Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
7. 2. 2012 14:49:07 - 14:54:29 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 352 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
77.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil dva pozmeňujúce návrhy k tomuto zákonu. Jeden je legislatívno-technický, kde budem chcieť zmeniť účinnosť, pretože od účinnosti, ktorá bola navrhovaná v zákone, už uplynul nejaký čas, lebo ten návrh sa stále posúval, takže už nie je aktuálna a druhým pozmeňovacím návrhom by som chcel zjednodušiť prestavbu vodidiel na pohon LPG. Tento pozmeňovací návrh je z dielne ministerstva dopravy, ktorý som si osvojil a ktorý chcem predniesť. Takže začal by som tým prvým.
Pozmeňovací návrh poslanca Milana Laurenčíka k návrhu zákona, na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Článok 2 znie: "Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2012."
Odôvodnenie:
V dôsledku presunutia rokovania o návrhu zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách z júlovej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky je nutné posunúť navrhovanú účinnosť zákona.
Druhý môj pozmeňovací návrh. Pozmeňovací návrh poslancov Národnej rady Milana Laurenčíka, Zuzany Aštaryovej k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 352).
V čl. I sa pred bod 1 vkladajú nové body 1 - 3, ktoré znejú:
1. V § 18 ods. 4 písm. d) znie:
"d) súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu typu vozidla k hromadnej prestavbe podľa § 17 ods. 1 písm. a) až g), i) a j), ak žiadateľom nie je výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla pred prestavbou."
Odôvodnenie:
V rámci hromadnej prestavby jednotlivého vozidla sa pri montáži plynového zariadenia, podobne ako pri prestavbe jednotlivého vozidla, nebude vyžadovať súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu.
2. V § 18 ods. 17 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "protokol o technickej kontrole vozidla nie je potrebný, ak ide o prestavbu podľa § 17 ods. 1 písm. h)".
Odôvodnenie:
V rámci hromadnej prestavby sa nebude vyžadovať protokol o technickej kontrole vozidla, pretože ako podklad pri montáži plynového zariadenia stačí predloženie protokolu o montáži plynového zariadenia [§ 18 ods. 17 písm. f)] vydaný pracoviskom montáže plynového zariadenia.
3. V § 18 ods. 17 písm. d) sa na konci sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
"protokol o emisnej kontrole motorového vozidla nie je potrebný, ak ide o prestavbu podľa § 17 ods. 1 písm. h)".
Pôvodný bod 1 sa označuje ako bod 4.
Odôvodnenie:
V rámci hromadnej prestavby sa nebude vyžadovať protokol o emisnej kontrole vozidla, pretože ako podklad pri montáži plynového zariadenia stačí predloženie protokolu o montáži plynového zariadenia [§ 18 ods. 17 písm. f)] vydaný pracoviskom montáže plynového zariadenia.
V čl. I sa za bod 4 vkladá bod 5, ktorý znie:
"5. V § 23 ods. 5 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "to neplatí pre vozidlá kategórie L 1E vyrobené pred 1. januárom 2000."
Pôvodný bod 2 sa označuje ako bod 6.
Odôvodnenie:
Pri malých motocykloch, ktoré nepodliehajú evidencii a od 1. januára 2013 podľa § 112b ods. 2 podliehajú evidencii, je potrebné požiadať o výmenu technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii, časť II. Pre vozidlo kategórie L 1E sa navrhuje vypustiť povinnosť absolvovať kontrolu originality vozidla z dôvodu, že ide najmä o staršie malé motocykle (Babety a podobne) malej hodnoty a povinným vykonaním kontroly originality pre prevádzkovateľov týchto vozidiel by sa proces povinného zaevidovania vozidiel predražil.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovolil by som si vás požiadať o podporu týchto mojich pozmeňovacích návrhov. Ďakujem. Ešte k hlasovaniu. O každom tom pozmeňovacom návrhu by som žiadal hlasovať osobitne. Ďakujem.
6. 12. 2011 14:53:55 - 14:54:44 26. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
6.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán poslanec Jarjabek, chcel by som zacitovať jednu poučku, lebo ste sa vyjadril o nejakom nezmyselnom referende. Takže referendum je hlasovanie, ktorým voliči celého štátu alebo niektorej jeho časti rozhodnú o prijatí alebo zamietnutí zákona, predpisu, návrhu alebo programu, ktoré boli predložené na posúdenie obyvateľstvu, a nie zákonodarnému orgánu. Je to jedna z mála zachovaných metód priamej demokracie. Toľko poučka. Ak je to pre vás ako zákonodarcu nezmysel, tak potom asi niet čo dodať. Len vám chcem pripomenúť, že referendum, ktoré ste označili za nezmyselné, požadovalo u nás viac ako 350 tisíc občanov, občanov Slovenskej republiky. Pre týchto ľudí to určite nebol nezmysel.
Ďakujem.
6. 12. 2011 10:17:08 - 10:17:49 26. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
20.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán poslanec Počiatek, zaujal ste ma vetou, že táto vláda šetrí tam, kde sa to nedá, a nešetrí tam, kde by sa malo. No musím vám povedať, že vaša vláda, vy ste nešetrili ani kde sa malo, ani kde sa nedalo, vy ste nešetrili vôbec, o čom svedčí aj deficit tých verejných financií za vašej vlády. Tejto vláde sa podarilo deficit radikálne znížiť a aj v budúcom roku ten deficit je navrhnutý nižšie ako v tomto roku a nič nebude brániť ani ďalšej vláde, aby šetrenie a deficit znižovala naďalej.
Ďakujem.
30. 11. 2011 9:57:05 - 9:57:16 26. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 558 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie  
30.
Ďakujem za slovo. A už je tu.
29. 11. 2011 15:11:57 - 15:12:53 26. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 566 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani poslankyňa Tomanová, uvádzali ste tu, aké hrozby hrozia zrušením pracovnej zdravotnej služby pre prvú a druhú kategóriu zamestnancov. Ja tam vidím však aj určité výhody, V prvej a druhej kategórii sú dnes zaradené približne 2 mil. zamestnancov, sú to zamestnanci v administratíve, v školstve, verejnej a štátnej správe, a zrušením pracovnej zdravotnej služby pre takýchto zamestnávateľov tak nielen dôjde k úsporám v súkromných firmách, ale znížia sa tak aj náklady úradov a inštitúcií napojených na štátny rozpočet. Napr. Slovenskú poštu údajne pracovná zdravotná služba stojí približne 2 mil. eur ročne.
Pripomínam, že na pracoviskách s prácami v prvej a v druhej kategórii zostáva povinnosť vykonávať lekárske prehliadky u všeobecných lekárov, takže žiadne ohrozenie zdravia a života tu nevidím a nehrozí. Ďakujem.
21. 10. 2011 11:16:02 - 11:16:16 24. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 473 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
65.
S odporúčaním gestorského výboru schváliť.
21. 10. 2011 11:16:02 - 11:16:16 24. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 473 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
63.
Pán predseda, sme v treťom čítaní. Prosím, otvorte rozpravu.
21. 10. 2011 11:16:02 - 11:16:16 24. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 473 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
61.
Pán predsedajúci, odhlasovali sme všetky body zo spoločnej správy aj pozmeňovacie návrhy z rozpravy. Mám oprávnenie gestorského výboru požiadať vás, aby sme hlasovali o tom, že prerokujeme tento návrh zákona v treťom čítaní ihneď.
21. 10. 2011 11:16:02 - 11:16:16 24. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 473 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
58.
Ďalší pozmeňujúci návrh z rozpravy predniesla pani poslankyňa Vitteková. Budeme hlasovať o tomto pozmeňovacom návrhu.
21. 10. 2011 11:16:02 - 11:16:15 24. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 473 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
56.
Ďalší pozmeňujúci návrh predložil pán poslanec Kaník. Má dva body. Chcem sa spýtať, či môžeme hlasovať spoločne. Takže budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kaníka o obidvoch bodoch spoločne.
21. 10. 2011 11:16:02 - 11:16:15 24. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 473 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
54.
Keďže sme odhlasovali všetky pozmeňujúce návrhy zo spoločnej správy, budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy. Teraz hlasujeme o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Beblavého.
21. 10. 2011 11:16:02 - 11:16:15 24. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 473 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR -  
52.
Ďakujem za slovo, pán predseda. V rozprave vystúpili traja poslanci. Pán poslanec Beblavý, pán poslanec Kaník a pani poslankyňa Vitteková, ktorí podali pozmeňujúce návrhy. Najskôr však budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy o všetkých spoločne, bodoch 1 až 26 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
20. 10. 2011 16:15:06 - 16:18:59 24. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 457 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
82.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 457.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 589 z 8. septembra 2011 pridelila vládny návrh zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
V čl. II spoločnej správy poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť neprijal platné uznesenie, pretože navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku. Za návrh hlasovali 5 poslanci, proti nikto, hlasovania sa zdržali 5 poslanci. Ostatné výbory, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s 26 pripomienkami, uvedenými v spoločnej správe v bode III., ktorú máte pred sebou. Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať spoločne a tieto schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyjadrených v ich uzneseniach, uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov, vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a s § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 111 na svojej 26. schôdzi.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu k tomuto návrhu zákona.
9. 9. 2011 10:13:21 - 10:14:25 22. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 488 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
30.
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec Ondruš, len krátko zareagujem, pretože veľa z toho, čo som chcel povedať, povedal pán kolega Matovič, ale váš príhovor bol plný rozporov. V jednom grafe ste ukazoval, že síce iba minimálne o 1 % sa zvýšia čisté mzdy a v závere ste zhodnotil, že to bude mať radikálne zníženie čistých miezd všetkých zamestnancov, takže si odporujete vo svojej reči. A aj to navyšovanie tých odvodov, tie percentá, ktoré tam uvádzate, ste zabudol povedať, že to sa platí aj teraz, aj teraz sa také odvody platia, ale časť z nich platí zamestnávateľ a časť zamestnanec, časť sa teda strhuje zamestnancovi, zamestnávateľ to nakoniec celé odvádza. Takže tam žiadne takéto strašenie neobstojí, pretože tie odvody sa platia aj teraz a budú sa platiť aj potom. Je to v podstate len iný výpočet a celá tá vaša reč bola plná takýchto rozporov.
Ďakujem.
8. 9. 2011 14:30:44 - 14:31:08 22. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem veľmi pekne, pán minister, za vašu odpoveď. A mal by som ešte jednu doplňujúcu otázku, že či by ste nám nevedeli ešte zhrnúť, prečo tak teda nastojíte, niektoré dôvody ste povedal, že prečo to tak je, ale prečo nástojíte na zavedení tej superhrubej mzdy, a čo sa tým vlastne sleduje, čo ministerstvo sleduje týmto zavedením superhrubej mzdy. Ďakujem.
8. 9. 2011 11:59:21 - 11:59:45 22. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
116.
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Ďalej aby týmto hlasovaním za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a určila lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona v druhom čítaní výborom do 30 dní a gestorskému výboru do 32 dní od prerokovania tohto návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
8. 9. 2011 11:59:20 - 11:59:44 22. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
114.
Ďakujem za slovo, pán predseda. V rozprave k predmetnému vládnemu návrhu zákona vystúpil jeden poslanec, nepodal však žiaden návrh. Takže, pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.
7. 9. 2011 18:56:11 - 18:58:49 22. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 457 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie 22. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 19. augusta 2011 č. 470 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona prerokovali v druhom čítaní určené výbory v lehote do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
11. 7. 2011 11:10:15 - 11:10:50 20. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 340 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo, pán predseda. Pani poslankyňa Blahová, ďakujem ti za konštruktívny príspevok. Vôbec si neber k srdcu tie výčitky, ktoré tu počúvaš od opozičných kolegov, sú to iba osobné útoky, takisto ako aj všetky ich vystúpenia.
Ďakujem ti aj za to, že si predniesla tvoj pozmeňujúci návrh, ktorým dopĺňaš túto normu, ktorá je určite zložitá, ktorá sa pripravovala, kde na niektoré veci sa pozabudlo. Takže ďakujem ešte raz.
30. 6. 2011 9:49:48 - 9:50:51 20. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 345 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
24.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja by som chcel len to kolegove odôvodnenie trošku doplniť a objasniť. V podstate sa tu jedná o nejakú amnestiu pre tých,  ktorí nestihli splniť si zákonnú povinnosť, ktorá platila do septembra 2009. A existuje ešte množstvo vozidiel, ktoré sú v evidencii, ale iba papierovo, fyzicky tie autá neexistujú. A podľa súčasného platného zákona policajný orgán nemá možnosť tieto autá vyradiť, pretože dotyční, ktorí ich vlastnia, už nemôžu predložiť potvrdenie od spracovateľa druhotných surovín, pretože nemajú tam čo priniesť. Takže je to len predĺženie vlastne o rok tohto ustanovenia, ktoré platilo, aby sa "vyčistila" evidencia starých motorových vozidiel.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->