Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
9. 2. 2012 10:51:41 - 10:56:14 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 464 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
54.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás stručne uviedol do filozofie tohto zákona, ktorý si dovolím touto cestou predložiť.
Tento návrh, ktorý vám predkladám, nie je návrh mojej sebevôle, ale jeho potrebu a užitočnosť si vynucuje samotná prax a ťažký životný údel ťažko zdravotne postihnutého občana, ktorý je liečený formou chemoterapie.
Asi skoro všetci z nás tu prítomných v sále sme sa stretli so životnou situáciou, kedy niekto z nášho okolia bol postihnutý onkologickým ochorením, ktoré bolo liečené formou chemoterapie. Človek postihnutý touto chorobou je človek, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý a má zvýšené výdavky na svoj život, na svoje liečenie. Pravda je taká, že mnoho takto chorých ľudí nemá dostatočné finančné možnosti, aby si aspoň mohli svoje utrpenie vylepšiť tým, že na chemoterapiu sa dopravia individuálne motorovým vozidlom, a preto sú odkázaní na dopravu sanitkou.
Prax ukazuje, že táto forma dopravy nie je celkom vhodná pre takto liečených ľudí, a to z niekoľkých dôvodov. Jeden je ten, že po chemoterapii býva veľmi často pacientovi nevoľno a zvracia. Druhý je ten, že po chemoterapii je oslabená imunita a v sanitke, kde je pacientov viac, môže byť človek v riziku, že sa nakazí inou chorobou. Tretí dôvod, prečo je forma takejto dopravy veľmi nevhodná, je tá, že na sanitku človek po chemoterapii čaká aj niekoľko hodín, kým je doprava zabezpečená.
Pre tieto dôvody sú ľudia nútení zabezpečiť si individuálnu dopravu a, samozrejme, nie všetci si túto možnosť môžu dovoliť z finančných dôvodov. Prijatím môjho návrhu zákona by sme umožnili, aby človek absolvujúci liečbu chemoterapiou aspoň mohol eliminovať zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla na pohonné látky. Pre pripomenutie uvediem, že sa nejedná o žiadne veľké peniaze, jedná sa o 16,7 percenta sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo momentálne predstavuje sumu 30,95 eur. A to, že individuálna doprava podľa môjho názoru dáva oveľa väčšiu šancu ťažko zdravotne postihnutému občanovi, aby jeho liečba bola úspešná. Môže tam byť psychická vzpruha pre tohto ťažko postihnutého občana, kde mu môže robiť doprovod niekto z blízkych rodinných príslušníkov, menšie riziko nákazy v sanitke, infikácia, odstráni sa takzvaná krížová cesta týchto ľudí, ktorí sú v sanitke, lebo ako vieme, tak sanitka než dovezie pacienta alebo odvezie na liečbu, tá pobehá po celom okrese alebo po kraji, než dovezie do daného cieľa pacienta, a odstránia sa aj náklady na sanitku, ktoré tiež nie sú nemalé, ako vieme, tá doprava je veľmi náročná a veľmi drahá aj sanitkou.
Verím, že sa zamyslíte, vážené kolegyne a kolegovia, nad racionálnou potrebou tohto zákona a svojím rozhodnutím pomôžete ťažko zdravotne chorým ľuďom v ich utrpení.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
31. 1. 2012 18:43:27 - 18:45:16 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 560 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
209.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Blanár má absolútnu pravdu, že ministerstvo zdravotníctva sa hlavne sústredilo na transformáciu nemocníc a potom postupnú privatizáciu.
Čiže nezvládlo ani štrajk lekárov, akosi sa pozabudlo na riešenie platov zdravotných sestier a ďalších zdravotníckych zamestnancov a teraz ako a z čoho pokryť potrebné finančné zdroje na mzdy. Z čoho navýšenie a odkiaľ si finančné zdroje zabezpečia zadlžené nemocnice samosprávnych krajov. Budú súhlasiť súkromné zdravotné poisťovne s navýšením na platy? Ako vôbec dopadnú nemocnice vyšších územných celkov, keď štát nemá v pláne udržať tieto nemocnice. Ako vieme, tie výkony neboli takým spôsobom vyplácané samosprávnym krajom týmto nemocniciach, ako iným, tým niektorým štátnym. Začnú a začínajú nám ničiť tieto nemocnice ešte exekútori, ktorí, tí budú mať z toho najlepší biznis. A čo tí ľudia, ktorí nám žijú v regiónoch? Kto im podá tú nejakú zdravotnú starostlivosť, keď nám tieto skrachujú, a to naozaj hrozí. Ďakujem za pozornosť.
31. 1. 2012 14:34:54 - 14:40:28 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 606 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
54.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, je určite veľmi potrebná. Samotný fakt, že je potrebné zabezpečiť financovanie zhruba 110 zariadení sociálnych služieb zriadených alebo založených obcami po 1. júli 2002, ktoré na rozdiel od obecných zariadení sociálnych služieb vzniknutých pred decentralizáciou, teda pred 1. júlom 2002, nie sú financované zo štátneho rozpočtu a obce nie sú schopné ich financovať z vlastných rozpočtov a to je aj v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy. Absencia finančných zdrojov pre uvedené zariadenia znamená kolaps zariadení a následne ohrozenie života, zdravia a ľudskej dôstojnosti prijímateľov sociálnej služby.
Nakoľko obce nie sú v súčasnosti schopné financovať ani neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnej služby, v dôsledku čoho sú tieto zariadenia, klienti týchto poskytovateľov ohrození a znevýhodnení, navrhuje sa v návrhu tejto novely riešiť aj ich financovanie zo štátneho rozpočtu. Chcem podotknúť, že financovanie uvedených verejných a neverejných poskytovateľov nebolo obciam zohľadnené v rámci fiškálnej decentralizácie. To sú ale skutočnosti, ktoré sú vám, kolegyne a kolegovia, všeobecne známe. Napriek všetkým týmto faktom som znepokojený, lebo pokiaľ prijmeme tento návrh zákona v tomto nezmenenom znení, tak možno spôsobí veľmi veľa praktických problémov. Je potrebné vychytať všetky nejasnosti a je nutné prediskutovať návrh zákona hlavne s prevádzkovateľmi sociálnych zariadení. Obce a mestá potrebujú čo najskôr finančnú pomoc od štátu. Ale to sa nesmie diať tak, že narobíme touto novelou viac škody ako osohu.
O čom tu hovorím? Napríklad, hovorím o článku 10, kde sa doplňujú do § 72 odseky 11 - 18. Tu vidím veľký otáznik v tom, že obec alebo vyšší územný celok má zabezpečiť overenie hodnoty majetku, ktorý bol zdokladovaný na osobitnom tlačive prijímateľa sociálnej služby a náklady súvisiace s vyhodnotením tohto posudku znáša obec alebo vyšší územný celok. Myslím si, že v praxi je to veľmi zložitá záležitosť.
Ďalší problém, ktorý vidím, je výška príspevku, ktorý štát prepláca obci alebo vyššiemu územnému celku. Ak vieme, že v mnohých prípadoch sú oprávnené výdavky v domovoch sociálnych služieb aj 1200 eur v zmysle prílohy 4 a) bude obci refundovaná čiastka maximálne 330 eur. Čiže občan zaplatí 870 eur, kdeže by na to zobral, alebo ak na to nemá on, alebo jeho rodina, náklady bude znášať opäť obec alebo vyšší územný celok.
Vážené kolegyne, kolegovia, tento návrh zákona nie je dobrý, je šitý horúcou ihlou a dôsledok bude ten, že už o pár mesiacov sa na stôl bude predkladať ďalšia novela tohto zákona, ktorá bude naprávať nedostatky dnes predloženej novely zákona.
Vážené kolegyne, kolegovia, stotožňujem sa s názorom pána prezidenta, a to v tom, že vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu, ceny tovarov a služieb vrátane ceny liekov, schválená zákonná úprava, bude mať negatívny dopad na prijímateľov sociálnej služby, prípadne na ich rodičov, deti a najmä s nízkymi dôchodkami a inými nízkymi príjmami. Po zaplatení úhrady za sociálnu službu na úrovni blízkej sumy životného minima dokonca hlboko pod touto sumou, môže mať priamy dosah na ďalšie podstatné znižovanie životnej úrovne týchto osôb. Preto je určite potrebné zvýšiť a upraviť najnižšie dôchodky, aby mali naši seniori možnosť slušne dožiť svoj život.
Opäť budem apelovať na vás, kolegyne a kolegovia, hľadajme riešenie, neukvapujme sa a vyriešme tento problém financovania sociálnych služieb, tak, aby to nebolo na úkor občana, ale aby aj obce mali dostatok zdrojov na prevádzku sociálnych zariadení. Tento zákon, tak ako je navrhnutý, tieto podmienky nespĺňal. Na základe týchto skutočností musím povedať, že nepodporím tento návrh zákona. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
13. 12. 2011 14:59:36 - 15:00:45 26. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
24.
Správne podotkol pán poslanec a župan Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, že verejné nemocnice sú všetky nemocnice. Čiže štátne, ale aj nemocnice, ktoré patria pod správu samosprávnych krajov. Ale ako sa vláda a vládna koalícia zachovala? V oddlžovacom procese boli len nemocnice štátne. Zabudlo sa na nemocnice vyšších územných celkov zámerne? Alebo si vládni umelci myslia, že samosprávne nemocnice majú čarovný prútik? A sľúbené navýšenie platov od premiérky, ktorý dala sľub zdravotníckym odborom o navýšení platov, ale nikto nerieši navýšenie platov v nemocniciach vyšších územných celkov. A z čoho budú tieto platy navýšené? Alebo to vyrieši zamýšľaná transformácia alebo privatizácia? Lebo určite to bol hlavný zámer vládnej koalície. Ďakujem za pozornosť.
8. 12. 2011 10:49:00 - 10:50:47 26. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 568 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
42.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Blanár výstižne upozornil na potrebu vykonania komplexného auditu verejnej správy. A súčasťou tejto verejnej správy je štátna správa a samospráva. A tu je potrebné ozaj pripomínať, že samospráva dostala do vienka štyritisícpäťsto prenesených kompetencií, ktoré nie sú všetky pokryté finančnými zdrojmi od štátu. A ja už som tu vyše roka, rok aj štvrť, a ja to stále pripomínam, že netreba zabúdať na obce, ktorej súčasťou sú všetci obyvatelia. Obce a mestá potrebujú, aby sa mohli rozvíjať. A na tento rozvoj je potrebné finančné zdroje, ktoré musia vynakladať na tieto prenesené kompetencie. Ako môžeme využívať eurofondy, keď financie nám chýbajú, lebo ich musíme dávať a vykonávať namiesto štátu určité úkony. A by bol veľký hriech, aby sme nevyužili možnosť eurofondov, ktoré nebudú donekonečna, že treba si uvedomiť, aby sa obce mohli rozvíjať, aby mohli zrekonštruovať základné školy, materské školy, urobiť rekonštrukciu ciest, kultúrnych stánkov, športových stánkov a rozvíjať sa, na to potrebujú financie a nesmie im ich uberať štát.
Ďakujem za pozornosť.
7. 12. 2011 9:55:22 - 9:57:23 26. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Veľmi pekne ďakujem poslancovi Ľubovi Želiezkovi, že spomenul aj vidiecky šport. A skutočne dlhodobo sledujem, že vidiecky šport je veľmi slabo dotovaný, terajšou vládou že to je celkom na okraji záujmu. Ak by obce, starostovia zo svojich rozpočtov nepodporovali športové hnutie vo svojich obciach zo svojich biednych rozpočtov, ktoré čím ďalej, tým sú slabšie, tak by šport ako taký na vidieku zmizol. A to podotýkam, že ak je obecné zastupiteľstvo a starosta len troška nadchnutý pre šport, futbal, tak to funguje. Ale ak je v obci menej športovo naladené obecné zastupiteľstvo, tak tam šport celkom vymizne. A tu si treba uvedomiť, bolo to spomenuté, že mládež je lepšie podporovať, aby športovala, ako niekde sa nejakým spôsobom pustila do fajčenia omamných látok alebo pichania si drog. Takže by som bol veľmi rád, aby sa zmobilizoval aj štát a podporoval samosprávy nejakými dotáciami, aby ten šport naozaj mohol fungovať. Ďakujem.
7. 12. 2011 9:22:54 - 9:29:32 26. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, prejednávame v týchto dňoch zákon roka, štátny rozpočet. Na kvalite tohto rozpočtu sa, samozrejme, podpísal fakt, že ho zostavovala vláda, ktorú spájala túžba po moci, a nie jasný program rozvoja Slovenska. Celý rok sme nič iné nepočuli, len výhovorky, že musíme šetriť, lebo ľavica rozhadzovala, ale fakty a čísla ukazujú úplne niečo iné. Zadlženosť Slovenska počas vášho vládnutia vzrástla, po mnohých rokoch reálne mzdy klesli a nezamestnanosť je stále veľmi vysoká, je tretia najvyššia v Európskej únii. Hneď ako ste sa ujali vládnutia, deklarovali ste, že len vy, pravica, tu nastolíte poriadok a konsolidujete verejné zdroje. Ale aká je skutočnosť? Kolabuje zdravotníctvo, školstvo, samospráva, je podhodnotené financovanie sociálnych služieb. To všetko je dôsledok vašich experimentov. Rozpočet na rok 2012 vôbec nezohľadňuje záväzky, ktoré sme prijali pri vstupe do Európskej únie. Spomeniem ako príklad záväzok, že obce nad 2 000 obyvateľov majú mať do roku 2015 vybudované čistiarne odpadových vôd a kanalizácie. To by musel byť ale zázrak, ak by táto podmienka bola splnená. Rozpočet nedostatočne zohľadňuje financie samosprávy, prenesené kompetencie, je ich 4 500, finančne nie sú pokryté, tie, ktoré prešli priamo od štátu na samosprávu. Obce a mestá dennodenne zápasia s nedostatkom finančných zdrojov. Príjem samosprávy tvoria miestne dane a poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako aj dane fyzických osôb, ktoré dostáva samospráva od štátu. Niektorá obec mala šťastie, že dostala v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov viac, niektorá menej majetku. Ale i ten v mnohých prípadoch bol v dezolátnom stave. A namiesto toho, aby bol pre obec prínosom, ostal na ťarchu. Jedná sa o budovy škôl, škôlok, zdravotníckych zariadení, ktoré pri preberaní od štátu boli naozaj v dezolátnom stave. Rovnako sa to týka ciest, vodných tokov a tak ďalej a tak ďalej. Obce si na to, aby zabezpečili funkčnosť, museli v mnohých prípadoch požičať a teraz zápasia doslova o existenciu. Namiesto toho, aby ste podporili rozvoj vidieka, kladiete polená vo forme prijatých zákonov, ako je napr. zákon o dani z príjmu, keď sa zrušil odsek, ktorý oslobodzoval dane a mestá od povinností platiť daň z príjmu. Rovnako prijatím zmien zákona o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa znížil príjem do rozpočtu obcí, resp. nútia obce a mestá k zvýšeniu dane z nehnuteľností občanom. A rovnako si treba uvedomiť, že obce financujú pomocou eurofondov aj zamestnanie dlhodobo nezamestnaných občanov. Ale na to, aby sa eurofondy mohli čerpať, tak je nutné spolupodieľať sa na financovaní týchto projektov.
Vážený pán minister, dôsledkom vašich reforiem hospodársky rast sa zastavil, ba nakoniec stále klesá. Strana SMER – SD vám niekoľkokrát ponúkla riešenia, aby sa tento stav zmenil. Pravica dlhodobo odmieta naše návrhy, ktoré aspoň čiastočne vylepšujú príjmovú stránku rozpočtu. Tvrdíte, že máte lepší koncept. Ja si dovolím povedať, že to ste hovorili na začiatku vládnutia. A výsledok je aký? Máme tu predčasné voľby, protestujúcich lekárov, nespokojných učiteľov, starostov a primátorov obcí. Vaša pripravovaná daňovo-odvodová reforma narazila na veľký odpor živnostníkov. Zastavili ste výstavbu diaľnic. A snažíte sa presvedčiť verejnosť, že budete stavať omnoho lacnejšie. Ale realita je iná. Vo vládnom programe ste mali jeden záväzok, a síce zlepšenie podnikateľského prostredia. Akým spôsobom to chcete dosiahnuť? Tým, že znížite vo výdavkovej časti rozpočtu štátny príspevok na podporu politiky zamestnanosti, kde sa oproti roku 2011 výdavky znížia o 69,4 %, alebo že znížite podporu podnikania v rámci rezortu hospodárstva z 39,33 mil. na 18,5 mil. eur, pri investičných stimuloch zo 63,46 mil. na 30,98 mil. eur? Tieto opatrenia sú jasným dôkazom toho, že jedno hovoríte a druhé robíte, je to jasný dôkaz vašej bezradnosti, a teda vašej neschopnosti vládnuť. Škrtanie vo výdavkovej časti nie je liekom na všetko. Treba prijímať stimulačné opatrenia, ktoré v budúcnosti prinesú peniaze do štátneho rozpočtu. Treba podporiť vytváranie nových pracovných miest, podporiť podnikateľské prostredie, ale nie rečami, ale skutkami. A tento predložený rozpočet nič také neprináša. Chápem, že sa blížia voľby. A tie poslúžia všetkým súčasne vládnym stranám ako výhovorka, že to je prekážka, ktorá im zabránila úspešne dotiahnuť svoje reformy do konca. Ale zabudli ste si uvedomiť, že nedôveru ste si dali sami sebe. Aj to je dôkaz neschopnosti vládnuť. A viem si tiež živo predstaviť, ako budete klamať, že nechcete už uťahovať opasky a že všetky vaše opatrenia nebudú na úkor životnej úrovne ľudí. A tu si dovolím povedať, že chcete toto dosiahnuť na úkor samosprávy. Ale samospráva, to sú ľudia. A na to táto vládna koalícia celkom zabudla. Ďakujem za pozornosť.
6. 12. 2011 17:38:59 - 17:40:19 26. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
84.
Ďakujem pekne za slovo. Pokúsim sa nadviazať na kolegu Petráka, ktorý vystihol všetky nedostatky, ktoré tento rozpočet má voči obciam.
Predložený návrh rozpočtu je nedostatočný z pohľadu samosprávy. Uvediem príklad v oblasti vodného hospodárstva, ktoré tu tiež spomínal pán kolega Petrák. Že v prístupových dohovoroch sa Slovensko zaviazalo, že do roku 2015 musia mať obce nad dvetisíc obyvateľov vybudované zásobovanie kvalitnou pitnou vodou, čističky odpadových vôd a kanalizácie. A ak by sme mali tento záväzok splniť, musel by sa asi stať zázrak. A, samozrejme, za nesplnenie bude Slovensko sankcionované. Tento návrh rozpočtu vôbec tieto skutočnosti nezohľadňuje a obávam sa, tak ako nastal kolaps v zdravotníctve, tak skolabuje aj samospráva, lebo už neunesie tých 4500 prenesených kompetencií bez dodatočného finančného krytia od štátu. To by si už mala vláda uvedomiť a preniesť to do štátneho rozpočtu.
Ďakujem za pozornosť.
1. 12. 2011 16:53:55 - 16:54:53 26. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 590 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
62.
Ďakujem za slovo. Chcem podporiť kolegu, pána poslanca Blanára, keď kritizuje, že návrh zákona nepočíta s odpustením daní z príjmu z predaja obecného majetku, keďže obce predajom majetku vlastne plátajú diery vo svojom rozpočte. A všetky nedostatky finančných zdrojov prenesených kompetencií, ktoré obce a mestá dostali do svojho vienka. Ja by som bol veľmi rád, ak by prišlo odpustenie daní i z predaja obecného majetku. Prosím všetkých poslancov, ktorí chcú pomôcť obciam a mestám, aby prežili, aby podporili odpustenie tohto poplatku z predaja.
Ďakujem.
1. 12. 2011 14:19:28 - 14:20:07 26. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 587 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
8.
Áno, ďakujem za slovo. Pán poslanec Ondruš keď vie, že koľko percent úhrady sú schopní klienti, občania, ktorí sú odkázaní na umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb, lebo tých 50 percent nebudú mať z čoho zaplatiť. A nakoľko je veľa dôchodcov s minimálnym dôchodkom, preto by mal byť zohľadnený aj ich príjem a príjem klienta a aj posúdenie by malo byť niekedy individuálne.
Ďakujem.
29. 11. 2011 14:30:55 - 14:31:37 26. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 554 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Pán poslanec Podmanický, ale aj pán kolega Petrák zdôvodnili, prečo by nemal byť tento zákon schválený. A naozaj tu hrozí, že po jeho schválení príde k chaosu v obciach, keďže je naozaj krátky čas na to. Ja poprosím, aby to poslanci zodpovedne zvážili a nepodporili tento zákon. Ďakujem.
20. 10. 2011 15:38:44 - 15:40:24 24. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 473 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
58.
Ja by som si dovolil poďakovať pánovi kolegovi Blanárovi, že vo svojom príhovore pripomenul ctenej snemovni, že štátne nemocnice sa chystajú transformovať, budú sa oddlžovať a nemocnice, ktoré patria pod vyššie územné celky, tie necháme zadlžené. Veď keď si to vezmeme z logického hľadiska, čo tí ľudia, ktorí chodia do nemocníc, ktoré patria pod vyššie územné celky, tie, tí ľudia sú menej hodnotní? Ako dopadnú potom tie nemocnice? Veď ja som tu nepočul zatiaľ za rok a štvrť, čo som poslancom Národnej rady, nepočul som žiadne nejaké logické riešenie, aké bude v budúcnosti a ako sa vyriešia nemocnice, ktoré patria pod VÚC. Veď veľký problém je tu aj s ohodnocovaním výkonov, tie výkony nie sú jednotné a zase na to doplácajú len krajské nemocnice. Kedy s týmto sa nejakým spôsobom vysporiadame, aby naozaj tie nemocnice sa mohli, aby, aby mohli pokračovať. Aby tí lekári, ktorí teraz dávajú výpovede, aby mohli pokračovať vo svojej plnohodnotnej práci aj v takých nemocniciach, ktoré patria pod kraje.
Ďakujem za pozornosť.
19. 10. 2011 10:48:07 - 10:51:42 24. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 476 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, už pri prvom čítaní tohto zákona sme upozorňovali, že tento zákon skomplikuje život v mestách a obciach. A aj kolega Petrák konkrétne navrhoval riešenia, ktoré by boli schodné pre samosprávu, ako aj pre štát. S poľutovaním však musím konštatovať, že tieto pripomienky tu vôbec neboli zohľadňované a návrh zákona je predložený v skoro nezmenenej podobe.
Pán minister chápem vás, že sa snažíte chrániť štátnu kasu, ale vy zase pochopte, že nie je možné v tomto čase, keď tok financií je veľmi obmedzený z dôvodu finančnej krízy, robiť takéto zmeny, ktoré znižujú príjem mestám a obciam.
Obmedzenie alebo zrušenie možnosti zdaňovať nehnuteľný majetok podľa hodnotového princípu nie je v súlade s ústavnými princípmi sociálne orientovaného trhového hospodárstva a ani s princípmi uplatňovanými pri zdaňovaní majetku vo vyspelých demokratických spoločnostiach. Preto vyslovujem nesúhlas s takouto zásadnou zmenou v systéme miestnych daní.
V súčasnosti majú obce a mestá právo vyrubiť daň z nehnuteľnosti v 40-násobku minimálnej dane. Väčšinou sa táto daň uplatňuje na dane z bytov. Maximálna daň sa uplatňuje na podnikateľské subjekty. Znížením tohto násobku sa zníži absolútne číslo príjmu do rozpočtov jednotlivých obcí a miest. Aby sa potom vykompenzoval výpadok, museli by starostovia a primátori zvýšiť predovšetkým daň z bytov.
Čo vlastne chcete dosiahnuť, pán minister? Na jednej strane obhajujete to zvýšenie DPH-čkou alebo daňovým mixom a inými opatreniami tým, že treba naplniť štátnu kasu, na druhej strane robíte zákonné opatrenia, ktoré mestám a obciam znižujú príjem do obecných rozpočtov. Keď k tomu pripočítam aj výpadok z podielových daní, tak potom existencia samosprávy je naozaj existenčne ohrozená. Nie je to náhodou z vašej strany úmyselné politikárčenie? Komu chcete takouto zmenou zákona pomôcť?
Vážené kolegyne, kolegovia, opätovne chcem zdôrazniť, že ak mestá a obce nebudú mať finančné prostriedky, tak nebude možné uplatňovať rôzne programy, ktoré sú podporované z peňazí eurofondov. Znova opakujem, že pri čerpaní týchto projektov je nutné mať vlastné finančné zdroje. Teda je koniec aktivačným prácam, protipovodňovým prácam a iným rozvojovým programom v našich obciach a mestách? Alebo je to súčasť ťaženia proti samosprávam od pána ministra financií?
Záverom mi dovoľte, aby som zdôraznil, že takýmito opatreniami neozdravujeme verejné financovanie samosprávy, ale ho likvidujeme, a preto tento zákon nepodporím. Ďakujem za pozornosť.
18. 10. 2011 14:42:10 - 14:44:10 24. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 503 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
16.
Ďakujem pekne kolegom za podporné stanoviská, a tak ako to pán kolega Podmanický v tých posledných vetách spomenul, ja by som si ho dovolil doplniť. Pán minister, nepozerajte na nás, na samosprávu. Len keď to vezmem nejaký rôčik naspäť, keď sa riešili platové pomery starostov a za pomoci aj médií sa hľadali ľudia v samospráve a starostovia, ktorí, žiaľ, boli zvolení a nevedia ani čítať, ani písať, našli sa takí nejakí dvaja-traja, ktorí pochádzali z rómskych komunít, a my nie sme všetci tí, ktorí s tým čítaním a počítaním máme všetci problémy. My si vieme napočítať, že keď je výpadok v rozpočte, ktorý, žiaľbohu, je nadstavený tak, aby sme ho dobiehali tým, že budeme vyššie dane vyberať od našich spoluobčanov, od našich starších a prestárlych ľudí, ktorým by sme mali zvýšiť, zvýšiť dane, ktorí ledva z dôchodkov vyžijú a aj mladé rodiny, ktorým staviame byty a ktoré, žiaľ, každý druhý mesiac majú problémy s platením nájmov, a my ste tí, ktorí im pomáhame a obce čakáme niekedy, aby tí ľudia nám mohli tieto nájmy zaplatiť aj s mesačným oneskorením a musíme sa s týmto vysporiadať. Tak my sme tí, ktorí štátu pomáhame a mladým rodinám tiež pomáhame a podporujeme ich, aby mohli prežiť. Aj o našich prestárlych spoluobčanov sa staráme aj s tým, že máme nedostatok finančných zdrojov na tieto úkony. Takže prosím vás, berte nás aj serióznymi očami a pohľadom.
Ďakujem pekne za pozornosť.
18. 10. 2011 14:32:21 - 14:38:15 24. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 503 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
10.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, už niekoľko mesiacov rezonuje v samospráve požiadavka o dofinancovanie samosprávy. A zmena zákona o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní územnej samospráve však neprinesie vylepšenie prítoku peňazí do rozpočtov obcí a miest a ani pre vyššie územné celky. Predkladateľ návrhu zákona zdôvodňuje, že zmena zákona prinesie väčšiu stabilitu vo finančných príjmoch miest a obcí a že dostatočné zdroje, zaručuje nárast v medziročnom príjme o 3 percentá.
Keby som nebol zainteresovaný v tejto problematike, tak by som možno takémuto návrhu aj zatlieskal. Ale som starostom obce a viem, že reálne o žiaden nárast nejde. V súčasnej platnej legislatíve je predpoklad medziročného nárastu až o 18 percent. Teda pri tejto zmene sme obce a mestá v mínuse 15 percent. Medziročný nárast 3 percentá nepokryje reálny nárast nákladov, ktoré musíme, obce, znášať, ako sú náklady na energie, sociálne služby, na školy, zdravotné zariadenia a rozvoj obce, rovnako, navyše sú zaťažené obce aj prijatými novými zákonmi, ako bol zákon o DPH, zákon o sociálnych službách, jazykový zákon, daň z príjmu, zákon o hazardných hrách, ktorý, ktorý si presunul vlastne štát príjem obcí do štátnej kasy. Tam už gambleri môžu, môžu dotovať štát. Obce nie, lebo, lebo tým pádom obce, obce vlastne podporujú hazardné hry, ale štát z nich môže mať príjem.
Teda, pán minister, tu nejde o reálny medziročný nárast, ale o tabuľkový nárast, ktorý nepokryje ani medziročnú infláciu. A pán minister, čo tých vyše štyritisíc prenesených kompetencií na samosprávu, ktoré neboli dostatočne financované a nie sú dostatočne financované.
Vážené kolegyne, kolegovia, návrh tohto zákona je veľmi nešťastne načasovaný. V čase, kedy obce a mestá ledva prežívajú, kedy z posledných síl sa snažia zabezpečiť chod obcí a miest, dostávajú ďalšiu ranu pod pás vo forme tohto návrhu zákona o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní v územnej samospráve.
Na tejto parlamentnej pôde sme si nejedenkrát vypočuli, ako vláda má záujem o podporu zamestnanosti, o podporu a rozvoj podnikateľského sektoru a aj o podporu a rozvoj samosprávy formou čerpania zdrojov z eurofondov. Ale z čoho ich budú obce a mestá spolufinancovať? Rovnako sme prijali niekoľko noviel zákonov, ktoré mali zabezpečiť prácu pre dlhodobo nezamestnaných obyvateľov. Chcem upozorniť na to, že všetky tieto projekty sa dajú uskutočniť len za predpokladu, že sa obce a mestá podieľajú finančnou spoluúčasťou. Ak obce a mestá nedostanú dostatočný prísun financií, nebudú môcť projekty, ako sú aktivačné práce či protipovodňové práce, nemôžu ich uskutočňovať. Každému rozumnému človeku je jasné, že pokým veľké mestá, aj keď s problémami, ale predsa ako-tak prežijú, tak pre stredné, malé obce je to likvidačné. Už teraz pristupujú mnohí moji kolegovia k takým opatreniam, keď vypínajú verejné osvetlenie, obmedzujú sociálnu starostlivosť, nevyplácajú si mzdy. Pri týchto opatreniach sa pohybujú na hrane zákona. V tme dochádza k riziku vzniku autonehody, alebo možno sa aj vytvoria podmienky ku kriminálnej činnosti. O tom, že tu ide v mnohých prípadoch o život, nemusím snáď ani hovoriť.
Vážené kolegyne, kolegovia, apelujem na vás, aby ste nepodporili takto navrhovaný zákon. Tak, ako sa snaží pán minister naplniť štátny rozpočet, je to nelegitímne. Tak je nutné dbať, aby rozpočet samosprávy bol naplnený. Nie je pravda, že by samospráva plytvala. Už vyše roka samospráva pracuje s veľmi obmedzeným rozpočtom, čo sa odráža aj na kvalite rozvoja obcí a miest. A tí, čo čerpajú eurofondy, tak skutočne z posledných síl si vybavujú nejakým spôsobom pôžičku na preúverovanie týchto eurofondov. A dlhé obdobie trvá, než dostanú náležité finančné zdroje naspäť, čo niekedy trvá vyše pol roka, niektorým obciam aj rok.
Kolegyne, kolegovia, nedopusťme, aby sme sa dopustili a dovolili zdecimovanie samosprávy. Bude to mať nedozierne následky, ktoré sa nebudú dať nikdy napraviť. Kolegyne, kolegovia, nezabúdajte, že v obciach a mestách žijete aj vy.
Ďakujem za pozornosť.
13. 9. 2011 23:06:54 - 23:08:54 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 493 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
227.
Ja sa chcem zapojiť do diskusie do pasáže, kde pán podpredseda parlamentu spomínal samosprávu. Ja musím len pripomenúť, že za tejto vlády Ivety Radičovej bola samospráva odhodená a nebola akceptovaná ako partner pre pripomienkovanie zákonov, ktoré boli za tento posledný rok schválené. Keď len spomeniem pár zákonov. Uvalenie na obce a mestá daň z príjmu, zvýšenie dépeháčky na 20 %, sociálny zákon, školský zákon, rušenie železníc, jazykový zákon, zákon o občianstve, zverejňovanie objednávok a faktúr a aj teraz novela zákona o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní územnej samosprávy a pripravovanej novele zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku.
Veď cieľom navrhovanej zmeny nie je deklarované posilnenie spravodlivosti a stability financovania obcí, ale len snaha týmto spôsobom zobrať financie občanom miest a obcí a presunúť ich do štátneho rozpočtu. A už aj predsedníctvo ZMOS-u konštatuje, že zatiaľ čo v minulosti pri tvorbe princípov financovania sa mesiace diskutovalo, analyzovalo a dopady navrhnutých zmien sa brali do úvahy od obcí a miest, tento návrh je bez širšej diskusie a aj bez akejkoľvek analýzy dopadov na občanov miest a obcí. Tento zámer musíme brať ako útok na samosprávu, princípy samosprávnosti a parametre fiškálnej decentralizácie. To je to, čo, pán podpredseda Hort, spomínate, že ste boli pri fiškálnej decentralizácii, teraz je to útok na samosprávu. Samospráva už od roku 2009 a 2011 pomáha pri konsolidácii verejných zdrojov, a to vlastne radikálnym šetrením svojich bežných... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
13. 9. 2011 21:12:52 - 21:13:59 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 493 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
128.
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, až vy ste ma primäli, aby som sa dneska zapojil aj ja do diskusie. Tak ako ste dourážali bývalého premiéra Roberta Fica, ktorého ste obvinili, obvinili ste ho z toho, že sa nesprával ľudsky. A vy ste zabudli alebo ste nesledovali, v koľkých, či už to boli havárie v Novákoch, alebo nešťastia v bani, v bani Handlová, kde sa on i v nočných hodinách neváhal zapojiť a pomáhal pri organizovaní odstraňovania týchto nešťastí a bol pripravený kedykoľvek týmto ľuďom, ktorí boli postihnutí, pomôcť? Správal sa ľudsky a bol človekom aj je človekom. Preto je stále najobľúbenejším politikom na Slovensku. A tomu nezabránite ani vy svojím vykrikovaním a myslíte si, že vás to robí nejakým významným politikom, keď sa tu rozkrikujete v parlamente? A to ma strašne mrzí.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
13. 9. 2011 9:19:47 - 9:23:01 22. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 435 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
8.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, tak ako som už hovoril na pôde zahraničného výboru, tak aj teraz sa mi žiada povedať niekoľko slov k predloženej správe.
Správa obsahuje veľa údajov, popisuje, ktorým smerom sa Slovenská republika uberala počas siedmich rokov pôsobenia v Európskej únii. Myslím si, že Slovensko za tých sedem rokov pôsobenia v Európskej únii sa nemá za čo hanbiť, ale nedá mi kriticky sa vyjadriť k súčasnému smerovaniu vládnej politiky, kedy viacerými vyjadrenia čelných predstaviteľov súčasnej vládnej moci poškodzujú dobré meno Slovenska tým, že otvorene hovoria, že sa treba prichystať na prechod na vlastnú menu, že sa nezapojíme do záchranného valu a podobné vyjadrenia.
Rovnako sa kriticky pozerám na skutočnosť, že sme nedostatočne presadzovali záujmy Slovenska v projekte Dunajského regiónu, kde sme práve s Maďarskom zapojení do projektu Obnova a zachovanie kvality vôd. Myslím, že práve tu sme mohli využiť možnosť hovoriť o tom, že Maďarsko si neplní svoje záväzky, ktoré má voči Slovensku v projekte Vodného diela Gabčíkovo. Treba práve na pôde Európskej únie upozorňovať na tieto skutočnosti. Rovnako je treba kriticky hodnotiť postoj vlády k prijatej ústave Maďarska, i keď vieme, že je to dokument iného štátu. Tlak, ktorý sme vyvinuli na Maďarsko, aby odstránilo tie časti ústavy, ktoré zasahujú mimo územia Maďarska, považujem za veľmi vlažné a ako ukázal výsledok, tak aj je ten tlak neefektívny. Táto pštrosia politika posilnila Orbána a aj občan bez väzieb na Maďarsko sa môže stať maďarským občanom s volebným právom. Až tak ďaleko chce Orbán presadzovať svoju veľkomaďarskú politiku.
Ďalším slabým miestom je využívanie a čerpanie eurofondov. Myslím si, že to nie je problém krátkodobý. Je treba sa sústrediť na efektívne využitie prostriedkov z eurofondov. Treba si uvedomiť, že sa blíži obdobie, kedy sa ide schvaľovať nový rozpočet. A ak sa budeme stále bičovať a len kriminalizovať čerpanie eurofondov a nezjednodušíme podávanie žiadostí a ich vyhodnotenie, tak čerpanie bude veľmi slabé, málo efektívne a je to na našu škodu.
Vážené kolegyne, kolegovia, napriek všetkým týmto skutočnostiam, ktoré spomínam v tomto príspevku, som presvedčený, že Slovensko aj v ďalšom období bude platným a úspešným členom Európskej únie.
Ďakujem za pozornosť.
9. 9. 2011 13:49:40 - 13:50:59 22. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 488 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
110.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Takisto musím poďakovať môjmu kolegovi Ľubkovi Petrákovi za to, že vytkol tomuto zákonu, ktorý je navrhnutý, niekoľko skutočne závažných chýb. Ja by som len chcel ich zopakovať. Jedná sa o zníženie valorizácie dôchodkov, zníži sa podľa superhrubej mzdy zhruba, ako si dobre pamätám, o nejakých 13 % výpočet dôchodkov, ako bol výpočet doteraz. Znížia sa príjmy pre živnostníkov, ale aj daňové zaťaženie budú mať oveľa väčšie. Zvýšia sa povinnosti pre zamestnancov, zamestnávatelia sa odbremenia od svojich zákonom daných odvodových povinností. Komu vlastne poslúži tento návrh zákona? Jediné, čo sa mi po dnešnom dni, lebo už je na sklonku, páči tak, že aj koaliční poslanci kritizujú návrh tohto zákona.
Ďakujem za pozornosť.
7. 9. 2011 10:18:10 - 10:19:13 22. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 476 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Kolega Petrák výstižne v rozprave povedal, a to dosť podrobne, o výpadku financií pre samosprávy a o zlom vládnom návrhu. Ministerstvo financií znova a znova potvrdzuje svoj postoj k samosprávam, ignoruje ich názory a uzaviera spomínané nožnice, ktoré sa tu niekoľkokrát spomínali, a to takým drzým a krutým spôsobom pre samosprávy, že už asi horšie obdobie za fungovania samospráv nemohlo prísť, lebo spejeme k paralyzovaniu samospráv. A to by sme ako Národná rada nemali dopustiť. Ďakujem za pozornosť.

Deň v parlamente

<- ->