Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
5. 10. 2021 16:10:02 - 16:13:31 40. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
uplatniteľnosť ľudských práv a základných slobôd, a to najmä práva matky, dieťaťa a otca dieťaťa na súkromie, súkromie a rodinný život a do ochrany telesnej integrity matky dieťaťa. Podľa Európskeho súdu pre ľudské práva sú práva nárokované v mene nenarodeného plodu nerozlučne prepojené s právami tehotnej ženy a je na zvážení štátu, ako, aj na zvážení štátu, ako upraví tieto kolidujúce práva.
Miera úvahy štátu však nie je neobmedzená. Musí byť v súlade s povinnosťami štátu a zásah musí byť primeraný a vyvažovať (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) záujmy plodu a tehotnej ženy. Napríklad rozhodnutie vo veci VO proti Francúzsku a rozhodnutie vo veci ABC proti Írsku. Túto povinnosť prízvukuje zákonodarcovi aj Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý vo svojom náleze tvrdí, že hodnota spätá s ochranou nenarodeného života nestojí a vzhľadom na formu svojho ústavného vyjadrenia ani nemôže stáť a priori vyššie ako iné ústavné práva, princípy a hodnoty súvisiace s problematikou umelého prerušenia tehotenstva in concreto právo na súkromie v jeho celostnom chápaní.
Súčasná právna úprava umelého prerušenia tehotenstva dostatočne upravuje stret práva matky na súkromie a práva plodu na ochranu ešte pred narodením. Rovnaký názor zastáva aj Ústavný súd Slovenskej republiky, aj Ústavný súd Slovenskej republiky. Navrhovatelia právnej úpravy pri vypracovaní návrhu na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám nezohľadnili vyššie uvedené princípy ustanovené judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj Ústavného súdu Slovenskej republiky. Akékoľvek zmeny v oblasti umelého prerušenia tehotenstva musia prihliadať na práva a právom chránené záujmy ženy, ako aj na najlepší záujem dieťaťa. Zmeny by mali byť systematické, reflektovať potreby spoločnosti, a byť výsledkom odbornej diskusie a participatívneho procesu.
V mene strediska si vás preto dovoľujem vyzvať, aby ste nepodporili navrhované znenie zákona o pomoci tehotným ženám. Prijatím navrhovaných zmien by došlo k ďalšej polarizácii spoločnosti bez riešenia skutočných problémov, ktoré trápia tehotné ženy, matky a tých ľudí, ktorí sa rozhodujú o založení rodiny na Slovensku.
A hlasovanie určujem na zajtra o 11.00 hod.
5. 10. 2021 16:08:39 - 16:12:35 40. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ja vám na záver prečítam list, ktorý sme myslím dostali všetci poslanci, je to list zo od Slovenského národného strediska pre ľudské práva od pani Porubenovej.
Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.
Obraciam sa na vás v mene Slovenského národného strediska pre ľudské práva kvôli návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, ktoré upravujú aspekty umelého prerušenia tehotenstva. Tento návrh je prezentovaný ako legislatíva na pomoc tehotným ženám vo svojich ustanoveniach sa však opakovane snaží o obmedzenie prístupu k bezpečnému umelému, k bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva, ktorý je prirodzeným obsahom práva na zdravie ako aj práva na súkromný a rodinný život.
Hlavným poslaním strediska je sledovať a vyhodnocovať uplatňovanie ľudských práv a základných slobôd vrátane uplatňovania sexuálnych a reprodukčných práv. Napriek viacerým odporúčaniam a výzvam strediska na uplatňovanie sexuálnych a reprodukčných práv opätovne sa stalo predmetom politickej diskusie a legislatívnej iniciatívy poslancov a poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky, ktorej cieľom je obmedziť prístup žien a dievčat k bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva. Pripravovaná právna úprava má viacero nedostatkov, je nesystematická a výrazným spôsobom zhoršuje uplatniteľnosť ľudských práv a základných slobôd, a to najmä práva matky dieťaťa a otca dieťaťa na súkromie, súkromný a rodinný život a do ochrany telesnej integrity matky dieťaťa.
Podľa Európskeho súdu pre ľudské práva sú práva nárokované v mene nenarodeného plodu nerozlučne prepojené s právami tehotnej ženy a...
=====
5. 10. 2021 15:06:45 - 15:16:25 40. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo. Ja budem pokračovať v čítaní odborných stanovísk. Ale ešte predtým by som reagoval na pána kolegu Szőllős, ak som správne vyslovil vaše meno, prepáčte, ak to bolo, ak som sa pomýlil. Čo ste reagovali ešte na predchádzajúcu rečníčku. Prosím, povedzte mi vo faktickej ešte raz ako to bolo, lebo vy ste povedali niečo také, že tým, že nepredĺžime povinnú čakaciu lehotu pred potratom, tak tým ženám neumožníme o potrate rozmýšľať? To je dosť zaujímavá myšlienková ekvilibristika, predpokladám, že viete, že ženy rozmýšľajú aj bez toho, aby ste im to povolili alebo napísali do zákona, ak neviete, tak si to nechajte, prosím, vysvetliť od svojich kolegýň.
No teraz k tomu, čo chcem prečítať. Pani predkladateľka, pozdravujú vás zo občianskeho združenia Ženské kruhy a napísali mi niekoľko argumentov, ktoré nám odkazujú. O tej čakacej lehote. Novela zavádza čakaciu lehotu a tak teda táto odpoveď dá aj odpovede pánovi kolegovi Šefčíkovi. Novela zavádza čakaciu lehotu 96 hodín pre všetky štádia tehotenstva s výnimkou, citujem, bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života ženy. Nie je pravda, že mŕtvy plod sa automaticky posudzuje ako bezprostredné ohrozenie zdravia a života. Napríklad pri zamĺknutom potrate do dvanásteho týždňa tehotenstva jedným z možných postupov, ak si to žena želá, čakať, kým sa samovoľne spustí krvácanie. Tento proces môže pod odborným dohľadom trvať aj niekoľko týždňov. Taktiež v neskorších štádiách tehotenstva môže dôjsť k úmrtiu plodu. Napríklad, ak žena čaká dvojičky, tak pokračuje v tehotenstve a to z dôvodu, aby donosila aspoň jedno dieťa. Samozrejme, že riziká sú vysoké.
Novela veľmi prísne vymedzuje výnimku zo štvordňovej čakacej lehoty na bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života ženy. No kto to bude posudzovať? Čiže v tomto prípade bolo možné čakať a v inom nie. Novela zároveň požaduje, aby dodržiavaním čakacej lehoty 96 hodín od odoslania hlásenia, čiže po tom ako už žena vyjadrila informovaný súhlas so zákrokom, kontroloval okrem ministerstva zdravotníctva aj orgán, ktorý má ešte len určiť samostatný predpis. Je teda jasný zámer predkladateľov, že sa bude prísne posudzovať, či nedošlo k skráteniu lehoty neopodstatnene. Výsledky kontroly sa majú zverejňovať raz ročne.
Moja vsuvka. Som zachytil, pani predkladateľka, že ste navrhli, že ak by teda, ak to správne interpretujem, že ak by hrozilo, že tých 72 hodín nebude dodržaných, tak že nech dáme pozmeňovák, že to môže byť len 48 hodín. Ak teda máte takúto dobrú vôľu, tak ja navrhujem iný postup. Ten môj návrh ako spravodajcu je, vrátiť na prepracovanie, to znamená, že to môžte podať o mesiac opäť. Takže, ak naozaj je z vašej strany dobrá vôľa, zahlasujte za môj návrh, prepracujte to a predložte to v takom znení, ktorý je aspoň trošku akceptovateľný. A keď naozaj chcete široký konsenzus ...
===== spravodajcu je vrátiť na prepracovanie, to znamená, že to môžte podať o mesiac opäť. takže ak naozaj je z vašej strany dobrá vôľa, zahlasujte za môj návrh, prepracujte to a predložte to v takom znení ktorý je aspoň trošku akceptovateľný. A keď naozaj chcete široký konsenzus, hovorím vám urobme z toho zákon o partnerskom spolužití a pomoci tehotným ženám. Spravme taký zákon, ktorý, kde ustúpia obe strany. Približne 22. až 23. týždni tehotenstva sa robí, sa robí morfologický ultrazvuk za účelom odhalenia veľkej časti vád, nezlučiteľných so životom, alebo ťažkého poškodenia zdravia plodu. Takéto tehotenstvo neohrozuje ženu na zdraví a živote bezprostredne, ale môže ju ohroziť v neskorších štádiách tehotenstva alebo pri pôrode. Napríklad ak dôjde k úmrtiu plodu v maternici alebo iný typ pôrodu ako cisárskym rezom ako cisárskym rezom nebude možný napríklad kvôli polohe plodu, nadmernej veľkosti hlavy, zrastených plodov alebo orgánov, ktoré sa vyvíjajú mimo brušnej dutiny a podobne. Ukončenie tehotenstva z dôvodu závažných vývojových vád plodu zákon umožňuje iba do 24. týždňa tehotenstva. Žene zostáva už teraz veľmi málo času na rozhodovanie či bude alebo nebude v tehotenstve pokračovať. Ak sa tieto vady odhalia počas morfologického ultrazvuku 22. respektíve v 23. týždni tehotenstva. V takomto prípade sú 4 dni na povinné čakanie mimoriadne veľa navyše v prípade ukončenia tehotenstva z dôvodu vývojových vád je povinná čakacia lehota novinka. Do teraz sa čakacia lehota vzťahovala len na interrupcie na požiadanie a len do 1. týždňa tehotenstva. Ak sa príjme novela v navrhovanej podobe tak výsledkom bude, že niektoré ženy reálne ukončenie tehotenstva z dôvodu vážnych vývojových vád nestihnú. Budú tak donútene pokračovať v tehotenstve, ktoré môže v neskoršom štádiu ohroziť ich zdravie či priamo život. Nevraviac o traumatickej stránke takéhoto vynúteného pokašlania v tehotenstve. Pán Šefčík, dúfam, že už máte odpoveď na svoju ktorý bod je stredoveký. (Nie je rozumieť) kde majú čakacie lehoty alebo podobné úpravy tie môžu byť vykonávané interrupcie len pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života ženy. Vieme, že tieto zákony odďaľujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Dôsledku toho ženy zomreli prišli o maternice, mali závažné infekcie až sepsu dôsledku čoho im zlyhali napríklad obličky alebo museli dostať transfúziu krvi. Mnohé už následne nikdy nemohli otehotnieť aj keby si to želali. Rovnako ako Slovensko aj tieto krajiny boli medzi medzinárodnými ľudsko-právnymi výbormi OSN opakovane napomenuté čakacie lehoty sú neodborné, poškodzujúce a majú ich zrušiť. Pani poslankyňa Andrejuvová hovorila o tom, ako sú čakacie lehoty rozšírené v celej Európe, čo však nie je pravda. Taktiež neuvádza, že vo väčšine krajín sa týkajú výlučne interrupcie na požiadanie. Tiež sa už jej nehodí povedať, že v krajinách ktoré spomenula je interrupcia na žiadosť ženy možná v Holandsku do 22. týždňa tehotenstva. V Belgicku a v Nemecku do 14. týždňa tehotenstva. Dúfame, že nám pani poslankyňa nechce dávať za vzor Albánsko s dvojnásobnou materskou úmrtnosťou ako má Slovensko. Krajiny s najnižšou materskou úmrtnosťou nemajú čakacie lehoty, sú to severské krajiny. Napríklad Švédsko umožňuje ukončiť tehotenstvá na žiadosť ženy do 18. týždňa tehotenstva. Ak chcete otvárať diskusiu o predlžovaní lehôt je tu priestor aj na predloženie dostupnosti legálnej interrupcie nakoľko Slovensko patrí ku krajinám s najprísnejšími časovými limitmi v rámci Európskej únie. Pani Z8borská ešte raz Slovensko patrí ku krajinám s najprísnejšími časovými limitmi v rámci Európskej únie. Čo sa týka reklamy. Ak reklamy zákon definuje nasledovne: "je to predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo s inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu. To je citácia zo zákona. Neznamená to teda, že musí ísť o reklamu platenú". Z etického kódexu zdravotníckeho pracovníka je jasné, že reklama sa vzťahuje aj na služby ktoré poskytujú lekári. Reklama a inzercia súkromnej praxe, zdravotníckych zariadení a používaných diagnostických a liečebných metód sú povolené. Novela zakazuje nasledovné. zakazuje sa reklama na potrebu alebo dostupnosť umelého ukončenia tehotenstva a služby alebo tovary poskytované alebo ponúkané na účely výkonu umelého ukončenia tehotenstva. Inak povedané, oznámenie v každej podobe na potrebu alebo dostupnosť umelého ukončenia tehotenstva na služby alebo tovary poskytované alebo ponúkané na účely výkonu umelého ukončenia tehotenstva. Ak toto nie je zákaz informácií tak už nevieme čo. Lekárom hrozí za porušenie tohto zákazu pokuta až do výšky 66 400 eur. To je v zákone o reklame. Ako ženy, matky sme rozhorčené, že niekto takýto zákon nazve o pomoci tehotným ženám a chce vymeniť naše zdravie za sociálnu pomoc alebo jednorazovú zľavu na ŠPZ. Toto nám napísali matky troch detí.
5. 10. 2021 15:06:45 - 15:16:25 40. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo. Ja budem pokračovať v čítaní odborných stanovísk. Ale ešte predtým by som reagoval na pána kolegu Szőllős, ak som správne vyslovil vaše meno, prepáčte, ak to bolo, ak som sa pomýlil. Čo ste reagovali ešte na predchádzajúcu rečníčku. Prosím, povedzte mi vo faktickej ešte raz ako to bolo, lebo vy ste povedali niečo také, že tým, že nepredĺžime povinnú čakaciu lehotu pred potratom, tak tým ženám neumožníme o potrate rozmýšľať? To je dosť zaujímavá myšlienková ekvilibristika, predpokladám, že viete, že ženy rozmýšľajú aj bez toho, aby ste im to povolili alebo napísali do zákona, ak neviete, tak si to nechajte, prosím, vysvetliť od svojich kolegýň.
No teraz k tomu, čo chcem prečítať. Pani predkladateľka, pozdravujú vás zo občianskeho združenia Ženské kruhy a napísali mi niekoľko argumentov, ktoré nám odkazujú. O tej čakacej lehote. Novela zavádza čakaciu lehotu a tak teda táto odpoveď dá aj odpovede pánovi kolegovi Šefčíkovi. Novela zavádza čakaciu lehotu 96 hodín pre všetky štádia tehotenstva s výnimkou, citujem, bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života ženy. Nie je pravda, že mŕtvy plod sa automaticky posudzuje ako bezprostredné ohrozenie zdravia a života. Napríklad pri zamĺknutom potrate do dvanásteho týždňa tehotenstva jedným z možných postupov, ak si to žena želá, čakať, kým sa samovoľne spustí krvácanie. Tento proces môže pod odborným dohľadom trvať aj niekoľko týždňov. Taktiež v neskorších štádiách tehotenstva môže dôjsť k úmrtiu plodu. Napríklad, ak žena čaká dvojičky, tak pokračuje v tehotenstve a to z dôvodu, aby donosila aspoň jedno dieťa. Samozrejme, že riziká sú vysoké.
Novela veľmi prísne vymedzuje výnimku zo štvordňovej čakacej lehoty na bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života ženy. No kto to bude posudzovať? Čiže v tomto prípade bolo možné čakať a v inom nie. Novela zároveň požaduje, aby dodržiavaním čakacej lehoty 96 hodín od odoslania hlásenia, čiže po tom ako už žena vyjadrila informovaný súhlas so zákrokom, kontroloval okrem ministerstva zdravotníctva aj orgán, ktorý má ešte len určiť samostatný predpis. Je teda jasný zámer predkladateľov, že sa bude prísne posudzovať, či nedošlo k skráteniu lehoty neopodstatnene. Výsledky kontroly sa majú zverejňovať raz ročne.
Moja vsuvka. Som zachytil, pani predkladateľka, že ste navrhli, že ak by teda, ak to správne interpretujem, že ak by hrozilo, že tých 72 hodín nebude dodržaných, tak že nech dáme pozmeňovák, že to môže byť len 48 hodín. Ak teda máte takúto dobrú vôľu, tak ja navrhujem iný postup. Ten môj návrh ako spravodajcu je, vrátiť na prepracovanie, to znamená, že to môžte podať o mesiac opäť. Takže, ak naozaj je z vašej strany dobrá vôľa, zahlasujte za môj návrh, prepracujte to a predložte to v takom znení, ktorý je aspoň trošku akceptovateľný. A keď naozaj chcete široký konsenzus ...
===== spravodajcu je vrátiť na prepracovanie, to znamená, že to môžte podať o mesiac opäť. takže ak naozaj je z vašej strany dobrá vôľa, zahlasujte za môj návrh, prepracujte to a predložte to v takom znení ktorý je aspoň trošku akceptovateľný. A keď naozaj chcete široký konsenzus, hovorím vám urobme z toho zákon o partnerskom spolužití a pomoci tehotným ženám. Spravme taký zákon, ktorý, kde ustúpia obe strany. Približne 22. až 23. týždni tehotenstva sa robí, sa robí morfologický ultrazvuk za účelom odhalenia veľkej časti vád, nezlučiteľných so životom, alebo ťažkého poškodenia zdravia plodu. Takéto tehotenstvo neohrozuje ženu na zdraví a živote bezprostredne, ale môže ju ohroziť v neskorších štádiách tehotenstva alebo pri pôrode. Napríklad ak dôjde k úmrtiu plodu v maternici alebo iný typ pôrodu ako cisárskym rezom ako cisárskym rezom nebude možný napríklad kvôli polohe plodu, nadmernej veľkosti hlavy, zrastených plodov alebo orgánov, ktoré sa vyvíjajú mimo brušnej dutiny a podobne. Ukončenie tehotenstva z dôvodu závažných vývojových vád plodu zákon umožňuje iba do 24. týždňa tehotenstva. Žene zostáva už teraz veľmi málo času na rozhodovanie či bude alebo nebude v tehotenstve pokračovať. Ak sa tieto vady odhalia počas morfologického ultrazvuku 22. respektíve v 23. týždni tehotenstva. V takomto prípade sú 4 dni na povinné čakanie mimoriadne veľa navyše v prípade ukončenia tehotenstva z dôvodu vývojových vád je povinná čakacia lehota novinka. Do teraz sa čakacia lehota vzťahovala len na interrupcie na požiadanie a len do 1. týždňa tehotenstva. Ak sa príjme novela v navrhovanej podobe tak výsledkom bude, že niektoré ženy reálne ukončenie tehotenstva z dôvodu vážnych vývojových vád nestihnú. Budú tak donútene pokračovať v tehotenstve, ktoré môže v neskoršom štádiu ohroziť ich zdravie či priamo život. Nevraviac o traumatickej stránke takéhoto vynúteného pokašlania v tehotenstve. Pán Šefčík, dúfam, že už máte odpoveď na svoju ktorý bod je stredoveký. (Nie je rozumieť) kde majú čakacie lehoty alebo podobné úpravy tie môžu byť vykonávané interrupcie len pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života ženy. Vieme, že tieto zákony odďaľujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Dôsledku toho ženy zomreli prišli o maternice, mali závažné infekcie až sepsu dôsledku čoho im zlyhali napríklad obličky alebo museli dostať transfúziu krvi. Mnohé už následne nikdy nemohli otehotnieť aj keby si to želali. Rovnako ako Slovensko aj tieto krajiny boli medzi medzinárodnými ľudsko-právnymi výbormi OSN opakovane napomenuté čakacie lehoty sú neodborné, poškodzujúce a majú ich zrušiť. Pani poslankyňa Andrejuvová hovorila o tom, ako sú čakacie lehoty rozšírené v celej Európe, čo však nie je pravda. Taktiež neuvádza, že vo väčšine krajín sa týkajú výlučne interrupcie na požiadanie. Tiež sa už jej nehodí povedať, že v krajinách ktoré spomenula je interrupcia na žiadosť ženy možná v Holandsku do 22. týždňa tehotenstva. V Belgicku a v Nemecku do 14. týždňa tehotenstva. Dúfame, že nám pani poslankyňa nechce dávať za vzor Albánsko s dvojnásobnou materskou úmrtnosťou ako má Slovensko. Krajiny s najnižšou materskou úmrtnosťou nemajú čakacie lehoty, sú to severské krajiny. Napríklad Švédsko umožňuje ukončiť tehotenstvá na žiadosť ženy do 18. týždňa tehotenstva. Ak chcete otvárať diskusiu o predlžovaní lehôt je tu priestor aj na predloženie dostupnosti legálnej interrupcie nakoľko Slovensko patrí ku krajinám s najprísnejšími časovými limitmi v rámci Európskej únie. Pani Z8borská ešte raz Slovensko patrí ku krajinám s najprísnejšími časovými limitmi v rámci Európskej únie. Čo sa týka reklamy. Ak reklamy zákon definuje nasledovne: "je to predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo s inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu. To je citácia zo zákona. Neznamená to teda, že musí ísť o reklamu platenú". Z etického kódexu zdravotníckeho pracovníka je jasné, že reklama sa vzťahuje aj na služby ktoré poskytujú lekári. Reklama a inzercia súkromnej praxe, zdravotníckych zariadení a používaných diagnostických a liečebných metód sú povolené. Novela zakazuje nasledovné. zakazuje sa reklama na potrebu alebo dostupnosť umelého ukončenia tehotenstva a služby alebo tovary poskytované alebo ponúkané na účely výkonu umelého ukončenia tehotenstva. Inak povedané, oznámenie v každej podobe na potrebu alebo dostupnosť umelého ukončenia tehotenstva na služby alebo tovary poskytované alebo ponúkané na účely výkonu umelého ukončenia tehotenstva. Ak toto nie je zákaz informácií tak už nevieme čo. Lekárom hrozí za porušenie tohto zákazu pokuta až do výšky 66 400 eur. To je v zákone o reklame. Ako ženy, matky sme rozhorčené, že niekto takýto zákon nazve o pomoci tehotným ženám a chce vymeniť naše zdravie za sociálnu pomoc alebo jednorazovú zľavu na ŠPZ. Toto nám napísali matky troch detí.
5. 10. 2021 15:06:45 - 15:16:25 40. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo. Ja budem pokračovať v čítaní odborných stanovísk. Ale ešte predtým by som reagoval na pána kolegu Szőllős, ak som správne vyslovil vaše meno, prepáčte, ak to bolo, ak som sa pomýlil. Čo ste reagovali ešte na predchádzajúcu rečníčku. Prosím, povedzte mi vo faktickej ešte raz ako to bolo, lebo vy ste povedali niečo také, že tým, že nepredĺžime povinnú čakaciu lehotu pred potratom, tak tým ženám neumožníme o potrate rozmýšľať? To je dosť zaujímavá myšlienková ekvilibristika, predpokladám, že viete, že ženy rozmýšľajú aj bez toho, aby ste im to povolili alebo napísali do zákona, ak neviete, tak si to nechajte, prosím, vysvetliť od svojich kolegýň.
No teraz k tomu, čo chcem prečítať. Pani predkladateľka, pozdravujú vás zo občianskeho združenia Ženské kruhy a napísali mi niekoľko argumentov, ktoré nám odkazujú. O tej čakacej lehote. Novela zavádza čakaciu lehotu a tak teda táto odpoveď dá aj odpovede pánovi kolegovi Šefčíkovi. Novela zavádza čakaciu lehotu 96 hodín pre všetky štádia tehotenstva s výnimkou, citujem, bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života ženy. Nie je pravda, že mŕtvy plod sa automaticky posudzuje ako bezprostredné ohrozenie zdravia a života. Napríklad pri zamĺknutom potrate do dvanásteho týždňa tehotenstva jedným z možných postupov, ak si to žena želá, čakať, kým sa samovoľne spustí krvácanie. Tento proces môže pod odborným dohľadom trvať aj niekoľko týždňov. Taktiež v neskorších štádiách tehotenstva môže dôjsť k úmrtiu plodu. Napríklad, ak žena čaká dvojičky, tak pokračuje v tehotenstve a to z dôvodu, aby donosila aspoň jedno dieťa. Samozrejme, že riziká sú vysoké.
Novela veľmi prísne vymedzuje výnimku zo štvordňovej čakacej lehoty na bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života ženy. No kto to bude posudzovať? Čiže v tomto prípade bolo možné čakať a v inom nie. Novela zároveň požaduje, aby dodržiavaním čakacej lehoty 96 hodín od odoslania hlásenia, čiže po tom ako už žena vyjadrila informovaný súhlas so zákrokom, kontroloval okrem ministerstva zdravotníctva aj orgán, ktorý má ešte len určiť samostatný predpis. Je teda jasný zámer predkladateľov, že sa bude prísne posudzovať, či nedošlo k skráteniu lehoty neopodstatnene. Výsledky kontroly sa majú zverejňovať raz ročne.
Moja vsuvka. Som zachytil, pani predkladateľka, že ste navrhli, že ak by teda, ak to správne interpretujem, že ak by hrozilo, že tých 72 hodín nebude dodržaných, tak že nech dáme pozmeňovák, že to môže byť len 48 hodín. Ak teda máte takúto dobrú vôľu, tak ja navrhujem iný postup. Ten môj návrh ako spravodajcu je, vrátiť na prepracovanie, to znamená, že to môžte podať o mesiac opäť. Takže, ak naozaj je z vašej strany dobrá vôľa, zahlasujte za môj návrh, prepracujte to a predložte to v takom znení, ktorý je aspoň trošku akceptovateľný. A keď naozaj chcete široký konsenzus ...
===== spravodajcu je vrátiť na prepracovanie, to znamená, že to môžte podať o mesiac opäť. takže ak naozaj je z vašej strany dobrá vôľa, zahlasujte za môj návrh, prepracujte to a predložte to v takom znení ktorý je aspoň trošku akceptovateľný. A keď naozaj chcete široký konsenzus, hovorím vám urobme z toho zákon o partnerskom spolužití a pomoci tehotným ženám. Spravme taký zákon, ktorý, kde ustúpia obe strany. Približne 22. až 23. týždni tehotenstva sa robí, sa robí morfologický ultrazvuk za účelom odhalenia veľkej časti vád, nezlučiteľných so životom, alebo ťažkého poškodenia zdravia plodu. Takéto tehotenstvo neohrozuje ženu na zdraví a živote bezprostredne, ale môže ju ohroziť v neskorších štádiách tehotenstva alebo pri pôrode. Napríklad ak dôjde k úmrtiu plodu v maternici alebo iný typ pôrodu ako cisárskym rezom ako cisárskym rezom nebude možný napríklad kvôli polohe plodu, nadmernej veľkosti hlavy, zrastených plodov alebo orgánov, ktoré sa vyvíjajú mimo brušnej dutiny a podobne. Ukončenie tehotenstva z dôvodu závažných vývojových vád plodu zákon umožňuje iba do 24. týždňa tehotenstva. Žene zostáva už teraz veľmi málo času na rozhodovanie či bude alebo nebude v tehotenstve pokračovať. Ak sa tieto vady odhalia počas morfologického ultrazvuku 22. respektíve v 23. týždni tehotenstva. V takomto prípade sú 4 dni na povinné čakanie mimoriadne veľa navyše v prípade ukončenia tehotenstva z dôvodu vývojových vád je povinná čakacia lehota novinka. Do teraz sa čakacia lehota vzťahovala len na interrupcie na požiadanie a len do 1. týždňa tehotenstva. Ak sa príjme novela v navrhovanej podobe tak výsledkom bude, že niektoré ženy reálne ukončenie tehotenstva z dôvodu vážnych vývojových vád nestihnú. Budú tak donútene pokračovať v tehotenstve, ktoré môže v neskoršom štádiu ohroziť ich zdravie či priamo život. Nevraviac o traumatickej stránke takéhoto vynúteného pokašlania v tehotenstve. Pán Šefčík, dúfam, že už máte odpoveď na svoju ktorý bod je stredoveký. (Nie je rozumieť) kde majú čakacie lehoty alebo podobné úpravy tie môžu byť vykonávané interrupcie len pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života ženy. Vieme, že tieto zákony odďaľujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Dôsledku toho ženy zomreli prišli o maternice, mali závažné infekcie až sepsu dôsledku čoho im zlyhali napríklad obličky alebo museli dostať transfúziu krvi. Mnohé už následne nikdy nemohli otehotnieť aj keby si to želali. Rovnako ako Slovensko aj tieto krajiny boli medzi medzinárodnými ľudsko-právnymi výbormi OSN opakovane napomenuté čakacie lehoty sú neodborné, poškodzujúce a majú ich zrušiť. Pani poslankyňa Andrejuvová hovorila o tom, ako sú čakacie lehoty rozšírené v celej Európe, čo však nie je pravda. Taktiež neuvádza, že vo väčšine krajín sa týkajú výlučne interrupcie na požiadanie. Tiež sa už jej nehodí povedať, že v krajinách ktoré spomenula je interrupcia na žiadosť ženy možná v Holandsku do 22. týždňa tehotenstva. V Belgicku a v Nemecku do 14. týždňa tehotenstva. Dúfame, že nám pani poslankyňa nechce dávať za vzor Albánsko s dvojnásobnou materskou úmrtnosťou ako má Slovensko. Krajiny s najnižšou materskou úmrtnosťou nemajú čakacie lehoty, sú to severské krajiny. Napríklad Švédsko umožňuje ukončiť tehotenstvá na žiadosť ženy do 18. týždňa tehotenstva. Ak chcete otvárať diskusiu o predlžovaní lehôt je tu priestor aj na predloženie dostupnosti legálnej interrupcie nakoľko Slovensko patrí ku krajinám s najprísnejšími časovými limitmi v rámci Európskej únie. Pani Z8borská ešte raz Slovensko patrí ku krajinám s najprísnejšími časovými limitmi v rámci Európskej únie. Čo sa týka reklamy. Ak reklamy zákon definuje nasledovne: "je to predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo s inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu. To je citácia zo zákona. Neznamená to teda, že musí ísť o reklamu platenú". Z etického kódexu zdravotníckeho pracovníka je jasné, že reklama sa vzťahuje aj na služby ktoré poskytujú lekári. Reklama a inzercia súkromnej praxe, zdravotníckych zariadení a používaných diagnostických a liečebných metód sú povolené. Novela zakazuje nasledovné. zakazuje sa reklama na potrebu alebo dostupnosť umelého ukončenia tehotenstva a služby alebo tovary poskytované alebo ponúkané na účely výkonu umelého ukončenia tehotenstva. Inak povedané, oznámenie v každej podobe na potrebu alebo dostupnosť umelého ukončenia tehotenstva na služby alebo tovary poskytované alebo ponúkané na účely výkonu umelého ukončenia tehotenstva. Ak toto nie je zákaz informácií tak už nevieme čo. Lekárom hrozí za porušenie tohto zákazu pokuta až do výšky 66 400 eur. To je v zákone o reklame. Ako ženy, matky sme rozhorčené, že niekto takýto zákon nazve o pomoci tehotným ženám a chce vymeniť naše zdravie za sociálnu pomoc alebo jednorazovú zľavu na ŠPZ. Toto nám napísali matky troch detí.
5. 10. 2021 15:06:45 - 15:16:25 40. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo. Ja budem pokračovať v čítaní odborných stanovísk. Ale ešte predtým by som reagoval na pána kolegu Szőllős, ak som správne vyslovil vaše meno, prepáčte, ak to bolo, ak som sa pomýlil. Čo ste reagovali ešte na predchádzajúcu rečníčku. Prosím, povedzte mi vo faktickej ešte raz ako to bolo, lebo vy ste povedali niečo také, že tým, že nepredĺžime povinnú čakaciu lehotu pred potratom, tak tým ženám neumožníme o potrate rozmýšľať? To je dosť zaujímavá myšlienková ekvilibristika, predpokladám, že viete, že ženy rozmýšľajú aj bez toho, aby ste im to povolili alebo napísali do zákona, ak neviete, tak si to nechajte, prosím, vysvetliť od svojich kolegýň.
No teraz k tomu, čo chcem prečítať. Pani predkladateľka, pozdravujú vás zo občianskeho združenia Ženské kruhy a napísali mi niekoľko argumentov, ktoré nám odkazujú. O tej čakacej lehote. Novela zavádza čakaciu lehotu a tak teda táto odpoveď dá aj odpovede pánovi kolegovi Šefčíkovi. Novela zavádza čakaciu lehotu 96 hodín pre všetky štádia tehotenstva s výnimkou, citujem, bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života ženy. Nie je pravda, že mŕtvy plod sa automaticky posudzuje ako bezprostredné ohrozenie zdravia a života. Napríklad pri zamĺknutom potrate do dvanásteho týždňa tehotenstva jedným z možných postupov, ak si to žena želá, čakať, kým sa samovoľne spustí krvácanie. Tento proces môže pod odborným dohľadom trvať aj niekoľko týždňov. Taktiež v neskorších štádiách tehotenstva môže dôjsť k úmrtiu plodu. Napríklad, ak žena čaká dvojičky, tak pokračuje v tehotenstve a to z dôvodu, aby donosila aspoň jedno dieťa. Samozrejme, že riziká sú vysoké.
Novela veľmi prísne vymedzuje výnimku zo štvordňovej čakacej lehoty na bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života ženy. No kto to bude posudzovať? Čiže v tomto prípade bolo možné čakať a v inom nie. Novela zároveň požaduje, aby dodržiavaním čakacej lehoty 96 hodín od odoslania hlásenia, čiže po tom ako už žena vyjadrila informovaný súhlas so zákrokom, kontroloval okrem ministerstva zdravotníctva aj orgán, ktorý má ešte len určiť samostatný predpis. Je teda jasný zámer predkladateľov, že sa bude prísne posudzovať, či nedošlo k skráteniu lehoty neopodstatnene. Výsledky kontroly sa majú zverejňovať raz ročne.
Moja vsuvka. Som zachytil, pani predkladateľka, že ste navrhli, že ak by teda, ak to správne interpretujem, že ak by hrozilo, že tých 72 hodín nebude dodržaných, tak že nech dáme pozmeňovák, že to môže byť len 48 hodín. Ak teda máte takúto dobrú vôľu, tak ja navrhujem iný postup. Ten môj návrh ako spravodajcu je, vrátiť na prepracovanie, to znamená, že to môžte podať o mesiac opäť. Takže, ak naozaj je z vašej strany dobrá vôľa, zahlasujte za môj návrh, prepracujte to a predložte to v takom znení, ktorý je aspoň trošku akceptovateľný. A keď naozaj chcete široký konsenzus ...
===== spravodajcu je vrátiť na prepracovanie, to znamená, že to môžte podať o mesiac opäť. takže ak naozaj je z vašej strany dobrá vôľa, zahlasujte za môj návrh, prepracujte to a predložte to v takom znení ktorý je aspoň trošku akceptovateľný. A keď naozaj chcete široký konsenzus, hovorím vám urobme z toho zákon o partnerskom spolužití a pomoci tehotným ženám. Spravme taký zákon, ktorý, kde ustúpia obe strany. Približne 22. až 23. týždni tehotenstva sa robí, sa robí morfologický ultrazvuk za účelom odhalenia veľkej časti vád, nezlučiteľných so životom, alebo ťažkého poškodenia zdravia plodu. Takéto tehotenstvo neohrozuje ženu na zdraví a živote bezprostredne, ale môže ju ohroziť v neskorších štádiách tehotenstva alebo pri pôrode. Napríklad ak dôjde k úmrtiu plodu v maternici alebo iný typ pôrodu ako cisárskym rezom ako cisárskym rezom nebude možný napríklad kvôli polohe plodu, nadmernej veľkosti hlavy, zrastených plodov alebo orgánov, ktoré sa vyvíjajú mimo brušnej dutiny a podobne. Ukončenie tehotenstva z dôvodu závažných vývojových vád plodu zákon umožňuje iba do 24. týždňa tehotenstva. Žene zostáva už teraz veľmi málo času na rozhodovanie či bude alebo nebude v tehotenstve pokračovať. Ak sa tieto vady odhalia počas morfologického ultrazvuku 22. respektíve v 23. týždni tehotenstva. V takomto prípade sú 4 dni na povinné čakanie mimoriadne veľa navyše v prípade ukončenia tehotenstva z dôvodu vývojových vád je povinná čakacia lehota novinka. Do teraz sa čakacia lehota vzťahovala len na interrupcie na požiadanie a len do 1. týždňa tehotenstva. Ak sa príjme novela v navrhovanej podobe tak výsledkom bude, že niektoré ženy reálne ukončenie tehotenstva z dôvodu vážnych vývojových vád nestihnú. Budú tak donútene pokračovať v tehotenstve, ktoré môže v neskoršom štádiu ohroziť ich zdravie či priamo život. Nevraviac o traumatickej stránke takéhoto vynúteného pokašlania v tehotenstve. Pán Šefčík, dúfam, že už máte odpoveď na svoju ktorý bod je stredoveký. (Nie je rozumieť) kde majú čakacie lehoty alebo podobné úpravy tie môžu byť vykonávané interrupcie len pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života ženy. Vieme, že tieto zákony odďaľujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Dôsledku toho ženy zomreli prišli o maternice, mali závažné infekcie až sepsu dôsledku čoho im zlyhali napríklad obličky alebo museli dostať transfúziu krvi. Mnohé už následne nikdy nemohli otehotnieť aj keby si to želali. Rovnako ako Slovensko aj tieto krajiny boli medzi medzinárodnými ľudsko-právnymi výbormi OSN opakovane napomenuté čakacie lehoty sú neodborné, poškodzujúce a majú ich zrušiť. Pani poslankyňa Andrejuvová hovorila o tom, ako sú čakacie lehoty rozšírené v celej Európe, čo však nie je pravda. Taktiež neuvádza, že vo väčšine krajín sa týkajú výlučne interrupcie na požiadanie. Tiež sa už jej nehodí povedať, že v krajinách ktoré spomenula je interrupcia na žiadosť ženy možná v Holandsku do 22. týždňa tehotenstva. V Belgicku a v Nemecku do 14. týždňa tehotenstva. Dúfame, že nám pani poslankyňa nechce dávať za vzor Albánsko s dvojnásobnou materskou úmrtnosťou ako má Slovensko. Krajiny s najnižšou materskou úmrtnosťou nemajú čakacie lehoty, sú to severské krajiny. Napríklad Švédsko umožňuje ukončiť tehotenstvá na žiadosť ženy do 18. týždňa tehotenstva. Ak chcete otvárať diskusiu o predlžovaní lehôt je tu priestor aj na predloženie dostupnosti legálnej interrupcie nakoľko Slovensko patrí ku krajinám s najprísnejšími časovými limitmi v rámci Európskej únie. Pani Z8borská ešte raz Slovensko patrí ku krajinám s najprísnejšími časovými limitmi v rámci Európskej únie. Čo sa týka reklamy. Ak reklamy zákon definuje nasledovne: "je to predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo s inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu. To je citácia zo zákona. Neznamená to teda, že musí ísť o reklamu platenú". Z etického kódexu zdravotníckeho pracovníka je jasné, že reklama sa vzťahuje aj na služby ktoré poskytujú lekári. Reklama a inzercia súkromnej praxe, zdravotníckych zariadení a používaných diagnostických a liečebných metód sú povolené. Novela zakazuje nasledovné. zakazuje sa reklama na potrebu alebo dostupnosť umelého ukončenia tehotenstva a služby alebo tovary poskytované alebo ponúkané na účely výkonu umelého ukončenia tehotenstva. Inak povedané, oznámenie v každej podobe na potrebu alebo dostupnosť umelého ukončenia tehotenstva na služby alebo tovary poskytované alebo ponúkané na účely výkonu umelého ukončenia tehotenstva. Ak toto nie je zákaz informácií tak už nevieme čo. Lekárom hrozí za porušenie tohto zákazu pokuta až do výšky 66 400 eur. To je v zákone o reklame. Ako ženy, matky sme rozhorčené, že niekto takýto zákon nazve o pomoci tehotným ženám a chce vymeniť naše zdravie za sociálnu pomoc alebo jednorazovú zľavu na ŠPZ. Toto nám napísali matky troch detí.
5. 10. 2021 10:47:07 - 10:48:29 40. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ja len veľmi krátko. Najprv kolega Mazurek, neviem, čo je na tom, čo som hovoril, neoliberálne. Dúfam, že mi to potom aj vysvetlíte. Tie názory, to nemá nič s neoliberalizmom. To je len o tom, že treba vedieť, že dvakrát dva je štyri a treba si to vedieť zrátať. Ak budete mať vôľu, ja vám úprimne ponúkam, že rád si s vami sadnem, aj s celým klubom, skúsim vám to vysvetliť, že pred čím stojíme, aby ste aj vy pochopili, že máme nejaký problém a keď nájdete nejaký lepší spôsob riešenia, sem s ním, nikde na svete to nevymysleli, ale možno klub ĽSNS či REPUBLIKA, či ako sa voláte, to vymyslí.
No a keď mám ešte teda kúsoček času, tak tomu pracovaniu, tak skúste si napríklad nájsť nejaké články o Japonsku, to je asi zatiaľ najlepší príklad, keďže tam majú pomerne dlhú dobu dožitia, tak tí ľudia naozaj pracujú 50 rokov, ale nepracujú v jednom zamestnaní manuálne. Ono sa tomu hovorí aj, aj ekonomika strieborného veku, že v podstate vytvárate pracovné príležitosti pre tých starších. Áno, samozrejme, niekto šesťdesiatročný nemôže robiť v bani, ale môže robiť na polovičný úväzok niečo, niečo iné, môže sa rekvalifikovať, ale toto je naozaj téma na veľmi-veľmi dlho.
5. 10. 2021 10:32:51 - 10:42:55 40. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, ja vám veľmi pekne ďakujem za túto správu. Považoval som za svoju povinnosť vystúpiť, lebo by ma veľmi mrzelo, keby zanikla a nikto si ju nevšimol pri tých spoločenských udalostiach, ktoré dneska prežívame a teda omnoho väčšiu, a teda omnoho väčšiu pozornosť si teraz uzurpovali správy generálneho a špeciálneho prokurátora. Vaša správa však nie je o nič menej dôležitá. Je veľmi dôležitá. Zopakovali ste to čo už bolo v médiách, že máme aktuálne v podstate najhoršie hospodárenie zo všetkých krajín Európskej únie. Máme najhoršiu dlhodobú udržateľnosť verejných financií, a neviem či to tu zaznelo, lebo nepočul som úplne celý váš prejav, že v prípade, že nič nebudeme robiť, tak za 50 rokov čo je scenár, ktorý modelujete, aby sa náš verejný dlh vyšplhal ak si správne pamätám až na vyše 400 % HDP nejakých 450 %. Ale neviem či to je tak. Myslím, že hej.
Kolegovia tuto v pléne, môžem vám povedať radostnú správu, že v skutočnosti nikdy nebudeme mať 450 % dlh, lebo to nie je možné. To dneska nemá, že žiadna krajina na svete. To nemá ani Japonsko, to nemá ani USA. V skutočnosti nás oveľa skôr nám vystavia stopku finančné trhy. Jednoducho ako krajina skrachujeme.
Preto by som vám rád povedal o tom, že ako krachuje štát. Aby ste si to zhruba vedeli predstaviť, lebo skôr či neskôr tu budeme mať nielen teda novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, k čomu ešte potom krátko niečo poviem. Ale budeme tu teda mať aj ústavný zákon o dôchodkovom systéme, tu chcem pánovi predsedovi povedať, že vaše reformné ambície ešte nie sú úplne pochované, a on tu skôr či neskôr ten zákon bude. A už teraz si viem predstaviť ako niektorí z vás budú mať problém s niektorými ustanoveniami toho zákona. Škoda, že v tejto ľavej strane nie je viacej našich kolegov, ale aspoň kolegom dole napríklad to ma veľmi zaujíma, ako budete pristupovať k tomu, že tam bude naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života, čo je absolútne kruciálne opatrenie ktoré potrebujeme aj kvôli plánu obnovy. Je to jedna z podmienok plánu obnovy, a to zvýšenie udržateľnosti dôchodkového systému o dve percentuálne body, čo zhodou okolností alebo možno aj nie tak zhodou okolností sa dosiahne presne práve naviazaním dôchodkového veku na strednú dĺžku života. Alebo možno budete mať problém s nejakými, nejakými inými ustanoveniami toho zákona, a potom teda dúfam, že aspoň tí, čo tu sedíte, tak si niektorí spomeniete na to, že čo som dneska poviem a možno to aj zopakujem potom keď to príde, príde na rad.
No ono to asi začne ten krach štátu takou nejakou nenápadnou správou, kde by sme niekde v ekonomickej sekcii niektorých denníkov, že Slovensku sa nepodarilo predať dlhopisy, ktoré plánovalo predať v tranži. ARDELL, čo je, čo je, čo je vlastne agentúra na riadenie dlhu a likvidity v pravidelných intervaloch predáva naše dlhopisy a tak zabezpečuje keš na to, aby sme mali napríklad z čoho vyplácať dôchodky vždy. A vyhlásia tú, tú emisiu si tranžu, či ako sa tomu hovorí, zase úplne presne vám to nepoviem. Prihlásia sa banky, ktoré to chcú skúpiť, respektíve nejakí povedzme aj veľkí investori, a tí to skúpia. Zrazu sa stane, že to nepredáme alebo dopredáme nie s tým úrokom ktorý by sme si predstavovali, ale predáme to percento, dva, tri dlhšie. To už tí, ktorí trochu vedia o čo ide, začneme vyberať úspory z bankových účtov, alebo začneme prevádzať si svoje peniaze niekam do zahraničia, lebo už budeme tušiť čo sa udeje.
Potom budem možno mesiac alebo dva ticho, lebo budeme mať ešte nejaký keš, lebo však akože udržujeme nejakú kešovú pozíciu a vyplatia sa dôchodky ešte. Nasledujúci mesiac alebo ten ďalší mesiac nepredáme opäť, a potom sa zrazu stane, že dôchodcom neprídu dôchodky. Prečo to budú práve dôchodky no preto, lebo dôchodky patria medzi jeden z najväčších výdavkov štátu. Dôchodkový systém nám teda prvý pilier, ale aj vdovské a sirotské a podobne nám zožerú asi tretinu rozpočtu verenej správy je to asi, je to zhruba osem miliárd a ten rozpočet verejnej správy máme okolo 25 plus, mínus autobus.
Preto to je jedna z najväčších položiek, ktorú vyplácate, a preto je veľmi pravdepodobné, že práve dôchodky budú tie, ktoré raz neprídu na účty tých dôchodcov. Nie trinásty dôchodok, nie štrnásty dôchodok, normálny, bežný dôchodok. Zrejme ešte predtým sa ako blesk z jasného neba objaví správa, že vláda obmedzila prevody peňazí do zahraničia a obmedzí výbery z bankomatov možno na 300, 400 eur na týždeň alebo na mesiac. Ak vám to príde nepredstaviteľné, tak presne toto sa stalo na Cypre, ja ani neviem, že, že koľko to bolo dozadu, možno nejaké dva, tri roky a je to logický krok, a je to dôležitý krok, lebo ak by toto neurobili, teda vláda neurobila, tak v nasledujúcich dňoch sa vám rozpadne celý bankový systém, lebo vznikne takzvaný ran na banky a všetci budete utekať do bankomatu a budete sa snažiť vybrať všetko čo tam máte. V tom momente, keby toto urobila celá krajina, tak bankový systém celý skolabuje a vznikne cunami, ktorá položí v podstate všetky firmy, ktoré tu máme a úplne rozvráti celé naše hospodárstvo.
Takže to je nevyhnutný krok v takomto prípade obmedziť výbery z bankomatov a prevody zo zahraničia. No a potom medzitým zrejme padne vláda, možno prebehnú voľby, príde nejaký populista, ktorý povie, že on toto nedovolí a on tie dôchodky vyplácať bude. Chvíľku to bude skúšať, potom po dvoch, troch mesiacoch zistí, že teda môže sľubovať...
===== No a potom medzitým zrejme padne vláda, možno prebehnú voľby, príde nejaký populista, ktorý povie, že on toto nedovolí a on tie dôchodky vyplácať bude, chvíľku to bude skúšať, potom po dvoch-troch mesiacoch zistí, že teda môže sľubovať, ale keď mu nikto nepožičia, tak nič nevyplatí, možno padne ďalšia vláda. Niekedy vtedy príde k zdaneniu toho, čo máte na účtoch. Tí, čo budú mať veľa, tak sa im možno škrtne nejaká tá nula na tých zostatkoch a prejdeme si podobným ozdravným procesom, ako si prešlo napríklad Grécko. Dôchodky sa budú plošne znižovať, platy sa budú plošne znižovať. Jednoducho zažijeme to, čo nikto zažiť nechce. Aj keď si to predstavujete za nepredstaviteľné, choďte sa spýtať do Grécka, či oni to považovali za predstaviteľné. Presne tam smerujeme.
Takže, kolegovia, pamätajte si to, keď tu budú tie zákony, keď tu bude ten zákon o dôchodkovom systéme, lebo ani to nám možno nezaručí, že takto dopadneme, ale je to prvý nevyhnutný krok, aby sme sa tomu dokázali aspoň vyhnúť.
No a ešte teda zareagujem na tie výdavkové stropy. Úplne súhlasím s pánom predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, že sú potrebné, sú nevyhnutné a my sme už našim kolegom viackrát povedali, nie je to tajomstvo, že za ne veľmi radi zahlasujeme, avšak aby boli spojené aj s dlhovou brzdou, to podmieňujeme daňovou brzdou, nemusí byť v tom istom zákone, keď to je ten neprekonateľný problém, ale podmieňujeme to, lebo dlh sa dá, sa dá znižovať dvoma spôsobmi, a to tým, že šetríte na sebe, šetríte na prevádzke štátu, alebo tým, že zvyšujete príjmy, zvyšujete dane. Ja neviem, či vám sa zdá, že platíte málo daní, už som počul aj také názory, že niektorí budú platiť pokojne aj viacej daní. Naši voliči nechcú platiť viacej daní. Mne sa zdá, že platím viacej, už tých daní pomerne dosť a nemám pocit, že za ne dostávam od štátu adekvátne služby. Preto trváme na tom a z toho nepoľavíme, že chceme mať aj nejakú záruku, záruku v podobe ústavného zákona, že dane sa nebudú zvyšovať donekonečna a budeme mať nejaký strop, pod ktorý, nad ktorý už nemôžeme ísť.
Ďakujem.
5. 10. 2021 10:32:51 - 10:42:55 40. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, ja vám veľmi pekne ďakujem za túto správu. Považoval som za svoju povinnosť vystúpiť, lebo by ma veľmi mrzelo, keby zanikla a nikto si ju nevšimol pri tých spoločenských udalostiach, ktoré dneska prežívame a teda omnoho väčšiu, a teda omnoho väčšiu pozornosť si teraz uzurpovali správy generálneho a špeciálneho prokurátora. Vaša správa však nie je o nič menej dôležitá. Je veľmi dôležitá. Zopakovali ste to čo už bolo v médiách, že máme aktuálne v podstate najhoršie hospodárenie zo všetkých krajín Európskej únie. Máme najhoršiu dlhodobú udržateľnosť verejných financií, a neviem či to tu zaznelo, lebo nepočul som úplne celý váš prejav, že v prípade, že nič nebudeme robiť, tak za 50 rokov čo je scenár, ktorý modelujete, aby sa náš verejný dlh vyšplhal ak si správne pamätám až na vyše 400 % HDP nejakých 450 %. Ale neviem či to je tak. Myslím, že hej.
Kolegovia tuto v pléne, môžem vám povedať radostnú správu, že v skutočnosti nikdy nebudeme mať 450 % dlh, lebo to nie je možné. To dneska nemá, že žiadna krajina na svete. To nemá ani Japonsko, to nemá ani USA. V skutočnosti nás oveľa skôr nám vystavia stopku finančné trhy. Jednoducho ako krajina skrachujeme.
Preto by som vám rád povedal o tom, že ako krachuje štát. Aby ste si to zhruba vedeli predstaviť, lebo skôr či neskôr tu budeme mať nielen teda novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, k čomu ešte potom krátko niečo poviem. Ale budeme tu teda mať aj ústavný zákon o dôchodkovom systéme, tu chcem pánovi predsedovi povedať, že vaše reformné ambície ešte nie sú úplne pochované, a on tu skôr či neskôr ten zákon bude. A už teraz si viem predstaviť ako niektorí z vás budú mať problém s niektorými ustanoveniami toho zákona. Škoda, že v tejto ľavej strane nie je viacej našich kolegov, ale aspoň kolegom dole napríklad to ma veľmi zaujíma, ako budete pristupovať k tomu, že tam bude naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života, čo je absolútne kruciálne opatrenie ktoré potrebujeme aj kvôli plánu obnovy. Je to jedna z podmienok plánu obnovy, a to zvýšenie udržateľnosti dôchodkového systému o dve percentuálne body, čo zhodou okolností alebo možno aj nie tak zhodou okolností sa dosiahne presne práve naviazaním dôchodkového veku na strednú dĺžku života. Alebo možno budete mať problém s nejakými, nejakými inými ustanoveniami toho zákona, a potom teda dúfam, že aspoň tí, čo tu sedíte, tak si niektorí spomeniete na to, že čo som dneska poviem a možno to aj zopakujem potom keď to príde, príde na rad.
No ono to asi začne ten krach štátu takou nejakou nenápadnou správou, kde by sme niekde v ekonomickej sekcii niektorých denníkov, že Slovensku sa nepodarilo predať dlhopisy, ktoré plánovalo predať v tranži. ARDELL, čo je, čo je, čo je vlastne agentúra na riadenie dlhu a likvidity v pravidelných intervaloch predáva naše dlhopisy a tak zabezpečuje keš na to, aby sme mali napríklad z čoho vyplácať dôchodky vždy. A vyhlásia tú, tú emisiu si tranžu, či ako sa tomu hovorí, zase úplne presne vám to nepoviem. Prihlásia sa banky, ktoré to chcú skúpiť, respektíve nejakí povedzme aj veľkí investori, a tí to skúpia. Zrazu sa stane, že to nepredáme alebo dopredáme nie s tým úrokom ktorý by sme si predstavovali, ale predáme to percento, dva, tri dlhšie. To už tí, ktorí trochu vedia o čo ide, začneme vyberať úspory z bankových účtov, alebo začneme prevádzať si svoje peniaze niekam do zahraničia, lebo už budeme tušiť čo sa udeje.
Potom budem možno mesiac alebo dva ticho, lebo budeme mať ešte nejaký keš, lebo však akože udržujeme nejakú kešovú pozíciu a vyplatia sa dôchodky ešte. Nasledujúci mesiac alebo ten ďalší mesiac nepredáme opäť, a potom sa zrazu stane, že dôchodcom neprídu dôchodky. Prečo to budú práve dôchodky no preto, lebo dôchodky patria medzi jeden z najväčších výdavkov štátu. Dôchodkový systém nám teda prvý pilier, ale aj vdovské a sirotské a podobne nám zožerú asi tretinu rozpočtu verenej správy je to asi, je to zhruba osem miliárd a ten rozpočet verejnej správy máme okolo 25 plus, mínus autobus.
Preto to je jedna z najväčších položiek, ktorú vyplácate, a preto je veľmi pravdepodobné, že práve dôchodky budú tie, ktoré raz neprídu na účty tých dôchodcov. Nie trinásty dôchodok, nie štrnásty dôchodok, normálny, bežný dôchodok. Zrejme ešte predtým sa ako blesk z jasného neba objaví správa, že vláda obmedzila prevody peňazí do zahraničia a obmedzí výbery z bankomatov možno na 300, 400 eur na týždeň alebo na mesiac. Ak vám to príde nepredstaviteľné, tak presne toto sa stalo na Cypre, ja ani neviem, že, že koľko to bolo dozadu, možno nejaké dva, tri roky a je to logický krok, a je to dôležitý krok, lebo ak by toto neurobili, teda vláda neurobila, tak v nasledujúcich dňoch sa vám rozpadne celý bankový systém, lebo vznikne takzvaný ran na banky a všetci budete utekať do bankomatu a budete sa snažiť vybrať všetko čo tam máte. V tom momente, keby toto urobila celá krajina, tak bankový systém celý skolabuje a vznikne cunami, ktorá položí v podstate všetky firmy, ktoré tu máme a úplne rozvráti celé naše hospodárstvo.
Takže to je nevyhnutný krok v takomto prípade obmedziť výbery z bankomatov a prevody zo zahraničia. No a potom medzitým zrejme padne vláda, možno prebehnú voľby, príde nejaký populista, ktorý povie, že on toto nedovolí a on tie dôchodky vyplácať bude. Chvíľku to bude skúšať, potom po dvoch, troch mesiacoch zistí, že teda môže sľubovať...
===== No a potom medzitým zrejme padne vláda, možno prebehnú voľby, príde nejaký populista, ktorý povie, že on toto nedovolí a on tie dôchodky vyplácať bude, chvíľku to bude skúšať, potom po dvoch-troch mesiacoch zistí, že teda môže sľubovať, ale keď mu nikto nepožičia, tak nič nevyplatí, možno padne ďalšia vláda. Niekedy vtedy príde k zdaneniu toho, čo máte na účtoch. Tí, čo budú mať veľa, tak sa im možno škrtne nejaká tá nula na tých zostatkoch a prejdeme si podobným ozdravným procesom, ako si prešlo napríklad Grécko. Dôchodky sa budú plošne znižovať, platy sa budú plošne znižovať. Jednoducho zažijeme to, čo nikto zažiť nechce. Aj keď si to predstavujete za nepredstaviteľné, choďte sa spýtať do Grécka, či oni to považovali za predstaviteľné. Presne tam smerujeme.
Takže, kolegovia, pamätajte si to, keď tu budú tie zákony, keď tu bude ten zákon o dôchodkovom systéme, lebo ani to nám možno nezaručí, že takto dopadneme, ale je to prvý nevyhnutný krok, aby sme sa tomu dokázali aspoň vyhnúť.
No a ešte teda zareagujem na tie výdavkové stropy. Úplne súhlasím s pánom predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, že sú potrebné, sú nevyhnutné a my sme už našim kolegom viackrát povedali, nie je to tajomstvo, že za ne veľmi radi zahlasujeme, avšak aby boli spojené aj s dlhovou brzdou, to podmieňujeme daňovou brzdou, nemusí byť v tom istom zákone, keď to je ten neprekonateľný problém, ale podmieňujeme to, lebo dlh sa dá, sa dá znižovať dvoma spôsobmi, a to tým, že šetríte na sebe, šetríte na prevádzke štátu, alebo tým, že zvyšujete príjmy, zvyšujete dane. Ja neviem, či vám sa zdá, že platíte málo daní, už som počul aj také názory, že niektorí budú platiť pokojne aj viacej daní. Naši voliči nechcú platiť viacej daní. Mne sa zdá, že platím viacej, už tých daní pomerne dosť a nemám pocit, že za ne dostávam od štátu adekvátne služby. Preto trváme na tom a z toho nepoľavíme, že chceme mať aj nejakú záruku, záruku v podobe ústavného zákona, že dane sa nebudú zvyšovať donekonečna a budeme mať nejaký strop, pod ktorý, nad ktorý už nemôžeme ísť.
Ďakujem.
5. 10. 2021 10:32:51 - 10:42:55 40. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, ja vám veľmi pekne ďakujem za túto správu. Považoval som za svoju povinnosť vystúpiť, lebo by ma veľmi mrzelo, keby zanikla a nikto si ju nevšimol pri tých spoločenských udalostiach, ktoré dneska prežívame a teda omnoho väčšiu, a teda omnoho väčšiu pozornosť si teraz uzurpovali správy generálneho a špeciálneho prokurátora. Vaša správa však nie je o nič menej dôležitá. Je veľmi dôležitá. Zopakovali ste to čo už bolo v médiách, že máme aktuálne v podstate najhoršie hospodárenie zo všetkých krajín Európskej únie. Máme najhoršiu dlhodobú udržateľnosť verejných financií, a neviem či to tu zaznelo, lebo nepočul som úplne celý váš prejav, že v prípade, že nič nebudeme robiť, tak za 50 rokov čo je scenár, ktorý modelujete, aby sa náš verejný dlh vyšplhal ak si správne pamätám až na vyše 400 % HDP nejakých 450 %. Ale neviem či to je tak. Myslím, že hej.
Kolegovia tuto v pléne, môžem vám povedať radostnú správu, že v skutočnosti nikdy nebudeme mať 450 % dlh, lebo to nie je možné. To dneska nemá, že žiadna krajina na svete. To nemá ani Japonsko, to nemá ani USA. V skutočnosti nás oveľa skôr nám vystavia stopku finančné trhy. Jednoducho ako krajina skrachujeme.
Preto by som vám rád povedal o tom, že ako krachuje štát. Aby ste si to zhruba vedeli predstaviť, lebo skôr či neskôr tu budeme mať nielen teda novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, k čomu ešte potom krátko niečo poviem. Ale budeme tu teda mať aj ústavný zákon o dôchodkovom systéme, tu chcem pánovi predsedovi povedať, že vaše reformné ambície ešte nie sú úplne pochované, a on tu skôr či neskôr ten zákon bude. A už teraz si viem predstaviť ako niektorí z vás budú mať problém s niektorými ustanoveniami toho zákona. Škoda, že v tejto ľavej strane nie je viacej našich kolegov, ale aspoň kolegom dole napríklad to ma veľmi zaujíma, ako budete pristupovať k tomu, že tam bude naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života, čo je absolútne kruciálne opatrenie ktoré potrebujeme aj kvôli plánu obnovy. Je to jedna z podmienok plánu obnovy, a to zvýšenie udržateľnosti dôchodkového systému o dve percentuálne body, čo zhodou okolností alebo možno aj nie tak zhodou okolností sa dosiahne presne práve naviazaním dôchodkového veku na strednú dĺžku života. Alebo možno budete mať problém s nejakými, nejakými inými ustanoveniami toho zákona, a potom teda dúfam, že aspoň tí, čo tu sedíte, tak si niektorí spomeniete na to, že čo som dneska poviem a možno to aj zopakujem potom keď to príde, príde na rad.
No ono to asi začne ten krach štátu takou nejakou nenápadnou správou, kde by sme niekde v ekonomickej sekcii niektorých denníkov, že Slovensku sa nepodarilo predať dlhopisy, ktoré plánovalo predať v tranži. ARDELL, čo je, čo je, čo je vlastne agentúra na riadenie dlhu a likvidity v pravidelných intervaloch predáva naše dlhopisy a tak zabezpečuje keš na to, aby sme mali napríklad z čoho vyplácať dôchodky vždy. A vyhlásia tú, tú emisiu si tranžu, či ako sa tomu hovorí, zase úplne presne vám to nepoviem. Prihlásia sa banky, ktoré to chcú skúpiť, respektíve nejakí povedzme aj veľkí investori, a tí to skúpia. Zrazu sa stane, že to nepredáme alebo dopredáme nie s tým úrokom ktorý by sme si predstavovali, ale predáme to percento, dva, tri dlhšie. To už tí, ktorí trochu vedia o čo ide, začneme vyberať úspory z bankových účtov, alebo začneme prevádzať si svoje peniaze niekam do zahraničia, lebo už budeme tušiť čo sa udeje.
Potom budem možno mesiac alebo dva ticho, lebo budeme mať ešte nejaký keš, lebo však akože udržujeme nejakú kešovú pozíciu a vyplatia sa dôchodky ešte. Nasledujúci mesiac alebo ten ďalší mesiac nepredáme opäť, a potom sa zrazu stane, že dôchodcom neprídu dôchodky. Prečo to budú práve dôchodky no preto, lebo dôchodky patria medzi jeden z najväčších výdavkov štátu. Dôchodkový systém nám teda prvý pilier, ale aj vdovské a sirotské a podobne nám zožerú asi tretinu rozpočtu verenej správy je to asi, je to zhruba osem miliárd a ten rozpočet verejnej správy máme okolo 25 plus, mínus autobus.
Preto to je jedna z najväčších položiek, ktorú vyplácate, a preto je veľmi pravdepodobné, že práve dôchodky budú tie, ktoré raz neprídu na účty tých dôchodcov. Nie trinásty dôchodok, nie štrnásty dôchodok, normálny, bežný dôchodok. Zrejme ešte predtým sa ako blesk z jasného neba objaví správa, že vláda obmedzila prevody peňazí do zahraničia a obmedzí výbery z bankomatov možno na 300, 400 eur na týždeň alebo na mesiac. Ak vám to príde nepredstaviteľné, tak presne toto sa stalo na Cypre, ja ani neviem, že, že koľko to bolo dozadu, možno nejaké dva, tri roky a je to logický krok, a je to dôležitý krok, lebo ak by toto neurobili, teda vláda neurobila, tak v nasledujúcich dňoch sa vám rozpadne celý bankový systém, lebo vznikne takzvaný ran na banky a všetci budete utekať do bankomatu a budete sa snažiť vybrať všetko čo tam máte. V tom momente, keby toto urobila celá krajina, tak bankový systém celý skolabuje a vznikne cunami, ktorá položí v podstate všetky firmy, ktoré tu máme a úplne rozvráti celé naše hospodárstvo.
Takže to je nevyhnutný krok v takomto prípade obmedziť výbery z bankomatov a prevody zo zahraničia. No a potom medzitým zrejme padne vláda, možno prebehnú voľby, príde nejaký populista, ktorý povie, že on toto nedovolí a on tie dôchodky vyplácať bude. Chvíľku to bude skúšať, potom po dvoch, troch mesiacoch zistí, že teda môže sľubovať...
===== No a potom medzitým zrejme padne vláda, možno prebehnú voľby, príde nejaký populista, ktorý povie, že on toto nedovolí a on tie dôchodky vyplácať bude, chvíľku to bude skúšať, potom po dvoch-troch mesiacoch zistí, že teda môže sľubovať, ale keď mu nikto nepožičia, tak nič nevyplatí, možno padne ďalšia vláda. Niekedy vtedy príde k zdaneniu toho, čo máte na účtoch. Tí, čo budú mať veľa, tak sa im možno škrtne nejaká tá nula na tých zostatkoch a prejdeme si podobným ozdravným procesom, ako si prešlo napríklad Grécko. Dôchodky sa budú plošne znižovať, platy sa budú plošne znižovať. Jednoducho zažijeme to, čo nikto zažiť nechce. Aj keď si to predstavujete za nepredstaviteľné, choďte sa spýtať do Grécka, či oni to považovali za predstaviteľné. Presne tam smerujeme.
Takže, kolegovia, pamätajte si to, keď tu budú tie zákony, keď tu bude ten zákon o dôchodkovom systéme, lebo ani to nám možno nezaručí, že takto dopadneme, ale je to prvý nevyhnutný krok, aby sme sa tomu dokázali aspoň vyhnúť.
No a ešte teda zareagujem na tie výdavkové stropy. Úplne súhlasím s pánom predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, že sú potrebné, sú nevyhnutné a my sme už našim kolegom viackrát povedali, nie je to tajomstvo, že za ne veľmi radi zahlasujeme, avšak aby boli spojené aj s dlhovou brzdou, to podmieňujeme daňovou brzdou, nemusí byť v tom istom zákone, keď to je ten neprekonateľný problém, ale podmieňujeme to, lebo dlh sa dá, sa dá znižovať dvoma spôsobmi, a to tým, že šetríte na sebe, šetríte na prevádzke štátu, alebo tým, že zvyšujete príjmy, zvyšujete dane. Ja neviem, či vám sa zdá, že platíte málo daní, už som počul aj také názory, že niektorí budú platiť pokojne aj viacej daní. Naši voliči nechcú platiť viacej daní. Mne sa zdá, že platím viacej, už tých daní pomerne dosť a nemám pocit, že za ne dostávam od štátu adekvátne služby. Preto trváme na tom a z toho nepoľavíme, že chceme mať aj nejakú záruku, záruku v podobe ústavného zákona, že dane sa nebudú zvyšovať donekonečna a budeme mať nejaký strop, pod ktorý, nad ktorý už nemôžeme ísť.
Ďakujem.
5. 10. 2021 10:32:51 - 10:42:55 40. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, ja vám veľmi pekne ďakujem za túto správu. Považoval som za svoju povinnosť vystúpiť, lebo by ma veľmi mrzelo, keby zanikla a nikto si ju nevšimol pri tých spoločenských udalostiach, ktoré dneska prežívame a teda omnoho väčšiu, a teda omnoho väčšiu pozornosť si teraz uzurpovali správy generálneho a špeciálneho prokurátora. Vaša správa však nie je o nič menej dôležitá. Je veľmi dôležitá. Zopakovali ste to čo už bolo v médiách, že máme aktuálne v podstate najhoršie hospodárenie zo všetkých krajín Európskej únie. Máme najhoršiu dlhodobú udržateľnosť verejných financií, a neviem či to tu zaznelo, lebo nepočul som úplne celý váš prejav, že v prípade, že nič nebudeme robiť, tak za 50 rokov čo je scenár, ktorý modelujete, aby sa náš verejný dlh vyšplhal ak si správne pamätám až na vyše 400 % HDP nejakých 450 %. Ale neviem či to je tak. Myslím, že hej.
Kolegovia tuto v pléne, môžem vám povedať radostnú správu, že v skutočnosti nikdy nebudeme mať 450 % dlh, lebo to nie je možné. To dneska nemá, že žiadna krajina na svete. To nemá ani Japonsko, to nemá ani USA. V skutočnosti nás oveľa skôr nám vystavia stopku finančné trhy. Jednoducho ako krajina skrachujeme.
Preto by som vám rád povedal o tom, že ako krachuje štát. Aby ste si to zhruba vedeli predstaviť, lebo skôr či neskôr tu budeme mať nielen teda novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, k čomu ešte potom krátko niečo poviem. Ale budeme tu teda mať aj ústavný zákon o dôchodkovom systéme, tu chcem pánovi predsedovi povedať, že vaše reformné ambície ešte nie sú úplne pochované, a on tu skôr či neskôr ten zákon bude. A už teraz si viem predstaviť ako niektorí z vás budú mať problém s niektorými ustanoveniami toho zákona. Škoda, že v tejto ľavej strane nie je viacej našich kolegov, ale aspoň kolegom dole napríklad to ma veľmi zaujíma, ako budete pristupovať k tomu, že tam bude naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života, čo je absolútne kruciálne opatrenie ktoré potrebujeme aj kvôli plánu obnovy. Je to jedna z podmienok plánu obnovy, a to zvýšenie udržateľnosti dôchodkového systému o dve percentuálne body, čo zhodou okolností alebo možno aj nie tak zhodou okolností sa dosiahne presne práve naviazaním dôchodkového veku na strednú dĺžku života. Alebo možno budete mať problém s nejakými, nejakými inými ustanoveniami toho zákona, a potom teda dúfam, že aspoň tí, čo tu sedíte, tak si niektorí spomeniete na to, že čo som dneska poviem a možno to aj zopakujem potom keď to príde, príde na rad.
No ono to asi začne ten krach štátu takou nejakou nenápadnou správou, kde by sme niekde v ekonomickej sekcii niektorých denníkov, že Slovensku sa nepodarilo predať dlhopisy, ktoré plánovalo predať v tranži. ARDELL, čo je, čo je, čo je vlastne agentúra na riadenie dlhu a likvidity v pravidelných intervaloch predáva naše dlhopisy a tak zabezpečuje keš na to, aby sme mali napríklad z čoho vyplácať dôchodky vždy. A vyhlásia tú, tú emisiu si tranžu, či ako sa tomu hovorí, zase úplne presne vám to nepoviem. Prihlásia sa banky, ktoré to chcú skúpiť, respektíve nejakí povedzme aj veľkí investori, a tí to skúpia. Zrazu sa stane, že to nepredáme alebo dopredáme nie s tým úrokom ktorý by sme si predstavovali, ale predáme to percento, dva, tri dlhšie. To už tí, ktorí trochu vedia o čo ide, začneme vyberať úspory z bankových účtov, alebo začneme prevádzať si svoje peniaze niekam do zahraničia, lebo už budeme tušiť čo sa udeje.
Potom budem možno mesiac alebo dva ticho, lebo budeme mať ešte nejaký keš, lebo však akože udržujeme nejakú kešovú pozíciu a vyplatia sa dôchodky ešte. Nasledujúci mesiac alebo ten ďalší mesiac nepredáme opäť, a potom sa zrazu stane, že dôchodcom neprídu dôchodky. Prečo to budú práve dôchodky no preto, lebo dôchodky patria medzi jeden z najväčších výdavkov štátu. Dôchodkový systém nám teda prvý pilier, ale aj vdovské a sirotské a podobne nám zožerú asi tretinu rozpočtu verenej správy je to asi, je to zhruba osem miliárd a ten rozpočet verejnej správy máme okolo 25 plus, mínus autobus.
Preto to je jedna z najväčších položiek, ktorú vyplácate, a preto je veľmi pravdepodobné, že práve dôchodky budú tie, ktoré raz neprídu na účty tých dôchodcov. Nie trinásty dôchodok, nie štrnásty dôchodok, normálny, bežný dôchodok. Zrejme ešte predtým sa ako blesk z jasného neba objaví správa, že vláda obmedzila prevody peňazí do zahraničia a obmedzí výbery z bankomatov možno na 300, 400 eur na týždeň alebo na mesiac. Ak vám to príde nepredstaviteľné, tak presne toto sa stalo na Cypre, ja ani neviem, že, že koľko to bolo dozadu, možno nejaké dva, tri roky a je to logický krok, a je to dôležitý krok, lebo ak by toto neurobili, teda vláda neurobila, tak v nasledujúcich dňoch sa vám rozpadne celý bankový systém, lebo vznikne takzvaný ran na banky a všetci budete utekať do bankomatu a budete sa snažiť vybrať všetko čo tam máte. V tom momente, keby toto urobila celá krajina, tak bankový systém celý skolabuje a vznikne cunami, ktorá položí v podstate všetky firmy, ktoré tu máme a úplne rozvráti celé naše hospodárstvo.
Takže to je nevyhnutný krok v takomto prípade obmedziť výbery z bankomatov a prevody zo zahraničia. No a potom medzitým zrejme padne vláda, možno prebehnú voľby, príde nejaký populista, ktorý povie, že on toto nedovolí a on tie dôchodky vyplácať bude. Chvíľku to bude skúšať, potom po dvoch, troch mesiacoch zistí, že teda môže sľubovať...
===== No a potom medzitým zrejme padne vláda, možno prebehnú voľby, príde nejaký populista, ktorý povie, že on toto nedovolí a on tie dôchodky vyplácať bude, chvíľku to bude skúšať, potom po dvoch-troch mesiacoch zistí, že teda môže sľubovať, ale keď mu nikto nepožičia, tak nič nevyplatí, možno padne ďalšia vláda. Niekedy vtedy príde k zdaneniu toho, čo máte na účtoch. Tí, čo budú mať veľa, tak sa im možno škrtne nejaká tá nula na tých zostatkoch a prejdeme si podobným ozdravným procesom, ako si prešlo napríklad Grécko. Dôchodky sa budú plošne znižovať, platy sa budú plošne znižovať. Jednoducho zažijeme to, čo nikto zažiť nechce. Aj keď si to predstavujete za nepredstaviteľné, choďte sa spýtať do Grécka, či oni to považovali za predstaviteľné. Presne tam smerujeme.
Takže, kolegovia, pamätajte si to, keď tu budú tie zákony, keď tu bude ten zákon o dôchodkovom systéme, lebo ani to nám možno nezaručí, že takto dopadneme, ale je to prvý nevyhnutný krok, aby sme sa tomu dokázali aspoň vyhnúť.
No a ešte teda zareagujem na tie výdavkové stropy. Úplne súhlasím s pánom predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, že sú potrebné, sú nevyhnutné a my sme už našim kolegom viackrát povedali, nie je to tajomstvo, že za ne veľmi radi zahlasujeme, avšak aby boli spojené aj s dlhovou brzdou, to podmieňujeme daňovou brzdou, nemusí byť v tom istom zákone, keď to je ten neprekonateľný problém, ale podmieňujeme to, lebo dlh sa dá, sa dá znižovať dvoma spôsobmi, a to tým, že šetríte na sebe, šetríte na prevádzke štátu, alebo tým, že zvyšujete príjmy, zvyšujete dane. Ja neviem, či vám sa zdá, že platíte málo daní, už som počul aj také názory, že niektorí budú platiť pokojne aj viacej daní. Naši voliči nechcú platiť viacej daní. Mne sa zdá, že platím viacej, už tých daní pomerne dosť a nemám pocit, že za ne dostávam od štátu adekvátne služby. Preto trváme na tom a z toho nepoľavíme, že chceme mať aj nejakú záruku, záruku v podobe ústavného zákona, že dane sa nebudú zvyšovať donekonečna a budeme mať nejaký strop, pod ktorý, nad ktorý už nemôžeme ísť.
Ďakujem.
28. 9. 2021 10:40:28 - 10:41:16 40. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
78.
Janka, ďakujem, že si teda toto povedala, že Možnosť voľby nedostala dotáciu na ďalšie fungovanie. No ja neviem, kolegovia, ako vy, ale ja teda toto považujem za dosť poburujúce, kedy organizácia, ktorá robí takéto kvalitné štúdie nedostane možnosť ďalej fungovať a nepovažujem to férový spôsob boja za vašu vec. Takže ak teda máte vo svojom zákone aj dotácie pre združenia sprevádzajúce tehotné ženy, ja by som vás poprosil, pani predkladateľka, lebo to to je naozaj len elementárne vyjadrenie slušnosti, aby ste to preformulovali tak, aby dotácie dostali aj také organizácie, ktoré sú na opačnej strane názorového spektra aj Možnosť voľby. To je úplne elementárna slušnosť.
28. 9. 2021 10:30:55 - 10:35:36 40. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
68.
Ďakujem pekne. Tak ja budem pokračovať v čítaní odborných stanovísk. Tentokrát pôjdem, budem čítať z výskumu dostupnosť služieb reprodukčného zdravia na Slovensku, ktoré už spomínal kolega Miro Žiak zo Združenia možnosť voľby? To je združenie, že? Hej, dobre.
Budem čítať len niektoré veci, lebo je to dlhé, nechcem vás tu zahltiť informáciami alebo teda nechcem vám tu čítať niečo ako Zlaté stránky. No, takže. Cieľom výskumu bolo zistiť informačnú, fyzickú, geografickú a finančnú dostupnosť poskytovania legálnej a bezpečnej interrupcie na žiadosť ženy bez zdravotných indikácií. Dostupnosť informácie o poskytovaní postupoch a poplatkoch za bezpečnú a legálnu interrupciu je nízka. Na Slovensku neexistuje pre verejnosť dostupný kompletný a aktuálny zoznam zariadení, ktoré poskytujú legálnu interrupciu na žiadosť ženy. Zo 70 mapovaných zariadení 43 % poskytuje legálnu interrupciu na žiadosť ženy, 34 % odmieta poskytovať legálnu interrupciu a v 23 % nemožno určiť pre nedostatok alebo pre nekonzistentnosť informácií o danom zariadení.
Výskum ukázal, že v niektorých krajoch väčšina mapovaných zariadení odmieta poskytovať legálnu interrupciu a ženy musia opakovane cestovať viac ako 100 kilometrov do najbližšieho zariadenia, ktoré interrupcie poskytuje. Problematický je hlavne Prešovský kraj, kde z 11 mapovaných zariadení až 8 zariadení interrupciu odmieta poskytovať. Dostupnosť legálnej interrupcie je významne ovplyvnená odmietaním poskytnúť interrupciu a pričom toto odmietanie je uplatňované inštitucionálne, to znamená interrupciu odmieta poskytnúť celé zariadenie. Takýchto zariadení je na Slovensku 26. Z toho 27 % uvádza ako dôvod odmietania poskytnúť interrupciu z dôvodu náboženského alebo osobného presvedčenia, 19 % na základe rozhodnutia vedenia personálu, 23 % zariadení odmietlo povedať dôvod, 8 % odmietlo poskytlo interrupciu z dôvodu COVID-u a 23 % uviedlo iný dôvod, napríklad, že nemajú gynekológa, robia iba zo zdravotných dôvodov a podobne.
Jeden z uvádzaných dôvodov bolo aj odmietnutie poskytnúť legálnu interrupciu z dôvodu zmluvy o dodávke služieb praktickej výučby objednaných katolíckymi, či kresťanstvo presadzujúcimi univerzitami. Individuálne odmietanie poskytovať interrupciu alebo iné služby reprodukčného zdravia je časté a tolerancia pomerne vysoká je vnímaná ako nárokovateľná. Zároveň však zazneli aj nesúhlasiace hlasy zo strany gynekológov, že ak máte niekto problém vykonávať čas povinností vyplývajúcich z daného odboru, máte ísť robiť iný odbor.
Stanovená maximálna a konečná cena za interrupcie 248,95 eur nariadením ministerstva zdravotníctva sa nie vždy dodržiava. Odhadovaná priemerná celková cena za legálnu interrupcia s dodatočnými poplatkami je 414 eur. Prepočítali sme odhadovanú priemernú cenu za legálnu interrupciu s dodatočnými poplatkami ako podiel disponibilného mesačného priemerného príjmu relevantných skupín jednotlivcov a domácností. Odhadovaná cena s poplatkami tvorí 58 % z mesačného disponibilného príjmu jednočlennej domácnosti, až 62 % disponibilného príjmu domácnosti s dvomi dospelými deťmi a dvoma závislými deťmi a 48 % priemernej nominálnej hrubej mzdy mladých žien vo veku 20 až 24 rokov.
No, nám sa zdá, že tých prekážok postúpiť interrupciu, keď žena naozaj chce je už teraz pomerne dosť a vy sa k nim snažíte pridávať ďalšie. Neviem, Janka, či môžem sľúbiť, ale môžem im sľúbiť, že my sa nebudeme snažiť v tomto volebnom období pre zachovanie zmieru o odstránenie tých, ktoré tam aktuálne sú. Či budeme? Či to nemám sľubovať? Nie. Ale keď nám vy sľúbite, že sme tu naposledy s interrupciami, tak ja Janku presvedčím, že aby sme ani my toto neskúšali.
28. 9. 2021 10:05:13 - 10:06:29 40. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
48.
Ďakujem. Najprv na kolegu Tarabu a kolegyňu Andrejuvovú. Ja som hovoril tom, že ja som za systematickú pomoc a keď niekomu dáte jednorazovo niečo, tak to je síce pekné, ale teda so systematickosťou to nemá nič spoločné, takže hlavne o to mi ide, že keď už pomáhajme, tak systematicky.
Na pani Záborskú, no tú rodičovskú starostlivosť, no škoda, že ste sa neozvali, ja to mám napísané v paragrafovom znení, rátam to. Ak sa vám to podarí pretlačiť do druhého čítania, rád vám to podám, môžte to dať do svojho pozmeňujúceho návrhu a môžme, môžme to zaviesť.
To čo je reklama, musí byť jasné z toho zákona, takže to, že vám to vysvetlí niekto na klube, to, to pre aplikovateľnosť toho zákona nič neznamená. Som rád, že ste mi povedali, že teda 1,8 mil. plus pár miliónikov, takže, keď to spočítame, už sme skoro pri tých 18, takže budem rád, keď to, keď pomôžeme všetkým, všetkým osamelým ženám.
Peter Kremský, neviem teda, či si reagoval na mňa, ale ak si reagoval na mňa, tak ja by som ťa poprosil, aby si mi povedal, že kde som ja pani predkladateľku urážal, lebo ja si toho nie som vedomý.
No a k pánovi poslancovi Mizíkovi, škoda, že tu nie je, vy ste naozaj môj obľúbený poslanec, ja sa normálne, že teším, keď vy vystupujete, lebo to je vždy zážitok.
28. 9. 2021 9:40:59 - 9:49:19 40. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem pekne za slovo.
Pani navrhovateľka, ja som vás chcel najprv za niečo pochváliť a ja som niekde počul a dúfam, že mi to potvrdíte alebo vyvrátite, že vraj v tom zákone by malo byť aj premenovanie materskej dovolenky na rodičovskú starostlivosť. Za to som vás chcel pochváliť, lebo to sme navrhovali aj my a teda dúfal som, že to tam naozaj nájdem a ja som si to včera večer a dneska pozeral a som to nenašiel. Tak mi, aspoň tu potom mi povedzte, či to tu ste tiež mali v úmysle alebo nie a aspoň teda niečo, čo aj liberálne kruhy by privítali alebo teda by privítali aj otcovia tých detí, či sa tam nachádza alebo nie, no. Tak ak tam toto neni, tak moc vás chváliť teda nemám za čo a ja sa budem venovať len tej finančnej veci, keďže nie je tajomstvo, že toto neni moja nejaká srdcová téma. Ja sa teda skôr tým finančným veciam a dávkam, sa, s tými sa zaoberám, tak ja potom nechám prehovoriť odborníkov a teda prečítam aj niečo odborné. Tak ja len k tej finančnej a teda konkrétne k tomu osobitnému príspevku pri narodení ťažko postihnutého dieťaťa.
Je to pekné dávať peniaze deťom, je pekné dávať peniaze rodinám, aj veľmi pekné dávať peniaze ťažko postihnutým deťom alebo teda rodinám, ktoré majú ťažko postihnuté deti, ale musím zopakovať tú otázku. Čo im pomôže jednorazová suma? To je jedno, či je to 100, 200, či je to 3 000, či je to 4 000. Nepamätám si presne, ale mám taký dojem, že až tri štvrtiny matiek, ktorým sa narodí postihnuté dieťa, nakoniec skončia s tým dieťaťom samé ako osamelé matky. Asi polovica osamelých matiek a tých osamelých rodín je asi 150, je asi 200-tisíc, z toho matky sú 150-tisíc, asi 50 % z nich žije v chudobe. Nedostávajú častokrát od toho partnera svojho bývalého ani len výživné a náhradné výživné je okolo 32 euro. Povedzte, prečo tam napríklad neni riešenie osamelých rodín celkovo? To by skutočne pomohlo tým ženám. My sme a inak by ma veľmi zaujímalo, lebo som to nenašiel, žiaľ, v tej doložke, že koľko má toto stáť. No a teraz ste hovorili, že máte súhlas ministerstva financií a ministerstva práce, mňa by to naozaj skutočne zaujímalo, koľko má toto stáť, čo ste vy navrhli, lebo keby ste chceli systematicky pomôcť všetkým osamelým rodinám a zvýšili by ste to náhradné výživné na štvornásobok, čo by ich nespasilo, ale teda bolo by to pre nich že významná pomoc, tak by to stálo ročne 18 miliónov eur. Blbých 18 miliónov eur. My tu míňame peniaze na veci, ako je očkovacia, ako je očkovacia lotéria, ale pre osamelé rodiny sa nenájde blbých 18 miliónov eur ročne.
No a teraz by som teda rád prečítal nejaké odborné veci. Začnem vyjadrením Ženských kruhov, čo je mimovládna organizácia. To vyjadrenie ste si mohli nájsť na Facebooku, nútiť ženy chodiť štyri dni s mŕtvym plodom nie je ľudské. Zavádzanie povinnosti časových lehôt WHO označuje za jeden zo spôsobov, ako sťažiť ženám dostupnosť bezpečnej interrupcie. Okrem iného takéto lehoty podceňujú a spochybňujú schopnosť žien robiť autonómne rozhodnutia. Vytvárajú ďalšiu prekážku a zbytočnú psychickú záťaž napríklad pre týrané ženy alebo ženy, ktorých tehotenstvo vzniklo v dôsledku násilia. Predlžovanie alebo vytváranie nových časových lehôt je navyše retrogresívnym (povedané so smiechom) opatrením, pardon, to je slovo, ktoré mi do teraz nebolo známe, v oblasti ľudských práv, ktoré sú v medzinárodnom práve zakázané. Na Slovensku by sme mali preto viesť diskusie nie o predlžovaní čakacích lehôt, ale o ich úplnom odstránení.
Anna Záborská v navrhovanej novele, ktorú nazvala o pomoci tehotným ženám, navrhuje zvýšiť čakaciu lehotu zo súčasných 48 na 96 hodín. To však nie je všetko. V súčasnosti sa 48-hodinová čakacia lehota vzťahuje iba na umelé prerušenie tehotenstva do 12. týždňa a na žiadosť ženy. Nevzťahuje sa teda na zákroky zo zdravotných dôvodov, zamĺknuté potraty, úmrtia plodu v maternici bez ohľadu na štádium tehotenstva. Táto navrhovaná novela zákona ruší a čakaciu lehotu 96 hodín bude vyžadovať vo všetkých prípadoch umelého ukončenia tehotenstva s výnimkou, ak nejde o bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života ženy.
Čo to znamená v praxi? Všetky ženy v akomkoľvek štádiu tehotenstva, teda aj po 12. týždni, ktoré budú postupovať ukončenie tehotenstva, napríklad z dôvodu úmrtia plodu v maternici, zamĺknutého potratu alebo vážneho poškodenia plodu, bude musieť na vykonanie zákroku povinne čakať štyri dni po odoslaní hlásenia lekárom. Výnimku budú mať podľa zákona iba tie tehotné ženy, ktorých zdravie alebo život budú v bezprostrednom ohrození. Je teda možné, že niektorým ženám vykonajú zákrok skôr ako po uplynutí 96 hodín, ale iba v prípade, že sa im rozvinie napríklad silná infekcia, ktorá bude ohrozovať ich zdravie či život, alebo budú masívne krvácať. Až vtedy bude môcť zdravotnícky personál poskytnúť žene zdravotnú starostlivosť v súlade so zákonom. To, že niektoré ženy v dôsledku toho prídu o maternicu, že pre iné to bude traumatizujúci zážitok a niektoré môžu aj zomrieť ako Savita, ako Savita Halappanavar v Írsku, prepáčte, už zákon nerieši. Takýto prístup je krutý a neľudský a je iróniou, že sa dostal do návrhu zákona, ktorý ide na prejednávanie do parlamentu pod názvom o pomoci tehotným ženám.
Môj dôvetok. Pani navrhovateľka, je tu cítiť, že medzi vami a Jankou nie je nejaký vrúcny vzťah, ale ak by ste chceli naozaj riešiť pomoc tehotným ženám, ja by som napríklad privítal, keby sme spoločne priniesli do tohto pléna zákon o partnerskom spolužití a pomoci tehotným ženám. Ja som si istý, že ak obe strany prejavia aspoň trošku snahu, tak dokážeme pomôcť všetkým a dokážeme presadiť aj niečo z toho, čo chceme my a aj niečo z toho, čo chcete vy, keď to bude mať ratio. Nevidel som takúto snahu a možno by ste si tu nemuseli pinkať, keby ste to, čo predkladáte, aj mali vôbec nejakú snahu odkonzultovať s nami alebo teda konkrétne s Jankou.
Prečítam ešte niekoľko bodov z jej blogu. Konkrétne opäť k predĺženiu lehoty na rozmyslenie pred postúpením interrupcie. No, ako tu už bolo povedané, keby ženy, keby nebolo poslancov v parlamente, ženy by zrejme nepremýšľali. Neviem, prečo si myslíte, že vy musíte premýšľať za tie ženy, či ony sa nevedia rozhodovať samé o vlastnom tele. Prínos predkladateľov je v tom, že tým zvyšujú šancu, že žena prešvihne termín, kedy ešte môže interrupciu podstúpiť. To znamená, že chcú, aby zúfalá žena radšej ostala tehotná a mala ešte väčšiu traumu z tehotenstva.
Zákaz reklamy. S týmto bodom sme mali problém aj pred tým a stále ho máme, pretože nevieme poriadne povedať, čo to je reklama na interrupcie. Nevieme ani poriadne povedať, kedy robí ústavný činiteľ reklamu a kedy nie. Ja som osobne nevidel reklamu na interrupcie, ani Janka, ako píše v blogu, a bojím sa, že vy si, pod týmto zákazom reklamy si vlastne predstavujete, že chcete úplne zakázať ženy informovať o legálnych možnostiach. No a ten zvyšok, to už tu aj bolo povedané alebo zrejme to povie ešte Janka. Možno ešte vystúpim aj neskôr.
Ďakujem.
28. 9. 2021 9:04:12 - 9:06:33 40. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
(Rečník sa obrátil na pani navrhovateľku: "Ešte kartičku vám vrátim, nech sa páči.".)
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 665. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
No, žiaľ, mám pocit, že tento zákon ale nespĺňa to, čo je deklarované, nespĺňa pomoc ženám. Preto v zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona vráti jeho navrhovateľovi na dopracovanie.
V prípade neschválenia tohto procedurálneho návrhu navrhujem, aby sa Národná rada uzniesla, že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona. V prípade, že sa Národná rada rozhodne prerokovať návrh zákona v druhom čítaní, v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 695 zo 6. septembra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre sociálne veci, výbor pre zdravotníctvo a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do tridsiatich dní a v gestorskom výbore do tridsaťdva dní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu, do ktorej sa hlásim ako druhý.
25. 7. 2021 1:16:25 - 1:18:25 35. schôdza NR SR - 2.deň - C. noc 2 Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Najprv budem reagovať na kolegov tuto z Republiky, hlavne na pána Suju. Ja som úplne korektne na začiatku povedal, ja to vôbec netajím, že tá dohoda je taká, že cez prvé čítanie to pustíme. Takže ako nemusíte, nemusíte tuná teraz akože vytvárať nejaký dojem, že sa bijeme do pŕs. Tá dohoda je taká, že to pustíme cez prvé čítanie. A áno, proste, kritizujem ten proces, takéto niečo by nemalo ísť vôbec ako poslanecký návrh. Malo by to prejsť MPK a mala by byť o tom niekoľkomesačná debata a mal ísť nejaký slušne vyladený návrh, na ktorom je spoločná dohoda až do parlamentu. Takže áno, toto je že veľmi zlé a treba to otvorene pomenovať, že takto sa to jednoducho robiť nemá.
Ku kolegovi Milošovi Svrčekovi hlavne teraz sa zamieram na tú DPH a tie vratky. To je také celkom vtipné s tými vratkami, lebo aj Štefan Holý tvrdí niečo také ako si hovoril ty. Ale keď sa pozrieš do toho výpočtového hárku, tak tam ste si to zarátali ten výpadok aj s tými vratkami. Takže tam je to správne. Takže je to tak ako celý čas tvrdím ja. Áno, je tam prenesený, je tam prenesená jedna daňová povinnosť. Lenže aj tak to je úplne jedno od koho sa to prenáša kam. Na konci je 5-percentná DPH, ale na začiatku tú tehlu niekto kúpil s 20-percentnou DPH. Takže keď máš jednoducho nižšiu, nižšiu daň na výstupe ako si mal na vstupe, tak niekto si v tom reťazci bude pýtať vratku. Keď si to pýta už nejaký stavbár niekde a ten potom zanikne alebo niečo, niečo sa stane, tak tam môžu byť neupravené vratky. A napríklad jedna úplne zo štandardných vecí, proti ktorým sa veľmi ťažko bojuje, že pri týchto výstavbách, tak ty si vlastne kumuluješ náklady... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
25. 7. 2021 0:55:20 - 1:05:48 35. schôdza NR SR - 2.deň - C. noc 2 Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
... ministerstvo spravodlivosti, máme to prerokované s ministerstvom financií, nikto nemá námietky, malo by to formu obchodnej spoločnosti, využili by sme existujúce obchodné spoločnosti, bola by to akciová spoločnosť, ktorá má, ktorá bude mať prívlastok REIT a na základe tohto prívlastku bude mať nejaké výhody a nejaké nevýhody a hlavne sa bude môcť venovať len nehnuteľnostiam. A bola by povinne kótovaná, kótovaná na burze. Je to pomerne jednoduchý koncept, ktorý by vám veľmi pomohol, súhlasil s tým aj teda Štefan Holý so svojim tímom a teda ja som si myslel, že keď to ste to ten mesiac teda voľačo ste tam pomenili máličko, čiže už nám doručíte aj nejaký návrh, taká bola dohoda, mrzí ma teda, že ste ten návrh zatiaľ nenapísali a je to teda tiež jedna z našich podmienok, že aby sme mohli pokračovať v tomto legislatívnom procese, tak už o tom viete, už vám to bolo povedané, teraz to hovoríme aj verejne.
No a taká tá posledná poznámka je ku výpočtu tých finančných dopadov. No ty si Miloš hovoril, že to bude mať pozitívny dopad. No vy ste nám doručili teda Excel, ktorý sme si vypýtali, odvtedy sme sa nestretli, tak aj keď to Štefan Holý bude pozerať zo záznamu, tak Štefan, nevyzerá to veľmi dobre a pôjdem od tých jednoduchších problémov.
Vy tam rátate napríklad, že vašim plusom bude DPH-čka z titulu zvýšenej spotreby. Vy rátate, že tých 10 až 15 tisíc ľudí, ktorí teda alebo rodín, ktoré pôjdu do toho nájomného, štátom garantovaného nájomného bývania, tak budú tam platiť to nájomné, budú tam platiť energie a z toho ste vypočítali DPH-čku a to ste si dali do plusov. No len tí ľudia doteraz nežili na ulici, oni aj doteraz niekde, niekde bývali, oni aj doteraz platili nejaký nájom, takže tam nevznikne žiadna nová spotreba a príjem z titulu zvýšenej spotreby je nula. Takže zle ste to jednoducho zarátali.
A ďalej rátate si do plusov, že a toto bude teda pomerne veľká plusová položka v tom vašom výpočte, daň z príjmu developerov. Vy ste si tam do toho modelu dali, že cena, za ktorú postavíte meter toho nájomného bývania, je nejakých 1400, 1500 euro a vy ste vychádzali z nejakého cenového modelu, povedzme, že to môže byť, možno sa tam môžme handrkovať o tom, či to nebude o nejakú stovku viac kvôli stavebnému pozemku, ale dobre môže byť. Zobrali ste nejakú predajnú cenu, tú ste zobrali z NBS-ky okolo 2200 a ste si, ste si spravili, že 2200 mínus 1400, rozdiel je nejakých 700 niečo a z toho ste vypočítali 21 percent, a že toto bude daň z príjmu developerov, ktorá je plusom vášho modelu. No len keď sa pozriete na FinStat, že asi akú daň z príjmov voči svojim tržbám platia developeri, tak zistíte, že to neni 21 percent, ale je to v priemere tri a pol percenta. Myslieť si, že práve developeri, ktorí budú dodávať štátom nájomné bývanie, budú teda podstatne ziskovejší, je predpoklad, ktorý zrejme nie je založený na realite.
Ďalej ste tam dali príjem z titulu novovzniknutých pracovných miest, kde ste predpokladali, že keď postavíte 10 tisíc bytov, tak okolo tých bytov vzniknú aj nejaké kaviarne, obchody a neviem čo všetko a nejak ste vypočítali, že, že to bude 1600 nových pracovných miest, ktoré vzniknú a vypočítali ste, že 1600 ľudí bude zarábať nejakú priemernú mzdu a z tej priemernej mzdy budú platiť dane a odvody a toto ste si dali do plusov. No len to opäť nefunguje tak, že vy vytvoríte pracovné miesto a automaticky vám príde človek, ktorý predtým nepracoval a on zrazu začne byť prínosom pre tú spoločnosť.
Ono máme alebo máme pomerne veľa krajov, kde máme viac pracovných miest voľných, ako je nezamestnaných. To znamená, že my nevieme nájsť ľudí, ktorí zaplnia tie voľné pracovné miesta a ak vy budete chcieť do tých kaviarní niekoho nájsť, tak to bude človek, ktorý odíde z iného pracovného miesta. To znamená, že zarátať si 1600 novovzniknutých pracovných miest určite nie je správne a treba to, treba to nejak zreálniť.
Ďalšia vec, s ktorou ste nerátali, je nárast cien. Určite nie je pre nikoho z vás, z vás prekvapením alebo teda čítate noviny všetci, takže viete, že drevo narástlo najprv asi o dvesto percent, potom síce o niečo kleslo, ale cena je stále vyššia asi o sto percent oproti cene, ktorá bola pred pár mesiacmi a to je iba jeden z príkladov. Rástli v podstate všetky materiály, takže aj železo napríklad áno. Takže musíte tam rátať aj s nejakým nárastom cien. Taktiež vy ste si dali do toho modelu, že, že tých 15 tisíc bytov ročne bude stavať nejaký počet robotníkov a ten počet robotníkov, že ich príjem opäť bude plusom pre ten váš model. No len ono ani tých robotníkov nezvesíte z hrušky. Mne napríklad ja som sa teraz sťahoval, mne ten developer, od ktorého sme to kupovali, meškal s kolaudáciou dva roky a meškal preto, lebo jednoducho nemal ľudí hej. Tam bola polovica ľudí na tej stavbe ako tam mala byť a preto meškal a vy máte len dve možnosti. Buď tých ľudí preplatíte a opäť sa vám zvýšia vstupné náklady alebo to jednoducho nepostavíte a budete čakať a nebude to 15 tisíc bytov ročne, ale bude to ja neviem možnože štvrtina hej. No takže opäť cena práce, keď chcete stavať o 15 tisíc, teda, keď chcete 15 tisíc bytov ročne do tohto dať, tak to bude celkom problém.
Ďalšia vec. Ročne sa u nás postaví asi 20 tisíc bytov. Vy chcete, to je, to sú, to sú byty na komerčné bývanie, ktoré si, ktoré, ktoré predávajú tí developeri a kupujú si ich ľudia úplne klasicky. Keď vy chcete 15 tisíc bytov ročne vykúpiť, tak to znamená, že vy stiahnete z trhu pomerne veľkú časť z toho, čo sa dneska postaví, lebo určite to nebude tak, že vy postavíte o 15 tisíc bytov viac. To, to, to nebudú len byty, ktoré by bez toho, ktoré by, ktoré by nevznikli. To bude mať dva efekty.
Prvý efekt bude, že vy vlastne vytvoríte dopyt po tých bytoch pomerne veľký, čo samozrejme spôsobí to, že cena tých bytov ešte vzrastie. A ale ak sa vám aj podarí postaviť alebo ak by ste aj tak zefektívnili ten stavebný zákon na územné konanie, že by sa tých 20 tisíc bytov to zvýšilo na 30 tisíc bytov napríklad ročne postavených, tak stane sa to, že vy potrebujete o polovicu viacej stavebných robotníkov ako dneska sú v tom stavebníctve v tomto, v tomto komerčnom a ja netuším, kde ich chcete nájsť. To bude pomerne že veľký problém. Takže vznikne kanibalizácia či už na bytoch, či už na stavebných robotníkoch a to je ten posledný problém a to je ten príspevok na nájomné bývanie. No vy tam rátate, že každý jeden zamestnávateľ bude teraz taký grant, že keď ja za ním prídem ako zamestnanec a poviem mu, že chcem príspevok na nájomné bývanie, tak on mi povie, super nápad, tu máš 360 eur a že budú to peniaze navyše k tvojmu platu. Ja neviem, keby tu bol Boris, tak ja asi za ním teraz idem, že prosím ťa, daj mi 360 eur. Hej ako myslíte, že by mi to dal a neznížil by mi o to príjem? No samozrejme, že všetci to budú robiť tak, že sa o toto zníži ten príjem toho, toho zamestnanca a bude to iná situa, tak možno mu to nezníži o 360, ale mu to zníži o, o 300 a bude to ... (Nezrozumiteľne vylovené.) situácia, lebo on má o niečo viac peňazí a ten zamestnávateľ z toho nebude platiť dane a odvody. Takže tam bude, tam bude výpadok práveže na, výpadok práveže na dani z príjmu a na odvodoch. No keď to všetko zrátate také tie, také tie zreálňujúce faktory, tak nie je to plusové.
Takže ako zvykne kolega Pčolinský hovoriť, chce to širšiu odbornú diskusiu o tomto návrhu a ja som bol prekvapený, keď si išiel do tých podrobností, lebo ako sa hovorí, keď nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič, takže dohoda je, že to teraz prejde cez prvé čítanie, ale naozaj to chce širšiu odbornú diskusiu. Ďakujem.
25. 7. 2021 0:37:08 - 1:05:39 35. schôdza NR SR - 2.deň - C. noc 2 Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne za slovo. Vážení kolegovia, aj keď v tomto poskromnom počte, tak poďme si niečo povedať o nájomnom bývaní. Všetci chceme nájomné bývanie. Asi každá jedna strana sme to mali vo volebnom programe a otázne teraz je, ako sa k tomu cieľu dopracovať. Cesty k cieľu môžu byť rôznorodé. Dokonca niekedy aj úplne protichodné. Pomôžem si príkladom parkovacou politikou. Ako iste viete v Bratislave sa konečne zavádza parkovacie politika. Hlavné mesto na to ide spôsobom, že platia všetci. Petržalka ide na to spôsobom, že platia len nerezidenti. Teda tí, ktorí tam nemajú trvalé bydlisko. Sú to dva úplne rozdielne prístupy, ktoré ale majú ten istý ciel a teda smerujú k rovnakému cieľu. Kolegovia zo SME - RODINA predstavili návrh zákona a teda koncept, ktorý je teda pomerne inovatívny a keď kolega Svrček hovoril o rôznych modeloch zo zahraničia, tak neviem o tom, že takých model by použili niekde v zahraničí. Myslím, že Štefan Holý, teda podpredseda vlády, ktorý tento návrh pripravoval, tak aj hovoril, že ide o unikátny koncept, ktorý bol inšpirovaný rôzne, ale takto sa to nikde nerealizovalo a to samozrejme otvára prirodzene otvára rôzne otázky a stále a čím viac o tom diskutujeme, už sme tomu venovali niekoľko desiatok hodín, tak tých otázok , stále sa generujú nejaké nové a nové. Určite by si to zaslúžilo dlhšiu a podrobnú debatu preto ma veľmi mrzí, že o tomto extrémne dôležitom zákone rokujeme v júli v nedeľu o 0.40 hod. ani len tvorca zákona tu nie je. Je tu teda len Miloš, ktorý to predkladá a tak isto ma mrzí, že to ide ako poslanecký zákon, poslanecký návrh bez predchádzajúceho NPK. My si uvedomujeme, že tento záväzok stavať nájomné byty máme v programovom vyhlásení vlády. Nakoniec sme teda súhlasili s tým, že ide tento návrh ako poslanecký avšak zároveň na tomto mieste deklarujem dohodu z koaličnej rady, že ďalší legislatívny postup tohto návrhu je podmienený, že teraz po prvom čítaní prebehne dvojtýždňové medzirezortné pripomienkové konanie a všetky sporné body budú vyriešené.
Teraz k samotnému návrhu. Deklarovaným cieľom je dostupné nájomné bývanie, lacnejšie ako keď si človek zoberie hypotéku. Toto nájomné bývanie ako už bolo povedané majú realizovať investičné fondy, ktoré budú vykupovať byty od developerov a štát im bude garantovať za
a) plnú obsadenosť
b) platobnú schopnosť nájomníkov a
c) nemennosť pravidiel po dobu 25 rokov, čo je investičný horizont takéhoto nájomného bytu.
Výška nájomného bytu...
===== ktoré budú vykupovať byty od developerov a štát im bude garantovať za a) plnú obsadenosť, b) platobnú schopnosť nájomníkov, d) nemennosť pravidiel po dobu 25 rokov čo je investičný horizont takéhoto nájomného bytu. Výška nájomného bude určená administratívne a aby to vraj celé fungovalo sú navrhnuté finančné stimuly a ja som konkrétne napočítal tri. Na obstaranie týchto nájomných bytov bude platiť nižšia DPH kolegovia navrhujú 5 percent, bytovky s nájomným bývaním budú tieto fondy odpisovať rýchlejšie ako sa odpisujú štandardné budovy čo je tiež finančný stimul lebo rýchlejšie to dostanete do nákladov a o to si znížite daňovú povinnosť a zamestnávatelia budú dávať svojim zamestnancom príspevky na bývanie na nájomné bývanie až do výšky 360 eur mesačne, ktoré nebudú podliehať daní ani odvodom. Ku predloženému konceptu mám niekoľko poznámok myslím si, že je ich je sedem alebo osem.
Po prvé, ku garantovanej cene nájmu. Hovoríte, že na nájomné bývanie bude mať nárok každý podľa stanovených podmienok, Miloš to niekoľkokrát spomenul dneska, avšak tie podmienky v tom zákone nie sú ani ste nám ich nereprezentovali. A takže tá otázka je, že že aké budú tie kritériá, kto tie byty dostane skôr, kto bude mať nárok na ten skorší okrem teda príjmového kritériá. Hovoríte, že cena má byť o 30 percent nižšia a že chcete postaviť tak 100 tisíc bytov teda zhruba 15 tisíc bytov ročne, to neviem či už tu zaznelo. Pýtam sa kto za týchto podmienok nebude chcieť nájomné bývanie? To z vás by nechcel nájomné bývanie ak má za takýto nájomný byt platiť menej ako platí za hypotéku alebo ako platí platí vo svojom komerčnom bývaní teda v tom komerčnom nájme. Neviem lebo ty by si nechcel také bývanie? Keď sa pôjdete spýtať niekoho či, či nechce bicykel zadarmo alebo teda či chce bicykel zadarmo, tak každý vám povie, že chce bicykel zadarmo, to je samozrejme, že ten dopyt bude veľký. Keď však všetci budeme bývať v nájomnom bývaní, tak kto bude bývať v tom komerčnom bývaní. Aká bude cena toho komerčného bývania keď tam teda nikto nebude keď to teda priťahujem za vlasy. Od, od akej ceny potom bude to tá cena toho štátom garantovaného nájomného o 30 percent nižšia? Čo nám spôsobí s cenou nájmov keď zrazu vznikne 100 tisíc bytov s nejakým administratívne stanoveným nižším nájmom? Preto jedna zo zásadných pripomienok, ktoré sme už vám odovzdali je, že treba riadne prediskutovať spôsob výpočtu týchto garantovaných cien a cenové mapy, z ktorých sa vychádzalo. Taktiež vás tieto poprosím zverejniť čo je požiadavka na, ktorú zatiaľ Štefan Holý s tímom nejako veľmi nereagoval.
Námietka by mohla byť, že nie teda úplne všetci budú mať nárok ale teda tie teda, teda určíme kto bude, kto bude skôr ale len 100 tisíc bude tých bytov ale, že to je ten cieľ, tak potom sa pýtam, že kto bude tých 100 tisíc šťastlivcov lebo ak to dáme tak, že kto prv príde ten prv melie ako nám bolo povedané, tak to samozrejme vytvára priestor na pomerne veľkú netransparentnosť a pomerne veľkú korupciu. Našou zásadnou pripomienkou bolo, že musíme si naozaj povedať pre koho konkrétne ideme stavať byty, koľko tých bytov a kde presne. Nemôže to byť také monumentálne a, že 100 tisíc bytov ale musí to byť skutočne rozfázované. Keď vieme, že Volkswagen potrebuje dneska 10 tisíc bytov do 50 kilometrov od závodu, ktoré sme im už sľúbili, ale napríklad potrebujeme 3 tisíc bytov pre policajtov, pre sestričky v nemocniciach tak máme úplne presne definovaný dopyt na možno prvých 15 tisíc bytov aj s nejakými lokalitami. Keď im urobíme keď tým ľuďom umožníme tam bývať, tí ľudia opustia svoje terajšie bydliská kde možno platia komerčné nájomné, tak budeme môcť vyhodnotiť čo sa stalo napríklad s cenou toho komerčného nájomného. Lebo keď hodíte na trh zrazu 15 tisíc voľných bytov, 15 tisíc ľudí sa presťahovalo do štátom garantovaného bývania nájomného, tak samozrejme s tou cenu komerčnou to niečo spraví. A potom si to môžte vyhodnotiť a opäť si povedať, že či vieme stavať aj ďalšie nájomné byty s tým, že vieme garantovať nižšie nájomné v takomto bývaní.
Druhá poznámka je na poskytovateľa tohto nájomného bývania. Pokiaľ ponúkame finančné stimuly a teda narátal som tie tri 5 % DPH, skoršie odpisy a ten príspevok zamestnávateľa tak prečo budú tieto stimuly požívať len vybrané investičné fondy. Prečo napríklad hocijaký developer alebo prečo napríklad môj sused, ktorá prenajíma byt a prečo hlavne len tých len na tých 100 tisíc bytov budeme poskytovať tieto finančné výhody. Nie je to selektívne a diskriminačné? Keby bola tá výhoda daná každému s nájomnou zmluvou napríklad, že by to bolo vo forme nejakej daňovo-odvodovo-odpočítateľnej položky alebo čo by si s tým mal nejaký voucher na toto nájomné bývanie, pre každého kto, kto príde s nájomnou zmluvou, tak by zrazu boli prenajímatelia motivovaní, aby nahlasovali, že prenajímajú byt čo teraz ako isto viete má prenajímateľ povinnosť hlásiť finančnej správe teda daňovému úradu ale všetci vedia, že obrovské množstvo prenajímateľov to jednoducho nerobí a nerobí to preto lebo je to zdaniteľný príjem a ak to robí, tak potom by ešte mali platiť aj, aj zdravotný odvod. Takže veľká časť týchto nájmov je, je v čiernom je teda v šedej zóne čo samozrejme spôsobuje úniky na dani. Ale keby sme to urobili tak, že nárok na podporu by mal každý s platnou nájomnou zmluvou, zrazu by už tí nájomcovia začali tie zmluvy pýtať, lebo bez tej nájomnej zmluvy by ten nárok nemali. Takto by sme nevedeli vyriešiť nájomné bývanie nejakým spôsobom? Ja si myslím, že aj áno.
Trh by si sám našiel nejaké ekvilibrium, že kam by sa pohla cena toho, toho komerčného trhového nájmu keby sme zrazu takto začali podporovať ľudí, ktorí majú platnú nájomnú zmluvu. Tretia poznámka je k počtu tých finančných stimulov. Narátal som teda tri a pýtam sa či to nie je málo prečo ich nie je päť alebo desať a či by to nemohlo byť spravené tak, že by stačil napríklad jeden finančný stimul. Či by to nebolo aj podstatne prehľadnejšie a kontrolovateľnejšie. Keby sme si mali vybrať my tak ako som hovoril, ide o daňovo-odvodovo-odpočítateľnú položku, ktorá by možno bola mohla byť robená vo forme negatívnej dane z príjmu, takže by ste z toho mali aj taký voucher na nájomné bývanie, kto zarába málo tak by ešte dostal navyše nejaký casch. S čím máme ale zásadný problém je tá znížená DPH na tých 5 percent lebo viete keď budete mať developera, ktorý bude mať dva developérske projekty jeden bude mať zaradený do tejto schémy garantovaného nájomného bývania a druhý bude mať komerčný, tak on bude mať prirodzenú, kolegovia neviem či sa bavíte o nájomnom bývaní ale ak nie tak by ste mohli možno sa ísť baviť von. Dobre, ďakujem. Ak bude mať teda dva developérske projekty a jeden bude mať zaradený do teda projektu štátom garantovaného nájomného bývania a druhý nie, tak každý šikovný slovenský stavebný developer a bude mať tendenciu presúvať viac nákladov na tú firmu kde bude mať tú nižšiu DPH a týmto spôsobom nám môžu vzniknúť veľké daňové úniky čo ide absolútne v protiklade s našou snahou znižovať tú daňovú medzeru a znižovať úniky na dani na dani z pridanej hodnoty. A tu by som rád pripomenul, že dokonca stavebníctvo a bolo vyhodnotené je JP v roku 2019 ako sektor s najvyššou daňovou medzerou kde sa dohaduje, že až cez 50 percent DPH, z ktorej by mala byť vybratá tak unikne. Týmto spôsobom optimalizujú všetko čo sa dá a týmto spôsobom by sme otvorili obrovské okno na ďalšie úniky na dani z pridanej hodnoty. A s týmto máme, že zásadný problém.
Štvrtá poznámka smeruje k tej investičnej zmluve. V zákone máme, že štát garantuje udržateľnú zmluvu konkrétne tam je, že agentúra navrhne do tej zmluvy spôsob kompenzácie zvýšených nákladov agentúrou spôsobeného zmenou regulačného prostredia štátom. A ja sa pýtam, že aké konkrétne budú tie garancie? To naozaj dá tento parlament vláde bianco zmenku na schvaľovanie zmlúv, ktoré nás budú zaväzovať na 25 rokov dopredu? Tak to snáď nie. Takže tá zásadná pripomienka je, že ak to teda má ten model vyzerať takto, tak prílohou zákona musí byť návrh zmluvy a každú jednu zmluvu musíme mať zverejnenú, pripomienkovanú a musí ju schvaľovať Národná rada. Piata poznámka je, že nerozumieme účelu tých zmien v zákone o kolektívnom investovaní, už sme sa aj opakovane pýtali a nedostali sme na to odpovede. Nerozumieme prečo navrhujete, aby investičný fond mohol vstúpiť aj do takej realitnej spoločnosti, ktorý nemá väčšinu hlasovacích práv? Týmto spôsobom sa de facto tie finančné výhody, ktoré my všetci garantujeme a budeme ich platiť prenesú na súkromný subjekt nad, ktorým ani nemáme kontrolu a nehnuteľnosti v ňom budeme vlastniť iba čiastočne ak by to malo byť takto. Tak to snáď bude nejaký omyl asi v tom zákone. A dokonca na takéto, takéto nevlastnené spoločnosti majú tie investičné fondy týmto súkromným spoločnostiam majú poskytovať pôžičky až do hodnoty nehnuteľnosti. Tak to mi teda príde tiež trošku zvláštne. A šiesta poznámke je k právnej forme, ktorou ste sa vy v tom návrhu nezaoberali a tu odpoviem aj pánovi poslancovi Beluskému tak ako je to napísané sú to naozaj verejné špeciálne fondy nehnuteľností, čo je mimochodom unikát na Slovensku, ja ani neviem či niekde vo svete majú takto postavené takto postavený zákon, že by mali, že špeciálne fondy nehnuteľností. A je to úplne, že nefunkčné, na Slovensku sú neviem či tri možno tieto špeciálne fondy nehnuteľností. Lebo vy keď chcete fond špeciálny fond nehnuteľností tak si vy si musíte urobiť správcovskú spoločnosť a to je odpoveď pre vás. Áno, fond nehnuteľností nemá právnu subjektivitu a tá správcovská spoločnosť má. Takže ak hovoríte, že, že sem prídu veľké fondy tak to by som si naozaj pozrel ako nejaký blackrock príde na Slovensko, založí si tu správcovskú spoločnosť podľa slovenského práva a potom založí špeciálny fond nehnuteľností, to si tak akurát takže to si tak zaťukajú na čelo a otočia sa na opätku.
Toto je, že obrovská bariéra vstupu. Vy ste to neriešili čo v podstate Štefan Holý aj priznal na nejakých rokovaniach. Dá sa to ľahko vyriešiť, dá sa to vyriešiť cez zavedenie tzv. REIT-ov. REIT-y fungujú v Nemecku, v Británii vo viacerých európskych štátoch ale takou kolískou pre REIT-y je USA. REIT je vlastne tiež skrátka je to skratka pre realitný investičný trust. Máme to už predrokované s ministerstvom spravodlivosti, máme to prerokované s ministerstvom financií, nikto nemá námietky, malo by to formu obchodnej spoločnosti, využili by sme existujúce obchodné spoločnosti bola by to akciová spoločnosť, ktorá má, ktorá bude mať prívlastok REIT a na základe tohto prívlastku bude mať nejaké výhody a nejaké
=======
25. 7. 2021 0:37:08 - 1:05:39 35. schôdza NR SR - 2.deň - C. noc 2 Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cmorej, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne za slovo. Vážení kolegovia, aj keď v tomto poskromnom počte, tak poďme si niečo povedať o nájomnom bývaní. Všetci chceme nájomné bývanie. Asi každá jedna strana sme to mali vo volebnom programe a otázne teraz je, ako sa k tomu cieľu dopracovať. Cesty k cieľu môžu byť rôznorodé. Dokonca niekedy aj úplne protichodné. Pomôžem si príkladom parkovacou politikou. Ako iste viete v Bratislave sa konečne zavádza parkovacie politika. Hlavné mesto na to ide spôsobom, že platia všetci. Petržalka ide na to spôsobom, že platia len nerezidenti. Teda tí, ktorí tam nemajú trvalé bydlisko. Sú to dva úplne rozdielne prístupy, ktoré ale majú ten istý ciel a teda smerujú k rovnakému cieľu. Kolegovia zo SME - RODINA predstavili návrh zákona a teda koncept, ktorý je teda pomerne inovatívny a keď kolega Svrček hovoril o rôznych modeloch zo zahraničia, tak neviem o tom, že takých model by použili niekde v zahraničí. Myslím, že Štefan Holý, teda podpredseda vlády, ktorý tento návrh pripravoval, tak aj hovoril, že ide o unikátny koncept, ktorý bol inšpirovaný rôzne, ale takto sa to nikde nerealizovalo a to samozrejme otvára prirodzene otvára rôzne otázky a stále a čím viac o tom diskutujeme, už sme tomu venovali niekoľko desiatok hodín, tak tých otázok , stále sa generujú nejaké nové a nové. Určite by si to zaslúžilo dlhšiu a podrobnú debatu preto ma veľmi mrzí, že o tomto extrémne dôležitom zákone rokujeme v júli v nedeľu o 0.40 hod. ani len tvorca zákona tu nie je. Je tu teda len Miloš, ktorý to predkladá a tak isto ma mrzí, že to ide ako poslanecký zákon, poslanecký návrh bez predchádzajúceho NPK. My si uvedomujeme, že tento záväzok stavať nájomné byty máme v programovom vyhlásení vlády. Nakoniec sme teda súhlasili s tým, že ide tento návrh ako poslanecký avšak zároveň na tomto mieste deklarujem dohodu z koaličnej rady, že ďalší legislatívny postup tohto návrhu je podmienený, že teraz po prvom čítaní prebehne dvojtýždňové medzirezortné pripomienkové konanie a všetky sporné body budú vyriešené.
Teraz k samotnému návrhu. Deklarovaným cieľom je dostupné nájomné bývanie, lacnejšie ako keď si človek zoberie hypotéku. Toto nájomné bývanie ako už bolo povedané majú realizovať investičné fondy, ktoré budú vykupovať byty od developerov a štát im bude garantovať za
a) plnú obsadenosť
b) platobnú schopnosť nájomníkov a
c) nemennosť pravidiel po dobu 25 rokov, čo je investičný horizont takéhoto nájomného bytu.
Výška nájomného bytu...
===== ktoré budú vykupovať byty od developerov a štát im bude garantovať za a) plnú obsadenosť, b) platobnú schopnosť nájomníkov, d) nemennosť pravidiel po dobu 25 rokov čo je investičný horizont takéhoto nájomného bytu. Výška nájomného bude určená administratívne a aby to vraj celé fungovalo sú navrhnuté finančné stimuly a ja som konkrétne napočítal tri. Na obstaranie týchto nájomných bytov bude platiť nižšia DPH kolegovia navrhujú 5 percent, bytovky s nájomným bývaním budú tieto fondy odpisovať rýchlejšie ako sa odpisujú štandardné budovy čo je tiež finančný stimul lebo rýchlejšie to dostanete do nákladov a o to si znížite daňovú povinnosť a zamestnávatelia budú dávať svojim zamestnancom príspevky na bývanie na nájomné bývanie až do výšky 360 eur mesačne, ktoré nebudú podliehať daní ani odvodom. Ku predloženému konceptu mám niekoľko poznámok myslím si, že je ich je sedem alebo osem.
Po prvé, ku garantovanej cene nájmu. Hovoríte, že na nájomné bývanie bude mať nárok každý podľa stanovených podmienok, Miloš to niekoľkokrát spomenul dneska, avšak tie podmienky v tom zákone nie sú ani ste nám ich nereprezentovali. A takže tá otázka je, že že aké budú tie kritériá, kto tie byty dostane skôr, kto bude mať nárok na ten skorší okrem teda príjmového kritériá. Hovoríte, že cena má byť o 30 percent nižšia a že chcete postaviť tak 100 tisíc bytov teda zhruba 15 tisíc bytov ročne, to neviem či už tu zaznelo. Pýtam sa kto za týchto podmienok nebude chcieť nájomné bývanie? To z vás by nechcel nájomné bývanie ak má za takýto nájomný byt platiť menej ako platí za hypotéku alebo ako platí platí vo svojom komerčnom bývaní teda v tom komerčnom nájme. Neviem lebo ty by si nechcel také bývanie? Keď sa pôjdete spýtať niekoho či, či nechce bicykel zadarmo alebo teda či chce bicykel zadarmo, tak každý vám povie, že chce bicykel zadarmo, to je samozrejme, že ten dopyt bude veľký. Keď však všetci budeme bývať v nájomnom bývaní, tak kto bude bývať v tom komerčnom bývaní. Aká bude cena toho komerčného bývania keď tam teda nikto nebude keď to teda priťahujem za vlasy. Od, od akej ceny potom bude to tá cena toho štátom garantovaného nájomného o 30 percent nižšia? Čo nám spôsobí s cenou nájmov keď zrazu vznikne 100 tisíc bytov s nejakým administratívne stanoveným nižším nájmom? Preto jedna zo zásadných pripomienok, ktoré sme už vám odovzdali je, že treba riadne prediskutovať spôsob výpočtu týchto garantovaných cien a cenové mapy, z ktorých sa vychádzalo. Taktiež vás tieto poprosím zverejniť čo je požiadavka na, ktorú zatiaľ Štefan Holý s tímom nejako veľmi nereagoval.
Námietka by mohla byť, že nie teda úplne všetci budú mať nárok ale teda tie teda, teda určíme kto bude, kto bude skôr ale len 100 tisíc bude tých bytov ale, že to je ten cieľ, tak potom sa pýtam, že kto bude tých 100 tisíc šťastlivcov lebo ak to dáme tak, že kto prv príde ten prv melie ako nám bolo povedané, tak to samozrejme vytvára priestor na pomerne veľkú netransparentnosť a pomerne veľkú korupciu. Našou zásadnou pripomienkou bolo, že musíme si naozaj povedať pre koho konkrétne ideme stavať byty, koľko tých bytov a kde presne. Nemôže to byť také monumentálne a, že 100 tisíc bytov ale musí to byť skutočne rozfázované. Keď vieme, že Volkswagen potrebuje dneska 10 tisíc bytov do 50 kilometrov od závodu, ktoré sme im už sľúbili, ale napríklad potrebujeme 3 tisíc bytov pre policajtov, pre sestričky v nemocniciach tak máme úplne presne definovaný dopyt na možno prvých 15 tisíc bytov aj s nejakými lokalitami. Keď im urobíme keď tým ľuďom umožníme tam bývať, tí ľudia opustia svoje terajšie bydliská kde možno platia komerčné nájomné, tak budeme môcť vyhodnotiť čo sa stalo napríklad s cenou toho komerčného nájomného. Lebo keď hodíte na trh zrazu 15 tisíc voľných bytov, 15 tisíc ľudí sa presťahovalo do štátom garantovaného bývania nájomného, tak samozrejme s tou cenu komerčnou to niečo spraví. A potom si to môžte vyhodnotiť a opäť si povedať, že či vieme stavať aj ďalšie nájomné byty s tým, že vieme garantovať nižšie nájomné v takomto bývaní.
Druhá poznámka je na poskytovateľa tohto nájomného bývania. Pokiaľ ponúkame finančné stimuly a teda narátal som tie tri 5 % DPH, skoršie odpisy a ten príspevok zamestnávateľa tak prečo budú tieto stimuly požívať len vybrané investičné fondy. Prečo napríklad hocijaký developer alebo prečo napríklad môj sused, ktorá prenajíma byt a prečo hlavne len tých len na tých 100 tisíc bytov budeme poskytovať tieto finančné výhody. Nie je to selektívne a diskriminačné? Keby bola tá výhoda daná každému s nájomnou zmluvou napríklad, že by to bolo vo forme nejakej daňovo-odvodovo-odpočítateľnej položky alebo čo by si s tým mal nejaký voucher na toto nájomné bývanie, pre každého kto, kto príde s nájomnou zmluvou, tak by zrazu boli prenajímatelia motivovaní, aby nahlasovali, že prenajímajú byt čo teraz ako isto viete má prenajímateľ povinnosť hlásiť finančnej správe teda daňovému úradu ale všetci vedia, že obrovské množstvo prenajímateľov to jednoducho nerobí a nerobí to preto lebo je to zdaniteľný príjem a ak to robí, tak potom by ešte mali platiť aj, aj zdravotný odvod. Takže veľká časť týchto nájmov je, je v čiernom je teda v šedej zóne čo samozrejme spôsobuje úniky na dani. Ale keby sme to urobili tak, že nárok na podporu by mal každý s platnou nájomnou zmluvou, zrazu by už tí nájomcovia začali tie zmluvy pýtať, lebo bez tej nájomnej zmluvy by ten nárok nemali. Takto by sme nevedeli vyriešiť nájomné bývanie nejakým spôsobom? Ja si myslím, že aj áno.
Trh by si sám našiel nejaké ekvilibrium, že kam by sa pohla cena toho, toho komerčného trhového nájmu keby sme zrazu takto začali podporovať ľudí, ktorí majú platnú nájomnú zmluvu. Tretia poznámka je k počtu tých finančných stimulov. Narátal som teda tri a pýtam sa či to nie je málo prečo ich nie je päť alebo desať a či by to nemohlo byť spravené tak, že by stačil napríklad jeden finančný stimul. Či by to nebolo aj podstatne prehľadnejšie a kontrolovateľnejšie. Keby sme si mali vybrať my tak ako som hovoril, ide o daňovo-odvodovo-odpočítateľnú položku, ktorá by možno bola mohla byť robená vo forme negatívnej dane z príjmu, takže by ste z toho mali aj taký voucher na nájomné bývanie, kto zarába málo tak by ešte dostal navyše nejaký casch. S čím máme ale zásadný problém je tá znížená DPH na tých 5 percent lebo viete keď budete mať developera, ktorý bude mať dva developérske projekty jeden bude mať zaradený do tejto schémy garantovaného nájomného bývania a druhý bude mať komerčný, tak on bude mať prirodzenú, kolegovia neviem či sa bavíte o nájomnom bývaní ale ak nie tak by ste mohli možno sa ísť baviť von. Dobre, ďakujem. Ak bude mať teda dva developérske projekty a jeden bude mať zaradený do teda projektu štátom garantovaného nájomného bývania a druhý nie, tak každý šikovný slovenský stavebný developer a bude mať tendenciu presúvať viac nákladov na tú firmu kde bude mať tú nižšiu DPH a týmto spôsobom nám môžu vzniknúť veľké daňové úniky čo ide absolútne v protiklade s našou snahou znižovať tú daňovú medzeru a znižovať úniky na dani na dani z pridanej hodnoty. A tu by som rád pripomenul, že dokonca stavebníctvo a bolo vyhodnotené je JP v roku 2019 ako sektor s najvyššou daňovou medzerou kde sa dohaduje, že až cez 50 percent DPH, z ktorej by mala byť vybratá tak unikne. Týmto spôsobom optimalizujú všetko čo sa dá a týmto spôsobom by sme otvorili obrovské okno na ďalšie úniky na dani z pridanej hodnoty. A s týmto máme, že zásadný problém.
Štvrtá poznámka smeruje k tej investičnej zmluve. V zákone máme, že štát garantuje udržateľnú zmluvu konkrétne tam je, že agentúra navrhne do tej zmluvy spôsob kompenzácie zvýšených nákladov agentúrou spôsobeného zmenou regulačného prostredia štátom. A ja sa pýtam, že aké konkrétne budú tie garancie? To naozaj dá tento parlament vláde bianco zmenku na schvaľovanie zmlúv, ktoré nás budú zaväzovať na 25 rokov dopredu? Tak to snáď nie. Takže tá zásadná pripomienka je, že ak to teda má ten model vyzerať takto, tak prílohou zákona musí byť návrh zmluvy a každú jednu zmluvu musíme mať zverejnenú, pripomienkovanú a musí ju schvaľovať Národná rada. Piata poznámka je, že nerozumieme účelu tých zmien v zákone o kolektívnom investovaní, už sme sa aj opakovane pýtali a nedostali sme na to odpovede. Nerozumieme prečo navrhujete, aby investičný fond mohol vstúpiť aj do takej realitnej spoločnosti, ktorý nemá väčšinu hlasovacích práv? Týmto spôsobom sa de facto tie finančné výhody, ktoré my všetci garantujeme a budeme ich platiť prenesú na súkromný subjekt nad, ktorým ani nemáme kontrolu a nehnuteľnosti v ňom budeme vlastniť iba čiastočne ak by to malo byť takto. Tak to snáď bude nejaký omyl asi v tom zákone. A dokonca na takéto, takéto nevlastnené spoločnosti majú tie investičné fondy týmto súkromným spoločnostiam majú poskytovať pôžičky až do hodnoty nehnuteľnosti. Tak to mi teda príde tiež trošku zvláštne. A šiesta poznámke je k právnej forme, ktorou ste sa vy v tom návrhu nezaoberali a tu odpoviem aj pánovi poslancovi Beluskému tak ako je to napísané sú to naozaj verejné špeciálne fondy nehnuteľností, čo je mimochodom unikát na Slovensku, ja ani neviem či niekde vo svete majú takto postavené takto postavený zákon, že by mali, že špeciálne fondy nehnuteľností. A je to úplne, že nefunkčné, na Slovensku sú neviem či tri možno tieto špeciálne fondy nehnuteľností. Lebo vy keď chcete fond špeciálny fond nehnuteľností tak si vy si musíte urobiť správcovskú spoločnosť a to je odpoveď pre vás. Áno, fond nehnuteľností nemá právnu subjektivitu a tá správcovská spoločnosť má. Takže ak hovoríte, že, že sem prídu veľké fondy tak to by som si naozaj pozrel ako nejaký blackrock príde na Slovensko, založí si tu správcovskú spoločnosť podľa slovenského práva a potom založí špeciálny fond nehnuteľností, to si tak akurát takže to si tak zaťukajú na čelo a otočia sa na opätku.
Toto je, že obrovská bariéra vstupu. Vy ste to neriešili čo v podstate Štefan Holý aj priznal na nejakých rokovaniach. Dá sa to ľahko vyriešiť, dá sa to vyriešiť cez zavedenie tzv. REIT-ov. REIT-y fungujú v Nemecku, v Británii vo viacerých európskych štátoch ale takou kolískou pre REIT-y je USA. REIT je vlastne tiež skrátka je to skratka pre realitný investičný trust. Máme to už predrokované s ministerstvom spravodlivosti, máme to prerokované s ministerstvom financií, nikto nemá námietky, malo by to formu obchodnej spoločnosti, využili by sme existujúce obchodné spoločnosti bola by to akciová spoločnosť, ktorá má, ktorá bude mať prívlastok REIT a na základe tohto prívlastku bude mať nejaké výhody a nejaké
=======

Deň v parlamente

<- ->