Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
13. 12. 2011 14:54:01 - 14:55:50 26. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chaban, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
18.
Ďakujem pekne. Počúvam, že škoda diskutovať, ale keďže som z kraja, z ktorého pán župan pochádza, tak si neodpustím pár poznámok.
Za prvé, čo sa udialo také strašné alebo deje sa také strašné, keď nebeží transformácia a keď je tu taký krik po zrušení konceptu akciových spoločností, ktorý je koncept možno za posledné desaťročia jediný, kde sa snaží čosi s dlhmi v zdravotníctve spraviť, aspoň teda vo filozofickej rovine, keď to zoberieme, ako volanie po tom, že zanechať ten systém taký aj so zadlžovaním, s padajúcimi omietkami a tak ďalej a tak ďalej, ktorý je neúctivý voči pacientovi aj voči lekárom. A podmieňuje sa toto tým, že teda nebude schválený zákon, ktorý sa tu predkladá, a teda nebudú ani platy. Tak si to povedzme na rovinu, nie ste proti tomu, aby memorandum, ktoré je tu tak spomínané, bolo plnené.
Pán župan, päť rokov si župan a štruktúra nemocníc vo VÚC-ke v Žiline je taká, že nemocníc je tam veľa, a tým pádom aj veľa lekárov. A keď sa tu pýtaš o tom, že o nás bez nás, prepočty platov pre tých lekárov nevychádzajú a nie sú zo štátu zabezpečené, tak treba aj povedať, či ten kraj nemá veľa tých vúckarských nemocníc, veľa oddelení, a teda aj veľa lekárov.
20. 10. 2011 15:04:27 - 15:05:19 24. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 473 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chaban, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
40.
Pán exminister, chápem mediálne výstupy z tohoto, čo som predniesol. Isteže, výzva pre všetky kluby, že by toto mali podporiť, je jasná, avšak to vaše strašenie, že by zanikla starostlivosť urgentnej medicíny v staniciach záchrannej zdravotnej služby plošne, nie je pravdivá. To, že sa pozabudlo na sedem staníc v Žiline, nejaké v Trenčíne, neznamená, že bude ohrozená úplne zdravotná starostlivosť. Tak aby sme to chápali, čiže je to takáto úprava, aby to bolo zabezpečené v tom rozmedzí, ako je to teraz.
Ďakujem.
20. 10. 2011 14:56:28 - 15:03:06 24. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 473 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chaban, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
36.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia. Ja z druhého súdku zase, zo súdku zdravotníkov. Aj keď sa to na prvý pohľad zdá, že to nie je celkom kóšer, ale je to návrh poslancov na zmenu a doplnenie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 473, preto, lebo ide o vitálnu vec a tento parlament je v takom stave, že takto konáme. Prečítam návrh pozmeňovacieho predloženia.
Znenie:
Za článok IV. sa vkladá nový čl. V., ktorý znie: Čl. V. Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z.z. a zákona č. 250/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 102i sa vkladá § 102j, ktorý znie: "§ 102j Ak zanikne rozdelením, zlúčením alebo splynutím príspevková organizácia zriadená obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného predpisu (81), ktorá je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 11 ods. 1 písm. a), môže jej právny nástupca vykonávať činnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 11 ods. 1 písm. a), ktorú vykonáva zanikajúca príspevková organizácia, a to do dvanásť kalendárnych mesiacov odo dňa vzniku právneho nástupcu, najdlhšie do 31. decembra 2012."
Poznámka pod čiarou k odkazu 81 znie: Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. V. nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Doterajší čl. V. sa prečísluje na čl. VI.
Odôvodnenie: V zmysle súčasného platného znenia zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov akciová spoločnosť, založená transformáciou štátnej organizácie zriadenej podľa osobitných predpisov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, môže najdlhšie do dvanásť kalendárnych mesiacov odo dňa jej vzniku podnikať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu činností, ktoré vykonáva štátna organizácia.
Obdobné ustanovenie, týkajúce sa možnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti právnym nástupcom príspevkových organizácií, zriadených obcou alebo vyšším územným celkom podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, chýbajú.
Predložený návrh upravuje túto možnosť, a teda dôvodom predloženia pozmeňujúceho návrhu je to, aby bola dodržaná kontinuita poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti, čiže v prípade neschválenia tohto návrhu by v tých zariadeniach, ktoré hlavne na vyšších územných celkoch doteraz fungovali ako zariadenia pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu prevádzkovania ambulancií záchrannej zdravotnej služby, tento výkon by bol ohrozený, najmä po 1. 1. budúceho roku. Preto predkladám uvedený návrh a prosím o jeho podporu.
Ďakujem pekne.
11. 10. 2011 16:03:30 - 16:05:26 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní (pokračovanie) Tlač 502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chaban, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie  
44.
Ďakujem pekne. Pán minister, ja sa chcem pozastaviť nad niektorými filozofickými kategóriami, ktoré si spomenul, ako je morálka a česť. Pretože mám pocit, že je to tu tak poloblúdne alebo deliriózne vnímané a niekedy vysvetľované argumentačne a tvoja reč bola priama a jasná. Často sa tu argumentuje rovnítkom medzi valídnym bohatým a invalidným chudobným smerom ku Grécku. Nie je to vždy pravda, že bohatý je valídny a že chudobný je invalidný. Aj keď by sa stal svojim zavinením ten bohatý invalidný, nikto nemá právo mu odmietnuť pomoc a zabezpečiť invalidný vozík. Aj keď sám si zapríčiní, dajme tomu, chorobu. Morálka, ako kolegovia tu niektorí hovorili, nie, a solidarita hlavne znamená v pohode, bez zášte, závisti a hlavne zloby byť nápomocný. To nie je súťaž o tom, kto má priemerne nižší plat, ale o podiele zúčastniť sa na pomoci postihnutému. A o tom je teda aj česť ako neindividuálna kategória. Nehovoríme, ja som čestný. Ľudia o nás hovoria, že ten je čestný. Stratiť česť alebo ju dnes udržať si takú kredibilitu v cnostnosti, ako ju má Slovensko, znamená dať Slovensku šancu. Preto verím, že v hlasovaní sa zachováme tak, ako sa zachovať máme.
8. 9. 2011 10:06:41 - 10:08:35 22. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 471 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chaban, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
38.
Ďakujem pekne. Pán poslanec Valocký, ja budem k dvom veciam hovoriť. Prvý, k vášmu návrhu, aby bol vrátený zákon a aby boli za vzaté aj iné zariadenia. Menovali ste mestské a vúckarské a chcem pripomenúť, že máme zariadenia štátne a neštátne, tak potom by som asi doplnil, že dajte tam ešte podnikové, charitatívne a vlastne aj súkromné nemocnice a že o toto by sa mal postarať štát.
Jednoducho sme tu nato, aby sme zabezpečili dostatočnú starostlivosť liečebnú a táto napríklad na vúckarských zariadeniach, ani diagnostická, ani liečebná, nie je a prelína sa to do celého systému. V Žiline sa vyplytvali peniaze rezervované na štyri CT, minuli sa na nezmyselné alebo málo zmysluplné investície a teraz sa plače nad dlhmi. To je prvá moja diskusia. Dajte tam aj súkromné nemocnice, nech sa o ne postará štát.
Po druhé, chcem diskutovať trocha ku kontraproduktívnemu tvrdeniu o Nitre, čo sme sa tu dočkali takého potlesku. No, jednoducho, ako počúvam vašich kolegov a tvrdia, že systém je tak nastavený, že nemôžme ísť do týchto zmien, tak nechápem, ako ste mohli byť v pozitívnom výsledku. Hovoríte, že celý systém je nastavený tak, že nie je dosť peňazí a vy z toho nedostatku peňazí ste spravili pozitívum. Pre mňa to znamená jedno jediné, že sa to teda dá a že sa o to treba pokúsiť.
6. 7. 2011 17:56:02 - 17:57:50 20. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 403 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chaban, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
232.
Ďakuje pekne, pán predseda. Kolega Lazár, ja budem polemizovať s vašimi dvomi výrokmi. Prvý je štyristo zásadných pripomienok a druhý je pohľad pacienta.
Štyristo zásadných pripomienok je málo, podľa mňa, pretože dvadsať rokov, keď sa nič neudeje v systéme, tak štyristo pripomienok, ktoré mnohokrát sa opakujú, pretože som ich tiež dostával, nie sú pre mňa tak zásadné. A tie najzásadnejšie boli zapracované.
Ale viac chcem hovoriť to, čo ste opakovane povedali, že chcete hodnotiť prípravu zákona z pohľadu pacienta. A poviem len tri príklady, pretože váš diskusný príspevok bol o tom, že je proti zákonu, proti prijatiu akéhokoľvek zákona v tomto zmysle. Ja sa teším, že ako pacienti, obaja, pretože mňa už to čaká, si sadneme na ambulanciu a potešíme sa, že tam nie je lekár prítomný preto, lebo predpisuje najdrahší liek, aký mu je dostupný, a zato chodí do zahraničia. Takisto podľa vášho návrhu sa teším, že ten monopol lekárenskej siete bude na hanbu sveta, bude musieť ponúknuť druhú najnižšiu cenu v Európe pre liek. A takisto sa teším, že tých štyristo pripomienok lobistov, podľa mňa, udrží naše zdravotníctvo v tom stave, aké bolo dvadsať rokov, ďalších dvadsať rokov. Nemáme čarovný prútik, ale tento zákon je za dvadsať rokov zásadný a je dobrý.
19. 5. 2011 16:59:21 - 17:00:48 18. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 338 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chaban, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne. Pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Správu o strednodobom vyhodnotení plnenia Národnej protidrogovej stratégie za obdobie 2009 a 2010.
19. 5. 2011 15:21:23 - 15:23:03 18. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 370 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chaban, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vystúpil ako spravodajca k správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo o prerokovaní Správy o strednodobom vyhodnotení plnenia Národnej protidrogovej stratégie za obdobie 2009 a 2010 vo výboroch (tlač 307).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 367 zo 4. mája 2011 pridelil Správu o strednodobom vyhodnotení plnenia Národnej protidrogovej stratégie za obdobie 2009 a 2010 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Citovaným rozhodnutím k uvedenej správe ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Oba Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, výbor pre vzdelanie, mládež, vedu a šport, ako i Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvoprerokovali správu, zhodne ju zobrali na vedomie a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky správu vziať na vedomie.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať na vedomie Správu o strednodobom vyhodnotení plnenia Národnej protidrogovej stratégie za obdobie 2009 a 2010.
Gestorský výbor schválil správu výboru svojím uznesením č. 62 zo 17. mája 2011, v ktorej ma určil za spoločného spravodajcu.
Súčasťou správy je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
5. 4. 2011 11:52:05 - 11:52:06 16. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 226 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chaban, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
114.
Ďakujem, pán predsedajúci, dajte hlasovať o zákone ako celku.
5. 4. 2011 11:52:01 - 11:52:02 16. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 226 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chaban, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
112.
Ďakujem, pán predsedajúci, dajte hlasovať o postúpení do tretieho čítania.
5. 4. 2011 11:40:11 - 11:40:47 16. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chaban, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -  
110.
Vážený pán predsedajúci, v rozprave nezazneli žiadne pozmeňujúce návrhy. Prosím, dajte hlasovať o bodoch spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
1. 4. 2011 13:24:41 - 13:29:01 16. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 220 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chaban, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
169.
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda vlády, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o zrušení Protidrogového fondu (tlač 220) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri rokovaní o vládnom návrhu zákona o zrušení Protidrogového fondu (ďalej len "gestorský výbor") podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 290 z 3. februára 2011 po prerokovaní vládneho návrhu zákona o zrušení Protidrogového fondu (tlač 220) v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje vládny návrh zákona podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Gestorský výbor nedostal žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený (§ 75 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z.). Všetkých menovaných päť výborov zhodne prerokovalo vládny návrh zákona a takisto zhodne odporučili zákon schváliť s pozmeňujúcimi dvoma návrhmi.
Z uznesení výborov vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
Po prvé. V § 1 ods. 1 sa slová "k 1. aprílu 2011" nahrádzajú slovami "k 1. máju 2011". Uvedená pripomienka súvisí s navrhovanou zmenou účinnosti zákona.
Zmena v bode 2. V § 5 sa slová "1. apríla 2011" nahrádzajú slovami "1. mája 2011".
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o zrušení Protidrogového fondu (tlač 220) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Po prvé súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať v bodoch 1 a 2 uvedených v IV. časti spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Poveril mňa ako spravodajcu predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, predniesť a návrhy v zmysle § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 zákona č. 355/1996 Z. z.
Pán predsedajúci, prosím, aby ste otvorili rozpravu.
11. 2. 2011 15:24:43 - 15:24:43 14. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chaban, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
124.
Ďakujem, pán predsedajúci. V rozprave vystúpili dvaja páni poslanci, ktorí nepredniesli pozmeňujúci návrh. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o pripomienke výboru pre zdravotníctvo, ktorú výbor odporúča schváliť.
11. 2. 2011 15:24:43 - 15:24:43 14. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chaban, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
126.
Pán predsedajúci, keďže sme v skrátenom konaní a v treťom čítaní, prosím, otvorte rozpravu v treťom čítaní.
11. 2. 2011 15:24:43 - 15:24:43 14. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chaban, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
128.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o zákone ako o celku s návrhom gestorského výboru schváliť.
11. 2. 2011 13:00:41 - 13:01:34 14. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 250 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chaban, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
37.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, snáď tri holé vety z môjho pohľadu.
Za prvé som rád tejto diskusii, lebo bude a bude možno prebiehať celé toto volebné obdobie.
A teraz budem hovoriť skôr ako legislatívec, ako odborník na túto tému. Záver z diskusie dnes, ktorý sa som si utvoril, je nasledovný. Osobne si myslím, že spoločnosť má dosť legálnych drog so zrovnateľných účinkom, ktoré zneužíva a čím by sme sa mali zaoberať. A za druhé lekári majú dosť prostriedkov so zrovnateľným účinkom, ktorými môžu tlmiť dneska chorobné stavy, ktoré by sme chceli tlmiť marihuanou. To je môj poznatok z dnešnej diskusie.
Ale takisto hovorím o tom, že tá diskusia bude prebiehať. (Potlesk.)
11. 2. 2011 12:37:20 - 12:39:46 14. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 250 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chaban, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
10.
Ďakujem, pán predseda. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 332 z 11. februára po prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 250), v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený materiál v druhom čítaní a prideľuje návrh citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo. Gestorský výbor nedostal žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Oba výbory súhlasili s navrhovaným znením zákona s tým, že Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo súhlasil s pozmeňujúcim návrhom, ktorý máte asi pred sebou v bode IV. Ja ho radšej prečítam: Z uznesenia Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo vyplýva tento pozmeňujúci návrh: V čl. I bod 1 sa za slovo „liekov“ vkladajú slová „s obsahom omamných a psychotropných látok“. Spresňuje sa tým ustanovenie § 2 ods. 7. Ide o legislatívnotechnickú úpravu.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon v znení neskorších predpisov, vyjadrených v uzneseniach súhlasil a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s odporúčaným pozmeňujúcim návrhom.
Výbor poveril mňa ako spravodajcu predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá bola schválená na výboroch dňa 11. 2. 2010(poz. red.: správne má byť "2011").
Ďakujem, pán predsedajúci, a prosím, aby ste otvorili rozpravu.
11. 2. 2011 11:33:48 - 11:33:48 12. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia a 14. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chaban, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
98.
Ďakujem. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú ihneď.
11. 2. 2011 11:33:48 - 11:33:48 12. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia a 14. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chaban, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
96.
Ďakujem. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.
11. 2. 2011 10:58:30 - 11:01:10 12. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia a 14. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 250 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chaban, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
74.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy, páni, predkladám spravodajskú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 250), v prvom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo svojím uznesením č. 36 z 9. februára 2011 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona. Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením z 11. februára 2011.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy, o hospodárskom a finančnom dopade a vplyve na štátny rozpočet. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika vládneho návrhu zákona je upravená v práve Európskych spoločenstiev a v práve Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku o tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 11. februára 2011 č. 246 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->