Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 11. 2015 10:33:14 - 10:36:15 58. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1733 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matejička, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán Zajac, vôbec to nesúvisí s tou podriadenosťou, určite to pán minister potom bližšie vysvetlí. A ten pozmeňujúci návrh, ten bod 1 zato ide, pretože vlastne opozícia kritizovala ministra, že berie zodpovednosť a chod Policajného zboru, čiže zato sú tie paragrafy, a inšpekčnú službu, to je v spolupráci, naozaj to je len pozmeňujúci návrh z ministerstva vnútra, myslím si, že bližšie to pán minister vysvetlí. Ďakujem.
24. 11. 2015 10:30:07 - 10:33:12 58. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1733 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matejička, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Matejičku k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (tlač 1733).
Po prvé. V článku I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie: „V § 33 odsek 3 znie: „Prezidenta Policajného zboru, viceprezidenta Policajného zboru a najvyššieho nadriadeného, ktorý riadi inšpekčnú službu Policajného zboru, vymenúva do funkcie minister vnútra Slovenskej republiky.“.“ Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

Odôvodnenie. Vzhľadom na podriadenosť Policajného zboru ministrovi vnútra (§ 6 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore) a z toho vyplývajúcu zodpovednosť sa navrhuje, aby boli explicitne ustanovené kľúčové riadiace funkcie v Policajnom zbore, ktoré bude obsadzovať minister vnútra.
Po druhé. V článku I doterajší bod 4 znie: „V § 33 sa vypúšťa odsek 5. Poznámka pod čiarou k odkazu 10a sa vypúšťa.“
Odôvodnenie. Navrhovanou zmenou sa ponecháva možnosť odvolať funkcionárov Policajného zboru vymenovaných podľa navrhovaného § 33 ods. 3, a to aj bez uvedenia dôvodu, pričom vypustenie odseku 5 je legislatívnotechnickou úpravou súvisiacou so zakotvením pôsobnosti ministra vnútra vymenovávať dotknutých funkcionárov do § 33 ods. 3.
Po tretie. V článku I sa vypúšťajú doterajšie body 5 a 6. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

Odôvodnenie. Vzhľadom na navrhovanú zmenu pozmeňujúceho návrhu v bode 1 sa vypúšťa úprava výberového konania. Vypustenie bodu 5 je legislatívnotechnickou úpravou.
Po štvrté. V čl. I doterajšom bode 14 nadpise § 287i sa slovo „ustanovenia" nahrádza slovom „ustanovenie", v § 287i sa vypúšťa odsek 1 a zrušuje sa označenie odseku 2.
Odôvodnenie. Je to úprava prechodného ustanovenia v súvislosti s vypustením výberového konania. Ďakujem pekne.
24. 11. 2015 10:26:09 - 10:29:49 58. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1733 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matejička, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších prepisov (tlač 1733), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.

Národná rada uznesením č. 1994 z 30. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.

Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 700 z 3. novembra 2015 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 218 z 3. novembra 2015 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.

Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, lebo máte spoločnú správu pred sebou. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: spoločne o bodoch 1 až 5 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe a prednesených v rozprave schváliť.

Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 237 z 10. novembra 2015.

Výbor určil za spoločného spravodajcu výborov mňa predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady, navrhnúť Národnej rade hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu, po skončení druhého čítania pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď.Pán predseda, skončil som, otvorte rozpravu a do rozpravy sa hlásim ako prvý. Ďakujem.

12. 11. 2015 10:25:56 - 10:27:53 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1849 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matejička, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
50.
Ďakujem, pani predsedajúca. Dovoľte mi, aby som vám podal správu výboru pre obranu a bezpečnosť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie a vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia (tlač 1849) podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu:
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1858 z 30. októbra 2015 pridelil návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie a vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Oba výbory prerokovali návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky:
1. Zobrať na vedomie návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia podľa čl. 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky.
2. Vysloviť súhlas s aktualizáciou vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k tomuto návrhu.
29. 9. 2015 15:36:29 - 15:37:44 54. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1733 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matejička, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1733). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.

Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. A odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte rozpravu. Ďakujem.
12. 5. 2015 19:01:29 - 19:05:01 51. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1400 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matejička, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

120.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1400, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1641 zo 17. marca 2015 pridelila návrh výboru na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh výboru pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 338 z 22. apríla 2015 odporučil Národnej rade návrh výboru schváliť. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť uznesením č.184 z 30. apríla 2015 odporučil Národnej rade návrh výboru schváliť. Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 590 z 30. apríla 2015 odporučil Národnej rade návrh výboru schváliť s pripomienkou.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Máte to v tlači 1400 pred sebou, tak, musím prečítať? (Reakcia predsedajúceho.) Nie, máte to tam, no. Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu výboru hlasovať s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto správe a prednesených v rozprave schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 191 z 5. mája 2015. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ma poveril, po prvé, predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady, po druhé, navrhnúť Národnej rade hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy a hlasovať o predmetnom návrhu výboru ihneď po ukončení rozpravy k nemu. Zároveň po skončení druhého čítania pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď.
Ďakujem, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

13. 3. 2015 13:07:52 - 13:09:18 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1400 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matejička, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
136.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1400. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. apríla 2015 a v gestorskom výbore do 4. mája 2015.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
9. 11. 2014 23:15:00 - 23:16:12 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matejička, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
282.
Ďakujem za slovo. No počuli sme slovo Novotného. Pán poslanec Novotný, počúvať vás hodinu pätnásť, kde skoro ste nič nepovedali, len dokola ste hrali alebo rozprávali jak z gramofónovej pokazenej platne, to, čo máte už nabrífované. Úlohu ste si splnili, hodinu ste potiahli čas, lebo to máte asi podelené.
A ja som pri vašom vystúpení pochopil, že prečo takéto veci robíte, keď zvolávate takúto bezdôvodnú schôdzku. Vy ste tam spomenuli, že premiér sa zľakol, lebo budú komunálne voľby, bude to mať pred sebou. Vy sa bojíte nás a hlavne premiéra, aby nešiel medzi ľudí, lebo máte strach z jeho popularity. Toto vás podľa mňa, keď to ľudia budú pozerať, aj im to dávam do pozornosti, nech si to prehrajú. Vy keď si to prehráte, zistíte, čo ste tam trepali.
A jedno ešte také na záver. Dúfam, že pán Fecko tiež bude aspoň hodinu hovoriť.
Ďakujem za slovo.
18. 12. 2013 14:17:27 - 14:17:49 27. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 796 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matejička, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
10.
Ďakujem, pani predsedajúca, veď sme odhlasovali, že sa pokračuje v schôdzi a nevidím dôvod, prečo by malo byť grémium. Grémium zvoláva predseda Národnej rady, nie predsedajúci. (Reakcia z pléna.) No tak...
3. 9. 2013 14:16:06 - 14:17:46 23. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 694 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matejička, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
99.
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na ukončenie pôsobenia a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane (tlač 694) podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 670 z 23. augusta 2013 pridelil návrh na ukončenie pôsobenia a vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Oba výbory prerokovali návrh na ukončenie pôsobenia a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky a § 12 ods. 5 a 6 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vysloviť súhlas s ukončením pôsobenia a vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane.
Pani predsedajúca, skončil som, prosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
17. 6. 2013 18:47:17 - 18:48:52 20. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 588 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matejička, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
192.
Tak začnem odzadu.
Pán Poliačik, tu ste išli do osobných invektív. Áno, mám dcéru, ktorá je z rozvedeného manželstva. A je to typ vás, droguje. A za to som sa, snažil som sa ju z toho dostať. Nepodarilo sa mi to. A možnože od vás si zobrala príklad. Veľmi ma to rozčuľuje. Ďalej sa o tom s vami nebudem baviť.
Čo sa týka trestného stíhania. Mám čistý register a to potvrdzuje, akí ste vy len úbohí klamári. Klamete, klamete, klamete. Klamete celý deň.
Pán Viskupič, vy ste si aj vlastne odpovedali, že načo táto schôdza, načo, a či som kádroval. No práveže preto som to spomenul, lebo tento amatér Galko vás nahuckal na veci, ktoré sa údajne stali alebo nestali, a na to sú orgány činné v trestnom konaní, aby konali a vyšetrili to. Čiže vy ste si aj sám odpovedali, keď si to prehráte. S veľa vecami s vami súhlasím.
A na záver si nechám pána Galka. Pán Galko, mne na rozdiel od vás a na svojej vlasti záleží. Ja som vlastenec. Nikdy by som za žiadnych okolností nezneužíval tajné služby na svoje politické ciele. Vám záleží len a len na svojej vlastnej politickej kariére. Zapíšte si to raz a navždy za svoje veľké uši. A my dvaja sa už nemáme o čom baviť. (Potlesk.)
17. 6. 2013 18:18:49 - 18:36:06 20. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 588 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matejička, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
168.
Ďakujem za slovo, vážená podpredsedníčka. Vážené dámy, vážení páni, na úvod môjho vystúpenia chcem vyjadriť svoj názor, že ma neteší táto schôdza, podľa mňa zbytočná, bola vôbec zvolaná. Rešpektujem to však, lebo je to v súlade s demokratickými princípmi, ktoré si táto vláda a tento parlament ctí.
Dnešné rokovanie je výsledkom diletantských snáh pána poslanca Galka, ktorému ide len o účelové, populistické politikárčenie a tým zakrytie jeho vlastnej politickej impotencie, ako aj neschopnosti jeho oklieštenej strany.
Panie poslankyne, páni poslanci, pripomeňme si, čo sa vlastne stalo a o čo tu vlastne ide. Všetko to začalo zverejnením informácie v denníku SME zo dňa 15. mája 2013, že mu boli doručené dokumenty z prostredia Vojenského spravodajstva. Tieto dokumenty sa týkali údajného tunelovania Vojenskej spravodajskej služby zo strany jej bývalého vedenia z čias prvej vlády Roberta Fica. Tu sa kauza údajného tunelovania VSS začala. To musíme mať stále na pamäti, celé to začalo ako mediálna bublina.
Toto si však očividne neuvedomil pán poslanec Galko. Jeho amaterizmus je v tom, že nie je schopný domyslieť si dôsledky svojho konania a pripomína mi tým žiačika, ktorý v šachu myslí len na jeden ťah dopredu. Nechápe, že vyťahovať na svetlo sveta a živiť údajné kauzy sa nemôže len tak, ako sa vyspí. Nestačí si len vystrihovať novinové články a tárať piate cez deviate. Treba predvídať, aký toto celý môže mať dopad na dôveryhodnosť našej krajiny.
Všade vo svete sú tajné služby a ich aktivity, hlavne v boji proti terorizmu, prísne utajované. Mimochodom, podobný názor vyslovil aj pán Hrušovský vo včerajšej diskusnej politickej relácii, čiže dokonca aj opoziční politici rozumejú tomu, aké nebezpečné je zahrávať sa s dobrým menom Slovenskej republiky. Jediný, kto tomu nerozumie, je pán poslanec Galko. O tom, čo bolo mediálne prezentované v denníku SME, nebudem polemizovať. Ani o tom, či taký údajný skutok, o ktorom nás chcú presvedčiť slovenské médiá a opoziční politici, nastal. Celú vec už majú v rukách orgány činné v trestnom konaní, ktoré jediné sú oprávnené zistiť, či k takémuto protiprávnemu konaniu vôbec došlo, a ak áno, zistiť páchateľov takéhoto konania. Ak by orgány činné v trestnom konaní potvrdili takúto protiprávnosť, potom sú na rade súdy. Súdy rozhodujú o vine a nevine a ktoré ukladajú tresty v prípade, ak bola vina dokázaná. Toto nie je a nemôže byť vecou nás politikov. Vždy, keď politici ako pán Galko zasahujú do vyšetrovania, je to ohrozením celého nášho právneho systému.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, po vypuknutí tejto údajnej kauzy uzreli svetlo sveta iné veľmi zaujímavé a pozoruhodné skutočnosti. O čo ide? A čo bolo vlastne doposiaľ naozaj zistené a preukázané?
Údajné tunelovanie Vojenskej spravodajskej služby sa začalo preverovať v období vlády Ivety Radičovej, a to riadiacimi funkcionármi, ktorí boli do vedenia dosadení vtedajším ministrom obrany Galkom. Ten bol ako minister zodpovedný za riadenie a činnosť Vojenského spravodajstva. Išlo o riaditeľa Vojenskej spravodajskej služby Mikulca a jeho zástupcu Suchodolinského. Títo Galkovi nominanti mali zistiť rozkrádanie majetku štátu v správe ministerstva obrany, konkrétne v správe Vojenského spravodajstva, ku ktorému malo dochádzať za čias, kedy službám velili páni Šebo a pán Skuhra. Zistenia o protiprávnosti zhrnuli pán Mikulec a Suchodolinský do utajovaných informačných správ pre ministra obrany, v jednom prípade pre vtedajšieho ministra Galka a v druhom prípade po Galkovom odvolaní z funkcie ministra obrany pre vtedajšiu poverenú ministerskú obrany pani Radičovú.
Čo nasledovalo potom? Jediné, čo je dnes v celej tejto údajnej kauze jednoznačne preukázané, je nasledovné. Tzv. odhalitelia tunelovania namiesto toho, aby takéto ich podozrenia o protiprávnej činnosti okamžite oznámili orgánom činným v trestnom konaní, tak neučinili. Nekonali teda v súlade s ich povinnosťami, ako im to ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy. Pán Mikulec dokonca nariadil ich absolútnu likvidáciu skartovaním. A čo je najvtipnejšie? Ospravedlnením ich nenávratnej likvidácie bolo podľa pána Mikulca to, že už neboli potrebné pre ďalšie využitie Vojenského spravodajstva. A dnes z toho odrazu robíte takúto kauzu.
Tak sa teda spýtam? Aké tunelovanie to vlastne bolo zistené? Alebo je to naozaj len novinárska kačica? Ak nie, prečo neboli spomínané zistenia postúpené orgánom činným v trestnom konaní a namiesto toho boli zlikvidované? To sú otázky, ktoré si musí klásť každý zodpovedný politik. Pán Galko však nie je zodpovedný politik, je to amatér, ktorý svojím nezodpovedným konaním pootvoril Pandorinu skrinku a ohrozuje funkčnosť tajných služieb na Slovensku.
Pýtam sa však ďalej. Kto je vlastne pán Mikulec, ktorý mal prísť na údajné tunelovanie? Kľúčová skutočnosť je táto. Pán Mikulec bol do vedenia VSS v roku 2010 dosadený ako politický nominant, a to práve ministrom Galkom. Je to teda Galkov človek. A čo je pikantnejšie? Či najpikantnejšie? V roku 2012 bol pán Mikulec na základe rozhodnutia zastupujúcej ministerky obrany Radičovej postavený mimo štátnu službu z dôvodu, že proti nemu bolo orgánom činným v trestnom konaní vznesené obvinenie za úmyselný trestný čin, ktorého sa mal dopustiť ako riaditeľ Vojenskej spravodajskej služby. Z armády bol ešte v roku 2012 prepustený, pretože prestal spĺňať základné podmienky pre zotrvanie v služobnom pomere po tom, keď prestal byť považovaný za bezpečnostne spoľahlivého.
Pán Galko, toto má byť tá osoba, ktorá sa v súčasnosti prezentuje ako spoľahlivý svedok celej kauzy, údajnej kauzy? Takáto osoba mala akože odhaliť údajné tunelovanie? Osoba, ktorú musela postaviť mimo služby ešte expremiérka Radičová? Kvôli tomuto pánovi je tu celý tento cirkus?
Nehovoriac o tom, že tak pán Mikulec, ako aj jeho vtedajší zástupca pán Suchodolinský potvrdili, že v súvislosti s predmetným odhaľovaním tunelovania mali dôkaznú núdzu. Tak čo je teda potom za tunelovanie, keď títo dvaja páni spochybňujú samých seba? Akú dôveryhodnosť majú tieto osoby a ich údajné zistenia?
Som presvedčený, že takýmto osobám seriózni politici nemôžu dôverovať. Takýmto osobám môže dôverovať iba amatér Galko.
Vrátim sa však ešte k jednej, a to reálnej kauze, na ktorú sa momentálne akosi pozabudlo alebo pozabúda. Ide o kauzu, ktorá je známa ako Galkove veľké uši. Je to kauza nelegálneho odpočúvania osôb Vojenským obranným spravodajstvom, ku ktorému došlo v období rokov 2010 až 2011, teda za Galkovho ministrovania. Dnes je v tejto veci orgánmi činnými v trestnom konaní vedené trestné stíhanie, pričom bolo doposiaľ vznesené obvinenie voči piatim osobám za 18 trestných skutkov z dôvodu trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obvinenými v tomto konaní sú osoby, ktoré v roku 2010 boli dosadené do vedenia Vojenského obranného spravodajstva ako politickí nominanti exministrom Galkom. Čiže opäť sme pri zdroji všetkých špinavostí, všetko sa začína a končí pri exministrovi Galkovi.
To, prečo poukazujem na túto kauzu odpočúvania, je skutočnosť, že tu existuje paralela s udalosťami, ktoré sa dnes prevalili v Českej republike. Pozrite sa na médiami zverejnené uznesenie českých orgánov činných v trestnom konaní vo veci nelegálneho odpočúvania, ktoré malo byť vykonané českým Vojenským spravodajstvom. Asi nikoho z vás neprekvapí, že sa to veľmi podobá na zistenia našich orgánov činných v trestných konaní. Podstatné je, že v oboch prípadoch ide o také zneužitie právomoci, ktoré malo byť vykonané na základe politickej objednávky a na ktoré bolo Vojenské spravodajstvo zneužité. Tu sa ukazuje, aké ľahké je zneužívanie politickej moci na diskreditáciu opozície alebo šikanovanie tzv. politicky nepohodlných osôb. Za neoprávnené odpočúvanie predseda českej vlády podal demisiu. Českej republike hrozí rozpad vlády a ľudia, ktorí zneužili politickú moc, sedia dnes vo vyšetrovacej väzbe.
Pán Galko sedí tiež, ale nie vo vyšetrovacej väzbe, ale tu medzi nami v slovenskom parlamente. Je toto v demokratickej krajine normálne? Podľa mňa rozhodne nie.
Kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, vrátim sa ešte k údajnej kauze tunelovania vo VSS. Chcem vám pripomenúť senzačné odhalenie bývalej dôstojníčky Vojenského spravodajstva Kataríny Svrčekovej. A opäť si kladiem otázku: Kto je táto osoba, ktorá mala byť ako vojačka súčasným vedením Vojenského spravodajstva prenasledovaná, šikanovaná? Je to osoba, ktorej môžeme veriť?
No asi nebude náhodou, že ide o osobu, ktorá bola prijatá do Vojenských spravodajských služieb v roku 2010 za vedenia pána Mikulca. Pripomínam, pán Mikulec bol Galkov človek. Ako pani Svrčeková sama priznala, s pánom Mikulcom mala a doposiaľ má partnerský vzťah. Povedzte mi úprimne, dá sa takejto osobe veriť? A čo viac, jej verejné vystúpenie zabezpečil a moderoval sám pán poslanec Galko. Celá táto fraška sa odohrala v straníckej centrále SaS. Pripadá toto celé niekomu ako dôveryhodné?
Ľudsky sa tomu dá rozumieť. Pani Svrčeková dnes už okolo seba nemá svojich blízkych, najmä nie pána Mikulca, tak nie je spokojná so svojím ďalším služobným zaradením a povinnosťami, ktoré jej vyplývajú zo zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov. A tak sa rozhodla spolu s exministrom Galkom zinscenovať v Liberálnom dome tlačovú konferenciu. Niekto to už aj povedal, že počas PN, tuším pán poslanec Baška, ale to nie je podstatné. Tam na tlačovej konferencii, na nej, na verejnosti prepierala superutajované skutočnosti z prostredia tajných služieb. Niečo nepredstaviteľné, pán Galko. V tejto súvislosti som presvedčený o tom, že nik nemôže pochybovať o opodstatnenosti konania náčelníka Generálneho štábu, ktorý na túto osobu podal trestné oznámenie z dôvodu vyhýbania sa služobným povinnostiam vojaka. Pretože to, čo spravila táto vojačka za asistencie exministra Galka, je v normálnom demokratickom štáte niečo zvrátené.
Na záver môjho vystúpenia chcem poukázať na to, čo môže byť pravým dôvodom vyvolania tejto údajnej kauzy tunelovania, kam to má celé smerovať a čomu to má slúžiť. Dnešná politická situácia na Slovensku sa pre stranu SaS nevyvíja dobre. Rozpadla sa im strana, strácajú preferencie, nemajú témy, ktorými by oslovili voličov. Čo je však smutné, miera ich zúfalstva je dnes až taká silná, že na politický boj neváhajú použiť spôsoby a metódy, ktoré môžu viesť až k destabilizácii našej krajiny a jej bezpečnostných zložiek. Exminister Galko na túto špinavú politickú hru používa svojich bývalých nominantov, ktorí dnes s najväčšou pravdepodobnosťou konajú čisto na objednávku tohto politika. Preto je veľmi dôležité zdôrazniť, že tajné služby nemožno hodnotiť cez prizmu ohovárania zo strany Galkových ľudí.
Osobne si myslím, že títo bývalí Galkovi nominanti svojimi mediálnymi vystúpeniami pošpinili česť všetkých spravodajských dôstojníkov. Spravodajských dôstojníkov, ktorí dennodenne nasadzujú svoju kožu pri plnení služobných úloh a povinností v záujme a v prospech Slovenskej republiky. Prácu týchto ľudí si mimoriadne vážim a je mi veľmi ľúto, že kvôli amaterizmu a diletantizmu poslanca Galka je dnes dobré meno našich spravodajských služieb ohrozené. Opakujem, len absolútny nevzdelanec a amatérsky ignorant si nedokáže uvedomiť, aké škody pre náš štát sú takýmto konaním spôsobené. Je tragédiou, že dnes dochádza k vyzraďovaniu utajovaných skutočností a k rozkrývaniu metód činnosti slovenských spravodajských služieb, ako aj prostriedkov a osôb, ktorými sa dosahuje zabezpečenie ochrany našej republiky. O strate dôvery verejnosti k štátu a jeho štátnym inštitúciám už ani nehovorím.
A za toto všetko môžete vy, pán Galko, a vaša strana amatérov a diletantov.
Na úplný záver môžem len potvrdiť, že podľa mojich informácií naša vláda vynakladá všetko úsilie, aby boli predmetné kauzy riadne vyšetrené, aby bola zistená skutočná pravda, pričom nič nezakrýva, nič nezatajuje. Na základe dožiadaní orgánov činných v trestnom konaní týmto poskytuje plnú súčinnosť tak, aby bolo možné všetky súčasné kauzy riadne došetriť. Inými slovami, vláda robí všetko pre to, aby chránila záujmy Slovenska a jeho bezpečnosť. Naopak, pán poslanec Galko a jeho nohsledi robia všetko pre to, aby ničili dobré meno Slovenskej republiky a aby ohrozovali naše národné záujmy. Toto je základný rozdiel medzi nami.
Ďakujem za pozornosť. A vás, pán poslanec Galko, prosím, pozrite sa niekedy do zrkadla.
Ďakujem. (Potlesk.)
13. 3. 2013 15:40:05 - 15:43:33 16. schôdza NR SR -1 deň B. popoludní Tlač 352 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matejička, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
52.
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352), podávam Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku túto spoločnú správu výborov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 414 z 31. januára 2013 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona, súhlasili s vládnym návrhom zákona, odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú uvedené pod bodom III spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy hlasovať takto: o bodoch 1 až 8 hlasovať spoločne a tieto schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352), vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352), v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 69 na svojej 16. schôdzi.
Prosím, pani predsedajúca, aby ste otvorili rozpravu k tomuto návrhu zákona.
30. 1. 2013 14:57:49 - 15:00:03 14. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 352 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matejička, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 11. januára 2013 č. 337 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory v lehote do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pani predsedajúca, aby ste otvorili rozpravu k tomuto návrhu.
26. 10. 2012 14:54:03 - 14:57:59 8. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 204 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matejička, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie  
174.
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Renáty Zmajkovičovej, Mariána Kovačócyho a Ivana Vargu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 204, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku túto spoločnú správu výborov:
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 248 z 28. septembra 2012 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ostatné výbory, ktoré rokovali o uvedenom návrhu zákona, súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkami uvedenými v bode III tejto správy.
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu zo spoločnej správy hlasovať takto: body 1 až 4 schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Renáty Zmajkovičovej, Mariána Kovačócyho a Ivana Vargu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Renáty Zmajkovičovej, Mariána Kovačócyho a Ivana Vargu a na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 41 na svojej 9. schôdzi.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k tomuto návrhu zákona.
Ďakujem.
28. 9. 2012 9:27:37 - 9:29:51 7. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 213 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matejička, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
12.
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 213). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 198 z 24. augusta 2012 podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokoval výbor ústavnoprávny, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v lehote do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pani predsedajúca, aby ste otvorili rozpravu k tomuto návrhu. Ďakujem.
27. 9. 2012 19:00:12 - 19:02:23 7. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 204 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matejička, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
132.
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Renáty Zmajkovičovej, Mariána Kovačócyho a Ivana Vargu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 204. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálnoprávnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 180 z 24. augusta 2012 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrhy zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorsky výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v lehote do 30 dní a gestorsky výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Prosím, pani predsedajúca, aby ste otvorili rozpravu k tomuto návrhu.
13. 9. 2012 17:06:26 - 17:18:12 7. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 186 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matejička, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
130.
Pán predseda, ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vážený pán Hrušovský, ktorý ma nechcel nechať vystúpiť, lebo asi podporím tento návrh zákona. Tú pikošku, pán poslanec Gál, čo hovoril, tak to bola sila, že dcéra plače otcovi, či pôjde na Kubu, alebo že len vtedy môže ísť, keď bude na to mať peniažky alebo zisk. Nech dá primeraný zisk, nech dá aj pracovníkom, nech ide na Balaton, to má lacnejšie, nebude letenku kupovať. Ale vrátim sa k tej mojej problematike.
Po vyše roku sa parlament opäť zaoberá novelizáciou Zákonníka práce a je to vzhľadom na výsledok marcových volieb prirodzené, lebo naša strana už vlani avizovala, že už pri najbližšej príležitosti zmení tie ustanovenia, ktoré poškodzujú zamestnancov. Jednou z oblastí, ktorej sa presne toto stalo, je postavenie zástupcov zamestnancov vo vzťahu k zamestnávateľom. Rád by som sa po vyše ruku vrátil vo svojom vystúpení k tejto problematike, lebo sa znovu stáva predmetom demagogického boja pravice, ktorá sa usiluje návrat k spolurozhodovaniu zástupcov zamestnancov prezentovať ako akýsi dar SMER-u svojmu zmluvnému partnerovi Konfederácii odborových zväzov Slovenskej republiky. Zaznelo to aj dnes, zaznelo to aj na tlačovej konferencii strany MOST - HÍD tento pondelok. A je to hlúposť z viacerých dôvodov. Venujem sa tejto problematike... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

131.
Paška, Pavol, predseda NR SR
Pán poslanec, pán poslanec, chvíľočku.
Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, ak nemáte záujem počúvať vystúpenie, radšej odíďte zo sály.
Nech sa páči, pán poslanec.


132.
Matejička, Vladimír, poslanec NR SR
Venujem sa tejto problematike vo svojom vystúpení preto, lebo chcem na konkrétnom príklade ukázať, akým nezmyslom je kritizovať spolurozhodovanie zástupcov zamestnancov o veciach, ktoré sa priamo dotýkajú pracovníkov vo firmách, aké pozitívne dopady navrhovaná zmena môže mať. Viem o tom a môžem o tom hovoriť na základe vlastnej skúsenosti. Sám som bol niekoľko rokov šéfom odborovej organizácie na úrovni závodu. Teda ani nie celého podniku. Zdôrazňujem to preto, aby bolo jasné, že nehovorím o právach, či dokonca o akýchsi privilégiách odborárskych bossov za odmenu, za volebné podporu SMER-u, ako sa to usilujú vykresliť opoziční politici. Hovorím výlučne o pôsobení ľudí na najnižšej úrovni odborárskej práce. Hovorím o pôsobení členov zamestnaneckých rád či zamestnaneckých dôverníkov, ktorí by mohli pôsobiť tam, kde odborárska organizácia chýba. Hovorím o ľuďoch, ktorí často vykonávajú svoju prácu dobrovoľne, prípadne len za minimálnu odmenu v zmysle zákona či kolektívnych zmlúv, ktorí sú neraz vystavení veľkému tlaku okolia, tlaku zamestnávateľov, ale aj samotných zamestnancov. Ak sa teda navrhovaná novela Zákonníka práce zameriava aj na posilnenie spolurozhodovania zamestnancov, neprináša to posilnenie právomoci pre Gazdíka, Machynu či Szalaya, lebo ich právomoci sa v skutočnosti ani veľkí bojovníci proti odborom z radov pravice vo vlaňajšej novele nijak nedotkli. Posilňuje to postavenie tých, ktorí obhajujú, bránia a zastupujú pracujúcich ľudí v jednotlivých firmách.
Vlastná skúsenosť, na ktorú chcem upozorniť, spočíva v tom, že dobre fungujúce odbory v podniku či v závode a dobre fungujúci predák základnej odborovej organizácie je veľmi užitočný človek nielen pre zamestnancov, ale aj pre manažment firmy. On totiž nefunguje len jedným smerom - od pracujúcich smerom k manažérom, ale aj opačne. Z vlastnej praxe by som mohol hovoriť príklady, ako bolo našim šéfom výhodné odkomunikovať niektoré rizikové, povedzme nepríjemné situácie, nie priamo, ale prostredníctvom mňa ako šéfa miestnych odborov. Dobrý odborový predák dokáže ľudí nielen nabudiť k boju za svoje požiadavky, ale aj upokojiť, keď sú ich predstavy nereálne. Ten, kto to nedokáže pochopiť, je zlý manažér. A to, že pravicová vláda bola partiou veľmi zlých manažérov, veľmi rýchlo pochopila aj slovenská verejnosť a vyjadrila to svojím hlasovaním vo voľbách.
Na navrhovanej novele oceňujem fakt, že postavenie zástupcov zamestnancov vláda navrhuje vyriešiť úplne novým a veľmi moderným spôsobom, ktorý vychádza z dobrých praktických skúseností na podnikovej úrovni. Nie je to automatický návrat k stavu, ktorý sme mali pred poslednou novelizáciou Zákonníka práce, ale je to výrazný posun novým smerom. Oceňujem, že návrh odstraňuje zjavný rozpor ustanovenia zákonníka o reprezentatívnosti odborov s Ústavou Slovenskej republiky, pretože, ako to povedal aj pán minister Richter, je protiústavné požadovať, aby zamestnanci museli zverejňovať svoje členstvo v odborových organizáciách. Z tohto hľadiska považujem za správne, že sa úplne zmenil spôsob vytvárania podmienok pre pôsobenie zástupcov zamestnancov v § 240 tak, aby vyčlenený čas nezávisel od počtu členov odborovej organizácie, ale od počtu zamestnancov v podniku. Pritom je dôležité, že vyčlenený čas na náklady zamestnávateľa nemá byť určený len na prácu samotného zástupcu - buď člena výboru odborovej organizácie, alebo člena zamestnaneckej rady, či zamestnaneckého dôverníka. V rámci tohto času sa vytvára priestor pre všetku ich činnosť, čo najmä v prípade odborovej organizácie bude znamenať napríklad aj schôdzu odborového výboru. Zdôrazňujem to preto, lebo kritici radi vykladajú § 240 ako nástroj na zamestnávanie odborárskych bossov na náklady zamestnávateľov. Argument, prečo má zamestnávateľ platiť nejakého odborárskeho funkcionára, sa objavuje často, ale ako som ukázal nové znenie § 240 sa zďaleka netýka len akéhosi financovania odborárskeho funkcionára, ale aj inej odborárskej činnosti v podniku. Návrh pritom vytvára rovnaké podmienky pre všetkých, ak v podniku funguje viac ako jedna odborová organizácia. A je dobré, že vytvára tlak na odborárov, aby sa museli medzi sebou dohodnúť, ako si vyčlenený čas medzi sebou podelia. Oceňujem to ako dobrý spôsobom tlaku na odborárov na podnikovej úrovni, aby sa zvýšila ich vlastná zodpovednosť za ich vlastné rozhodnutia.
V tejto súvislosti si dovolím ešte jednu poznámku. Ako prezentovali nielen vládni predstavitelia, ale aj sociálni partneri, konečná podoba tohto ustanovenia je výsledkom akéhosi kompromisu, pokiaľ ide o rozsah času poskytnutého pre činnosť zástupcov zamestnancov. V novele teda vláda navrhuje, aby to bolo 15 minút na zamestnanca, pričom odborári podľa medializovaných informácií požadovali 20 minút a zamestnávatelia zase len 10 minút. Je teda navrhnutých 15 minút veľa? Je to, naopak, málo? Zaťaží to výdavky zamestnávateľov tak, že to nedokážu zvládnuť? Alebo im to aspoň výrazne zhorší ekonomiku podniku? Nuž, ja som si urobil prepočet, aby sme mali jasnú predstavu, o čom to vlastne budeme rozhodovať. A tých 15 minút na zamestnanca predstavuje jeden a pol pracovného úväzku pri firme, ktorá má tisíc zamestnancov. Predstavuje to tri pracovné úväzky pri firme, ktorá ma dvetisíc zamestnancov, alebo tri štvrtiny pracovného úväzku pri firme s päťsto zamestnancami. Inak povedané, navrhovaný rozsah predstavuje pár hodín mesačne pri firmách so sto zamestnancami.
Myslím si, že každý, kto má skúsenosti z podnikovej praxe, uzná, že ak firma, ktorá má sto zamestnancov, zaplatí ešte, tisíc zamestnancov, zaplatí ešte jedného a pol zamestnanca navyše, nemá žiadne, nemá to žiadne, ale absolútne žiadne devastačné účinky na hospodárenie takejto firmy. V skutočnosti si výdavok takáto firma ani len nevšimne. Ale pozitívne dopady, o ktorých som už hovoril, sú neporovnateľne väčšie. Takže oceňujem, že vláda navrhuje taký rozsah uvoľneného času, ktorý vychádza z reality na podnikovej úrovni.
Vážené kolegyne, kolegovia, verím, že som na konkrétnych faktoch s použitím konkrétnych údajov i konkrétnych skúseností poukázal na pozitíva, ktoré novela Zákonníka práce prináša. Zámerne som sa zameral na problematiku, ktorá na jednej strane nie je v médiách prezentovaná ako kľúčová, pokiaľ ide o zmeny v Zákonníku práce, ale na druhej strane je často politicky až ideologicky zneužívané, zneužívaná kritikmi najmä z radov pravicovej opozície.
Verím však na základe praktických skúseností, že aj táto zmena je dôležitá a bude mať veľmi pozitívne účinky nielen na postavenie zamestnancov v podnikoch, ale aj na fungovanie podnikov ako takých. Táto a niektoré ďalšie zmeny totiž budú viesť k tomu, že zamestnanci budú v oveľa väčšej miere cítiť záväzky voči firme, svojej firme. Tieto zmeny môžu zvýšiť spolupatričnosť zamestnancov s firmami, môžu zvýšiť ich chuť pracovať, môžu zvýšiť ich výkonnosť, produktivitu práce, ich lojalitu voči firme najmä v krízových obdobiach a to všetko bude mať nepochybne pozitívne dopady na firmu. Takže aj v tejto problematike vláda posúva Zákonník práce pozitívnym smerom tak pre zamestnancov, ako aj pre zamestnávateľov. To je dôvod, prečo budem hlasovať za navrhovanú novelu.
Ďakujem pekne.
26. 7. 2012 11:25:54 - 11:27:17 4. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 64 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matejička, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
107.
Ďakujem za slovo, pán predseda. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o návrhu tohto uznesenia.
25. 7. 2012 19:02:18 - 19:03:58 4. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 107 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matejička, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
163.
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou o spolupráci v oblasti ochrany svedka, tlač 107, podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu:
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 129 zo 6. júla 2012 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou o spolupráci v oblasti ochrany svedka na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou o spolupráci v oblasti ochrany svedka v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky po prvé, vysloviť súhlas so Zmluvou o spolupráci v oblasti ochrany svedka, po druhé, rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, a táto má prednosť pred zákonmi.
Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré vám teraz prečítam.
Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d) ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková Jana, podpredsedníčka NR SR
Pán spravodajca, návrh na uznesenie má asi každý priložený v laviciach, takže nie je to potrebné čítať.

Matejička, Vladimír, poslanec NR SR
Ďakujem. Tak potom, prosím, aby ste otvorili k tomuto bodu rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->