Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
22. 10. 2019 14:23:03 - 14:24:32 51. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1727 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kmec, Stanislav (SNS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (tlač 1727). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
17. 10. 2019 15:52:19 - 15:55:16 51. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1639 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kmec, Stanislav (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
81.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Irén Sárközy na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z. (tlač 1639), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 2055 z 19. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 745 z 8. októbra 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 492 z 10. októbra 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 258 z 10. októbra 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu rozdanú.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 6 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výbor Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 266 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom priadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončil som.
25. 9. 2019 18:07:37 - 18:09:01 49. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1667 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kmec, Stanislav (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
133.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady, ktoré sa konalo 25. septembra 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 133 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 133 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 133 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 6 neplatných a 127 platných.
Podľa platných overovatelia zistili, že za:
- Sylvia Beňová - hlasovalo za 49, proti 47, zdržalo sa 31,
- Eduard Hulík - za 1, proti 61, zdržalo sa 65,
- Zsolt Lukáč - za 4, proti 61 zdržalo sa 62.
Na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní na člena Regulačnej rady nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov.

Keďže nebol zvolený požadovaný počet kandidátov, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci nezvolení kandidáti.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
19. 9. 2019 16:52:47 - 16:53:59 49. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1616 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kmec, Stanislav (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
116.
Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o kontrole v štátnej správe (tlač 1616). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
27. 6. 2019 8:55:14 - 9:10:33 46. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kmec, Stanislav (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, tlač 1559, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 1953 z 26. júna 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu následné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 668 z 26. júna 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 237 z 27. júna 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 238 z 27. júna 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem. Skončil som.
26. 6. 2019 17:47:32 - 17:49:14 46. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1559 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kmec, Stanislav (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
117.
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, tlač 1559. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1653 z 26. júna 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný návrh zákona prerokovali ihneď.
Pán predseda, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
26. 6. 2019 15:30:02 - 15:32:51 46. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1556 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kmec, Stanislav (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ja chcem len navrhnúť, povedať, že o tomto návrhu skupiny poslancov v skrátenom legislatívnom konaní budeme hlasovať dnes o 17.00 hodine. Ďakujem.
26. 6. 2019 14:03:55 - 14:07:52 46. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1560 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kmec, Stanislav (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Sa ospravedlňujem, bol som vylosovať hodinu otázok.
Informácia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 1559).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1652 z 26. júna 2019 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 1559 ), na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne ihneď. Výbor súhlasil s predloženým návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom návrhu zákona a odporučil Národnej rade s predloženým návrhom zákona vysloviť súhlas s tým, že Národná rada prerokuje návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 1559), v skrátenom legislatívnom konaní a prvé a druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 46. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Dovoľte, aby som vám predniesol návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 1559). Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s tým, že návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 46. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som.
25. 6. 2019 18:18:03 - 18:20:52 46. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1553 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kmec, Stanislav (SNS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
228.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo dňa 25. júna 2019, opakovaná voľba.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 147 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 147 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v opakovanej voľbe všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 147 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 6 neplatných a 141 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
- Katarína Čechová: hlasovalo za 24, proti 64, zdržalo sa 53,
- Rudolf Čirč: za hlasovalo 48, proti 59, zdržalo sa 34,
- Ladislav Duditš: hlasovalo za 34, proti 65, zdržalo sa 42,
- Libor Duľa: hlasovalo za 72, proti 41, zdržalo sa 28,
- Michal Ďuriš: hlasovalo za 25, proti 65, zdržalo sa 51,
- Boris Gerbery: hlasovalo za 2, proti 81, zdržalo sa 58,
- Martina Jánošíková: hlasovalo za 41, proti 58, zdržalo sa 42,
- Štefan Kseňák: hlasovalo za 5, proti 73, zdržalo sa 63,
- Peter Kubík: hlasovalo za 17, proti 69, zdržalo sa 55,
- Michal Matulník: hlasovalo za 27, proti 67, zdržalo sa 47,
- Peter Melicher: hlasovalo za 72, proti 41, zdržalo sa 28,
- Edita Pfundtner: hlasovalo za 74, proti 35, zdržalo sa 32,
- Zuzana Pitoňáková: hlasovalo za 21, proti 71, zdržalo sa 49,
- Peter Straka: hlasovalo za 60, proti 51, zdržalo sa 30,
- Robert Šorl: hlasovalo za 47, proti 58, zdržalo sa 36.
Na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe boli za kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky zvolení: Edita Pfundtner.
Keďže nebol zvolený potrebný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, vykoná sa nová voľba. Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
19. 6. 2019 14:16:08 - 14:19:40 46. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1420 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kmec, Stanislav (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Hlasovanie bude dnes o sedemnástej.
19. 6. 2019 14:13:09 - 14:15:42 46. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1420 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kmec, Stanislav (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o e-Governmente, v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1420, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 1833 zo 16. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 624 z 11. júna 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 219 z 13. júna 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom 3 spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu rozdanú. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 23 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 234 z 18. júna 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončil som.
21. 5. 2019 18:19:07 - 18:26:11 45. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1490 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kmec, Stanislav (SNS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, ktoré sa konalo 21. mája 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.
Zo 137 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Romana Konečného za riaditeľa Národného bezpečnostného úradu hlasovalo za 125 poslancov, proti 6 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov.
Na zvolenie riaditeľa Národného bezpečnostného úradu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za riaditeľa Národného bezpečnostného úradu zvolený Roman Konečný.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
21. 5. 2019 18:19:07 - 18:26:11 45. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1490 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kmec, Stanislav (SNS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
100.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu, ktoré sa konalo 21. mája 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 12 neplatných a 126 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za:
– Ján Ilavský: hlasovalo za 71, hlasovalo proti 32, zdržalo sa 23,
– Marcel Vrchota: hlasovalo za 39, proti 57, zdržalo sa 30.
Na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie zvolený Ján Ilavský.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
21. 5. 2019 18:19:05 - 18:26:09 45. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1490 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kmec, Stanislav (SNS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 21. mája 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 11 neplatných a 127 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za:
– Pavol Boroň hlasovalo 76, proti 23, zdržalo sa 28,
– Katarína Čechová: hlasovalo za 40, proti 52, zdržalo sa 35,
– Ladislav Duditš: hlasovalo za 11, proti 65, zdržalo sa 51,
– Anton Dulak: hlasovalo za 4, proti 66, zdržalo sa 57,
– Libor Duľa: za hlasovalo 8, proti 63, zdržalo sa 56,
– Michal Ďuriš: hlasovalo za 12, proti 59, zdržalo sa 56,
– Dagmar Fillová: hlasovalo za 32, proti 51, zdržalo sa 44,
– Boris Gerbery: hlasovalo za 1, proti 67, zdržalo sa 59,
– Martina Jánošíková: hlasovalo za 48, proti 48, zdržalo sa 31,
– Monika Jurčová: hlasovalo za 25, proti 51, zdržalo sa 51,
– Vieroslav Júda: hlasovalo za 22, proti 62, zdržalo sa 43,
– Eva Kováčechová: hlasovalo za 39, proti 50, zdržalo sa 38,
– Štefan Kseňák: hlasovalo za 4, proti 64, zdržalo sa 59,
– Michal Matulník: hlasovalo za 37, proti 53, zdržalo sa 37,
– Peter Melicher: hlasovalo za 1, proti 66, zdržalo sa 60,
– Soňa Mesiarkinová: hlasovalo za 8, proti 62, zdržalo sa 57,
– Patrik Palša: hlasovalo za 68, proti 28, zdržalo sa 31,
– Edita Pfundtner: hlasovalo za 18, proti 56, zdržalo sa 53,
– Zuzana Pitoňáková: hlasovalo za 47, proti 47, zdržalo sa 33,
– Radoslav Procházka: hlasovalo za 17, proti 61, zdržalo sa 49,
– Peter Straka: hlasovalo za 45, proti 49, zdržalo sa 33,
– Robert Šorl: hlasovalo za 47, proti 47, zdržalo sa 33,
– Marek Tomašovič: hlasovalo za 91, proti 13, zdržalo sa 23,
– Martin Vernarský: hlasovalo za 113, proti 8, zdržalo sa 6.
Na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky zvolení Martin Vernarský, Marek Tomašovič, Pavol Boroň.
Keďže nebol zvolený potrebný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
16. 5. 2019 9:05:12 - 9:06:44 45. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1449 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kmec, Stanislav (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem. Vážená predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1420.)
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona. Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
3. 4. 2019 18:18:04 - 18:22:59 43. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1404 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kmec, Stanislav (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
105.
Ďakujem. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 3. apríla 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 148 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 148 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 148 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 9 neplatných a 139 platných. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
– za, Pavol Boroň, hlasovalo 15, proti 67, zdržalo sa hlasovania 57,
– Katarína Čechová, za hlasovalo 54, proti 53, zdržalo sa 32,
– Ladislav Dudišt, hlasovalo za 6, proti 69, zdržalo sa 64,
– Anton Dulak, hlasovalo za 28, proti 64, zdržalo sa 47,
– Libor Duľa, hlasovalo za 21, proti 66, zdržalo sa hlasovania 52,
– Michal Ďuriš, hlasovalo za 19, proti 61, zdržalo sa 59,
– Ivan Fiačan, hlasovalo za 112, proti 13, zdržalo sa hlasovania 14,
– Radovan Hrádek, hlasovalo za 11, proti 80, zdržalo sa 48,
– Stanislav Irsák, hlasovalo za 14, proti 74, zdržalo sa hlasovania 51,
– Martin Javorček, hlasovalo za 35, proti 67, zdržalo sa 37,
– Rastislav Kaššák, hlasovalo za 76, proti 29, zdržalo sa 34,
– Eva Kováčechová, hlasovalo za 43, proti 56, zdržalo sa 40,
– Štefan Kseňák, hlasovalo za 29, proti 63, zdržalo sa 47,
– Miloš Maďar, hlasovalo za 70, proti 38, zdržalo sa 31,
– Pavol Malich, hlasovalo za 71, proti 47, zdržalo sa 21,
– Michal Matulník, hlasovalo za 51, proti 53, zdržalo sa 35,
– Peter Melicher, hlasovalo za 5, proti 69, zdržalo sa 65,
– Peter Molnár, hlasovalo za 77, proti 31, zdržalo sa 31,
– Vlastimil Pavlikovský, hlasovalo za 0, proti 87, zdržalo sa 52,
– Edita Pfundtner, hlasovalo za 21, proti 64, zdržalo sa 54,
– Zuzana Pitoňáková, hlasovalo za 55, proti 51, zdržalo sa 33,
– Radoslav Procházka, hlasovalo za 22, proti 64, zdržalo sa 53,
– Peter Straka, hlasovalo za 58, proti 48, zdržalo sa 33,
– Ľuboš Szigeti, hlasovalo za 76, proti 31, zdržalo sa 32,
– Robert Šorl, hlasovalo za 56, proti 51, zdržalo sa 32,
– Daniela Švecová, hlasovalo za 76, proti 37, zdržalo sa 26,
– Marek Tomašovič, hlasovalo za 10, proti 66, zdržalo sa 63,
– Michal Truban, hlasovalo za 75, proti 36, zdržalo sa 28,
– Martin Vernarský, hlasovalo za 58, proti 50, zdržalo sa 31.
Na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky zvolení Ivan Fiačan, Peter Molnár, Rastislav Kaššák, Ľuboš Szigeti, Daniela Švecová a Michal Truban.
Keďže nebol zvolený potrebný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení. Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
14. 2. 2019 18:02:35 - 18:07:16 40. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní 2 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kmec, Stanislav (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem. Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 14. februára 2019, opakovaná voľba.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 143 hlasovacích lístkov, teda na opakovanej voľbe bolo prítomných 143 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v opakovanej voľbe 5 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 49 neplatných a 89 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
- Ján Drgonec hlasovalo 24, proti 13, zdržalo sa 52,
- Ladislav Duditš: za 17, proti 14, zdržalo sa 58,
- Anton Dulak: za 19, proti 5, zdržalo sa 65,
- Libor Duľa: za 49, proti 4, zdržalo sa 36,
- Michal Ďuriš: za 18, proti 13, zdržalo sa 58,
- Ivan Fiačan: za 44, proti 3, zdržalo sa 42,
- Dagmar Fillová: za 54, proti 2, zdržalo sa 33,
- Eva Fulcová: za 27, proti 36, zdržalo sa 26,
- Boris Gerbery: za 1, proti 38, zdržalo sa 50,
- Monika Jankovská: za 1, proti 44, zdržalo sa 44,
- Martin Javorček: za 53, proti 2, zdržalo sa 34,
- Martina Jánošíková: za 44, proti 3, zdržalo sa 42,
- Kajetán Kičura: za 29, proti 38, zdržalo sa 22,
- Karol Kovács: za 7, proti 36, zdržalo sa 46,
- Eva Kováčechová: za 45, proti 2, zdržalo sa 42,
- Peter Kresák: za 9, proti 19, zdržalo sa 61,
- Štefan Kseňák: za 52, proti 3, zdržalo sa 34,
- Miloš Maďar: za 27, proti 30, zdržalo sa 32,
- Pavol Malich: za 3, proti 32, zdržalo sa 54,
- Michal Matulník: za 30, proti 18, zdržalo sa 41,
- Peter Melicher: za 1, proti 16, zdržalo sa 72,
- Soňa Mesiarkinová: za 1, proti 18, zdržalo sa 70,
- Peter Molnár: za 52, proti 2, zdržalo sa 35,
- Edita Pfundtner: za 15, proti 13, zdržalo sa 61,
- Zuzana Pitoňáková: za 53, proti 2, zdržalo sa 34,
- Radoslav Procházka: za 14, proti 14, zdržalo sa 61,
- Marián Sluk: za 0, proti 38, zdržalo sa 51,
- Juraj Sopoliga: za 9, proti 41, zdržalo sa 39,
- Peter Straka: za 53, proti 2, zdržalo sa 34,
- Ľuboš Szigeti: za 19, proti 17, zdržalo sa 53,
- Ján Šikuta: za 26, proti 5, zdržalo sa 58,
- Robert Šorl: za 53, proti 2, zdržalo sa 34,
- Ján Štiavnický: za 53, proti 2, zdržalo sa 34,
- Daniela Švecová: za 8, proti 33, zdržalo sa 48,
- Marek Tomašovič: za 25, proti 11, zdržalo sa 53,
- Michal Truban: za 26, proti 37, zdržalo sa 26,
- Martin Vernarský: za 52, proti 3, zdržalo sa 34.
Na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia teda konštatujú, že vo verejnom hlasovaní v opakovanej voľbe boli za kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, nebol zvolený ani jeden z navrhovaných kandidátov.
Keďže nebol zvolený potrebný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, vykoná sa nová voľba.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
8. 2. 2019 9:15:01 - 9:15:01 40. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1281 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kmec, Stanislav (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa, ktoré sa konalo 7. februára 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 132 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné.
Zo 129 platných hlasovacích lístkov zistili:
- za Ondreja Krajňáka hlasovalo za 51, proti 62 poslancov, zdržalo sa hlasovania 16 poslancov,
- za Richarda Pavloviča hlasovalo za 71 poslancov, proti 35 poslancov, zdržalo sa hlasovania 23 poslancov.
Na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Správnej rady ústavu pamäti národa zvolený Richard Pavlovič.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
8. 2. 2019 9:00:37 - 9:16:37 40. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1281 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kmec, Stanislav (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti informačných technológií, ktoré sa konalo 7. februára 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti informačných technológií bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 132 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti informačných technológií všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 6 neplatných a 126 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
- Ladislav Mikuš: hlasovalo za 73 poslancov, proti 27, zdržalo sa hlasovania 26 poslancov,
- Ondrej Mravec: hlasovalo za 4 poslanci, proti 83, zdržalo sa hlasovania 39 poslancov,
- Robert Redhammer: hlasovalo za 40 poslancov, proti 61, zdržalo sa hlasovania 25 poslancov.
Na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti informačných technológií zvolený Ladislav Mikuš.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
8. 2. 2019 9:00:37 - 9:16:37 40. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1281 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kmec, Stanislav (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti žurnalistiky, ktoré sa konalo 7. februára 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti žurnalistiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 132 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti žurnalistiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 9 neplatných a 123 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
- Peter Abrahám: hlasovalo za 25 poslancov, proti 69, zdržalo sa hlasovania 29 poslancov,
- Svetlana Hlavčáková: hlasovalo za 0 poslancov, proti 79, zdržalo sa hlasovania 44 poslancov,
- Vladimír Holan: hlasovalo za 2 poslanci, proti 78, zdržalo sa hlasovania 43 poslancov,
- Michal Kaliňák: hlasovalo za 6 poslancov, proti 73, zdržalo sa hlasovania 44 poslancov,
- Árpád Korpás: hlasovalo za 74 poslancov, proti 24, zdržalo sa hlasovania 25 poslancov,
- Anton Szomolányi: hlasovalo za 1 poslanec, proti 79, zdržalo sa hlasovania 43 poslancov,
- Tamara Válková: hlasovalo za 5 poslancov, proti 78, zdržalo sa hlasovania 40 poslancov.
Na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti žurnalistiky zvolený Árpád Korpás.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.

Deň v parlamente

<- ->