Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
9. 2. 2012 11:15:12 - 11:15:12 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 576 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurčík, Ľudovít (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
76.
Ďakujem. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh v druhom čítaní.
8. 2. 2012 16:28:19 - 16:31:34 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 578 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurčík, Ľudovít (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
240.
Ďakujem pekne pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Chrena na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona bol doručený poslancom zákonom stanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodnej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými záväznými predpismi, vrátane práva Európskej únie, ktorými je Slovenská republika viazaná, o dopade na rozpočet verejnej správy na podnikateľské prostredie, obyvateľstvo, zamestnanosť, životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
241.
Páni poslanci, prosím, rešpektujme sa navzájom. Páni poslanci!

Jurčík, Ľudovít, poslanec NR SR
242.
... Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky 11. novembra 2011 č. 582... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
243.
Dámy, poprosím vás.

Jurčík, Ľudovít, poslanec NR SR
244.
... a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
7. 2. 2012 14:41:49 - 14:45:28 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 352 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurčík, Ľudovít (SaS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
73.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené dámy, vážení páni, po pomerne slušne dlhej dobe, skoro ôsmich mesiacoch, sa dostávame k druhému čítaniu zákona, ktorého cieľom je predovšetkým zrovnoprávniť stav s užívateľom motorových vozidiel, myslím to v tom pohľade, že aby všetci, ktorí využívajú rovnaké motorové vozidlo, mali aj rovnaké podmienky technického charakteru, ktoré svojím spôsobom determinujú používanie vozidla. Ide tu hlavne o to, aby všetci tí, ktorí nemali pred koncom roka 2009, pretože prišlo k zmene, zákonnej úprave v roku 2010, k 1. 1. 2010, aby mali rovnaké možnosti ako tí, ktorí si zaobstarali rovnaké vozidlo po 1. 1. 2010. Ide o to, len o to, aby si tí, ktorí v súlade so zákonom, alebo buď na základe zákona, ktorý platil dovtedy, si boli povinní v prípade klasifikácie vozidla ako N1 povinní namontovať tzv. ochrannú oddeľovaciu mrežu, prípadne znehodnotiť jedno sedadlo tak, aby bolo vozidlo určené maximálne pre 4 osoby, aby tí všetci si to mohli dať do pôvodného stavu, pretože zákonná úprava po 1. 1. 2010 zvýhodňuje vodičov, ktorí majú analogické vozidlo a ktorí na účely odpočtu dane z pridanej hodnoty si nemuseli urobiť túto úpravu.
Samozrejme, že tento stav nie je taký by som povedal komplikovaný, ale pre používanie, bežné používanie vozidla, ale som presvedčený o tom, že v nejednom prípade tí majitelia motorových vozidiel sa cítia ukrivdení alebo ukrátení vzhľadom na to, že sú v jeho používaní obmedzovaní a to obmedzenie je spôsobené len iným, inou dobou nákupu vozidla alebo zaobstarania. Umožní to hlavne takisto predpokladám veľké množstvo občanov, ktorí si chcú kúpiť vozidlo, ktoré je už jazdené a, samozrejme, na trhu ich je niekoľko desiatok tisíc, ktoré ale stoja, a častokrát aj možno sociálne slabším rodinám neumožňujú si kúpiť vozidlo trebárs robustnejšie, väčšie, len pre to, lebo teda alebo nie je o to vozidlo záujem preto, lebo má túto vstavanú mrežu.
To je všetko, čo k tomu mám povedať, je to, by som povedal, zákon, ktorý je výhodný pre veľmi široké masy obyvateľstva, a myslím si, že v tomto prípade by nebolo vhodné, keby sme sa pozreli na to, kto ten zákon predkladá, ale pozerali sa na to, pre koho je určený. Nie vždy je to v tejto snemovni obvyklé, ale v tomto prípade by som zdvorilo požiadal o výnimku. Ďakujem.
7. 2. 2012 11:15:48 - 11:16:00 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 338 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurčík, Ľudovít (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
46.
Ďakujem pekne. Pán predseda, rád by som informoval, že pri hlasovaní poslednom som sa pomýlil, a hlasoval som omylom za, ale môj pôvodný návrh bol proti. Takže, poprosím, opraviť v tomto smere hlasovanie. Ďakujem.
7. 2. 2012 10:27:11 - 10:29:11 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 338 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurčík, Ľudovít (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
22.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Bolo to veľmi trefné a vcelku výstižné, čo si, pán Kaník, povedal. A treba doplniť jeden alebo niekoľko, zopár fenoménov, že teda nízka mzda, nízke dôchodky a tak ďalej, ako aj minimálna mzda, ktorá je, samozrejme, z nášho pohľadu, z môjho pohľadu zbytočná. To je všetko zapríčinené tým, aký sme tu mali v minulosti režim. Samozrejme, že nie je jednoduché zamestnať ľudí s nízkym vzdelaním, ale my spôsobom, ktorým doteraz sme tých ľudí finančne podporovali, tento status nielenže držíme alebo resp. predlžujeme, ale ešte ho prehlbujeme. Samozrejme, nikdy nikto nemôže povedať, že v minulosti všetci Cigáni, ako to bolo už viackrát spomenuté, pracovali. No celkom to nie je pravda. Bolo ich strašne veľa, ktorí len fingovane pracovali, ale nemyslím si žeby to bolo jednoduché.
Nie je vôbec jednoducho zabezpečiť prácu pre tých ľudí. Ja chápem, že ten človek, ktorý do tej práce chodí, má záujem získať čo najviac zdrojov, a správa sa každý modelovo, dokonca aj ten, čo do tej práce nechodí. Čiže svojím spôsobom jedine normálnym nastavením dávok, normálnym. To znamená, ktoré pôjde k motivácii, možno zmení modelové správanie ľudí.
Ja si myslím, že môžem k tomu čosi povedať, lebo som nejaký ten piatok nejak tu fabriku viedol, a viem veľmi dobre, čo najviac ľudí motivovalo. Najviac ľudí motivovalo, dostatok finančných zdrojov za to, čo urobili. Ale keď nikto nič nerobí a napriek tomu dostáva peniaze, no to je viac ako cesta do pekla.
Určite je treba si uvedomiť, že tento zákon treba podporiť, tak ako funguje, tak ako je navrhovaný, lebo to čo fungovalo doteraz, a na základe čoho vznikla tá bieda, ktorá dneska je, to treba zásadne zmeniť. Ďakujem.
2. 2. 2012 9:58:52 - 10:00:51 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 563 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurčík, Ľudovít (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
20.
Ďakujem. Ja sa trošku možno vyjadrím k tým niektorým vecným názorom. Nie je to tak, ako sme teraz počuli, tá konštrukcia tých trinástich členov je pravdivá a vôbec to nemalo znamenať odvolanie predsedu regulačnej rady, to je nezmysel. Ja viem, že sa to možno počúva zle alebo jednoducho je na to iný názor, ale nie je to tak. To je jeden moment.
Samozrejme, že my nemáme politickú pamäť, to je práve dobre, lebo keby sme ju mali, tak by sme jednoducho neurobili nič. To je, to je, bohužiaľ tak to je, prečo sa to deje teraz, až keď teraz je už povedzme skoro neskoro, to je na inú debatu a myslím že k tomu sa nechcem vyjadrovať, lebo nebol som pred tým na ministerstve, keď tam fungovali ľudia, ktorých odbornosť, no, bola taká, aká bola.
Samozrejme že kontinuita v tomto systéme zostáva, to vôbec nie je pravda, pokiaľ ide o regulačnú radu a celý ten systém. Prirodzene, že doteraz to fungovalo ako dosť zle, keď jednoducho jeden dvojjediný zastupoval aj to, aj to, to jednoducho nejde. Ja nemôžem predsa navrhovať aj posudzovať návrh, to je nezmysel. Tým pádom, samozrejme, nezávislosť úradu je porušená chiméra a v terajšom postavení už dvojnásobná. Korekčný faktor je v hodnote ceny plynu, je, zdôrazňujem. A keď ide teda o to, že či tam niekto niečo zamieša, tak .predsa máme nezávislý regulačný úrad, ktorý to odtiaľ môže vyčiarknuť, keď už teda by o to išlo. A voľba predsedu v Národnej rade, no neviem či je to politické. Politické bolo skôr to, že sme si vypočuli, čo je dobre medzi SMER-om alebo aký je vzťah medzi SMER-om a SaS. A je to zaujímavé, že... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
1. 2. 2012 16:56:23 - 16:58:25 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 562 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurčík, Ľudovít (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem. K tomu hospodárskemu výboru veľmi stručne. Jednoducho bolo nás tam málo, samozrejme, neboli sme tam všetci koaliční poslanci. Ale to vôbec neznamená, že my sme povinní niečo urobiť a vy nie ste povinní nič robiť. Skrátka, je to hlúposť ako kopa ďalších vecí. Jednoducho vy ste povinní tam chodiť. Alebo teda aspoň myslím si, že by ste tam mali chodiť. A nič vás neospravedlňuje, aby ste hovorili také veci, že keď si my nezabezpečíme väčšinu, vy nie ste tu povinní. No tak potom, ako kolega Chren hovoril, vráťte plat. Ale myslím si, že vám by to aj tak bolo v princípe úplne jedno.
Pokiaľ ide o to, že ja som podával nejaké návrhy a kto čo zo mňa urobil. Je to moja osobná vec, čo som robil. A to, za čo ma považujete vy, je mi úplne jedno. Podstatné pre mňa je to, že som sa snažil pomôcť ministerstvu hospodárstva. A kde som, ako som a prečo som, to je zase moja osobná vec. A s tým, čo som ja robil, robím a robiť budem, to nemá vôbec nič spoločného. A myslím si, že by ste sa mali najskôr pozrieť do vlastných radov a potom sa vyjadrovať. Ďakujem.
1. 2. 2012 14:15:46 - 14:26:22 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 564 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurčík, Ľudovít (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Predkladám pozmeňujúci návrh k existujúcemu vládnemu návrhu zákona, pretože aj po jeho schválení v ústavnoprávnom výbore sa objavili niektoré nedostatky, ktoré nám vytýkala legislatíva Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a z tohto dôvodu sú potrebné niektoré legislatívnotechnické úpravy a zmeny, ktoré nemajú žiaden vplyv na významové znenie zákona. Ide skôr o to, aby sa správne nazvali niektoré pojmy.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka k vládnemu návrhu zákona o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Po prvé:
1. V názve návrhu zákona sa slová „niektorých zákonov“ nahrádzajú slovami „zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
Zmena sa navrhuje z dôvodu novelizovania len jedného právneho predpisu.
Po druhé, k článku I:
2. V § 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie: „e) funkčnou hračkou sa rozumie hračka, ktorá má rovnaký účel a je používaná rovnakým spôsobom ako výrobok, spotrebič alebo zariadenie určené pre dospelých a môže byť ich zmenšeným modelom“. Pôvodné písmená e) až m) sa nahrádzajú písmenami f) až n) a súčasne sa v prílohe č. 4 časti B 3. bode vypúšťajú slová „funkčnou hračkou sa rozumie hračka, ktorá má rovnaký účel a je používaná rovnakým spôsobom ako výrobok, spotrebič alebo zariadenie určené pre dospelých a môže byť ich zmenšeným modelom“.
Ide o legislatívnotechnickú pripomienku, ktorou sa pojem „funkčná hračka“ presúva z prílohy č. IV časti B bodu 3, nakoľko systémovo patrí do § 2 Vymedzenie pojmov.
3. V § 4 ods. 1 písmeno c) znie: „c) vykonať posúdenie zhody alebo zabezpečiť posúdenie zhody podľa § 13“.
Ide o legislatívnotechnickú úpravu.
4. V § 4 ods. 1 písm. h) a v § 6 ods. 2 písm. e) sa slová „predstavuje hračka“ nahrádzajú slovami „hračka predstavuje“.
Navrhuje sa zjednotenie ustanovení.
5. V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slovo „údaje“ vkladajú slová „je povinný“.
Navrhuje sa precizovanie ustanovenia za bodkočiarkou.
6. V § 6 ods. 2 písmeno d) znie: „d) vykonať skúšky vzorky hračky alebo zabezpečiť vykonanie skúšky vzorky hračky, ak to považuje za potrebné vzhľadom na riziko, ktoré hračka predstavuje“.
Ide o legislatívnotechnickú úpravu.
7. V § 8 ods. 2 sa slová „je povinný“ nahrádzajú slovami „sú povinní“.
Zmena sa navrhuje z dôvodu kumulatívne uloženej povinnosti pre uvedené subjekty.
8. V § 10 ods. 1 sa v poslednej vete slová „na obale“ nahrádzajú slovami „na spotrebiteľskom obale“.
Ide o legislatívnotechnickú pripomienku, ktorou sa precizuje právny text.
9. V § 10 ods.1 sa slová „viditeľným, čitateľným a zrozumiteľným spôsobom uviesť upozornenie“ nahrádzajú slovami „jasne viditeľným, ľahko čitateľným a ľahko zrozumiteľným spôsobom uviesť upozornenia“.
Navrhuje sa rovnaká úprava ako v smernici (čl. 11 ods. 2).
10. V § 11 ods. 1 písm. d) sa slová „a popisu“ nahrádzajú slovami „a popisu hračky vrátane rozmerov“.
Navrhuje sa jednotná terminológia, ako sa uvádza v § 16 ods. 9 návrhu zákona.
11. V § 12 ods. 1 sa slová „Výrobca je povinný umiestniť na hračke označenie CE16)“ nahrádzajú slovami „Výrobca alebo splnomocnený zástupca je povinný umiestniť16) na hračke označenie CE9)".
Ide o legislatívnotechnickú pripomienku, ktorou sa precizuje vonkajší odkaz formou poznámky pod čiarou na iný, osobitný právny predpis.
12. V čl. I § 12 odsek 4 znie: „Ak označenie CE9) umiestnené na hračke nie je viditel'né cez obal, umiestni sa aj na obale hračky.“
Ide o legislatívnotechnickú pripomienku, ktorou sa precizuje právny text.
13. V § 16 ods. 5 sa v poslednej vete slovo „vzorky“ nahrádza slovami „vzorky hračiek“.
Ide o legislatívnotechnickú pripomienku, ktorou sa precizuje právny text v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 768/2008/ES.
14. V § 20 ods. 7 písm. e) sa slová „ak o to požiada“ nahrádzajú slovami „ak o to úrad požiada“ a tieto slová sa pripájajú na koniec písmena e).
Ide o legislatívnotechnickú úpravu.
15. V čl. I § 26 sa slová „každých nasledujúcich päť rokov“ nahrádzajú slovami „a potom každých päť rokov“.
Ide o legislatívnotechnickú pripomienku, ktorou sa precizuje právny text.
Po tretie, k článku II:
16. Prvý bod znie: „V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa pred slovo „Občiansky“ vkladá slovo „Napríklad“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „zákon č. .../2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
Navrhuje sa úprava rovnaká ako v nadpise návrhu zákona.
17. Druhý bod znie: „V § 7 odsek 4 znie: „Kontrolovaná osoba je povinná uhradiť náklady vzoriek a skúšok na overenie bezpečnosti, kvality a zhody výrobkov, ak ich deklarovaná bezpečnosť alebo kvalita nevyhovuje požiadavkám osobitných predpisov17a) alebo ak bolo zistené, že pre výrobok nie je zabezpečená zhoda podľa osobitného predpisu13).“.“
Navrhuje sa precizovanie ustanovenia.
Po štvrté, k článku III:
18. V článku III sa slová „1. februára 2012“ nahrádzajú slovami „1. marca 2012“.
Zmena účinnosti je odôvodnená s ohľadom na dodržanie lehôt v legislatívnom procese.
Po piate, k prílohám:
K prílohe č. 1:
19. V prílohe č. 1 k zákonu v bode 2 sa za slovo „výrobok“ vkladá slovo „určený“ a slová „je určený“ sa nahrádzajú slovami „výrobok je určený“, v bode 7 sa za slovo „športy“ vkladajú slová „(potápačský výstroj)“.
Ide o legislatívnotechnickú pripomienku, ktorou sa precizuje právny text v súlade s prílohou II smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES a prílohou I smernice Rady 88/378/EHS.
K Prílohe č. 2:
20. V prílohe č. 2 ods. 3 bode 3 písm. j) tabuľke druhom bode sa slovo „Alyzitiokyanatán“ nahrádza slovom „Alylizotiokyanatán“, štvrtom bode slovo „4-tert-butylfenol“ sa nahrádza slovom “4-terc-butylfenol“, deviatom bode sa slovo „2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd“ nahrádza slovom „dihydroxy-3-methylbenzaldehyd“, šestnástom bode sa slová „Etyl akrylát“ nahrádzajú slovom „Etyl-akrylát“.
Ide o legislatívnotechnickú pripomienku, ktorou sa precizuje právny text v súlade s prílohou II smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES.
21. V prílohe č. 2 ods. 3 bode 3. písm. l) 1. bode sa slová „sú vonné látky“ nahrádzajú slovami „sú tieto vonné látky“.
Ide o legislatívnotechnickú pripomienku, ktorou sa precizuje právny text.
K Prílohe č. 4:
22. V prílohe č. 4 časti B prvom bode až treťom bode sa slová „je uvedené“ nahrádzajú slovami „sa uvádza“, deviatom bode slová „má na obale toto upozornenie“ sa nahrádzajú slovami „musí mať na obale toto upozornenie“, desiatom bode sa slovo „vonných“ nahrádza slovami „alergénnych vonných“ a slová „obsahujú toto upozornenie“ sa nahrádzajú slovami „musia obsahovať toto upozornenie“.
Navrhuje sa zjednotenie textu prílohy.
K prílohe č. 5:
23. V prílohe č. 5 písm. b) sa slová „0,2 gramu antimónu, 0,1 gramu arzénu, 25 gramov bária, 0,6 gramu kadmia, 0,3 gramu chrómu, 0,7 gramu olova, 0,5 gramu ortuti, 5 gramov selénu“ nahrádzajú slovami „0,2 mikrogramu antimónu, 0,1 mikrogramu arzénu, 25 mikrogramov bária, 0,6 mikrogramu kadmia, 0,3 mikrogramu chrómu, 0,7 mikrogramu olova, 0,5 mikrogramu ortuti, 5 mikrogramov selénu“.
Ide o legislatívnotechnickú pripomienku, ktorou sa zosúlaďuje právny text s prílohou II smernice Rady 88/378/EHS. Ďakujem.
1. 2. 2012 10:19:00 - 10:20:03 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 561 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurčík, Ľudovít (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne. Ja som chcel povedať analogicky to, čo povedal pán kolega Dostál. Naozaj myslieť si že tí, ktorí teraz pijú ovocné víno, po zdražení tohto vína ho piť prestanú, to je úplne iluzórne. Oni prejdú na niečo iné, na konkurenciu, ktorá, samozrejme, je zo zahraničia. Doplatia trošku na to naše firmy. No navyše sa rozmôže pravdepodobne taká pokútna výroba, lebo na Slovensku je to tak, skrátka, nenahovárajme si, že neexistuje žiadna pokútna výroba alkoholických nápojov. Či je to zdraviu škodlivé alebo nie je to zdraviu škodlivé viac alebo menej oproti teda iným alkoholom, to si ja netrúfam povedať. Ale osobne dosť o tom pochybujem. Takže z môjho pohľadu je tu jediný aspekt, ktorý by sme mali zobrať do úvahy, to znamená, keď to bude mať vplyv, obrazne povedané, na tú zamestnanosť regiónov, kde už do toho investovali pomerne značné prostriedky na obnovu technologických zariadení. Ďakujem.
19. 10. 2011 11:51:06 - 11:51:16 24. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 441 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurčík, Ľudovít (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
... schváliť.
19. 10. 2011 11:51:06 - 11:51:16 24. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 441 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurčík, Ľudovít (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o zákone ako celku.
19. 10. 2011 11:51:06 - 11:51:16 24. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 441 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurčík, Ľudovít (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
19. 10. 2011 11:51:06 - 11:51:16 24. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 441 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurčík, Ľudovít (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pán predseda. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec, čiže neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, pristúpme, prosím, k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Pán predsedajúci, dajte teda, prosím, hlasovať o bodoch 1 až 12 spoločne s odporúčaním body schváliť.
19. 10. 2011 10:55:30 - 11:00:20 24. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 456 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurčík, Ľudovít (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Vážený pán predsedajúci, chcel by som vás informovať o spoločnej správe výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 7. septembra 2011 č. 582 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Výbory, ktorým bol návrh pridelený, o ňom rokovali nasledovne.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 5. októbra 2011 č. 298 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu o návrhu rokoval na svojej 39. schôdzi 29. septembra 2011 a neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o návrhu zákona nerokoval z dôvodu nesúhlasu výboru uviesť vládny návrh zákona inou poverenou osobou podľa zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením zo 6. októbra 2011 č. 208. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem.
19. 10. 2011 10:55:29 - 11:00:19 24. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 456 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurčík, Ľudovít (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ja som si myslel, že to už nestihnem.
Vážený pán predsedajúci, v rozprave... No to som doplietol.
18. 10. 2011 17:19:31 - 17:19:48 24. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurčík, Ľudovít (SaS) - poslanec NR SR -  
100.
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní vo výboroch do tridsať dní a v gestorskom výbore do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
18. 10. 2011 17:19:31 - 17:19:48 24. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurčík, Ľudovít (SaS) - poslanec NR SR -  
98.
Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
18. 10. 2011 10:13:07 - 10:16:28 24. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia (pokračovanie) Tlač 496 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurčík, Ľudovít (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
9.
Ďakujem pekne, pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 496. Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v zákonnom ustanovení, v pätnásťdňovej lehote pred schôdzou, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v paragrafoch 67 a v paragrafe 68 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a že je v súlade s právom Európskej únie a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Taktiež o dopade na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na obyvateľstvo, zamestnanosť, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ust..., jednotlivých ustanovení návrhu. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále. Páni poslanci.


Jurčík, Ľudovít, poslanec
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 21. septembra 2011 č. 499 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní, vo výboroch do tridsať dní a v gestorskom výbore do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní. Ďakujem. Pán predsedajúci, potom poprosím rozpravu.
13. 10. 2011 16:22:43 - 16:23:24 24. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní (pokračovanie) Tlač 533 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurčík, Ľudovít (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
56.
Igor, nie je to môj štýl, ale musím ti poďakovať, páčilo sa mi to, trafil si klinec po hlavičke a tvojím takým nejakým aktom si dokázal, že kde je sever, aspoň u niektorých ľudí. Ja by som k tomu ešte povedal zopár takých detailov. Netreba sa čudovať, pán kolega, že elementárna logika sa veľmi v tomto parlamente nenosí. To som už povedal predtým. A že samozrejme ani to, že niekto, ani názor sa nenosí. Začalo sa to všetko odvíjať, keď jeden poslanec koalície navrhol pána Trnku za generálneho prokurátora. Vtedy to nevyšlo. Teraz sa to podarilo. Ďakujem.
11. 10. 2011 21:01:22 - 21:02:20 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní (pokračovanie) Tlač 502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurčík, Ľudovít (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie  
218.
Ďakujem, pán predseda. Pán kolega Kaník, poznám ťa už teda ozaj dlho a úprimne povedané prekvapil si ma tým čo hovoríš, lebo nemôžem uveriť, že to, čo si povedal, si naozaj aj myslíš. Tvoj doterajší postoj, za tú dobu, čo ťa poznám, svedčí presne o pravom opaku toho, čo si teraz hovoril. Nemyslím si, že si nezodpovedný človek, skôr naopak, a práve preto nechápem, prečo si hovoril niektoré skutočnosti, ktoré si popisoval v tom tvojom prejave tak, ako si ich povedal. Preto, lebo podľa môjho súkromného názoru nezodpovedajú celkom pravde. Ale ja si napriek tomu, čo si teraz povedal, ale myslím a budem stále myslieť, že sa dá na teba spoľahnúť a v tých rozhodujúcich chvíľach sa k celej problematike postavíš tak, ako by si sa postavil aj vtedy, keby si nebol ovplyvňovaný kolegami z SDKÚ.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->