Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
11. 2. 2016 22:15:01 - 22:31:37 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1873 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy poslankyne, ctení páni poslanci, ctení hostia, dovoľte mi, aby som predložil na úvod svojho vystúpenia v rozprave návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k prijatiu opatrení na ochranu práv pacientov a na stabilizáciu postavenia zdravotných sestier a zdravotného systému ako celku so zameraním na zníženie zadlženia (tlač 1873.)
Národná rada Slovenskej republiky po A konštatuje, že v súčasnej situácii je dôležité, aby sa dôvera pacientov k zdravotníckym pracovníkom posilňovala a ozdravenie slovenského zdravotníctva pokračovalo, zdravotníctvo sa týka skutočne všetkých, bez ohľadu na stranícku príslušnosť, na zmýšľanie a na vnútorné vyznávanie hodnôt, je to špecifický rezort a treba rátať s tým, že niektoré benefity sa zúročia až po dlhšom čase, B. žiada vládu Slovenskej republiky, aby v záujme pacientov aj zdravotníckych pracovníkov pokračovala v prísne nastavených podmienkach 1. DRG systému a dodržiavania schváleného harmonogramu, DRG systém musí byť prioritou aj v budúcej vláde a je významným ekonomickým stabilizačným prvkom, 2. eHealthu a dbala na to, aby sa nestalo to, čo sa stalo v minulosti, keď bolo spúšťanie eHealthu takmer na dva roky v rokoch 2010 až 2012 zastavené,
3. nových pravidiel pri nakupovaní zdravotníckej techniky, tieto opatrenia zvyšujú transparentnosť a efektivitu nákupu prístrojov, 4. vykonávanie auditov nemocníc, 5. každoročného prideľovania potrebných kapitálových výdavkov nemocniciam na ich rekonštrukciu a zvýšenie benefitov pre pacientov, 6. zachovania sociálne únosnej liekovej politiky, 7. komunikácie s pacientskymi profesijnými odborovými organizáciami v dôležitých otázkach, 8. rozvíjania podľa potrieb zdravotníckych pracovníkov, zlepšovania zákona o spoločnom odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov.“
Podpísaný Richard Raši, nech sa páči, pán spravodajca.
Ďakujem pekne. Dovolím si len poznamenať, že tak ako keď sa dávajú pozmeňujúce návrhy, aj návrh uznesenia musí byť vždy prečítaný od A po Z, aby nedošlo ku žiadnemu zmätku pri prepise.
Ctené dámy a páni, stretávame sa na pôde Národnej rady, lebo opoziční poslanci si to želali a v kontexte predvolebného obdobia je to téma, ktorá sa naozaj dá aj v situáciách, ktoré sú ťažké, jednoducho politicky zneužiť, a preto mi dovoľte, tak ako to robím každý raz, aby som aj toto svoje vystúpenie využil aj na to, aby som zopakoval, čo sa všetko urobilo pozitívne pre ten systém a čo, bohužiaľ, kvôli riešeniu mnohých iných akútnych problémov, ako sú to v súčasnosti aj problémy, ktoré nastali po výpovediach zdravotných sestier, aby som spomenul aj témy, ktoré jednoducho zanikajú a k verejnosti sa dostať nevedia.
Tak ako to bolo niekoľkokrát dokonca aj kritikmi systému zdravotníctva povedané, urobili sa aj zásadné veci, ktoré pomáhajú danému systému a zabezpečujú to, aby zdravotná starostlivosť mohla byť poskytovaná aj v budúcnosti, po rokoch prešľapovania a prizerania sa na to, ako nám na Slovensku ubúdajú všeobecní lekári, sa táto problematika začala riešiť.
Vytvoril sa Rezidentský program pre všeobecných lekárov tak, aby sa zabezpečili všeobecní lekári aj v čase, keď súčasní lekári, ktorých vekový priemer je veľmi vysoký, odídu do dôchodku, začali sa konečne riešiť aj poplatky, čo je veľký problém, ktorý sa týka najmä našich pacientov.
Najmä preto, že kreativita pri tvorbe tých poplatkov je naozaj veľmi, veľmi výrazná, sa prijal zákon, keď po rokoch nič neriešiacich diskusií vstúpila do platnosti novela zákona, ktorá stanovila čím nesmie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podmieňovať zdravotnú starostlivosť.
Zviedol sa veľmi významný model do prerozdeľovacieho mechanizmu finančných prostriedkov zdravotných poisťovní, tzv. PCG-model, kde sa finančné prostriedky posúvajú smerom k pacientom, teda zabraňuje sa tomu, aby tieto poisťovne robili selektívny kontrakting a selektívne vyberanie si pacientov pri prepoisťovacom mechanizme, aby nebolo pre ne výhodné mať len zdravých pacientov a aby sa finančné prostriedky, ktoré sú v zdravotnom systéme, viazali nielen na pacienta, ale aj na jeho chorobnosť a jeho nákladovosť.
Z hľadiska reexportu liekov, ktorý sa stal výrazným problémom v posledných rokoch, asi jediná v Európe, ktorá prijala aj legislatívne normy, ktoré zabraňujú reexportu liekov, tu prichádzajú prvé výsledky, prichádzajú prvé pokuty, prvé zastavovania distribúcií a tým cieľom má byť to, aby sa naozaj lieky zo Slovenska nedostávali. A tento model, ktorý sa tu vytvoril a ktorý sme implementovali do legislatívy, je model, ktorý začínajú po nás opakovať aj iné krajiny v rámci Európskej únie.
Špecifikom a úplné nóvum, ktoré bolo zadefinované, prezentované ministrom zdravotníctva, je nóvum týkajúce sa nákupov zdravotníckej techniky. Vytvára sa databáza zdravotníckej techniky, ktorá doteraz v našom systéme absentovala, a preto nebolo možné porovnávať ceny nakupovanej zdravotníckej techniky. Zaviedla sa tzv. cost-benefit analýza, teda každý nákup akejkoľvek zdravotníckej techniky bude podliehať schvaľovaniu, komisii, ktorá bude obsahovať zástupcov zdravotných poisťovní aj tretieho sektora. A bude to práve preto, aby nevznikali domnienky pri nákupe zdravotníckej techniky a aby sa jasne dalo povedať, čo je kúpené efektívne a čo kúpené nie je efektívne a zároveň aj platcovia, teda zdravotné poisťovne aby povedali, či pre ich pacientov daný nákup a daný zdravotnícky prístroj prináša alebo neprináša benefit.
Začali sa robiť a aj v týchto chvíľach sa prevádzajú rekonštrukcie nemocníc a rekonštrukcie najmä ich častí, ktoré sa týkajú pacientov a zdravotníckeho personálu, ktorý sa v nich nachádza. Dochádza tam k rekonštrukcii oddelení, k rekonštrukcii čakární, ambulancií, vláda vyčlenila 30 mil. eur, aby sa komfort pacienta v nemocnici dostal na takú úroveň, ako si to prajeme my všetci, a aby sa ten historický dlh investícií do technickej infraštruktúry nemocníc postupne vymazával.
Ďalšie zmeny, ktoré sa uviedli do praxe aj v súčinnosti s Transparency International Slovensko, sú zmeny, ktoré sa týkajú vzťahu medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi. Aj keď povinnosť zverejňovania týchto údajov bola už od roku 2011, prijali sa nové opatrenia, aby sa eliminovalo akékoľvek nekalé konanie, subjekty farmaceutického priemyslu musia tak každý polrok predkladať Národnému centru zdravotníckych informácií správu o kompletných nákladoch na propagáciu, marketing, ale aj peňažné a nepeňažné plnenia, ktoré sa týkajú ich vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a s lekármi. A všetky tieto údaje budú zverejnené na webovom sídle Národného centra zdravotníckych informácií. Aj toto je jedna z možností, čo bude znamenať úsporu v objeme 7 mil. až 20 mil. eur ročne.
Ďalšie... Vážený pán poslanec, ja budem taký korektný, ja k vášmu vystúpeniu nebudem mať žiadne poznámky počas vášho vystúpenia, uplatním to iba vo faktickej poznámke, ste inteligentný človek, verím, že to zvládnete aj vy takto urobiť. Ďakujem pekne. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Pán poslanec, prosím pekne, keby ste boli ticho, ste na tabuli prihlásený do rozpravy, tak potom sa vyrozprávajte, keď budete za tým kecpultom.

Raši, Richard, poslanec NR SR
Urobili sa aj ďalšie zmeny, z ktorých niektoré spomínal aj pán minister zdravotníctva, v ktorých chceme pokračovať aj naďalej. Sú to zmeny týkajúce sa doplatkov, pričom našou ambíciou je aj naďalej rozširovať skupiny pacientov, ktorým sa budú doplatky za lieky vracať a stále znižovať limity spoluúčasti pacientov jednak u seniorov a jednak pokiaľ ide o naše deti.
No a prijal sa aj zákon, ktorý po zákone, ktorý rieši minimálne mzdové nároky lekárov, rieši aj minimálne mzdové nároky ostatných zdravotníckych pracovníkov. Je to zákon, ktorý vyvolal aj polemiky, ktorý vyvolal aj to, že zdravotné sestry podali výpovede. Ale filozofia tohto zákona sa týka kompletne všetkých zdravotníckych pracovníkov, týka sa zdravotníckych pracovníkov, ktorí pracujú v nemocniciach štátnych aj v nemocniciach neštátnych, v lôžkových zariadeniach, kde väčšina z týchto zariadení je členom Asociácie nemocníc Slovenska a Asociácie štátnych nemocníc Slovenska, celkovo ide približne o 56-tisíc zamestnancov. A keď od nich odrátame lekárov, tak tento zákon je smerovaný ku všetkým ostatným zdravotníckym pracovníkom, nielen k zdravotným sestrám, k sanitárom, k tamojším laborantom, ale aj k ostatným profesiám. A čo je dôležité, je, že tento zákon bol prijatý aj s finančným krytím, a teda eliminujeme to, aby nemohol byť napríklad kvôli svojmu finančnému nekrytiu napadnutý na Ústavnom súde.
Chcem sa ale vrátiť aj ku navrhovateľovi a k jeho výčitkám, pokiaľ ide o mnohé kroky, ktoré podniklo ministerstvo zdravotníctva. Využijem na to túto príležitosť, pán poslanec Uhliarik. A chcel by som teda pripomenúť možno mnohé vaše kroky, ktoré ste urobili, aby sme sa vrátili možno späť a neboli úplnými farizejmi, ale spomenuli si na to, čo ste urobili aj vy. Všetci si spomíname, že hneď po nástupe novej vlády bolo nevyhnutné riešiť problémy, ktoré takpovediac vypadli zo skrine Ivana Uhliarika, pričom hneď spomeniem problémy, ktoré rezonovali aj tu v Bratislave.
Problematika parkovania pred nemocnicou v Bratislave. Spomínate si, že Ivan Uhliarik síce tvrdil, že zodpovedne za spoplatnenie pracovísk pred nemocnicami v Petržalke a v Ružinove nenesie on, zaujímavé však je, že práve jeho ministerstvo dalo súhlas na začatie verejného obstarávania a zabezpečenie parkovísk v blízkosti nemocníc, a to v decembri 2011, teda v čase, keď začali platiť výpovede lekárov a v slovenskom zdravotníctve bol vyhlásený núdzový stav. A vtedy, keď sa riešil štrajk lekárov, minister so svojím riaditeľom riešil zmluvu na parkoviská.
Pán poslanec, druhá kauza, ktorá sa týka vášho pôsobenia, to je vaše osobné zainteresovanie sa a spojenie vašej minulosti s pôsobením vo svojej funkcii, keď kritizujete rozličné prepojenia, čo je skutočnosť, ktorá sa týka vás s tým, že posledných štrnásť rokov predtým, ako ste sa stali ministrom, ste pracovali vo farmaceutických firmách a obchodovali s liekmi.
Tá posledná firma Ozone Laboratories Slovakia, ktorej ste boli konateľom, nie jej zamestnancom, ako ste sa to snažili niekoľkokrát zľahčovať, mala svoju matku, teda firmu, ktorá je vlastne na Cypre, podľa všetkého v schránke. A v tejto súvislosti je niekoľko zaujímavých faktov. Zo spomínanej firmy ste odišli 24 hodín predtým, ako vás menovali za ministra. Hneď v roku, keď ste sa stali ministrom, stúpol tej firme obrat z 2,1 mil. eur na 7 mil. eur, čiže viac ako 3,5-násobne. A touto firmou sa to nekončí.
Firma EURO MEDIUS, ktorú ste v roku 2004 založili a v ktorej ste v júli 2010 spravili jedinou spoločníčkou vašu manželku, v prvom roku vášho vládnutia dvadsaťsedemkrát znásobila svoje tržby.
Ďalšia kauza – Dr. MAGNET. Štátna zdravotná poisťovňa na váš príkaz prehodnotila zmluvy štátnych diagnostických techník, čoho výsledkom bolo to, že pri štátnej Magnetickej rezonancii sa otvorilo pracovisko súkromnej Magnetickej rezonancie.
A sú tu mnohé a mnohé ďalšie veci a aj eHealth, ktorý zvyknete kritizovať, je vaším maslom na vašej hlave, pretože zastavenie eHealthu na dva roky prebiehalo a nastalo práve počas vášho pôsobenia.
Ctené dámy, vážení páni, v návrhu na zvolanie dnešnej schôdze boli okrem nosnej témy, teda témy zdravotných sestier spomenuté aj témy tzv. tety Anky, nákupu piešťanského cétečka, zadlžovania nemocníc.
Všetci dobre vieme, čo sa týka piešťanského cétečka , konal nielen minister Čislák, ale konajú aj všetky orgány, ktoré to vyšetrovať môžu, koná aj Národná kriminálna agentúra. A boli sme tam na poslaneckom prieskume a keď si spomínate aj keď sme tam my ako poslanci boli na poslaneckom prieskume, na základe informácií a dát, ktoré sme tam dostali, sme jednoducho nemohli vyriecť žiaden ortieľ. Ja som rád, že sa to prešetruje a že raz vyjde tá pravda najavo. A myslím si, že dovtedy, keď sa akýkoľvek nákup, ktorý vzbudzuje pochybnosti, nevyšetri kompetentnými orgánmi, mali by sme jednoducho na to počkať. A napriek tomu bola vyvodená politická zodpovednosť už pri podozreniach na tých úplne, úplne najvyšších poschodiach politickej hierarchie.
Takisto sa to týka aj tzv. zazmluvňovania osoby blízkej, bývalého generálneho riaditeľa. Napriek tomu, že ešte stále prebieha šetrenie tých zmlúv a ich komparácia s inými zmluvami, ktoré sú uzatvárané s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, bývalý generálny riaditeľ odstúpil z funkcie, a napriek tomu, že ešte to vyšetrovanie žiadnym z orgánov, ani Najvyšším kontrolným úradom ani Národnou kriminálnou agentúrou či Generálnou prokuratúrou nebolo dokončené, napriek tomu sa vyvodila zodpovednosť a čaká sa na to, ako toto všetko dopadne, aké výsledky tieto kompetentné a nezávislé orgány vyrieknu.
A čo sa týka poslednej medializovanej kauzy, videli sme najmä pánom poslancom Beblavým prezentovaných množstvo grafov. Tu takisto pokiaľ chceme byť korektní, musíme počkať na to, koľko je pravdy na ziskovosti, je pravdy na obratoch. Skomparovať to so šiestimi pracoviskami, 45-tisíc pacientmi, dvesto zamestnancami, príslušnými mesačnými výkonmi, ktoré sa netýkali iba rehabilitácie, ale ktoré sa týkali aj ambulantnej poliklinickej starostlivosti vo viac ako desiatich poliklinikách, opäť opakujem, pokiaľ nemáme korektné, nezávislým orgánom potvrdené informácie, by sme nemali, aj keď ide o predvolebnú kampaň, vynášať súdy.
A čo sa týka situácie zdravotných sestier, samozrejme, každý z nás má na danú situáciu rozdielny názor, čo je úplne prirodzené. V každom prípade sa dnes nachádzame v momente, keď verím, že sa tá situácia začne postupne upokojovať, tak ako sú úplne čerstvé informácie v Žiline, keď sa pripravila nová kolektívna zmluva, kde všetci veríme, že bude zapracovaných čo najviac podmienok a požiadaviek všetkých tých sestier, že táto kolektívna zmluva sa bude týkať úplne všetkých zamestnancov a že po tých týždňoch alebo mesiacoch, keď sa psychicky nekomfortne cítili nielen sestry, ktoré dali výpovede, ale aj manažmenty nemocníc, ktoré sa trápili so zabezpečením zdravotnej starostlivosti, sa táto situácia navždy vyrieši a opäť budú môcť sa psychicky cítiť komfortne nielen tie sestry, ale aj pacienti a všetci zdravotnícki pracovníci v našich nemocniciach. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
11. 2. 2016 22:00:56 - 22:01:36 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1873 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Pokiaľ sa nič v rokovacom poriadku nezmenilo, tak faktickou poznámkou sa reaguje na vystúpenie rečníka v rozprave, čo bolo v tomto prípade pánom poslancom Hlinom zneužité. A chcem povedať, že pán poslanec Hlina zneužíva aj to, že ja naňho jednoducho nemôžem reagovať nielen preto, že by som porušil rokovací poriadok a mám sa vyjadrovať k vystúpeniu v rozprave, ale aj preto, že ako lekár by som jemu ako pacientovi o ňom vyzradil lekárske tajomstvo. Ďakujem pekne.
11. 12. 2015 17:17:07 - 17:18:15 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
204.
Ďakujem pekne.
Pán poslanec Simon, asi bez komentára, pretože kým po pánovi ministrovi Žigovi vidno výsledky, po vašom pôsobení na ministerstve za vášho času neostalo vôbec nič.
Čo sa týka pána poslanca Hraška, viete, pán poslanec, vy sa vyjadrujete ku všetkému, tak vy ste, asi všetko viete, všade ste boli, všetko ste videli, preto sa ku všetkému vyjadrujete, proste ako taký Truhlík. Ale ja verím, že príde váš čas, aj keď sa tu bude rozprávať o vašom pôsobení v centrách voľného času, o mŕtvych dušiach, o tom, že centrá voľného času v obciach, kde boli prevádzkované, mali viacej žiakov, ako mala počet obyvateľov dedina. Že si spomenú niektorí bývalí vtedajší župani, ako ste sa ich snažili ovplyvniť. A že aj o tomto sa tu raz bude rozprávať a neviem, čo budete robiť, potom sa budete iba vykrúcať ako had, pretože budete vedieť, že všetko, čo sa tu hovorí, je veľká pravda. (Potlesk.)
Ďakujem.
11. 12. 2015 16:55:11 - 17:10:25 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
194.
Príjemné popoludnie. Vážená pani predsedajúca, ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, nie som síce členom výboru pre životné prostredie, ale prácu pána ministra a ministerstva životného prostredia poznám a ako primátor Košíc vidím, čo sa v tejto oblasti dialo v minulosti a čo sa deje aj teraz, a poviem vám, že je to naozaj veľmi významný a pozitívny posun, a uvediem aj konkrétne príklady, aby to tu nebolo len o zlobe, nenávisti a sršaní hnevu, ale aj o tom, čo ministerstvo životného prostredia počas svojho pôsobenia urobilo a čo sme počas celého tohto obdobia všetci evidovali, a bez ohľadu na to, či ste z koalície, alebo z opozície, bolo to pozitívne vnímané.
Je jasné, že aj nová kompa slúži ľuďom, ktorí ju potrebujú, a tie argumenty na odvolanie ministra sú nielenže zbytočné, ale mnohokrát sú aj hlúpe a zámerne zavádzajúce, a napriek tomu, že viete, každý krok sa dá objektívne zhodnotiť a faktograficky podložiť, napriek tomu sa tu uvádzajú fakty, ktoré sú zámerne zavádzajúce, vytrhnuté z kontextu a nepravdivé.
Ale dovoľte mi, aby som povedal aj o tom, čo sa počas pôsobenia pána ministra a jeho tímu na ministerstve urobilo a z čoho doteraz majú výhody všetci naši občania. A začal by som hneď v meste, v ktorom žijem.
Zákaz ťažby uránu, všetci si pamätáte, ako nás táto téma traumatizovala, ako nás traumatizovala téma ťažby zlata pri Kremnici, a myslím si, že aj teraz je dobrá príležitosť na to, aby som povedal o mnohých pozitívnych témach, čo rezort urobil. A ako Košičan som veľmi spokojný, že sme spoločne s pánom ministrom a jeho tímom ľudí pripravili zákaz ťažby rádioaktívnych látok, ktorý reagoval najmä na možnú ťažbu uránu na Jahodnej pri Košiciach.
Po desiatich rokoch sa tak definitívne skončilo obdobie, ktoré traumatizovalo obyvateľov Košíc. Investori zaradili spiatočku a jasne pochopili, že bez súhlasu ľudí v miestnom referende jednoducho narazia. A až ministerstvo pod vedením pána ministra Petra Žigu nabralo odvahu nepredĺžiť geologický prieskum uránového ložiska, hoci sa s ním investori chcú súdiť, alebo dokonca podali žalobu.
Tá konferencia, ktorú som spomínal aj v príhovore, v Paríži, ktorá bola trápne dehonestovaná v mediálnych výstupoch pánom Matovičom, k tomu sa už vracať nebudem, ale spomeniem už len jednu vec, mimochodom, v Paríži sa nerobia chlebíčky, ale bagety a tak to bolo i na tejto konferencii.
Druhá pozitívna vec, ktorá je významná a ktorej zásluhy si môže pripísať ministerstvo životného prostredia pod vedením Peťa Žigu, je pitná voda. Pitná voda vo svete stúpa na cene aj na význame. Je to aj v súvislosti s tým, čo sa odohrávalo na konferencii v Paríži, pretože hrozba sucha a nedostatok pitnej vody sú naozaj hrozby budúcnosti, ktoré nás môžu postihnúť, a voda je a stále viac bude strategickou surovinou. A dobre si všetci spomíname, že až na návrh ministra životného prostredia vláda pitnú vodu definovala ako strategickú surovinu a rozhodla sa ju chrániť pre občanov Slovenskej republiky. Novela ústavy, ktorá bola predložená, zakázala jej vývoz do zahraničia a v októbri 2014 ju parlament schválil 102 hlasmi, aj hlasmi vás opozície, ktorí chcete pána ministra Žigu teraz odvolať. Podľa nej vodu odobratú z vodných útvarov na území Slovenskej republiky nebude možné prepravovať cez hranice dopravnými prostriedkami a potrubím. Vodný zákon po novelizácii ďalej významne posilňuje ochranu a novinkou je aj zákaz viesť ropovod cez vodohospodársky chránenú oblasť, akou je Žitný ostrov. Slovensko má tak jednu z najvyššej miery ochrany vody v celej Európe a sme pripravení ísť do konfliktu aj s Európskou komisiou a to ešte nikdy nikto historicky neurobil alebo nikto nemal na to odvahu. Možno sa to zle počúva niektorým politikom, ktorí strašili a tvrdili nezmysly, že sa ide privatizovať voda a že ideme predať národné bohatstvo a nakoniec za ústavnú ochranu vody ani len nezahlasovali.
Druhá mimoriadne dôležitá informácia pre všetky regióny Slovenska, ktorá sa ich týka, zase na zásluhu ktorej má ministerstvo životného prostredia pod vedením Petra Žiga, je to razantná výstavba protipovodňových opatrení. Vážení poslanci z opozície, viete, že nemáme na Slovensku chránené pred storočnou vodou ani len všetky krajské mestá vrátane Košíc? A viete, kto začal situáciu s výstavbou protipovodňovej ochrany na Slovensku systémovo riešiť? Práve pán minister, ktorého chcete odvolať.
Ministerstvo životného prostredia zásadne rozbehlo roky trestuhodne zanedbávanú ochranu pred povodňami a to si vyberalo daň v podobe veľkých škôd. Do konca tohto aktuálneho roka dokončia vodohospodári zo Slovenského vodohospodárskeho podniku práce na dvadsiatich protipovodňových stavbách, ktoré významne ochránia ľudí a ich majetok na celom Slovensku. Ministerstvo životného prostredia sa zameralo na identifikované kritické miesta, ktoré ohrozovala veľká voda, a v posledných týždňoch boli iba na východe Slovenska odovzdané do užívania protipovodňové stavby v bardejovskej oblasti, v Kružlove, v Starej Ľubovni, Harichovciach či v Lipanoch. Zrekonštruované boli hate na Zemplínskej šírave, v Zalužiciach a vo Vyšnom Opátskom, u nás v Košiciach. A pred kolaudáciou sú viaceré poldre a ďalšie opatrenia, ktoré vylepšia ochranu Kežmarku či Ľubice. A viaceré opatrenia sa už stihli aj osvedčiť, napríklad v Starej Ľubovni doslova ochránila časť mesta dokonca aj vtedy, keď ešte nebola úplne skolaudovaná časť hrádze na rieke Poprad.
A ten posun vidíme na vlastné oči aj v Košiciach. Postupne otvárame jednu stavbu komplexnej ochrany za druhou. Je to obrovský posun. A napriek tomu, že dnes tu sypú niektorí žlčovité slová, ale budú to stavby a hrádze, ktoré postavil minister životného prostredia a Slovenský vodohospodársky podnik a ktoré ochránia Košičanov a mnohých ďalších obyvateľov nášho Slovenska. A prostriedky na vybudovanie komplexnej protipovodňovej ochrany schválila aj výjazdová vláda Slovenskej republiky pod vedením Roberta Fica - a to sú činy a nie vykrikovanie z opozičných lavíc.
Chránené majú byť v budúcnosti krajské mestá. Intenzitne sa pracuje napríklad aj na príprave ochrany Prešova, Banskej Bystrice a ďalších miest a v rámci nového operačného programu je do roku 2020 vyčlenených na protipovodňovú ochranu približne 400 mil. eur.
A čerešnička na torte, zásadným spôsobom sa podarilo zvládnuť rekordne vysoký Dunaj v roku 2013, všetci si to pamätáte, s minimálnymi škodami, kde sa osvedčila práve nová komplexná protipovodňová ochrana. A tie škody boli iba zlomkom oproti minulej povodni z roku 2002 a všetci sme to mohli vidieť v priamom prenose.
Ďalší úspech, Vodná elektráreň v Gabčíkove a jej prevzatie štátom, opätovné. Aj zásluhou dobrej práce ministra životného prostredia a vedenia podniku Vodohospodárska výstavba sa vrátila Vodná elektráreň Gabčíkovo do rúk štátu a napravili sa dôsledky nevýhodnej privatizácie. A to je zase zásluha a odvaha pána ministra, ale aj generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby.
Rozsudok v prospech štátu potvrdil aj Krajský súd v Bratislave. Prostriedky z prevádzky vodnej elektrárne najväčšieho vodného diela tak využíva opäť právoplatne Slovenská republika. A v súvislosti s týmto prípadom a privatizáciou orgány činné v trestnom konaní vzniesli obvinenia voči nominantom bývalej vlády, ktorá doslova odovzdala do rúk vodnú elektráreň talianskym privatizérom, veľmi podobným štýlom, ako sa v bare odovzdáva alkohol počas Happy Our.
Ďalej. Veľké upratovanie Slovenska, historicky prvý program na likvidáciu čiernych skládok. Zase je dôležité vedieť, že to je zase opatrenie, ktoré doteraz nikto neurobil. Ministerstvo životného prostredia, Peter Žiga a jeho tím pripravili a rozbehli historicky prvý program na odstraňovanie čiernych skládok na Slovensku s názvom Veľké upratovanie Slovenska. Momentálne je v plnom prúde. Viac ako dve stovky obcí a miest odpratávajú čierne skládky, ktoré ohrozujú životné prostredie. Získalo na to 10 mil. eur z Recyklačného fondu a o tieto peniaze bol rekordný záujem. Do programu sa prihlásilo celkovo 490 samospráv a dotáciu získalo 216 z nich, čiže skoro polovica všetkých uchádzačov. Obrovský záujem prekonal očakávania a toto je konkrétna pomoc, ktorá išla zo strany ministerstva životného prostredia pre ľudí, pre obce, pre životné prostredie a má naozaj v teréne neuveriteľný ohlas.
A zachytil som pozitívnu informáciu, že rezort životného prostredia tento program bude vyhodnocovať a nevylučuje, že v podobných aktivitách bude v budúcnosti pokračovať. Samozrejme, že len tento program Veľké upratovanie Slovenska problém čiernych skládok úplne nevyrieši, na to sa musí zmeniť aj myslenie nás všetkých, aby sme neboli ľahostajní voči svojmu okoliu.
Ďalší veľký zákon, ktorý prešiel, ktorý bol podporený a ktorý zase pomôže všetkých obyvateľom Slovenska, zákon o odpadoch. Je hanba, že na Slovensku stále nevieme separovať a recyklovať a že sme, bohužiaľ, na konci rebríčkov Európskej únie, ale aj to sa mení. Ministerstvo životného prostredia pripravilo a presadilo nový zákon o odpadoch, ktorý zásadne mení systém odpadového hospodárstva na Slovensku smerom k vyspelej Európe. Slovensko sa zásadne posunie k moderným európskych krajinám, teda k separovaniu a recyklovaniu, zatiaľ čo väčšina odpadu u nás končí na skládkach. V oblasti odpadového hospodárstva ide o revolučný prvok, ktorý od nás vyžadovala Európska únia. Dovozcovia a vývozcovia sa postarajú o vytriedený odpad na vlastné náklady, ľudia budú viac motivovaní separovať a obce podľa aktuálnych údajov ušetria ročne okolo 30 mil. eur.
Novinkou je aj to, čo trápi opäť nás, ktorí pôsobíme v mestách a v obciach, je to zákaz výkupu kovov od fyzických osôb v hotovosti, čo, veríme, povedie k poklesu kriminality, keď bežne miznú poklopy z kanalizácií, ploty, káble z diaľnic, a páchateľov bude možné ľahšie identifikovať.
Ďalšie pozitívne veci, ktoré ministerstvo životného prostredia vykonalo. Sanácia vážnych zosuvov, ako bolo napríklad pri Prievidzi či v Nižnej Myšli. Ministerstvo životného prostredia zásadným spôsobom rieši aj zosuvy, ktoré ohrozujú obyvateľov obcí a miest. Minister získal zdroje a vďaka jeho práci a úsiliu rezortu sa podarilo sanovať zosuv pôdy v Hradci, Veľkej Lehôtke, v obci Banka či v rámci Prievidze. Rekordne rýchle aj s pomocou vlády dali do poriadku Vrátnu dolinu, všetci si to pamätáme, ktorá utrpela devastujúce škody po letnej katastrofickej záplave a zosuve minulý rok. A pokračuje sanácia aj v obci blízko Košíc - v Nižnej Myšli.
Ďalšia vec, vďaka ktorej bude Slovensko čistejšie, je to systémová likvidácia environmentálnych záťaží. Po prvý raz v histórii Slovenska sa až za ministra životného prostredia Petra Žigu reálne začalo systematické riešenie a sanácia desiatky rokov starých environmentálnych záťaží, ktoré sa nachádzajú v rôznych kútoch Slovenska. Ide o dedičstvo z minulosti, z čias socializmu, ktoré ohrozuje zdravie ľudí a životné prostredie. Prvým z devätnástich plánovaných projektov na Slovensku zameraných na sanáciu starých environmentálnych záťaží je projekt Kamenné srdce v Devínskej Novej Vsi, úložisko nebezpečných toxických gudrónov v kameňolome Srdce natrvalo úplne odstránia do konca tohto roku.
Ministerstvo postupne pracuje na prieskume a odstraňovaní najproblematickejších záťaží, ktorých je na celom Slovensku takmer tristo. Momentálne sa odstraňujú staré envirozáťaže v 19 lokalitách, prieskum pokračuje v 54 lokalitách. Rezort chce začať ďalšie dôležité a mimoriadne komplikované sanácie problémových miest. Na tento účel rezort životného prostredia vybojoval od Bruselu alokáciu viac ako 180 mil. eur.
Ďalší pozitívny program - Operačný program Kvalita životného prostredia. Na to, aby sa podobné veci darili aj účinne financovať, potrebujeme, samozrejme, peniaze a podarilo sa pripraviť a medzi prvými v celej Európskej únii aj presadiť nový Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorý nasmeruje do oblasti životného prostredia najviac peňazí v histórii. Využijú sa na to, využijú sa na budovanie protipovodňových opatrení, vodárenských projektov, odstraňovanie environmentálnych záťaží či ochranu prírody. Vďaka tomuto operačnému programu by malo viac ako 200 -tisíc obyvateľov Slovenska pocítiť zlepšenie v oblasti čistenia odpadových vôd, vyše 12-tisíc ľudí benefity nových protipovodňových opatrení, zrekultivovať by sa malo aj 452 hektárov územia. Na ochranu životného prostredia pôjde vďaka Operačnému programu Kvalita životného prostredia v histórii samostatného Slovenska najviac peňazí a v rámci tohto programu bude môcť Slovensko v rokoch 2014 až 2020 čerpať z európskych štrukturálnych a investičných fondov 3 138 mil. eur. A spolu s prostriedkami vyčlenenými zo štátneho rozpočtu tak bude mať Slovensko na ochranu životného prostredia viac ako 4,3 mld. eur. Čiže oproti minulému programovému obdobiu a Operačnému programu Životné prostredie, ktorý má objem 1,8 mld. eur, je to naozaj výrazné, výrazné zvýšenie a je to obrovský posun.
A mohol by som pokračovať ešte mnohými ďalšími významnými opatreniami, ako sú výstavba kanalizácií, čistiarní odpadových vôd, vodovodov, ochrany prírody, ďalšie a mohli by sme pokračovať ďalšími opatreniami pred povodňami, ako som už spomínal, či pri zosuvoch, likvidácii rizík environmentálnych, ochrane prírody či podpore životného prostredia.
Vážené dámy, vážení páni, vážený pán minister, minister životného prostredia by si zaslúžil za to, čo počas celého pôsobenia robil, ocenenie a nie primitívne odvolávanie z vymyslených a vykonštruovaných dôvodov, lebo jeho práca na rozdiel od mnohých jeho predchodcov má naozaj hmatateľné výsledky pre všetkých ľudí Slovenska.
Ďakujem pekne.
11. 12. 2015 16:43:05 - 16:44:01 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
184.
Ďakujem, ďakujem pekne. Vážený pán poslanec... (Ruch v sále.) Pán poslanec, uberáte mi čas, pán poslanec Poliačik, poprosím, beriete mi čas trošku vydržte.
Takže dovoľte, pán poslanec Zajac, aby som sa teda mohol vyjadriť. Pán poslanec Zajac, napriek tomu, že sú známe fakty, ktoré tu boli nielen prednesené, ale sú overiteľné, napriek tomu vedome klamete.
A keď ste Ľuba Blahu nazvali marxistom, tak dovoľte mi, aby na základe toho, ako vedome klamete, aby som skonštatoval, že vy teda nie ste ani kresťanský, ani demokrat a vy dokonca, keď sa na vás takto zozadu pozerám, vy nie ste ani zajac, aj keď zajačie úmysly možno máte.
Ďakujem pekne.
11. 12. 2015 15:47:43 - 15:48:21 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
158.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pán poslanec Érsek, vo svojom vystúpení ste kritizovali pontóny, tak ja som dostal fotku, kde je pontón (rečník zobral do rúk fotku, ukazujúc ju plénu), krásne mažoretky a vy.
Tak sa chcem spýtať, či ste sa tam boli predvádzať, alebo ste boli šmírovať tie mažoretky pri ich vystúpení? (Povedané so smiechom a smiech v sále.) Lebo, viete, keď niečo kritizujete, a potom sa tam producírujete, je pravda, nemali ste sukňu ani čarovnú paličku, ale tu ste sa pekne vytŕčali do kamier. Tak vás poprosím láskavo, keď nabudúce niečo kritizujete, aspoň sa skryte, keď vás fotia.
Ďakujem pekne.
11. 12. 2015 14:39:47 - 14:41:47 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
110.
Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa vrátiť najmä k úvodu vystúpenia pána poslanca Matoviča a musím skonštatovať, že po tom, čo tu očervenel a mal tlak 230, ma úplne vyzliekol s mojich emócií, tak ja som, len neviem, ako budem naňho ďalej reagovať, lebo sa cítim úplne emociálne nahý, pretože to, čo sme tu videli, bola nielen kombinácia toho, ako ho poznáme, patologického klamára a hulváta, ale tu sa pridala aj porucha osobnosti a strata kontroly ovládania sa.
Páni, uvedomte si, my tu naozaj máme pacienta. A keď som minule čítal, že súčasná doba je charakterizovaná epidémiou duševných ochorení, tak po tomto vystúpení s tým môžem iba súhlasiť.
Ďakujem pekne. (Reakcia z pléna.)
11. 12. 2015 13:25:13 - 13:26:50 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, je čas obeda, možno by som sa vrátil k Matovičovým chlebíčkom v Paríži. Chcem dať do kontrastu dvoch veľkých politikov. Barak Obama povedal, že žiadna výzva nie je väčšou hrozbou pre budúce generácie, ako sú klimatické zmeny. Náš politik našej politickej scény Igor M. povedal, že preňho je samit o producírovaní sa a jedení chlebíčkov.
Potom sa pýtam, prečo mal záujem zúčastniť sa na tomto mítingu svetových lídrov na klimatickom samite aj šéf výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie? Tak hádam nie preto, aby ste tam išli jesť chlebíky a producírovať sa, ale kvôli tomu, že ide o mimoriadne vážny samit, ktorý nikto nespochybňuje. Takže tu vidíte aj ten rozkol vo vlastnej strane, kde normálna časť strany pochopí veľkosť tohto mítingu a líder tejto strany nepochopí ani základné veci.
A ešte by som upozornil, pán minister, na jeden dôležitý fakt, čo teda verím, že starostovia obcí, ktorí sú tu, si ho uvedomia aj vtedy, keď sa Béla Bugár príde k nim ukázať. Páni starostovia, Béla Bugár povedal, že kryjete korupciu. Tak ja verím, že keď príde na politické mítingy práve do vašich obcí, tak si to s ním aj s občanmi vysvetlíte.
A dovoľte mi na záver zopakovať to, čo z tohto celého vyplýva. Ako som už povedal na začiatku, keďže všetky argumenty Igora Matoviča boli vyvrátené, stále o ňom platí, zlodej kričí, chyťte zlodeja. Matovič, zlodej, kričí, chyťte zlodeja.
Ďakujem pekne.
11. 12. 2015 11:57:59 - 11:58:45 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Pán premiér, úspech vám nikto neodpustí a aj dnes sa musíme biť s tým, že úspechy, ktoré táto vládna strana má, všetky strany opozície dokopy nevedia nejako zvládnuť a dávajú nezmyselné návrhy a po ministrovi Žigovi určite sa stihnú odvolávať ešte aspoň dvaja ministri a možno aj vy, pán premiér.
Ale z môjho pohľadu to, čo sa tu dnes deje, je prejav politickej kómy opozície a ja verím, že voľby budú pre mnohých z vás, drahá opozícia, vykúpením a možnože nejakou milosrdnou politickou eutanáziou.
A, vážený pán premiér, možno ešte jednu vec, škoda, že ste nepočuli predkladateľa návrhu, keď sa tu ukázalo to pravé slovenské, že zlodej kričal, chyťte zlodeja.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
8. 12. 2015 11:23:21 - 11:23:28 58. schôdza NR SR - 16.deň - A. dopoludnia Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
106.
Dovoľujem si zvolať členov výboru pre zdravotníctvo dnes na 12.00 hod. na zasadnutie výboru. Ďakujem pekne. 
1. 12. 2015 11:28:44 - 11:28:56 58. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Chcem pozvať všetky dámy poslankyne aj pánov poslancov na preventívnu akciu pred ochoreniami srdca a ciev dole, ktorá sa uskutoční vo foyeri pri vstupe do Národnej rady. Ďakujem pekne.
11. 11. 2015 17:23:46 - 17:24:19 58. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Iba krátka reakcia. Všetky takéto podujatia sú robené odbornými spoločnosťami a súvisia s prevenciou ochorení nielen pre poslancov, ale aj pre zamestnancov parlamentu a so šírením osvety aj cez poslancov, aby túto osvetu vedeli šíriť našim občanom. A ide o preventívne opatrenia. Všetko to zabezpečujú odborné spoločnosti, ktoré patria pod Slovenskú lekársku spoločnosť. Nikto z nás ani ten nikto nekalý to neplatí. A ešte raz vás všetkých tam pozývam. A veľmi nerád to hovorím, ale keď raz takto prídeme kvôli psychiatrickým ochoreniam, pozvem vás tam, pán poslanec Hlina. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
11. 11. 2015 17:22:28 - 17:22:48 58. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Chcel by som pozvať všetky dámy poslankyne a všetkých pánov poslancov, aby prišli zajtra v priebehu dňa na výbor pre zdravotníctvo fúkať, pretože bude Svetový deň chronickej obštrukcie pľúc, budeme mať spirometrické vyšetrenia, v rámci prevencie vás tam všetkých pozývam, od 9.00 do 15.00 hodiny. Ďakujem pekne.
30. 10. 2015 17:48:51 - 17:49:55 57. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1846 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
178.
Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vážený pán poslanec Baláž, obdivujem ťa v dobrom, že vládzeš šíriť aj to, čo je pre zdravotníctvo takisto typické, a to je enormné množstvo práce, ktorá sa urobí a ktorá sa poskytne pacientom. A naozaj, naše zdravotníctvo bez ohľadu na to, že v médiách sa šíria iba negatívne informácie, prináša obrovské medicínske úspechy vo forme vyliečených pacientov.
Na druhej strane ťa chcem poprosiť, aby si si nevšímal potom výpady, ktoré niekedy na tvoje vystúpenia budú.
Lebo pán poslanec Lipšic za svoje život asi nepovedal nikdy nič pozitívne, pretože on pozitívne veci nevidí.
A pán poslanec Hlina je oproti tebe - a to teraz nemyslím dehonestujúco, ale tak, ako to cítim - intelektuálny trpaslík.
Ďakujem pekne.
30. 10. 2015 15:08:37 - 15:10:02 57. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1846 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
126.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne všetkým pánom poslancom za pripomienky.
Ivan, je mi sympatické, že terminus technicus Pentliarik sa snažíš rozšíriť aj na iných, ale sú veci, ktoré sa zrejme nepodaria, ale beriem to ako dobrý pokus, aj keď neúspešný.
Pán poslanec Osuský, ďakujem pekne. Všetky vaše vystúpenia sú pre mňa veľmi inšpiratívne a zároveň sa mi páčia aj po umelecko-intelektuálnej stránke. Takže ďakujem pekne. Verím, že okrem mňa to pochopia aj ľudia, keď vás počúvajú, lebo niekedy ste veľmi v oblakoch.
Čo sa týka pána Zsolta Simona, tam niet čo dodať. Po tom, čo on urobil v životnom prostredí, tak naozaj už sa nemáme o čom baviť.
A čo sa týka pána poslanca Hlinu, cítim, že tu vzniká nový vzťah. Začínam mám pocit, že z vašej strany to začína mať až taký prejav patologickej lásky: v akomkoľvek kontexte, kdekoľvek ma spomeniete, so mnou sa budíte, so mnou zaspávate. Držím vám palce, aby ste tomu úplne neprepadli, lebo to by bola ďalšia rana do komplikovanosti vašej osobnosti.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
30. 10. 2015 14:21:23 - 14:56:59 57. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1846 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
112.
Príjemný, dobrý deň prajem. Vážená pani podpredsedníčka, ctené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som v tomto svojom prejave ako písomne prihlásený poslanec za klub SMER - sociálna demokracia uviedol niektoré fakty. Tento môj prejav bude mať dve časti, táto v písomnej rozprave bude kratšia, potom v ústnej rozprave, keď sa prihlásim, tak môžme veci rozdiskutovať ešte podrobnejšie.
Možno by som sa vrátil pred tým, ako prejdem k tomu, čo sa urobilo, aj k tomu, čo tu na záver odznelo, keď pán poslanec Brocka povedal, že je rád, že je pluralita poisťovne a že neostala jedna zdravotná poisťovňa. Myslím si, že je to absolútne prirodzený názor človeka strany, ktorá má experta na zdravotníctvo zo súkromnej zdravotnej poisťovne, a keď som nazval, že ten dream team KDH pre zdravotníctvo je FIFA - Figeľ, Faktor, otázkou už len ostáva, kto z nich je tým čiernym Blatterom.
Som si vedomý, že cesta k zmenám, premenám a zavádzaniu nových projektov je neľahká, problémová a nezbiera sa z nej iba sláva, uznanie a pochvala. Vedel som, tak ako aj vy všetci, že v dnešnej parlamentnej diskusii odznejú klamstvá, mýty, omyly a zavádzajúce informácie. Moje očakávania ma nesklamali a realita v podobe slovných výpadov, najmä pána navrhovateľa, ktorý bol miestami nielen mimo obraz, ale aj mimo zvuk, predbehla aj moje očakávania. Nechcem pokračovať v týchto rozmaroch a invektívach, a preto mi dovoľte krátko zhrnúť niektoré relevantné informácie, ktoré sa týkajú rezortu zdravotníctva a aj pána ministra.
Ministerstvo zdravotníctva urobilo mnohé zásadné kroky, ktoré sú potrebné k tomu, aby zdravotníctvo fungovalo aj naďalej. Jedným z tých najzásadnejších krokov je, že sa začali zaoberať všeobecnými lekármi, ktorých vekový priemer je taký, že pokiaľ by sa táto situácia neriešila, naozaj mohlo dôjsť k zníženiu dostupnosti primárnej zdravotnej starostlivosti. Vytvoril sa projekt, na ktorý boli vyčlenené financie, ktorý prináša to, že mladí lekári sú vzdelávaní, ich vzdelávanie, pokiaľ nedosiahnu atestáciu, je preplácané tak, aby po absolvovaní atestácie mohli nastúpiť do praxe a aby sme vrátili tú pozíciu lekárovi prvého kontaktu, ktorý ju historicky mával, a to, aby lekár prvého kontaktu sa naozaj o pacienta postaral čo najkomplexnejšie a posielal ho k ambulantným špecialistom alebo do ústavných zariadení až vtedy, ak to nevyhnutne pacient potrebuje, a aby sa všeobecný lekár nestával iba distribútorom svojich pacientov k ambulantným špecialistom. A práve v zmysle toho postupuje aj minister Čislák a naozaj zaviedol jeden unikátny projekt, ktorý funguje a ktorý sa teraz realizuje.
Odvolávanie je o hodnotení komplexnosti prístupu daného ministra k svojmu rezortu.
Druhou témou, s ktorou sa pán minister popasoval, sú poplatky a môžte hocikto vyjadrovať akýkoľvek názor na poplatky, po rokoch, keď sa riešili iba, keď sa o nich iba diskutovalo, vstúpila do platnosti novela zákona, ktorá stanovila, čím poskytovateľ smie a čím nesmie podmieňovať zdravotnú starostlivosť.
Ďalší významný krok, ktorý sa zaviedol za tejto vlády, ktorý funguje za pôsobenia pána ministra Čisláka, parameter chorobnosti do prerozdeľovacieho mechanizmu medzi zdravotnými poisťovňami, tzv. PCG model, čiže prerozdeľovanie peňazí podľa výskytu nákladných chronických ochorení v kmeňoch zdravotných poisťovní. Mimoriadne dôležitý mechanizmus, ktorý sa zaviedol, ktorý slúži k tomu, aby sa pacient nestal v čase prepoisťovania pre zdravotnú poisťovňu iba nástrojom na príjem a aby zdravotné poisťovne si nevyberali pacientov len podľa toho, či sú zdraví, alebo chorí.
Ďalšia vec, ktorá sa dosiahla a o ktorej sa nehovorí, problém reexportu liekov. Sme jeden z mála členských štátov, ktorý problematiku reexportu rieši, a sme inšpiráciou pre mnohé krajiny Európskej únie. A tu treba povedať, že problém reexportu liekov začal práve za bývalej vlády, keď sa lieková politika robila tak agresívne, že to vyústilo do toho, že mnohí pacienti v našej krajine sa nevedeli dostať aj ku onkologickým liekom. A toto je ďalšia vec, ktorá sa u nás rieši a ktorú ministerstvo rieši.
Otvorili sme problematiku usporiadania platov všetkých zdravotníkov, pripravil sa návrh pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, definovaný zákonom, s cieľom zaviesť prehľadnosť a systém do odmeňovania pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach. Je veľmi dôležité, že platy sa týkajú širokého okruhu zdravotníkov bez ohľadu na zamestnávateľa, pokiaľ sa jedná o ústavné zariadenie. Aj tu minister Čislák upozorňoval na dve veci. A prvá vec je ekonomika, pretože bez financií môžte urobiť akýkoľvek návrh zákona, ale bude nerealizovateľný, keď naňho nebudú financie. A máme aj negatívnu skúsenosť, keď za minulej vlády počas pôsobenia pána ministra Uhliarika sa vytvoril zákon, za ktorý sme všetci vtedy prítomní 141 poslanci zahlasovali a ktorý bol potom napadnutý na Ústavnom súde práve preto, že nemal splnený základný parameter, a to vyčlenenie finančných prostriedkov.
Na rozdiel od vtedajšieho obdobia, keď sa hľadali financie v nejakých nereálnych úsporách z liekov, ktoré nakoniec neprišli, tento nový zákon je riešený tak, aby od dňa jeho účinnosti bol nielen platným, ale aj nenapadnuteľným, a aby zdravotnícke zariadenia, ktorých sa týka, teda všetky ústavné zdravotné zariadenia dostali naňho aj finančné krytie. A čo viac, keďže sa tento zákon týka zariadení nielen štátnych, ale aj neštátnych, aby aj títo neštátni poskytovatelia zabezpečili, že všetky financie na platy pôjdu iba na platy. Nielen sestier, ale aj asistentov, rehabilitačných pracovníkov či laborantov.
Keď sa hovorí o platoch zdravotníkov, väčšinou sa vyťahujú extrémy. Aj včera v televíznej relácii pani poslankyňa rozprávala o tom, že jej volala jej známa, ktorá po tridsiatich rokoch praxe niekde v nemocnici na Orave má plat štyristo eur. Áno, zákon, ktorý pôjde do druhého čítania a ktorý, verím, že bude prijatý, bude odstraňovať práve takéto extrémne prípady. Bude zadefinovaná minimálna mzda, ktorú zdravotnícky pracovník bude musieť dostať práve preto, aby sa neprehlbovali finančné rozdiely medzi zamestnancami v štátnych nemocniciach a zamestnancami, ktoré pod štát, teda pod priame riadenie ministerstva zdravotníctva neplatia (pozn. red.: správne "nepatria").
Na druhej strane ale treba povedať aj to, že v našich nemocniciach rástli platy, rástli platy za tejto vlády najviac u lekárov, kde priemerná hrubá mzda neatestovaného lekára so službami je takmer na úrovni 3-tisíc eur v hrubom. A to sú fakty a to sú štatistické údaje, ktoré máme z Národného centra zdravotníckych informácií.
Preto keď sa kritizuje navrhovaný zákon, tak naozaj si treba uvážiť, že proti čomu sa bojuje a čo chceme dosiahnuť. Pretože v súčasnosti, čo sa týka odmeňovania zdravotníkov, sú len dve možnosti: buď sa tento zákon príjme a vo výplate za január dostanú zdravotnícki pracovníci najmä v menších nemocniciach výrazne viac, a to výrazne viac, keď spriemerujeme, je to 45 mil. eur, ktoré pripadne na približne 20-tisíc zdravotníkov, najmä týchto menších zariadení, to znamená, že je to približne 225 eur v hrubom na jedného zdravotníckeho pracovníka. A opakujem, je to zákon, ktorý keď bude prijatý, bude aj finančne krytý.
Som presvedčený, že súčasná vláda sa správa zodpovedne, rovnako ako pán minister Čislák. Ak v médiách odzneli informácie, že v zdravotníctve nie sú jasné informácie o opatreniach, ktoré sa už prijali, a že sa nezastavilo neefektívne a netransparentné nakladanie s peniazmi v zdravotníctve, tak s tým nesúhlasím. Nesúhlasím preto, lebo v nemocniciach sa už implementuje Ozdravný plán nemocníc. V Slovenskej republike máme projekt transparentnej nemocnice. Nemocnice sa zadlžujú výrazne pomalším tempom, ako to bolo za predchádzajúcej vlády.
V zdravotníctve som pôsobil na rozličných pozíciách od sanitára, ošetrovateľa cez lekára či v manažmentoch a každé povolanie, každý krok, každá úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti je pre každého, kto ju poskytuje, ale aj pre každého, kto ju riadi, mimoriadne náročná. Samozrejme, je potrebné prijímať celý rad opatrení, ktorých cieľom má byť optimalizácia prevádzky a zefektívnenie chodu nemocníc. Od optimalizácie počtu zamestnancov cez stanovenie nákladových, ale aj výkonových limitov pre jednotlivé oddelenia a kliniky s ohľadom na zmluvy, ktoré má nemocnica podpísané so zdravotnými poisťovňami, s tým spojenou následnou kontrolou, vyhodnocovaním plnenia týchto limitov, prehodnocovaním existujúcich zmlúv až po rokovania s dodávateľmi, nové verejné obstarávania, elektronické aukcie a podobne. A práve to sa všetko v nemocniciach pod vedením pána ministra Čisláka robí. Aj vo fakultných, aj v univerzitných nemocniciach sa musí hospodáriť efektívne, sú pod drobnohľadom a napokon sú to práve zdravotnícke zariadenia, ktoré patria pod ministerstvo zdravotníctva, ktoré boli hodnotené ako najaktívnejší obstarávatelia s využitím elektronického trhoviska. Bez zlepšenia hospodárenia nie je, samozrejme, ďalší rozvoj nemocníc možný.
Úlohou, ktorú plníme, je aj zefektívňovanie činnosti zamestnancov, ich motivácia hľadať inovatívne riešenia toho, ako zlepšiť chod každej zo štruktúr danej zdravotníckej inštitúcie.
Na programe dňa je aj zlepšenie využitia dát v nemocniciach, ako ešte viac sprehľadniť informácie o ekonomike, kvalite nemocníc, zlepšiť informovanosť zo zmluvných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Stále hovorím o krokoch, ktoré sú zamerané na zefektívnenie, zvýšenie produktivity a odstránenie zadlžovania a ktoré realizujú všetky štátne nemocnice pod Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.
Vážené dámy, vážení páni, ctení opoziční kolegovia, rozkrútil sa dnes opäť kolotoč argumentov, ktoré už z vašich úst viackrát odzneli. Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky doručila predsedovi Národnej rady návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Viliamovi Čislákovi, ale myslím si, že po krokoch, ktoré pán minister Čislák robí, je takýto návrh neakceptovateľný.
Táto skupina poslancov si zrejme už nespomína, v akom stave zanechal rezort dnešný pán poslanec, bývalý minister zdravotníctva, bývalý expert na zdravotníctvo Ivan Uhliarik. Aké boli jeho ambície, snahy a prepojenia. A nedá mi pri tom nespomenúť základné fakty, na ktoré by možno každý zdravotník rád zabudol, a to, že po predčasných voľbách v marci roku 2012 bol rezort zdravotníctva naozaj v kritickom stave. Aj finančne, aj vzťahovo. Boli odsúhlasené zákony o odmeňovaní pracovníkov, zdravotníkov, na ktoré štát vôbec nemal financie. Lieková politika, ktorú forsíroval rezort pod jeho vedením, ohrozovala nedostupnosťou onkologických pacientov. Bola často sťažená dostupnosť aj bežnej liečby. Doplatky za lieky neustále stúpali aj pre najširšiu skupinu pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami a blížili sa k niekoľkým desiatkam eur mesačne. Nemocnice, ktoré boli pripravované na privatizáciu a nekoncepčne sa oddlžili, sa doslova hodinu po oddlžení začali opäť zadlžovať.
Dovolím si povedať, že v tomto čase rezortu hrozil naozaj kolaps, a preto si myslím, že krok za krokom sa novému vedeniu ministerstva zdravotníctva postupne začala dariť stabilizácia tohto rezortu, zmier zdravotníkov a naštartovanie korektného dialógu. Začali sa efektívne racionalizačné opatrenia, ktoré majú svoje výsledky. A prvé kroky viedli práve k upokojeniu zdravotníkov takmer na všetkých úrovniach poskytovania zdravotnej starostlivosti, pristúpilo sa k stabilizovaniu platov v nemocniciach, na ktoré má rezort dosah, čo v stave, keď štát nemal finančné prostriedky, bolo veľmi náročné. Po prvom kroku sa rezort aj tu posunul ďalej, začalo sa pracovať na príprave pravidiel na odmeňovanie všetkých zdravotníckych pracovníkov a zavedení poriadku v takmer desaťročnom chaose, ktorý nastal po zrušení tzv. platových tabuliek v zdravotníctve za éry Rudolfa Zajaca, keď vo vláde boli aj terajšie strany, ako napríklad KDH.
Vážení poslanci, najmä teda vážení opoziční poslanci, zrejme ste už zabudli, ako sa v tichosti pripravovala už spomínaná privatizácia zdravotníctva. Ako sa narušila dôvera medzi rezortmi, vedením a lekármi, ako bolo ohrozované poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako sa z pacientov stali rukojemníci, ako sa sľubovalo zvyšovanie platov zdravotníckym pracovníkom bez akéhokoľvek finančného krytia, ako bol za vašej vlády pozastavený proces implementácie e-Healthu. Spomeňte si, tí, ktorí sa pamätáte, ako predchádzajúca vláda prijímala návrhy, ktoré niekto odborne pripravil a boli zmätočné, so zlými dopadmi na prax. Všetky tieto kroky bolo treba naprávať, nastaviť nové fungovanie, prinavrátiť dôveru, rokovať za okrúhlym stolom, hľadať v konštruktívnom dialógu možnosti nápravy, hľadať prienik spoločných riešení takých, ktoré budú akceptovateľné pre všetky strany, tých, ktorých sa týkal daný problém.
Vážení opoziční poslanci, boli ste dva roky vo vláde a mali ste možnosť urobiť niečo pre občanov, zmeniť situáciu. Dnes síce kritizujete, ale aj vaše reálne kroky boli zrelé iba na nápravu a tú dnes kritizujete a znehodnocujete všetky rozhodnutia, hľadáte účelové dôvody, ako realizovať, bohužiaľ, s blížiacimi sa voľbami, čisté politikárčenie.
Nie je to tak dávno, čo sme na tejto pôde diskutovali o zmenách, ktoré pripravilo ministerstvo zdravotníctva. Áno, hovorím o rozsahu, hovorím o novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá rieši problematiku poplatkov. Do platnosti vstúpila 1. apríla a môžem vám povedať, že napriek tomu, čo sa niekedy prezentuje v médiách, som sa medzi občanmi stretol s pozitívnymi reakciami. A je podľa vás nemiestne, že keď poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, keď mu pripravíme zákon, že za zdravotnú starostlivosť, ktorá je hradená zdravotnou poisťovňou, nesmie vyberať poplatky? Je nevhodné, že sa konečne vniesol poriadok do tejto problematiky? Keď sme v parlamente schválili zákon, ktorý rieši problematiku poplatkov, vnímal som to aj ako nový impulz pre naše zdravotníctvo.
Navyše je to legislatíva, ktorá bola pripravená aj na základe podnetov samotných občanov na základe ich skúseností, a myslím si, že je to zákon, ktorý netreba spochybňovať, a keď aplikačná prax ukáže nejaké problémy, tak tieto treba zapracovať tak, aby sme ten zákon urobili naozaj čo najideálnejší a eliminovali možnosti jeho porušovania.
Myslím si, že je tu veľká snaha o riešenie problémov, ktoré sa zosypali na našich pacientov najmä počas úradovania pána ministra Zajaca, keď ekonomická stránka zdravotníctva, najmä zmena vlastníckych vzťahov, začala valcovať mnohé hodnoty. A tieto jeho noviny vtedy pocítili najmä sociálne zraniteľné skupiny, predovšetkým dôchodcovia. A boli to práve dôchodcovia, členovia Jednoty dôchodcov, ktorí svojimi podnetmi pomáhali pri kreovaní tejto novej legislatívy. V parlamente sme schválili zákon, ktorý má jasne stanovené formulácie a medzi tie zásadné patrí, že žiaden lekár nesmie podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá je hradená zdravotnými poisťovňami, vyberaním akéhokoľvek poplatku.
Prepáčte, ale aj ja som presvedčený a nemyslím to len ako predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ale aj ako absolvent Lekárskej fakulty a lekár s praxou, že to, čo zdravotníctvo nepotrebuje a čo ho určite neposunie dopredu ani o centimeter, sú prázdne politické debaty. Vzťah pacient - lekár alebo pacient - zdravotník je špecifický a naozaj osobitý. Rovnako ako je jedinečná každá ľudská bunka, každý organizmus a jeho reakcia. Preto aj k celému rezortu zdravotníctva treba pristupovať z hĺbkou poznania aj súvislostí.
Ak v médiách odzneli informácie, že medzi pacientami a lekármi je zlá informácia a minister s tým nič nerobí, sú to takisto klamstvá. Áno, atmosféra bola zlá a začala štrajkom zdravotníkov počas predchádzajúcej vlády, postupne sa však stabilizovala a dnes sme naozaj úplne inde. Minister Čislák chodí do nemocníc, rozpráva sa s lekármi, s pacientami, rozpráva sa so zdravotníkmi. Kto z nás chodí tak často do nemocníc ako on?
Ministerstvo zdravotníctva úspešne realizuje projekt Pýtajte sa lekára, v rámci ktorého sa predstavitelia ministerstva zdravotníctva rozprávajú so seniormi, s chronicky chorými pacientami, pýtajú sa na ich problémy, počúvajú ich.
V spolupráci už so spomínanou Jednotou dôchodcov Slovenska absolvovali mnohé stretnutia, mnohé sa ešte uskutočnia a čo je dôležité, majú medzi pacientami ohlas. Posledné stretnutie so zástupcami seniorov bolo v Trenčíne tento mesiac na výstave Senior expo, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia ministerstva zdravotníctva, a práve to je prístup, ktorý je vítaný na oboch stranách a prináša prospech.
Ozdravný plán nemocníc, ktorý som spomínal, je ďalším z opatrení a priniesol do nemocníc aj úplne novú funkciu mediátora či ombudsmana pre pacientov. Opäť ukážka empatie budovania vzťahu medzi pacientom a lekárom a zdravotníckym pracovníkom.
A čo ste pre pacienta a zlepšenie komunikácie urobili vy?
Ministerstvo začalo konať, zaujíma sa o problémy, ktorými prax reálne žije, a aplikuje poznatky do praxe.
Témou médií v posledných dňoch sú aj diagnostické prístroje a tu si uvedomme, že práve bývalé vlády, v ktorých nebol SMER - sociálna demokracia, umožnila odštátňovanie ziskových činností, magnetických rezonancií, CT vyšetrení či laboratórií práve do súkromnej praxe. Všetky ziskové činnosti, tie čerešničky, tie ekonomické čerešničky na torte sa dostali zo štátu do rúk súkromníkov. Tu sa urobila chyba, ktorá je naozaj celkom hmatateľná.
Dovoľte mi, aby som sa vrátil ešte k jednej téme, ktorá tu niekoľkokrát nekorektne odznela. Spomínalo sa tu, spomínal sa tu jednak poslanecký prieskum, resp. kauza Všeobecnej zdravotnej poisťovne týkajúca sa tety Anky. Zopakujem to, čo som povedal po prieskume, ktorý sme vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni absolvovali.
Všeobecná zdravotná poisťovňa pripravila pre všetkých poslancov, pre všetkých nás, ktorí sme tam išli, odpovede na všetky otázky, ktoré sme jej položili. Okrem toho pripravila všetky podklady, ktoré vyplývali z podnetu, ktorý poslal pán poslanec Beblavý. Boli sme tam poslanci koalície, boli sme tam poslanci opozície, na všetky naše otázky bolo zodpovedané. A teraz zopakujem to, čo som povedal aj ihneď po prieskume a čo nevyvrátili ani poslanci opozície, ktorí tam boli.
Na základe všetkých zmlúv, ktoré sme dostali, Všeobecná zdravotná poisťovňa postupovala aj pri tzv. inkriminovaných zmluvách príbuznej bývalého generálneho riaditeľa štandardne, tak ako aj u ostatných poskytovateľov. A keď sa spomínalo číslo 69 zmlúv, išlo o 5 zmlúv a 60 dodatkov, tak si uvedomme, že za posledných 5 rokov Všeobecná zdravotná poisťovňa podpísala viac ako 5-tisíc nových zmlúv a 75-tisíc dodatkov. Čiže aj toto prebiehalo absolútne štandardne, tak, ako to prebiehať má.
Vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som vám povedal ešte o niektorých informáciách o Všeobecnej zdravotnej poisťovni, o ktorých možno neviete. Všeobecná zdravotná poisťovňa, tak ako to zákon káže, má všetky zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti zverejnené na svojom webe. Teda keby dochádzalo k neštandardnému zvýhodňovaniu kohokoľvek, tak jeho konkurencia alebo ten, kto sleduje transparentnosť uzatvárania zmlúv, si to môže všimnúť. Navyše ako jediná zdravotná poisťovňa práve z dôvodu transparentnosti procesu zazmluvňovania zverejňuje na svojom webe aj všetky žiadosti o zazmluvnenie aj s uvedením dôvodu, prečo daného poskytovateľa zazmluvnila alebo nie. A toto nerobí ani jedna súkromná poisťovňa, a to napriek tomu, že aj súkromné poisťovne hospodária výhradne s verejnými zdrojmi.
Zmluvy, na ktoré sa odvolával pán poslanec Beblavý, ktorý zahájil túto štvavú kampaň, boli, mnohé z nich boli podpísané ešte pred tým, ako sa bývalý generálny riaditeľ Forai stal šéfom zdravotnej poisťovne. Nešlo teda o nové zmluvy, ale len o dodatky podpísané z dôvodu úprav cenových podmienok, ktoré sú jednotné pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v danom segmente. Opakujem, týka sa to automaticky všetkých. A tieto dodatky musia byť podpísané všetkými zmluvnými poskytovateľmi bez výnimky, pokiaľ chcú byť naďalej zmluvnými poskytovateľmi. V dvoch zo spomínaných prípadov ide napríklad o zmluvy s lekárňami, ktoré zo zákona je každá zdravotná poisťovňa povinná zazmluvniť. Čiže keď sa tu rozprávalo o nejakom objeme 14 mil. eur, tak si treba uvedomiť, že bol to celkový objem za roky poskytovania zdravotnej starostlivosti, pričom tie zmluvy boli podpísané už v roku 2004 a gro tohto objemu, viac ako 10 mil. eur, pripadalo práve na lekárne, ktorých obrat závisí od toho, koľko pacientov si do lekární príde s receptami lieky vybrať. Čiže išlo o štandardné zmluvy, ktoré musel generálny riaditeľ podpísať, lebo v prípade lekární mu to vyplýva zo zákona.
Mimochodom, množstvo zavádzajúcich informácií sa objavilo aj v súvislosti s tým, že VšZP poskytla Transparency International Slovensko významnú časť svojho interného materiálu, a to nad rámec zákona o slobodnom prístupe k informáciám. A ja som bol dotazovaný, prečo VšZP neposkytla všetky informácie. VšZP môže poskytnúť iba tie informácie, ktoré zo zákona poskytnúť môže. Aj my na poslaneckom prieskume sme boli svedkami toho, že jeden z našich kolegov chcel, aby mu boli dodané aj mená pacientov a rodné čísla niektorých poskytovateľov, to jednoducho možné nie je.
Ale čo je zaujímavé práve v prieskume Transparency International, ktorá kritizovala Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, sa Všeobecná zdravotná poisťovňa umiestnila spomedzi viac ako 80 hodnotených štátnych spoločností v prvej desiatke najtransparentnejších. Transparency, ktorá kritizuje Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, dala Všeobecnú zdravotnú poisťovňu spolu so Slovenskou poštu ako deviatu najtransparentnejšiu firmu, pričom najviac bodov získala práve za zverejňovanie ukazovateľov, za dodržanie etických štandardov či za zverejňovanie všetkých relevantných materiálov.
Ešte by som povedal krátku reakciu k medializovaným informáciám o platoch vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Nominanti súčasnej vlády vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni si ihneď po nástupe do funkcie znížili svoje mzdy. V prípade generálneho riaditeľa to bolo o 30 %, v prípade členov predstavenstva a riaditeľov sekcií o 15 %. A to zníženie mzdy u generálneho riaditeľa o 30 % bolo práve zníženie mzdy bývalého generálneho riaditeľa Foraia v porovnaní s platom, ktorý mal expert KDH na zdravotníctvo pán Faktor, ktorý je teraz zamestnaný v súkromnej poisťovni Dôvera.
Ďalším dôležitým faktom je, že oceňovanie zamestnancov v týchto štátnych inštitúciách, nielen vo všeobecnej, ale aj v druhej, bolo nastolené práve v roku 2011, a, ak si dobre pamätám, obhajoval ich vtedy najmä pán poslanec Sulík. Čiže pravidlá odmeňovania členov predstavenstva sú dané uznesením vlády Slovenskej republiky č. 159 z 2. marca 2011, ktoré schválila vláda Ivety Radičovej, a súčasťou týchto pravidiel sú aj konkrétne postupy a vzorce na výpočet odmien členov predstavenstva. Variabilná zložka odmeny sa vypláca raz ročne a je viazaná na hospodársky výsledok spoločnosti za predchádzajúci rok. Čiže preto nepovažujem za korektné, keď sa kritizuje výška odmien a platy vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ktoré výrazne nižšie, ako tomu bolo za predchádzajúcej vlády, keď práve generálnym riaditeľom bol expert na zdravotníctvo pán Faktor.
A možno by som sa ešte vrátil k jednej kauze, ktorá sa tu dnes opakovane vytiahla, a venoval sa jej najmä pán poslanec Brocka, a to zámer predaja pozemkov v okolí nemocnice na Kramároch. Zámer predaja sa zverejňoval tak, ako to káže zákon, prebiehalo to niekoľko mesiacov a každý potencionálny záujemca o tieto pozemky si mal možnosť ich pozrieť a potom v súťaži podľa zákona - a naozaj zákon o predaji majetku štátu je veľmi precízne urobený a vylučuje akékoľvek machinácie - sa mohli potencionálni záujemcovia o tento predaj pozemku prihlásiť. Dôležitou informáciou je, a to tu už odznelo asi aj z úst pána predsedu Bratislavského kraja, išlo o zastavené plochy a nádvoria, nie o stavebné pozemky. Čiže aj potencionálny záujemca a aj znalec, ktorý určil cenu pozemku, ju mohol určiť len vo výške platnej podľa charakteristiky v katastri, a to zastavené plochy a nádvoria, a preto suma za zamýšľané, za pozemky, ktoré mali byť odpredané, bola v úrovni 5 alebo 6 mil. eur. Inú sumu ani znalec urobiť nemohol.
Poisťovňa tie pozemky chcela urobiť preto, aby získala finančne prostriedky na nevyhnutné investície práve do nemocnice na Kramároch, a tí, ktorí Kramáre navštevujete, určite vidíte, že tie investície sú potrebné. Od vstúpenia do nemocnice na každom kroku. Predaj sa neuskutočnil nie preto, že nastupovala nová vláda, lebo zmluva bola ukončená vtedy, keď Ivan Uhliarik ešte len vchádzal do pracovne, a bez urážky, tak ako každý nový minister nemohol ani vedieť, kde je sever, zmluva bola ukončená preto, lebo sa objavilo, že súdny spor, ktorý tam bol, sa nepodarí novému potencionálnemu záujemcovi vyriešiť. Ale odvtedy sa doteraz nenašiel nikto, kto by tieto pozemky chcel čo i len za tú znaleckú sumu. Nenašiel sa nikto, kto by tieto pozemky chcel čo i len za znaleckú sumu, tieto pozemky sú pre nemocnicu úplne zbytočné a to, čo sa opakovane hovorilo, že sa predáva heliport, toto bolo vecným bremenom zmluvne ošetrené.
Čiže po prvé nešlo o heliport, išlo o núdzovú pristávaciu plochu. Pretože heliport musí spĺňať prísne kritériá pre pristávanie a vzlet vrtuľníkom, a táto plocha, ktorá slúžila na núdzové pristávanie, bola vecným bremenom v tejto zmluve označená. A teda aj keby k danému predaju pozemkov došlo, ktoré doteraz, o ktoré doteraz nikto neprejavil záujem, ležia tam ladom a sú nemocnici zbytočné, akurát sa o ne môže starať, by sa nič negatívne pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti nestalo, ale nemocnica by získala finančné prostriedky na investície.
Čiže keď tu pán Brocka hovoril, že sa zastavila zlodejina, žiadna zlodejina sa nekonala. Nemocnica ponúkla do odpredaja prebytočný majetok, doteraz je prebytočný, nikto neponúkol ani o euro vyššiu sumu, ako to bolo vtedy, nikto sa dokonca ani nenašiel, ktorý by tu vôbec za tú sumu kúpil, a núdzová plocha na pristávanie helikoptér bola vecným bremenom zabezpečená.
Preto aj kontrola ministerstva zdravotníctva už za pôsobenia pána ministra Uhliarika nemohla nájsť žiadne pochybenie. Lebo tam žiadne pochybenie nebolo. Zákon o odpredaji majetku štátu je naozaj veľmi striktný. A jediným kritériom je iba cena a zverejňovanie tohto zámeru je tak transparentné, že sa nedá, ani keby niekto chcel, ničím obísť.
Okrem iného zverejňuje sa každý predaj majetku štátu. Okrem toho, že sa ponúka štátnym inštitúciám aj na špeciálnej webovej stránke, kde každý majetok, ktorý patrí štátu a sa predáva, je uverejnený. Čiže žiadna zlodejina, žiadne okradnutie štátu a išlo o zastavané plochy a nádvoria, tak to charakterizuje územný plán, a teda nešlo o žiadne lukratívne stavebné pozemky. Je to veľmi dôležitá informácia, pretože tak to bolo. A už naozaj uznáte, že keby išlo o nejaké pochybenie, tak snáď nový minister by to nenechal len tak a nedovolil by svojim kontrolórom, aby napísali nepravdu.
Vážené dámy a páni, chcete odvolať pána ministra Čisláka, ktorý je človek, ktorý má v zdravotníctve bohaté skúsenosti, robil v štátnej nemocnici, robil v súkromnej nemocnici, robil v štátnej záchranke, robil v súkromnej záchranke. Pracoval ako radový lekár, pracoval ako manažér v súkromnom aj štátnom sektore. A myslím si, že je to človek, ktorý má skúsenosti a má na to, aby tento rezort riadil. A keď sa mu vyčíta, že je málo razantný, tak myslím si, že z ministrov, ktorí boli doteraz, sa za žiadneho pôsobenia neurobili, nezakročilo tak razantne, keď to bolo treba, ako to bolo práve za pána ministra Čisláka.
Vážené dámy a páni, v tomto mojom prvom vstupe vám ďakujem za pozornosť a verím, že ešte budeme sa mať možnosť dlhšie porozprávať počas ústnej rozpravy.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
30. 10. 2015 13:54:41 - 13:56:41 57. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1846 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
94.
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Valocký, ďakujem pekne za otvorenie jednej témy a jednej informácie, ktorá tu len tak prebehla vo faktickej poznámke pani poslankyne Nicholsonovej a myslím si, že to treba spomenúť, tak ako si to spomenul ty, keď povedala, že "všetci dobrí lekári idú von". Všetci dobrí lekári. Čiže všetkých expertov, ktorých máme v našom zdravotníctve, z toho vyplýva, profesorov, docentov, primárov, skúsených chirurgov, tak podľa slov pani Nicholsonovej, ako si to povedal, to je len druhá liga zrejme, lebo všetci dobrí išli von. Myslím si, že to je jasný odkaz strany SaS, čo si o lekároch, ktorí každý deň liečia a zachraňujú životy našich pacientov, myslia, keďže podľa nej už všetci dobrí išli von.
No a čo sa týka expertov pre zdravotníctvo, naozaj nenájdete jedinú zmienku na oficiálnych výstupoch KDH na žiadnom médiu o tom, že bývalý minister zdravotníctva pán Uhliarik by bol expertom KDH. Nie, on nie je expertom KDH, on už je len Ivan. A expertom KDH sa stáva hviezda Penty a po najnovšom aj nové duo, ktoré by som v skratke mohol nazvať ako škandálmi opradená organizácia FIFA - Figeľ, Faktor, s jasným cieľom (reakcie z pléna), s jasným cieľom zabezpečiť pravdepodobne financovanie kampane cez pôsobenie pána Faktora v spoločnostiach úzko spätých s finančnými skupinami.
Nech žije kádehácka FIFA. (Potlesk.)
30. 10. 2015 13:13:00 - 13:14:09 57. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1846 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán minister, ďakujem za príhovor, lebo odzneli jednak aj pozitívne veci, ktoré sa urobili a na ktoré naozaj nie je priestor v médiách, aby sa odprezentovali.
A druhá vec, vyvrátili sa klamstvá, ktoré sú v návrhu na odvolanie uvedené, a naozaj, čo bod, to samé klamstvo. Ani jeden z dôvodov na odvolanie nie je podložený faktograficky.
A keďže, pán minister, sa nevenuješ ani komunálnej politike na úrovni mesta či kraja, možno ako k tomu príhovoru, čo si povedal, by som ťa poprosil, aby si si všimol aj tú časť, ktorá ti v rozprave teraz bola vo faktických poznámkach vyčítaná, o tom obstarávaní a o tom, kto ti to povedal. Lebo, áno, keď štyria z piatich nesplnia podmienky, musia byť podľa zákona vylúčení.
Na druhej strane počuť toto od šéfa Bratislavského kraja, ktorý zo zásady nesúťaží, lebo má na všetko havárie, je prinajmenšom úsmevné. (Povedané so smiechom.)
Ďakujem pekne.
30. 10. 2015 12:07:28 - 12:09:15 57. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1846 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Vážený pán premiér, škoda, že tu nie ste, lebo opäť prehovorila rozpoltená osobnosť, komplexná porucha osobnosti pána poslanca Hlinu a zasa reagoval na možné, len nie na to, čo tu odznelo. (Reakcie z pléna.)
Ale mám jednu dobrú správu, blíži sa zima, chystám pre pána poslanca Hlinu kabát, ktorý bude mať zošité rukávy vpredu. (Reakcie z pléna.)
Ale vráťme sa k tomu, čo tu odznelo. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
27.
Poprosím reagovať na...

Raši, Richard, poslanec NR SR
28.
KDH, ktoré bolo predtým v rezorte zdravotníctva, zaviedlo naozaj niekoľko výnimočných momentov. Bol to štrajk, štrajk zdravotníkov, ktorý dovtedy nikdy v histórii zdravotníctva nebol, bol to zle pripravený zákon, ktorý sme my všetci podporili, lebo sme mysleli, že je finančne krytý a kvôli svojmu finančnému nekrytiu bol napadnutý na Ústavnom súde. Znížil platby zdravotných poisťovní pre štátne inštitúcie preto, aby mohol tieto financie presunúť na súkromné firmy, ktoré majú zväzky s KDH, Sieťou, s SDKÚ. KDH zaviedlo aj reexport liekov, čím ohrozilo najmä onkologických pacientov, a reexport liekov je vynález KDH, pretože zlými opatreniami v zákonoch to umožnilo. KDH má kauzy Pfizer, keď sa bratovi ministra neštandardne vyhovelo, či prenájmy prístrojov, keď cena prenájmu bola vyššia, niekoľkonásobne vyššia ako kúpa nového prístroja.
Takže, pán premiér, málo ste povedali o tom, čo tu KDH zanechalo.
Ďakujem pekne.
7. 10. 2015 17:41:15 - 17:42:31 55. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1780 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec Hlina, hovorili ste o chýroch, aj o vás idú rozličné chýry, že ste zlodej, a nikto vás stadiaľto nevyháňa a tiež by som sa mohol spýtať, že čo tu teda robíte.
Ale čo môžem povedať, a viem to aj podložiť, ste klamár. Vy tu klamete, lebo buď používate informácie, ktoré sú verejne dostupné a si ich neoveríte, alebo jednoducho keď vám hocikto hocičo podstrčí, tak to tu, s prepáčením, trepete dve na tri, ale hlavne klamete a obviňujete ľudí, ktorí nič neurobili. Mohli by ste si podať ruku s bývalým maďarským premiérom, ktorý povedal, že "klamali sme ráno, klamali sme na obed, klamali sme večer", lebo toto bolo vaše vystúpenie. Klamstvá, klamstvá na základe medializovaných faktov.
A keď sa vrátim k River Parku, ktorý ste tu stokrát spomenuli, aj tam bola kúpa urobená prevodom z účtu na účet a vy ste znova klamali, vy proste klamete, obviňujete ľudí, zavádzate, vykrikujete, nemôžem vám viacej, k vám dlhšie prehovoriť, lebo už by to bol príhovor lekára k pacientovi, ale na budúce príďte na výbor, dostanete magnézium, aby ste sa trošku ukľudnili a rozprávali trošku konzistentnejšie.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)

Deň v parlamente

<- ->