Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 11. 2015 16:35:56 - 16:44:09 58. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1723 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Želiezka, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte aj mne pár slov, čo sa týka športu.
O športe sa veľa toho pohovorilo, povedalo, veľa popísalo, ale prakticky do dnešnej doby nič neurobilo. Všetci, ktorí sa v tejto oblasti pohybujeme, veľmi dobre vieme, kde šport tlačila, tlačí, jak sa ľudovo povie, topánka. Dennodenne sme sa v kluboch stretali s problémom, ako zabezpečiť chod klubov, aby aspoň tie základné činnosti, ktoré si vyžaduje chod klubov, zabezpečili. Jedná sa hlavne v tomto prípade, si myslím, o malé obce a mestá, kde celá ťarcha financovania bola na samosprávach. Ja som veľmi rád, že konečne uzrel svetlo sveta takýto návrh zákona, a som presvedčený, že tento návrh zákona prijme celá športová verejnosť a veľmi uľahčí robotu všetkým tým, ktorí sa športu venujú.
Ja by som aj z tohto miesta chcel poďakovať tvorcom tohto zákona, ktorí tento zákon pripravovali, a myslím si, že tento zákon, ako som už povedal, bude prínosom pre šport ako taký a pre ľudí, ktorým osud športu na Slovensku záleží. A som veľmi rád, že nachádza podporu vo veľkej miere aj v našej opozícii.
Teraz mi dovoľte, aby som vám prečítal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Želiezku k vládnemu návrhu zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1723).
1. V § 55 ods. 1 písm. c) sa za slovo "výstavbe" vkladá čiarka a slovo "modernizácii".
2. V § 63 písm. b), v § 64 písm. b) a v § 70 ods. 1 písm. b) sa za slovo "výstavbu" vkladá čiarka a slovo "modernizáciu".
3. § 66 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
"(7) Obec má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa tohto zákona, ak je zapísaná v registri právnických osôb v športe. V obci sa do registra právnických osôb v športe zapisujú údaje podľa § 81 ods. 1 písm. a) až g) a písm. k) až n)."
4. V § 70 ods. 4 sa po správnom označení písmen dopĺňa písmeno c), ktoré znie:
"c) obec zapísaná v registri právnických osôb v športe."
5. V § 75 ods. 1 písm. a) sa za slovo "výstavba" vkladá čiarka a slovo "modernizácia".
Odôvodnenie k bodom 1, 2 až 5: V niektorých právnych predpisoch, napr. zákon č. 593/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov či metodickom usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky 010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivkách k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie sa definuje pojem modernizácia ako rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti majetku o také prvky alebo predmety, ktoré pôvodný majetok neobsahoval.
Pod pojmom rekonštrukcia, ktorý sa používa v predloženom návrhu zákona o športe, vyššie uvedené predpisy rozumejú taký zásah do majetku, ktorý má za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo zmenu technických parametrov. Z uvedeného je zrejmé, že rekonštrukciou sa nerozširuje vybavenosť alebo použiteľnosť majetku o nové prvky. Športové zariadenia si vyžadujú nielen rekonštrukciu, ale aj modernizáciu, čiže rozšírenie a doplnenie športovísk o nové súčasti, napr. o hracie plochy, zavlažovacie systémy, svetelné informačné obrazovky či tabule, časomery, kamerové systémy, ozvučenie, o sociálne a hygienické zariadenia a podobne.
Z uvedených dôvodov navrhujem doplnenie ustanovení zákona o pojem modernizácia.
Odôvodnenie k bodom 3 a 4: Podľa § 70 návrhu zákona ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu môže poskytnúť dotáciu aj na podporu a rozvoj športu pre všetku športovú infraštruktúru, ale iba žiadateľovi, ktorým je fyzická osoba zapísaná v registri fyzických osôb v športe alebo športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe. Avšak šport pre všetkých organizujú aj obce a čo je ešte dôležitejšie, obce sú vlastníkmi, ale aj investormi výstavby, modernizácie a rekonštrukcie drvivej väčšiny športových zariadení. Len v značne menšej miere sú nimi fyzické osoby a minimálne športové organizácie, teda športové kluby a zväzy. Preto navrhujem, aby do § 70 boli doplnené obce ako žiadatelia, ktorým možno poskytnúť dotáciu na podporu a rozvoj športu.
V tejto súvislosti je však potrebné doplniť § 66 zákona, ktorý ustanovuje, ktorý žiadateľ o dotáciu má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov. Vyplýva z neho, že u obce sa vôbec nepredpokladá táto spôsobilosť, a tým by nemohla byť prijímateľom verejných prostriedkov. Preto navrhujem, aby § 66 bol doplnený o obce, o ktorých sú v registri právnických osôb v športe zapísané tieto údaje podľa § 81 zákona, to je názov, adresa, právna norma, IČO, číslo bankového účtu, adresa elektronickej pošty, meno a priezviská štatutárneho orgánu a jeho adresa elektronickej pošty, meno a priezvisko kontrolóra a jeho adresa elektronickej pošty.
Vážené dámy, vážení páni, ďakujem za pozornosť a žiadam o podporu mojich pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem pekne.
27. 5. 2015 17:56:13 - 17:57:25 51. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Želiezka, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
104.
Ďakujem pekne. Ďakujem, pán premiér, za vaše vystúpenie, za osvieženie pamäti našej ctenej opozícií. Ťažko sa im, samozrejme, počúvajú argumenty, o čom svedčí aj účasť tu v pléne, zostalo tu verných pár Brockov, Kaníkov, ktorí bez hanby sa postavia pred mikrofón a obhajujú neobhájiteľné. Páni, skúste asi hádať, prečo tak vehementne obhajujú túto do neba volajúcu zlodejinu? No asi preto, že niekto prišiel, v tomto prípade vláda, s veľkými nožnicami, prestrihla kanáliky a studňa začala vysychať. Preto je aj dnes v opozícií, pán Brocka, veľká nervozita, keď vystupujete, ste červený ako moriak, a ctenej opozícií zostali len oči pre plač.
Ďakujem pekne.
17. 4. 2015 11:12:30 - 11:14:14 49. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Želiezka, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
66.
Ďakujem pekne za slovo. Pán Kaník, k vášmu vystúpeniu, ale hlavne k vašej osobe, si myslím je zbytočne sa aj vyjadrovať. Pán Kaník, to, čo ste napáchal za vášho ministrovania, myslím si, že nemá obdobu v novodobej histórii samostatného Slovenska. Vy nemáte hanbu, postavíte sa pred poslancov a idete ich tu moralizovať a poúčať. Mám pre vás takú malú radu: skúste osloviť pána Dzurindu, pána Mikloša, nech vám nejakým spôsobom pomôžu vybaviť stať sa ich alebo radcom vrcholových predstaviteľov Ukrajiny.
Veľmi dobre si pamätáme, keď táto trojica bola vo vláde.
A ešte niečo, pán Kaník, k tomu obrázku, ktorý ste nám ukázal. Až som dobre videl, tak tam bolo napísané, že: Zlodej kričí, chyťte zlodeja! Pán Kaník, ten pán na tom obrázku ešte ten batoh vládal uniesť. Ale vy, pán Kaník, ten batoh, keby ste si zavesili, tak padnete určite na kolená, možno aj na nos. A mám obavu, mám obavu, že ten batoh by neodviezol ani 22-tonový kamión, pán Kaník.
16. 4. 2015 14:37:27 - 14:38:54 49. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Želiezka, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)

43.
Ďakujem pekne za slovo. Vážení kolegovia, nečudujte sa, nečudujte sa kolegovi Martvoňovi, že sa trošku pohrabal v histórii. Sem-tam to aj, sem-tam to podľa môjho názoru aj treba. Dnes ho odsudzujete za to, čo ste včera, čo ste včera sami začali. Včera ste to začali ľudskými tragédiami, príbehmi a tak ďalej a tak ďalej. Z vašej strany je to jednoducho farizejstvo. Kto chce, kto počuje, kto vidí, tak hneď pochopí, o čo vlastne vám tu pri odvolávaní pána Figeľa ide.
Viete, chodím po parlamente a snažím sa aj počúvať, možno niekedy toho veľa nenahovorím, ale viete, veľa, veľa kolegov - aj z KDH - v kuloárnych rečiach hovorí, že bolo načase, bolo načase, že sa odvoláva pán Figeľ. To neni z mojich úst. To neni z mojich úst. Bolo načase. Tu sa tvárite, kolegovia z KDH, tu sa tvárite, akí ste jednotní, ako vám záleží na pánovi Figeľovi. Nehnevajte sa, jednoducho je to farizejstvo.
Ďakujem pekne. (Reakcie z pléna.)

18. 3. 2015 16:33:22 - 16:35:07 48. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1441 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Želiezka, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)

74.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, z poverenia výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny predkladám správu výboru k voľbe členov orgánu Ústavu pamäti národa, tlač 1441.
Uplynutím šesťročného funkčného obdobia v apríli 2015 zaniká členstvo jednému členovi Správnej rady a dvom členom Dozornej rady Ústavu pamäti národa voleným v Národnej rade Slovenskej republiky. V súlade s citovaným zákonom a uznesením Národnej rady č. 33 z mája 2012, predkladá gestorský výbor návrh na voľbu jedného člena Správnej rady a dvoch členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa.
Do lehoty určenej predsedom výboru poslanci Národnej rady podali tri návrhy kandidátov na člena Správnej rady a štyri návrhy na dvoch členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa. Zoznam kandidátov spolu s informáciou o tom, kto ich navrhuje, je uvedený v tlači 1441.
Gestorský výbor rokoval o návrhoch na svojej 49. schôdzi 4. marca 2015. Výbor konštatoval, že navrhnutí kandidáti spĺňajú všetky náležitosti uvedené v zákone o pamäti národa, a poslanci, ktorí ich navrhli, doložili všetky dokumenty uvedené vo volebnom poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov.
Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny preto odporúča Národnej rade zvoliť jedného člena Správnej rady a dvoch členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa z kandidátov uvedených v správe výboru (tlač 1441).
Pán podpredseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

28. 6. 2013 9:48:28 - 9:50:38 21. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 524 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Želiezka, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
20.
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny podal správu o prerokovaní Výročnej správy o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2012, tlač 524a.
V súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu z roku 1939 až 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z 10. mája 2013 predložil predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák Národnej rade Slovenskej republiky Výročnú správu o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2012.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 13. mája 2013 č. 505 pridelil výročnú správu na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny s tým, že gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Gestorský výbor v súlade s citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, rokoval o výročnej správe na svojej 23. schôdzi 14. júna 2013 a prijal k nej uznesenie č. 81, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zobrať na vedomie Výročnú správu o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2012. Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky máte k dispozícii ako súčasť tlače 524a.
Pani podpredsedníčka, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
14. 12. 2012 13:35:41 - 13:37:17 11. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 334 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Želiezka, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
190.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený kolega Viskupič, snažil som sa nejako vniknúť do vašich myšlienkových pochodov, ale, bohužiaľ, sa mi to nejakým spôsobom nedarí. Strata pamäti niektorých opozičných poslancov je taká veľká, že by si to zaslúžilo, prepáčte, aj nejaké to preliečenie zrejme.
Vy nás tu obviňujete z krádeží a tak ďalej a tak ďalej, veď, preboha, vy ste všetko predali, čo sa len dalo, a teraz my sme kradli a rozprávate o nejakých krádežiach storočia. Je to farizejstvo, páni, najhrubšieho zrna!
Páči sa mi, viete, páči sa mi, keď zlodej kričí, chyťte zlodeja. Ja mám, páni, pre vás taký návrh. Vy, ktorí ste bez hriechu, tak morálne čistí, vystúpte sem pred tie lavice, ja vám donesiem tie kamienky pomyslené, zohnite sa a hoďte s nimi. Viete, ako to dopadne? Zostanete hrbatí jak storočné babky.
No a, pán Viskupič, viete čo, o morálke môže rozprávať len človek morálne čistý! A vy, pán kolega, ste od morálky vzdialený na míle, míle, míle.
Ďakujem pekne.
14. 12. 2012 9:37:10 - 9:39:10 11. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 334 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Želiezka, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
16.
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Hlina, ja som sa vždycky tak trošku aj tešil na tie vaše vystúpenia v nádeji, že sa niečo dozviem nové, ale tie vaše vystúpenia sa podobajú ako vajce vajcu. Vo vašom každom vystúpení identifikujete, analyzujete, vyhodnocujete, skrátka, mne to pripadá taký, taký gulášik. Niekedy sa vám ten guláš podarí variť lepšie, niekedy horšie, záleží, čo za tých 15 minút nahádžete do toho pomysleného hrnca, aké tie ingrediencie, ako to vy nazývate, sa vám podarí do toho kotlíka alebo hrnčeka nahádzať. Kolega, za 15 minút sa dobrý guláš nedá uvariť. Dobrý guláš sa varí 4, 5 hodín, čiže musíte sa snažiť, aby ten gulášik bol aj trošku jedlý.
No a keďže nie ste nejaký dobrý kuchár, tak potom tie vaše vystúpenia, na konci sa snažíte byť barmanom alebo pyrotechnikom, alebo ja neviem čím a začínate miešať rôzne kokteily, áno. Najradšej máte vládny kokteil, tzv. Počiatkov, ktorý ste tu už niekoľkokrát spomenul. A skúste, ja vám dám takú inšpiráciu, skúste namiešať aj taký opozičný kokteil, taký KDH, OĽaNO-vský, SaS-kársky alebo napríklad taký kokteilík SDKÚ, prihoďte sa tam aj vy a to poradie tých, ako to tam začnete miešať, bude záležať len na vás. To máte takú inšpiráciu, čiže blížia sa sviatky, budete mať času, môžte vyhodnocovať, analyzovať.
Ďakujem pekne.
13. 12. 2012 17:39:41 - 17:41:21 12. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 335 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Želiezka, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
58.
Ďakujem pekne za slovo. No čo už, pán kolega Poliačik, ja nebudem búchať tu po lavici, budem sa snažiť z tohto miesta vyslať jasne signál a hlavne mladých ľuďom.
To, čo ste tu natáral, na to skutočne treba mať silný žalúdok.
Vy sa pasujete, pán Poliačik, na odborníka za všetko. Vám keď dá skalpel, pôjdete operovať. Jednoducho operácia sa podarila, pacient zomrel. Vy kritizujete človeka, pána ministra za to, že už konečne sa našiel človek, ktorý chce urobiť v školstve poriadok.
A nedá mi pán kolega, vy ste ma k tomu vyprovokoval, aby som sa vrátil k včerajšiemu môjmu vystúpeniu, kde ste tiež táral o športe všetko možné a nemožné. No ale čo už čakať, vážený pán Poliačik, od človeka, ktorý obhajuje drogy, ktorý nabáda mladých ľudí, aby brali drogy, ktorý sa ich snaží dokonca aj zlegalizovať. Veď sme boli svedkom v tejto sále, ako váš bývalý koaličný partner vám sypal na hlavu injekčné striekačky, vážený pán Poliačik.
Takýto človek, ako ste vy, ide poučovať, ide rozprávať o školstve, ide rozprávať o športe, kde sa učia mladí ľudia a kde športujú mladí ľudia.
Pán kolega, boli ste niekedy na nejakom športovom podujatí naživo? Asi nie. Vy ste to videli z ponorky, aj to bola kalná voda. Ďakujem pekne.
12. 12. 2012 14:54:51 - 14:55:43 11. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 176, 284 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Želiezka, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie  
24.
Ďakujem pekne. Pán Poliačik, viete, viete, debatovať s vami na túto tému si myslím, že nemá vôbec žiadnu cenu. Vy okolo športu ste nikdy nerobili a jednoducho tie vaše vyjadrenia, ktoré boli, jednoducho ma o tom aj utvrdzujú. Čiže je to zbytočné. (Výkrik v sále.) Môžeme si sadnúť a porozprávať sa o tom.
Čo sa týka predrečníka, ktorý bol pred vami. Viete, štyridsaťsedem športovcov na olympijských hrách je aj výsledok toho, predchádzajúcich vlád pána Dzurindu a pani Ivety Radičovej. To je výsledok toho, že sme tam mali toľko športovcov.
Ďakujem pekne.
12. 12. 2012 14:41:12 - 14:50:56 11. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 176, 284 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Želiezka, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
18.
Ďakujem pekne. Pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte aj mne v krátkosti, budem stručný, vyjadriť sa k štátnemu rozpočtu, a to hlavne v oblasti športu.
Ale najskôr, ako sa vyjadrím k oblasti športu, dovoľte mi sa vyjadriť aj k niektorým pánom poslancom. Samozrejme, nemá cenu a nebudem komentovať všetkých. Nebudem komentovať pánov poslancov, top ekonómov typu pána Sulíka, pána Mikloša, pána Kollára. Samozrejme, to absolútne nemá cenu. Sa smejete, samozrejme, poviem aj prečo. Nebudem komentovať ani takých top sociálnych, ako bol pán Kaník, pán Mihál a tak ďalej a tak ďalej.
Viete, pán Kollár, sa smejete, ale ja vám poviem, že ja vás ľutujem, že sedíte v tomto parlamente. A ja vám poviem aj prečo. Viete, keby vedeli o vás, o vašich geniálnych nápadoch, o vašich geniálnych riešeniach, ktoré tu prezentujete, v európskych štruktúrach, tak určite tie vaše geniálne vedomosti by využili a minimálne Európa by bola prechádzkou ružovou záhradou a v Európe, minimálne v Európe nie je žiadna kríza, to vám garantírujem. Vy ste tak geniálni, páni, vy ste tak geniálni, a teraz to prenesiem na oblasť športu, že vy ste schopní, vy ste schopní naučiť deti hrať futbal bez lopty, hokej bez hokejky, lyžovať bez lyží a takto by som vedel pokračovať ďalej.
No, ale vrátim sa, vrátim sa k tomu, prečo hlavne som sem prišiel. My, ktorí sa na regionálnej úrovni pohybujeme v oblasti športu, vieme najlepšie, kde nás tlačí topánka. A to je samozrejme financovanie športu ako takého. Uvedomujem si, že časť športovej obce by si vedela predstaviť väčší objem výdavkov štátu na šport, ale na druhej strane oceňujem, že v čase, keď chceme a musíme udržať schodok rozpočtu pod troma percentami, plánované výdavky na oblasť športu, tieto výdavky neklesajú a v porovnaní so schváleným rozpočtom v roku 2012 rastú. Je to síce mierny nárast, 96 tisíc eur, ale aj to si myslím, že je také svetielko v tuneli a že sa blýska, čo sa týka financovania športu, na lepšie časy. A to ešte pripomínam, v budúcom roku sa nebudú konať tak finančne náročné podujatia, akými boli tohtoročné Olympijské hry v Londýne.
V tejto súvislosti si dovolím ešte jedno porovnanie s rokom 2011, keď vládu viedla pani Iveta Radičová, vtedy boli skutočné, podotýkam, skutočné výdavky štátu na šport takmer o 2,1 mil. eur nižšie, ako sú tie, ktoré sú naplánované na rok 2013. Podpora športu zo strany štátu však nespočíva iba v objeme vynaložených finančných prostriedkov prostredníctvom kapitol ministerstva školstva, obrany a vnútra, ale aj v tom, aby boli použité čo najúčelnejšie a najefektívnejšie, jednoducho povedané, vynaložené hospodárne.
Aj za týmto účelom je na decembrové rokovanie vlády Slovenskej republiky predložený materiál z dielne ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorého obsahom je koncepcia štátnej politiky v oblasti športu na najbližšie roky. Vláda Roberta Fica na rozdiel od predchádzajúcej, predčasne odídenej vlády pravicových strán, tým opätovne preukazuje, že má záujem o podporu športu. Toho dôkazom sú, dámy a páni z opozície, postavené multifunkčné ihriská, ktorých bolo okolo 600, tak toľko kritizované, tak toľko kritizovaná rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu. (Výkrik v sále.) A, no, a ja sa pýtam, pán Poliačik, pán Poliačik, čo postavili vlády, dve predchádzajúce vlády pána Dzurindu, jeden a pol, no pána, jasné, a vláda pani Radičovej? No, pochváľte sa, čo ste postavili!? No, nič. Ja viem, že ťažko sa vám to počúva, no je to nič, nula, nula, nula, nula.
To kabinet Ivety Radičovej samozrejme neregistroval, že počas jeho úradovania mal vyhodnotiť Národný program rozvoja športu na rok 2001 až 2010, jeho minister školstva, vedy, výskumu a športu Eugen Jurzyca dusil, páni, dusil športovú rodinu. Nielen škrtaním dotácií, ale aj nadmerným administratívnym zaťažovaním športových spolkov pri uchádzaní sa o štátnej príspevky, či pri ich zúčtovaní. A to už nehovorím o tom, že sa takmer úplne vytratil dialóg medzi ministerstvom športu, jeho sekciou štátnej starostlivosti o šport na jednej strane a na druhej strane medzi športovým hnutím.
Dnes je situácia diametrálne odlišná. Na tvorbe koncepcie štátnej politiky v oblasti športu na najbližšie roky sa podieľalo ministerstvo školstva v spolupráci so športovými spolkami. Vyše mesiaca ju mohli pripomienkovať nielen ministerstvá a ďalšie štátne inštitúcie, ale aj každá právnická osoba či fyzická osoba. Celý tento proces zavŕšila celoslovenská odborná diskusia, ktorú zorganizovalo ministerstvo 3. decembra 2012. Koncepcia, so závermi ktorej nikdy nebudú spokojní všetci, čo je úplne prirodzené a logické, okrem iného prináša viacero opatrení na efektívnejšie a objektívnejšie poskytovanie štátnych dotácií na šport, ale aj na kontrolu. Spomeniem sprísnenie kritérií na finančnú podporu elitných športovcov, racionalizáciu, koordináciu útvarov športovo talentovanej mládeže, či rezortných stredísk vrcholového športu, ale aj využitie finančných prostriedkov z európskych fondov v oblasti športu. Nebude ľahké finančne pokryť realizáciu všetkých opatrení koncepcie, ktoré prináša novú kvalitu do slovenského športu a v praxi bude konečne akceptovať toľko proklamovanú prioritu, podporu športu detí a mládeže a športu pre všetkých.
Podporou športu štát nevyhadzuje peniaze von oknom, ako si to niektorí myslia a hlásajú. Nie sú to stratené peniaze, ony sa zúročujú niekoľkonásobne. Uvedené vieme všetci, aj keď to zatiaľ nikto nedokázal presnejšie finančne kvantifikovať, pretože význam športu pre zdravie ľudí, pre ich vhodné trávenie voľného času sa ťažko prepočítava na peniaze. Šport prináša aj ďalšie hodnoty. Úspechy slovenských športovcov dvíhajú hrdosť nášho obyvateľstva, zapisujú sa do dejín mladej športovej republiky a podobne. Vybudované športoviská a ihriská slúžia širokej verejnosti, nik si ich neodnáša, zostávajú tu. Šport je fenomén a aj im zostane. Jeho význam a popularita vzrastá prakticky každým dňom. Preto je potrebné, aby aj Slovenská republika držala krok so svetom, aby vytvárala podmienky na podporu športu a ďalší rozvoj športových aktivít svojich občanov. Terajšia vláda dáva jasne najavo, že túto svoju úlohu si plne uvedomuje, čo dokazuje aj tým, že v čase ekonomických problémov v celej eurozóne plánuje v štátnom rozpočte na rok 2013 primerané výdavky na oblasť športu.
Dámy a a páni, aj z tohto dôvodu preto podporím návrh štátneho rozpočtu.
Ďakujem pekne za pozornosť.
18. 9. 2012 11:31:51 - 11:33:30 7. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 187 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Želiezka, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec Chren, to, čo ste tu narozprávali, presne vystihol môj predrečník. A vystihol aj to, a presne to pomenoval, čie záujmy zastupujete. Pán poslanec, ja vám odporúčam jedno, založte si firmu a skúste vstúpiť do jednaní a presadiť sa v obchodných reťazcoch. Určite vás tak rýchlo prejde úsmev na tvári, keď budete platiť rôzne nezmysly, rôzne poplatky a, samozrejme, tieto veci sa budú chcieť aj zazmluvniť.
Vy nezastupujete záujmy ľudí, ktorí sa dennodenne trápia, aby sa dostali do našich obchodov čerstvé, kvalitné potraviny, ale zastupujete záujmy tých, ktorí týchto ľudí jednoducho, poviem to otvorene, snažia sa rôznymi nezmyslami doslova zdierať, hovorím to vážne, doslova zdierať. Ja mám čerstvé skúsenosti. A, pán poslanec, povedzme si pravdu, nejedná sa tu len o potraviny, ale aj o iný tovar. Ďakujem pekne.
15. 5. 2012 16:24:02 - 16:25:46 2. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 34 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Želiezka, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny podávam Národnej rade Slovenskej republiky správu o prerokovaní návrhu na voľbu predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (tlač 34a).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 20. apríla 2012 č. 25 pridelil na prerokovanie návrh na voľbu predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov (tlač 34) Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Iné výbory o návrhu nerokovali.
Určený výbor uvedený návrh prerokoval na svojej 2. schôdzi 2. mája 2012 za účasti kandidátky a prijal k nemu uznesenie č. 7.
V zmysle tohto uznesenia, Výbor Národnej rady slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zvoliť Eleonóru Kročianovú za predsedníčku Úradu na ochranu osobných údajov.
Súčasťou tlače 34a je aj návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani podpredsedníčka, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->