Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
8. 2. 2012 11:07:38 - 11:08:01 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 339 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blahová, Natália (SaS) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
77.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania ihneď.
8. 2. 2012 11:07:38 - 11:08:01 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 339 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blahová, Natália (SaS) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
79.
Schváliť.
8. 2. 2012 11:07:37 - 11:08:01 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 339 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blahová, Natália (SaS) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
71.
Ďakujem za slovo. Takže dovoľte, aby som uviedla hlasovanie k tlači 339. V rozprave k tomuto návrhu zákona vystúpili poslanci pán Marcinčin, pán Kaník a pán Kužma. Prosím, pán predseda dajte hlasovať o bode 1 zo spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Upozorňujem, že ak tento bod bude schválený, nebudeme môcť hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána Kaníka.
8. 2. 2012 11:07:37 - 11:08:01 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 339 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blahová, Natália (SaS) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
73.
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o bode 2 zo spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
8. 2. 2012 11:07:37 - 11:08:01 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 339 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blahová, Natália (SaS) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
75.
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o návrhu pána poslanca Kaníka, ktorý odznel v rozprave.
7. 2. 2012 10:58:31 - 10:58:31 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blahová, Natália (SaS) - poslankyna NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
42.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. V rozprave vystúpili poslanci pani Vaľová, pán Kužma, pani Tomanová... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
43.
Prosím o pokoj, páni poslanci.

Blahová, Natália, poslankyňa NR SR
44.
Najprv teda budeme hlasovať o procedurálnom návrhu pani poslankyne Vaľovej nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona.
7. 2. 2012 10:32:55 - 10:37:03 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 339 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blahová, Natália (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
28.
Ďakujem pekne. Dovoľte, aby som vás zoznámila so spoločnou správou výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Kaníka, Kamila Krnáča, Štefana Kužmu a Zoltána Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov (tlač 339) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady v druhom čítaní podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 444 z 24. mája 2011 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre sociálne veci, Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Návrh zákona odporučili schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 229 z 15. júna 2011, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 188 zo 14. júna 2011, Výbor Národnej rady pre sociálne veci uznesením č. 69a z 27. júna 2011. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny návrh zákona prerokoval dňa 13. júna 2011, ale neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy a stanoviskách poslancov gestorského výborov, vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch č. 1 a 2 uvedených v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom schváliť. Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní a v treťom čítaní, a informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre sociálne veci č. 81 z 27. júna 2011.
Ďakujem za pozornosť, skončila som spravodajskú informáciu.
3. 2. 2012 10:29:31 - 10:36:06 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 338 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blahová, Natália (-) - poslankyňa NR SR -   (text nie je autorizovaný)
52.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som vás oboznámila so spoločnou správou výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Ľudovíta Kaníka, Kamila Krnáča, Štefana Kužmu a Zoltána Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada uznesením č. 443 z 24. mája 2011 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre sociálne veci, Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili schváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 189 zo 14. júna 2011, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 68 z 27. júna 2011. Ústavnoprávny výbor Národnej rady návrh zákona prerokoval dňa 15. júna 2011, ale neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny návrh zákona prerokoval dňa 13. júna 2011, ale neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali pätnásť pozmeňujúcich návrhov.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 v tejto spoločnej správe a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch v štvrtej časti tejto spoločnej správy nasledovne.
Spoločne o bodoch 1 až 3, 5 až 13 a 15 so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločne o bodoch 4 a 14 so stanoviskom gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní a treťom čítaní v Národnej rade a informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodnenie návrhu a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 80 z 27. júna 2011.
Ďakujem, skončila som spravodajskú informáciu.
31. 1. 2012 14:27:47 - 14:29:07 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 606 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blahová, Natália (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
46.
Ďakujem pekne. Ja by som chcela pripomenúť rečníčke, že napriek tomu, čo komunikuje ona, ministerstvo dôsledne komunikovalo so všetkými, ktorých sa zákon týka. Komunikovalo nielen so zriaďovateľmi, ale aj so samotnými poskytovateľmi, verejnými či neverejnými, ktorí sú stotožnení s touto novelou zákona. Komunikovalo so ZMOS-om, na čele s pánom Dvončom, ktorý vyjadril svoje veľké nadšenie, že nastáva konečne posun v rámci sociálnych služieb. Niekoľkokrát sa rečníčka odvolávala na pána Halása a jeho vypúšťanie mediálnej hmly, ktorého sme už dlhšie svedkami, jeho druh populizmu sme mali možnosť okúsiť v rámci kampane SDĽ, tak všetci snáď dobre vieme, že zase ide o nič iné, len o zavádzanie občanov.
Každý, kto bude hlasovať proti tomuto zákonu, bude osobne zodpovedný za kolaps sociálnych služieb. Buď bude tento zákon schválený, alebo sociálne služby celé, ako ich doteraz poznáme, samovoľne zaniknú. Zaniknú na nedostatok, na podvýživu finančnú. Potom pevne verím a pevne dúfam, že vám prídu osobne tie tisíce ľudí na Súmračnú poďakovať. Ďakujem pekne.
8. 12. 2011 15:27:15 - 15:30:21 26. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 538 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blahová, Natália (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
43.
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, vypočuli ste si návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne. Dovoľte, aby som za poslanecký klub strany Sloboda a Solidarita, ale i za všetkých občanov Slovenskej republiky týmto poďakovala všetkým zamestnancom Sociálnej poisťovne, ale najmä tu prítomnému pánovi generálnemu riaditeľovi Lopatkovi, pod ktorého vedením sa za veľmi krátky čas podarili neuveriteľné úspechy. Za súčasného vedenia boli podniknuté mnohé kroky, ktoré mali významne pozitívny vplyv na hospodárenie Sociálnej poisťovne.
Porovnajme si čísla spred poldruha roka s dneškom. Zvýšenie úspešnosti výberu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie z 97,2 % v roku 2009 na 105,9 % k októbru roku 2011. Zníženie sumy pohľadávok medziročne z 903 mil. eur na 563 mil. eur, t. j. o 340 mil. eur. Je nutné podčiarknuť výrazné zníženie nákladovosti na vlastné fungovanie Sociálnej poisťovne, teda čerpanie správneho fondu, a to zo 147 mil. eur v roku 2009 na 128 mil. eur v roku 2010. V tomto roku Sociálna poisťovňa očakáva čerpanie správneho fondu vo výške 115 mil. eur, čo predstavuje zníženie o 13 mil. eur v porovnaní s rokom 2010 a 20 mil. eur v porovnaní s rozpočtom na rok 2011.
V tomto roku Sociálna poisťovňa prijatými opatreniami znížila potrebu transferu zo štátneho rozpočtu o približne 163 mil. eur. V roku 2011 by mala mať Sociálna poisťovňa výrazne lepší hospodársky výsledok, a to o 71,7 mil. eur, než ako sa predpokladalo v rozpočte.
Na uvedené pozitívne výsledky majú vplyv najmä systémové zmeny prijaté súčasným vedením Sociálnej poisťovne. Prišlo tiež k zlepšeniu komunikácie medzi odvádzateľmi poistného a pobočkami Sociálnej poisťovne, vrátane kvalitnejšej práce pobočiek s pohľadávkami. Sociálna poisťovňa zefektívnila svoju činnosť a procesy vo všetkých svojich oblastiach. Chod a hospodárenie Sociálnej poisťovne má dotyk s každým občanom našej krajiny - od jeho narodenia, v čase jeho produktívneho života, pri príchode potomkov až po dôchodkový vek. Všetci dobre vieme, že Slovensko čakajú ťažké časy, a preto je na výsosť dôležité, aby sa práve v tejto dobe stala Sociálna poisťovňa vzorom efektivity a racionalizácie.
Vďaka vám i vašim kolegom za odvedenú skvelú prácu, pán generálny riaditeľ.
Ďakujem za pozornosť.
1. 12. 2011 18:18:58 - 18:26:06 26. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 597 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blahová, Natália (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
151.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovolím si predniesť svoj pozmeňujúci návrh, ktorý má vzťah jednak k ošetrovnému a jeho vyplácaniu, a jednak v druhom novelizačnom bode príjem zo závislej činnosti, teda tantiémy, ktoré bolo, už tu boli upravované v tejto snemovni pred chvíľou. Je to, je to súvisiaci návrh a zabráni určitému dvojitému odvodu z tantiém.
Takže návrh, prednesiem návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky viac-menej za celý poslanecký klub SaS.
V názve návrhu zákona sa slová "ktorým sa", vkladajú slová "mení a".
K čl. I.
Po druhé, vkladá sa nový 1. bod až 8. bod, ktoré znejú:
V § 26 ods. 3 a 4 sa slová "potreby ošetrovania" nahrádzajú slovami "potreby osobného a celodenného ošetrovania" a slová "alebo starostlivosti" sa nahrádzajú slovami "alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti".
2. V § 39 ods. 1 v úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "osobne a celodenne".
3. V § 39 ods. 2 sa slová "potreba ošetrovania" nahrádzajú slovami "potreba osobného a celodenného ošetrovania" a slová "potreba starostlivosti" sa nahrádzajú slovami "potreba osobnej a celodennej starostlivosti".
4. V § 42 sa slová "potreby ošetrovania" nahrádzajú slovami "potreby osobného a celodenného ošetrovania" a slová "alebo starostlivosti" sa nahrádzajú slovami "alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti".
5. V § 43 ods. 2 znie: "(2) Ošetrovné sa vyplatí za to isté obdobie osobného a celodenného ošetrovania jednej fyzickej osoby alebo viac fyzických osôb uvedených v § 39 ods. 1 písm. a) alebo osobnej a celodennej starostlivosti o jedno alebo o viacej detí uvedených v § 39 ods. 1 písm. b) len raz a len jednému poistencovi a v tom istom prípade len raz a len jednému poistencovi.".
6. V § 140 ods. 1 písm. b) znie: "b) od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo potreby tejto starostlivosti, najdlhšie do desiateho dňa potreby tohto ošetrovania alebo potreby tejto starostlivosti.".
7. V § 154 ods. 1 písm. c) sa slová "potreby ošetrovania alebo starostlivosti" nahrádzajú slovami "potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti".
8. V § 156 ods. 1 písm. b) sa slová "ošetrovania alebo" nahrádzajú slovami "osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej"."
Doterajší text návrhu zákona sa označuje ako 9. bod.
Po tretie. V novovyznačenom 9. bode sa v úvodnej vete slová "a 293by, ktoré vrátane nadpisu" nahrádzajú slovami "až 293bz, ktoré".
Po štvrté. V novooznačenom 9. bode sa vkladá nový § 293bx, ktorý znie:
"§ 293bx
Príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu účinného od 31. decembra 2011 dosiahnutý za rok 2011 nie je príjmom na účely § 21, 138 ods. 2 a 3 a § 293bp ods 5." Poznámka pod čiarou k odkazu 120 znie: "120) § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov." V tejto súvislosti sa vykoná prečíslovanie doterajších ustanovení návrhu zákona. Odôvodnenie: Z dôvodu aplikačných problémov pri posudzovaní nároku na ošetrovné v prípade trvania viacerých nemocenských poistení a uplatnení si nároku na ošetrovné len z jedného nemocenského poistenia, najmä v súvislosti so splnením podmienky ošetrovania a starostlivosti, ďalej len "ošetrovania", ak po časť dňa ošetrujúca osoba neošetruje z dôvodu výkonu zamestnania, z ktorého nečerpá ošetrovné, sa nárok na ošetrovné navrhuje podmieniť osobným a celodenným ošetrovaním zo strany poistenca, ktorý si uplatnil nárok na ošetrovné.
Osobné a celodenné ošetrovanie však nie je prekážkou na vykonanie úkonov spojených so starostlivosťou spočívajúcou napríklad v nákupe potravín, výbere liekov alebo zdravotných pomôcok z lekárne, v návšteve lekára a tak ďalej.
Vo vzťahu k nároku na ošetrovné sa navrhuje upraviť znenie zákona tak, aby jednoznačne pri ošetrovaní toho istého dieťaťa alebo detí v tom istom prípade bolo ošetrovné poskytované len jednému poistencovi.
V nadväznosti na novelu zákona o sociálnom poistení účinnú od 1. januára 2011 pretrváva problém s pasívnymi príjmami umelcov, najmä tantiémami, ktoré v súčasnosti zakladajú postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby na účely sociálneho poistenia.
Vzhľadom na to, že môže ísť o príjmy z činností, ktoré fyzická osoba vykonávala v dávnej minulosti, navrhujem vylúčiť na účely posúdenia vzniku povinného poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby a na účely určenia jej vymeriavacieho základu na platenie poistného v prechodnom období až do 30. januára 2013, príjmy z použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom, a to vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady, § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov.
Ďakujem pekne za pozornosť.
1. 12. 2011 18:14:24 - 18:18:27 26. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 597 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blahová, Natália (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
149.
Ďakujem, pán predsedajúci, dovoľte, aby som predniesla spoločnú správu pod č. 597a. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 597, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ďalej len gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 730 z 1. decembra 2011 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona odporučili schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 335 z 1. decembra 2011 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 115 z 1. decembra 2011.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci prijal pozmeňujúci návrh, ktorý má šesť novelizačných bodov. Gestorský výbor na základe stanovísk... Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich návrhov a doplňujúcich návrhov schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch 1 až 6 uvedených v 4. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom schváliť. Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Zoltána Horvátha na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní a treťom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky a informovanie Národnej rady o výsledku rokovania výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 116 z 1. decembra 2011.
Ďakujem pekne, skončila som spravodajskú informáciu.
1. 12. 2011 10:25:36 - 10:26:11 26. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 587 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blahová, Natália (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
34.
Pán Jasaň, ďakujem pekne za túto otázku. Neprekvapuje ma od vás, že opakovane nedávate pozor. Samozrejme, že som to povedala v úvodnom svojom slove. A táto zmena vznikla na základe pripomienky vašej pani kolegyne Vaľovej, ktorá nepochopila z textu, že ide stále v celom texte o verejného poskytovateľa, takže sme tam ešte raz, aby naozaj každý, aj pani Vaľová a dokonca aj vy, pochopili, že v celom texte ide o verejného poskytovateľa.
Ďakujem vám za vtipnú otázku.
1. 12. 2011 10:21:45 - 10:24:58 26. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 587 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blahová, Natália (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
30.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, v súvislosti s precizovaním pozmeňujúceho návrhu pod bodom 1, uvedenom v spoločnej správe výborov, tlač 587, a poslancami pri rokovaní v gestorskom výbore, predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky nový pozmeňujúci návrh, ktorý upresňuje aplikáciu bodu 8 v čl. I návrhu zákona. Z tohto dôvodu podávam procedurálny návrh, aby sa o bodoch 1 až 4 zo spoločnej správy hlasovalo osobitne o každom, s tým, že bod č. 1 zo spoločnej správy odporúčam neschváliť a schváliť nový pozmeňujúci návrh, ktorý predkladám v súlade s § 82 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v záujme správnej aplikácie bodu 8 v návrhu zákona v praxi.
Pozmeňujúci návrh vyníma z platby za sociálne služby deti, takže spoluúčasť klienta sa bude týkať len plnoletej fyzickej osoby.
Text návrhu: K čl. I 8. bod znie: 8. V § 72 ods. 2 znie: "(2) Verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce alebo vyššieho územného celku, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov, ak sa v druhej vete neustanovuje inak. Sumu úhrady za sociálnu službu uvedenú v § 34 až 41, poskytovanú plnoletej fyzickej osobe, obec alebo vyšší územný celok určí vo všeobecne záväznom nariadení tak, aby suma úhrady za túto sociálnu službu poskytovanú v rozsahu podľa § 15 ods. 1 bola najmenej vo výške 50 percent priemerných ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby u verejných poskytovateľov sociálnej služby porovnateľného druhu a formy sociálnej služby v územnom obvode príslušnej obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte na mesiac a na prijímateľa sociálnej služby, na počet hodín alebo úkonov opatrovateľskej služby. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia § 73."
Odôvodnenie: V záujme eliminovať zvýšenie úhrady priamo ustanovením minimálnej výšky úhrady vo všeobecne záväznom nariadení obce alebo vyššieho územného celku pre rodičov, ktorých deťom sa poskytuje vybraný druh sociálnej služby, sa navrhuje, aby sa minimálna výška úhrady vzťahovala len na plnoleté fyzické osoby.
Prosím vás o podporu pozmeňujúceho návrhu a ďakujem za pozornosť.
30. 11. 2011 11:14:05 - 11:14:05 26. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 500 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blahová, Natália (SaS) - poslankyna NR SR Vystúpenie v rozprave  
66.
... schváliť.
30. 11. 2011 11:14:05 - 11:14:05 26. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 500 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blahová, Natália (SaS) - poslankyna NR SR Vystúpenie v rozprave  
64.
Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania ihneď.
30. 11. 2011 11:14:05 - 11:14:05 26. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 500 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blahová, Natália (SaS) - poslankyna NR SR Vystúpenie v rozprave  
62.
Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o návrhoch pána poslanca Kaníka uvedených v rozprave a všetky spoločne.
30. 11. 2011 11:08:30 - 11:10:27 26. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blahová, Natália (SaS) - poslankyna NR SR Vystúpenie v rozprave  
60.
Teraz pristúpme k hlasovaniu o návrhoch podaných poslancami v rozprave.
Prosím, pán predseda, dajte hlasovať spoločne o mojich pozmeňujúcich návrhoch.
30. 11. 2011 11:08:30 - 11:10:27 26. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blahová, Natália (SaS) - poslankyna NR SR Vystúpenie v rozprave  
58.
Ďakujem pekne. V rozprave vystúpili dvaja poslanci so svojimi pozmeňujúcimi návrhmi. Najprv budeme hlasovať o návrhoch zo spoločnej správy. Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
29. 11. 2011 18:08:46 - 18:14:02 26. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 500 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blahová, Natália (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne, pán predseda, aj ďakujem pekne, pán kolega.
Dovoľte mi predniesť pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. (tlač 500).
Prišlo k drobným zmenám oproti pozmeňujúcemu návrhu, ktorý máte pred sebou, a to v číslovaní článkov, nakoľko na podnet legislatívneho oddelenia Národnej rady bolo treba to dať do súladu s pôvodným návrhom.
Článok IV:
Bod 1. V § 50j odsek 4 znie: „Príspevok sa poskytuje mesačne vo výške 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške celkovej ceny práce vypočítanej zo sumy dvojnásobku životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa osobitného predpisu platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje. Príspevok sa poskytuje za kalendárne mesiace, počas ktorých sa na vytvorenom pracovnom mieste vykonáva dohodnutý druh prác podľa ods. 8 písm. c). Zamestnávateľovi, ktorým je obec alebo právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec, ktorý vytvorí pracovné miesto v okrese, v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie zverejnená ústredím za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára dohoda podľa odseku 8, je vyššia ako 25 %, sa príspevok poskytuje najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov.“
Bod 2. Za § 72r sa vkladá § 72s, ktorý vrátane nadpisu „Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012“ znie: „Pri poskytovaní príspevku na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j, ktorá bola uzatvorená pred 1. januárom 2012, sa postupuje podľa ustanovení účinných od 31. decembra 2011.“
Účinnosť treba zmeniť v článku IX a znenie sa dopĺňa, že tento návrh nadobúda účinnosť od 1. januára 2012.
Odôvodnenie k bodu 1. V porovnaní so súčasným právnym stavom sa návrhom nového znenia v § 50j ods. 4 reaguje na podnety z aplikačnej praxe z uplatňovania príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie tak, aby sa podporilo vytváranie pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú prijatí do pracovného pomeru na vykonávanie prác súvisiacich s týmito opatreniami a následkami, a to aj na obdobie dlhšie ako šesť mesiacov. Súčasne sa navrhuje adresnejšie zacielenie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie tým, že sa vytvorí účinnejšie prepojenie obdobia, počas ktorého sa príspevok bude poskytovať, a druhom prác vykonávaných na vytvorenom pracovnom mieste podľa ods. 8 písm. c) zákona. Na rozdiel od súčasného právneho stavu sa normatívnym spôsobom určuje obdobie poskytovania príspevku najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov iba pre zamestnávateľa, ktorým je obec alebo právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec, ak vytvára pracovné miesta v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako 25 %, a to s cieľom zapojenia čo najväčšieho počtu uchádzačov o zamestnanie z oblastí najviac postihnutých nezamestnanosťou do predmetného opatrenia. Na účely tohto príspevku sa priemerná miera evidovanej nezamestnanosti vypočítava z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú zverejní ústredie za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára dohoda.
Odôvodnenie k bodu 2. Nadväzne na navrhované zmeny v § 50j sa navrhuje prechodným ustanovením § 72s zabezpečiť, aby sa pri poskytovaní príspevku podľa § 50j, na ktorý bola uzatvorená dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie a táto bola uzatvorená pred 1. januárom 2012, postupovalo podľa právneho stavu účinného do 31. decembra 2012.
Ďakujem pekne za pozornosť.

Deň v parlamente

<- ->