Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 2. 2020 15:43:18 - 15:45:18 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
69.
Ďakujem všetkým poslancom a poslankyni za reakcie.
Pán poslanec Soboňa, ďakujem teda za to vysvetlenie. Len teda ja celkom nerozumiem, aký je rozdiel medzi tým, keď budeme hlasovať o vyslovení súhlasu a neschválite to, predpokladám, a potom budeme hlasovať o nevyslovení súhlasu; nie je veľmi zvykom hlasovať akože v zápornom tvare. Tak keď budeme hlasovať o vyslovení súhlasu a neschválime to, no tak sme nevyslovili súhlas. Neviem, či je potrebné potom ešte, ešte znova, znova hlasovať. A čo keď neschválime ani jedno, ani druhé uznesenie, tak potom bude platiť čo? No nerozumiem tomu stále celkom.
A, pani poslankyňa Grausová, vy ste povedali, že som vás chybne citoval. Ja som vás necitoval, ja som iba konštatoval, že ste mali rasistické výroky.
Pán poslanec Bernaťák, áno, samozrejme, že každé násilie je treba súdiť a postihovať a trestať. Ale však to sa, to sa aj robí. A ešte raz a načo, načo? Lebo je to vážny problém a zľahčujete to. Váš, teda tá lehota, že sa uplatní obdobne, ale tam nie je, že lehota sa uplatní obdobne. Tam je, že nemôže byť kratšia lehota na prerokovanie výborov ako 30 dní. Ja teda naozaj som nepostrehol ani to, že ak tam sa chcete odvolávať na to ustanovenie o obdobne, že ďalšie ustanovenia obdobne, takže či teda pán predseda Národnej rady v tom rozhodnutí vymenoval dôvody pre skrátené legislatívne konanie o tomto uznesení, lebo nič také tam nie je. Tak je iba že prerokovať ihneď.
Pán poslanec Zelník, no opäť, opäť tí bubáci pod posteľou. Vôbec tam nie je, že nezáleží na pohlaví, nič také tam nie je v Istanbulskom dohovore.
25. 2. 2020 15:27:36 - 15:37:39 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
59.
Vážený pán minister obrany, vážené kolegyne, kolegovia, pokúsim sa reagovať na niektoré veci, ktoré zazneli v predchádzajúcej rozprave, ale najprv sa chcem spýtať, lebo bolo by dobré, keby sme si ujasnili, že o čom vlastne budeme hlasovať, lebo vláda poslala do parlamentu návrh, aby parlament vyslovil nesúhlas s Istanbulským dohovorom. Potom náhle to rozhodnutie zmenila a miesto vyslovenia nesúhlasu poslala návrh, že treba vysloviť súhlas, takto zmenila to uznesenie, a výbory teraz odporúčajú nevysloviť súhlas. Tak ja sa v tom už trochu strácam, a teda chcel by som pána spravodajcu poprosiť, aby keď o tom budeme hlasovať, aby presne prečítal, o čom budeme hlasovať, lebo bolo by zlé, keby náhodou omylom ste schválili Istanbulský dohovor proti svojej vôli, lebo sa pomýlite a nebudete vedieť, o čom hlasujeme. Ale teda hovorím to aj vo vlastnom záujme a nerád by som hlasoval v rozpore so svojím presvedčením len z dôvodu, že netuším, o čom sa hlasuje, teda vysloviť nesúhlas, vysloviť súhlas alebo nevysloviť súhlas.
V tejto rozprave zazneli viaceré, žiaľ, necitlivé veci, aj rasistické, aj teda nie rasistické, ale teda na hrane, keď pani poslankyňa Antošová tu hovorila o tom, že nejaké práva menšín, ako sú Rómovia alebo homosexuáli, môžu byť na úkor slušných ľudí a väčšiny, že ich to môže poškodzovať. Tak voči tomuto by som sa tiež chcel ohradiť, lebo z toho vlastne vyplýva, že homosexuáli alebo Rómovia nie sú slušní, slušní ľudia. To naozaj takýto slovník by sme nemali používať na pôde Národnej rady, a teda neviem, akú menšinu mala na mysli pani poslankyňa pri Istanbulskom dohovore, ale Istanbulský dohovor chráni práva žien, na ktorých je páchané násilie. Áno, je to menšina, ale myslím si, že s ochranou tejto menšiny by nemal mať nikto problém.
Pán poslanec Bernaťák tu v jednej, v jednej faktickej hovoril – a myslím, že to zaznelo aj v rozprave v predchádzajúci deň rokovania – o tom, že nejaké mimovládky si požiadali o granty z nórskych fondov a nedostali ich, pretože neuznávajú Istanbulský dohovor a napísali petíciu proti Istanbulskému dohovoru. No len tu si dovolím pripomenúť, že to boli granty z nórskych fondov a Nórsko ako krajina, ktorá tie granty poskytuje, si má právo zadefinovať podmienky, za akých sú poskytované, a keď si Nórsko zadefinuje, že chce, aby tie granty boli využité na podporu boja proti rodovo podmienenému násiliu, tak proti rodovo podmienenému násiliu... Pán poslanec Bernaťák, neskáčte mi do reči! ... proti rodovo podmienenému násiliu, tak ten, kto dáva peniaze, si má právo zadefinovať, na čo majú byť tie fondy použité.
Pán poslanec Zelník tu opäť strašil tými bubákmi, že môžeme si, môžeme si vybrať pohlavie. Naozaj toto, nič také v Istanbulskom dohovore nie je.
Často sa v tej argumentácii používa, však my všetci sme proti násiliu aj proti násiliu páchanému, páchanému na ženách a nepotrebujeme k tomu nejaký Istanbulský dohovor. No jasné, teoreticky, teoreticky, keď všetky tie veci, ktoré sa týkajú boja proti násiliu páchanému na ženách, implementujeme do našej legislatívy, tak nemusíme, nemusíme schvaľovať ten dohovor. Ale to potom platí úplne o všetkých dohovoroch a nemali by sme pristúpiť k vôbec žiadnemu dohovoru, len sa dobrovoľne rozhodneme, že niektoré veci, ktoré sa nám z tých dohovorov páčia, dáme do našej legislatívy.
A rád by som poukázal na to, že ten dohovor je z roku 2011, na začiatku to vyzeralo, že Slovenská republika ho bude ratifikovať a aj pod vplyvom toho dohovoru sa niektoré veci, ktoré už dnes máme v legislatíve, dostali do našej legislatívy, či už ide o občianske, procesné, procesné poriadky, ktoré napríklad posilnili ochranu osôb, na ktorých je páchané násilie, alebo zákon o rodine, kde sa do definície najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa, jeho posudzovania, dostalo to, že ohrozením toho najlepšieho záujmu nie je iba to, keď sa na ňom pácha násilie, ale keď sa pácha násilie na osobe, ktorá je blízkou osobou tohoto, tomu dieťaťu, čo nesporne prispelo k lepšej ochrane maloletých detí, pretože keď sa v rodine pácha násilie a dieťa je toho svedkom, tak už to je násilím páchaným na dieťati bez ohľadu na to, či ono je priamo atakované fyzicky alebo inak.
Nepochybne je ešte kopu ďalších vecí, ktoré by sa dali v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách zlepšiť, pokiaľ ide o poskytovanie služieb, pokiaľ ide o štandardy, štandardy kvality, pokiaľ ide aj o zákonnú úpravu, ktorá by mohla byť komplexnejšia, napríklad v nejakom zákone, ale o tom sa asi budeme baviť snáď pri nejakej inej príležitosti.
A áno, zmyslom dohovorov je to, aby sme dohodli nejaké medzinárodné štandardy, ktoré všetci rešpektujeme, ktoré všetky krajiny považujú za dôležité a ktoré nie sú potom už len ich vecou vnútorného rozhodnutia, že toto zrušíme alebo od toho odstúpime. Samozrejme, že od medzinárodných dohovorov možno odstupovať tiež.
Rád by som sa vyjadril aj k tým procesným problémom. Ja som tu v rozprave už upozornil na to, že postupujeme v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku, pretože zákon o rokovacom poriadku predpokladá, že o medzinárodných zmluvách sa rokuje v druhom a treťom čítaní, nie je tam prvé čítanie. Keď Národná rada rozhodne o postúpení do druhého čítania, pridelí, pridelí návrh výborom a určí lehotu na prerokovanie a táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní. V tomto prípade to nahrádza rozhodnutie predsedu Národnej rady, prvé čítanie.
Predseda Národnej rady určil, ktoré výbory majú prerokovať návrh na vyslovenie nesúhlasu alebo súhlasu; stále netuším, o čom budeme hlasovať; určil aj gestorský výbor, ale dal lehotu ihneď. Ale lehotu ihneď nemôže dať predseda svojím rozhodnutím, lehotu ihneď vo vzťahu k medzinárodnej zmluve nemôže dať vôbec, lebo vo vzťahu k skrátenému legislatív; alebo skrátené legislatívne konanie možno použiť iba vo vzťahu k návrhom zákonov, ako to upravuje § 89 zákona o rokovacom poriadku, a ten nehovorí nič o tom, že by sa skrátené legislatívne konanie – či už z vôle predsedu Národnej rady, alebo rozhodnutím samotnej Národnej rady – mohlo konať aj vo vzťahu k vyslovovaniu súhlasu s ratifikáciou medzinárodných zmlúv.
Tu by som chcel apelovať na demokratickú opozíciu, ktorá mala problém so skrátenými legislatívnymi konaniami o návrhoch zákonov, troch zákonov, ktoré predložila vláda v rámci predvolebnej kampane SMER-u a SNS. Považovali to za problém, nehlasovali sme spoločne za otvorenie schôdze, nehlasovali sme – teda s výnimkou SME RODINA – teraz za skrátené legislatívne konania, ale rovnaký problém, porušenie pravidiel, porušenie zákona o rokovacom poriadku je aj s Istanbulským dohovorom, takže si myslím, že je potrebné byť konzistentný a keď nám porušovanie pravidiel vadí pri návrhu zákonov, malo by nám vadiť aj pri, aj pri rokovaní o Istanbulskom dohovore, a teda očakávam podporu prinajmenšom od demokratickej opozície celej pre moje dva procedurálne návrhy.
Posledná vec, čo sa stane, keď dnes parlament nevysloví súhlas s Istanbulským dohovorom? No vôbec nič. Vôbec nič sa nestane, pretože pokiaľ v budúcom parlamente bude vôľa ratifikovať Istanbulský dohovor, no tak budúci parlament bez ohľadu na to, čo tu dnes schválite, vysloví súhlas s ratifikáciou a prezidentka tú ratifikáciu, teda dohovor ratifikuje. Keď v budúcom parlamente nebude vôľa ratifikovať Istanbulský dohovor, tak bez ohľadu na to, čo tu dnes schválime, ani budúci parlament nevysloví súhlas s ratifikáciou. A keď si myslíte, že to bude zabité tým, že ani v budúcom parlamente nebude vôľa na ratifikáciu, tak raz tu snáď nejaký osvietenejší parlament príde.
Ďakujem.
25. 2. 2020 15:08:02 - 15:09:55 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
49.
Ďakujem. Pán poslanec Osuský, no presne tak, ako si povedal. To, že v susedných dverách bývajú, býva pár ľudí rovnakého pohlavia, nebodaj majú aj nejako zaregistrovaný a právne upravený ten vzťah, nijako neohrozuje stabilitu tvojej rodiny. Ale nad rámec toho Istanbulský dohovor to vôbec nerieši. Istanbulský dohovor sa netýka práv LGBT komunity, nezavádza možnosť slobodnej voľby rodu.
Takže; zaujímavá bola tá poznámka o rodovom scitlivovaní. Teda ak je cieľom Istanbulského dohovoru rodové scitlivovanie, tak je, neviem, či paradoxné a zvláštne, ale rozhodne príznačné, že tá kritika založená na bubákoch pod posteľou vedie nie k rodovému, ale k znecitlivovaniu jazyka, keď hovoríme o iných ľuďoch ako o chorých, ako o nejakých menejcenných, pohŕdavo, vedieme tu rasistické reči, však, pani poslankyňa Grausová (?), reagujem na Petra Osuského, urážame, urážame menšiny.
Scitlivovanie je predsa dobrá vec. Scitlivovanie je niečo, čo by sme, na čo by sme mali byť hrdí, o čo by sme sa mali cielene usilovať v tejto diskusii a nielen v tejto diskusii, ale aj vo verejnej diskusii, ktorá prebieha. A to už nehovorím o tej diskusii, ktorá prebieha na internete a na sociálnych sieťach. Sme svedkami obrovského znecitlivovania. Znecitlivovanie je predsa zlé!
25. 2. 2020 14:44:31 - 14:46:31 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
31.
Pani poslankyňa Shahzad, ďakujem ti za tvoje vystúpenie. Myslím, že si išla po podstate veci. Ja chápem, že ťažko takúto vec vysvetliť niektorým kolegom, lebo oni tam stále vidia tých bubákov pod posteľou, ktorí tam reálne nie sú. Zase pán Hrnko vykrikuje? No dobre.
Ale áno, tento dohovor sa týka rodovo podmieneného násilia, teda násilia, ktoré súvisí s rodom, s rodovými rolami aj s rodovou nerovnosťou, a snaží sa na toto násilie reagovať. Nie každé domáce násilie je rodovo podmienené, ale veľká časť, významná časť, dôležitá časť, väčšinová časť domáceho násilia je rodovo podmienená. Nesúvisí s tým, že muži majú iné biologické znaky ako ženy, ale súvisí s tými sociálnymi rolami, ktoré im spoločnosť prisudzuje a ktoré, prostredníctvom ktorých sa muži udržujú, snažia udržať si napríklad kontrolu vo vzťahu. Čiže nie je to preto, že sa muži častejšie opíjajú alebo častejšie hrajú hazardné hry ako ženy. To môže byť v niektorých prípadoch spúšťač a, ale to nie je podstata toho, čo hovorí, čo hovorí Istanbulský dohovor, a rodovo podmieneného násilia.
No, len problém je, že tuto kolegovia sa snažia z toho vytvoriť nejaký problém a hľadajú tam niečo, čo tam nie je. Istanbulský dohovor nie je o LGBT komunite, Istanbulský dohovor nie je o registrovaných partnerstvách, Istanbulský dohovor nie je o slobodnej voľbe rodu, nič z toho sa v Istanbulskom dohovore nenachádza.
25. 2. 2020 14:27:03 - 14:28:39 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
21.
Pani poslankyňa Antošová, teda celkom nerozumiem, lebo, či hovoríte, že pohlavie a rod je to isté alebo nie je to to isté, lebo Istanbulský dohovor medzi tým rozlišuje. Rozlišuje, rod definuje ako, ako súbor rolí, ktoré sú spoločnosťou prisudzované mužom a ženám, teda síce neodtŕha to od pohlaví, neodtŕha to od dvoch pohlaví, mužského a ženského, ale tvrdí, že to nie je niečo identické, to hovorí o súbore rolí, čiže nie je to to isté, ani, ani v Istanbulskom dohovore a tento, túto definíciu po, obsahuje Istanbulský dohovor práve pre účely Istanbulského dohovoru.
No a teda považujete za zlé odstraňovanie stereotypov, ktoré sú založené na myšlienke nerovnosti, nerovnakého postavenia muža a ženy? Lebo o to predovšetkým v Istanbulskom dohovore ide. A keď ste tu hovorili o vlastnostiach matky, že sa stará o rodinu, stará sa o dieťa, nemyslíte si, že teda to isté by mali robiť aj otcovia? Aj otcovia by sa mali starať o rodinu, o dieťa, vykonávať domáce práce? Je na tom niečo zlé, keď toto robia aj muži?
25. 2. 2020 14:13:11 - 14:14:58 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
9.
Vážená pani poslankyňa Petrík, myslím, že sa v sále nenachádza, tak ale budem reagovať pre záznam. S drvivou väčšinou toho, čo si hovorila, súhlasím, jedine si dovolím poznamenať, že nie je pravda to, čo si povedala, že okrem poslancov koalície PS/SPOLU sa takmer nikto nezastáva žien a nechce ich chrániť pred násilím a nezastáva sa Istanbulského dohovoru. Mali sme na pôde tohto parlamentu počas tohto volebného obdobia už trikrát otvorený tento bod, vždy, keď sa o tom hovorilo, tak vystúpili aj poslanci z poslaneckého klubu SaS, aj ja osobne a som tu prítomný aj teraz, keď faktickými poznámkami reagujeme na tvoje vystúpenie, hoci ty tu už teraz nie si prítomná.
Takže myslím si, že mali by sme sa snažiť niesť túto debatu vo vecnej rovine a reagovať na obsahové argumenty a neprezentovať to tak, že je to agenda nejakej jednej politickej strany, lebo naozaj v tomto je parlament rozdelený. A nie je pravda, že nositeľom toho jedného názoru, teda názoru, že Istanbulský dohovor treba ratifikovať, Slovenská republika má k nemu pristúpiť, nie sú iba poslanci koalície PS a SPOLU. To som chcel povedať, aj keď teraz tu nie si, tak dúfam, že si aspoň zo záznamu toto moje vystúpenie vypočuješ.
Ďakujem.
25. 2. 2020 11:32:59 - 11:34:59 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
68.
Pani poslankyňa Grausová, no neviem, kde ste sa stretli s tým, že by niekto tvrdil, že rozdiely medzi pohlaviami nie sú vrodené. Ja som sa s tým teda ešte nestretol, ale možnože nemám toho toľko naštudované ako vy. Tak by som sa rád o tom niečo dozvedel. Lebo podľa mojich vedomostí toto nikto netvrdí, že rozdiely medzi pohlaviami nie sú, nie sú vrodené. Teda nechcem zachádzať do nejakých detailov, lebo sme na pôde Národnej rady, ale tie rozdiely medzi pohlaviami sú očividné.
To, čo nie je vrodené, sú rozdiely v rodových roliach. Z toho vychádza aj Istanbulský dohovor. A vy ste to veľmi dobre ilustrovali, že rozdiely v rodových roliach alebo vo vnímaní rodových rolí nie sú vrodené. Veľmi dobre ste to demonštrovali tým, keď ste hovorili o niektorých moslimských krajinách, v ktorých ženy nemajú rovnocenné postavenie s mužmi. Tak ak by platilo, že neexistujú žiadne rodové role ako sociálne konštrukty, tak by všade na svete musel byť vzťah mužov a žien rovnaký. Nie je to pravda. Nie je to pravda naprieč históriou, nie je to pravda naprieč krajinami. Existujú krajiny alebo v minulosti existovali krajiny, kde bola žena vnímaná ako podradná, ako dokonca majetok svojho muža, ktorý si ten muž môže pokojne aj sa ho zbaviť, aj ho zabiť alebo inak mali nerovnocenné, nerovnocenné postavenie. Existovalo volebné právo pre mužov a neexistovalo volebné právo pre ženy. A dodnes pretrvávajú určité rodové stereotypy, kde žena nemá rovnocenné postavenie s mužom a kde sa očakáva, že žena je tu na to, aby mužovi plnila, čo mu vidí na očiach. A mnoho domáceho násilia vychádza aj z toho, že to tak nie je.
25. 2. 2020 11:06:55 - 11:07:51 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
59.
Ja by som chcel navrhnúť procedurálnym návrhom, aby pán predseda Národnej rady rešpektoval § 23 ods. 6 zákona o rokovacom poriadku, ktorý hovorí o tom, že ak sa počas schôdze Národnej rady pri zisťovaní počtu prítomných poslancov pred hlasovaním zistí, že nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a ak sa tak nestane ani po 15, ani 15 minút po zisťovaní počtu prítomných poslancov, predsedajúci schôdzu Národnej rady preruší a určí termín ďalšieho rokovania. A ak ani po prerušení schôdze Národnej rady nie je prítomná nadpolovičná väčšina, môže rozhodnúť, že sa bude rokovať o ďalšom bode programu. Čiže teraz musí nasledovať podľa rokovacieho poriadku 15-minútová pauza a až potom môžeme pokračovať v rokovaní, ak tak pán predseda rozhodne, že budeme rokovať o inom bode. Takže prosím, aspoň v takejto drobnosti rešpektujme zákon o rokovacom poriadku.
25. 2. 2020 9:52:41 - 9:54:41 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem všetkým kolegom, keď nestihnem zareagovať, tak sa prihlásim ešte do ústnej, bolo to veľmi podnetné.
Pán poslanec Blanár, veľmi pekne ďakujem, že ste spomenuli OKS, ja som ich nespomínal, ale je to od vás milé. A keď hovoríte o chameleónoch, no tak si prečítajte, čo o právach LGBT osôb, o reprodukčných právach, o boji proti domácemu násiliu hovoria dokumenty Strany európskych socialistov, ktorej je SMER členom.
Pani poslankyňa Grausová, no s tými zahraničnými agentmi a platením zo zahraničia by som v prípade vašej fašistickej strany bol asi ticho, lebo teraz sa vyplavili nejaké veci, že ste boli financovaní cez nejakého Putinovho oligarchu. Ale áno, ja som na strane liberálnej demokracie a nemám s tým žiadny problém.
Pán poslanec Zelník, no fascinujúce! Poviete, že neexistujú bubáky a potom vytiahnete bubákov, rodič jedna, rodič dva, rodič tri. Nič také v Istanbulskom dohovore nie je. Nič také, nič! Vymýšľate si.
Pán poslanec Mizík, povedali ste, že z mojich pozmeňovákov vyplýva, že chcem dosiahnuť ratifikáciu Istanbulského dohovoru. No vy ste mimoriadne bystrý človek, teraz zisťujem. Vyplýva to nielen z mojich pozmeňovákov, ja som to úplne otvorene povedal na začiatku svojho vystúpenia, že som za ratifikáciu istanbulských dohovorov, ale vy ste dômyselný, tak ste si to domysleli aj z tých pozmeňujúcich, resp. procedurálnych návrhov.
Pán poslanec Poliačik, neviem, či to vyrieši Ústavný súd, myslím si, že mali by sme v budúcom volebnom období nastoliť nejakú inú kultúru legislatívneho procesu a rokovania, rokovania v národnej, v Národnej rade a zmeniť to jednoducho, že budeme dodržiavať pravidlá a že nás k tomu nebude musieť nútiť Ústavný súd a že pán poslanec Hrnko tu nebude vykrikovať, ako teraz vykrikuje.
A pani poslankyňa Shahzad vyzvala pána predsedu parlamentu, nech ukáže, ako si ctí rokovací poriadok. Pripájam sa k tejto výzve. Pán poslanec či pán predseda Danko, vy viete, že tu už končíte, tak aspoň na záver ukážte, že máte úctu k pravidlám inštitúcie, ktorú ste štyri roky vie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
25. 2. 2020 9:23:07 - 9:43:12 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Vážený pán minister obrany, rokujeme o Istanbulskom dohovore, tak kto iný ako minister obrany by ho mal uvádzať? Ešte teda mala byť pani ministerka pôdohospodárstva tu prítomná.
Vážený pán predseda Národnej rady, však rokujeme tu práve preto, aby ste vy si mali čo prihodiť k tým 13. dôchodkom, nejakú vlastnú agendu.
Vážené kolegyne a kolegovia, začnem rovnako ako Richard Vašečka a poviem, že som za to, aby Slovenská republika ratifikovala Istanbulský dohovor, aby ratifikovala Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.
Už sme tu mali dvakrát rozpravu o Istanbulskom dohovore na dvoch z minulých schôdzí, takže nebudem opakovať všetky argumenty, pre ktoré si myslím, že je dôležité, aby Slovenská republika k Istanbulskému dohovoru pristúpila a stala sa jeho zmluvnou stranou. Tá rozprava o ňom, a nielen v parlamente, ale aj verejná rozprava o Istanbulskom dohovore často pripomína strašenie alebo obávanie sa bubáka, ktorý je schovaný niekde pod posteľou. Ten bubák tam v skutočnosti žiadny nie je, ale niektorí ľudia sa domnievajú, že tam ten bubák je a boja sa toho. Nevykrikujte, pán poslanec!
Sú dva typy ľudí, ktorí operujú s bubákom pod posteľou. Prvým typom sú deti, ktoré sa naozaj boja, že sú, že tam ten bubák je, a obávajú sa ho. A to by bol ešte ten lepší prípad, ak niekto vidí v Istanbulskom dohovore to, čo v ňom reálne nie je, a obáva sa, že keď toto ustanovenie bude vykladané tak a potom to bude dané v takej súvislosti, tak sa dostaneme niekde hentam a bude tam ten bubák. Dospelí ľudia nie sú deti, takže by nemali veriť na bubákov, ale prosím, niektorí ľudia na bubákov veria. Ale s bubákmi pod posteľou okrem tých detí operujú ešte aj rodičia. A sú to zlí rodičia, ktorí strašia svoje vlastné deti bubákom pod posteľou, aby mali od nich pokoj. A takisto aj niektorí politici vedome strašia voličov bubákmi, ktorí tam nie sú.
Nechcem teraz kategorizovať, kto z odporcov Istanbulského dohovoru je tým naivným dieťaťom, ktorý verí na bubákov, ktoré verí na bubákov, a kto je tým zlým rodičom, ktorý straší ostatných bubákmi pod posteľou len preto, aby z toho vytĺkal politické body, ale v zásade tu máme tieto dve možnosti.
V súvislosti s Istanbulským dohovorom sa straší rodovou ideológiou, straší sa tým, že budú na základe Istanbulského dohovoru zavedené partnerstvá osôb rovnakého pohlavia, adopcie pármi osôb rovnakého pohlavia, ľudia si budú sami vyberať rod, dokonca deti si budú samy, samy vyberať rod. Tak na jednej strane chcem povedať, že partnerstvá osôb rovnakého pohlavia, adopcie ľuďmi, ktorí sú, ktorí sú orientovaní na osoby rovnakého pohlavia, ani rešpekt voči transrodovým osobám nie sú nič zlé, nie sú to žiadni bubáci. Ale druhý problém je, že ak to aj vnímate ako bubákov, tak nič z toho, nič z toho nie je obsiahnuté v Istanbulskom dohovore. To len detská fantázia alebo strašenie rodičov hovorí o tom, že tam ten bubák je. V skutočnosti tam žiadny bubák nie je, lebo bubáci, ako my dospelí vieme, neexistujú.
No a teraz k samotnému návrhu, lebo je to bizarnosť nad bizarnosť, je to – tak ako celá táto schôdza – čistá predvolebná kampaň Slovenskej národnej strany a SMER-u, ku ktorej sa radi pridajú aj fašisti, v tomto prípade zrejme viac kampaň Slovenskej národnej strany ako návrh, ako kampaň, kampaň SMER-u. No ale tak každý tu musí mať svoje, keď už z ankety vyšlo, že tie diaľničné známky sa asi nebudú rušiť, tak, tak aspoň nejaký úžitok nech má Slovenská národná strana z tejto schôdze, nech, nech si celý benefit nepripíše iba, iba SMER.
Myslím si, že neexistuje žiadny vecný dôvod, aby sa Národná rada zaoberala opätovne svojím postojom k Istanbulskému dohovoru, teda žiadny iný vecný dôvod okrem toho, že si Slovenská národná strana chce robiť kampaň. Kampaň na pôde parlamentu, nebude to stáť tie stovky miliónov ako, ako volebná kampaň SMER-u, ktorá sa predvádza na tejto schôdzi, ale takisto je to zneužívanie parlamentu na volebnú kampaň parlamentnej väčšiny. A rovnako ako pri tých 13. dôchodkoch alebo zvýšených prídavkoch na deti, ktoré chcete pretlačiť cez skrátené legislatívne konanie, aj v tomto prípade to idete spraviť prostredníctvom porušenia legislatívnych pravidiel, prostredníctvom porušenia zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
A je tu jeden rozdiel, významný rozdiel a je tu dokonca rozdiel v neprospech rokovania o vyslovení súhlasu s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násilia na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, pretože zákon stanovuje dôvody, kedy možno návrh zákona prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Tie v prípade 13. dôchodkov ani v prípade zrušenia diaľničných známok, ani v prípade zvýšenia prídavkov na deti evidentne neexistujú. Hovorím o dôvodoch na skrátené legislatívne konanie. Ale poslanci, ktorí budú o desiatej hlasovať za to, že tie dôvody existujú, sa aspoň môžu tváriť, že veria tomu, že neexistujú. My všetci vieme, aj oni vedia, že vieme, že žiadne dôvody neexistujú, a musia si to uvedomovať aj oni sami, no ale tak môžu sa pozerať do zeme a tváriť sa, že sú ohrozené základné ľudské práva, a tak musíme teraz, necelý týždeň pred voľbami, schvaľovať 13. dôchodky.
Ale pri medzinárodnej zmluve, pri rokovaní o medzinárodnej zmluve je to ešte horšie. Tu porušenie zákona nastalo, lebo už nastalo, nie tým spôsobom, že sa poslanci budú tváriť, že existujú nejaké dôvody, ktoré sa schvaľujú, ktoré zakotvuje zákon o rokovacom poriadku Národnej rady, a tie dôvody síce reálne neexistujú, ale vy sa budete tváriť, že existujú, ale Národná rada pri prerokúvaní tohto bodu postupuje spôsobom, ktorý jej zákon o rokovacom poriadku vôbec neumožňuje. Skrátené legislatívne konanie je podľa zákona o rokovacom poriadku možné, keď sa rokuje o návrhu zákona, nie keď sa rokuje o vyslovení súhlasu s medzinárodnou zmluvou. Zákon takú možnosť vôbec nepripúšťa a my teraz rokujeme v skrátenom legislatívnom konaní o vyslovení súhlasu s medzinárodnou zmluvou, čo je vec, ktorá podľa zákona o rokovacom poriadku vôbec nie je možná.
Domnievam sa, že Národná rada a v tomto prípade aj jej predseda pán Danko postupoval v rozpore s čl. 2 ods. 2 slovenskej ústavy, podľa ktorého "štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon". Už dvakrát sa Národná rada zaoberala Istanbulským dohovorom a prijala uznesenia, ktorými ho odmieta. Tie uznesenia nemali žiadne právne účinky.
Národná rada sa, samozrejme, môže vyjadriť k čomukoľvek, Národná rada môže trebárs dnes prijať uznesenie o tom, aké má byť zajtra počasie vo Vysokých Tatrách, ale nie každé uznesenie Národnej rady má právne účinky. Ako by ho nemalo uznesenie o tom, aké má byť zajtra počasie vo Vysokých Tatrách a že Národná rada si želá, aby zajtra nepršalo a bolo pekne, tak žiadnu právnu relevanciu, žiadne účinky v zmysle zákona, v zmysle ústavy nemali ani predchádzajúce dve uznesenia Národnej rady k Istanbulskému dohovoru. Boli nepochybne vyjadrením názoru poslancov Národnej rady, ktorí za tie uznesenia hlasovali, rovnako ako boli vyjadrením názoru tých, ktorí hlasovali, ktorí hlasovali proti tým uzneseniam, ale jediným spôsobom, akým sa môže Národná rada právne relevantným spôsobom k medzinárodnej zmluve vyjadriť, je postup podľa ústavy a podľa zákona o rokovacom poriadku. Na platnosť medzinárodných zmlúv je v zmysle ústavy potrebná ich ratifikácia a tej ratifikácii má predchádzať súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. To znamená, že ak Národná rada nedá súhlas, zmluva nemôže byť ratifikovaná a nemôže nadobudnúť platnosť.
Do pôsobnosti Národnej rady podľa čl. 86 ods. 7 Ústavy Slovenskej republiky patrí pred ratifikáciou vyslovovať súhlas s medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a základných slobodách s medzinárodnými politickými zmluvami, s medzinárodnými zmluvami vojenskej povahy, s medzinárodnými zmluvami, z ktorých vzniká Slovenskej republike členstvo v medzinárodných organizáciách, s medzinárodnými hospodárskymi zmluvami všeobecnej povahy, s medzinárodnými zmluvami, na ktorých vykonanie je potrebný zákon, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a zároveň rozhodovať o tom, či ide o medzinárodné zmluvy podľa čl. 7 ods. 5. Zdôrazňujem slovo "súhlas".
Národná rada už dvakrát, nebudem to komplikovať, vyjadrila nesúhlas s Istanbulským dohovorom, čo nemá žiadnu právnu relevanciu, nemá žiadne právne účinky, tak teraz ste to chceli potvrdiť a opäť ste navrhli, vláda navrhla opätovne vysloviť nesúhlas. Čo by malo opäť rovnaký, teda žiadny dosah. Našťastie alebo nanešťastie, a tak je, tak je aj ten bod zaradený do programu mimoriadnej schôdze, ako návrh na vyslovenie nesúhlasu. Tak ho vláda schválila v tom pôvodnom uznesení, ale potom ste si zrejme vypočuli kritiku v Denníku N od Mariána Gibu, ktorý vám ukázal, že, že to opäť nebude mať žiadne účinky, no tak ste to zmenili a vláda prijala úplne smiešne uznesenie, ktorým chce spraviť to alebo ktorým spravila to, že v návrhu uznesenia zamenila slovo "nesúhlas" za slovo "súhlas", čiže áno, teraz formálne rokujeme o súhlase s medzinárodnou zmluvou.
Tu je však iný problém. Problém je, problém je ten, že podľa § 88, a dostávame sa k rokovaciemu poriadku, § 88, rokovanie o medzinárodnej zmluve, ods. 1, medzinárodná zmluva, pred ktorou, ktorej ratifikáciou je potrebný súhlas Národnej rady, sa prerokuje v druhom a treťom čítaní. O náležitostiach podľa § 74 rozhodne predseda Národnej rady. Náležitosti, náležitosti podľa § 74 sú, ak Národná rada; ktoré upravujú druhé a tretie čítanie; ak Národná rada rozhodla prerokovať návrh zákona v druhom čítaní, rozhodne aj o návrhu predsedu Národnej rady na pridelenie návrhu zákona výborom a na určenie gestorského výboru. Návrh zákona sa vždy pridelí ústavnoprávnemu výboru.
A ods. 2 hovorí: "Národná rada na základe návrhu predsedu Národnej rady určí aj lehotu na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch, ktorým bol pridelený. Táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa pridelenia." Čiže pri medzinárodnej zmluve alebo vyslovovaní súhlasu s medzinárodnou zmluvou sa prvé čítanie vynecháva a to, čo robí Národná rada v prvom čítaní, že pridelí to výborom, určí gestorský výbor a určí lehotu, v tomto prípade robí predseda Národnej rady svojím rozhodnutím a pán predseda Danko to aj urobil, 12. februára bol doručený, tak hneď 12. februára určil gestorský výbor, pridelil výborom a určil lehotu na prerokovanie návrhu vo výbore vrátane v gestorskom výbore v termíne ihneď. Ale týmto postupom evidentne porušil § 74 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku, ktorý hovorí, že táto lehota, lehota na prerokovanie návrhu vo výboroch nesmie byť kratšia ako 30 dní.
Na základe čoho takto postupoval pán predseda Danko? Lebo nemá to oporu v rokovacom poriadku. Rokovací poriadok nepripúšťa rokovanie v skrátenom legislatívnom konaní o vyslovení súhlasu s medzinárodnou zmluvou. Rokovací poriadok v § 89 hovorí o tom, že v akých situáciách, z akých dôvodov je možné v skrátenom legislatívnom konaní rokovať o návrhu, návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní, ale nič nehovorí o tom, že, že možno rokovať aj o súhlase s medzinárodnou zmluvou. A keby aj bolo možné, tak to nemôže určiť predseda Národnej rady, tak to musí v situácii, keby existovali dôvody. Žiadne dôvody neexistujú, ale aj keby existovali tie dôvody, aj keby to rokovací poriadok umožňoval, tak o tom musí rozhodnúť Národná rada, nie predseda Národnej rady.
Tento postup je v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku, a preto dávam dva procedurálne návrhy. Jeden procedurálny návrh dávam podľa § 34 zákona o rokovacom poriadku a navrhujem prerušiť rokovanie o návrhu vlády na vyslovenie nesúhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, parlamentná tlač č. 1842, do 13. marca 2020, pretože podľa § 88 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady medzinárodná zmluva pred jej ratifikáciou, pred jej ratifikáciou je potrebný súhlas Národnej rady, sa prerokuje v druhom a treťom čítaní. O náležitostiach podľa § 74 rozhodne predseda Národnej rady, pričom jednou z náležitostí podľa § 74 ods. 2 je lehota na prerokovanie návrhu vo výboroch, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní. Ale návrh bol výborom pridelený až 12. februára 2020, pričom zákon o rokovacom poriadku Národnej rady neumožňuje skrátené legislatívne konanie u návrhu na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou.
Môj prvý procedurálny návrh a odovzdávam to, odovzdám to aj spravodajcovi, je prerušiť rokovanie o tomto bode až do 13. marca 2020, kedy uplynie tá zákonom stanovená lehota 30 dní, ktorú nemôže nikto svojvoľne skrátiť a už vôbec nie predseda Národnej rady.
Pre prípad, že tento procedurálny návrh nebude schválený, lebo ako je všeobecne známe, ako to hovorí Erik Tomáš, dodržiavanie zákona a dodržiavanie zákona o rokovacom poriadku zaujíma v celom tomto parlamente a na celom Slovensku zrejme iba mňa, takže očakávam, že vládna koalícia to neschváli, tak v prípade; alebo vládna koalícia, ospravedlňujem sa MOST-u; koalícia SMER, SNS, fašisti to neschváli, tak dávam druhý procedurálny návrh a ten dávam podľa § 146 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a znie takto: Vzhľadom na pochybnosti, či pri rokovaní o návrhu vlády na vyslovenie nesúhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu bola dodržaná minimálne 30-dňová lehota na prerokovanie návrhu vo výboroch podľa § 74 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady, v súlade s § 146 ods. 1 navrhujem, aby predsedajúci rozhodol o ďalšom postupe pri prerokovaní predmetného návrhu až po predchádzajúcom stanovisku ústavnoprávneho výboru, či bola zákonom stanovená lehota na prerokovanie predmetného návrhu vo výboroch dodržaná a či možno o predmetnom návrhu rokovať pred jej uplynutím.
Čiže vznášam pochybnosť o tom, že Národná rada postupuje v tomto prípade v súlade so zákonom o rokovacom poriadku, a žiadam pána predsedu Národnej rady, aby v súlade s § 146 ods. 1 pred tým, ako rozhodne o ďalšom postupe, si vyžiadal stanovisko ústavnoprávneho výboru. V prípade, že nebude rešpektovaný rokovací poriadok, ako je v tejto Národnej rade zvykom, tak avizujem, že budem hlasovať za vyslovenie súhlasu s Istanbulským dohovorom.
25. 2. 2020 9:14:25 - 9:16:25 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Pán poslanec Vašečka, no tak toto je skutočne fascinujúce! Ty si telefonoval s nejakým známym, ktorý robí v oblasti, predpokladám, domáceho násilia a on ti povedal, že hlavné príčiny domáceho násilia alebo násilia páchaného na ženách sú alkoholizmus, drogy, hazardné hry a neriešené partnerské problémy. No tak to určite, určite bude. A všetci tí, ktorí sa zaoberajú dlhodobo problémom domáceho násilia, napríklad tí, ktorí sa, ktorí sa podieľali na príprave Istanbulského dohovoru, ktorí hovoria o tom, že významný faktor sú aj rodové stereotypy – nie všetky rodové stereotypy, ale rodové stereotypy, ktoré utvrdzujú nerovné postavenie muža a ženy, napríklad ekonomická nerovnosť – tak tí to robia len z dôvodu, že si to vymysleli, že v zásade to tak nie je a že chcú tu len vniesť nejakú rodovú ideológiu a len sa tvária, že ide im o domáce násilie. Čiže vlastne oni to, oni to nerobia preto, že im úprimne ide o boj proti násiliu páchanému na ženách a že aj na základe výskumov, aj na základe skúseností vedia, že napríklad ten alkohol nie je vo väčšine prípadov príčinou. Môže byť spúšťačom toho násilia, môže byť dôvodom na ospravedlňovanie toho násilia, však ja som bol opitý, ale nebýva príčinou. Tie príčiny súvisia práve s rodovými stereotypmi, o ktorých sa zmieňuje, zmieňuje Istanbul.
Ale naozaj by ma zaujímalo, že či si myslíš, že všetci tí ľudia, ktorí Istanbulský dohovor pripravovali, ho pripravovali s úmyslom rozvrátiť tradičnú rodinu, nie pomôcť obetiam násilia páchaného na ženách. Lebo keď si to myslíš, tak si myslím, že je to urážka všetkých tých ľudí.
21. 2. 2020 9:57:27 - 9:59:27 58. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1840 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
37.
Pán poslanec Galek, ďakujem za reakciu. Som rád, že si sa opravil, keď si povedal, že ťa to prekvapuje. No po tých štyroch rokoch naozaj nás to už nemôže prekvapiť, že vládna koalícia takýmto spôsobom pristupuje, pristupuje k legislatívnemu procesu, a teda že ho zneužíva na bohapustú populistickú propagandu a ignoruje zákonom stanovené pravidlá legislatívneho procesu, ktoré si sama nastavila, lebo, lebo zákon o rokovacom poriadku prešiel veľkou novelou v tomto období. A ak sa im niečo nepáčilo, tak si to mohli upraviť, pravidlá, ktoré sami schválili a odsúhlasili, nie sú schopní dodržiavať.
To, čo je na tom nové, je, že tu nefunguje tá klasická štvorročná oficiálna vládna koalícia SMER-u a SNS s MOST-om, ale že sa spájajú s fašistami, ale to tiež nie je také úplne prekvapivé, lebo toho sme si tiež počas volebného obdobia zažili viac. A možno také nové je, že síce áno, áno, dochádzalo k porušovaniu legislatívnych pravidiel a konali sa skrátené legislatívne konania v situáciách, keď na to neexistovali zákonom stanovené dôvody.
Ale myslím si, že teraz je to výnimočne odfláknuté, že pri tých predchádzajúcich prípadoch sa vláda aspoň tak snažila tváriť, že, že ohrozené sú nejaké základné, základné ľudské práva, aj keď to bola taká divoká konštrukcia, ktorá by znamenala, že, že možno to napasovať takmer na všeličo. Toto odflákli takým spôsobom, že im je jasné, oni vedia, že my vieme, že aj oni si uvedomujú, že tam žiadne dôvody nie sú, tak si s tým nedali ani tú najmenšiu prácu.
21. 2. 2020 9:49:40 - 9:55:19 58. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1840 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
33.
Vážený pán minister, vážený pán predseda Národnej rady, rokujeme o návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prídavku na dieťa, a ja mám pocit, že pán minister si z nás uťahuje a že ani on nemôže myslieť, že nám tu predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorý má platiť v tej svojej podstatnej časti od 1. januára 2021.
Sme vo februári 2020 a vláda prostredníctvom pána ministra sa nám pokúša nahovoriť, že je dôvod, že existujú zákonom stanovené dôvody na to, aby sme vo februári 2020 rokovali v skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona, ktorý má byť účinný o 10 mesiacov. Ale tie dôvody, žiaľ, nie sú uvedené v dôvodovej správe alebo v samotnom návrhu, ako by mali byť, vecne je tam formulácia: „Nakoľko doterajšia výška uvedenej štátnej sociálnej dávky v súčasnosti nereflektuje v plnej miere zvyšovanie životných nákladov, je nevyhnutné túto sumu aspoň čiastočne navýšiť, nakoľko uvedený stav je dlhodobo neudržateľný, je nevyhnutné predmetný vládny návrh zákona prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.“ Môžem tu zopakovať, kedy je možné skrátené legislatívne konanie: „za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody“.
V čom sú tie okolnosti mimoriadne? To sme sa nedozvedeli od pána ministra v jeho vystúpení, to sme sa nedozvedeli z návrhu, ktorý schválila a ktorý vláda predložila parlamentu. Aké základné ľudské práva sú ohrozené? Aké značné hospodárske škody hrozia štátu? Ako je ohrozená bezpečnosť štátu tým, že ak máte ten návrh, tak sa mohlo o ňom rokovať, mohlo sa o ňom rokovať minulý rok. Ale vy tu vlastne priznávate po troch svojich smeráckych vládach a po dvoch funkčných obdobiach pána ministra Richtera, že sú zrejme ohrozené sociálne a sociálne práva občanov, lebo výška prídavkov na deti je nedostatočná. (Odmlčanie sa rečníka.) Ešte by som nieže chápal, ale ešte by som uznal, že je nejaký drobný dôvod na rýchle schvaľovanie zákona o 13. dôchodkoch. Myslím si, že tie dôvody tam... (Kýchnutie v sále.) Na zdravie! ... nie sú, nie sú tak, ako ich zákon predpokladá, ale tam sa môžete aspoň tváriť, že ak sa majú už tento rok vyplácať 13. dôchodky, tak sa musí na to nejako Sociálna poisťovňa pripraviť. Ale pri prídavkoch na deti, ktoré majú byť zvýšené od 1. januára budúceho roku, sa už ani tváriť a myslím, že ani vy to nedokážete sa tváriť, že sú dôvody na skrátené legislatívne konanie.
A mňa to teda mrzí, že sme v parlamente a hovorím tu, hovorím tu do steny, že nikto ani z poslancov SMER-u, ani z poslancov SNS, ani člen vlády nemá potrebu hovoriť a vysvetliť, aspoň vysvetliť, prečo si myslíte, že sú dôvody na skrátené legislatívne konanie. Jediný dôvod je, že ani vy tomu neveríte sami. Že aj vy viete, že toto je len bohapustá volebná kampaň SMER-u a Slovenskej národnej strany, kampaň, na ktorú ste nedokázali nahovoriť ani svojho 4 roky spoľahlivého koaličného partnera MOST - HÍD, tak sa musíte spájať s fašistami, aby ste necelé dva týždne pred voľbami pretlačili opatrenia za stovky miliónov eur, ktoré sa dotknú až budúceho volebného obdobia, opatrenia, na ktoré ste mali 12 rokov, na ktoré ste mali prinajmenšom celé toto volebné obdobie, nespravili ste to a robíte to teraz, lebo ste v panike, ste v panike z toho, že koniec je blízko.
Ale toto vám nepomôže.
20. 2. 2020 15:35:36 - 15:37:36 58. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Pán poslanec Galko, v žiadnom prípade teba ani tvojich kolegov z Demokratickej strany neupodozrievam, že ste vedome chceli pomôcť smeráckej mafii, ale nie je to tak, ako hovoríš. Nie je povinnosťou poslancov hlasovať za otvorenie schôdze a najmä nie v situácii, keď ide o očividný populizmus a volebnú kampaň vládnych strán, ktoré chcú robiť kampaň za stovky miliónov eur a za cenu porušovania legislatívnych pravidiel stanovených v zákone o rokovacom poriadku a v situácii, keď koalícia odmietla rokovať o návrhoch zákonov, ktoré v decembri na decembrovú schôdzu normálne v stanovených termínoch predložili opoziční poslanci, lebo vraj už je neskoro a vraj už by to iba bola volebná kampaň. A čo je toto?
A nerozumiem celkom tej logike, že čo by sa stalo, keby si smeráci robili kampaň a mali už vytlačené bilbordy, ako hovoríš, že opozícia znemožnila rokovať o tých návrhoch, no tak si budú robiť kampaň, že schválili trináste dôchodky a zdvojnásobenie, zdvojnásobenie detských prídavkov a ešte to bude stáť miliardu navyše. To už bude, to už bude lepšie? A teda, ak ste aj vecne presvedčení o správnosti toho návrhu, v poriadku, mňa to teda trochu prekvapuje, že doteraz ste s niečím takým neprišli, ale keď ste o tom vecne presvedčení, tak existujú podľa teba dôvody na skrátené legislatívne konanie? Alebo je už aj vám jedno, že sa budú porušovať legislatívne pravidlá, zákon o rokovacom poriadku? Je to, je to úplne jedno, že hoci neexistujú dôvody pre skrátené legislatívne konanie, vy to odhlasujete? Ja si myslím, že proti, teda že by sa nemali zúčastniť hlasovania o skrátenom legislatívnom konaní žiadni opoziční poslanci, lebo na to nie je dôvod, a jediný spôsob ako zabrániť skrátenému legislatívnemu konaniu je nezúčastniť sa toho hlasovania. Ten, kto sa toho zúčastní, bude mať podiel na tom, že sa budú kriviť legislatívne pravidlá.
20. 2. 2020 9:56:27 - 9:56:39 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem. Pán poslanec Tomáš, ja naozaj by som rád vedel, že či existuje vôbec nejaké vaše verejné vystúpenie, v ktorom by ste neklamali, nie uviedli diskutabilné tvrdenie, tvrdenie, ktoré má viac výkladov, ale, ale také, kde by ste neklamali, lebo vy ste povedali na moju adresu, že boli ste súčasťou mnohých vlád.
Ja som nebol súčasťou žiadnej vlády, ale aj keď ste to mysleli tak, že vládnych koalícií, ja som poslancom v tomto volebnom období a som opozičný poslanec a predtým som bol poslancom jeden jedinýkrát v období Radičovej vlády. To nie je mnohých vlád.
Hovorili ste, že áno, za všetkých vlád sa, sa porušovali legislatívne pravidlá. Ja som sa aj za Radičovej vlády snažil na to upozorňovať, snažil som sa apelovať na to, aby skrátené legislatívne konania boli iba v situácii, keď na to sú zákonom dané dôvody, a teda pevne verím, že budúca vláda v tomto zmení prístup a nebude zneužívať skrátené legislatívne konania, ako ste to robili vy počas celú dobu trvania.
Povedali ste, že len mňa zaujíma legislatívny proces, ľudí to nezaujíma. Tak ja pevne dúfam, že nežijeme v krajine, v ktorej ľudí nezaujíma, či sa dodržiavajú, alebo porušujú zákony. Ak sa vám ten zákon nepáči, tak ho pokojne zmeňte, zrušte tri čítania, povedzte, že tam nemajú byť žiadne lehoty, povedzte, že na skrátené legislatívne konania nemusia byť žiadne dôvody. Však tri volebné obdobia ste vládli. Prečo ste toho nezmenili? Prečo, prečo ich porušujete?
A povedali ste, argumentujúc, že aká sekera, že rodinné prídavky majú platiť až od 1. 1. 2021. No presne tak. A aký môže byť dôvod na skrátené legislatívne konanie vo februári 2020 na zákon, ktorý má platiť od 1. januára 2021? Buďte taký dobrý, aspoň toto mi vysvetlite.
20. 2. 2020 9:55:39 - 9:56:04 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Ďakujem. Len by som poprosil pána poslanca Fica, aby pána poslanca Tomáša nevyrušoval, aby mohol reagovať... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
33.
Poprosím, organizáciu v sále mám na starosti ja, vy sa vyjadrite faktickou.
Nech sa páči.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
34.
No tak dúfam, že si budete plniť svoje povinnosti. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
35.
Ja si ich plním a nemusíte komentovať. Faktickú poznámku, lebo vás...

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
36.
Vy nemusíte komentovať mňa. Pán Danko, buďte ticho, prosím vás. Neskáčte mi... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
20. 2. 2020 9:37:15 - 9:39:16 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem všetkým kolegom za reakcie. Oceňujem, že všetci reagovali na to, čo som povedal, aj keď to možno nie všetci v tejto sále postrehli.
A osobitne teda ma teší, že pán poslanec Erik Tomáš konštatoval, že sa na niečom zhodneme, to je veľmi nebývalé. A zhodneme sa na tom, koniec sa blíži, akurát sa nezhodneme na tom, že koho koniec sa blíži. No ale keď už hovoril o tom, že SMER je stále preferenčne najsilnejšou stranou, tak ja by som rád pripomenul, že aj HZDS bolo v roku 1998 preferenčne najsilnejšou stranou, dokonca získalo vo voľbách najviac hlasov, napriek tomu v roku 1998 skončilo. Aj v roku 2002 bolo HZDS najsilnejšie preferenčné, preferenčne najsilnejšou stranou aj získalo vo voľbách najviac hlasov. Napriek tomu skončilo a skončilo už v roku ’98, potom sa nakrátko vrátilo vďaka práve SMER-u sociálnej demokracii do vlády na roky 2006, teda to slávne trio Fico, Mečiar, Slota, ktoré nám tu štyri roky bačovalo, ale nič to nezmenilo na tom, že HZDS reálne skončilo v roku 1998.
A tak to bude aj so SMER-om - sociálna demokracia v roku 2020. Vy skončíte.
20. 2. 2020 9:20:58 - 9:29:12 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Dámy a páni, koniec sa blíži! Koniec sa blíži a veľmi dobre si to uvedomujú aj v SMER-e, aj v Slovenskej národnej strane. Blíži sa koniec troch období, počas ktorých tu vládli strany, či už celkom, alebo predovšetkým ovládané SMER-om - sociálnou demokraciou. A SMER chce teraz spraviť úplne všetko preto, aby ten neodvratný koniec odvrátil. SMER je ochotný postupovať systémom po nás potopa. Obvykle sa na takéto návrhy a opatrenia, nezodpovedné návrhy, ktoré nie sú kryté zdrojmi, ktoré má krajina k dispozícii, zvykne hovoriť, že idú zaťať sekeru. Ale toto nie je zaťatie sekery. Slovné spojenie zaťať sekeru nevystihuje to, čo sa práve chystáte urobiť. Vy sa chystáte postupovať spôsobom po nás potopa. Chcete tu zanechať po sebe spálenú zem, preto ste si tesne pred voľbami pripravili populistické orgie, ktoré chcete uskutočniť priamo tu v parlamente.
Pán premiér Pellegrini hovoril o tom, že poslanci, ktorí sa formou obštrukcie pokúšali zabrániť konaniu tejto schôdze, zneužívajú poslanecký mandát bez rešpektovania parlamentnej demokracie, zneucťujú parlament, pohŕdajú demokraciou, že je to nebezpečný model správania sa, že je to chaos a divadlo.
Ale tieto slová platia nie na konanie opozičných poslancov, tieto slová platia a výstižne charakterizujú celú túto schôdzu, konanie jej iniciátorov, SMER-u a Slovenskej národnej strany. SMER a jeho partner SNS idú robiť volebnú kampaň za štátne peniaze. Politická strana môže vo volebnej kampani minúť 3 mil. eur. Vy si idete urobiť volebnú kampaň takmer za miliardu alebo za vyše miliardy, miliardy eur, ktoré, samozrejme, že nezaplatíte vy, ale zaplatia ich daňoví poplatníci. A ešte pritom, nie je to žiadna náhoda, pošliapete aj legislatívne pravidlá, dokonca legislatívne pravidlá, ktoré sú zakotvené v zákone o rokovacom poriadku.
Pán minister tu uviedol návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o sociálnom poistení, ale k tomu, prečo je potrebné skrátené legislatívne konanie, nepovedal v podstate nič. Nehovorí o tom nič ani ten návrh, ktorý je predložený do parlamentu, a je logické, že o tom nič nehovorí, lebo žiadne dôvody pre skrátené legislatívne konanie v tomto prípade neexistujú, a vy to veľmi dobre viete. Zákon o rokovacom poriadku hovorí, kedy možno uskutočniť v parlamente skrátené legislatívne konanie. Paragraf 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady: „za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, Národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona“. Z týchto všetkých podmienok je splnená iba jedna jediná, že je to na návrh vlády. Ale mimoriadne okolnosti? Voľby sú mimoriadne okolnosti?
Môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd? To znamená, že od roku 2006, keď tu vládli vlády SMER-u, čiže 14 rokov - s krátkou prestávkou - boli ohrozované základné práva a slobody. A vy ste to zistili až teraz? A teraz sa to pokúšate napraviť? To, že ste 12 rokov ohrozovali základné práva a slobody.
No keďže to pán minister, minister neuviedol, tak ja skúsim zacitovať z toho, z toho, z toho, čím sa nás vláda pokúša presvedčiť, že sú splnené dôvody na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona. Účelom vládneho návrhu zákona, teraz citujem z návrhu vlády, je posilnenie práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe pri nespôsobilosti na prácu a pri strate živiteľa zavedením novej dôchodkovej dávky, ktorým je tzv. 13. dôchodok. Súčasná úroveň dôchodkových dávok je najmä pri nízkopríjmových poberateľov najmä v období spojenom s enormným zvýšením výdavkov nepostačujúca. V súčasnosti platná úprava vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku sčasti tieto negatívne javy sanuje, avšak pre optimálnejšie dôchodkové zabezpečenie všetkých poberateľov dôchodkových dávok je nevyhnutné zvyšovať dôchodkové príjmy osobitnou dôchodkovou dávkou v období, v ktorom sú všeobecné výdavky poberateľov dôchodkových dávok vyššie. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia primeranej doby pre Sociálnu poisťovňu na zabezpečenie výplaty 13. dôchodku už v roku 2020 je nevyhnutné predmetný vládny návrh zákona prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.
Počuli ste tam nejaký z dôvodov, o ktorom hovorí zákon o rokovacom poriadku Národnej rady? Lebo ja nie. A môžem to tu ešte raz prečítať. Zákon hovorí, že za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, Národná rada sa na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona. Nič, nič z toho nie je v návrhu, ktorý vláda predkladá parlamentu. Takže nielen populistické orgie, nielen po nás potopa, ale aj ďalšie porušovanie zákona o rokovacom poriadku, aj ďalšie porušovanie legislatívnych pravidiel, ktorými by sa Národná rada mala riadiť.
Rešpektovanie pravidiel je dôležitejšie ako tie reči o tom, že aká je Národná rada dôležitým štátnym symbolom. To môžeme dokázať tým, že budeme rešpektovať pravidlá. Vy ste tu, vy ste to po celú dobu svojej vlády nerobili, tak, samozrejme, že nemáte žiadny problém urobiť to aj teraz, vo chvíli, keď vaša vláda končí.
Koniec sa blíži a vy to veľmi dobre viete. Pokúšate sa to zvrátiť, ale toto vám nepomôže.
5. 12. 2019 17:56:58 - 17:58:59 56. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1829 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem všetkým trom kolegom za reakcie.
Pán poslanec Pčolinský, vďaka za tú aktualizáciu o stave prítomných zvolávateľov a podporovateľov schôdze. V prípade, že sa ešte niekto prihlási do rozpravy, tak dúfam, že budete pokračovať a budete nás informovať. Najmä by ma teda zaujímalo, že či pán poslanec Fico, ktorý je podpísaný pod návrhom na zvolanie, na zvolanie schôdze. Alebo je to podpis podobný Robertovi Ficovi? No neviem. Neviem, to u Roberta Fica nikdy nie je isté, že či tu je prítomný, lebo takto by sa, tak to by sa tak patrilo. A teraz som si uvedomil, že toto je vlastne unikátna schôdza, že možno prvýkrát v histórii Národnej rady sa koná zasadnutie Národnej rady na základe iniciatívy skupiny poslancov a ten návrh podpísal poslanec, o ktorom sme sa práve v tento deň dozvedeli, že je trestne stíhaný a že bol obvinený. Takže predsa je len dnešná schôdza čímsi unikátna.
Pán poslanec Klus, no mňa by to tiež zaujímalo, čo sa mohlo stať a ako je možné takto dramaticky zmeniť názor za 24 hodín. Lebo to uznesenie je rovnaké, SMER je rovnaký, SNS je rovnaká, zlato je rovnaké. Ale včera neboli "za", dneska boli "za". Tak možnože to nejako vysvetlia a povedia nám, že prečo takto zmenili názor.
Pán poslanec Heger, no, áno, rozvíjam tú myšlienku, že by pán Fico mohol poslať e-mail pánu Kažimírovi a že by to malo väčšiu váhu, len by to potom nebolo publikované. Aj keď teda v dnešnej dobe možnože nejaké iné komunikačné prostriedky cez Threemu alebo cez Viber, keby napísal, tak to už v tejto kočnerovskej koalícii možno by bolo primeranejšie.
5. 12. 2019 17:41:34 - 17:54:06 56. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1829 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Vážená poloprázdna sála, poviem iba tri veci. Po prvé, celá táto schôdza je úplne absurdná. Na začiatku riadnej schôdze koalícia vyhodila z jej programu 60 bodov, 60 opozičných návrhov zákonov s odôvodnením, že treba rokovať o návrhu zákona o štátnom rozpočte, treba vytvoriť dostatočný priestor na toto rokovanie. Z celej koalície vystúpili traja poslanci. Poslanec Fico, ktorý s tým návrhom prišiel, za celý čas ani nepáchol do tejto sály. A ešte klamal o tom, kde bol, lebo tvrdil, že bol na vyšetrení a pobehoval s činkami po hrádzi Dunaja. A argumentom bolo, že nechcete, aby si opozícia robila z parlamentu predvolebnú kampaň. Pritom opoziční poslanci tak ako na každú schôdzu predkladali návrhy zákonov, využívali svoju legislatívnu iniciatívu, právo predkladať návrhy zákonov. Je veľmi pravdepodobné, že po väčšine z tých návrhov by ani pes neštekol, lebo však vieme, že niektoré médiá majú pokyn vôbec ani neinformovať o poslaneckých, poslaneckých návrhoch. Lebo však tie nemajú šancu, aby sa dostali do druhého čítania. Pozdravujeme pána Rezníka. Ale o tom sa nedalo rokovať.
Pritom bolo naplánované, že táto schôdza má trvať tri týždne, že sme mali rokovať ešte zajtra, že sme mali rokovať celý budúci týždeň, a potom budú ešte ďalšie dva mesiace až do volieb, teda ak nepočítam december, počas ktorých sme mohli schváliť v druhom čítaní, ak by náhodou niektorý z tých návrhov zákonov prešiel, úplne pokojne. Miesto toho budú mať poslanci odteraz až do 29. februára prázdniny. Niektorí budú robiť kampaň. Pán Hrnko bude niekde vykrikovať, ako tu v sále. Pracovať sa vám nechcelo.
A vy, a opäť je pod tým podpísaný obvinený poslanec Fico, ste prišli s návrhom na mimoriadnu schôdzu, kde sa má prijať nejaké uznesenie o londýnskom zlate. Čo iné ako predvolebná kampaň to je? No nedozvedel som sa to z toho vystúpenia ešte stále. Dúfam, že záverečné slovo bude, bude trochu obsažnejšie a pán predkladateľ nám, nám vlastne povie, že ako to je a čo, čo od toho očakávajú. Lebo inakšie je to čistá predvolebná kampaň.
Včera to otvorenie schôdze neprešlo. A je pekná symbolika, že kým na začiatku riadnej schôdze sa k SMER-u a k lojálnej SNS pripojil doterajší koaličný partner MOST – HÍD a vyhodil opozičné návrhy zákonov, tak teraz MOST – HÍD za program tejto piár Ficovej mimoriadnej schôdze nezahlasoval. Zato zahlasovali niektorí poslanci fašistickej Kotlebovej strany za to. Za 24 hodín zmenili názor. Včera neboli za, dnes sú za. Čo sa stalo, čo sa zmenilo? Nevidím nikoho prihláseného, možno tiež vystúpi niekto z nich a vysvetlí túto náhlu zmenu názoru. Čiže jedna nehoráznosť, ktorá sa udiala na začiatku riadnej schôdze, bola odhlasovaná SMER, SNS a ich doterajší koaličný partner MOST – HÍD. A druhá nehoráznosť v podobe mimoriadnej schôdze bola odhlasovaná SMER, SNS a ich potenciálny, nádejný koaličný partner fašistická Kotlebova ĽSNS.
Druhá vec, ktorú chcem povedať. Už to v podstate spomenul Gábor Grendel. Ale ja zacitujem zo zákona, zo zákona o Národnej banke Slovenska, § 12 ods. 1. "Plnenie svojich úloh zabezpečuje Národná banka Slovenska nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb." Čiže návrh uznesenia má tri body. Jedným niečo zoberieme na vedomie, druhým vnímame riziká. Neviem, či už Národná rada schvaľovala uznesenie, že vníma niečo. To je také zaujímavé, že takéto teleso niečo vníma. Ale jediný teda obsažný bod z toho je, že žiada Národnú banku Slovenska, aby prijala všetky nevyhnutné opatrenia, ktoré budú v čo najkratšom čase viesť k návratu investičného zlata z Bank of England na územie Slovenskej republiky. Nie Frankfurtu, pán poslanec Muňko. Žiada. No ale zákone je napísané, že plnenie svojich úloh zabezpečuje Národná banka Slovenska nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb a od fyzických osôb. Takže ako povedal pán poslanec Grendel, to uznesenie, odhlasujte si ho pokojne aj ústavnou väčšinou, je to len zdrap papiera. Lebo Národná banka je nezávislá. Mal som ale nutkanie roztrhať to, ale jedno trhanie sme tu už zažili a myslím, že, myslím, že stačilo.
Ale má to rovnakú váhu, ako keby Robert Fico ako bývalý predseda napísal svojmu podpredsedovi, guvernérovi Národnej banky Slovenska, že: Počuj, Peťo, nedalo by sa to zlato nejako previesť na Slovensko? Áno, v rámci kamarátskych vzťahov. A Peter Kažimír ako guvernér Národnej banky Slovenska by to mal odmietnuť, lebo by sa nemal nechať ovplyvňovať ani svojimi bývalými kamarátmi. Možno obecné zastupiteľstvo v Terchovej, keby prijalo nejaké uznesenie, tak tiež, tiež ho môže poslať Petrovi Kažimírovi, že ho žiada premiestniť naše zlato z Londýna do Terchovej. Tiež by to mohlo urobiť v zásade, ale Národná banka Slovenska by to nemala brať do úvahy, tak ako by nemala brať do úvahy uznesenie Národnej rady.
Veď keď chceme niečo s Národnou bankou Slovenska, tak v rámci tých mantinelov, ktoré máme v rámci Európskej únie, môžeme dať niečo do zákona. Ale schvaľovať uznesenie, že niečo žiadame? Alebo na sneme strany SMER - sociálna demokracia ste si to mohli odhlasovať. Teraz budete mať snem, tak možno tam by ste mohli odhlasovať, že SMER – sociálna demokracia žiada svojho bývalého podpredsedu, aby sa zlato vrátilo na Slovensko.
Po tretie. Posledná vec. Ak máme rokovať o takejto závažnej veci, no tak by sme mali rokovať na základe nejakých analýz, podkladov, vyhodnotení, rizík, za a proti, výnosy, náklady, skúsenosti z iných krajín, analýzy Národnej banky Slovenska. Tak som skúsil aspoň to minimum, že prerušme to, však máme plánovanú schôdzu až do konca budúceho týždňa, a počkajme, kým pán guvernér Národnej banky Slovenska príde a povie nám k tomu nejaké stanovisko, či má NBS vhodné priestory, koľko to bude stáť, uskladnenie toho zlata. Koľko bude, koľko bude stáť zabezpečenie prevozu, aké sú s tým spojené riziká? O čo prídeme, keď to zlato nebude pracovať, ale bude tu uložené? Koľko nás bude stáť stráženie? Mohla to byť aj normálna odborná diskusia, keby nebolo necelé tri mesiace pred voľbami a keby si SMER – sociálna demokracia nepotreboval urobiť ďalší predvolebný marketing, aj keď teda neviem, či toto vám nejako pomôže. Procedurálny návrh ste neschválili, žiadne odborné analýzy, podklady nemáme. Žiadne reálne vysvetlenie a odpovede na tieto otázky nezazneli, aj keď teda ja ešte stále tajne dúfam, že v záverečnom slove, na ktoré síce už nebudeme môcť reagovať, ale možno sa niečo, niečo dozvieme.
Tak aj ja zareagujem asi na takej úrovni, ako je celý tento, celý tento návrh. Lebo podstatná otázka nie je na tom, čo sa tam napíše, to je aj tak nezáväzné uznesenie. Podstatná otázka je, že aká je motivácia predkladateľov? A teda musíme vychádzať z toho, že žijeme na Slovensku, žijeme v krajine, kde sa štát a verejné zdroje rozkrádali už takmer všetkými predstaviteľnými spôsobmi. Mali sme tu privatizáciu statočným podnikateľom mečiarovcom a vytváranie kapitálotvornej vrstvy, ktorá potom sa premenila na oligarchov v pozadí SMER-u. Mali sme tu provízie. Z provízií privatizačným poradcom nielen na úrovni štátu, ale aj na úrovni obecnej, mestskej a krajskej samosprávy sa predával, prenajímal majetok pod cenu cez zmanipulované súťaže, alebo dokonca rovno, priamo vopred vybranému záujemcovi. Aj keď ste tam zaviedli pravidlá, tak sa zneužíval inštitút osobitného zreteľa. Kradne sa vo verejnom obstarávaní, kradne sa v eurofondoch, kradne sa v agrodotáciách, vo fondoch na výskum a vývoj. Z toho dôvodu sme teraz museli novelizovať zákon o podpore z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Kradne sa na rôznych analýzach, poradenstve, auditoch, robia sa podvody s DPH, ktoré kryje polícia, ktoré kryjú orgány činné v trestnom konaní aj prokuratúra, ktoré kryjú súdy, ktoré sú dohodnuté. Štátne orgány slúžia mafii. Kradne sa na informatizácii, na diaľniciach, v zdravotníctve, už aj v sociálnych službách, na slávnostných galavečeroch, na tipovaní. Kradlo sa v štátnych bankách, kým ešte neboli sprivatizované. Kradne sa v mestských firmách, v štátnych firmách. Dokonca sa robia malé domov od zamestnancov, tí, ktorí nemajú k dispozícii takéto väčšie zdroje. Kradne sa na obnoviteľných zdrojoch energie, štadiónoch, pri posypovej soli. Dokonca aj pri platinových sitkách sa kradlo.
Ale počuli ste už niekedy, že by sa niečo stratilo a ukradlo zo zlata, ktoré máme odložené v Londýne? No, asi nie. Tak možno práve to je ten problém. Koniec je blízko, tak chcete mať ešte aj to zlato na dosah. Niekam, kde nebude v bezpečí, lebo pred vami nie je v bezpečí vôbec nič. A možno je dobré, že posledná vec, ktorú spraví parlament po troch vládach SMER-u, bude práve toto.
Ďakujem za pozornosť.

Deň v parlamente

<- ->