Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
5. 4. 2011 17:26:11 - 17:26:14 16. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 187 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vargovčák, Marek (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho  
149.
Som poslancom mestského zastupiteľstva v Košiciach.
14. 12. 2010 17:35:42 - 17:35:42 9.schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 87 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vargovčák, Marek (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
... návrh zákona schváliť.
14. 12. 2010 17:35:42 - 17:35:42 9.schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 87 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vargovčák, Marek (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Tým sme odhlasovali všetky návrhy zo spoločnej správy a návrhy, ktoré boli podané v rozprave.
Keďže sme v druhom čítaní schválili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ako spoločný spravodajca predkladám návrh na prerokovanie návrhu zákona v treťom čítaní ihneď.
14. 12. 2010 17:35:42 - 17:35:42 9.schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 87 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vargovčák, Marek (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o týchto pozmeňujúcich návrhoch spoločne.
14. 12. 2010 17:35:42 - 17:35:42 9.schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 87 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vargovčák, Marek (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhoch, ktoré boli podané v rozprave pani poslankyňou Žitňanskou. Pýtam sa, pani poslankyňa, či súhlasíte s tým, aby sme o nich hlasovali spoločne.
14. 12. 2010 17:35:41 - 17:35:41 9.schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 87 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vargovčák, Marek (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Teraz budeme hlasovať o návrhoch zo spoločnej správy, ktoré boli vyňaté na osobitné hlasovanie, teda o bodoch 7, 9, 15 a 17. Gestorský výbor ich odporúčal schváliť. Upozorňujem však, že v rozprave bol podaný návrh, ktorý tieto návrhy vylepšuje.
14. 12. 2010 17:35:41 - 17:35:41 9.schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 87 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vargovčák, Marek (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
V súlade s rokovacím poriadkom budeme teraz hlasovať o návrhoch zo spoločnej správy okrem tých, ktoré pani poslankyňa Žitňanská požiadala vyňať na osobitné hlasovanie.
Budeme teda hlasovať o návrhu zo spoločnej správy pod bodmi 1 až 6, 8, 10 až 14, 16 a 18 s odporúčaním gestorského výboru návrh schváliť.
14. 12. 2010 17:35:41 - 17:35:41 9.schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 87 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vargovčák, Marek (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
... Žitňanská podala v mene 15 poslancov pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a požiadala o osobitné hlasovanie o ňou uvedených návrhoch zo spoločnej správy.
Ako spoločný spravodajca podávam návrh na skrátenie lehoty o hlasovaní o dnes podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré odzneli v rozprave.
14. 12. 2010 17:35:41 - 17:35:41 9.schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 87 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vargovčák, Marek (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem, pán predsedajúci. V rozprave k tomuto bodu programu vystúpili štyria poslanci, z nich iba pani poslankyňa... (Ruch v sále.)
14. 12. 2010 15:00:20 - 15:04:18 9.schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 128 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vargovčák, Marek (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, dovoľte mi, aby som vás ako spoločný spravodajca výborov informoval o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona vo výboroch a predniesol návrh a stanovisko gestorského výboru k tomuto návrhu.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 26. októbra 2010 č. 144 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov Národnej rady Miroslava Beblavého, Martina Poliačika, Petra Osuského a Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady, iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
K návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská.
Ústavnoprávny výbor neprijal platné uznesenie na schôdzi konanej 16. novembra 2010, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Za návrh uznesenia hlasovali štyria poslanci, štyria poslanci hlasovali proti návrhu, traja poslanci sa hlasovania zdržali.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 27 z 18. novembra 2010 odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami, ktoré sú uvedené v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch v bodoch 1 až 18 vo IV. časti spoločnej správy a tieto schváliť.
Ďalej gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 30. novembra 2010 pod č. 45.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru, a zároveň poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
26. 10. 2010 11:27:36 - 11:42:50 7.schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 49 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vargovčák, Marek (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Keďže sme rozhodli, že návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní, odporúčam v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady, aby návrh zákona bol pridelený na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor je navrhnutý Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Návrh zákona majú prerokovať výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený na prerokovanie, v lehote do 24. novembra 2010 a gestorský výbor v lehote do 26. novembra 2010. Pán predseda, dajte, prosím, o týchto návrhoch hlasovať. Ďakujem.
26. 10. 2010 11:27:34 - 11:42:48 7.schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 49 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vargovčák, Marek (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Pán predseda, v súlade s mojím odporúčaním dajte hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh zákona v druhom čítaní.
26. 10. 2010 11:27:32 - 11:42:46 7.schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 49 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vargovčák, Marek (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, v rozprave k tomuto bodu vystúpili štyria poslanci.
Z nich pán poslanec Kolesík podal návrh podľa § 73 ods. 3 písm. b) rokovacieho poriadku, a to nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu. Pán predseda, v súlade s § 97 a § 37 ods. 1 rokovacieho poriadku budeme najprv hlasovať o návrhu pána poslanca Kolesíka, a to nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona.
20. 10. 2010 18:58:51 - 19:01:55 7.schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 128 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vargovčák, Marek (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vystúpil v prvom čítaní k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého, Martina Poliačika, Petra Osuského a Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 128), ako určený spravodajca výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 19 z 30. septembra 2010 a podal spravodajskú informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v zákonnej lehote pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 111 z 24. septembra 2010 navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor a lehoty na jeho prerokovanie.
Konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky.
S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, odporúčam aby sa Národná rada po rozprave o návrhu zákona uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady odporučí predmetný návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V prípade ak sa Národná rada Slovenskej republiky rozhodne návrh zákona prerokovať v druhom čítaní, podľa § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady v súlade s návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam Národnej rade prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky určiť Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s tým, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v druhom čítaní vo výbore do 24. novembra 2010 a v gestorskom výbore do 26. novembra 2010.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som svoju spravodajskú informáciu a odporúčam otvoriť rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->