veľmi distingvovaný a naozaj odborný prejav vo vzťahu teda samotného úradu. Ale Monika sa zmienila o takých dvoch veľmi dôležitých kľúčových veciach, na ktoré by som teda veľmi rád zareagoval.
Samozrejme, absolútne súhlasím s navýšením zamestnancov v rámci vášho úradu, pretože ten váš úrad naozaj má svoje opodstatnenie, skutočne si vyžaduje väčšiu pozornosť, a to už len z toho dôvodu, že zdravotne znevýhodnené osoby na Slovensku sú stále vnímané ako keby na okraji spoločnosti, čo ma teda naozaj veľmi, veľmi roky rokúce mrzí, pretože ja nechcem absolútne degradovať, ale, ale časť skutočne ľudí stále nemá potrebu vnímať túto, túto tak závažnú skupinu ľudí po tej zdravotnej stránke ako za súčasť spoločnosti. Čiže absolútne súhlasím s navýšením zamestnancov.
Tiež si sa zmienila o úradoch práce, ktorých máme na Slovensku 46. Nechcem všetkých hádzať do jedného vreca, ale vravela si, Monika, aj to, že mnoho tých zamestnancov ako keby ignorovala, ignorovala tú prácu alebo ignorovala tie potreby tých jednotlivých prípadov. Ono to je naozaj veľmi individuálne k prípadu na prípad alebo teda k prípadu k prípadu. Je pravdou, že aj ja som sa stretol za tie roky s mnohými ľuďmi, ktorí to tak ignorovali a vehementne a tvárili sa, že sa jednoducho tieto veci nedejú na Slovensku, čo ma tiež veľmi mrzí, ale možno by som odporučil, aby zo strany ÚPSVaR-ov bola viac zvýšená tá kontrola, ktorá by skutočne reflektovala na jednotlivé potreby práve týchto zdravotne znevýhodnených osôb.
A posledná vec, tie DSS-ky. Vravela si, Monika, že je tam nedostatočný počet zamestnancov alebo skôr nekvalifikovaných. Opäť sa len vraciam a tiež by som len apeloval na tú väčšiu kontrolu, pretože ja nechcem, aby to tu bolo teraz také dirigované, ale ten kontrolný mechanizmus v istých veciach jednoducho má svoje opodstatnenie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
7. 5. 2021 9:59:24 - 10:01:24 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Herák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán poslanec Valášek, vy keď... treba sa na to pozrieť trošku aj takým odborným okom. Minca má dve strany, asi tak by som začal. Ja rozumiem tomu, že pandémia, celý COVID skutočne vplýva hlavne na tie rizikové skupiny a aj na psychickú stránku, že to má obrovský dosah. S týmto musím maximálne súhlasiť. V podstate, v podstate tá celá situácia trvá naozaj viac než rok. A, samozrejme, že to má negatívne účinky. Ale viete, kydať a haniť vládu, že my sme, resp. vy ste to povedali a teraz parafrázujem vás, vy ste povedali, že sme spôsobili rôzne fatálne rozhodnutia vo vzťahu k občanom, tak s tým pri všetkej úcte nemôžem veľmi súhlasiť, lebo nikto na túto pandémiu nebol pripravený ani krízový štáb, ani epidemiologická stránka ľudí, ani odborníkov, ani súčasná vláda.
Viete, v konečnom dôsledku sa treba na to pozerať asi trošku inak. Že dnes sa dostávame do fázy, že sa nám otvárajú rôzne služby a verím tomu, že naozaj budeme mať po tej pandémii a že sa ľudia budú zobúdzať do bežného reálneho života a aj napriek tomu a mne to je veľmi ľúto, že mnoho ľudí prechádza mnohými psychickými problémami. Lebo, opakujem, tá pandémia naozaj má nežiadúce účinky alebo mala nežiadúce účinky.
Ja čo odporúčam ako odborník v sociálnej oblasti, je možno posilniť viac odborný tím a viac sieťovať. Stretávať sa a posilňovať práve tie rizikové skupiny, ktoré môžu výrazným spôsobom pomôcť, aby sme eliminovali tie psychické nežiadúce účinky. A skúsme naozaj hľadať skôr riešenie, ale nie za každú cenu len haniť a haniť a haniť. Lebo to nie je riešenie. Lebo vy ste, pán poslanec, fundovaný človek, ja vás tak vnímam, ako boli ste súčasťou koalície, tak ako nemyslím si, že za každú cenu je správne len haniť. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
5. 5. 2021 10:02:18 - 10:03:41 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Herák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Ďakujem pekne, pán podpredsedajúci. Veľmi pekne ďakujem mojim predrečníkom za faktické poznámky. Ja skutočne chcem len oceniť ešte raz a pozdvihnúť, že ten rozdiel medzi bývalou garnitúrou a súčasnou našou vládou je ten, že my nebudeme absolútne hájiť vlastné záujmy. Skutočne budem ja osobne participovať na tom, aby som bol osobne fyzicky prítomný pri výbere nového kandidáta, nového riaditeľa, ktorý bude naozaj morálny, zodpovedný, bude spĺňať všetky kvalifikačné predpoklady.
Kolegyňa pani Vaňová spomenula, že mnoho tých káuz bolo medializovaných. Ja sa potom pýtam, že komu toto naozaj vyhovovalo, keď raz bolo značne veľa tých káuz medializovaných a evidentne sa nič s tým nerobilo. Síce my sme na to ako mnohé ľudskoprávne organizácie upozorňovali, dokonca kolegyňa je veľmi fundovaná v tomto smere, ale nikto ju nechcel v tomto smere počúvať. A, opakujem ešte raz, ten nový riaditeľ jednoducho, a ja budem v tomto smere veľmi tvrdý, pretože tam sú nemalé finančné prostriedky, naozaj nemalé finančné prostriedky, s ktorými sa musí veľmi opatrne, ale hlavne adresne a cielene, samozrejme, samozrejme, teda pre tie cieľové skupiny adresovať.
Čiže ešte raz veľmi pekne ďakujem aj pánovi Pollákovi, aj všetkým predkladateľom a teším sa, že ten fond bude mať nový vietor, ktorý bude transparentný. Ďakujem pekne ešte raz.
5. 5. 2021 9:54:17 - 9:57:25 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Herák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Zatiaľ iba predsedajúci, ďakujem.

Herák, Ján, poslanec NR SR
Predsedajúci, ospravedlňujem sa. Vážený pán podpredsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, ja nebudem teda dlho rozprávať, len tak v krátkosti.
Problematika spojená s národnostnými menšinami je pre mňa skutočne veľmi blízka. Aj z toho dôvodu som rád, že sa môžem legislatívne podieľať na tomto legislatívnom návrhu. Ďakujem kolegom za možnosť na ňom s nimi participovať.
Kolega pán Pollák spomenul naozaj rôzne obštrukcie, ktoré sa diali v rámci fondu, ktoré sa, samozrejme, mne ako tiež Rómovi, ale aj hlavne občanovi nepáčili alebo nepáčia. A som veľmi rád, že nový riaditeľ, ktorý bude transparentne, samozrejme, aj na základe odbornosti, kvalifikácie vybraný, tak verím tomu, skutočne verím tomu, že nebude robiť zbytočné klamstvá, nebude sa zbytočne alebo nebude hájiť vlastné záujmy a nebude sa obohacovať práve, na práve tak dôležitých projektoch, ktoré sú cielené a hlavne adresné pre tých, ktorí tie finančné prostriedky rozhodne potrebujú. Čiže verím tomu, že naozaj tá transparentnosť bude rozhodujúca a že nový riaditeľ bude systematicky, odborne skutočne pre všetkých, ktorí to naozaj potrebujú.
Významným prínosom predmetného návrhu zákona je vytvorenie evidencie kultúrnych organizácií národnostných menšín. V tejto súvislosti dochádza k definovaniu pojmu kultúrna organizácia národnostnej menšiny, pričom skutočne ide o právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá sa podieľa na voľbe a výbere kandidátov na členov odborných rád. To už teda spomenul aj pán poslanec Pollák.
Čo je ešte veľmi dôležité a rád to zopakujem, dôležitou podmienkou je preukázanie pôsobenia kultúrnej organizácie národnostnej menšiny v oblasti zachovania, vyjadrenia ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, ako aj výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám. Tiež zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacim k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Poslednou podmienkou, tiež neodmysliteľnou, ktorú musí kultúrna organizácia národnostnej menšiny splniť, je zápis do registra, ktorý si rovnako vymedzuje v predmetnom návrhu zákona.
Toľko v krátkosti k predloženému návrhu zákona. Tento návrh zákona predstavuje skutočne posilnenie postavenia organizácie ako takej, ktoré zastupujú národnostné menšiny, pričom sa vytvára legislatívny rámec pre evidenciu týchto organizácií a rovnako aj podmienky zápisu do registra. Práve posilnenie postavenia jednotlivých organizácií môže prispieť k posilneniu činnosti a vážnosti týchto organizácií a celkovo k rozvoju kultúry národnostných menšín na Slovensku.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona v mene jeho predkladateľov. Ďakujem pekne.
4. 5. 2021 14:25:23 - 14:27:43 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 438 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Herák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem pekne, pán podpredsedajúci (predsedajúci, pozn. red.).
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 438. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 649 z 18. marca 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona, tlač 438, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III. tejto správy vyplýva deväť pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhu 1 až 9 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 103 z 3. mája 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
4. 5. 2021 14:12:54 - 14:14:38 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 499 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Herák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ďakujem veľmi pekne. Tiež chcem naozaj úprimne poďakovať a oceniť skutočne veľmi efektívny návrh zákona z rezortu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Absolútne súhlasím, veľmi sa teším, že tá finančná gramotnosť, v tomto prípade v samotnom návrhu zákona bude len eliminovať riziko práve zbytočného zadlžovania.
Podobný problém som aj riešil s pánom ministrom, keď som teda alebo teda je to ešte v štádiu riešenia a komunikácie práve v posledných, na tých sociálnych terénnych, sociálnych terénnych pracovníkov, ktorí budú pracovať práve s tými rodinami, ale hovorím, v inej oblasti. Pretože v konečnom dôsledku hovoríme o tých najrizikovejších, o tých rodinách, ktoré, bohužiaľ, spadajú do statusu sociálne slabších, ktorí jednoducho si nedokážu pomôcť sami a sú odkázaní práve na, aj na konkrétne úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Môžem len odporučiť a verím tomu, že to máte už teda aj dobre efektívne premyslené, je, aby tá, tá pomoc vychádzajúc z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa riešila v konečnom dôsledku teda v prirodzenom prostredí klienta. Dnes vieme, že práve takíto rizikoví klienti majú obrovský problém ísť do úradov práce, lebo sa jej boja, majú strach, jednoducho mnoho faktorov do toho vstupuje.
Čiže verím tomu, že, že aj toto sa bude riešiť v prirodzenom prostredí klienta, aby, aby tá motivácia zo strany aj rodiny samotnej, samozrejme, jednoducho mala obrovský význam a v konečnom dôsledku sa to nabaľovalo nielen na samotných rodičov, ale aj na samotné deti, aby potom deti nemuseli zbytočne opakovať po rodičoch, lebo tá zadlženosť dnes, bohužiaľ, vo väčšine prípadov či už po regionálnej stránke je jednoducho vysoká.
Čiže ešte raz, veľká vďaka pánovi ministrovi.
Ďakujem krásne.
3. 5. 2021 18:51:56 - 18:53:56 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Herák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
185.
Ďakujem pekne, pán podpredsedajúci. Pán poslanec Erik Tomáš, vaše vystúpenie skutočne bolo len o urážkach, o posmievaní sa na súčasnú vládu, vravíte tu stále dookola, že Igor Matovič a súčasný premiér sú ako keby nejaké bábky, že sú len vymenené bábky, vymenené pozície, vravíte tu o tom, že 11 800 ľudí muselo, a teda aj zomrelo v konečnom dôsledku, čo nám je skutočne veľmi ľúto, ale za to môže súčasná vláda. Ako ja sa stále pýtam s veľkou pokorou, pán poslanec, kde vy berete túto aroganciu. Vám to nepríde absolútne ľúto? Vy sa tu ešte smejete, tu sa tvárite maximálne sarkasticky a viníte nás, že my môžeme za to, že 11 800 ľudí, za 11 800 ľudí, ktorí, bohužiaľ, áno, museli zomrieť. Aj nám je to ľúto. My nie sme ovce, my nie sme bez charakteru. Nerozumiem absolútne vášmu správaniu, pán, a vy ste ešte dokonca členom výboru pre sociálne veci. Skutočne, pri všetkej úcte, pán poslanec, ste síce úžasný komunikátor, ale hanba vám.
Poďme ale ďalej. Vravite, vravíte tu o netransparentnosti výberu okresných úradov. Vy ste boli na, na, na tých výberoch? Vy ste tam sedeli fyzicky? Vy ste naozaj videli celý ten proces, na základe čoho my vyberáme? Však sa pozrite do vašich radov, ako vaše úrady fungovali, pán poslanec.
Ale ja sa dotknem hlavne tých sociálnych vecí, o ktorých ste sa tu zmienili niekoľkokrát. Vravíte, že obedy zadarmo už nie sú, resp. že 450 ľudí o ne prišlo, 13. dôchodky, minimálna mzda, rómska otázka a tak ďalej a tak ďalej. Tak poďme teda postupne, aby som to stihol.
Rómsku otázku ste riešili len výlučne ako politickú tému. Nemocnice, mohli ste pokojne za vašich 12 rokov postaviť nové, neurobili ste to. Tak sa netvárte, pán poslanec, že vám skutočne išlo o záujem ľudí. Čistý, čistý populizmus z vašej strany.
Asi toľko.
1. 4. 2021 20:03:24 - 20:05:23 25. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní - 01.04.2021 Tlač 488 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Herák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
196.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pani poslankyňa Sulanová, vám absolútne nezáleží na zdraví občanov, jedine vaše vystúpenie považujem za vyslovene po-li-ti-kár-če-nie. Ohradzujete sa tu okolitými krajinami alebo teda krajinami, ktoré sa nachádzajú vôbec vo svete. Vôbec viete napríklad, ako fungovali podmienky a opatrenia v Dubaji? Zbytočne len klamete, pri všetkej úcte, a zavádzate. Keď napríklad niekto v Dubaji chcel ísť nakúpiť do potravín, musel sa normálne nahlásiť cez register a nie tak, ako to je u nás. Čiže niektoré tie opatrenia sú ešte stále alebo boli benevolentnejšie. Čiže toto je naozaj obrovské klamstvo.
Niekto z poslancov tu spomenul, že pokiaľ vám nezomrie niekto z blízkej rodiny, tak si neuvedomíte absolútne závažnosť situácie. Pri všetkej úcte, naozaj, ohradzujete sa, že vy počúvate vašich voličov, vašich občanov. Áno, treba počúvať svojich občanov, s tým absolútne súhlasím, ale v tomto prípade, keď sa predlžuje núdzový stav, tak tu je pandemická komisia, sú tu odborníci, ktorých treba naozaj počúvať pre prospech a zdravie všetkých občanov.
Vyzývam nakoniec všetkých poslancov, aj koaličných, aj opozičných, pani poslankyňa, čiže aj vás, aby ste zahlasovali skutočne pre prospech občanov Slovenskej republiky. A ešte raz opakujem a podčiarkujem, netreba si z toho robiť naozaj dobrý deň. Netreba zavádzať a politikárčiť.
Ďakujem pekne.
1. 4. 2021 17:01:20 - 17:03:20 25. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní - 01.04.2021 Tlač 488 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Herák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Kolega, začal si vetou: Je to tu znova a znova a opäť, znova. Vieš prečo, pán poslanec? Pretože vďaka opätovnému predĺženiu dokážeme skutočne ochrániť množstvo ľudí, občanov Slovenskej republiky, dokážeme naozaj ochrániť zdravie.
Vravel si aj to, že ľudia sú frustrovaní a že sú naozaj psychicky na dne. Ja s týmto do istej miery môžem s tebou súhlasiť aj preto, lebo s tými ľuďmi sa stretávam aj ako sociálny pracovník, ale aj napriek tomu, že ľudia sú frustrovaní a nemajú sa úplne v psychickej pohode, je potrebné chrániť ich zdravie. Čo si vravel na začiatku, že ti ľudia vypisujú a píšu ti správy, aby sme nepredĺžili núdzový stav, tak ver, aj mne, že aj mne píšu zdravotníci, zdravotné sestry, dokonca lekári, píšu mi ľudia v prvej línii, ktorí skutočne sa ocitávajú deň čo deň s ľuďmi, s ľuďmi, ktorí prekonali alebo majú ten COVID, a prosia nás, a nielen mňa, ale aj mnohých iných, aby sme aj napriek situácii, ktorá sa zlepšuje v nemocniciach, predĺžili ten núdzový stav.
A možno by som to len uzavrel tým, kolega, že ešte vravíš na Igora Matoviča, že on je ten hlavný režisér divadla, či čo si vravel. Vieš, neuraz sa, Miro, ale ty to všetko vnímaš tak veľmi sarkasticky len preto, aby si urazil vládu, len preto, aby si urazil Igora Matoviča, však robil si to tu naozaj pravidelne aj s tvojimi kolegovcami, urážaš nového, súčasného premiéra, vravíš, že je to nejaká len bábka; parafrázujem. Vieš, nám skutočne a, opakujem, aj Igorovi Matovičovi išlo v prvom rade o ochranu zdravia všetkých občanov.
Čiže, prosím ťa, pozri si situáciu napríklad aj v Rakúsku, aká je, prečítaj si článok, práve dnes ktorý vyšiel, tá situácia ani zďaleka ešte nie je taká dobrá, ako by sme si všetci predstavovali. Ale ja verím tomu, že na konci tunela uvidíme svetlo a všetkým nám bude dobre.
Ďakujem.
19. 3. 2021 11:24:55 - 11:26:56 25. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Herák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tiež by som chcel veľmi oceniť a poďakovať Lucke za vynikajúci prejav, hlavne bez emócií v porovnaní s inými predrečníkmi.
Donekonečna vykrikovať, dehonestovať vládu, parlament, poslancov, to už považujem za veľmi smiešny krok. Vytvárať si dookola mediálny výtlak tiež považujem za veľmi populistické, iba populistické. Parlament, vláda, ministerstvá naozaj fungujú na plné obrátky a sú tu pre ľudí, pre všetkých ľudí.
Kolegyňa Lucka plne uznala aj chyby, vychádzajúc od nás, vychádzajúc od vlády. Napriek tomu my sme tí sebakonštruktívni a vieme si uznať chyby, čo opozícia bude len vykrikovať a vykrikovať a vykrikovať. Pozrime sa, pozrime sa teda na roky späť.
Lucka, si spomenula ešte aj Igora Matoviča, nášho premiéra, a Facebook. Keď tam Igor Matovič nie je, aj tak je zle. Keď tam Igor Matovič je a vypisuje, aj tak je zle. Stále v očiach opozície budeme len za tých smiešnych, za tých, za tých vtipných, samozrejme, na čele Igora Matoviča. Naozaj, priatelia, nalejme si čistého vína a buďme, opakujem, sabakonštruktívni.
Lucka, tiež si spomenula o systematickej pomoci a o mnohých faktoch v oblasti sociálnej, v oblasti alebo v oblasti zdravotníctva. Aj napriek tomu opozícia nechce vidieť a bude len vykrikovať, že súčasná vláda pre ľudí nič neurobila.
Čiže aj napriek faktom sme pre opozíciu len absolútnymi amatérmi a zbytočne len opozícia zavádza a klame a vytvára zbytočné populistické reči. Polarizuje spoločnosť, viackrát sme sa o tom zmienili, hovorím aj za samého seba.
Prosím vás, keď tu bola bývalá vláda alebo predchádzajúca garnitúra, chcel by som, naozaj opakujem, vidieť vás v súčasnej situácii počas pandémie, ako by ste vy riešili tie problémy. Vážne problémy.
Ďakujem.
18. 3. 2021 15:13:37 - 15:15:14 25. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Herák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Dobrý deň, vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 438. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 432 z 1. marca 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. apríla 2021 a v gestorskom výbore do 3. mája 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
25. 2. 2021 19:01:01 - 19:02:53 24. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 430 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Herák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
105.
Ďakujem pekne. Škoda, že tu pán minister nie je osobne. Ja by som chcel skutočne veľmi úprimne poďakovať za diplomatický prejav plný faktov. Čo sa týka núdzového stavu, to už povedal pán minister, že práve náš bývalý premiér Peter Pellegrini ten núdzový stav vyhlásil 15. marca a povedal takú známu vetu, ktorá koluje na sociálnych sieťach: "nech si občania pomôžu tak, ako si najlepšie pomôcť vedia", to povedal pán Pellegrini 15. marca, keď sme mali počet, ak sa nemýlim, 63.
Pán minister, chcem len potvrdiť a verifikovať, že za vládnutia bývalej vlády alebo v čase bývalej vlády skutočne zariadenia sociálnych služieb, ako aj CDR-ká naozaj nemali ochranné pomôcky, pretože ma deň čo deň atakovali a prosili o moju súčinnosť. Čiže to je naozaj holý fakt, to nie je žiaden hoax.
Povedali ste, pán minister, tiež, čo sa týka toho kritizovania, ja som sa na to dnes viackrát zmienil, kritizoval som opozíciu, ako klame, atď. Ale kritizovanie večné na súčasnú vládu, neschopnosť, amaterizmus, ale čo je najsmutnejšie, čo chcem naozaj podčiarknuť, je, že premiér, ale aj zároveň minister zdravotníctva môžu za vysokú úmrtnosť našich občanov, považujem za totálne arogantné, samozrejme, zo strany opozície. Považujem to za absolútne farizejské, až neľudské, ak toto niekto vyhlási. A nakoniec by som chcel veľmi poďakovať všetkým zamestnancom zariadení sociálnych služieb, ako aj CDR-kám za ich obetavosť a zodpovednosť aj napriek veľmi ťažkej situácie COVID-19.
Ďakujem.
25. 2. 2021 17:46:55 - 17:48:49 24. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 430 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Herák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
63.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pán poslanec Blaha, no vraveli ste na začiatku vašej rozpravy, že žiadne riešenia skrz celoplošného testovania, že tá naša vláda a vôbec systém zlyháva. Tak ale minca má dve strany. Za vašej vlády ste aké riešenia ponúkli? Ľudia volali o pomoc, kričali, no nik ich nepočúval. Dnes tu máme kopec zdravotníkov, máme tu Rómov, máme tu absolventov vysokých škôl, máme tu matky živiteľky, máme tu seniorov. A to sú tie skupiny, ktoré volali niekoľko rokov o podporu a pomoc z vašich radov za vášho pôsobenia.
A ja sa pýtam, pán poslanec, čo tak byť konštruktívny? Naozaj sa pozrime, pretože minca má skutočne dve strany. Už som si zvykol za ten čas, že vašou úlohou opozície je len kritizovať. Samozrejme, vy nás nikdy nepochválite. Ja tomu absolútne rozumiem, teda nerozumiem, ale chápem.
Ale, pán poslanec, viete, chcel by som vidieť možno vás alebo niekoho do vás, kto by sedel na stoličke premiéra a ponúkol lepšie riešenie. Alebo na poste rezortu ministerstva zdravotníctva. O COVID-e som už rozprával dnes vo faktických poznámkach skutočne mnoho, ale len kritizovať a neponúknuť riešenie a vravíte, že dnes ste boli síce veľmi, teda bez emócií, okej, ale ja vám vravím, že tu sú stále skupiny na Slovensku, ktoré roky, aleže roky volali o vašu pomoc a vy ste na nich nič iné, len kašľali. A práve preto si ľudia zvolili novú nádej alebo si zvolili novú vládu, pretože vy, čo ste tu ponúkali alebo neponúkali, stálo - dobre viete.
Ďakujem pekne.
25. 2. 2021 11:03:16 - 11:05:16 24. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 430 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Herák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
49.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pán Mazurek, bolo to veľmi, opäť veľmi zaujímavé, veľmi dynamické vaše vystúpenie a začali ste teda vašu rozpravu rôznymi bludmi na našu stranu, rôznymi nezmyslami atď. Predpokladám, že ste to, samozrejme, na nás adresovali, ale treba si povedať skutočné fakty.
Vy vravíte, že v Rakúsku a vo vedľajších krajinách občania nemusia nosiť rúška? To ste povedali. To je obrovské klamstvo. To je obrovské klamstvo, pretože tie podmienky vo vedľajších krajinách sú ďaleko prísnejšie, pán Mazurek, a vy to sám dobre viete, tak prečo stále klamete? Tam tie rúška musia nosiť. Vonku ich musia nosiť. Čiže len klamete. To je len váš vtip.
Celoplošné testovanie. Keby nebolo celoplošného testovania, pán Mazurek, vy sám dobre viete, verím tomu, že to viete, tak v jednotlivých regiónoch my skutočne nemáme vedomosť, koľko máme ľudí pozitívne testovaných. Vravíte tu o nejakom biznise. Na koho ste to adresovali? Kto tu na tom ryžuje? My, pán Mazurek? Poďme ďalej. Očkovanie, 60 - 80 % ľudí zaočkovaných napríklad v Izraeli alebo v arabských štátoch, áno, tam tí ľudia sú zaočkovaní. Hovorím o tom, o tej percentuálnej miere, ale tí ľudia aj napriek tomu, že sú zaočkovaní, vonku napríklad musia nosiť rúška. Sám to dobre viete, pán Mazurek. Čiže ďalšie vaše klamstvo. Klamete, zavádzate, my sme hyeny, však sme to tu počuli všetci. Dokonca fašisti a neviem čo. Ak toto je politická kultúra, ktorú vy tu propagujete, pán Mazurek, tak vaši voliči musia byť na vás neskutočne hrdí. Neskutočne hrdí.
A prosím vás naozaj na záver, prestaňte klamať. Nezavádzajte, pán Mazurek. Nám ide o zdravie ľudí, o všetkých. Tak načo si tu stále zbierate politické body? A nezabudnite, prosím vás, urobiť ďalšie video o nás teda a nezabudnite zakomponovať ešte aj mňa, lebo to robíte naozaj bravúrne.
Všetko dobré.

Deň v parlamente

<- ->