Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
23. 3. 2016 13:10:48 - 13:10:48 1.schôdza NR SR ustanovujúca - 1.deň - streda A. dopoludnia - 23.03.2016 Tlač 6 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pellegrini, Peter, doterajší predseda NR SR
20.
Ďakujem veľmi pekne za príhovor pánovi novozvolenému predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky Andrejovi Dankovi.
Panie poslankyne, páni poslanci, týmto sa moja úloha viesť ustanovujúcu schôdzu naplnila a končí. Ešte raz vám chcem všetkým pekne poďakovať za spoluprácu, bolo mi cťou stáť na čele tohto ústavodarného úradu. Chcem poďakovať všetkým zamestnancom Národnej rady za skvelú prácu a vám všetkým novozvoleným poslancom a poslankyniam, ako aj novozvolenému vedeniu Národnej rady zaželať všetko len to dobré a veľa síl pri riešení problémov, pred ktorými budeme spoločne stáť.
Ďakujem veľmi pekne, bolo mi cťou. (Dlhotrvajúci potlesk.)
23. 3. 2016 13:05:00 - 13:09:20 1.schôdza NR SR ustanovujúca - 1.deň - streda A. dopoludnia - 23.03.2016 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter (-) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pellegrini, Peter, doterajší predseda NR SR
18.
Ďakujem vám veľmi pekne, pán poslanec.

Vyhlasujem teda, že nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov získal a za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bol zvolený poslanec Andrej Danko.

Dovoľte, vážený pán predseda, aby som vám zablahoželal k zvoleniu do tejto významnej ústavnej funkcie a poprial vám veľa síl a úspechov pri jej vykonávaní. Zároveň vás teraz prosím, vážený pán predseda Národnej rady, aby ste zaujali miesto pre vás určené a odovzdávam vám riadenie ustanovujúcej schôdze. Nech sa páči. (Dlhotrvajúci potlesk.)
23. 3. 2016 12:11:00 - 12:12:00 1.schôdza NR SR ustanovujúca - 1.deň - streda A. dopoludnia - 23.03.2016 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pellegrini, Peter, doterajší predseda NR SR
16.
Panie poslankyne, páni poslanci, poprosím vás, aby ste sa dostavili do rokovacej sály, aby sme mohli pokračovať vyhlásením výsledkov tajnej voľby predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. (Pauza.)
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály, aby sme mohli pokračovať o malú chvíľu vyhlásením výsledkov tajnej voľby predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. (Pauza.)
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v rokovaní.
Prosím teraz povereného overovateľa, aby Národnej rade oznámil výsledok tajného hlasovania o voľbe predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Pán poslanec Kresák, nech sa páči, prosím, podajte nám informáciu. Nech sa páči, môžete hovoriť, pán predseda, pán overovateľ.
23. 3. 2016 11:56:03 - 12:11:17 1.schôdza NR SR ustanovujúca - 1.deň - streda A. dopoludnia - 23.03.2016 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pellegrini, Peter, doterajší predseda NR SR
15.
Ďakujem vám veľmi pekne, pán predseda.
Otváram teraz rozpravu k prednesenej správe aj k prednesenej informácii. Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy. Nie je tomu tak. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy a vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Predtým, ako pristúpime k hlasovaniu, budeme chvíľku musieť počkať, nakoľko bolo potrebné vzhľadom na nastúpenie náhradníkov reštartovať hlasovací systém, čo potrvá maximálne do jednej, dvoch minút. Ja vás potom požiadam, aby sme všetci vytiahli z hlasovacieho zariadenia karty a nanovo sa zaregistrovali. Ale to spravte až potom, keď vás na to vyzvem, a budeme chvíľku čakať na pokyn z odboru informačných technológií, že došlo k reštartu systému, aby všetko fungovalo tak, ako má. Takže chvíľočku strpenia.
(Krátka technická prestávka.)
Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, aby ste teraz vytiahli hlasovacie karty zo svojho zariadenia a nanovo ich zasunuli s tým, že, prosím, skontrolujte si na svojom displeji, či vám napíše "identifikácia potvrdená", aby nevznikli žiadne problémy.
Ďakujem, ak ste tak spravili, pristúpime k hlasovaniu.
Najskôr budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada podľa článku 76 ústavy a § 8 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku overuje platnosť voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Potom budeme hlasovať o druhom uznesení, o nastúpení náhradníkov na neuplatňované a zaniknuté mandáty poslancov.
Dávam teraz hlasovať o prvom návrhu uznesenia, ktorým Národná rada overuje platnosť voľby poslancov Národnej rady. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia.
(Hlasovanie.) Prítomných 144 poslancov, za hlasovalo 144 poslancov.

Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky schválila uznesenie, v ktorom overuje platnosť voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených vo voľbách 5. marca 2016.

Teraz budeme hlasovať o druhom uznesení, a to o nastúpení náhradníkov na neuplatňované a zaniknuté mandáty poslancov, tak ako ich uviedol pán predseda výboru. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 150 poslancov, za hlasovalo 148 poslancov, nehlasovali 2 poslanci.

Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky vzala na vedomie neuplatňovanie mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a nastúpenie náhradníkov.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, teraz v súlade s § 12 zákona o rokovacom poriadku prerušujem naše rokovanie na tri minúty. Prosím, aby mi boli doručené zápisnice o utvorení poslaneckých klubov a budeme pokračovať 12.15.

(Krátka prestávka.)

(Po prestávke.)

Pellegrini, Peter, doterajší predseda NR SR
Kolegyne, kolegovia, vzhľadom na to, že mi boli doručené už všetky oznámenia o utvorení poslaneckých klubov, navrhujem, aby sme pokračovali ihneď.
Dovoľte, aby som vás informoval, že podľa § 12 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky boli utvorené tieto poslanecké kluby, písomné oznámenie o ich utvorení mi bolo predsedami poslaneckých klubov doručené spolu so zápisnicami. V Národnej rade pre VII. volebné obdobie boli utvorené tieto poslanecké kluby:
– klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER – sociálna demokracia v počte 49 členov, predsedom klubu sa stáva pán poslanec Martin Glváč,
– klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita v počte 21 členov, predsedom klubu je pán poslanec Martin Poliačik,
– klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti v počte 19 členov, predsedom klubu je poslanec Richard Vašečka,
– klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu v počte 15 členov, predsedom klubu je pán poslanec Tibor Bernaťák,
– klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko v počte 14 členov, predsedom klubu je poslanec Marian Kotleba,
– klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie SME RODINA – Boris Kollár v počte 11 členov, predsedom klubu je poslanec Boris Kollár,
– klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu MOST – HÍD v počte 10 členov, predsedom klubu je poslanec Gábor Gál.
Prosím, aby utvorenie poslaneckých klubov, ako som ich uviedol, vzala Národná rada na vedomie. O tejto skutočnosti sa nehlasuje.

Pristúpime teraz k deviatemu bodu programu, a to k

voľbe predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

Návrh na voľbu ste dostali ako tlač číslo 6.
Kandidátom, ktorý bol predložený na funkciu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, je pán poslanec Andrej Danko.
Otváram rozpravu o tomto bode programu a pýtam sa, či sa niekto z poslancov do rozpravy hlási. Prosím otvoriť rozpravu, kolegovia z informatiky, aby sa kolegovia mohli hlásiť. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy a vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.
Skôr, ako pristúpime k vykonaniu voľby, chcem pripomenúť, že podľa čl. 89 ústavy predsedu Národnej rady Slovenskej republiky volí v tajnom hlasovaní Národná rada nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.
Prosím vás teda, aby ste pristúpili k tajnému hlasovaniu. Postupovať budeme podľa volebného poriadku obdobným spôsobom ako pri predchádzajúcom hlasovaní. Pripomínam, že je potrebné vyznačiť voľbu pri mene kandidáta.
Overovatelia, zaujmite svoje miesto a hlasujte ako prví, potom mi, prosím, oznámte, či sa všetci zúčastnili tajného hlasovania, aby som mohol tajné hlasovanie ukončiť.
Pristúpime teraz k tajnému hlasovaniu, nech sa páči.

(Akt tajného hlasovania.)

Pellegrini, Peter, doterajší predseda NR SR
Kolegyne, kolegovia, chcem vás informovať, že pravdepodobne ešte budete hlasovať, kým sa spočítajú výsledky, očakávajte, že by sme výsledky mohli ohlásiť, voľby predsedu Národnej rady, okolo trinástej hodiny, takže ak potrebujete nejakú technickú prestávku alebo odbehnúť niekde na krátke jedlo, tak dohodnime sa, že skôr ako o trinástej výsledky voľby pána predsedu Národnej rady nevyhlásime.
Ďakujem.

(Pokračovanie aktu tajného hlasovania.)

Pellegrini, Peter, doterajší predseda NR SR
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pýtam sa, či každý poslanec využil svoje právo hlasovať v tajnej voľbe na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Zdá sa, že áno.
Vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené a prosím overovateľov, aby počas prestávky spočítali hlasy a vyhotovili zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.
Ďakujem veľmi pekne.

(Prestávka, spracúvanie výsledkov tajného hlasovania.)

(Po prestávke.)
23. 3. 2016 11:41:06 - 11:56:20 1.schôdza NR SR ustanovujúca - 1.deň - streda A. dopoludnia - 23.03.2016 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter (-) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pellegrini, Peter, doterajší predseda NR SR
13.
Vážené kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať v rokovaní; poprosím o kľud v rokovacej sále; ôsmym bodom programu, ktorým je návrh Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na overenie platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených vo voľbách 5. marca 2016 a informácia o nastúpení náhradníkov na neuplatňované a zaniknuté mandáty poslancov.
Podľa čl. 76 Ústavy Slovenskej republiky a § 8 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na návrh mandátového a imunitného výboru platnosť voľby poslancov overuje Národná rada.
Prosím teraz pána predsedu mandátového a imunitného výboru pána poslanca Richarda Rašiho, aby podal Národnej rade správu o preskúmavaní osvedčení o zvolení za poslancov a návrh na rozhodnutie o overení platnosti voľby poslancov Národnou radou Slovenskej republiky, ako aj informáciu o nastúpení náhradníkov na neuplatňované a zaniknuté mandáty poslancov.
Nech sa páči, pán predseda, máte slovo.
23. 3. 2016 11:11:11 - 11:26:25 1.schôdza NR SR ustanovujúca - 1.deň - streda A. dopoludnia - 23.03.2016 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pellegrini, Peter, doterajší predseda NR SR
12.
Ďakujem veľmi pekne.
Vyhlasujem 30-minútovú prestávku, budeme pokračovať v rokovaní 11.45. Poprosím o dochvíľnosť, aby sme mohli pokračovať ďalej. Pokračujeme 11.45.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
23. 3. 2016 10:56:14 - 11:11:28 1.schôdza NR SR ustanovujúca - 1.deň - streda A. dopoludnia - 23.03.2016 Tlač 4 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pellegrini, Peter, doterajší predseda NR SR
10.
Ďakujem vám veľmi pekne za oboznámenie s výsledkami hlasovania.

Vyhlasujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila za predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky pána poslanca Richarda Rašiho a za predsedu Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií pána poslanca Martina Poliačika.

Prosím predsedu jedného aj druhého výboru, aby zaujali miesta určené pre predsedov výborov v hornom rade za mnou. Nech sa páči, páni predsedovia.

Budeme pokračovať siedmym bodom programu, ktorým je

voľba ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľba ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií.

V predchádzajúcich bodoch programu sme si určili počet členov mandátového a imunitného výboru a výboru pre nezlučiteľnosť funkcií vrátane ich predsedov, ktorých sme si práve zvolili. Je potrebné teda zvoliť postupne ďalších členov týchto výborov tak, aby boli výbory zložené na základe princípu pomerného zastúpenia.
Návrh na voľbu ďalších členov týchto výborov ste dostali ako parlamentnú tlač číslo 5.
Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa niekto z poslancov hlási do rozpravy. Nie je tomu tak, končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy a vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.
Pristúpime teraz k hlasovaniu o návrhu na voľbu členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií. Chcem pripomenúť, že na zvolenie členov do týchto výborov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhoch ďalších členov obidvoch výborov, tak ako sú uvedení v tlači č. 5.
(Hlasovanie.)
Najprv o členoch mandátového a imunitného výboru. Tak.
Prítomných 147 poslancov, za hlasovalo 146 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky v nadväznosti na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru zvolila ďalších členov tohto výboru.

Teraz, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu na členov výboru pre nezlučiteľnosť funkcií.
(Hlasovanie.) Prítomných 147 poslancov, za hlasovalo 147 poslancov.

Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky v nadväznosti na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií zvolila ďalších členov tohto výboru.

Poprosím vás, kolegovia, nie som v stave teraz zistiť, či nás je 150 alebo len 147, po hlasovaní si každý z vás môže overiť svoje hlasovanie aj na displeji hlasovacieho zariadenia, aby ste sa uistili, že ste správne registrovaní a správne hlasujete. Dávam to len do pozornosti, že na monitore to nevidíte, ale na svojom zariadení krátko po hlasovaní vidíte, ako ste hlasovali a či vás systém zaevidoval.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na to, že nasledujúcim bodom programu je

návrh Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na overenie platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zvolených vo voľbách 5. marca 2016 a informácia o nastúpení náhradníkov na neuplatňované a zaniknuté mandáty poslancov,

vyhlasujem 30-minútovú prestávku a poprosím členov mandátového a imunitného výboru, aby sa zišli na svoju ustanovujúcu schôdzu a pripravili návrh uznesenia Národnej rady. Schôdza výboru sa uskutoční v rokovacej miestnosti ústavnoprávneho výboru na tomto poschodí, číslo dverí 150. Poprosím pána predsedu, aby oznámil termín konania výboru.
23. 3. 2016 10:56:14 - 11:11:28 1.schôdza NR SR ustanovujúca - 1.deň - streda A. dopoludnia - 23.03.2016 Tlač 4 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pellegrini, Peter, doterajší predseda NR SR
8.
Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec.
Teraz poprosím poverenú overovateľku, aby nás oboznámila s výsledkami voľby predsedu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.
23. 3. 2016 10:56:14 - 11:11:28 1.schôdza NR SR ustanovujúca - 1.deň - streda A. dopoludnia - 23.03.2016 Tlač 4 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter (-) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pellegrini, Peter, doterajší predseda NR SR
6.
Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, pýtam sa, či každý poslanec využil svoje právo hlasovať. Ak áno, vyhlasujem tajné hlasovanie týmto za skončené a prosím overovateľov, aby spočítali hlasy a vyhotovili zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.
Do tej doby, kým nebudeme mať výsledky, vyhlasujem prestávku.

(Prestávka. Spracúvanie výsledkov tajného hlasovania.)

(Po prestávke.)

Pellegrini, Peter, doterajší predseda NR SR
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály, aby sme si mohli vypočuť výsledky tajného hlasovania. (Pauza.)
Kolegyne, kolegovia, poprosím vás dostaviť sa do rokovacej sály, nech nemusíme zase čakať dvadsať minút. Prosím, buďme trošku kooperatívnejší, nech ten program môžeme napĺňať. (Pauza.)
Kolegyne, kolegovia, poprosím vás zaujať miesta v rokovacej sále. (Pauza.)
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v rokovaní.
Prosím teraz povereného overovateľa, aby podľa § 39 ods. 10 zákona o rokovacom poriadku Národnej rade oznámil výsledok tajného hlasovania o voľbe predsedu Mandátového a imunitného výboru. Nech sa páči, pán poslanec. Prosím, oboznámte nás s výsledkom hlasovania.
23. 3. 2016 10:11:23 - 10:26:37 1.schôdza NR SR ustanovujúca - 1.deň - streda A. dopoludnia - 23.03.2016 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pellegrini, Peter, doterajší predseda NR SR
5.

Konštatujem, že náhradníci na neuplatňované a zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zložili ústavou predpísaný sľub.

Môžete sa posadiť.
Platnosť voľby poslancov vrátane nastúpenia náhradníkov na neuplatňované a zaniknuté poslanecké mandáty preskúma mandátový a imunitný výbor po jeho zriadení. Vyhlasujem teraz krátku minútovú prestávku, aby členovia vlády a štátni tajomníci mohli opustiť rokovaciu sálu a my budeme potom ďalej pokračovať vrátane nastúpených náhradníkov ďalšími bodmi programu. Poprosím, aby náhradníci, ktorí zložili sľub, zaujali svoje miesta.

(Krátka prestávka.)

(Po prestávke.)

Pellegrini, Peter, doterajší predseda NR SR
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím, aby ste zaujali svoje miesta, budeme pokračovať v rokovaní ustanovujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky tretím bodom programu, ktorým je

schválenie volebného poriadku o podrobnostiach o hlasovaní a o voľbách na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky VII. volebného obdobia.

Návrh volebného poriadku sa predkladá na schválenie podľa § 6 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh volebného poriadku bol odovzdaný v rámci prípravy ustanovujúcej schôdze predsedom politických strán a politických hnutí zastúpených v Národnej rade a je uverejnený na webovom sídle Národnej rady ako tlač 1 a máte ho aj všetci rozdaný.
Otváram rozpravu o tomto bode programu.
Chcem uviesť, že priebeh rozpravy je upravený v § 27 až 30 zákona o rokovacom poriadku, a ďalej chcem uviesť, že k návrhu volebného poriadku môžete v rozprave podávať pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, ktoré musia byť presne formulované a odôvodnené. Prosím, aby ste mi ich ihneď po podaní odovzdali písomne.
Teraz sa pýtam, či sa niekto z poslancov hlási do rozpravy. Nie je tomu tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.
A pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje volebný poriadok ako celok. Prosím, prezentujte sa a hlasujte.
(Hlasovanie.) Prítomných 148 poslancov, za hlasovalo 145 poslancov, nehlasovali 3 poslanci.

Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky schválila volebný poriadok o podrobnostiach o hlasovaní a o voľbách na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v VII. volebnom období.

Pripomínam ešte raz všetkým poslancom, ktorí hlasujú prvýkrát, že nestačí zahlasovať proti, zdržať sa alebo za, najprv musíte stlačiť tlačidlo prezentácia a potom vyjadriť svoju voľbu.
Kolegyne, kolegovia, ktorí svietia na tabuli, majú záujem vystúpiť s procedurálnym návrhom, alebo nechtiac stlačili to veľké tlačidlo, ktoré slúži...
Ďakujem veľmi pekne.

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime teraz k 4. bodu programu, ktorým je

voľba overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky.

Návrh kandidátov na overovateľov Národnej rady máte uvedený v tlači 2.
Navrhuje sa, aby Národná rada mala 15 overovateľov.
Ešte vás chcem upozorniť, že je v tlači drobná chyba, ktorá je už ale v internetovej tlači opravená, omylom tam zostalo v texte ešte "v VI. volebnom období", samozrejme, platí, že je to voľba overovateľov Národnej rady pre VII. volebné obdobie. V internetovej tlači je to už opravené, v tom rozdanom, samozrejme, ide len o technickú chybu, kým si všetci zvykneme, že sme už v VII. volebnom období.
Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy. Návrhy vyplývajú z podaní, ktoré som obdržal od predsedov jednotlivých politických strán. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.
A pristúpime k hlasovaniu o návrhu na voľbu overovateľov Národnej rady, tak ako ich máme uvedených v tlači 2. O kandidátoch budeme hlasovať naraz. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 149 poslancov, za hlasovalo 149 poslancov.

Konštatujem, že Národná rada zvolila overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky.

Ďalej chcem uviesť, že na dnešnej ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky budú overovateľmi poslanci Vladimír Matejička a Martin Klus.

Piatym bodom programu je

zriadenie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a určenie počtu členov týchto výborov.

Materiál na zriadenie mandátového a imunitného výboru a výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, ako aj návrh na určenie počtu členov týchto výborov bol vypracovaný v súlade s § 45 a § 7 zákona o rokovacom poriadku tak, aby oba výbory boli zložené na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí v Národnej rade. Dostali ste ho ako tlač číslo 3.
Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa niekto do rozpravy hlási. Nie je tomu tak, končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy a vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pristúpime teraz k prvému hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať o uznesení, ktorým Národná rada zriaďuje Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky a ďalej určuje, že výbor bude mať 15 členov vrátane jeho predsedu.
Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu, o návrhu, ktorým zriadime samotný výbor a určíme počet jeho členov na 15 vrátane jeho predsedu.
(Hlasovanie.) Prítomných 148 poslancov, za hlasovalo 148 poslancov.

Konštatujem, že Národná rada zriadila Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky a určila, že výbor bude mať 15 členov vrátane jeho predsedu.

Teraz budeme hlasovať o uznesení, ktorým Národná rada zriaďuje Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a ďalej určuje, že výbor bude mať pätnásť členov vrátane jeho predsedu.
Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.
(Hlasovanie.) Prítomných 150 poslancov, za hlasovalo 150 poslancov.

Konštatujem, že Národná rada zriadila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a určila, že výbor bude mať pätnásť členov vrátane jeho predsedu.

Podľa programu ustanovujúcej schôdze šiestym bodom je

voľba predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií.

Návrh ste dostali ako tlač 4.
Kandidátom na predsedu Mandátového a imunitného výboru je pán poslanec Richard Raši a kandidátom na predsedu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií je pán poslanec Martin Poliačik.
Otváram rozpravu o tomto bode programu. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy a vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Podľa čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky predsedov výborov volí Národná rada tajným hlasovaním. Na zvolenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa podľa § 15 zákona o rokovacom poriadku vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Postupovať preto budeme podľa schváleného volebného poriadku.
Dovoľte mi, aby som vás teraz v krátkosti informoval o akte tajného hlasovania. Úprava hlasovacích lístkov sa uskutoční v zasadacej miestnosti za rokovacou sálou. Vstup do tej miestnosti je z tej strany. (Predsedajúci vystrel pravú ruku.) Do volebnej miestnosti vojdete po mojej pravej strane. Od povereného overovateľa poslanec dostane hlasovacie lístky, o čom sa vykoná príslušný záznam v zozname poslancov. Potom poslanec prejde do určeného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov. Upravené hlasovacie lístky poslanec vloží do volebnej schránky.
Ako prví budú hlasovať overovatelia Národnej rady. Po vykonaní voľby prosím poslancov, aby opäť zaujali svoje miesta v rokovacej sále. A tento postup budeme uplatňovať postupne pri každom jednom hlasovaní, ktoré budeme robiť tajne vzadu v gremiálnej miestnosti.
Dovoľte mi ešte, kolegyne, kolegovia, aby som pripomenul, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete. Teda "za", "proti", alebo "zdržiavam sa hlasovania".
Hlasovací lístok je neplatný vtedy, ak poslanec pri niektorom mene a priezvisku nevyjadrí svoju voľbu vôbec alebo ak hlasovací lístok menil iným spôsobom alebo ho dopĺňal. Tento spôsob úpravy hlasovacích lístkov sa primerane použije pri každej voľbe tajným hlasovaním, ktorá prebehne na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady.
Ešte chcem upozorniť, že hlasovanie vykonáme naraz na osobitných hlasovacích lístkoch, pričom hlasovacie lístky sú farebne odlíšené.
Prosím teraz všetkých overovateľov, ktorí boli zvolení, všetkých pätnásť, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh tajného hlasovania, a súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.
Takže pripomínam: Obdržíte teraz dva hlasovacie lístky a budeme naraz voliť na jednom hlasovacom lístku predsedu jedného výboru, na druhom hlasovacom lístku predsedu druhého výboru.
Pristúpime teraz k vykonaniu tajného hlasovania. Kolegyne, kolegovia, nech sa páči, môžete vstupovať do sály po mojej pravici.

(Akt tajného hlasovania.)
23. 3. 2016 9:56:25 - 10:11:39 1.schôdza NR SR ustanovujúca - 1.deň - streda A. dopoludnia - 23.03.2016 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pellegrini, Peter, doterajší predseda NR SR
3.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pýtam sa, či všetci prítomní poslanci zložili ústavou predpísaný sľub.
Áno, ďakujem veľmi pekne.

Konštatujem, že všetci prítomní poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zložili ústavou predpísaný sľub.

Ďakujem. Môžete sa posadiť, nech sa páči.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní ustanovujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 5. marca 2016 boli zo 150 poslancov Národnej rady zvolení aj desiati poslanci, ktorí sú členmi vlády Slovenskej republiky. Jeden poslanec vykonáva funkciu vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky a piati poslanci vykonávajú funkciu štátnych tajomníkov ministerstiev. Podľa článku 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a článku 5 ods. 8 ústavného zákona č. 375/2004 Z. z. ich mandát poslanca počas výkonu funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje.
Chcem pripomenúť, že podľa článku 117 Ústavy Slovenskej republiky vláda podá demisiu vždy po ustanovujúcej schôdzi Národnej rady.
Ďalej chcem uviesť, že poslanci Andrej Medvecký a Richard Sulík mi doručili ich písomné rozhodnutie o tom, že sa vzdávajú mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Ich mandát poslanca tým podľa článku 81a Ústavy Slovenskej republiky zanikol. V nadväznosti na to je potrebné uviesť, že ak sa mandát poslanca neuplatňuje, alebo ak sa poslanec vzdal svojho mandátu poslanca, nastupuje na jeho miesto náhradník.
Na základe uvedeného som podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku a zákona o podmienkach výkonu volebného práva vyhlásil dnešným dňom, t. j. 23. marcom 2016, na neuplatňované a zaniknuté mandáty poslancov nastúpenie náhradníkov tak, aby mohli hlasovať na ustanovujúcej schôdzi a Národná rada bola v plnom počte:
– na neuplatňovaný mandát za Roberta Fica nastupuje Jozef Buček,
– za Roberta Kaliňáka nastupuje Emil Ďurovčík,
– za Miroslava Lajčáka nastupuje Pavol Goga,
– za Petra Kažimíra nastupuje Ján Kvorka,
– za Mareka Maďariča nastupuje Mária Janíková,
– za Petra Žigu nastupuje Peter Šuca,
– za Jána Richtera nastupuje Michal Bagačka,
– za Viktora Stromčeka nastupuje Augustín Hambálek,
– za Igora Federiča nastupuje Peter Náhlik,
– za Mariána Saloňa nastupuje Oľga Nachtmannová,
– za Moniku Jankovskú nastupuje Marián Kéry,
– za Vojtecha Ferencza nastupuje Mikuláš Krajkovič,
– za Branislava Ondruša nastupuje Milan Panáček,
– za Erika Tomáša nastupuje Vladimír Baláž,
– za Denisu Sakovú nastupuje Jozef Ježík,
– za Jána Počiatka nastupuje Martin Nemky,
– za Ľubomíra Vážneho nastupuje Milan Mojš,
– za Ľubomíra Jahnátka nastupuje Ladislav Andreánsky,
– za Rudolfa Urbanoviča nastupuje Tibor Jančula,
– za Ivana Švejnu nastupuje Gabriel Csicsai,
– za Árpáda Érseka nastupuje Edita Pfundtner,
– na zaniknutý mandát za Andreja Medveckého nastupuje Milan Mazurek,
– za Richarda Sulíka nastupuje Jana Cigániková.

Pristúpime teraz k druhému bodu programu ustanovujúcej schôdze, a to k

skladaniu sľubu náhradníkov na neuplatňované a zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Prosím náhradníkov, tak ako som ich uviedol, aby sa dostavili do rokovacej sály, postupne predstúpili pred rečnícke miesto a zložili ústavou predpísaný sľub.
Opäť požiadam všetkých prítomných, aby počas skladania sľubu stáli.
Zároveň prosím pani podpredsedníčku Národnej rady Slovenskej republiky pani Janu Laššákovú, aby prečítala ústavné znenie sľubu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a postupne uvádzala mená náhradníkov skladajúcich sľub.
23. 3. 2016 8:56:36 - 9:11:50 1.schôdza NR SR ustanovujúca - 1.deň - streda A. dopoludnia - 23.03.2016 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter (-) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pellegrini, Peter, doterajší predseda NR SR
1.
(Povedané pred začiatkom schôdze.) Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím, aby tí, ktorí si ešte nevyzdvihli hlasovaciu kartu, aby tak urobili a postupne zaujali miesta v rokovacej sále tak, ako sú im pridelené. O malú chvíľku budeme začínať. (Pauza do začiatku schôdze.)

Pellegrini, Peter, doterajší predseda NR SR
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím, aby ste zaujali miesta v rokovacej sále. Zdá sa, že sme tu všetci. Preto, prosím, povstaňme, zaznie štátna hymna Slovenskej republiky.

(Hymna Slovenskej republiky.)

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím, aby sme si minútou ticha uctili všetky obete včerajších teroristických útokov v Bruseli.

(Minúta ticha.)

Ďakujem pekne.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na včerajšie udalosti si dovoľujem vás informovať, že som včera v mene nás všetkých, v mene celej Národnej rady Slovenskej republiky, poslal sústrastné telegramy našim partnerským kolegom z obidvoch komôr belgického parlamentu. Aj keď by sa nám dnes mohlo zdať, že naša ustanovujúca schôdza je asi to najdôležitejšie, čo sa v okolí deje, bol by som veľmi rád a chcel by som vás úctivo požiadať, aby sme ako členská krajina Európskej únie aj dôstojným priebehom tejto ustanovujúcej schôdze vyjadrili solidaritu a sústrasť všetkým tým, ktorí prišli o svojich blízkych, pretože stačilo málo a obeťami týchto teroristických útokov mohli byť aj občania Slovenskej republiky.
Ďakujem vám veľmi pekne.
Na ustanovujúcej schôdzi vítam pána predsedu vlády Slovenskej republiky pána Roberta Fica (potlesk) a vítam aj ostatných členov vlády, ako aj ďalších hostí, ktorí prišli na ustanovujúcu schôdzu Národnej rady. Vitajte! (Potlesk.)
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prezident Slovenskej republiky v súlade s príslušnými článkami Ústavy Slovenskej republiky zvolal na dnešný deň ustanovujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorej poslanci boli zvolení vo voľbách konaných 5. marca 2016.
Vážená Národná rada Slovenskej republiky, dámy a páni, ustanovujúca schôdza Národnej rady Slovenskej republiky sa riadi programom, ktorý vyplýva z § 3 až 15 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. Program je uvedený v pozvánke na ustanovujúcu schôdzu. Jej príprave predchádzalo v súlade s rokovacím poriadkom stretnutie a rokovanie predsedov politických strán a politických hnutí zastúpených v Národnej rade.
Prvým bodom programu je

skladanie sľubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Podľa článku 75 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky poslanec skladá na ustanovujúcej schôdzi sľub. Znenie sľubu je uvedené v ústave.
Pri skladaní sľubu poslancov budeme postupovať tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu poslanec položí pravú ruku na ústavu, povie slovo "sľubujem" a podá mi ruku. Svojím podpisom potvrdí zloženie sľubu.
Ako prvý vykonám sľub ja do rúk doterajšej podpredsedníčky Národnej rady Slovenskej republiky pani Jany Laššákovej. Po mne zložia sľub poslanci, doterajší podpredsedovia Národnej rady, nasledovať budú poslanci, doterajší členovia vlády. Po nich budú skladať sľub postupne poslanci od prvého radu po celej šírke rokovacej sály až po posledný rad. Poslanci, ktorí zložia sľub, sa vždy zaradia na koniec radu, v ktorom majú svoje miesto, s tým, že budú postupovať tak, až zaujmú miesto určené im podľa zasadacieho poriadku. Pani podpredsedníčka Národnej rady pani Jana Laššáková bude postupne uvádzať mená poslancov skladajúcich sľub.
Rád by som vás ešte upozornil, že podľa článku 75 ods. 3 ústavy odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou má za následok stratu mandátu.
Teraz pristúpime k skladaniu sľubu.
Poprosím pani podpredsedníčku Laššákovú.
Žiadam prítomných, aby počas celého slávnostného aktu skladania sľubu poslancov stáli.
Poprosím teraz pani poslankyňu, pani podpredsedníčku Laššákovú, aby prečítala ústavné znenie sľubu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

Deň v parlamente

<- ->