Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
5. 12. 2019 10:55:02 - 10:55:53 53. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1823 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sárközy, Irén (MOST - HÍD) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Navrhujem hlasovanie o tomto bode dneska o piatej hodine. Ďakujem.
5. 12. 2019 9:09:18 - 9:10:30 53. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1823 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sárközy, Irén (MOST - HÍD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Národná rada uznesením č. 2287 zo 4. decembra pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
Ústavnoprávny výbor vládny návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výboru odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť ako celok.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením č. 808 zo 4. decembra 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania a pri rokovaní o vládnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
4. 12. 2019 14:53:05 - 14:54:03 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1823 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sárközy, Irén (MOST - HÍD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Stojím za tým, že máme na súdoch dobrých sudcov, a stojím za tým, že tých, ktorí tam nepatria, treba vyzliecť z talára. Je to jednoznačne povedané. Vyvažovanie znamená, že na tejto pôde – a keď ľudia budú pozerať aj v televízii túto rozpravu, aby zase nemali dojem, že my na súdoch máme len takých ľudí, ktorí sú skorumpovaní a sú mafiáni. A ja som preto myslela, že musíme povedať aj to, že sú sudcovia, ktorí naozaj vykonávajú svoju prácu čestne.
Zopakujem, podčiarkujem to, že my sme za to, že aby na súdoch boli len takí ľudia a práve oni majú byť príkladom, akí majú byť sudcovia. Každý jeden, ktorý tam nepatrí, robíme všetko pre to spolu aj s pánom ministrom, aby zo súdov boli preč a aby na súdoch mohli byť len tí, na ktorých môžme byť hrdí aj my ako poslanci Národnej rady, aj ako občania.
Ďakujem.
4. 12. 2019 14:41:37 - 14:42:33 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1823 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sárközy, Irén (MOST - HÍD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujem pekne za slovo. Dneska v tejto sále ja počúvam len príspevky o skorumpovaných a mafiánskych sudcoch a keďže som aj žena, keďže to vnímam a chcela by som to vyvážiť a chcela by som aj v Národnej rade spomenúť aj tých sudcov, ktorí sú sudcami, ktorí naozaj rozhodujú zložité prípady, rozhodujú obchodné prípady, rozhodujú osudy bývalých manželov, osudy detí a vykonávajú svoju prácu dennodenne statočne a pomáhajú tejto spoločnosti. Takže chcem to vyvážiť, chcem povedať to, že nezovšeobecňujme, a chcem, aby tu odznelo, že na Slovensku máme veľmi dobrých sudcov a netreba to hádzať všetko do jedného vrecia.
Ďakujem pekne.
4. 12. 2019 11:44:02 - 11:45:15 53. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1823 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sárközy, Irén (MOST - HÍD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
85.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol ako gestorský.
Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajkyňa odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a navrhujem, aby v zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady výbor prerokoval vládny návrh zákona v druhom čítaní v lehote do 5. decembra 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
4. 12. 2019 9:13:44 - 9:15:03 53. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1822 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sárközy, Irén (MOST - HÍD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1936 z 29. novembra pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1822), na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu.
Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 118. schôdzi dňa 3. decembra 2019. Uznesením č. 800 z 3. decembra 2019 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
29. 11. 2019 13:42:55 - 13:44:52 53. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1600, 1744 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sárközy, Irén (MOST - HÍD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
88.
Ďakujem veľmi pekne za všetky reakcie. Začnem odzadu.
Pán poslanec Grendel, našťastie máme úspechy a môžme o tých úspechoch rozprávať a tie úspechy sú nemalé, čo sa týka aj finančných prostriedkov. Takže ja som naozaj rada. Ale chcem ešte raz zdôrazniť, že tie návrhy, ktoré sme podávali a teraz už sú zahrnuté do rozpočtu, a budú peniaze pribúdať rodinám, tak tá podpora bola nielen zo strany koalície, aj zo strany opozície.
A, áno, vyzdvihla som to, pretože je to pohľad MOST-u – HÍD na rozpočet.
Čo sa týka reakcie, ďakujem veľmi pekne za, za, za pripomienku pánovi poslancovi Dostálovi.
A, pán poslanec Heger, áno, aj staršie deti by si to zaslúžili. My to máme v programe, vrátim sa k nášmu programu (povedané s úsmevom) a možnože bude to také, také programové. Ale, samozrejme, treba na to mať prostriedky v tom zmysle, že treba vyrokovať a sa pozrieť na rozpočty obcí, miest a na ich kompetencie, tak ako ste vraveli.
A čo sa týka, my sme mali pripravené, ale už sme to nepodali, chceli sme prísť s automatom na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane. Máme to vypracované, ale zistili sme, že keby sme na rok 2021 len prepočítali to, čo máme teraz, teda 21-násobok, tak bolo by to ďalších 128 mil. na rok 2021 mínus z rozpočtu obcí a miest, a práve preto sme neprišli s touto iniciatívou, pretože si uvedomujeme, že treba sa pozrieť na kompetencie, ak chceme prijať ďalšie takéto návrhy.
Takže ďakujem každému za príspevok.
29. 11. 2019 13:25:06 - 13:37:37 53. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1600, 1744 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sárközy, Irén (MOST - HÍD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
80.
Veľmi pekne ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, v prvom rade chcela by som vyzdvihnúť to, že tvoria sa hodnoty a že dneska tu môžme rozprávať o rozpočte a hodnotíme rozpočet v zmysle, že máme hospodársky rast. Za to vďaka pracujúcim, podnikateľom, fyzickým, právnickým osobám. A som rada, že aj na budúci rok máme naplánovaný rozpočet, ktorý hovorí o hospodárskom raste. Takže vďaka pracujúcim.
Vnímam tú diskusiu ohľadne rozpočtu a aj upozornenia analytikov na jeho riziká. Tiež sa môžu, ale ani nemusia naplniť, ako tomu pravidelne býva. Som však rada, že tento rozpočet potvrdzuje zníženie daní a zvýšenie čistých príjmov pracujúcich.
Dovoľte mi, aby som citovala z rozpočtu: „S platnosťou od 1. 1. 2020 sa zvyšuje výška nezdaniteľnej časti základu dane pre daňovníka zvýšením koeficientu 19,2-násobku životného minima na 21-násobok životného minima. Zmena sa týka zamestnancov aj živnostníkov. Okrem uvedeného sa mení aj úroveň, odkedy začína klesať nezdaniteľná časť základu dane zo 100-násobku životného minima na 92,8-násobok životného minima. Novela má pozitívny vplyv na disponibilné príjmy zamestnancov.
Ak si dobre pamätáte, tak zvýšenie, dostali sme za to ale kritiku, ako prepieralo sa aj v novinách a nás, ako aj stranu MOST – HÍD, pána predsedu, nás ako predkladateľov stále kritizovali. Ale ak si dobre pamätáte, tak zvýšenie nezdaniteľnej časti bolo jedným z opatrení vlády proti dôsledkom finančnej a hospodárskej krízy v rokoch 2009 aj 2010. Vtedy bola dočasne zvýšená z 19,2 % na 22,5-násobok životného minima.
Je prirodzené, že ekonomika sa vyvíja cyklicky, a teda po rokoch oživenia prichádza útlm. Z daňovej prognózy aj z rozpočtu, aj z vyjadrení pána ministra ale cítiť, že si prichádzajúce spomalenie plne uvedomujú a reaguje na to aj rozpočet.
Naše opatrenia v rámci balíčka, ktoré znamená zníženie daní zamestnancom a živnostníkom, teda pomôže v kontexte aj očakávaného ekonomického spomalenia. Väčšina pracujúcich a živnostníkov si prilepší o 90 eur ročne. V prípade, že v rámci domácnosti pracujú dvaja, tak je to už 180 eur, čo už nie je zanedbateľné. Tieto peniaze môžu zmierniť očakávané zníženie spotreby domácností, na ktoré upozorňujú analytici v aktuálnych prognózach.
Na ďalšom mieste rozpočet uvádza, teda že táto zmena bude znamenať 136 mil. eur pre zamestnancov a pre živnostníkov navyše. O tieto peniaze si prilepšia oni a ich rodiny. A som rada, že táto dobrá správa je vďaka politickej iniciatíve strany MOST – HÍD a vďaka poslancom, teda vám, naprieč politickým spektrom, ktorí za to hlasovali.
Viacerí primátori a župani nás neprávom obviňovali, že kvôli zníženiu daní pracujúcim im klesnú príjmy do rozpočtu. Návrh rozpočtu však dokazuje, že to tak nemá byť a že im majú financie z dane z príjmu fyzických osôb naďalej rásť. Príjmy obcí majú byť v roku 2019 na úrovni 2 212 mil. eur, v roku 2020 sú rozpočtované na 2 265 mil. eur, čo je teda plus 53 mil. eur. V roku 2021 sú rozpočtované na 2 370 mil. eur, čo je ďalší nárast o 105 mil. eur. Ak sa niektorí z primátorov rozhodnú zvyšovať zdanenie bytov, domov či pozemkov, je to v ich kompetencii. Ale nemôžu sa vyhovárať na to, že je to kvôli poklesu daňových príjmov poukazovaných od štátu.
Rovnako majú rásť aj príjmy vyšších územných celkov. V roku 2019 majú byť 948 mil. eur. V roku 2020 971 mil. eur a v roku 2021 už to bude 1 015 mil. eur.
Ďalším opatrením a ďalším zákonom, ktorý sme priniesli my ako strana MOST – HÍD, je opatrenie, ktoré pomôže zmierniť ekonomické spomalenie, a je to zvýšenie daňového bonusu na deti, ktoré sa nám podarilo presadiť ešte v minulom roku. Ale aj z tohto rozpočtu vyplýva, že bude to mať vplyv na rozpočet. Je to na úrovni 79 mil. eur. Pri deťoch do 6 rokov veku sa nám podarilo od apríla tohto roku zdvojnásobiť. Čo znamená, že je to na jedno dieťa 266 eur navyše. Budúci rok to už bude 272,76 eur navyše. Pracujúcich rodičia si tak prilepšia. Mladé rodiny s deťmi pritom patria medzi sociálne najzraniteľnejšie skupiny, a preto sme veľmi radi, že im takto pomôžeme lepšie zvládnuť ekonomické spomalenie. Zvýšenie daňového bonusu sa týka viac ako 153-tisíc poberateľov a približne 250-tisíc detí na Slovensku.
A to ešte chcem vyzdvihnúť aj to, keď som už hovorila, že aj to opatrenie zníženie daní, aj opatrenie zdvojnásobenie daňového bonusu pre deti, prečo je nástrojom na očakávané zníženie, teda pomôže zmierniť očakávané zníženie spotreby domácností. Ľudia budú mať v peňaženke viac prostriedkov. Ešte raz zopakujem, v prípade rodiny dvoch pracujúcich 180 eur, keď obidvaja pracujú kvôli zníženiu daní. Ak majú dajme tomu dve deti do veku 6 rokov, ďalších 533 eur. Ale navyše toto opatrenie nebude kriviť trh, lebo o použití týchto 150 mil. eur a ďalších 76 mil., á, 6 mil. eur nebude rozhodovať jeden človek, ale vyše 2 mil. pracujúcich ľudí po všetkých regiónoch Slovenska. A v konečnom dôsledku tieto peniaze pomôžu miestnym obchodom, poľnohospodárom, pekárom a ďalším, u ktorých ľudia vo svojom meste či obci nakupujú.
Ešte by som sa chcela venovať v mojom príspevku súdnictvu. Pretože ministerstvo spravodlivosti patrí, je to naším rezortom, a tu by som chcela vyzdvihnúť v rozpočte v rámci súdnictva výrazný rast osobných výdavkov, čo sa podarilo pánovi ministrovi presadiť. V roku 2020 sú zabezpečené výdavky na investičné akcie aj menšieho rozsahu, ako stavebné a investičné akcie, nadstavby, prístavby, rekonštrukcie na okresných súdoch, ako napríklad Levice, Lučenec, Brezno atď.
Ale to, čo ja vnímam ako veľmi podstatné, je to, že sú zabezpečené výdavky na dotácie subjektom poskytujúcim pomoc obetiam trestných činov a výdavky na činnosť Centra právnej pomoci, ktoré poskytuje pomoc osobám v materiálnej núdzi. Osobný bankrot a pomoc ľuďom inštitútom osobného bankrotu bolo presadené naším pánom ministrom. A tu by som vás chcela informovať, že koľko žiadostí, koľko ľuďom sa nám podarilo pomôcť a, samozrejme, kvôli tomu došlo aj k zvýšeniu finančných prostriedkov.
V tomto roku dokonca októbra na centrum sa obrátilo a dopytovalo viac ako 98 537 ľudí, ktorých sa týka osobný bankrot. Centrum právnej pomoci podalo 14 263 podaní, teda rozhodnutí, a na základe ktorých priznalo nárok na právnu pomoc vo veci osobného bankrotu v 14-tisíc prípadoch a v 13 413 prípadoch podali návrh aj na súd. To znamená, že na súde je 13 413 prípadov. To je toľko ľudí, ktorým cez tento inštitút vieme pomôcť.
Chcem ešte povedať za našu stranu, vnímate to za tri a pol roka pôsobenia v parlamente, že pre nás národnostné menšiny, podpora kultúry národnostných menšín vždycky bolo prioritou. A v minulom roku sa nám podarilo veľmi podstatne navýšiť Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Čerpajú sa odtiaľ finančné prostriedky. Pomáhame nielen maďarským národnostiam, ale aj ostatným národnostiam, Rusínom a Rómom atď., pretože my podporujeme všetky národnosti.
Okrem tohto ešte vláda má v jednom balíku finančné prostriedky na rôzne stratégie a na tvorbu stratégií. A tiež je tam možné čerpať finančné prostriedky aj na podporu kultúry národnostných menšín.
Určite, keď sa ktokoľvek pozrie a na akýkoľvek rozpočet sa pozrie, tak nájde, čo by sa dalo urobiť inak. Jedni hovoria, že by mali byť výdavky nižšie, iní zase že vyššie. Je to otázkou uhla pohľadu aj osobných preferencií. S väčšinou sa však dá zhodnúť na tom, že mať rozpočet je lepšie, ako rozpočet nemať.
Preto za stranu MOST – HÍD rozpočet podporíme.
Ďakujem pekne za slovo.
28. 11. 2019 16:13:00 - 16:14:34 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1726 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sárközy, Irén (MOST - HÍD) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
Ďakujem pekne. Ešte raz na to reagujem. § 371 hovorí to, že všetky iné sexuálne patologické praktiky. Čo znamenajú iné sexuálne patologické praktiky? Netreba to definovať, nemusíme my do zákona napísať každý jeden druh, pretože podľa tohto zákona sem patrí nielen zoofília, ako ste vy uviedli, ale aj sodómia, pohlavný styk so zvieraťom. A súčasne platné a účinné znenie tohto paragrafu je abstraktnejším spôsobom upravené a reagujem aj na pani poslankyňu, upravuje všetky sexuálne praktiky. Môže byť parafília, pedofília, nekrofília, masochizmus, sadizmus, exhibicionizmus, frotérizmus, tušérstvo, fetišizmus. Takže na Slovensku dneska podľa § 371 všetky sexuálne patologické praktiky sú trestné a aj pedofília je trestná.
Takže toto je právne stanovisko, ale ešte raz k tomu. Je to stanovisko aj ministerstva, aj ostatných ministerstiev a Legislatívna rada vlády tiež súhlasila s týmto stanoviskom. Je to teda, si myslím, že tá otázka (zaznievanie gongu) nie je na mieste.
Ďakujem pekne.
28. 11. 2019 16:02:13 - 16:04:05 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1726 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sárközy, Irén (MOST - HÍD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Ďakujem pekne. Neviem, či ste tu boli, pán kolega, keď som ja vystupovala, lebo presne na to som reagovala, že obsah tohto trestného činu, ktorý vy navrhujete, je obsahom trestného činu § 371 ohrozovanie mravnosti. Aj som to prečítala. To znamená a ešte je to širšie definované, nielen tie tri sexuálne praktiky, ale všetky sexuálne praktiky sú trestným činom ohrozovania mravnosti. Vy ste ale doplnili, že nielen to, keď sa to deje, ale aj to, keď sa to zľahčuje alebo keď sa to, alebo keď je, keď sa to propaguje. Ale aj tá propagácia je trestným činom podľa terajšieho Trestného zákona. Ale nielen pri tomto jednom trestnom čine, ale pri každom jednom trestnom čine, to znamená, že netreba to doplniť, pretože podnecovanie trestného činu podľa § 337 Trestného zákona je trestným činom. Schvaľovanie trestného činu podľa § 338 je trestným činom. To znamená, že nemusíme, potom by sme pri každom trestnom čine museli napísať aj to, čo je tu všeobecne tu napísané, že nielen keď to vykonám, ale aj vtedy keď podnecujem alebo keď schvaľujem trestný čin.
Ale ešte raz, vďaka za to, že aj touto témou sa zaoberáte, a je to téma, ktorá patrí samozrejme na pôdu Národnej rady, ale si myslím, že v tomto prípade tu máme návrh, ktorý je duplicitný, ktorý je širšie obsiahnutý v Trestnom zákone, a práve preto si myslím, že to, čo som povedala v mojom vystúpení, teda trvám na tom.
Ďakujem veľmi pekne.
28. 11. 2019 15:46:11 - 15:55:21 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1726 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sárközy, Irén (MOST - HÍD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
68.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Ja som sa oboznámila so stanoviskom ministerstva spravodlivosti, aj so stanoviskom vlády Slovenskej republiky k tomuto návrhu zákona a musím vám povedať, ako som to povedala aj vo výbore, že sa stotožňujem s týmto stanoviskom. Chcela by som to ozrejmiť.
Stanovisko ministerstva spravodlivosti je nepodporiť túto novelu. So stanoviskom ministerstva spravodlivosti vyjadrili súhlas aj Generálna prokuratúra, aj ostatné ministerstvá. A, samozrejme, veľmi si cením všetky kroky, ktoré smerujú k tomu, aby sme žili v spoločnosti, kde, kde sa dbá na to, na mravnosť, tak musíme všetky kroky podporiť, ale mám taký dojem a som za to, že v tejto chvíli máme na stole poslanecký návrh, ktorý upravuje to, čo už je upravené v zákone. A povedala by som veľmi stručne, ale dúfam, že výstižne.
To znamená, že zavedenie nového trestného činu podpory a propagácie sexuálnych patologických praktík a niektorých porúch sexuálneho zamerania ministerstvo spravodlivosti ako gestor trestno-právnych kódexov nestotožňuje a z niekoľkých dôvodov. Zavádzanie nových skutkových podstát trestných činov vo všeobecnosti vyžaduje širšiu odbornú diskusiu a náležité posúdenie zo strany odbornej obce v danej oblasti, pričom uvedené sa primerane vzťahuje aj na zavádzanie nových pojmov, ktoré teraz už som, vnímam teda, že tie nové pojmy nebudú súčasťou tejto novely.
Musím povedať to, že my v Slovenskej republike máme trestné činy definované veľmi široko, oveľa širšie ako v iných krajinách. To znamená, že u nás je trestným činom aj to, čo v iných krajinách trestným činom nie je. A teraz to ideme rozširovať. Už sa teda nebudem vyjadrovať k tým pojmom a k tým definíciám, ako návrh definoval pojmy pedofília, nekrofília a zoofília, lebo mám za to, že tieto pojmy ani nemusíme uviesť v zákone, ani, lebo v Trestnom zákone nie je vždy nutné zavádzať osobitným spôsobom nové pojmy, nakoľko ich význam implicitne vyplýva zo znenia skutkových podstát trestných činov, ich jazykového výkladu alebo už z existujúcej definície v inom všeobecne záväznom právnom predpise. Nejaví sa ako vhodné a účelné v každom jednom prípade v zákone definovať nové pojmy alebo pojmy, ktoré sú v praxi zaužívané.
V prípade navrhnutých definícií pojmov ministerstvo spravodlivosti poukazuje na ich nejednoznačnosť, neurčitosť a aj diskutabilnosť z dôvodu, že tieto definície, ktoré tam boli, teda neboli jasné, vecne vymedzené. A navyše predmetné parafílie sú v prvom rade duševnou poruchou a teda ich problematikou spadajúcou pod oblasť zdravotníctva. A navrhované definície keď aj v budúcnosti chceme definovať, by mali byť primárne obsahom právnych predpisov v oblasti zdravotníctva, a nie však v normách trestného práva. Takže ak chceme zadefinovať niečo, čo je zdravotný problém alebo diagnóza, tak poďme a opravme to v zdravotných zákonoch.
A teraz k veci. K potrebe zavedenia nového trestného činu podpory a propagácie sexuálnych patologických praktík a niektorých porúch sexuálneho zamerania do Trestného zákona ministerstvo má za to a nestotožňuje sa práve kvôli tomu, lebo skutková podstata trestného činu, ktorý je trestným činom podľa Trestného zákona § 371 ods. 1, je to trestný čin ohrozovania mravnosti a prečítam: "Trestným činom je, kto vyrába, kupuje, dováža alebo si inak zadovažuje a následne predáva, požičiava alebo inak uvádza do obehu, rozširuje, robí verejne prístupnými alebo zverejňuje pornografiu, nosiče zvuku alebo obrazu, zobrazenia alebo iné predmety ohrozujúce mravnosť, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie alebo ktoré zobrazujú sexuálny styk so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky." Pokrýva konanie, ktoré tento poslanecký návrh navrhuje kvalifikovať ako trestné.
Pri posúdení tohto poslaneckého návrhu je žiaduce ozrejmiť aj niektoré náležitosti predmetného trestného činu ohrozovania mravnosti, teda paragraf, ktorý som citovala. Sexuálny styk so zvieraťom predstavuje akékoľvek sexuálne nakladanie so zvieraťom zo strany človeka, pričom sa nerozlišuje, či ide o sodómiu alebo zoofíliu. Súčasné platné a účinné znenie vyššie uvedeného ustanovenia je tak dokonca vyjadrené abstraktnejším spôsobom, ako navrhované znenie uvedené v poslaneckom návrhu. Pod inými sexuálnymi patologickými praktika podľa spomínaného paragrafu možno rozumieť rôzne formy parafílií, akými sú napríklad pedofília, ako navrhujú kolegovia, nekrofília, ale aj iné praktiky, ako masochizmus, sadizmus, exhibicionizmus, frotérizmus, tušérstvo, fetišizmus a tak ďalej.
Súčasná právna úprava je práve z tohto dôvodu koncipovaná širšie a postihuje akékoľvek sexuálne patologické praktiky v porovnaní s predloženým návrhom, ktorý zavádza novú skutkovú podstatu trestného činu. Prihliadajúc na spôsob, akým sa takéto zobrazenia uskutočňujú, tiež môžme diskutovať o tom, či všetky zobrazenia sú trestné, lebo v dôvodovej správe je, že internet a tak ďalej, že niečo nové sa deje a cez internet sa šíria tieto, tieto informácie, ale tu tiež musíme konštatovať to, že platná právna úprava pokrýva všetky tie konania, ktoré poslanecký návrh obsahuje, keďže aj táto skutková podstata je obsahom platnej legislatívy.
Ešte by som chcela dodať to, že aj pán kolega v prvom čítaní hovoril o tom, že áno, ale my chceme, aby bolo trestným činom aj to, že aby to bolo preventívne a aby sme trestali aj tých, ktorí podnecujú. Tak náš Trestný poriadok v paragrafe, v ďalších paragrafoch hovorí o tom, a hneď to budem citovať, v § 337 hovorí, že každý trestný čin je trestný čin aj vtedy, ak niekto podnecuje, § 337, alebo § 338, schvaľuje trestný čin. Aj v tom prípade.
Ešte možno na záver stanovisko Legislatívnej rady vlády, v ktorom je odporúčanie alebo vyzývajú na vysvetlenie predkladateľov zákona, pretože podľa právnikov formulácia, ktorá, teraz už je iný paragraf, vtedy bol § 372a, že okrem propagácie preukázateľne vykonávanej za účelom vzdelávacích, liečebných alebo výskumných aktivít je veľmi nepresne formulované.
Takže ďakujem veľmi pekne.
28. 11. 2019 15:40:06 - 15:42:01 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1726 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sárközy, Irén (MOST - HÍD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, milí kolegovia, Národná rada republiky uznesením č. 2177 z 22. októbra pridelila návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1726).
Národná rada uznesením č. 2177 z 22. októbra pridelila návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač 1726, na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo. Národná rada zároveň určila ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Výbor pre zdravotníctvo návrh zákona prerokoval, uznesením ho odporučil schváliť. Ústavnoprávny výbor neprijal k predmetnému návrhu zákona uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa rokovacieho poriadku a Ústavy Slovenskej republiky. V uznesení, z uznesení výborov vyplýva jeden pozmeňujúci návrh. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru – odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť, ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas potrebnej väčšiny.
Uznesením ústavnoprávneho výboru ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu a po vystúpení predkladateľa sa hlásim do rozpravy.
27. 11. 2019 10:35:39 - 10:41:23 53. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1719 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sárközy, Irén (MOST - HÍD) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte mi, aby som zopakovala moje slová z prvého čítania aj v druhom čítaní, lebo sú to veľmi dôležité slová a sú to slová v tom zmysle, že naša strana za tie tri roky, tri a pol roka, vždycky sme mali nielen starobných dôchodcov a odstránenie všetkých skrivodlivostí, nespravodlivostí z dôchodkového systému, čo, samozrejme, bolo našou srdcovou záležitosťou, mali sme to v programe, dostalo sa to aj do programového vyhlásenia, ale na druhej strane vnímame, že aby boli prostriedky vôbec na dôchodky, tak my musíme robiť rodinnú politiku, podporu mladých ľudí, mladých rodín a musíme aj v tejto oblasti prijať legislatívu.
Práve preto sme navrhovali a bolo prijaté aj zdvojnásobenie daňového bonusu a ďalšie, ďalšie opatrenia, ktoré s vašou pomocou sa nám podarilo v tomto parlamente presadiť. My sme v minulom roku prišli s legislatívou, ktorá zaviedla mladomanželské pôžičky, také v našej legislatíve, v našom štáte dostupné neboli. Boli voľakedy. Naši rodičia si pamätajú, že každý mal možnosť, mladé rodiny, mladí manželia mohli požiadať. A práve možno aj z takej nostalgie a z toho, že vnímali sme takú potrebu, sme predkladali zákon, tento zákon bol prijatý. Dneska už sú desiatky mladomanželov, ktorí čerpajú prostriedky z tohto, z tejto pôžičky, z tohto fondu, ale odkedy tá legislatíva bola prijatá, už to máme otestované aj v praxi, máme podnety, námety zo strany mladých ľudí. A práve sme vychádzali z týchto podnetov, keď sme prišli s úpravou, ktorá tá úprava naozaj je, vznikla alebo vyvstala z praxe a chceme umožniť ešte aj pre tie manželské páry čerpať túto pôžičku, pre ktorých to nebolo dostupné. A práve preto upravujeme s vašou pomocou, keď sa nám to podarí, dve podmienky, aby, aby túto podporu mohli získať aj manželské páry, ktoré doteraz nemohli získať.
Doteraz mohli požiadať o úver len ľudia do 35 rokov, ktorí sú manželmi najviac jeden rok, a po zmene budú mať nárok manželia, ktorí sú spolu tri roky pred podaním žiadosti. Aktuálne je možné poskytnúť podporu len vtedy, ak celkový čistý príjem žiadateľa osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, manžel, manželka, prípadne dieťa, za predchádzajúci kalendárny rok neprevýši štvornásobok životného minima domácnosti.
Druhá teda naša zmena by bola tá, že maximálna príjmová hranica by bola päťnásobok uvedenej sumy, čo v praxi znamená, že maximálny príjem pre rodinu bez dieťaťa by bol 1 784 eur a s jedným dieťaťom 2 264 eur.
Stretávame sa, hlavne aj, aj novinári v médiách tiež sa na nás obrátili, priznám sa, aj mladí ľudia, že prečo je 110 dní na posúdenie žiadosti, keď komerčné poisťovne alebo komerčné banky takéto pôžičky vybavujú možno obratom na počkanie, tak chcem to vysvetliť. 110 dní je maximálna doba, keďže je to, sú to štátne peniaze, ten fond, peňažný fond štátu, tak nie je možné, ako komerčné banky môžu, samozrejme, za sprostredkovanie hypotekárnych úverov platiť 0,8 až 1 % istiny. To znamená, že za vybavenie takejto, takéhoto hypotekárneho úveru banky zaplatia 500, 700 až 1 000 eur, keďže sú to štátne, spoločné naše peniaze, tak nie je možné odčerpávať z tohto fondu takéto finančné prostriedky na sprostredkovanie tohto úveru. Požiadať o pôžičku sa dá od apríla vždycky a do konca októbra.
Ak budú ešte otázky, môžem ešte zopakovať, aké sú možné účely, ale dovoľte mi ešte veľmi krátko troma vetami povedať, aké sú výhody tohto úveru. Zvýhodnených máme 15 000 eur z výšky úveru, splatnosť zvýhodneného úveru je 15 rokov a úrok je 1 % s fixáciou na celý čas splácania. A to je práve to, čo je v dnešnej dobe veľmi výhodné, pretože to 1 % je na 15 rokov. Dneska sú na trhu hypotekárne úvery možno s podobnými úrokmi, ale tam tá fixácia je na oveľa, oveľa kratšiu dobu. A ďalšia výhoda je, že ak sa narodí dieťa manželom, tak z úveru im odpustia 2-tisíc eur, spolu však maximálne 6-tisíc eur. Takže je to v prospech, táto legislatíva slúži mladým ľuďom, a práve preto prosím o podporu tohto pléna.
Ďakujem veľmi pekne.
27. 11. 2019 10:32:57 - 10:34:52 53. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1719 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sárközy, Irén (MOST - HÍD) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem veľmi pekne. Môžme mať iný názor, samozrejme, na II. pilier, však vy máte právo na názor. Podľa nášho názoru tento II. pilier má opodstatnenie v našom dôchodkovom systéme a potvrdzuje to aj ten fakt, že dneska 1,5 mil. sporiteľov má svoje peniaze a posiela svoje peniaze do II. piliera, takže pre ľudí je to stále forma, ktorá má určité výhody. A ja si myslím, že vždy je lepšie, keď ľudia si môžu vybrať, ako keď sa im niečo nadiktuje a potom nemajú možnosť voľby.
Ja som to na začiatku spomínala, možnože ešte raz to zopakujem. Tento náš návrh podporujú odborníci, podporujú vše.., podporuje celá odborná spoločnosť v tom, v tom zmysle, že naozaj tento vzorec dneska nemá nastavené, neni nastavený tak, ako by to malo byť, a keď z rezervného fondu, z prostriedkov rezervného fondu sa vyplácajú dôchodky, a dneska sa vyplácajú dôchodky tak, že, že drvivá väčšina tých finančných prostriedkov, však z 2 mld. skoro všetko ide na vyplácanie dôchodkov a aj v rámci solidarity, samozrejme, všetci dôchodcovia, ktorí sú v I. pilieri, majú započítané svoje odvody do rezervného fondu aj pri výpočte svojich dôchodkov, a tí, ktorí rovnako odvádzajú do rezervného fondu a sú v II. pilieri, tak ich finančné prostriedky nie sú započítané pri výpočte svojho dôchodku.
Takže práve to je tá solidarita, na ktorú aj vy narážate, a my hovoríme, že áno, musí tento systém byť solidárny, musí systém dôchodkový byť spravodlivý. Takže preto vás poprosím, aby ste tento náš návrh podporili.
27. 11. 2019 10:28:19 - 10:31:10 53. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1719 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sárközy, Irén (MOST - HÍD) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ten môj pozmeňujúci návrh bude veľmi krátky. My sme na výpočet týchto skoro 11-tisíc dôchodkov navrhli v zákone 6 mesiacov pre Sociálnu poisťovňu. V sociálnom výbore však pán generálny riaditeľ - súčasne pán poslanec - Vážny hovoril o tom, že nakoľko je už platná legislatíva, ktorá upravuje a vyžaduje prepočet minimálnych dôchodkov, a to trvá, bude potrvať asi 9 mesiacov, tak podal pozmeňujúci návrh vo výbore, aby sa s tými prepočtami dôchodkov z II. piliera bolo zaob..., teda tá, tá doba na prepracovanie alebo na vypracovanie, na prepočet, aby sme posunuli do 30. júna 2021. To znamená, že rok a pol, pretože najprv musia byť vypočítaní minimálni dôchodcovia, až potom títo dôchodcovia, ktorí budú mať prepočítané dôchodky kvôli tomu, že ten II. pilier bude spravodlivejší. Tento návrh výbor prijal, ja poprosím vynímať na osobitné hlasovanie bod č. 2 zo spoločnej správy, to je presne ten pozmeňujúci návrh.
My sme začali rokovania s pánom generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne, a že, že, a sme sa zhodli na tom, že vidí za reálne pán generálny riaditeľ, pán poslanec Vážny, aby o tri mesiace skôr ten prepočet mohol byť. Možno, keď bude ešte, som počula, že má byť aj iná legislatíva, čo sa týka prepočtu tých minimálnych dôchodkov, možnože sa to stihne aj skôr, ale na základe dohody aj s pánom generálnym riaditeľom navrhujeme do 31. marca 2021, aby bol tento prepočet urobený v Sociálnej poisťovni.
Takže dovoľte mi, aby som vám prečítala môj pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Irén Sárközy, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov:
V čl. I bode 2 § 293ek sa slová „30. júna 2020“ nahrádzajú slovami „31. marca 2021“.
Ďakujem veľmi pekne.
27. 11. 2019 10:23:23 - 10:25:28 53. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sárközy, Irén (MOST - HÍD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. V prvom čítaní už som ozrejmila obsah tejto legislatívy. Ja by som to teraz v úvode len zhrnula, prečo sme tento návrh podávali.
Zistili sme a potvrdili to aj odborníci, že ľudia, ktorí majú sporenia v II. pilieri, sú nespravodlivo ukrátení, pretože ľuďom, ktorí sporili v II. pilieri, štát priznáva nižšie dôchodky, ako by mal. Je tomu tak kvôli nesprávne, nesprávne nastavenému vzorcu. Dôvodom tejto skrivodlivosti je, že pri výpočte dôchodku sa im nezapočítava celá suma odvodov, ktoré boli od nich použité na výplatu starobných dôchodkov. V tomto roku sa to týka približne 10-tisíc ľudí. Ak by sa však problém neriešil, tak postupne by sa to dotklo všetkých 1,5 mil. sporiteľov v II. pilieri.
Sporiteľovi z II. piliera, ktorý je v ňom od začiatku a zarába počas kariéry priemernú mzdu, by po oprave vzorca by bol priznaný vyšší dôchodok o približne 13 eur mesačne, teda viac ako 150 eur ročne. Sporiteľ, ktorý zarába počas kariéry 1,5-násobok priemernej mzdy, by si prilepšil pri priznaní starobného dôchodku o cca 18 eur mesačne, teda viac ako 200 eur ročne. Toľko by som povedala na úvod.
A budem rada, keď vystúpite v rozprave a môžem zodpovedať vaše otázky. A prosím vás, aby ste podporili návrh zákona.
Potom sa ešte hlásim do rozpravy a chcem podať pozmeňujúci návrh.
26. 11. 2019 13:08:09 - 13:08:44 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sárközy, Irén (MOST - HÍD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem za slovo. Navrhujem, aby bol bod 30 (tlač 1719) a bod 31 (tlač 1723) prerokovaný po bode 19 ako bod po prerokovaní vládnych návrhov zákonov.
Odôvodnenie: Obidva návrhy zákonov majú byť účinné od 1. 1. 2020. Považujeme za potrebné skorším prerokovaním vytvoriť priestor na realizovanie celého legislatívneho procesu až po zverejnenie do tohto dátumu.
Ďakujem.
28. 10. 2019 17:55:53 - 17:56:14 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní 2 Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sárközy, Irén (MOST - HÍD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Chcela by som sa opýtať, že ktorý bod vyňala na osobitné hlasovanie pani poslankyňa Cséfalvayová, lebo ona tvrdí, že nevyňala žiadny. (Reakcia spravodajcu: "Bod 4.")
Nevyňala ona.
24. 10. 2019 15:39:34 - 15:41:24 51. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sárközy, Irén (MOST - HÍD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní predmetného materiálu vo výboroch Národnej rady. Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s dodatkovým protokolu Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúce sa trestnoprávneho postihu činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov a odvolaním výhrady a zmenou vyhlásení k Dohovoru o počítačovej kriminalite (tlač 1673) pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1842 z 3. októbra na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorý neprijal k predmetnému návrhu uznesenie. Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako gestorský výbor odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s predmetným návrhom. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 15. októbra. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňa, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov Národnej rady a predniesla návrh uznesenia Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
24. 10. 2019 15:37:15 - 15:38:42 51. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sárközy, Irén (MOST - HÍD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, pani poslankyňa, vidím, dovoľte aby som vás informovala o prerokovaní predmetného materiálu v ústavnoprávnom výbore. Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s čiastočným odvolaním a zmenou výhrady a doplnením vyhlásení Slovenskej republiky k Druhému dodatkovému protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach (tlač 1672) pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1838 z 1. októbra na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že ako gestorský výbor Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s predmetným návrhom.
Správa Ústavnoprávneho výboru (tlač 1672a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 764 z 15. októbra. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som ako spravodajkyňa na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov Národnej rady a predniesla návrh uznesenia Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->