Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
12. 11. 2015 9:15:07 - 9:19:09 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1717 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
12.
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1947 z 23. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 702 z 3. novembra 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 388 z 5. novembra 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode spoločnej správy nasledovne: o bode spoločnej správy hlasovať s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, schváliť s pripomienkou.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 400 z 10. novembra 2015.
V citovanom uznesení výboru poveril ma ako spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
24. 9. 2015 10:02:19 - 10:03:47 54. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1782 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
44.
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec Zsolt Simon, ja jednoducho chápem ťa, áno, voľby sa blížia. Čiže to bola vyslovená už skrytá tvoja predvolebná kampaň ako obyčajne. Si tu splietal hrušky so zemiakmi, so slivkami a všetko dokopy. Okrem iného si aj tvrdil, že Ficova vláda nič nezrobila pre iné regióny, že všetko sa ťahá tu, že vy ste údajne niečo poskytli aj odľahlým regiónom. Ty vieš dobre, že žijem a pracujem v odľahlom regióne Slovenska, v Medzilaborciach. Za obidvoch vlád Mikuláša Dzurindu pre medzilaborecký okres sa skutočne nezrobilo, ale nezrobilo nič! Krížom slamku ste nepreložili v našom odľahlom regióne!
Prvá vláda Roberta Fica nielen nesľubovala, ale v skutočnosti zrobila. Máme priemyselnú zónu, kde investovala prvá vláda Roberta Fica a v súčasnosti pokračujú intenzívne rokovania s potenciálnym investorom a sme na veľmi dobrej ceste, že získame prácu v našom regióne. Takže skutočne tvoje vystúpenie považujem iba za bohapustú predvolebnú kampaň.
Ďakujem.
23. 9. 2015 16:45:25 - 16:46:55 54. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1717 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

82.
Vážená pani predsedajúca, pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.

24. 6. 2015 15:33:42 - 15:35:42 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1628 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  

22.
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec Šebej, v mnohých otázkach s vami súhlasím. Súhlasím predovšetkým s tým, že treba mať individuálne prístupy k jednotlivým utečencom, samozrejme, treba rozlišovať tých, ktorí sú skutočne prenasledovaní a v ich krajinách im hrozí nielen mučenie, ba dokonca aj smrť, a treba rozlišovať medzi tými, ktorí idú iba z ekonomického hľadiska.
Rozhodne však nesúhlasím s tým, keď ste povedali, že v tejto debate, ktorá pokračuje de facto druhý deň, s krátkym prerušením, vám chýba u vystupujúcich empatia a súcit. Tak neviem, kde ste boli, pán poslanec, keď vystupoval pán premiér, ktorý ako prvý vyjadril súcit s utečencami, nielen s nimi, ale aj s ich rodinami, keď vyjadril ľútosť nad tými, čo zahynuli v mori, a ktovie, koľko ich zahynulo v mori. Takmer u každého vystupujúceho z jeho vystúpenia bolo badať súcit. Ide teda o riešenie.
Skutočne s vami nesúhlasím aj v otázke, že nemôžme prijať pár stovák chudákov a postarať sa o nich. My môžme, veď sa tu iba konštatovala vec, ktorá je daná aj vo vyhlásení, kedy zavedenie povinných kvót odmietame ako nesystémové, opakujem, ako nesystémové riešenie a má byť založené na dobrovoľnosti.
V ďalšej veci, ktorej nerozumiem, čo ste vraveli, je o tom, že nie ste veľký zástanca kvót. Tak teraz, pán Šebej, ste malý zástanca kvót, alebo len trochu zastávate kvóty, alebo ako je to u vás s týmito kvótami?

24. 6. 2015 9:17:09 - 9:19:09 53. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1628 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  

4.
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca.
Pán poslanec Huba nás oboznámil s výzvou viacerých občianskych združení, za ktorými je podpísaná pani Števulová a sa jedná o Ligu za ľudské práva. S mnohým, čo tu bolo povedané, súhlasím a hlavne súhlasím s tým, že sa jedná o ľudí, tých utečencov, ktorí sú najzraniteľnejší, že sa jedná o záchranu ľudských životov, že sa jedná o pomoc utečencom, ktorým hrozí vo vlastnej krajine mučenie, ba dokonca je ohrozený v ich krajinách aj ich život. S tým všetkým súhlasím.
Avšak nemôžem súhlasiť s vyjadrením pani Števulovej, pokiaľ som dobre postrehol a verím, že áno, pretože je to v zázname, že jaksi odsudzuje alebo nestotožňuje sa s negatívnym postojom našej vlády k utečencom.
Pán poslanec Huba, boli ste tu rovnako ako ja, keď mal včera svoj prejav k tejto problematike pán premiér a veľa k tomu hovoril a objasňoval veci aj pán minister Robert Kaliňák. Pán premiér Fico jednoznačne vyjadril súcit s utečencami. Čiže pani Števulová je opäť trošku pozadu, keď ho k tomu vyzýva. Vyjadril aj ľútosť aj s tými, čo zahynuli v mori. Základom všetkého je však to, že Slovenská republika je pripravená pomáhať, avšak odmietame kvóty. Má to byť založené na otázke dobrovoľnosti. To, že odmietame kvóty, neznamená, že máme negatívny postoj vlády k utečencom. Taktiež sa mi z toho pohľadu zdá, že pani Števulová, bohužiaľ, musím to povedať, zneužíva túto situáciu, práve utečencov.

28. 5. 2015 10:37:21 - 10:39:18 51. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
40.
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec Dzurinda, tak demagogický prejav som skutočne už dávno nepočul. Vyznačoval sa klamlivým, ale pôsobivým vystupovaním. Ak medzi pôsobivé vystupovanie, samozrejme, považujeme aj kňučanie a vydávanie rôznych pazvukov.
Často pán poslanec Dzurinda ste sa tu oháňali občanmi. Škoda, že za vašej vlády a vy konkrétne ste zabudli na občanov odľahlých regiónov. Môžem to skutočne povedať, pretože žijem a aj pracujem v odľahlom medzilaboreckom regióne. V našom regióne za vašej vlády ste zrobili veľmi veľa. Nič s veľkým N. Vláda Roberta Fica postavila priemyselnú zónu a tvrdo pracujeme teraz na dvoch nádejných investorov, ktorí prinesú prácu aj do našej oblasti. V tom je sociálna politika na rozdiel od vás.
Ďalej ste spomínali opäť občanov. Áno, občania vaše vládnutie vám to zrátali, čo sa ukazuje aj v preferencii vašej strany SDKÚ - DS, pardon, vašej bývalej strany. Jasné, že teraz dávate od nej ruky preč. Veď viete prečo. Ale predsa niečím ste sa preslávili vo svojej histórii, a síce planými sľubmi, ktoré boli historické a súčasne aj veľmi hysterické, zvlášť váš výrok o dvojnásobných platoch. Počuli ste dobre, dvojnásobné platy. A neospravedlňuje vás ani to, že už ste mali nejaké tie kilometre v pedáloch. Čiže toľko k vášmu vystúpeniu.
11. 3. 2015 17:23:45 - 17:25:45 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1337 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
72.
Ďakujem za slovo. Pán kolega Zsolt Simon, v prvom rade sa zmienim o rozsahu spoločnej správy, kde si správne síce povedal, že sa jedná o 271 bodov pripomienok. Len ako obyčajne, povieš "a" a nepovieš "b". Škoda, že si nepovedal, skús si to spočítať, že z týchto 271 bodov legislatívno-technické úpravy, gramatické pripomienky, pripomienky precizujúce navrhované znenie, pripomienka vypúšťajúce nadbytočné slovo a vypustenie nevhodného odkazu predstavuje 87% z týchto pripomienok.
Často si tu hovoril o akejsi novele zákona. Veď to si pusť, prehraj sa. Tu nie je novela zákona, to je nový zákon. Ďalej hovoríš tu, že sa vytvárajú, alebo strašíš lobistickými skupinami, že sa budú formovať, hlavne zo strany výrobcov. No škoda, že nemáš preštudovanú štvrtú časť – rozšírená zodpovednosť výrobcov. Opakujem, zodpovednosť výrobcov, dokonca rozšírená. Začínaš strašiť starostov a primátorov. Skús si prečítať, čo je to program obcí. Skús si prečítať, akú rolu zohráva obec v tomto zákone v oblasti štátnej správy. Prečítaj si, aké priestupky môže prejednávať obec, aké príjmy, z ktorých, z desiatich činností môže mať obec. Ty vieš dobre, že štátny tajomník nás uistil, že bolo to predrokúvané aj so ZMOS-om.
Teda spočiatku som nechápal, teraz chápem. Ty nás uisťuješ, že nemáme záujem riešiť občana. My máme. Škoda, že ty si to nemal, keď si bol ministrom. A druhá vec. Ja to teraz považujem za povinnú jazdu. Áno, zvolebnieva sa. SMK vám tlačí na päty.
Ďakujem.
11. 3. 2015 16:42:24 - 16:44:25 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1337 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
56.
Ďakujem za slovo. Pán kolega Peter Muránsky, trochu som prekvapený tvojím vystúpením a hlavne tvojou skepsou. Dávaš sám otázku plénu, že nevieš, ako budú fungovať vzťahy obce, preprava, spracovanie odpadu, že obce budú na chvoste toho všetkého, nebudú mať za čo a tak ďalej. Ja, práve naopak, si myslím, že práve tento nový zákon o odpadoch jasne definuje okrem iného aj programy obce. Vieš dobre, že tieto programy sú povinné vypracovávať obce tak, kde presahuje ročný komunálny odpad vrátane stavebného 350 ton a kde počet obyvateľov je viac než tisíc. Do veľkých právomocí obcí bude aj prejednávanie priestupkov a podávanie takisto sankcií a pokút, bohužiaľ, aj to sa v našej spoločnosti stáva. V ďalšej časti tento zákon rieši aj osobitné prúdy odpadov, ako sa bude riešiť komunálny odpad, cezhraničný pohyb odpadov, ďalej rieši administratívne nástroje.
Skutočne, tu už, ako povedal pán minister, bol býval ešte zatiaľ platný zákon o odpadoch až tridsaťkrát novelizovaný a to bola hlavná príčina nového zákona. Ďalšou príčinou vzniku nového zákona alebo takou podmienkou je prispôsobenie sa normám Európskej únie. Ďalej tiež nechápem, ako si vravel, že prečo v prospech iba niektorých autorizovaných výrobcov, a hneď na druhej strane dodávaš, že samozrejme za predpokladu, keď si splnia svoje povinnosti a kritériá v zmysle zákonov. Ja si myslím, že mali by sme byť v tejto oblasti optimistickí.
Ďakujem.
11. 3. 2015 10:57:17 - 10:58:41 48. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1363 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
48.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Beblavý, viackrát ste tu spomínali len akési marketingové ťahy, pričom ste zdôraznili skutočnosť, že počty škôl v Žilinskom samosprávnom kraji, stredných odborných sa znížili o 21 %, ale počet učebníc narástol. Pričom ste aj trošku tak sarkasticky povedali: no tak šetrenie 16-ch riaditeľov, čože to je? Ja už som včera spomínal, že opoziční poslanci veľmi často trpia stratou pamäti. Prečo? No jednoducho preto, že mal som možnosť učiť na strednej škole počas druhej Dzurindovej vlády, na odbornej strednej škole, kde ste šetrili, kde šetrila vláda Dzurindu až takým spôsobom, že takmer vôbec nebolo odborných kníh, hlavne pre drevárske a autárske odbory. Takže skutočne, pozrite sa trošku dozadu, ak chcete, takto sarkasticky hovoriť o marketingových ťahoch. A skutočne trochu sebareflexie by vám nezaškodilo. Nielen vám, ale aj ostatným vašim kolegom.
Ďakujem.
10. 3. 2015 16:12:16 - 16:13:53 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1460 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
107.
Ďakujem za slovo. Pán kolega poslanec Juraj Blanár, ja skutočne ti ďakujem hlavne za to, že si občerstvil pamäť pravicových politikov a opozičných poslancov. Mne skutočne niekedy sa zdá, akoby dochádzalo k strate pamäti. Ešte jedno šťastie, že tiež ste priznali, že poplatky zaviedol za Dzurindovej vlády minister Zajac.
Vážení páni poslanci, žijem v odľahlom medzilaboreckom regióne. Je to malý, ale krásny región, kde naši občania vítajú zrušenie poplatkov za prednostné vyšetrenie. Hovoria to hlavne postarší ľudia s tým, že buďme si rovní aspoň pri lekároch, kde sa jedná nielen o zdravie, ale aj o život človeka. Áno, poslanie je pre lekára vykonávať dobre svoju prácu, sú mnohí statoční, čestní, nie je to povolanie, ale poslanie. Ale to neznamená, že lekári si môžu zavádzať tzv. paušálne poplatky, proti ktorým takisto sme. Veď človek už ani nevie, hlavne ten postarší, za čo u lekára má platiť. Preto považujem poplatky za prednostné vyšetrenia a ich zrušenie za veľkú devízu a ja pevne verím, že prelomíme veto pána prezidenta. Ďakujem.
29. 1. 2015 10:30:51 - 10:32:25 46. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1394 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kaník, v prvom rade sa zmienim o tom, že tu vy strašíte ľudí, že my vytvárame tlak na ľudí. Ja neviem, či sa počúvate, ale asi ťažko. Opäť opakujem, že my ľudí informujeme a informovanosť v demokratickej spoločnosti je základom bytia takejto spoločnosti. Samotné rozhodnutie je tu skutočne na sporiteľoch.
Po ďalšie. Spomínate, že je pred voľbami, stále to omieľate. My to nehovoríme, vy to vravíte. Ja vás chápem, preferencie strán sú také, aké sú, hlavne vašej rodnej SDKÚ – DS. A práve vás čiastočne chápem z toho hľadiska, ale z iných hľadísk nie.
Uvedomte si ďalej, čo pre sporiteľov znamená dôstojná staroba. Už bolo tu viackrát spomínaných tých 10 až 20 eur. Vy tu idete niekomu nahovárať, že tri roky pred dôchodkom no sa mu to neoplatí, ale už štyri, päť a bohviekoľko rokov pred dôchodkom že sa mu to oplatí. Vôbec sa mu to ani vtedy neoplatí. O tom veľmi dobre viete.
Pán Kaník, vaše vystúpenie síce bolo rečnícky pôsobivé na toho, kto nepozná fakty, no bolo prepletené klamstvami. Skúste si v slovníku cudzích slov nalistovať, ako sa volá toto vystúpenie. Ja vám s tým pomôžem. Volá sa demagogické.
29. 1. 2015 9:33:37 - 9:35:27 46. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1394 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Pani predsedajúca, ďakujem za slovo. Pán poslanec Brocka, až do dnešného dňa som si nemyslel skutočne, že máte až tak bujnú fantáziu. Hovoríte o vyháňaní sporiteľov. O akom vyháňaní hovoríte? Viackrát sme deklarovali, že my sporiteľov upozorňujeme, ale v prvom rade informujeme. Informovanie ľudí patrí k základným demokratickým zásadám v demokratickej spoločnosti. Samotné rozhodnutia sú skutočne na sporiteľoch.
Ako kresťanský demokrat máte zaujímavé názory na dôstojnú starobu, 10-, 20-eurové dôchodky. Keď si pamätáte, trošku si občerstvite pamäť, od roku 2006 SMER – sociálna demokracia varuje občanov pred často prehnanými a nereálnymi očakávaniami od II. piliera. Ako vidíme, tá skutočnosť sa naplňuje. Vy vravíte, nech tam ďalší vstúpia. Ale veď nech tam vstúpia. Skutočne nechajme to na sporiteľoch.
A na záver len toľko. Vravíte, že nebudete hlasovať za to, pretože nebudete dnes niesť zodpovednosť. Pán Brocka, vy ste od voličov nedostali tak vysoký mandát na vládnutie. Vy ani nevládnete, chvalabohu, takže ani nenesiete zodpovednosť. Páve preto, že my nesieme zodpovednosť, práve preto otvárame opäť II. pilier a nechávame všetko na sporiteľoch. Ďakujem.
12. 12. 2014 12:27:52 - 12:29:53 45. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1326 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
94.
Ďakujem za slovo. Vážení iniciátori tejto účelovej schôdze, pán minister Počiatek jasne deklaroval vyjadrenie Európskej komisie k predmetnému tendru. Ja len pevne verím, že veríte aj vy, že sme členmi Európskej únie. Európska komisia jasne schválila postupy, schválila postupy predmetného tendra, ako aj jeho výsledok.
Pre mňa je však zarážajúca ďalšia skutočnosť, ktorá tu bola z úst pána ministra spomenutá. Za vašej vlády len posunutie splátok za mýto a rozdiel na úrokových sadzbách predstavoval 4,6 mil. eur. Áno, 4,6 mil. eur išlo do vzduchu len tak, sú to dane našich občanov. To už ste nepovedali nič k tomu. A najväčší gól bol to, že to rokovanie bolo s firmou SkyToll bez súťaže, opakujem, bez súťaže.
Ďalej ma prekvapilo, že ste nesúhlasili s nízkou cenou, podľa vás neobvykle nízkou cenou. No ale čerešničkou na torte bolo vyjadrenie prvého podpredsedu vlády, vášho predsedu, predsedu KDH, o tom, že je pripravený na to, aby Národná diaľničná spoločnosť priamo bez súťaže vstúpila do zmluvného vzťahu s firmou Fleetpay, priamo bez súťaže. Koniec koncom dva roky ste mali na to, aby ste to zrušili, upravovali. Vy ste nezrobili nič.
Moje krátke zhrnutie napriek vašej nervozite je to, že dlhodobé preferencie vám klesajú, pravicové strany rastú ako huby po daždi. Nemáte chuť podať procedurálny návrh na zrušenie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
12. 12. 2014 11:18:46 - 11:20:44 45. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1326 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
44.
Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia poslanci z opozície, vám nestačia vyhlásenia renomovaných pánov na Slovensku, vám nestačia... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
45.
Pán poslanec, reagujete na pána podpredsedu vlády?

Martinák, Ľuboš, poslanec NR SR
46.
Áno, na pána podpredsedu vlády. Vám nestačia, že hlavným kritériom, ako tu bolo povedané z úst pána podpredsedu vlády, bola najnižšia cena. Vám nestačí dokonca ani to, ako tu bolo povedané z úst pána podpredsedu, ministra Kaliňáka, že Národná diaľničná spoločnosť tieto výsledky, ale hlavne postupy súťaže uverejnila v oficiálnom Úradnom vestníku Európskej únie.
Áno, pán Zajac, počuli ste dobre. V Úradnom vestníku Európskej únie. Chápem vás, vaše dlhodobé preferencie jednoducho sú také, ako sú. (Výkrik z pléna.) Pravicové strany pribúdajú ako huby po daždi. Áno, pán Hlina, to sú moje zhrnuté konečné názory. Trošku chovania by vám nezaškodilo. (Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
47.
Pán poslanec, ešte raz vás upozorňujem, aby ste neprerušili vystúpenia, na to sme tu my, ktorí riadime schôdzu, aby sme posúdili, čo sa má robiť. Ak nebudete rešpektovať rokovací poriadok, tak si prečítajte § 32 a ustanovenia, ktoré oprávňujú predsedajúceho schôdze použiť aj iné opatrenia, ak sa nebudete správať slušne!
Pokračujte, pán poslanec.

Martinák, Ľuboš, poslanec NR SR
48.
Ďakujem pekne za slovo.
Ja chápem aj vás, páni poslanci, kolegovia z pravicovej opozície, že ste nejakí nervózni. Áno, je to dôkazom toho, že táto schôdza je jednoznačne účelová. Áno, treba sa ukázať. Áno, je to vaše politikárčenie len pre politikárčenie.
Ďakujem.
10. 11. 2014 15:42:18 - 15:43:04 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
748.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Lipšic, predseda Národnej rady pán Pavol Paška vám jasne deklaroval, za falošné verejné obvinenia sa skutočne ospravedlňte. Ja sa čudujem, že nechápete, čo sú to falošné verejné obvinenia. Vy ako právnik bohapuste klamete. Nečudujte sa, že aj vaši spolupracovníci, bývalí, z NOVY utiekli. (Reakcia z pléna.) Už ste tam len vy, pani Žitňanská a záhadný pán Gábor Grendel. Len tak ďalej!
Preto aj ja vás vyzývam, aj moji kolegovia, ospravedlňte sa! Darmo máte sarkastický úsmev na tvári.
17. 10. 2014 9:52:06 - 9:53:51 39. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1114 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
18.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Janko Mičovský, tu si vyjadril určitú myšlienku, či by sme sa nemali zamyslieť v blízkej alebo aj v ďalekej budúcnosti predávať vodu, keďže jej nateraz máme dosť, ak bude, ak budú k tomu vytvorené podmienky a budú jasné dôsledky klimatických zmien. Všetci vieme, aké závažné sú v súčasnosti klimatické zmeny. Tak tvrdenie o jasných dôsledkoch klimatických zmien je dosť odvážne a myslím si ani neadekvátne na súčasnú dobu. Takže ja som totálne proti tomuto predaju aj v ďalekej budúcnosti. Čo sa týka tvojho výroku, že lesníci nič nedostali za vodu, nie je tomu tak. Keď už existovala vodná nádrž Starina, ty si to veľmi jednoducho môžeš zistiť, dostávali na výchovu brehových porastov, pretože potrebovala tam byť špeciálna výchova brehových porastov, ešte z existujúceho Štátneho fondu zveľaďovania lesa. Takže vtedy lesníci aj na výchovu brehových porastov v ochranných pásmach dostávali koruny.
Čo sa týka zase tvojho názoru, že jednota v klube atď. pri hlasovaniach vo výbore, to je zase tvoj subjektívny názor. Ja tiež sa nestarám veľmi do vás, že u vás často na ten istý názor jeden kričí hijó a druhý hota.
Ďakujem.
2. 7. 2014 9:35:25 - 9:36:30 36. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1067 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Hraško, ja by som označil vaše vystúpenie, vaše extempore ako obyčajne už skončilo. V zásade musím, bohužiaľ, súhlasiť s vyhlásením pána poslanca Hlinu. Bol som medzi tými, ktorí neušli, ale odišli z rokovacej sály, pretože to, čo ste predviedli, považujem za hrubé zneužitie našej národnej hymny. Každý zákon je dôležitý. Viete si predstaviť, bez vyzvania, bez ničoho každý by sa postavil a začal spievať hymnu. O to viac je to zneužité vami ako poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Preto vyslovene súhlasím výnimočne s názorom pána poslanca Hlinu.
A k vašim neodborným znalostiam o privlastňovaní si vody niekým, niečím. Pán minister na začiatku jasne zdôraznil, že je pripravený odpovedať skutočne na odborné otázky. Doporučujem mimo tohto vášho kroja aj preštudovať si zákon. Ďakujem.
28. 5. 2014 16:39:52 - 16:41:40 35. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 794 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
36.
Vážená pani predsedajúca, panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 794. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia poslaneckého návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, prijať návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
12. 12. 2013 10:19:15 - 10:21:14 27. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 700 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
22.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Mičovský, samozrejme, každý môžeme mať názor a to tolerujem, čo má byť v zelenej správe, čo nemá byť, či práca s verejnosťou tam patrí alebo nie. Čo sa týka práce s verejnosťou, bola skutočne veľmi dobre propagovaná v médiách, alebo aj inými cestami. K ďalšej veci sa chcem zmieniť, boj lesníkov a ochranárov, skutočne je vyvolaný umelo, ale boj medzi lesníkmi a tzv. ochranármi, ako ja ich nazývam a nech si o tom myslí, kto čo chce, nikdy neprestane práve v prospech lesa a práve v oblasti ochrany prírody. Lebo, ako si tiež spomínal, Jozef Dekrét Matejovie nebol len lesník, ale v prvom rade ochranár a z toho by trebalo vychádzať.
S výberkovým hospodárskym spôsobom s tebou skutočne súhlasím a súhlasia aj ostatní lesníci určite, ktorý je známy a prvýkrát popísaný v literatúre už pred 70 rokmi. Čiže nie je to žiadne nóvum a záleží len od odborného lesného hospodára, aby tento spôsob uplatnil a takisto od pracovníkov hospodárskej úpravy lesov, ale k tomu treba dve základné, najvážnejšie podmienky, aby sme spĺňali a síce, ty vieš sám dobre, percento sklonu a hlavne sprístupnenie lesných porastov a k tomu sa chcem zmieniť na konci. Zrejme si si len chybne prečítal, máš pravdu, v Rakúsku, vo Švajčiarsku 40 m/ha, ale u nás nie je 10 m/ha, ale 20,3 m/ha, tak zrejme toto bolo len také tvoje menej dôsledné prečítanie tejto zelenej správy, kde je to uvedené.
No a k pánovi Hlinovi, to je skutočne, nemám čo dodať. Ďakujem.
12. 12. 2013 9:16:44 - 9:18:34 27. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 700 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
6.
Ďakujem za slovo. Pôvodne som nemal v pláne vystúpiť, ale keďže pán poslanec Hlina viackrát opakoval moje meno aj priezvisko teda, ja vidím, pán poslanec Hlina, že ste nejak zjavne zo mňa nervózny. Ja nie som. Aj keď to skrývate za sarkastický úsmev, ale pôjdem odborne k veci. Zmienim sa o danom prírastku. Áno, za posledných osem rokov vzrástli zásoby u nás na Slovensku o 33 miliónov kubíkov. To nevymysleli sme si my, ale je to poctivá práca pracovníkov, nazvem ich starým názvom, hospodárskej úpravy lesov. Kde už viackrát tu bolo spomínané, áno, sú to piloti lesníctva, chirurgovia lesníctva, sú to významné osobnosti a významní pracovníci, ktorí určujú, ak vám to niečo hovorí, plán hospodárskych opatrení. Doporučujem za sprievodu pracovníka hospodárskej úpravy lesov, ak my vám nedokážeme to ozrejmiť, naštudovať si taxačné tabuľky, ktoré používame aj v Nemecku, preštudovať si postupy hospodárskej úpravy lesov, ako sa meria prírastok hrúbkový, výškový a ako vypočítame celkový objemový prírastok porastov na stojato. Čiže toto je práca, ešte raz vyzdvihnem, hospodárskej úpravy lesov, ktorí nám určujú plán hospodárskych opatrení a od toho sa všetko odvíja. A pokiaľ neveríte im, potom už nemôžete veriť nikomu. A vaše skutočne chabé vedomosti z oblasti lesníctva, ako aj z ochrany prírody, obdivujem v úvodzovkách. Ďakujem za slovo.

Deň v parlamente

<- ->