Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
3. 2. 2015 18:07:28 - 18:09:29 46. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1395 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jánoš, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
96.
Ďakujem pekne slovo. Pán Mihál, hľadal som nejaké prirovnanie na vaše vystúpenie, napadlo ma len jedno, že plačete na nesprávnom hrobe.
Vláda tým, že otvára II. pilier, z neho nikoho nevyháňa. Ešte raz, zavádzate občanov, nikoho nevyháňa z II. piliera. Ide objektívne a pravdivo informovať o tom, čo už mali dávno informovať DSS-ky, že pre určité skupiny obyvateľov je jednoducho nevýhodný. A k tomuto ste sa mali vyjadriť a k tomuto ste sa vyjadrili len tak okrajovo, len tak náznakom.
Je skutočne pravda, a to v tomto sa potvrdzujú, toto potvrdzujú aj mnohí odborníci z danej oblasti, že pre určité skupiny je jednoducho nevýhodný. Pre nízkopríjmové skupiny, pán Mihál, je nevýhodný II. pilier a pre zhruba päťdesiatnikov, dnešných päťdesiatnikov a vyššie je takisto nevýhodný. Pretože do veku odchodu do dôchodku si jednoducho už nestihnú nasporiť takú sumu, ktorá by bola nejakým spôsobom valorizovaná alebo zúročená.
Vyjadrujete sa k akciovým indexovým fondom. Vyzývate teda, že mali by mladí ľudia hlavne teda zachovať alebo prestúpiť do indexových fondov. Viete, aj tu sa zhodnú mnohí odborníci, že indexový fond sa dá za určitých okolností nazvať už aj špekulatívnym fondom. A zabudli ste povedať aj B pri tých indexových fondoch, pán Mihál. A to B, že indexový fond aj akciový fond nie sú vždy iba rastové. Niekedy dokážu spadnúť, niekedy dokážu ísť aj do záporných čísel, aj o tomto ste mali povedať.
A ešte v úvode, kým mám chvíľu času, prosím vás pekne, pomenovali ste niektoré veci, ja chápem, že tá pyramída sa otočí, samozrejme, dnešní 10-roční, bude ich okolo 50-tisíc voči 90-tisíc, ale toto nie je problém len Slovenska, toto je problém celej Európy. Pán Mihál, toto je problém celej Európy a k tomuto budú musieť byť prijaté určité veci, ktoré napravia túto situáciu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
29. 1. 2015 16:32:51 - 16:34:46 46. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1395 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jánoš, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem veľmi pekne. Pani podpredsedníčka, pozorne som vás počúval a i keď nie som odborník na sociálnu problematiku, ale musím reagovať, pretože tu odzneli niektoré veci, ktoré úzko hraničia s demagógiu.
Napadli ste sociálne balíčky a kritizovali ste našu vládu alebo vládu Roberta Fica za sociálne balíčky. Pani podpredsedníčka, veď ste boli súčasťou vlády, nemyslím vás ako osobu, ale tvorili ste súčasť predchádzajúcej vlády a boli ste tam vyše roka a pol, no čo ste spravili pre občanov, aké sociálne balíčky ste im vy ponúkli, čo ste im ponúkli okrem toho, že ste sa hádali a nakoniec ste rozobrali vlastnú vládu a položili ju? No nič ste pre nich nespravili a neponúkli im.
Kritizujete túto vládu, že ponúkla občanom a dala občanom sociálne balíčky. Áno, a vedela, ktorým skupinám ich dala. Dala ich tým najviac zraniteľným a tým najviac, ktorí to potrebujú.
Obviňujete nás z toho, že rušíme II. pilier. Nie, my ho nerušíme, my sme dali len možnosť občanom slobodne sa rozhodnúť, či v II. pilieri zotrvajú alebo v II. pilieri nezotrvajú, pretože tí, ktorí zavádzali II. pilier pred desiatimi rokmi, sa správali nekorektne, nepodali korektnú informáciu občanom o tom, že pre vyše milióna občanov je II. pilier jednoznačne nevýhodný. A vy viete predsa, ktorých občanov sa to najmä týka. Je to najmä pre nízkopríjmové skupiny občanov, občanov tých, ktorí majú iba pár rokov do dôchodku, je to jednoznačne nevýhodné. A to, že je to pre nich nevýhodné, predsa ukázali aj nedávne skutočnosti spred dvoch-troch týždňov. Veď sme boli všetci svedkami toho, aké „vysoké“ dôchodky z II. piliera budú dostávať títo občania. Takže nezavádzajte verejnosť. Ďakujem pekne.
27. 1. 2015 14:06:21 - 14:08:12 46. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1290 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jánoš, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
57.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som z poverenia gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uviedol spoločnú správu výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente v znení zákona č. 214/2014 Z. z., ktorý máme pod tlačou 1290.
Uvedený návrh zákona bol uznesením Národnej rady pridelený na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a výboru pre ľudské práva a národnosti a postavenie žien ako gestorskému výboru.
Uvedené výbory vládny návrh zákona prerokovali v určenej lehote a zhodne ho odporúčali Národnej rade schváliť s pripomienkami. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská od poslancov tých výborov, ktorým návrhom zákona nebol pridelený na prerokovanie.
Pozmeňujúce návrhy, ktoré vyplývajú z uznesení výborov, sú uvedené v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor navrhuje o nich hlasovať nasledovne: spoločne o pozmeňujúcich návrhoch v bodoch 1 a 3 až 14 spoločne s odporúčaním schváliť a osobitne o pozmeňujúcom návrhu č. 2 s odporúčaním neschváliť.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade aj zákon ako celok schváliť v znení pripomienok uvedených v spoločnej správe výborov.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru z 22. januára 2015 pod číslom 159.
Vážený pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
9. 12. 2014 9:06:28 - 9:08:06 44. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1290 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jánoš, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
4.
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som z poverenia navrhnutého gestorského výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny v súlade s § 73 podal v prvom čítaní spravodajskú informáciu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verenej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2014 Z. z. a ktorý je pod tlačou 1290.
Konštatujem, že návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor v lehote do 30 dní, respektíve 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Pani podpredsedníčka, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
14. 10. 2014 16:43:08 - 16:47:52 39. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1114 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jánoš, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
92.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán minister, pani spravodajkyňa, milé dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som vás oboznámil s pozmeňujúcim návrhom vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktoré máme pod tlačou 1089.
Najprv v úvode prejdem k meritu veci a v závere krátke zdôvodnenie svojho pozmeňujúceho návrhu k vládnemu návrhu zákona.
1. K čl. I bodu 44 – V nadpise § 65d a v § 65d ods. 3 písm. a) sa slová "od 1. decembra 2014" nahrádzajú slovami "od 1. januára 2015", v § 65d ods. 3, 4 a 6 sa slová "pred 1. decembrom 2014" nahrádzajú slovami "pred 1. januárom 2015" a v § 65d ods. 1, 2, 3 písm. b) a 4 sa slová "do 30. novembra 2014" nahrádzajú slovami "do 31. decembra 2014".
Úprava prechodného ustanovenia v nadväznosti na účinnosť návrhu zákona.
2. K čl. II bodu 9 – V nadpise § 142d sa slová "od 1. decembra 2014" nahrádzajú slovami "od 1. januára 2015", v § 142d sa slová "pred 1. decembrom 2014" nahrádzajú slovami "pred 1. januárom 2015" a slová "po 1. decembri 2014" sa nahrádzajú slovami "po 1. januári 2015".
3. K čl. III bodu 4 – V nadpise § 43ab sa slová "od 1. decembra 2014" nahrádzajú slovami "od 1. januára 2015", v § 43ab sa slová "pred 1. decembrom 2014" nahrádzajú slovami "pred 1. januárom 2015" a slová "po 1. decembri 2014" sa nahrádzajú slovami "po 1. januári 2015".
4. K čl. IV bodu 5 – V nadpise § 47f sa slová "od 1. decembra 2014" nahrádzajú slovami "od 1. januára 2015", v § 47f sa slová "§ 18a" nahrádzajú slovami "§ 18b", slová "pred 1. decembrom 2014" sa nahrádzajú slovami "pred 1. januárom 2015" a slová "do 1. decembra 2014" sa nahrádzajú slovami "od 1. januára 2015".
5. K čl. V bodu 4 -– Vo 4. bode sa slová "§ 104b" nahrádzajú slovami "§ 104c", slová "§ 104c" sa nahrádzajú slovami "§ 104d", v nadpise § 104c" sa slová "do 1. decembra 2014" nahrádzajú slovami "od 1. januára 2015" a v texte sa slová "pred 1. decembrom 2014" nahrádzajú slovami "pred 1. januárom 2015" a slová "do 30. novembra 2014" sa nahrádzajú slovami "do 31. decembra 2014".
Legislatívno-technická úprava z dôvodu, že znenie zákona už po novele č. 198/2014 Z. z. obsahuje § 104c. Zároveň sa upravujú dátumy vzhľadom na účinnosť návrhu tohto zákona.
6. V čl. VII sa slová "1. decembra 2014" nahrádzajú slovami "1. januára 2015".
Teraz už spomenuté krátke stručné zdôvodnenie. Ako ste si všimli z citácie mojej, zmena dátumu nadobudnutia účinnosti sa navrhuje z dôvodu stanovenia dostatočne dlhej legisvakančnej lehoty na oboznámenie sa a prípravu s novými právami a povinnosťami v rámci posudzovania vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie.
V závere by som chcel požiadať vyňať na osobitné hlasovanie body 73 a 84 spoločnej správy.
Vážená pani podpredsedníčka, skončil som, ďakujem veľmi pekne.
25. 9. 2014 10:31:12 - 10:32:04 38. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1104 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jánoš, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ja som to celkom dobre nepochopil, ja som myslel, že v rámci usporenia nákladov a výdavkov štátu, v rámci jednotlivých volieb, ako ste spomenuli, skôr budete pristupovať k tomu racionálne v rámci takéhoto návrhu, a nie naopak. Ja si myslím, že skôr by občania privítali, aby všetky voľby boli jednokolové a nie, ešte pridávate, aby boli dvojkolové ďalšie voľby a zbytočne sa navyšovali náklady štátneho rozpočtu na dvojkolové a ja neviem ešte aké kolové voľby. Treba to ujednotiť, treba spraviť jednokolové voľby, či už voľby prezidenta alebo akékoľvek iné druhy voľby. Za toto by som bol, ale za tento návrh zákona nemôžem zahlasovať. Ďakujem pekne.
10. 6. 2014 16:35:18 - 16:37:16 35. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 894 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jánoš, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
72.
Ďakujem veľmi pekne za slovo aj za reakcie od pánov kolegov. Pani poslankyňa Žitňanská, myslím si, že vcelku dobre ste to odprezentovali, pretože my rozširujeme, neviem len, či sme sa pochopili, rozširujeme o možnosť vstúpiť do tohto procesu riešenia otázky sídla pani ombudsmanky aj regionálnu samosprávu v tom zmysle, že myslíme si, že regionálna samospráva taktiež disponuje nehnuteľnosťami a miestami, ktoré by boli adekvátne k výkonu tejto funkcie, nič v zlom na tom netreba vidieť. A ak si pozriete aj program ESO, ktorý beží, tak, samozrejme, aj tam sa vyskytujú ďalšie možnosti, ktorými by sme mohli riešiť.
Chcel by som upozorniť ale, samozrejme, na jednu vec, že neustále tu strašiť, že bude presunutá, tento výkon funkcie a úrad kancelárie bude presunutý do Košíc alebo niekde inde. Ja nikde nevidím ten predpis a to nariadenie, že tento, táto kancelária musí byť iba v Bratislave. Ja nehovorím o tom, že by nemala byť v Bratislave, ale prečo tým dehonestujeme povedzme Košice, prečo tým, prečo neriešime povedzme stred Slovenska, hej. Veď koniec koncov ide o to, aby ten úrad bol čo najbližšie k občanovi. Takže nevyjadroval som sa kde, ale, samozrejme, tá kvalita nám leží na srdci, aby táto otázka bola čo najskôr vyriešená.
Čo sa týka pána Mičovského, myslím si, že touto svojou odpoveďou som vyčerpal vlastne aj jeho pripomienku. Nechceme hroziť, chceme, aby tento úrad vykonával svoju činnosť v adekvátnych priestoroch, a myslím si, že aj v krátkom čase tomu tak bude.
Čo sa týka pána Beblavého, myslím si, že máte neopodstatnené obavy a nejaké otázky ohľadom môjho vozového parku, môžte byť absolútne kľudný. Je všetko v naprostom poriadku, pán Beblavý.
Ďakujem pekne.
10. 6. 2014 16:23:04 - 16:29:23 35. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 894 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jánoš, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
62.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, pani ombudsmanka, pani spravodajkyňa, dámy kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som sa v závere, nie v závere, pretože záverečné slovo, predpokladám, že bude mať pani verejná ochrankyňa ľudských práv, ale dovoľte mi, aby som sa aj ja v krátkosti vyjadril k niektorým veciam, ktoré som si tu vypočul a možno ich zhrnul len úplne v stručnosti.
V prvom rade mi dovoľte, dámy a páni, vysloviť absolútny nesúhlas s tým, že Slovenská republika nejakým spôsobom porušuje ľudské práva, nedajbože, že ich nedodržuje, tak ako v niektorých ustanoveniach správy som mal možnosť si prečítať. Prečo to tvrdím a prečo to konštatujem? Pretože ak si prečítate podrobne správu pani ombudsmanky, tak nie všetky tvrdenia, ktoré sú tam uvedené, sa dajú považovať za relevantné a ich získanie a postup, akým boli získavané, sa mi tiež zdá v niektorých prípadoch prinajmenšom, prinajmenšom čudný.
Nechcem sa teraz konkrétne vyjadrovať ku niektorým problematickým oblastiam, ktoré sú spomenuté v tejto správe, najmä čo sa týka kolízie práv a podobných záležitostí. Myslím si, že na túto tému bolo možné argumentovať aj v našom ľudskoprávnom výbore, kde pani ombudsmanka mala dostatočný priestor na to, aby sa k tomuto vyjadrila. Nakoniec sa k tejto téme vyjadrovali mnohí odborníci. Ale chcel by som upozorniť, že to, čo uvádza správa pani ombudsmanky, ešte neznamená, že je relevantné a že je stopercentne pravdivé. Za týmto tvrdením si absolútne stojím a možno bude priestor na debatu, aby sme si s pani ochrankyňou ľudských práv mohli niektoré veci možno vydebatovať a možno na niektoré veci aj poukázať.
Čo by som ale chcel spomenúť, je skutočnosť, že ak pani ombudsmanka pri svojej praxi, čo konštatuje aj za predchádzajúce obdobie kalendárneho roku 2013, zistila porušenie v niektorých oblastiach, má predsa priestor, máte priestor, pani ombudsmanka, na to, obrátiť sa na príslušné orgány, ktoré v tomto prípade môžu konať takpovediac okamžite. Chcem upozorniť na to, že Národná rada tak konať nemôže, toto je skôr priestor na to, nejakým spôsobom sa prejaviť, možno sa ukázať v bulváre, možno niekde v televízii, ale práve tie orgány, ktoré môžu konať, tie tu nesedia, ale tie treba okamžite informovať o skutočnostiach, ktoré ste počas svojej praxe, samozrejme, zistili a na to priestor máte a v tomto vám nikto absolútne nebráni, nieto ešte Slovenská republika.
Dámy a páni, dovoľte mi, aby som predniesol nové znenie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k správe o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2013, ktorý máme pod tlačou 894.
Národná rada Slovenskej republiky
A. berie na vedomie správu o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2013,
B. žiada vládu Slovenskej republiky
a) aby riešila otázku sídla Kancelárie verejného ochrancu práv v rámci možnosti v objektoch vo vlastníctve Slovenskej republiky alebo regionálnej samosprávy,
b) aby sa v procese zostavovania rozpočtu verejnej správy a určovania limitu výdavkov Kancelárie verejného ochrancu práv pre nasledujúce rozpočtové obdobie riadila v rámci možnosti štátneho rozpočtu rezolúciou č. 1959/2013 Parlamentného zhromaždenia Rady Európy o posilnení ombudsmanských inštitúcií v Európe.
Odovzdávam, pani spravodajkyňa, nech sa páči, a žiadam, aby sa o tomto novom uznesení aj samostatne hlasovalo pri záverečnom hlasovaní.
Dámy a páni, dovoľte mi krátke odôvodnenie predloženého návrhu nového uznesenia: V tom bode A, v tom prvom bode veľké A, teda, samozrejme, súhlasíme, čiže nie je sa k čomu vyjadrovať, čiže nemeníme, nemení môj návrh absolútne nič v tom, že berieme na vedomie správu ombudsmanky za predchádzajúce obdobie. A v tom bode B v jednotlivých odsekoch, kde rozširujeme okruh možností riešenia otázky sídla kancelárie ombudsmana aj v rámci regionálnej samosprávy, samozrejme, že bolo to tu viackrát spomenuté pánmi kolegami aj kolegyňami, že treba urýchlene riešiť otázku sídla ombudsmanky, samozrejme, my tiež s týmto súhlasíme a koniec koncov aj na výbore sme sa priklonili k tomuto názoru, a preto rozširujeme vlastne v tomto novom návrhu o možnosť, toto uznesenie o možnosť zaoberať sa možno aj budovami a miestami, ktoré obhospodaruje regionálna samospráva, pretože aj tam sú možnosti možno niekedy aj ďaleko lepšie a primeranejšie, ako má povedzme štát.
Takže určite nás táto, pani ombudsmanka, určite nás táto problematika tiež zaujíma a tiež nás trápi a sami by sme teda boli čo najradšej, aby táto problematika bola v čo najkratšom čase vyriešená. A čo sa týka zohľadniť možnosti štátneho rozpočtu, tak samozrejme, že ten limit musí podliehať ako všetky štátne organizácie, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu, aj Kancelária ochrancu verejných práv musí byť podriadená vlastne tomu limitu. Takže iba táto maličká zmena, ktorá v tom pôvodnom znení nebola.
Dámy a páni, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, skončil som.
10. 6. 2014 12:04:01 - 12:05:33 35. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jánoš, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
41.
Ďakujem pekne za slovo. Ja len stručne. Pán poslanec Hlina, ja som bol na tom výbore a prijalo sa uznesenie tak, ako sa prijalo. Poviem vám pravdu, že keby sme boli nekorektní, tak jednoducho sa zodvihneme a odídeme, ale nechceli sme robiť obštrukcie. My jednoducho s pani ombudsmankou spolupracovať chceme. Myslím si, myslíme si a sme presvedčení, že má dostatočný priestor jednak v Národnej rade, ale, samozrejme, aj na našom ľudskoprávnom výbore. O tom svedčí aj to, tá skutočnosť, že bol normálnym spôsobom, bolo prijaté uznesenie, návrh zmeny uznesenia, čo je úplne, úplne prirodzené. A neviem, prečo tu vnášate takú, povedal by som, v určitých okamihoch, pán poslanec, až takú nenávisť. Však ako skúste možno zmierniť tú rétoriku, lebo neni to dôstojné v tej Národnej rade. Som vás počúval od a až po z a neviem, prečo toľko nevraživosti. My máme záujem riešiť, aj čo sa týka, aj čo sa týka umiestnenia úradu ombudsmanky. Ja neviem, prečo napádate Košice, a čo, veď nie všetky úrady sú v Bratislave. To je niekde napísané, že všetky úrady v rámci štátnej správy musia byť len v hlavnom meste? Ako sa priblíži povedzme aj úrad ombudsmana k občanovi bližšie? Myslíte, že tým, keď bude v Bratislave, je automaticky bližšie k občanovi? S týmto ja súhlasiť nemôžem. Ale tým nevylučujem, že nebude v Bratislave. Samozrejme, aj my sa snažíme o to, aby tie podmienky, podmienky boli adekvátne k výkonu tejto funkcie a, samozrejme, vystúpim potom aj v rozprave v rámci ústneho prihlásenia.
Ďakujem pekne.
28. 5. 2014 18:15:21 - 18:27:17 35. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 794 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jánoš, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
116.
Ďakujem veľmi pekne. No, bolo veľa hovorené, ale nie veľa povedané. Začnem od konca, pretože aj najväčší rečník v tejto problematike, ktorý tu nie je, pán poslanec Zsolt Simon, nie je tu? Škoda, ale nevadí, budem reagovať vo všeobecnosti.
Pán poslanec Osuský trošku nadnesene takým rozprávkovým štýlom, keď mačka pohryzie myš. Už ste to obrátili možno aj vzhľadom na to, že je štvrť na sedem, na "legraci", ako hovoria bratia Česi, ale ono to legrace nie je, keď pes niekoho poraní, vážne poraní, alebo keď niekoho usmrtí, ako sa to stalo v horizonte štyroch rokov, troch rokov, ktoré som predniesol v úvodnej reči pri predkladaní novely zákona.
Mám niektoré body, ktoré sa tu často opakovali a na ktoré by som teda, vážená pani podpredsedníčka, aj samozrejme reagoval. Čo sa týka nebezpečného psa, dámy a páni, my nezavádzame nebezpečného psa, len pre poriadok. Nebezpečný pes je tu zavedený od roku 2002 v súčasnom znení zákona 282/2002 Z. z., tento pojem tu je zavedený. Ako funguje? Čiže my vzhľadom na skutočnosti, ktoré sa v ostatnom čase udiali, nemilé skutočnosti, sme reagovali na tento zákon a definíciu nebezpečného psa sme určitým spôsobom spresnili a vyšpecifikovali, ale ešte raz opakujem, nebezpečný pes, definícia nebezpečného psa tu je od roku 2002. Prečítajte si súčasné znenie zákona, tí, ktorí ste tak vehementne a odborne vyzbrojení vystupovali k tomuto zákonu.
Čo sa týka vstupu do obydlí, áno, samozrejme treba to tak nadniesť, že vtrhne mi kontrolór, alebo traja kontrolóri do bytu, poprípade vyvalia dvere vstupné aj so zárubňou a pozrú sa na moju čivavu, či je správne nakŕmená a či je správne očesaná a či je o ňu postarané. Ono to takto nie je a súčasná legislatíva, aj pán poslanec Poliačik hovorí o pojme veterinárna kontrola. Zamýšľali ste sa nad týmto pojmom veterinárna kontrola? Možno tí, ktorí ste tu pôdohospodári, viete, o čom hovorím. Zákon, ktorý špecifikuje veterinárnu kontrolu, jednoducho už v súčasnej dobe hovorí o tom, že musíte pustiť veterinára na kontrolu niektorých zvierat, ktoré, a čo poviete veterinárovi? Nie nepustím? Porušuješ ústavu? Alebo čo? Čo robíš? Naopak, poviem na druhej strane, čiže súčasný stav, áno, umožňuje.
Poďme inde, držitelia zbraní, ste tu mnohí poľovníci. Je predpoklad, že ako poľovníci ste držitelia zbrojného preukazu. Ako držitelia zbrojného preukazu je predpoklad, že vlastníte zbrane. Čo hovorí zákon o zbraniach a strelive? Jednoducho musíte strpieť, ak vlastníte zbraň, musíte strpieť vstup do svojho obydlia pri prípadnej kontrole uskladnenia a uloženia vašich zbraní a streliva, či je alebo nie je v súlade so súčasnou legislatívou, ktorá hovorí o zbraniach a strelive. Taký je súčasný stav. Pýtam sa, porušuje sa týmto ústava? No zrejme áno, no ale keď sa porušuje, tak potom jednoducho, na čo držíš zbraň? Nesúhlasíš s tým. Ja som presvedčený, že sa neporušuje, pretože držať zbraň a určité typy zbraní je určité riziko a samozrejme orgány, ktoré takéto veci kontrolujú, musia mať zabezpečený vstup.
To isté musí platiť aj pri určitých druhoch psov. My sme nešli cez druhy, ale keď sa bavíme o nebezpečnom psovi, tak nehnevajte sa, pán poslanec Poliačik, ináč súhlasím s vaším vystúpením, pretože naviažem na niektoré veci a, ale možno boli nepochopené. Ak sa niekto rozhodne v dvojizbovom byte niekde na treťom poschodí chovať dvoch Pitbullov a myslí si, že je to vhodné prostredie a venčiť ich cez panelák takým spôsobom, že brechajú a malé deti sa boja v okruhu 5 km, či niekoho uhryzne alebo neuhryzne, mamička s kočiarom, ktorá ide a modlí sa, len aby nestretla tohto šialeného alebo pološialeného suseda, bez náhubku, bez vôdzky, áno, taký je súčasný stav. Aj taký je súčasný stav.
Máte malé deti, mnohí máme. Viete, aký je súčasný stav? Choďte na detské ihrisko, čo sa tam deje na niektorých detských ihriskách. Pitbully sa tam premávajú, veď ja som tento pojem už použil a bol som zaň kritizovaný pred dvomi rokmi, alebo pred rokom, keď bol podobný zákon tu predložený. Pitbully sa, a mnohé iné rasy, ja sa nechcem dotknúť žiadnej rasy, ani odrody psa, ale jednoducho už pri pohľade na toho psa máte rešpekt, máte rešpekt, obávate sa. A čo malé deti? Čo mamy s kočiarmi, ktoré prirodzene idú, idú so svojimi deťmi na detské ihriská, alebo do parkov. Choďte sa pozrieť do parkov, čo je v parku. Je to dobrý stav? Je súčasný stav dobrý? Ja sa pýtam. No asi nie a o tom hovorí aj ten horizont troch-štyroch rokov, kedy došlo, žiaľ, aj k usmrteniu nevinných ľudí. Ten malý šesťročný chlapec len o vlások unikol smrti, len o vlások. Koho to bola chyba? Toho chlapca? Asi ťažko. Majiteľa psa, koho riešil, kto riešil majiteľa psa? A teraz nadviažem na ten najviac glorifikovaný Trestný zákon, ktorý tu bol spomínaný, ktorý nás vytrhne zo súčasného stavu a zachráni všetkých potenciálnych, potenciálne obete do budúcna.
Dámy a páni, ste legislatívci, ste zákonodarci a keď si prečítate súčasný Trestný zákon, konkrétne § 158 Trestného zákona, ten predsa jasne hovorí o tzv. všeobecnom ohrození z nedbanlivosti. Čiže súčasný Trestný zákon, konkrétne § 158 rieši túto situáciu, ak sa nepostaráte o psa a váš pes je agresívny, zaútočí na niekoho a zraní ho, alebo, nedajbože, usmrtí. Na vás sa vzťahuje automaticky sto päťdesiat osmička, § 158 súčasného Trestného zákona. Ako sa využíva, o tom môžeme diskutovať, možno s orgánmi činnými v trestnom konaní, možno so súdmi, a tak ďalej a tak ďalej. Bol niekto odsúdený za tie činy, ktoré sa stali v horizonte troch-štyroch rokov po útokoch psov? Nebol. Je to na diskusiu. Tú nechcem tu otvárať. Súčasný návrh, ktorý ide z dielne, dámy a páni, ministerstva spravodlivosti, som ja predkladal v roku 2012. Nakoniec som ho stiahol. Nebola vôľa? Bola vôľa? Neviem. Ja som ho navrhoval. Vtedy argumenty boli. Budú aj teraz? Vyrieši to? Ja by som bol rád, keby to vyriešil, ale toto hovorí o niečom inom.
Nebezpečné psy a novela zákona 282, dámy a páni, rieši niečo iné. Môžeme diskutovať o tom, či je na mieste ísť cestou, až keď sa skutok stal, alebo ísť preventívne. Ja si myslím, aj to, čo povedala kolegyňa Košútová ako spolupredkladateľka, že je dobré, že bude sprísnený Trestný zákon, ale toto nie je o Trestnom zákone, toto je o určitých povinnostiach držiteľa, majiteľa psa, toto je o určitých povinnostiach. Jednoducho nie je možné, aby majiteľ určitých plemien, pán poslanec Poliačik, mal zabezpečený priestor tak, že tam má zhrdzavené pletivo, ktoré je roztrhané, (reakcia z pléna) dobre, dobre, dobre, súhlasím, ktoré je roztrhané, ktoré preskočí aj čivava, nieto ešte Pittbull, alebo nemecký ovčiak, ktorých tam má troch, ktorých tam má troch a jemu to nevadí. No nebude investovať 200 euro, aby si obnovil oplotenie, lebo ho nič k tomu neprinúti, nie je dôvod na takéto niečo. Práve tento zákon hovorí, že áno, kamarát, chceš chovať takéhoto psa? No dobre, budeš sa musieť postarať o tento priestor, v ktorom budeš takéhoto psa chovať. Nebudú sa báť ľudia chodiť do parkov, na detské ihriská, ale ty sa budeš musieť obávať, keď takéhoto psa chceš chovať. O tomto je ten zákon. Na hlavu môžeme postaviť čokoľvek, dámy a páni, čokoľvek a myslím si, že dobrú myšlienku, ktorá tu bola a myslím si, že bola už aj z dielne ministerstva pôdohospodárstva, aj keď tento zákon nereflektuje na to, niektoré pasáže sú samozrejme totožné, ale ideme do úplne inej roviny. Ideme do úplne inej roviny a spochybňovať niektoré veci kolegami sa mi zdalo komické a preto som nechcel ani reagovať z miesta faktickou poznámkou, pretože jednoducho určitý priestor časový na argumentáciu musí byť.
Spomenul by som ešte možno ten spomínaný a často opakovaný vymedzený priestor. Ani súčasný stav nehovorí o tom, že obec musí alebo nemusí vymedziť priestor, ale môže. Boli tu napadnuté odpadkové koše, ktoré obce nebudú musieť v súčasnom navrhovanom znení poskytovať. Myslím si, že to nie je hlavný problém a zosmiešňovať to tu zo strany pána Simona tým spôsobom, že teda v sáčku si to ponesiem, exkrementy nejakých päť kilometrov. No tak si ponesieš, pokiaľ to nehodíš do kontajnera, veď kontajnery sú bežne v mestách, v obciach. Tak využijem kontajnery, ktoré sú na verejných priestranstvách. To zákon nezakazuje, použiť takýto priestor. Ale čo je dôležité, odstrániť tieto exkrementy, pardon, za výraz. To je dôležité.
Takže na záver, dámy a páni, som presvedčený o tom, že Trestný zákon treba zmeniť, ale nebude to stačiť. Pretože súčasný Trestný zákon postihuje takéto ublíženie na zdraví z nedbanlivosti. To, že sprísnime sadzbu, ako to bude navrhnuté, nevidel som ešte presný návrh a bude koniec koncov v rámci diskusie v prvom a druhom čítaní, tiež bude určitým spôsobom sprísňovať, si uvedomovať vlastne to, že držím nejakého psa a môžem byť sankcionovaný, aj keď na druhej strane tiež treba možno zvažovať výšku trestu, pretože aj starí ľudia majú dnes na dedinách psov a neviem si celkom dobre predstaviť, že stará pani, ktorá má osemdesiat rokov a má tam toho vlčiaka a jednoduchšie je pre ňu zabezpečiť si podľa našej novely zákona oplotenie, riadny priestor pre takéhoto psa, ako ísť sedieť na osem rokov, to si myslím, že tiež prijateľné nie je.
Takže dámy a páni, som rád, že som mohol reagovať na niektoré vaše podnety, ja som presvedčený ako spolupredkladateľ aj so svojimi ďalšími dvomi kolegami, že novela zákona 282 je jednoducho potrebná. Vyžiadali si to okolnosti, ktoré sa v ostatnom čase v horizonte troch, štyroch rokov udiali. Spochybňovať to a zosmiešňovať to, je to najjednoduchšie a možno nespraviť nič, je úplne to najľahšie, ale myslím si, že spoločenská situácia aj ľudí, ktorí boli priamo takýmito psami poškodení, si to jednoducho vyžaduje.
Ďakujem pekne za pozornosť.
28. 5. 2014 16:34:17 - 16:39:33 35. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 794 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jánoš, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
34.
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, milé dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som predniesol dôvodovú správu k návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z.
Návrh zákona predkladáme z dôvodu akútnej potreby riešenia nárastu nebezpečných útokov psov, ktoré mali za následok vážne ublíženie na zdraví, alebo dokonca i smrť ľudí. Iba na ilustráciu uvádzam niekoľko príkladov nebezpečných útokov psov na ľudí, ktoré sa udiali v ostatnom období a ktoré mali za následok vážne poškodenie zdravia ľudí a dokonca v niektorých prípadoch, ako som spomenul, bohužiaľ, i smrť.
August 2012. Útok psa na fotografa na brehu jazera Košariská. Výsledkom boli ťažké poranenia dotyčnej osoby.
August 2012. Útok psa na ženu vo Veľkom Krtíši s následkom smrti.
Október 2013. Útok psa na 8-ročného chlapca v Leopoldove s následkami vážnych zranení na tvári a temene hlavy. Podobný prípad sa stal, dámy a páni, v danom čase aj v Malženiciach v okrese Trnava, kde pes dohrýzol iba 6-ročného chlapca s následkami zranení na zdraví chlapca, mal strhnutú kožu na niektorých častiach tela.
Január 2014. Útok psa na dve ženy v obci Rybník v okrese Levice, kde majiteľka psa 95-ročná žena bola psom pohryzená do krku, následkom čoho zomrela a 73-ročná žena, tejto žene pes odhryzol ruku a poranil, odhryzol prst na ruke a druhú ruku vážne poranil.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, z tohto výpočtu útokov psov na ľudí za posledné obdobie je zrejmé, že túto problematiku nie je možné podceňovať. Naopak, treba jej venovať náležitú pozornosť a snažiť sa ju i legislatívne riešiť, aby sa podobné prípady útokov psov na ľudí, ale aj na iné spoločenské alebo hospodárske zvery obmedzovali na minimum. Nechcem tým povedať, že úplne vylúčili, pretože žiadny zákon nedokáže zabrániť úplnému vylúčeniu takýchto útokov.
Cieľom predloženého návrhu zákona je preto najmä riešiť problematiku držania len nebezpečných psov, t. j. psov, ktoré už v minulosti zaútočili na človeka, pri ktorých je oprávnený predpoklad zvýšeného rizika útoku na človeka alebo zviera a rizika vážneho poškodenia zdravia či ohrozenia života človeka a prevenciu takýchto spomenutých útokov. Návrhom zákona sa preto sprísňuje držanie nebezpečných psov, ktoré z dôvodu svojho doterajšieho správania môžu pri útoku na človeka alebo zviera ohroziť vážnym spôsobom jeho zdravie alebo dokonca aj život.
Pre držiteľov nebezpečných psov návrh zákona zavádza sprísnené podmienky chovu, držania a vodenia takéhoto psa. Odborné činnosti súvisiace s plnením týchto podmienok budú zabezpečovať odborníci a organizácie z oblasti kynológie, ktoré výkonom týchto činností poverí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Návrhom zákona sa z dôvodu potreby vynúti dodržiavanie povinností, podľa tohto zákona upravujú skutkové podstaty nových priestupkov spočívajúce v porušení povinností súvisiacich so sprísnením držania chovu a vodenia nebezpečných psov. Tiež sa z dôvodu potreby účinného vynucovania dodržiavania povinností a podmienok uložených týmto zákonom zvyšujú pokuty ukladané za spomenuté priestupky. Do návrhu zákona sa vkladá splnomocňovacie ustanovenie pre ministerstvo na vydanie vyhlášky, ktorou upraví obsah a rozsah kynologického školenia na ovládanie nebezpečného psa a ktorou sa upravia kritériá posúdenia a schválenia priestoru, v ktorom sa držia nebezpečné psy, najmä zabezpečenie tohto priestoru proti prípadnému úniku takéhoto nebezpečného psa.
Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, ani na sociálne vplyvy, ani na vplyv na životné prostredie. Predkladá sa pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a na informatizáciu spoločnosti. Predpokladá sa pozitívny vplyv na rozpočty obcí z dôvodu zvýšenia pokút ukladaných za priestupky a z dôvodu zavedenia nových skutkových podstát priestupkov. V súčasnosti však nie je možné kvantifikovať výšku pokút ukladaných v budúcnosti za priestupky podľa tohto návrhu zákona, keďže nie je možné odhadnúť počet a rozsah porušovania povinností a nie je k dispozícii ani štatistika porušovania povinností a ukladania pokút podľa platného, súčasného platného zákona.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie. Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona na 1. september 2014.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení kolegovia, dovolím si vás požiadať o prerokovanie tohto zákona a o posunutie do druhého čítania.
Veľmi pekne ďakujem za slovo.
15. 5. 2014 17:53:44 - 17:54:12 35. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jánoš, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo. Len by som si chcel overiť jednu informáciu u pani spravodajkyni. Je pravda, že špeciálny prokurátor bol zvolený 92 hlasmi, teda viac hlasmi, ako je ústavná väčšina, pani spravodajkyňa? Pýtam sa preto, že to je dôležitá informácia, získal viac ako len podporu jednej politickej strany. A chcem sa spýtať, kde sú tí, ktorí tu tak vehementne kritizovali jeho kvality a podobné veci. Ďakujem pekne.
3. 4. 2014 18:21:13 - 18:22:55 33. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 958 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jánoš, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
78.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dámy, páni, dovoľte mi, aby som z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uviedol spoločnú správu výborov o prerokovaní zákona z 27. marca 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, ktorý máme pod tlačou č. 958.
Vrátený zákon pridelil predseda Národnej rady rozhodnutím z 3. apríla 2014 č. 959 na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Oba výbory rokovali o zákone v lehote určenom, určenej predsedom Národnej rady. Ako je to uvedené v časti I spoločnej správy, oba výbory odporúčali prijať pripomienku prezidenta a schváliť vrátený zákon ako celok v znení odsúhlasenej pripomienky prezidenta. V časti II spoločnej správy je uvedená zmena navrhnutá prezidentom Slovenskej republiky. Gestorský výbor odporúča túto zmenu schváliť. Gestorský výbor odporúča aj zákon ako celok schváliť v znení prijatej pripomienky prezidenta Slovenskej republiky.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 126 z 3. apríla 2014.
Pán predseda, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
27. 3. 2014 9:48:41 - 9:50:15 33. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 952 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jánoš, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Mihál, som rád, že ste po 24 hodinách od včerajšieho vystúpenia zmenili rétoriku o 180 stupňov. Sám ste pochopili, že návrh tejto novely zákona č. 122/2013 Z. z. je potrebný.
Chcel by som len pripomenúť niektoré skutočnosti, ktoré neodzneli, samozrejme, vo vašom príspevku, a to veľmi dôležitú skutočnosť, že táto novela bola odkonzultovaná a prerokovaná so všetkými zamestnávateľskými zväzmi, čo je veľmi podstatné pri prerokovaní. A zamestnávateľské zväzy vyjadrili súhlas a spokojnosť s touto novelou zákona.
Chcel by som ale možno konkrétne aj reagovať, ak budem mať dostatok priestoru do tých dvoch minút, na niektoré veci, a to konkrétne dve, ktoré neboli spomenuté a ktoré by som rád zdôraznil.
Všetky pokuty, pán poslanec Mihál, boli znížené o jednu tretinu. Chcel by som pripomenúť, že aj registračný poplatok bol definitívne zrušený, čiže na nulu.
Čo sa týka všetkých pokút, ktoré ste navrhovali, že by mali byť fakultatívne, ak som dobre porozumel vo vašom pozmeňujúcom návrhu, tak tu by som chcel pripomenúť, že narážame práve na článok 24 smernice Európskej únie, ktorá hovorí práve o obligatórnosti pokút. Takže toto by som navrhoval si lepšie pozrieť. A tá spoločná správa, pán poslanec, je k dispozícii. Čiže bola v takom čase, v akom bola, ale rokujeme v skrátenom legislatívnom konaní. Ďakujem pekne.
27. 3. 2014 9:04:00 - 9:05:34 33. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 952 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jánoš, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi v súlade s § 79 rokovacieho poriadku predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je pod tlačou tlač 952a, vo výboroch v druhom čítaní.
Uvedený vládny návrh zákona Národná rada svojím uznesením z 26 marca 2014 č. 1094 pridelila na rokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Uvedené výbory vládny návrh zákona prerokovali v určenom termíne ihneď a zhodne ho odporúčali Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská od poslancov tých výborov, ktorým návrh nebol pridelený na prerokovanie.
Pripomienky, ktoré vyplývajú z uznesení výborov, sú uvedené v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor navrhuje hlasovať o pripomienkach nasledovne, spoločne o bodoch 1 až 32 s odporúčaním schváliť ich.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade zákon ako celok schváliť v znení pripomienok uvedených v spoločnej správe výborov, ktorú máte, vážení páni poslanci, pani poslankyne, k dispozícii.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 124.
Vážená pani podpredsedníčka, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
26. 3. 2014 11:25:32 - 11:27:21 33. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 952 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jánoš, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
112.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, dovoľte mi, aby som z poverenia predsedu určeného gestorského výboru podal spravodajskú informáciu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú pod tlačou č. 952.
Návrh zákona bol doručený 24. marca 2014. Nakoľko sme schválili prerokovanie návrhu v skrátenom konaní, lehota podľa § 72 rokovacieho poriadku sa neuplatňuje.
Návrh spĺňa po formálnoprávnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona o rokovacom poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Stupeň zlučiteľnosti návrhu s právom Európskej únie je podľa vyjadrenia navrhovateľa úplný. Návrh podľa doložky vybraných vplyvov nebude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku na tom, že návrh prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 954 z 24. marca 2014 navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor v termíne ihneď.
Pán predseda skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
26. 3. 2014 9:05:25 - 9:06:24 33. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 952 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jánoš, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
6.
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, aby v závere rozpravy neboli pochybnosti o predmete hlasovania, dovoľujem si ako spravodajca predložiť návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie:
"Národná rada Slovenskej republiky súhlasí s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v skrátenom legislatívnom konaní s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 33. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky."
Ďakujem pekne za pozornosť. Skončil som.
26. 3. 2014 9:05:25 - 9:06:03 33. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 952 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jánoš, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
4.
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte, aby som z poverenia predsedu gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny predniesol informáciu o výsledku prerokovania návrhu vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré máme pod tlačou č. 951, vo výbore.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 953 z 24. marca 2014 pridelil uvedený návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny v termíne ihneď. V súlade s týmto rozhodnutím bola zvolaná schôdza výboru, ktorá však nebola uznášaniaschopná, a preto výbor neprijal odporúčanie a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu. Využívajúc svoje právo ako spravodajca, sa hlásim do rozpravy ako prvý.
25. 3. 2014 11:31:04 - 11:31:16 33. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jánoš, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
45.
Ďakujem pekne. Zvolávam ľudsko-právny výbor v miestnosti č. 33 o 12.00 hodine.
Ďakujem pekne.
11. 2. 2014 11:13:04 - 11:13:14 29. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jánoš, Vladimír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
58.
Ďakujem. Členom ľudskoprávneho výboru chcem pripomenúť, že výbor zasadá o štvrť na jednu v miestnosti č. 149. Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->