Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
27. 5. 2021 11:35:08 - 11:35:12 28. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia - 27.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Marián, veľmi pekne ti ďakujem za tvoje vecné, slušné, nekonfliktné a dospelé vystúpenie v takom veľkom protiklade s pánom navrhovateľom a s niektorými poslancami ktorých asi jediným zmyslom politického bytia je robiť ochranku pánovi ministrovi financií.
Zvyšovanie deficitu o 3,5 mld. je bezprecedentné a je správne sa o takomto zásadnom kroku rozprávať a nie sa tu navzájom obviňovať a urážať. Každý jeden nový výdavok kryjeme novým deficitom a nehľadáme skryté zdroje v jednotlivých rezortoch. A pýtam sa, keď bol napríklad kupovaný Sputnik bolo povedané, milí občania, kúpil som Sputnik a vy to zaplatíte novým dlhom. Vám navýšim ten, ten váš účet v reštaurácii? Ak by to tak bolo možno by sme sa s niektorým výdavkom stavali inak. Kritizujete nás, že chceme daňovú ... (nezroz. vyslov.) No samozrejme že chceme. Potrebujeme ochranu pred takými čo nevedia šetriť a konsolidáciu verejných financií vidia len vo zvyšovaní výdavkov.
4. 5. 2021 16:02:55 - 16:04:30 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 437 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
90.
Ďakujem. Ja sa chcem poďakovať za jednu zmenu, ktorú sa nám podarilo dohodnúť na ministerstve financií, nemám to teraz pred sebou, myslím, že to bol § 2, týka sa pôsobenia a právomocí NBS-ky pri povedzme že odhaľovaní alebo potieraní nekalých činností, a to proste vydávania sa nejakej činnosti za kolektívne investovanie, keď niekto zhromažďuje peniaze za účelom kolektívneho investovania a nemá, nemá na to príslušné oprávnenia a nie je to správcovská spoločnosť. Tam bola už aj v návrhu nejaká formulácia, ktorá nebola úplne zreteľná, takže nahradili sme ju presnejšou formuláciou, aby som vám to aj priblížil, že k čomu to bude, tak napríklad, ak si spomínate, naposledy na východe prišli obyvatelia o nejakých 12 alebo 15 miliónov, keď mladý finančník, v úvodzovkách, ich nahováral na
Purex a cez rôzne mandátne zmluvy vyzbieral peniaze a chcel ich, teda vraj ich investoval, nakoniec z toho bola malá fonsil schéma, myslím, že teraz ho po asi práve roku pustili z väzby, som čítal v novinách. Takže pevne dúfam, že na základe tohto ustanovenia práve takéto nekalé činnosti bude možné potierať a som rád, že aj ministerstvo financií aj NBS-ka súhlasila, aby sme v tejto aktivite ešte pokračovali, aj prípadne ďalej v zákone o ochrane spotrebiteľa, takže čakám, že budeme mať k tomuto ešte nejakú diskusiu. Ďakujem.
1. 4. 2021 10:18:06 - 10:19:00 25. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia - 01.04.2021 Tlač 385 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Ešte odpoviem pánovi poslancovi. Ja som aj nad týmto uvažoval, máte pravdu, a rozmýšľal som, či do tej nespôsobilosti na cestnú premávku nepridať ešte ďalší bod, že keď je, poviem to tak ľudovo, že keď je vizuálne nespôsobilé, hej, tak keď nemá štyri kolesá a je to polorozbité, tak je to úplne že evidentné, ale nakoľko to rokovanie aj o tom pozmeňujúcom návrhu bolo teda pomerne také že hektické a čo je problém, tak tuná, toto je taká téma, ktorá parciálne patrí do ministerstva vnútro, doprava a životné prostredie, tak naozaj tá komunikácia je veľmi zložitá. Ale ako do budúcna sa aj nad týmto môžme zamyslieť.
1. 4. 2021 10:12:48 - 10:16:33 25. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia - 01.04.2021 Tlač 385 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem pekne za slovo. Ako som už spomínal v úvodnom slove, tak máme pozmeňujúci návrh, ktorý lepšie definuje vzájomný vzťah medzi novou právnou úpravou v zákone o cestnej premávke a zákon o odpadoch. Teda ten vzájomný vzťah, kedy bude ktoré konanie. Plus z pripomienok OLAF-u a taktiež legislatívnej rady vlády bola ešte tam jedna závažná pripomienka a to, že či musí ísť o trvalú nespôsobilosť vozidla alebo len dočasnú. To znamená, že bola tam obava, aby neboli odstraňované alebo odťahované autá, ktoré nebudú mať emisnú alebo technickú kontrolu napríklad že jeden deň. Pretože keď si pozriete tie dôvody nespôsobilosti, tak reálne tie obce budú asi využívať najmä tieto dva dôvody, teda že nemá emisnú alebo nemá technickú. Ja sa síce nestotožňujem s touto obavou, ale vyhoveli sme aj tejto požiadavke a po konzultácii s ministerstvom v pozmeňujúcom návrhu dávame, že musí ísť o nespôsobilosť, ktorá trvá dlhšie ako šesť mesiacov.
Dobre. Teraz by som prečítal pozmeňujúci návrh. Okrem toho, čo som povedal, už sú tam iba legislatívno-technické úpravy.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Cmoreja k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 385).
Bod 1. V názve zákona sa slová "sa dopĺňa" nahrádzajú slovami "sa mení a dopĺňa".
Bod 2. V čl. I bod 1 (§ 43 ods. 4 úvodnej vety) sa slová "alebo na parkovisku" nahrádzajú slovami "a parkoviska".
Bod 3. V čl. I bod 2 (§ 43 ods. 4 písm. d) sa slová "premávke podľa osobitného predpisu, poznámka pod čiarou 27a)," nahrádzajú slovami "premávke, poznámka pod čiarou 27a), dlhšie ako šesť mesiacov" a v poznámke pod čiarou sa slová "§ 45 ods. 2" nahrádzajú slovami "§ 44 ods. 2".
Bod 4. Čl. I sa dopĺňa bodmi 3 a 4, ktoré znejú:
"3. § 43 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
"(7) Ak bolo vozidlo odstránené podľa odseku 4 písm. d), na ďalšie nakladanie s ním sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu, poznámka pod čiarou 27b)."
Poznámka pod čiarou k odkazu 27b) znie:
"§ 67 ods. 3 až 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
Bod 4. V poznámke pod čiarou k odkazu 49 sa citácia "§ 60 až 68 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov" nahrádza citáciou "§ 60 až 68 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.".
Bod 5. pozmeňujúceho návrhu. V čl. II sa slová "1. apríla" nahrádzajú slovami "15. mája".
Ďakujem, skončil som.
1. 4. 2021 10:08:46 - 10:10:21 25. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia - 01.04.2021 Tlač 385 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Touto novelou zákona vytvárame alternatívny spôsob odstraňovania takzvaných vrakov. Schválne hovorím takzvaných, lebo vrak je až také vozidlo, ktoré vyhlási za odpad okresný úrad životného prostredia podľa zákona o odpadoch, čo je pomerne komplikovaná, komplikovaný proces, ktorý sa obciam nie vždy darilo zvládať. Preto vytvárame alternatívny spôsob v zákone o cestnej premávke na odstraňovanie vozidiel, ktoré nie sú spôsobilé na prevádzku na cestnej komunikácii. Keď správny orgán zistí, teda správca tej cesty, tej komunikácie zistí, že takéto vozidlo nie je spôsobilé na prevádzku, tak bude ho môcť odniesť na nejakú inú odstavnú plochu. To znamená, že z takého parkovisko, kde zavadzia, lebo je tam veľký dopyt po parkovacích miestach, na nejaké iné parkovisko, napríklad v odľahlej časti obci, kde už tak zavadzať nebude, tam ho môže odniesť, no a tam, ak to auto spĺňa aj definíciu vraku podľa zákona o odpadoch, tak tam si, tam sa môže začať nové konanie, ktorým prípadne môže byť dané vozidlo vyhlásené za vrak.
Nakoľko toto nebolo z návrhu zákona až tak úplne jasné, že ako myslíme to prepojenie medzi touto novou právnou úpravou a zákonom o odpadoch, tak máme k tomu aj pozmeňujúci návrh, ktorý prečítam v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
30. 3. 2021 14:50:57 - 14:52:58 25. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní - 30.03.2021 Tlač 374 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
27.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 374).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 578 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 374) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú tri pozmeňujúce návrhy, ako už o nich hovoril pán zastupujúci minister. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 3 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 93 z 15. marca 2021.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
5. 2. 2021 14:58:39 - 15:13:58 23. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 328 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
a pokiaľ, teraz som si pozeral stanovisko OLAP-u, záväznosti týchto STN noriem bola riešená nariadením vlády, ktoré sa zrušilo týmto zákonom a toto OLAP tam vyčítal, resp. tam písal, že tým, že to nariadenie vlády je zrušené, takže tam chýbal nejaký, nejaký odkaz teraz na tú záväznosť. Tak neviem, že či toto bolo vyriešené v pozmeňovacích návrhoch vo výbore, ale tam je celé, celý ten problém o záväznosti či nezáväznosti noriem.
5. 2. 2021 14:43:39 - 14:58:59 23. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 328 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
226.
Pán Kotleba, tie dopadové plochy sú presne určené v tej STN norme, tam je napísané, že pokiaľ je ten dopad nižší ako 50 cm, sa mi zdá, tak tam môže byť napríklad štrk alebo tráva a potom je tam, je tam guma, či už v takých tých kockách alebo liata guma. Keď si chcete pozrieť, ako sa budú ihriská aj bez účinnosti tohto zákona, tak napríklad si môžte vygoogliť Jama Petržalka, to bolo že obrovské detské ihrisko, ktoré sme spravili asi za 300-tisíc, teda to bol taký športový park a na fotkách budete vidieť, ako to je celé pogumované, celé tam je, celá je tam všade vyliata guma. Dalo by sa to teda aj bez tohto zákona. Ale už som aj trošku pochopil, v čom je, v čom je to nepochopenie. Lebo čo tu pán kolega Kučera nespomína, tak jedna vec je že STN normy a druhá vec je, že tie samotná hracie prvky musia byť certifikované. A na tom sa nič nemení, tie hracie prvky musia byť certifikované a pokiaľ, teraz som si pozeral stanovisko OLAP-u, záväznost týchto STN noriem bola riešená nariadením vlády, ktoré sa zrušilo týmto zákonom a toto OLAP tam vyčítal, resp. tam písal, že tým, že to nariadenie vlády je zrušené, takže tam chýbal nejaký...
=====
5. 2. 2021 14:28:39 - 14:43:59 23. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 328 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
216.
Ďakujem. Najprv na pána Kotlebu, ja som chcel porovnať, ja som chcel porovnať úžitok takejto nadmernej regulácie oproti iným oveľa potrebnejším veciam, ktoré by sme tiež našli. Samozrejme, potrebujete nejaký porovnávací mechanizmus, potrebujete cez niečo porovnávať. Peniaze sú na to celkom slušný, slušný spôsob, keď to viete premeniť na peniaze. Ak vymyslíte nejaký lepší porovnávací spôsob, tak mi dajte vedieť, možno na budúce použiť to.
Čo sa týka pána Kučeru, tak už to asi štvrtý, piatykrát tu zopakujem nielen ja, ale aj, aj iní rečníci, aj pán minister. Máme SOI-ku, ktorá má kontrolovať, či tie výrobky sú certifikované, alebo nie sú. Pokiaľ to nerobia dostatočne, tak zvýšme počet tých kontrolórov, zvýšme pokuty. Na to naozaj nepotrebujeme ďalší zákon. Ja som pánovi Kučerovi ponúkal, že mu dohodnem stretnutie s novým šéfom SOI-ky s pánom Suchárom, zatiaľ to nevyužil, takže tá ponuka platí, stačí sa u mňa zastaviť a môžme, môžme za ním spoločne ísť.
A ešte čo som zabudol vo svojom vystúpení, ešte jedna taká zhovadilosť, ktorá v tom zákone je. Tak vy budete zrazu zodpovedný za všetky hracie prvky, ktoré sú na, sú na území tej obce, čo v Petržalke znamená, že my sme mali kedysi, že 157 ihrísk, teraz ich 55, ale na tie stovke miest ostali ešte také tie staré kovové zemegule, niekde zostali hojdačky, že teraz, samozrejme, keď idete s dieťaťom okolo, tak niektoré deti pod dozorom rodičov lezú na stromy, niektoré lezú, lezú na toto a, samozrejme, ten rodič tam je na to, aby strážil to dieťa, aby sa mu nič nestalo. Tak teraz po novom by sme mali týchto 100 detských ihrísk, starých vyčistiť od všetkého, čo tam bolo. Takže neviem, či by sa rodičia poďakovali, že im ich deťom berieme možnosti sa hrať aj keď sú to takéto staré komunistické... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
5. 2. 2021 14:13:39 - 14:28:59 23. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 328 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
210.
Ďakujem pekne za slovo. Veľa tu už bolo povedané, ja by som vo svojom vystúpení rád apeloval na zdravý rozum, lebo ako tu už bolo povedané tiež, zdravý rozum je najlepší recept a rád by som pripomenul niekoľko na prvý pohľad jasných vecí, na ktoré netreba zabúdať najmä, keď stláčame tie tlačítka a niektorí z nás majú pocit, že chrlením zákonov zachraňujú svet. Lebo cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami a nič nie je zadarmo. Peniaze nerastú na strome a keď ich vyhodíme za nejaký nezmysel, tak ich nemôžeme použiť na niečo potrebnejšie.
Dnes, keď chcete postaviť detské ihrisko, musíte mať projekt, ktorý musí urobiť projektant s pečiatkou, ktorý, samozrejme, musí navrhnúť osadenie herných prvkov tak, ako je to v ich sprievodnej dokumentácii a v súlade s požiadavkami na dopadové plochy. To je prvý kontrolný mechanizmus detského ihriska.
Na tom detskom ihrisku môžte používať len certifikované hracie prvky. To je druhý kontrolný mechanizmus. Nemôžte tam osadiť niečo z Číny, čo nemá žiadne certifikáty.
Ak ide o väčšie ihrisko, tak ešte aj to celé podlieha kolaudácii, čo je tretí kontrolný mechanizmus.
Plus tam máte prevádzkovateľa, ktorý ak sa tam niečo stane na tom ihrisku, tak on v rámci všeobecnej zodpovednosti za to zodpovedá. Ak porušil niektorú zo svojich povinností napríklad to nechal neudržiavané, tak on je za to zodpovedný, ak ho niekto zažaluje, tak bude za to platiť. To platí teraz, to už platí asi od 60.-teho, odvtedy odkedy bol prijatý Občiansky zákonník a predpokladám, že to platilo asi aj predtým ešte.
Tu v tomto zákone, ktorý chceme zrušiť, niekto vymyslel, že každé ihrisko ešte musí prejsť vstupnou kontrolou akreditovaného inšpekčného orgánu, ktorý má špeciálnu živnosť, že len on vie správne prečítať návod, ako to ihrisko namontovať a poriadne skontrolovať, či sú dobre utiahnuté skrutky.
To je úplný nový bratislavský taxikár, ak tu už tiež boli spomínaní tí taxikári, ktorí si myslí, že len on vie správne točiť volantom, a preto musí byť chránený druh. Na tom stretnutí, ktoré tu už tiež bolo spomínané, prišiel jeden pán, ktorý vyrába detské hracie prvky a, samozrejme, jemu vadí, keď niekde vidí, že nejaký developer si spravil ihrisko, lebo tak, keď robíte aj nejaký vnútroblok, tak tam niečo dáte a že on použil napríklad hrací prvok z Číny, ktorý certifikovaný nebol. Áno, jemu to vadí, lebo on, ktorý sídli na Slovensku, v Európskej únii, musí predávať len certifikované výrobky, ktoré sú logicky drahšie ako tie necertifikované. Takže on, jemu sa, samozrejme, páči, že teraz máme zákon, ktorý to zakáže, lebo keď to urobíte, keby tento zákon platil, tak by ste mohli dostať pokutu od 200 do 50-tisíc eur a plus teda tie kontroly. No aj on je v pozícii bratislavského taxikára a, žiaľbohu, ja teda rozumiem, že sa mu to nepáči, ale poďme hľadať potom spôsoby, ako stiahnuť z trhu tieto nebezpečné výrobky. Ten spôsob existuje a má ho SOI-ka. SOI-ka, keď zistí, že niečo takéto je nainštalované, tak tá má povedať, že má to ísť preč alebo sa to nemôže používať.
Ako správne hovoril pán minister, pokiaľ to nerobia dostatočne, pokiaľ tam nie sú dostatočné pokuty, tak to vylepšime a dajme im toto oprávnenie, zvýšme počet kontrolórov v SOI-ke, dajme pokuty, opakované pokuty, keď to neodstránite, tak, tak tam bude tá pokuta. A to som inak hovoril aj Karolovi, teda neviem, či ti stále môžem tykať, lebo ty si mi dneska začal vykať, ale tak to si možno potom vybavíme po rozprave.
Skúšky tomuto akreditovanému orgánu vedia poskytnúť dneska presne dve inštitúcie, čo je opäť krásny príklad škodlivého lobingu a aby to bolo dokonalé, tak tie ihriská každé dva roky potrebujú novú priebežnú kontrolu a dokonca, keď na ihrisku niečo opravíte a vymeníte hrací prvok za iný prvok, tak opäť potrebujete novú kontrolu. To je ako keby ste si museli ísť s autom na STK-čku vždy, keď si necháte urobiť nejakú malú opravu. Neviem, či Karol alebo teda tí, ktorí to, ktorí to obhajujú, vie, že ak máte doma zbraň, tak oveľa nebezpečnejšie je, keď idete s malým dieťaťom ku susedovi, ktorý má bazén. Omnoho viacej detí sa ti utopí v tom bazéne, ako sa zastrelí zbraňou, ktorú máte v legálnej držbe.
Podľa tejto logiky, by sme mali potom spraviť kontrolórov bazénov, ktorí by chodievali, keby sme šli podľa tejto logiky, každé dva roky skontrolovať každé bazény, každý bazén a dávať certifikát, či to je dostatočne zabezpečené, či tam je prekrytie, aby tam dieťa nemohlo spadnúť. A tých úmrtí detí v bazénoch nemá štatistiku, nehľadal som to, nemal som na to až toľko času, je určite bezpečne viac ako, ako dve úmrtia alebo jedno úmrtie. Neviem, koľko to bolo od roku 2015.
Nepochybne je detský život, je každý život dôležitý a je potrebné robiť všetko pre ochranu našich detí. Lenže, keď dieťa vyjde z toho preregulovaného ihriska, tak rovno na chodníku tri metre pred vchodom je zhrdzavený poklop kanála, ktorý keď sa prelomí, tak to dieťa rovno zomrie, lebo pod ním je trojmetrová šachta. Ten poklop však nikto neopraví, lebo na to nie sú peniaze a peniaze na to nie sú preto, lebo sa minuli na sprostosti, napríklad na zbytočnú päťnásobnú kontrolu jedného detského ihriska. Peniaze totiž nerastú na strome, nie je ich neobmedzené množstvo. Aký úžitok má oprava toho poklopu a aký úžitok má akreditovaný orgán kontrolujúci už kontrolované?
Taktiež nerozumiem, prečo si myslíte, že keď dnešná kontrola nefunguje, keď nie je dostatočná, prečo si myslíte, že nová kontrola bude zrazu fungovať. Nebolo by rozumnejšie pozrieť sa na to, prečo nefunguje to, čo už je prijaté, prečo napríklad nefunguje tá SOI-ka? Kde beriete tú istotu, že nová a nová regulácia niečo zlepší? Ak chcete naozaj pomôcť deťom, vyriešte napríklad tie poklopy. Umožnite obciam, aby v prípade ohrozenia zdravia a majetku občanov mohla investovať aj do cudzieho majetku, čo dnes nemôže.
Tie poklopy sú totižto majetkom vodární, a tie majú také investičné dlhy, že ich nemajú jednoducho za čo vymeniť a väčšina tých poklopov je vo veľmi zlom stave. Samozrejme, tá obec by si to potom mohla, resp. aj musela od vlastníka toho, tých poklopov tej vodovodnej siete, teda tej kanalizačnej siete vymáhať, v tomto prípade od vodární. To je legislatívna iniciatíva, ktorá má zmysel, choďte do toho a ja vás v tom rád podporím, ak teda chcete chrániť deti. Ale určite nevymýšľajme, prosím, ďalšie nezmysly, ktoré potom berú peniaze tam, kde ich naozaj treba.
Ešte by som povedal niekoľko čísel z Petržalky, kde som komunálnym poslancom, tak v Petržalke máme 55 verejných detských ihrísk a vypočítali sme, keby sme chceli splniť všetko, čo tento zákon požaduje, tak by nás to stálo asi 2 mil. eur. Z toho zhruba polovica sú vyvolané investície pre nadmernú reguláciu, ktorá v tom zákone je. Milión eur to je cena jednej novej škôlky. V Petržalke máme najviac neprijatých detí do škôlok na celom Slovensku, 700 detí zhruba. Milión eur to je suma, za ktorú by sme mohli urobiť nový domov sociálnych služieb, teda zariadenie pre seniorov. V celej Petržalke máme dva, jeden mestský, druhý petržalský, ktorý nám už chcela hygiena dva či trikrát zavrieť, lebo nie je v najlepšom stave. Dnes, keď sa niečo stane tvojmu rodičovi starému, tak ty ho nemáš kam dať, musíš sa vzdať svojej práce a starať sa oňho doma. Koľko stojí život takého starého človeka? Je cennejší alebo je menej cenný ako život toho dieťaťa. Ja si to nedovolím povedať, ja chcem chrániť jedných aj druhých, ale viem, že, keď chcem postaviť ten domov sociálnych služieb, tak tie peniaze nemôžem minúť na takéto sprostosti, ako zavádza tento zákon.
Ďakujem.
5. 2. 2021 14:13:39 - 14:28:58 23. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 328 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
190.
Vďaka. Ja chcem k tej záväznosti technických noriem. Podľa mňa ide o nejaké nedorozumenie, ja neviem, kde to Karol nabral, lebo to sú európske normy, ktoré sú, pokiaľ viem, priamo záväzné, ide o STN 1176 a STN 1177, tá mala ešte nejakú novelizáciu. Dokonca na tom jednom stretnutí, čo som bol s Karolom, som sa tiež ešte, Dominik Drdul ma asi dvakrát s týmto oslovil, tak na to jedno stretnutie si si, Karol, priniesol nejakého lobistu, ktorý sám ti povedal, že aj bez tohto zákona sú normy platné na bezpečnosť tých hracích prvkov. Takže ja neviem, kde ty chodíš na toto, že tie normy nie sú záväzné.
Teraz robíme v Petržalke ihrisko, bude stáť asi 100-tisíc eur, dúfam, že konečne ho tento rok už urobíme, lebo už na tom makáme asi rok. 20- alebo 30-tisíc sú náklady, ktoré sú vyvolané týmito normami, lebo tiež tam bude všade tá guma, všetko tam musí byť úplne tip-top, bude tam zábradlie, bude tam všetko, samozrejme, že to všetci dodržiavajú tie normy, lebo im to bez toho nikto neskolauduje.
5. 2. 2021 13:28:39 - 13:43:59 23. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 328 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
166.
Ďakujem pekne. Karol, ja mám na teba takú jednoduchú otázku. Ruší sa, teda keď zrušíme tento zákon, ruší sa nejakým spôsobom oprávnenie SOI-ky kontrolovať bezpečnosť hracích prvkov? Odpoveď je nie. A vieš, čo majú spoločné tie smrteľné prípady, ktoré si ty spomínal? Išlo o necertifikované výrobky. To znamená aj so zrušením tohto zákona, keď tam SOI-ka príde a uvidí, že to nie je certifikovaný výrobok, tak povie, že ten výrobok je nebezpečný a že sa má stiahnuť z trhu a že sa má odmontovať. S tým tento zákon nemá nič spoločné.
Absolvovali sme niekoľko stretnutí, kde ste ma, kde ste mi teda povedali, že, že sa vám nepáči toto zrušenie, tak ja som ťa niekoľkokrát vyzýval, aby si nám povedal, že akú máš predstavu. Ty si až do dnešného dňa mlčal, si držal bobríka mlčanlivosti, nie nepoviem, čo chceme zmeniť, ako to chceme zmeniť až tuná si nám vlastne povedal, že ty by si vlastne len, len, len predĺžil lehoty a že to by vlastne pre teba bolo vyhovujúce. No tak, ja neviem teda, prečo si s týmto musel tak otáľať, prečo sme nemohli normálne rokovať, ale tak v poriadku.
4. 2. 2021 15:27:33 - 15:29:40 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 354 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (tlač 326).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 463 z 26. novembra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Zároveň určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť naozaj ako bezproblémový oba určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 a 2 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre sociálne veci č. 90 z 22. januára. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
4. 2. 2021 10:46:42 - 10:48:01 23. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 354 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ďakujem pekne. Marián, ja ťa musím najprv pochváliť za veľmi náročné vystúpenie. Bolo tak dlhé, že už asi aj mnohí zabudli, že na čo majú presne reagovať na začiatku.
Som veľmi rád, že konečne prichádza aspoň mierne sflexibilnenie Zákonníka práce, nakoľko je dlhodobo známe aj z rôznych medzinárodných štúdií, že je nepriama úmera medzi hrúbkou Zákonníka práce a množstvom tvorby pracovných miest. To znamená, že čím máme komplikovanejšie pravidlá a čím je ten Zákonník práce hrubší, tak tým sa vytvára menej pracovných miest a na konci dňa tým trpia najmä tí nízko zarábajúci. A preto som rád, že aj pán minister súhlasil aspoň s niekoľkými zmenami, napríklad ako aj tuto pán kolega Richter sa rozčuľoval nad tými kolektívnymi zmluvami, tak naozaj má to byť na zmluvnej voľnosti medzi, medzi zamestnancom a zamestnávateľom, má to vyriešiť trh a nie nevolení zástupcovia odborov. Jediný volený zástupca odborov je tu pán Richter, tak myslím, že je dobré nechať to na trhové sily.
4. 2. 2021 9:21:53 - 9:23:48 23. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 354 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Len veľmi krátka reakcia na pána ministra, naozaj nebudem zdržovať. Naozaj to vám teda vôbec nevyčítam, že nepracujete na novom zákone o sociálnom poistení, lebo uvedomujem si, že to je, to je naozaj veľmi náročná robota a to vôbec nezávidím tomu, kto to bude písať. Možno by ten zákon nebolo zlé rozdeliť podľa nejakých logických celkov na viac zákonov, ale toto vám naozaj nevyčítam, a preto musíme opravovať tie chyby, ktoré tam sú.
Taktiež sa ani nečudujem Sociálnej poisťovni, že tým, ako tam nastúpilo nové vedenie, že nezačali rozhodovať úplne inak, lebo ono to je relatívne náročné a ani nie úplne kóšer, keď ste v nejakej identickej veci 50-krát rozhodli nejako a teraz by ste mali začať rozhodovať nejakým iným spôsobom. No, to vám musí buď súd povedať, že poďte rozhodovať týmto spôsobom, alebo naozaj musí prísť zákonná, zákonná iniciatíva, teda musí byť zmenený zákon.
Čo sa týka tých súdnych sporov, tak tam, ako som už naznačoval, je tam relatívne malá vzorka, lebo nie každý sa ide súdiť a aj tie žaloby nie sú zrovna častokrát veľmi kvalifikované; mal som teda príležitosť niekoľko ich vidieť. Jedinú vzorku, ktorú sme sa dopátrali zo Sociálnej poisťovne, je práve ohľadom tých oteckov, tam majú nejakých 26 alebo 30 rozhodnutí krajského súdu, teda vlastne konečných rozhodnutí, a áno, väčšina bola v prospech Sociálnej poisťovne. Ale treba povedať, že to boli rozhodnutia, kedy ten otecko si vôbec neupravil pracovný čas a tie, ktoré boli v neprospech Sociálnej poisťovne, tak tie boli práve častokrát odôvodnené tým, že si ten pracovný čas upravil. A zákon ani len nevyžaduje, že by si ho musel upraviť alebo že by nemohol byť súbeh pracovného pomeru a poberania materskej.
Ale inak so všetkým, čo pán minister povedal, samozrejme, súhlasím.
4. 2. 2021 9:15:27 - 9:17:12 23. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 354 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem pekne. Rád by som reagoval na ten proces vymáhania práva v sociálnom poistení. Takže, samozrejme, keď Sociálna poisťovňa nejako rozhodne, vy máte možnosť sa odvolať generálnemu riaditeľovi, ktorý, myslím si alebo aspoň mám tú skúsenosť, že na 99 % vždy potvrdí rozhodnutie svojej pobočky, a následne sa môžte obrátiť na súd. Sami si zvážte, že koľko z vás, keby sa malo kvôli niečomu súdiť, tak do toho naozaj reálne ide. Podľa mňa je to nízke percento občanov. Nie je veľa advokátov, čo sa v sociálnych veciach a v sociálnom poistení vyzná, takže ani len napísať kvalifikovanú žalobu nie je až také jednoduché.
Len aby ste vedeli, takáto žaloba je, teda spadá pod správne súdnictvo, čo od novely Civilného mimosporového poriadku, myslím, v 2015. sa všetko rieši na okresnom, na Krajskom súde Bratislava I a keďže tam mám tiež nejaké súdne spory, tie sa tiež týkajú správneho súdnictva, ktoré už trvajú, ktoré sú triviálne a trvajú tri-štyri roky, tak na jednu sťažnosť mi teraz súdna rada odpísala, teda krajský súd mi odpísal, že všetky súdne spory správneho súdnictva na Slovensku riešia dvaja, riešia, no, teda riešili traja sudcovia, ten jeden odišiel do dôchodku, takže sú to dve sudkyne, ktoré sú zavalené stovkami sporov. Takže tak asi vyzerá reálny, reálne vymáhanie alebo domáhanie sa práva, čo sa týka aj sociálnych vecí.
A teda veľmi sa teším na zriadenie Najvyššieho správneho súdu, ktorý by konečne aj toto mal zrýchliť, ale, bohužiaľ, toto je realita posledných rokov, ako ste sa mohli domôcť spravodlivosti.
4. 2. 2021 9:06:39 - 9:13:30 23. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 354 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem pekne. Osobne som rád, že Ústavný súd rozhodol tak, ako rozhodol, lebo naozaj to krátenie nebolo spravodlivé. A pevne dúfam, že príde čas aj na to, kedy nájdeme peniaze v štátnej pokladni, aby sme vyriešili aj nespravodlivé krátenie dôchodkov sporiteľov v II. pilieri, ktorým je ešte aj, ešte stále nespravodlivo krátený dôchodok z I. piliera.
Zároveň som rád, že už je to skoro rok, čo sme v poslaneckých laviciach, a toto je prvá novelizácia zákona o sociálnom poistení, ak opomenieme také malé covidové zmeny, ktoré si vynútila pandémia. Teší ma to preto, lebo zákon o sociálnom poistení bol v minulosti novelizovaný aj tri-, štyrikrát ročne, čoho výsledkom je jeden ťažko zrozumiteľný zákon, ktorý by si zaslúžilo napísať odznova. S tým, žiaľ, súvisí aj množstvo chýb, ktoré zákon obsahuje a ktoré by som chcel dať dnes pánovi ministrovi do pozornosti.
Ak by sme chceli zachovať tento pekne nastolený trend nízkeho počtu noviel tohto zákona, prihováram sa, aby sme ich opravu zakomponovali ešte do tejto novely. Ide o tri chyby nespravodlivosti, kvôli ktorým sa so Sociálnou poisťovňou súdi množstvo občanov a ktoré sa nám potvrdili aj pri poslaneckom prieskume, ktorý sme nedávno uskutočnili v Sociálnej poisťovni. Podrobne sme ich rozoberali práve v správe z poslaneckého prieskumu, ktorá je verejne dostupná a rád ju každému kolegovi poskytnem. Konkrétne ide o:
1. nepriznávanie materskej niektorým oteckom;
2. nepriznávanie materskej niektorým mamičkám z dôvodu nespočítavania jednotlivých zamestnaní;
3. nepriznávanie predčasných dôchodkov, dokonca až odoberanie a zastavenie vyplácania dôchodkov osobám, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie niektorého slobodného povolania, napríklad mediátor, stavebný inžinier, lekár, lekárnik, znalec.
V každom z týchto prípadov ide o nepresný, resp. až kontroverzný výklad zákona alebo o nedokonalosť zákona. Začnem tými dôchodcami.
Predstavte si, že si požiadate o predčasný dôchodok, aj ho dostanete, neskôr prejdete na riadny starobný dôchodok a po čase vám príde list, že na predčasný dôchodok ste nemali nárok, a tak máte vrátiť 15-tisíc eur, teda dôchodok za dva roky. A dovtedy, kým to nevrátite, vám nebudú vyplácať dôchodok a je im jedno, ako sa budete živiť, to ich nezaujíma. Potom ste už riadny starobný dôchodca. To je reálny prípad, ktorý sa naozaj stal. A problém bol v tom, že tento pán bol zapísaný v komore stavebných inžinierov v momente, kedy si išiel požiadať o predčasný starobný dôchodok. Nemal z tejto činnosti žiaden príjem, mal iba oprávnenie vykonávať túto činnosť. A to Sociálna poisťovňa vyhodnocuje tak, že máte oprávnenie vykonávať slobodné povolanie, takže ste pre nich podnikateľ a posudzujú vás ako podnikateľa. Či ste z toho mali príjem, to nevedia, ale mohli ste mať, a preto keď sa vaše členstvo v komore, keď na vaše členstvo v komore po niekoľkých rokoch prídu, tak vám pošlú list, že predčasný dôchodok ste čerpali neprávom. A toto sa vám stane, aj keď ste napríklad zubný technik, znalec, lekár alebo napríklad mediátor. Jednoducho máte nejaké oprávnenie, na ktoré ste študovali, museli ste, museli ste zložiť riadne skúšky a kvôli tomuto by ste nemali mať nárok na predčasný starobný dôchodok.
Druhá absurdnosť sa týka mamičiek a nespočítavania doby nemocenského poistenia z jednotlivých zamestnaní. Predstavte si dve mamičky. Obe majú dve zamestnania a nech sa to pekne porovnáva, tak povedzme že v rovnakej firme a s rovnakým platom. Jedna podá výpoveď z oboch zamestnaní hneď, ako zistí, že je tehotná, a druhá pracuje v oboch zamestnaniach až do odchodu na materskú, teda skoro celé tehotenstvo. Predstavte si, že tá prvá, čo dala výpovede, má vyššiu materskú ako tá druhá, čo robila viac a zaplatila viac odvodov. Prečo? Lebo platí ochranná lehota pre tehotné osem mesiacov, takže keď zanikli nemocenské poistenia, tak tá prvá dostala materskú z oboch zamestnaní, lebo bola v ochrannej lehote. Lenže to už neplatilo pre tú druhú, ktorá poctivo pracovala. Lebo Sociálna poisťovňa tvrdí, že v takomto prípade sa vyžaduje podmienka 270 dní nemocenského poistenia pre každé jedno zamestnanie osobitne a keď jedno zo zamestnaní trvalo iba viac ako 90 dní, ale menej ako 270 dní, čo podľa zákona na priznanie materskej inak postačuje, tak druhé, ešte trvajúce zamestnanie sa neberie do úvahy a na mamičku sa hľadí, ako keby za posledné dva roky neodpracovala 270 dní, tak jej patrí materská iba z toho jedného zamestnania. Nič také v zákone o sociálnom poistení nie je. Ak vám to celé pripadá absurdné a komplikované, tak áno, je to absurdné a komplikované. Zaplatíte na odvodoch viac a materskú dostanete nižšiu.
Tretia absurdnosť je nepriznávanie materskej oteckom z dôvodu, že vraj neprevzali svoje dieťa do starostlivosti. No neviem ako vy, ale ja svoje dieťa nepotrebujem prevziať do starostlivosti, lebo ja ich v starostlivosti mám a príkladne sa o ne starám vždy, keď prídem domov a mám tú šancu byť s nimi. No a teraz mi Sociálna poisťovňa povie, že sa o svoje deti nestarám. No mne to osobne pripadá až celkom drzé. Skutočná príčina je, že materskú pre oteckov žiada veľa otcov bez úpravy svojho pracovného času a Sociálnej poisťovni sa to, pochopiteľne, nepáči. V poriadku, tak to opravme. Napíšme do zákona, že maximálny pracovný čas otca na materskej môže byť trebárs 30 hodín týždenne alebo polovičný úväzok. Ale odstráňme, prosím, stav, kedy si Sociálna poisťovňa vyslovene hľadá dôvody, prečo materskú oteckovi nepriznať. Zákony totiž majú byť písané tak, že každému je na prvý pohľad jasné, na čo má nárok. Zákony vytvárajú oprávnené očakávania a je veľmi nepekné, keď sa tie očakávania neplnia a stovky občanov sa potom súdia so štátnymi inštitúciami. A ďalšie možno tisícky nad tým len mávnu rukou a povedia si, že štát ma opäť sklamal.
Desiatky súdnych sporov, ktoré Sociálna poisťovňa z týchto troch dôvodov vedie, sú naozaj nepeknou vizitkou. Preto pevne dúfam, že pán minister bude súhlasiť, aby sme tieto nedostatky odstránili čo najskôr, ideálne pozmeňujúcim návrhom ešte k tejto novele zákona.
Ďakujem.
4. 2. 2021 9:05:08 - 9:06:15 23. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 354 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 374. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
29. 1. 2021 9:12:22 - 9:15:41 23. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 419 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
9.
Ďakujem pekne za slovo. V prvom rade sa vám, kolegovia, ospravedlňujem, dcéra mala ráno očkovanie, tak som strážil syna, tak som trošku nestíhal.
Včera sme riešili, ako pokutovať tých, ktorých sme doteraz nemohli. Riešili sme, ako ich odťahovať, a teraz budeme riešiť, že čo odťahovať. Teda autá, ktoré nie sú spôsobilé na prevádzku na cestnej komunikácii, čo sú napríklad aj také autá, ktoré nemajú ŠPZ-ku, čo sme tiež včera riešili.
Zároveň sa vám, kolegovia, ospravedlňujem, že toto je tretí, tretia novela zákona o cestnej premávke, ktorá, keby sme to stihli ešte včera, tak to by bol asi nejaký rekord, že tri novely riešime za jednu hodinu. Boli to tri témy, ktoré boli všetky náročné na komunikáciu, robili sme to tri tímy, takže bolo ťažké sa zladiť.
Ku samotnému zákonu. Dnes, keď máme niekde na parkovisku vrak, tak samospráva, respektíve správca cestnej komunikácie musí postupovať podľa zákona o odpadoch, to znamená, musí najprv požiadať, teda musí vyzvať na odstránenie, musí požiadať následne odbor životného prostredia na okresnom úrade, aby prehlásil dané nepojazdné vozidlo za vrak. To je pomerne zdĺhavé, nie vždy sa to podarí, nie vždy takto okresný úrad rozhodne a výsledkom je, že každá samospráva vie o desiatkach, vo veľkých mestách o stovkách áut, ktoré nepohnuto stoja na parkoviskách niekedy aj celé roky.
My sme sa rozhodli vytvoriť k tomuto alternatívu v zákone o cestnej premávke a to tak, že dáme správcovi ciest a parkovísk, im dáme oprávnenie, aby mohli odtiahnuť také auto, ktoré nie je spôsobilé na prevádzku na cestnej komunikácii.
To, že či auto je spôsobilé alebo nie je spôsobilé, sa nebude tiež posudzovať len tak ledajako, ale na to máme v zákone presne vymedzené, že aké auto nie je spôsobilé prevádzky. A to z takých najznámejších dôvodov je, keď nemá ŠPZ-ku, keď nemá emisnú kontrolu alebo keď nemá technickú kontrolu, prípadne je pozmenená originalita. V takýchto prípadoch bude môcť po tejto novele zákona správca komunikácie takéto auto naložiť a odniesť ho niekde na zberné parkovisko.
Zdôrazňujem, že nijako sa nenaburáva alebo nijako nezasahujeme do dnešnej úpravy vyhlasovania takéhoto vozidla za vrak, ak následne bude chcieť ten správca cesty ten daný automobil zlikvidovať, bude musieť postupovať presne tak isto ako doteraz. Takže jediné, čo meníme, je, že tieto automobily budeme môcť z tých parkovísk, kde zavadzajú ostatným a zaberajú parkovacie miesta, tak ich budeme môcť odniesť niekam, kde zavadzať nebudú. Takže toľko v stručnosti k nášmu návrhu zákona.
Ďakujem.
28. 1. 2021 17:52:17 - 17:53:47 23. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 396 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
217.
Áno, áno, áno, budem, budem reagovať na ňu, len chcel som, že aby aj pán kolega počúval, tak, samozrejme, v každom meste, v každej obci nám parkujú auta s inými ŠPZ-kami, to už v tomto globalizovanom svete, a teda keď sa dochádza do práce, je normálne, ale je to možné v parkovacej politike riešiť tak, že umožníte tomu rezidentovi zaregistrovať si auto aj s inou ŠPZ-kou, keď je ako firemné a ho môže využívať, tak to napr. riešime v Petržalke a tie financie nie sú o ŠPZ-ke, ale sú o tom, kde má ten človek trvalý pobyt. Takže to keď vaša, keď máte u seba niekde v Detve firmu, ktorá má sídlo v Bratislave, tak to ešte neznamená, že tie peniaze z tej firmy končia v Bratislave. Dnes samosprávy sú financované z dane príjmov fyzických osôb, takže to závisí od toho, koľko máte trvalých obyvateľov, a daň z príjmu právnických osôb, teda z tej firmy je používaná na, na financovanie napríklad škôl, obrany, policajtov, to sú vlastne tie verejné výdavky, ktoré idú do týchto oblastí, tak už aj kolega to bude vedieť nabudúce.

Deň v parlamente

<- ->