Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
29. 2. 2012 11:01:16 - 11:02:09 29. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 616 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stanko, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
25.
V znení schválenej pripomienky.
29. 2. 2012 10:59:15 - 11:00:59 29. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 616 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stanko, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
23.
V časti IV. spoločnej správy. To je to, čo sme čítali v spoločnej správe. To je legislatívno-technická viac-menej.
29. 2. 2012 10:54:24 - 10:55:19 29. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 621 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stanko, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
21.
No nie, pán predseda, nechajte, prosím, hlasovať o pripomienke pána prezidenta. Odporúčam schváliť pripomienku pána prezidenta uvedenú v časti IV.
29. 2. 2012 10:46:21 - 10:48:05 29. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 621 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stanko, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
7.
Dámy a páni, výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor pri rokovaní o zákone o vojenských obvodoch podáva Národnej rade túto správu. Predseda Národnej rady pridelil vrátený zákon ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov neoznámili gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Prezident republiky vo svojom rozhodnutí zo 17. februára 2012 uviedol dôvody na vrátenie zákona a navrhol, aby Národná rada po opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok. Ak Národná rada Slovenskej republiky zákon opätovne schváli, navrhol túto zmenu:
V čl. I siedmy bod znie:
„7. V § 6 ods. 4 sa slová „obrany štátu“ nahrádzajú slovami „obrany a bezpečnosti štátu“.
Ústavnoprávny výbor neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Výbor pre obranu a bezpečnosť nebol uznášaniaschopný. Pripomienka prezidenta Slovenskej republiky uvedená v III. časti jeho rozhodnutia zo 17. februára 2012 V čl. I siedmy bod znie: „7. V § 6 ods. 4 sa slová „obrany štátu“ nahrádzajú slovami „obrany a bezpečnosti štátu“. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť zákon s pripomienkou. Správa bola schválená uznesením výboru pre obranu a bezpečnosť.
31. 1. 2012 17:31:14 - 17:31:15 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 557 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stanko, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
182.
Schváliť.
31. 1. 2012 17:31:12 - 17:31:13 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 557 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stanko, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
180.
Teraz, prosím, dajte hlasovať, pán predseda, o tom, že návrh prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
31. 1. 2012 17:15:52 - 17:15:52 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 559 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stanko, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
178.
Teraz, prosím, dajte pán predseda, hlasovať o bodoch 1 až 12 zo spoločnej správy s doporučením gestorského výboru schváliť.
31. 1. 2012 17:15:52 - 17:15:52 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 559 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stanko, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
176.
Nepokračovať ďalej .
31. 1. 2012 17:15:52 - 17:15:52 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 559 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stanko, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
174.
V rozprave vystúpil pán poslanec Baška, ktorý navrhol, aby sme ďalej nepokračovali v rokovaní. Čiže najprv vás poprosím pán predseda, aby sme hlasovali o skrátení lehoty.
31. 1. 2012 17:15:52 - 17:15:52 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 559 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stanko, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
172.
Pán predseda, dajte, prosím, najprv hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 1 až 12, o ktorých budeme hlasovať spoločne s doporučením gestorského výboru schváliť.
31. 1. 2012 16:26:00 - 16:27:41 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 557 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stanko, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
115.
Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorsky výbor podáva spoločnú správu k predmetnému zákonu. Národná rada pridelila návrh zákona týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, ďalej pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a ako gestorskému výboru pre obranu a bezpečnosť.
Výbory prerokovali návrh v stanovenej lehote. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu nebol uznášaniaschopný, teda nerokoval o vládnom návrhu zákona. Ostatné výbory, ktoré rokovali o návrhu, súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Pripomienok je spolu dvanásť. Všetky sú legislatívno-technického charakteru a pán minister vlastne už sa vyjadril, že súhlasí s týmito pripomienkami. Teda o týchto pripomienkach o bodoch 1- 12 navrhujeme hlasovať spoločne a tieto schváliť. Gestorsky výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Pán predseda, prosím, môžete otvoriť diskusiu, rozpravu.
6. 12. 2011 18:39:56 - 18:41:56 26. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stanko, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
110.
Dámy a páni, za posledné približne tri až štyri roky sa slovenské poľnohospodárstvo dostalo do stavu, keď jeho najväčšie problémy už nie sú priamo závislé od slovenského rozpočtu. By som sa chcel dotknúť len dvoch najväčších problémov, s ktorými sa stretávame. Po prvé, je to neúmerné zvyšovanie dane z pôdy. Kedysi, pred pár rokmi daň z pôdy tvorilo len nepatrnú časť rozpočtu farmára, dnes daň plus nájom predstavuje viac ako polovicu dotácii na hektár. A pritom daň z pôdy je už dnes v mnohých obciach vyššia ako samotný nájom za pôdu pre vlastníkov. A druhý veľký problém, ktorý nás ťaží, sú absolútne nevyrovnané dotácie medzi starými a novými členskými štátmi Európskej únie. Keď nemeckí, holandskí, dánski farmári majú približne 3,5-krát väčšie platby ako náš farmár. U nás sú zavedené priame platby najtransparentnejším spôsobom cez ortofotomapy. Kto má nárok dostane, kto nemá nárok nedostane. V takom Nemecku napr. dotácie sú na produkciu, teda nemecký farmár doma dostane dotácie v prepočte na produkciu zhruba 500 eur, keď náš má 150 eur. A plus, keď má farmu ten zahraničný podnikateľ aj na Slovensku, dostane u nás bežnú 150-eurovú dotáciu a plus to, čo sa mu urodí u nás, tak ešte si vyvezie domov a tam za to dostane dotáciu na produkciu. Čiže to sú podmienky, ktorým sa absolútne nedá konkurovať. No a s tým súvisí, samozrejme, aj výkup našej pôdy, ktorý keď sa bude realizovať, tak to budeme tisíc rokov ľutovať.
6. 12. 2011 17:37:14 - 17:38:13 26. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stanko, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
80.
Pán poslanec Petrák, pýtate sa, aký dopad bude mať rozpočet na obce a mestá, na ich fungovanie, na ich internú ekonomiku a na ekonomiku samosprávnych úradov. Je aj načase položiť si otázku, aký vplyv majú obce a mestá na zamestnanosť, na rozvoj podnikateľského prostredia, na rozvoj dediny, na rozvoj regiónu. Jedným slovom, aká je ich výkonnosť. To je podstatné. Ja si myslím, že častokrát sme svedkami toho, že ich výkonnosť je dosť nízka, samozrejme, je to špecifické a viazané na zloženie samosprávy a v malých obciach aj na osobu samotného starostu. A to čím, čím menšia obec, tak tým nižšia je, bohužiaľ, efektivita. Naozaj nastal čas, keď reforma tohto segmentu bude v krátkej budúcnosti nevyhnutná.
30. 11. 2011 11:42:39 - 11:43:29 26. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 589 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stanko, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
110.
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať, že Národná rada prideľuje vládny návrh zákona týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre obranu a bezpečnosť.
Za gestorský výbor určila výbor pre obranu a bezpečnosť a určila lehoty na prerokovanie výborom do tridsať dní a gestorskému výboru do tridsaťdva dní.
30. 11. 2011 11:42:39 - 11:43:29 26. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 589 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stanko, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
108.
No teraz už prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať, že Národná rada sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní.
30. 11. 2011 11:42:39 - 11:43:29 26. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 589 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stanko, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
106.
Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní. (Reakcie z pléna.)
Bol? Áno... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Pán poslanec Stanko, námietka voči...


Stanko, Július, poslanec NR SR
Pardon, pardon, ospravedlňujem sa. To som si nenapísal. Čiže prosím, aby ste dali hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Bašku.
30. 11. 2011 10:23:46 - 10:24:20 26. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 557 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stanko, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
46.
Dámy a páni, som presvedčený, že tento zákon je dobrý a chcem veriť, že je to len jeden z prvých krokov k obmedzeniu a k redukcii vojenských obvodov. V armáde je ozaj nadbytočné vlastniť, obhospodarovať takéto množstvo lesa. Veď sme svedkami toho, že momentálne armáda nie je v stave ani pohrabať si opadané lístie pred kasárňami, nieto ešte starať sa o takúto plochu lesov.
30. 11. 2011 10:03:57 - 10:04:52 26. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 557 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stanko, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie  
36.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, výbor ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o organizácii miestnej štátnej správy. Uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona číslo 350/96. Odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre obranu a bezpečnosť a odporúčam, aby výbory prerokovali návrh zákona v lehote do 30 dní a gestorský do 32 dní.
14. 9. 2011 0:06:30 - 0:08:13 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 493 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stanko, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
279.
Spomenuli ste, že za posledný rok sa narobili akési škody v poľnohospodárstve. Nuž keď sa spýtate roľníkov, kedy zažili najlepšie časy za posledných 20 rokov, tak asi naozaj všetci vám zhodne odpovedia, že to bolo za druhej vlády Mikuláša Dzurindu, kedy bol ministrom Zsolt Simon a štátnym tajomníkom môj sused Marián Radošovský. Vtedy sa naozaj darilo. A práve, práve za vlády Roberta Fica nastal absolútny pád agrosektoru. Z toho absolútneho výslnia roľnícky stav padol tak hlboko, že hlbšie sa už snáď padnúť ani nedá. Je pravda, že za tri roky sa vymenili štyria ministri. Je pravda, že to boli ministri zo strany, ktorá už dneska nie je v parlamente. Ale predsa len nedá sa zbaviť tej spoluzodpovednosti vtedajšej vládnej koalície.
No a ďalšia vec, ktorá ma vyrušila, tak bolo to, že ste spomenuli, že pri výstavbe diaľnic sa pozerá len na cenu a nie žiadnu kvalitu. Tak spomeňme si, kto chcel stavať užšie cesty v dobe, keď sa dbá na bezpečnosť vo všetkých oblastiach ľudského života? Absolútne sa ignorovala potreba bezpečnosti ciest namiesto, a bolo to zdôvodňované tým, že ideme šetriť. Tak namiesto toho, aby sa menej šafárilo pri výstavbe diaľnic, tak v tom čase, vtedy sme mali stavať užšie cesty.
13. 7. 2011 11:33:24 - 11:34:28 20. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 342 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stanko, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Nechcem sa opakovať, ale nakoľko táto téma sa ďalej rozvíja, tak nedá mi nezareagovať. Tých päť riadkov pozmeňujúceho návrhu, je to veľmi široko formulované. Nájdeme tam akúkoľvek možnosť postihovať za čo len myšlienku na to, čo sa snaží niekto označiť ako fašizmus. Medzi týmito riadkami však sa dá jasne čítať, že tento pozmeňujúci návrh je namierený proti slovenskému štátu. Ja som za to, či sa už niekto pozdraví „Na stráž“ alebo či sa niekto pozdraví „Česť práci“, nech je to priestupok, nech je za to pokuta, ja neviem napr. cca 20 eur, ale skutočne nemôžeme pripustiť, aby v slobodnej spoločnosti za slová človek išiel do basy na pol roka až tri roky.

Deň v parlamente

<- ->