Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
20. 10. 2021 18:12:41 - 18:14:38 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 720 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Habánik, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za odpovede za obe položené otázky. Samozrejme tá jedna bola legislatívno-technická takže tým, že tá zmluva je teda predmetom samotnej novely zákona to je veľmi významný prvok. Áno, tiež tie samosprávy sú presne tak ako bolo uvedené, že na jednej strane sú samosprávy, ktoré dávajú celých 100 percent do neštátnych škôl a školských zariadení a niekde sú samosprávy, ktoré to percento znižujú a možno až niektoré samosprávy idú na to nevyhnutné teda predpísané minimum. Nemyslím si, že to robia z toho titulu, že žeby chceli ukrátiť tieto školy a školské zariadenia o tieto prostriedky ale tiež súhlasím s tým, čo bolo povedané, že vlastne ako keby takto si vykrývajú niektoré napnuté časti financovania v rámci svojich, svojich rozpočtov. Prechodné obdobie, ktoré je stanovené je stanovené vlastne na podpis zmluvy tak som to pochopil a plus teda týkajúceho sa počtu vykazovaných detí a žiakov k 15. septembru, k 15. septembru tohto roka. Preto som sa nato pýtal, že keď prejednávajú sa alebo prerokovávajú sa takéto typy zákonov tak vždy dostávame spravidla aj stanoviská týchto reprezentatívnych združení asociácií a aj tu predpokladám, že určite keď tieto združenia, samosprávy zistia, že prerokovávame aj takýto bod v rámci prvého čítania alebo potom následne, tak určite, určite budú písať k tomu nejaké k tomu stanoviska tak preto som sa pýtal, či je to s nimi nejakým spôsobom už dopredu predrokované a, že veď či vedia o tom, že takáto norma tu je a, že o nej rokujeme. Ďakujem pekne.
20. 10. 2021 18:04:44 - 18:07:27 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 720 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Habánik, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ďakujem za ten úvod, ktorý bol urobený k predmetnej novely zákona a plne súhlasím s tým, že nemali by sme vybrať až príliš tak do úvahy to, že či sa dieťa, teda rodič rozhodne dať dieťa do štátnej alebo neštátnej školy. Dívajme sa skôr na kvalitu samotnej školy alebo školského zariadenia a ďakujem aj za to vysvetlenie, že prebehlo isté stretnutie aj so zástupcami miestnej, prípadne regionálnej samosprávy, ale keďže táto novela má istý negatívny vplyv na rozpočet miestnej regionálnej samosprávy a účinnosť sa ak sa nemýlim navrhuje už od 1. januára 2022. Chcem sa spýtať veľmi konkrétnu otázku ako tieto reprezentatívne združenia, či už Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest, prípadne SK 8, aké oni dali stanovisko k predmetnej novele zákona. Či im teda to nebude v rozpočtoch, ktoré oni schvaľujú práve v týchto dňoch a týždňoch robiť v budúcom roku problém. Čo sa týka toho samotného návrhu zákona VZN nahradí zmluva. Chcem sa teda spýtať aj, že či sa neobávame toho, že by nastali nejaké komplikácie pri uzatváraní potom zmlúv medzi samotnými školami a príslušnou miestnou alebo regionálnou samosprávou. To, že sa tam dorovná to financovanie, ktoré je dnes, koľko na úrovni asi 88 % a chceme to zvýšiť na tých pomyselných 100 % a že sa upraví tá dotácia, lebo skutočne on to nie je dotácia v pravom slova zmysle. To si myslím, že všetko je tam v poriadku, ale tieto dve otázky mi vystali, keď som vlastne študoval predložený návrh novely zákona. Tá jedna je skôr by som povedal legislatívno-technická, ale tá jedna, tú, tú mám niekde zapísanú ako veľmi takú dôležitú a to je ten dopad na rozpočty územnej samosprávy, či už miestnej regionálnej a či sa vlastne tieto reprezentatívne združenia k tomuto vyjadrili. Ďakujem pekne.
20. 10. 2021 10:22:42 - 10:28:09 48. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Habánik, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte aby som predniesol pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, ktorý má takú zaužívanú skratku, že školský zákon. Skôr ako pozmeňujúci návrh prednesiem, dovoľte, aby som ho odôvodnil. Hneď na začiatku by som chcel povedať, že tento predmetný zákon je asi jeden z najdôležitejších zákonov, podľa ktorého sa regionálne školstvo riadi, je to mimoriadne komplikovaná, zložitá právna norma, ktorá dosť často na môj vkus prechádza rôznymi zmenami, či už menšieho alebo väčšieho rozsahu, aj tu na tejto schôdzi sme svedkami, že sa vlastne cez vládny návrh zákona ale aj cez poslaneckú novelu otvára tento zákon 245, potom sú tu ďalšie a ďalšie zmeny a čo môže teda v aplikačnej praxi pre tých používateľov tejto právnej normy či už sú to riaditelia, vedúci zamestnanci v školstve, alebo jednotliví učitelia, všetci tí aktéri, ktorí majú do činenia s týmto zákonom robiť isté, isté problémy, ale na druhej strane aj sa musí reagovať na niektoré situácie, ktoré život, život prináša. Ja chcem predovšetkým pozmeňovacími návrhmi upraviť niektoré časti, ktoré sa dotýkajú zavádzania cyklov vzdelávacích v rámci tohto zákona a niektoré veci, ktoré upravujú stanovenie počtu hodín a predmetov jednotlivých ročníkov najmä v prvom stupni základných, základných školách. My sme o tomto by som povedal veľmi podrobne mali možnosť diskutovať na školskom výbore naozaj tá diskusia bola veľmi konštruktívna, kvalifikovaná ja ju nesmierne, si ju ctím, ale napriek tomu by som si dovolil predložiť tieto pozmeňovacie návrhy a už som aj na výbore povedal, že mám istú obavu, že či sme na tie zmeny, ktoré zákon prináša aktuálne pripravení. A či sme dobre pripravení a tá obava oja je v tom, že ak nie sme dobre pripravení na zavedenie a zavedieme túto zmenu pomerne ...
===== tieto pozmeňovacie návrhy. A už som aj na výbore povedal, že mám istú obavu, že či sme na tieto zmeny, ktoré zákon prináša aktuálne pripravení a či sme dobre pripravení. A tá obava moja je v tom, že ak nie sme dobre pripravení a zavedie túto zmenu pomerne rýchlo do praxe, tak môžeme spôsobiť v školách aplikačné programy, problémy. Tým chcem povedať, že samozrejme nie som zástancom, že všetko treba zakonzervovať tak, ako sme nastavení a že nemôžeme ísť v niektorých veciach s dobou alebo nemôžeme niektoré veci upraviť. Vidíme, že čo všetko sa v školách deje. Čo sa deje okolo nás. Že tá doba aj sa digitalizuje, aj všetky tie moderné prostriedky sa zavádzajú do edukačného procesu. A samozrejme aj cez novelu zákona na to reagujeme. Máme to nové trendy vo vzdelávaní, ktoré určite tiež treba do výchovy a vzdelávania zavádzať. Ale aj z minulosti vieme, že pokiaľ "veľmi silno tlačíme na pílu" môžeme aj pri dobrom úmysle sa pomýliť.
Preto mi dovoľte, aby som teda predniesol pozmeňovacie návrhy.
Po prvé. V čl. I bod 14 znie: V § 6 ods. 1 navrhujem zaradiť tento, tento odsek, dovolím si ho prečítať. Štátne vzdelávacie programy vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách. Štátne vzdelávacie programy vymedzujú i ciele vzdelávania a vzdelávacie štandardy pre predprimárne vzdelávanie a ciele vzdelávania, rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy pre základné vzdelávanie, stredné vzdelávanie a vyššie odborné vzdelávanie. Štátne vzdelávacie programy vydáva a zverejňuje ministerstvo školstva.
V čl. I v bode 22 v § 9 ods. 2 písm. a) znie: „a) základné vzdelanie vymedzujú najnižší počet vyučovacích hodín pre vyučovacie predmety, oddelene pre každý ročník základného vzdelávania,".
Po tretie. V čl. I v bode 22 v § 9 odsek 4 znie: „(4) Vzdelávacie štandardy sú vypracované v súlade s rámcovými učebnými plánmi a členia sa na
za a) výkonové štandardy, ktoré sú podrobnejším rozpracovaním cieľov vzdelávania a určujú úroveň spôsobilostí, ktoré má dieťa alebo žiak nadobudnúť v jednotlivých ročníkoch základnej školy,
po b) obsahové štandardy, ktoré sú spracované podľa tematických celkov a určujú okruhy činností, témy, pojmy a fakty, ktoré tvoria obsahové jadro vyučovacieho predmetu." .
Ďakujem pekne. Skončil som. To je všetko.
20. 10. 2021 10:22:42 - 10:28:09 48. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Habánik, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte aby som predniesol pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, ktorý má takú zaužívanú skratku, že školský zákon. Skôr ako pozmeňujúci návrh prednesiem, dovoľte, aby som ho odôvodnil. Hneď na začiatku by som chcel povedať, že tento predmetný zákon je asi jeden z najdôležitejších zákonov, podľa ktorého sa regionálne školstvo riadi, je to mimoriadne komplikovaná, zložitá právna norma, ktorá dosť často na môj vkus prechádza rôznymi zmenami, či už menšieho alebo väčšieho rozsahu, aj tu na tejto schôdzi sme svedkami, že sa vlastne cez vládny návrh zákona ale aj cez poslaneckú novelu otvára tento zákon 245, potom sú tu ďalšie a ďalšie zmeny a čo môže teda v aplikačnej praxi pre tých používateľov tejto právnej normy či už sú to riaditelia, vedúci zamestnanci v školstve, alebo jednotliví učitelia, všetci tí aktéri, ktorí majú do činenia s týmto zákonom robiť isté, isté problémy, ale na druhej strane aj sa musí reagovať na niektoré situácie, ktoré život, život prináša. Ja chcem predovšetkým pozmeňovacími návrhmi upraviť niektoré časti, ktoré sa dotýkajú zavádzania cyklov vzdelávacích v rámci tohto zákona a niektoré veci, ktoré upravujú stanovenie počtu hodín a predmetov jednotlivých ročníkov najmä v prvom stupni základných, základných školách. My sme o tomto by som povedal veľmi podrobne mali možnosť diskutovať na školskom výbore naozaj tá diskusia bola veľmi konštruktívna, kvalifikovaná ja ju nesmierne, si ju ctím, ale napriek tomu by som si dovolil predložiť tieto pozmeňovacie návrhy a už som aj na výbore povedal, že mám istú obavu, že či sme na tie zmeny, ktoré zákon prináša aktuálne pripravení. A či sme dobre pripravení a tá obava oja je v tom, že ak nie sme dobre pripravení na zavedenie a zavedieme túto zmenu pomerne ...
===== tieto pozmeňovacie návrhy. A už som aj na výbore povedal, že mám istú obavu, že či sme na tieto zmeny, ktoré zákon prináša aktuálne pripravení a či sme dobre pripravení. A tá obava moja je v tom, že ak nie sme dobre pripravení a zavedie túto zmenu pomerne rýchlo do praxe, tak môžeme spôsobiť v školách aplikačné programy, problémy. Tým chcem povedať, že samozrejme nie som zástancom, že všetko treba zakonzervovať tak, ako sme nastavení a že nemôžeme ísť v niektorých veciach s dobou alebo nemôžeme niektoré veci upraviť. Vidíme, že čo všetko sa v školách deje. Čo sa deje okolo nás. Že tá doba aj sa digitalizuje, aj všetky tie moderné prostriedky sa zavádzajú do edukačného procesu. A samozrejme aj cez novelu zákona na to reagujeme. Máme to nové trendy vo vzdelávaní, ktoré určite tiež treba do výchovy a vzdelávania zavádzať. Ale aj z minulosti vieme, že pokiaľ "veľmi silno tlačíme na pílu" môžeme aj pri dobrom úmysle sa pomýliť.
Preto mi dovoľte, aby som teda predniesol pozmeňovacie návrhy.
Po prvé. V čl. I bod 14 znie: V § 6 ods. 1 navrhujem zaradiť tento, tento odsek, dovolím si ho prečítať. Štátne vzdelávacie programy vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách. Štátne vzdelávacie programy vymedzujú i ciele vzdelávania a vzdelávacie štandardy pre predprimárne vzdelávanie a ciele vzdelávania, rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy pre základné vzdelávanie, stredné vzdelávanie a vyššie odborné vzdelávanie. Štátne vzdelávacie programy vydáva a zverejňuje ministerstvo školstva.
V čl. I v bode 22 v § 9 ods. 2 písm. a) znie: „a) základné vzdelanie vymedzujú najnižší počet vyučovacích hodín pre vyučovacie predmety, oddelene pre každý ročník základného vzdelávania,".
Po tretie. V čl. I v bode 22 v § 9 odsek 4 znie: „(4) Vzdelávacie štandardy sú vypracované v súlade s rámcovými učebnými plánmi a členia sa na
za a) výkonové štandardy, ktoré sú podrobnejším rozpracovaním cieľov vzdelávania a určujú úroveň spôsobilostí, ktoré má dieťa alebo žiak nadobudnúť v jednotlivých ročníkoch základnej školy,
po b) obsahové štandardy, ktoré sú spracované podľa tematických celkov a určujú okruhy činností, témy, pojmy a fakty, ktoré tvoria obsahové jadro vyučovacieho predmetu." .
Ďakujem pekne. Skončil som. To je všetko.
20. 10. 2021 10:22:42 - 10:28:09 48. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Habánik, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte aby som predniesol pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, ktorý má takú zaužívanú skratku, že školský zákon. Skôr ako pozmeňujúci návrh prednesiem, dovoľte, aby som ho odôvodnil. Hneď na začiatku by som chcel povedať, že tento predmetný zákon je asi jeden z najdôležitejších zákonov, podľa ktorého sa regionálne školstvo riadi, je to mimoriadne komplikovaná, zložitá právna norma, ktorá dosť často na môj vkus prechádza rôznymi zmenami, či už menšieho alebo väčšieho rozsahu, aj tu na tejto schôdzi sme svedkami, že sa vlastne cez vládny návrh zákona ale aj cez poslaneckú novelu otvára tento zákon 245, potom sú tu ďalšie a ďalšie zmeny a čo môže teda v aplikačnej praxi pre tých používateľov tejto právnej normy či už sú to riaditelia, vedúci zamestnanci v školstve, alebo jednotliví učitelia, všetci tí aktéri, ktorí majú do činenia s týmto zákonom robiť isté, isté problémy, ale na druhej strane aj sa musí reagovať na niektoré situácie, ktoré život, život prináša. Ja chcem predovšetkým pozmeňovacími návrhmi upraviť niektoré časti, ktoré sa dotýkajú zavádzania cyklov vzdelávacích v rámci tohto zákona a niektoré veci, ktoré upravujú stanovenie počtu hodín a predmetov jednotlivých ročníkov najmä v prvom stupni základných, základných školách. My sme o tomto by som povedal veľmi podrobne mali možnosť diskutovať na školskom výbore naozaj tá diskusia bola veľmi konštruktívna, kvalifikovaná ja ju nesmierne, si ju ctím, ale napriek tomu by som si dovolil predložiť tieto pozmeňovacie návrhy a už som aj na výbore povedal, že mám istú obavu, že či sme na tie zmeny, ktoré zákon prináša aktuálne pripravení. A či sme dobre pripravení a tá obava oja je v tom, že ak nie sme dobre pripravení na zavedenie a zavedieme túto zmenu pomerne ...
===== tieto pozmeňovacie návrhy. A už som aj na výbore povedal, že mám istú obavu, že či sme na tieto zmeny, ktoré zákon prináša aktuálne pripravení a či sme dobre pripravení. A tá obava moja je v tom, že ak nie sme dobre pripravení a zavedie túto zmenu pomerne rýchlo do praxe, tak môžeme spôsobiť v školách aplikačné programy, problémy. Tým chcem povedať, že samozrejme nie som zástancom, že všetko treba zakonzervovať tak, ako sme nastavení a že nemôžeme ísť v niektorých veciach s dobou alebo nemôžeme niektoré veci upraviť. Vidíme, že čo všetko sa v školách deje. Čo sa deje okolo nás. Že tá doba aj sa digitalizuje, aj všetky tie moderné prostriedky sa zavádzajú do edukačného procesu. A samozrejme aj cez novelu zákona na to reagujeme. Máme to nové trendy vo vzdelávaní, ktoré určite tiež treba do výchovy a vzdelávania zavádzať. Ale aj z minulosti vieme, že pokiaľ "veľmi silno tlačíme na pílu" môžeme aj pri dobrom úmysle sa pomýliť.
Preto mi dovoľte, aby som teda predniesol pozmeňovacie návrhy.
Po prvé. V čl. I bod 14 znie: V § 6 ods. 1 navrhujem zaradiť tento, tento odsek, dovolím si ho prečítať. Štátne vzdelávacie programy vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách. Štátne vzdelávacie programy vymedzujú i ciele vzdelávania a vzdelávacie štandardy pre predprimárne vzdelávanie a ciele vzdelávania, rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy pre základné vzdelávanie, stredné vzdelávanie a vyššie odborné vzdelávanie. Štátne vzdelávacie programy vydáva a zverejňuje ministerstvo školstva.
V čl. I v bode 22 v § 9 ods. 2 písm. a) znie: „a) základné vzdelanie vymedzujú najnižší počet vyučovacích hodín pre vyučovacie predmety, oddelene pre každý ročník základného vzdelávania,".
Po tretie. V čl. I v bode 22 v § 9 odsek 4 znie: „(4) Vzdelávacie štandardy sú vypracované v súlade s rámcovými učebnými plánmi a členia sa na
za a) výkonové štandardy, ktoré sú podrobnejším rozpracovaním cieľov vzdelávania a určujú úroveň spôsobilostí, ktoré má dieťa alebo žiak nadobudnúť v jednotlivých ročníkoch základnej školy,
po b) obsahové štandardy, ktoré sú spracované podľa tematických celkov a určujú okruhy činností, témy, pojmy a fakty, ktoré tvoria obsahové jadro vyučovacieho predmetu." .
Ďakujem pekne. Skončil som. To je všetko.
20. 10. 2021 10:22:42 - 10:28:09 48. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Habánik, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte aby som predniesol pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, ktorý má takú zaužívanú skratku, že školský zákon. Skôr ako pozmeňujúci návrh prednesiem, dovoľte, aby som ho odôvodnil. Hneď na začiatku by som chcel povedať, že tento predmetný zákon je asi jeden z najdôležitejších zákonov, podľa ktorého sa regionálne školstvo riadi, je to mimoriadne komplikovaná, zložitá právna norma, ktorá dosť často na môj vkus prechádza rôznymi zmenami, či už menšieho alebo väčšieho rozsahu, aj tu na tejto schôdzi sme svedkami, že sa vlastne cez vládny návrh zákona ale aj cez poslaneckú novelu otvára tento zákon 245, potom sú tu ďalšie a ďalšie zmeny a čo môže teda v aplikačnej praxi pre tých používateľov tejto právnej normy či už sú to riaditelia, vedúci zamestnanci v školstve, alebo jednotliví učitelia, všetci tí aktéri, ktorí majú do činenia s týmto zákonom robiť isté, isté problémy, ale na druhej strane aj sa musí reagovať na niektoré situácie, ktoré život, život prináša. Ja chcem predovšetkým pozmeňovacími návrhmi upraviť niektoré časti, ktoré sa dotýkajú zavádzania cyklov vzdelávacích v rámci tohto zákona a niektoré veci, ktoré upravujú stanovenie počtu hodín a predmetov jednotlivých ročníkov najmä v prvom stupni základných, základných školách. My sme o tomto by som povedal veľmi podrobne mali možnosť diskutovať na školskom výbore naozaj tá diskusia bola veľmi konštruktívna, kvalifikovaná ja ju nesmierne, si ju ctím, ale napriek tomu by som si dovolil predložiť tieto pozmeňovacie návrhy a už som aj na výbore povedal, že mám istú obavu, že či sme na tie zmeny, ktoré zákon prináša aktuálne pripravení. A či sme dobre pripravení a tá obava oja je v tom, že ak nie sme dobre pripravení na zavedenie a zavedieme túto zmenu pomerne ...
===== tieto pozmeňovacie návrhy. A už som aj na výbore povedal, že mám istú obavu, že či sme na tieto zmeny, ktoré zákon prináša aktuálne pripravení a či sme dobre pripravení. A tá obava moja je v tom, že ak nie sme dobre pripravení a zavedie túto zmenu pomerne rýchlo do praxe, tak môžeme spôsobiť v školách aplikačné programy, problémy. Tým chcem povedať, že samozrejme nie som zástancom, že všetko treba zakonzervovať tak, ako sme nastavení a že nemôžeme ísť v niektorých veciach s dobou alebo nemôžeme niektoré veci upraviť. Vidíme, že čo všetko sa v školách deje. Čo sa deje okolo nás. Že tá doba aj sa digitalizuje, aj všetky tie moderné prostriedky sa zavádzajú do edukačného procesu. A samozrejme aj cez novelu zákona na to reagujeme. Máme to nové trendy vo vzdelávaní, ktoré určite tiež treba do výchovy a vzdelávania zavádzať. Ale aj z minulosti vieme, že pokiaľ "veľmi silno tlačíme na pílu" môžeme aj pri dobrom úmysle sa pomýliť.
Preto mi dovoľte, aby som teda predniesol pozmeňovacie návrhy.
Po prvé. V čl. I bod 14 znie: V § 6 ods. 1 navrhujem zaradiť tento, tento odsek, dovolím si ho prečítať. Štátne vzdelávacie programy vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách. Štátne vzdelávacie programy vymedzujú i ciele vzdelávania a vzdelávacie štandardy pre predprimárne vzdelávanie a ciele vzdelávania, rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy pre základné vzdelávanie, stredné vzdelávanie a vyššie odborné vzdelávanie. Štátne vzdelávacie programy vydáva a zverejňuje ministerstvo školstva.
V čl. I v bode 22 v § 9 ods. 2 písm. a) znie: „a) základné vzdelanie vymedzujú najnižší počet vyučovacích hodín pre vyučovacie predmety, oddelene pre každý ročník základného vzdelávania,".
Po tretie. V čl. I v bode 22 v § 9 odsek 4 znie: „(4) Vzdelávacie štandardy sú vypracované v súlade s rámcovými učebnými plánmi a členia sa na
za a) výkonové štandardy, ktoré sú podrobnejším rozpracovaním cieľov vzdelávania a určujú úroveň spôsobilostí, ktoré má dieťa alebo žiak nadobudnúť v jednotlivých ročníkoch základnej školy,
po b) obsahové štandardy, ktoré sú spracované podľa tematických celkov a určujú okruhy činností, témy, pojmy a fakty, ktoré tvoria obsahové jadro vyučovacieho predmetu." .
Ďakujem pekne. Skončil som. To je všetko.
20. 10. 2021 10:13:15 - 10:15:19 48. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 639 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Habánik, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia a poslanci. Dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Pozmeňujúce návrhy vychádzajú z aplikačnej praxe a súvisia s oblasťou školského psychológa, ktorý vykonáva v rámci svojich odborných činností, aktivít aj psychoterapiu súvisiacu s optimalizáciou a zlepšovaním fungovania celého systému pedagogicko-psychologického poradenstva. Ďalšie pozmeňovanie návrhy vychádzajú z toho, že návrh zákona umožní aj iným právnickým osobám podieľať sa na vzdelávaní učiteľov a odborných zamestnancov v školstve, cieľom pozmeňovacieho návrhu môjho je vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky inštitúcie, ktoré s na tomto vzdelávaní budú podieľať, či už sú to vysoké školy, ktoré vzdelávajú v akreditovaných študijných programoch, alebo sú to priamo riadené organizácie zriadené ministerstvom školstva alebo tieto iné právnické osoby. Dovoľte mi teda aby som teraz svoj pozmeňujúci návrh predniesol. Po 1. V čl. 1 bode 24 sa v § 24 ods. 2 písm. a) za slová „krízovú intervenciu," vkladá slovo „psychoterapiu,". Po 2. V čl.1 v bode 60 sa v § 43 ods. 2 písm. d) za slovo „iná" vkladá slovo „akreditovaná". Po 3. V čl. 1 v bode 63 sa v § 44 ods. 4 a § 45 ods. 2 za slovo „iná" vkladá slovo „akreditovaná". Ďakujem pekne.
21. 9. 2021 18:44:59 - 18:46:51 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Habánik, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pani poslankyňa Pleštinská, ďakujem za vašu faktickú poznámku. Aby sme teda neopomenuli aj Sacharovovu cenu, ktorá určite tak významná, ako sú ocenenia doctor honoris causa, ktoré Alexander Dubček získal na prestížnych zahraničných, ale aj domácich univerzitách.
Rovnako sa chcem poďakovať pánovi poslancovi Baškovi, ktorý aj zároveň ako predseda Trenčianskej župy venoval jedno slávnostné zasadnutie zastupiteľstva práve tomuto významnému rodákovi Trenčianskeho kraja a že aj zastupiteľstvo si na svojom zasadnutí 27. septembra, verím tomu, že prijme uznesenie k tejto významnej osobnosti.
Čo sa týka pána poslanca Kotlebu, nie som predkladateľom tohto uznesenia, takže tým, že som to uznesenie neformuloval, tak som ani teda nemohol a nebol som účastný žiadnych rozhovorov, ktoré by viedli k výslednému predĺženému uzneseniu, ale teda to uznesenie podporujem a zúčastnil som sa osobne aj odhalenia busty Alexandra Dubčeka v priestoroch nádvoria Matice slovenskej. Sami sme na univerzite, pripravujeme odhalenie pamätníka Alexandrovi Dubčekovi. Rovnako som sa zúčastnil všetkých ďalších podujatí, na ktoré som bol pozvaný pri príležitosti, a teda nielen toho stého výročia narodenia Alexandra Dubčeka, ale ja tak činím pravidelne každoročne bez ohľadu na to, či ide o okrúhle alebo nie výročie.
Takže ďakujem za všetky tieto faktické, faktické poznámky a určite smerovali k tomu, že je to významná osobnosť. A chcem ešte raz všetkých požiadať o to, aby sme toto uznesenie naprieč politickým spektrom dokázali prijať.
Ďakujem pekne.
21. 9. 2021 18:36:46 - 18:39:27 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Habánik, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Sloboda má význam vtedy, ak existujú prostriedky na jej uplatnenie. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, tieto slová, myslím si, že celkom nadčasovo vyslovil Alexander Dubček v roku 1991. Ja vás chcem, vážené panie poslankyne a páni poslanci, aj ako predstaviteľ inštitúcie, ktorá má česť v názve niesť meno Alexandra Dubčeka požiadať, aby ste toto uznesenie podporili. Alexander Dubček je nesporne osobnosť, ktorá je uznávaná nielen doma, ale aj v zahraničí. Mali sme možnosť počuť všetky ocenenia, ktoré Alexander Dubček získal na svetových fórach od významných osobností, nielen našich ale aj teda medzinárodných dejín. Naposledy to bolo práve uznanie Alexandrovi Dubčekovi práve minulý týždeň na pôde Viedenskej radnice, kde bývalý prezident Rakúska, súčasný primátor Viedne a ďalšie osobnosti si v spomienkovom podujatí pripomenuli sté výročie jeho narodenia. Dokonca radnica mesta Viedeň, hlavného mesta Rakúska, nášho suseda uvažuje o tom, že by do budúcna aj jednu zo svojich ulíc pomenovala práve po Alexandrovi Dubčekovi.
Dovolím si dať ešte všetkým do pozornosti, že aj budova Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorej rokujeme sa nachádza na Námestí Alexandra Dubčeka. Nebudem viac v tejto chvíli hovoriť o tejto významnej osobnosti, ale chcem povedať, že napriek tomu a čo ma veľmi mrzí, že rok 2021 nebol vyhlásený vládou Slovenskej republiky ako rok Alexandra Dubčeka, sú tu inštitúcie, ktoré si pripomínajú jeho odkaz, jeho odkaz, jeho humanizmu, demokracii a tolerancii, či už spomínaná Matica slovenská, ale aj obec Uhrovec, Trenčianska župa, Trenčianska univerzita a ďalšie, ďalšie inštitúcie, ktoré určite na odkaz Alexandra Dubčeka nezabúdajú.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás poprosiť, aby sme spoločne toto uznesenie schválili, pretože si myslím, že tým vyšleme signál nielen doma, ale aj do zahraničia, do prostredia európskeho spoločenstva k tomu, že si vieme oceniť významné osobnosti a našich rodákov. Ďakujem pekne.
21. 9. 2021 9:55:56 - 9:57:19 40. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Habánik, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja rovnako považujem tému inkluzívneho vzdelávania za veľmi aktuálnu, ale aby sme došli k tomu cieľu a k tomu želateľnému stavu, ktorý v rozprave odznel, budeme musieť prejsť ešte strašne dlhou cestou a chcel by som pri tejto príležitosti upozorniť alebo upriamiť vašu pozornosť na také dva problémy. Oni nie sú nové, sú to problémy dlhodobé, ale treba na nich nájsť nejakú spoločenskú zhodu a to prvým problémom, ktorý ja tu vidím, je systém odmeňovania pracovníkov v regionálnom školstve. Či už hovoríme o pedagogických odborných, ale aj nepedagogických zamestnancov, pretože títo ľudia s týmito deťmi a žiakmi pracujú. No a po druhé. Je to tam modernizačný dlh a to všetci veľmi dobre vieme, že ten priamo potom a veľmi úzko súvisí aj s kvalitou vzdelávania a ak naozaj nám ide a záleží nám na každom jednom dieťati a každom jednom žiakovi bez ohľadu na to, či potrebuje alebo nepotrebuje inkluzívne vzdelávanie, tak tu budeme musieť postupovať míľovými krokmi vpred, aby sme dokázali tento želateľný stav zabezpečiť. Ďakujem pekne.
21. 9. 2021 9:26:58 - 9:30:06 40. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Habánik, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte aj mne, aby som sa v krátkosti vyjadril k predloženej novele zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a trošku aj tak voľne naviažem na slová z rozpravy, ktoré tu odzneli pred malou chvíľkou, s ktorými sa aj ja osobne stotožňujem. Sám som učiteľ už 22 rokov. Vykonávam pedagogickú prax a preto viem aj z vlastných skúseností ono nie je jednoduché novelizovať takýto zákon. Tie názory tej učiteľskej obce sú rôznorodé a určite si to vyžaduje veľmi dlhú a trpezlivú komunikáciu a teda vôbec ma neprekvapuje, že takáto právna úprava a ona je pomerne rozsiahla sa pripravovala dlhšie obdobie a vôbec to nevidím akože nejakú chybu ale skôr naopak si myslím, že to je dobré. Ja by som si dovolil vašu pozornosť ešte upriamiť na niektoré nové body, ktoré sa zavádzajú v predmetnej novele zákona a už nebudem spomínať tie pracovné pozície, ktoré sa vytvárajú s tými, ja nemám žiadny problém, naopak si myslím, že sú dobré. Doba ide dopredu a my musíme byť schopný pružne reagovať na zmeny, ktoré život prináša a rovnako tak sa dívam aj na otvorenie systému vzdelávania učiteľov a odborných zamestnancov, či už systémom kvalifikačného, funkčného alebo špecializovaného vzdelávania pre skupinu tzv. iných právnických osôb poverených ministerstvom školstva na ich organizovanie. Ale tu by som chcel počuť také jednoznačné ubezpečenia možno tu v pléne, možno na výbore, možnože aj niekde zákonnú úpravu, že naozaj tá kvalita bude vyžadovaná od všetkých. Toto vzdelávanie môžu uskutočňovať vysoké školy, ktoré majú na to oprávnenie, majú akreditáciu, prechádzajú veľmi prísnym hodnotením v akreditačnom konaní. Potom sú to priamo riadené organizácie ministerstva školstva. Tam je priamy dohľad ingerencia, takže vieme aká je kvalita poskytovaného vzdelávania pre učiteľov, odborných zamestnancov a teraz sa tu otvára pre ďalšiu skupinu právnických osôb. S tým ja osobne žiadny problém nemám, ale chcel by som naozaj počuť, že tá kvalita na organizovanie a poskytovanie tohto typu vzdelávania a to už je jedno, či ide o funkčné, špecializačné, inovačné alebo akékoľvek v zákone uvedené. Bude vyžadovaná rovnako aj u týchto iných právnických osôb, tak aby naozaj učitelia, ktorí sa do tohto systému vzdelávania dajú v atestácii dostali plnohodnotné, plnohodnotné ďalšie vzdelávanie alebo teda celoživotné vzdelávanie a naozaj aj tie kredity aj to všetko, čo z toho získajú, tak bude mať svoju váhu a bude mať svoju kvalitu. Aj im to nakoniec pomôže v tom edukačnom procese a tým to pomôže aj deťom, žiakom a študentom, pretože samozrejme to obohatí ich poznatky. Ďakujem pekne.
21. 9. 2021 9:07:25 - 9:09:10 40. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Habánik, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, prajem aj takéto príjemné utorkové ráno. Dovoľte mi, aby som sa v stručnosti vyjadril k návrhu zákona, ktorým sa novelizuje zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave. Určite podrobnejšie budeme k tejto právnej úprave diskutovať na výbore pre vzdelanie, vedu, mládež a šport Slovenskej republiky a uvedieme si aj niektoré pozmeňujúce návrhy a doplňujúce návrhy v rámci druhého čítania.
Ja už teraz naznačím, že my budeme sa snažiť urobiť nejaké pozmeňovacie návrhy ešte k §18 a k § 23, body 23 až 41 predloženého návrhu zákona.
Ale to čo je najkľúčovejšie pre mňa z tohto pohľadu je, aby sme pri tejto právnej úprave, pri tejto novele zabezpečili dohodu s Asociáciou stredných zdravotníckych škôl v systéme odborného vzdelávania a prípravy tak, aby už viac ako 70- ročná preverená kvalita vzdelávacieho procesu pri praktickom vyučovaní a poskytovania zdravotnej starostlivosti zostala zachovaná a nedošlo k zníženiu štandardov pre odbornosť vo vyučovaní.
Vychádzame, pán minister to určite pozná z pripomienok Asociácie stredných zdravotníckych škôl, viem, že ešte v rámci tohto mesiaca prebiehala zaujímavá diskusia medzi aj ministerstvom školstva, ministerstvom zdravotníctva a Asociáciou zdravotníckych škôl a pre mňa je rozhodujúce, aby vznikol nejaký kompromis a dohoda ako sa a či vôbec sa bude upravovať systém duálneho vzdelávania v tomto segmente. Ďakujem pekne.
17. 9. 2021 9:27:14 - 9:32:22 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Habánik, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, už pri uvedení návrhu zákona v prvom čítaní som uviedol, že cieľom tohto návrhu je, aby sa na ňom dohodla celá reprezentácia vysokých škôl aj všetci kľúčoví aktéri vrátane Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. A chcel by som v tejto súvislosti uviesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vlastne akceptuje a zohľadňuje všetky stanoviská kľúčových a relevantných aktérov, ktorí sa vyjadrovali k predmetnému návrhu zákona.
Chcem sa rovnako poďakovať všetkým svojím kolegom vo výbore pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Slovenskej republiky za konštruktívne podnety, ktoré som dostal, a verím, že aj tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré prednesiem, budú výsledkom týchto našich rozhovorov v rámci nášho školského výboru.
Vážený pán predsedajúci, dovolím si teda teraz uviesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, tlač 503, dovolím si tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh prečítať.
1. V čl. I sa za úvodnú vetu vkladá nový prvý bod, ktorý znie:
„1. V § 21 ods. 7 sa slová „do 180 dní" nahrádzajú slovami „do jedného roka".".
(Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, pozn. red.)
2. V čl. I v bode 1 § 27 ods. 2 písm. a) sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová:
„a za slovami „v príslušnom študijnom programe" sa dopĺňajú slová „alebo uskutočňovať štátne skúšky v príslušnom študijnom programe podľa rozhodnutia agentúry; ak agentúra rozhodne, že vysoká škola nesmie uskutočňovať štátnu skúšku v príslušnom študijnom programe, táto štátna skúška ako aj doklady o absolvovaní štúdia vydané príslušnej osobe sú neplatné.".".
3. Čl. I sa dopĺňa bodmi 3 a 4, ktoré znejú:
„3. Za § 32a, pardon, za § 32 sa vkladá nový § 32a, ktorý znie:
㤠32a
Zrušenie akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania
(1) Agentúra rozhodne o zrušení akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania na základe žiadosti vysokej školy o zrušenie akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania uvedenom v príslušnej žiadosti vysokej školy.
(2) Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia agentúry o zrušení akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania sa všetky neukončené habilitačné konania a inauguračné konania na príslušnej vysokej škole v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania zastavujú.".
4. Za § 38 sa vkladá § 39, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1) Ak bolo konanie podľa § 21 ods. 1 začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2021, agentúra postupuje podľa § 21 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2021.
(2) Agentúra je oprávnená na žiadosť vysokej školy v čase do podania prvej informácie vysokou školou podľa § 37 ods. 1 o tom, že zosúladila svoj vnútorný systém so štandardami pre vnútorný systém, najneskôr však do 31. augusta 2022, zapísať do registra študijných programov zmeny v údajoch o študijných programoch, ak tieto zmeny vyplývajú z potreby zosúladenia študijných programov so štandardami pre študijný program; agentúra je oprávnená zapísať tieto zmeny údajov o študijných programoch:
a) zmenu študijného odboru alebo kombinácie dvoch študijných odborov, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ak je táto zmena odôvodnená v súvislosti s transformáciou sústavy študijných odborov,
b) zmenu miesta poskytovania študijného programu z miesta v inom sídle, ako je sídlo vysokej školy alebo fakulty, na miesto v sídle vysokej školy alebo fakulty,
c) zmenu názvu vysokej školy alebo fakulty, na ktorej sa študijný program uskutočňuje,
d) zmenu názvu študijného programu, ak nový názov lepšie vystihuje obsah vzdelávania.".".
Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je, samozrejme, podporený pätnástimi podpismi, ktoré sú nevyhnutné pre to, aby takýto pozmeňujúci a doplňujúci návrh som mohol uviesť.
Ďakujem pekne.
17. 9. 2021 9:21:50 - 9:23:37 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Habánik, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som odôvodnil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Cieľom predloženého návrhu zákona je vyriešenie doterajšieho stavu, v ktorom nie je umožnené vykonať štátnu skúšku v príslušnom študijnom programe študentom, ktorí splnia všetky podmienky pre jej vykonanie, ale agentúra podľa § 27 ods. 1 pozastaví uskutočňovanie študijného programu napriek tomu, že podľa písm. c) tohto odseku zistený nedostatok je možné odstrániť úpravou študijného programu. Počas doby odstraňovania zisteného nedostatku vysoká škola nebude mať právo prijímať uchádzačov o štúdium v príslušnom študijnom programe.
Vážený pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu. Do rozpravy sa hlásim ako prvý a chcem vás, vážené panie poslankyne a páni poslanci, požiadať o podporu tejto právnej úpravy.
Ďakujem pekne.
22. 6. 2021 15:14:47 - 15:16:28 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 510 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Habánik, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
57.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci za slovo. Naozaj môžem potvrdiť, že predložený návrh novely zákona pomerne, by som povedal, veľmi jednoznačne bol kvitovaný aj vo výbore pre vzdelávanie, vetu, mládež a šport Slovenskej republiky, kde sme pomerne dlho o ňom mohli diskutovať, a naozaj či už tie poznámky, ktoré máme z odboru legislatívy a aproximácie práva, ktoré sú v spoločnej správe, návrh precizujú, ale predsa len si myslím, že tieto pozmeňovacie návrhy, ktoré tu boli predložené pánom poslancom Blacháčom, jednoznačne majú za cieľ podporiť kvalitné, aj keď nesieťové zariadenia s cieľom ich uviesť do registra, a potom, samozrejme, aby aj spĺňali všetky atribúty predprimárneho vzdelávania tak, ako sú v zákone stanovené. Nemám nič proti, osobne proti týmto trom pozmeňovacím návrhom, zdajú sa mi dobré. Aj pán poslanec Ferenčák, aj pán poslanec Blcháč konzultovali so mnou tie pozmeňujúce návrhy. Naozaj, či už tá kompetencia dnes okresného úradu buď do budúcnosti regionálneho školského úradu, alebo aj pôsobnosť ministerstva školstva, kde vlastne dávame väčšiu právomoc ministerstvu školstva v prípade registrácie nesieťových zariadení, môže predmetnému návrhu zákona len pomôcť.
Ďakujem pekne.
17. 6. 2021 16:27:21 - 16:29:04 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 556 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Habánik, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
89.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, transformácia jednotlivých ústavov Slovenskej akadémie vied na verejno-výskumné inštitúcie je určite správnym smerom. Verím, že sa podarí v tých ťažiskových mesiacoch, ktorými budú mesiace november aj december, ak zákon, samozrejme, Národná rada schváli, zabezpečiť všetky potrebné a nevyhnutné kroky, ktoré súvisia s prevodom a prechodom všetkých práv a kompetencií z jednotlivých ústavov Akadémie vied na verejno-výskumné inštitúcie, tak aby od 1. januára tieto verejno-výskumné inštitúcie mohli začať fungovať a mohli začať svoju činnosť.
Je to mimoriadne dôležité, pretože verejno-výskumné inštitúcie budú môcť omnoho efektívnejšie a hospodárnejšie nakladať nielen s majetkom, ktorý majú zverený, ale hlavne s duševným, s duševným vlastníctvom a duševným majetkom. Po vzore Českej republiky naozaj očakávam, že Slovenská akadémia vied bude aktívnejšia nielen v prípade medzinárodných patentov alebo úžitkových vzorov, ale aj v licenčných konaniach, to znamená, že by do Akadémie vied a do jednotlivých ústavov mohli prúdiť peniaze aj od externých subjektov, s čím by sa posilnilo viaczdrojové, teda viaczdrojové financovanie jednotlivých ústavov Akadémie vied.
Ja tento návrh zákona určite podporujem a oceňujem aj to, že prebehla férová konštruktívna diskusia s predstaviteľmi Slovenskej akadémie vied. A verím, že tak ako ministerstvo školstva dokázalo komunikovať s Akadémiou vied a pripraviť sériu týchto noviel zákonov, že takýmto smerom pôjdeme aj v prípade novely zákona o vysokých školách. Chcem tomuto veriť.
Ďakujem pekne.
7. 5. 2021 13:53:41 - 13:56:12 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Habánik, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
121.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som odôvodnil svoj návrh, prečo takýto návrh novely zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania predkladám.
Cieľ je veľmi jednoduchý. Chcem odstrániť možnú diskrimináciu a chcem zvýšiť právnu istotu študenta vysokej školy, ktorý splnil všetky podmienky pre riadne skončenie štúdia a vykonanie štátnej skúšky. Dôvodom je skutočnosť, že akreditačná agentúra môže podľa súčasne platnej legislatívy pozastaviť uskutočňovanie študijného programu, ak napríklad vysokej škole boli v procese monitorovania a schvaľovania študijného programu alebo iných vnútorných predpisov zistené nedostatky, ktoré je však možné odstrániť v časovom limite určenom zákonom.
Znenie zákona navrhujeme zmeniť, aby študenti neboli "potrestaní" odložením vykonania štátnej skúšky počas lehoty odstraňovania nedostatkov. Zároveň upravujeme, že vysoká škola nesmie prijímať nových študentov na daný študijný program, čo vytvára tlak na urýchlené prijatie nápravných opatrení, ale bez diskriminácie už zapísaných študentov.
Prijatím návrhu novely zákona nie je dotknutá účinnosť platných akreditačných štandardov na kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania ani z nich vyplývajúcich lehôt.
Predložený návrh zákona som zaslal na vyjadrenie reprezentácii vysokých škôl, ministerstvu školstva, Slovenskej akreditačnej agentúre...
=====

-----------------------------------------

...v nej dotknutá účinnosť platných akreditačných štandardov na kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania ani z nich vyplývajúcich lehôt.
Predložený návrh zákona som zaslal na vyjadrenie reprezentácii vysokých škôl, ministerstvu školstva, Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo. Z reprezentácie vysokých škôl som dostal dva podnety, ktoré, ktorým sa v prípade ak teda návrh novely zákona prejde prvým čítaním, budem zaoberať. Rovnako aj poznámkami, ktoré mi k návrhu textu dalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
K tomuto sa uskutočnilo niekoľko rokovaní či už na úrovni ministerstva školstva, alebo aj dnes dopoludnia na úrovni akreditačnej agentúry s tým, že akceptujem pripomienky, ktoré mi dotknuté subjekty k predmetnému návrhu novely zákona predložili.
Ďakujem pekne a chcem vás všetkých poprosiť o podporu tohto zákona v prvom čítaní.
7. 5. 2021 13:49:56 - 13:51:40 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Habánik, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
117.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som uviedol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto:
V § 27 ods. 2 písm. a) sa nahrádzajú slová "uskutočňovať štátne skúšky" slovami "prijímať uchádzačov na štúdium".
V § 27 sa vypúšťa odsek 3 a nasledujúce odseky 4 až 7 sa prečíslujú na odseky 3 až 6.
Návrh je, aby zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 2021.
Cieľom predloženého návrhu zákona je vyriešenie doterajšieho stavu, v ktorom nie je umožnené vykonať štátnu skúšku v príslušnom študijnom programe študentom, ktorý spĺňa všetky podmienky pre ich konanie, ale agentúra podľa § 27 ods. 1 pozastaví uskutočňovanie študijného programu napriek tomu, že podľa písmena c) tohto odseku zistený nedostatok je možné odstrániť úpravou študijného programu. Počas doby odstraňovania zisteného nedostatku vysoká škola nebude mať právo prijímať uchádzačov o štúdium v príslušnom študijnom programe.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie ani životné prostredie.
To je všetko v rámci úvodu a potom by som sa do rozpravy hlásil ako prvý.
Ďakujem.
5. 5. 2021 17:57:39 - 17:58:07 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Habánik, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
162.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som predložil procedurálny návrh, aby sa bod 42, tlač 503, prerokoval v piatok 7. mája po prerokovaní termínovaných bodov programu 63 až 66. Ďakujem.
5. 5. 2021 11:42:26 - 11:43:24 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Habánik, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
116.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Otázkou predprimárneho vzdelávania sa na národnej úrovni zaoberáme už naozaj dlhodobo, myslím, že tu máme odporúčania OECD v tejto oblasti, ako upraviť túto problematiku. Z tohto ohľadu vlastne bola aj ona zanesená alebo zapracovaná do zákona o výchove a vzdelávaní v roku 2019 a osobne mám za to, že je lepšie prijať takúto úpravu, takúto novelu zákona o výchove a vzdelávaní, ako ísť tou cestou, že by sme ten bod vyňali alebo odložili účinnosť tohto bodu v zákone o výchove a vzdelávaní na neskoršie obdobie, pretože naozaj ten problém s tými kapacitami tu je. Dúfajme, že to v priebehu dvoch-troch rokov aj za pomoci plánu obnovy alebo aj iných zdrojov sa nám podarí tento problém aj keď nie úplne odstrániť, aspoň nejako ho minimalizovať a takéto riešenie určite si viem predstaviť a podporiť.
Na druhej strane možno ešte na výbore by som sa chcel viac opýtať k tým registráciám jednotlivých tých subjektov, ktoré dnes voláme ako nesieťové zariadenia.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->