Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
30. 6. 2011 14:41:02 - 14:41:12 20. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Švihura, Richard (SaS) - poslanec NR SR -  
18.
Ďakujem, pán minister, za takú stručnosť. Ale chcem sa vás opýtať, v čom katastrofálny?
24. 5. 2011 11:43:07 - 11:43:07 18. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 351 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Švihura, Richard (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Pán predseda, nakoľko v rozprave nebol predložený žiadny iný návrh na uznesenie, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s Opčným protokolom k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
24. 5. 2011 11:43:07 - 11:43:07 18. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 351 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Švihura, Richard (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem. Vážený pán predseda, v rozprave k správe nevystúpil žiaden poslanec, nikto nepredložil pozmeňujúci návrh k návrhu uznesenia pripraveného gestorským výborom, dajte preto hlasovať o tom, že Národná rada berie na vedomie Správu o stave ochrany osobných údajov za roky 2009 a 2010.
20. 5. 2011 11:43:21 - 11:44:00 18. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 254 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Švihura, Richard (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
56.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predseda, z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti predkladám správu o prerokovaní Správy o stave ochrany osobných údajov za roky 2009 - 2011 (tlač 254a).
Správu pridelil predseda Národnej rady na prerokovane výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny rozhodnutím č. 329 s tým, že ako gestorský výbor podá informáciu o rokovaní vo výbore a pripraví návrh na uznesenie Národnej rady. Výbor o správe rokoval na svojej 12. schôdzi 16. mája 2011. Uznesením č. 57 odporúčal Národnej rade správu o stave ochrany osobných údajov zobrať na vedomie, návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je v prílohe v tlači 254a.
Vážený pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
20. 5. 2011 10:21:27 - 10:23:06 18. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 321 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Švihura, Richard (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
22.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte mi z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uviesť spoločnú správu výborov o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Opčným protokolom k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (tlač 231a).
Predmetný návrh pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 323 na prerokovanie trom výborom: ústavnoprávnemu výboru, zahraničnému výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Určené výbory návrh prerokovali a zhodne odporúčali Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Opčným protokolom k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pre zákonmi.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov zaujal rovnaké stanovisko, teda taktiež odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s Opčným protokolom a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
19. 5. 2011 11:21:07 - 11:23:50 18. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 235 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Švihura, Richard (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v zmysle rokovacieho poriadku podávam pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Švihuru a Richarda Oravca k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 235).
V návrhu zákona navrhujeme túto zmenu a doplnenie:
V § 27 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: „Prevádzkovateľ zdrojov hluku, infrazvuku a vibrácií je povinný uhradiť obci náklady spojené s postupom podľa odseku 4, ak obec pri objektivizácii expozície obyvateľov a ich prostredia hlukom a vibráciám podľa odseku 4 zistí prekročenie prípustných hodnôt.“
Odôvodnenie. Podľa zákona sú obce oprávnené objektivizovať expozíciu obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacím predpisom. Meranie ako činnosť zameraná na udržanie kvalitného životného prostredia je spojená s nákladmi, ktoré znáša obec. Objektivizáciu expozície obyvateľov a ich prostredia hluku, infrazvuku a vibráciám môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé, ktoré sú držiteľom osvedčenia o akreditácii. Zabezpečenie objednania alebo vyškolenia odborného pracovníka a vybavenie technickými prostriedkami potrebnými na meranie zvuku môže dosiahnuť výšku až niekoľko desaťtisíc eur. Meranie, ktoré je potrebné často robiť v nočných hodinách alebo špecifickými spôsobmi, je spojené s vyššou nákladnosťou.
Navrhujeme, aby náklady vypočítané na príslušné meranie v prípade pozitívneho nálezu hradil subjekt, ktorý porušil zákon prekročením prípustných hladín zvuku a vibrácií. Ak by sa pri meranom subjekte nezistilo prekročenie povolených hladín, náklady spojené s meraním by znášala obec.
Schválením návrhu by sa čiastočne podarilo znížiť náklady obcí spojené s uvedenou činnosťou. Ďakujem za pozornosť.
10. 2. 2011 14:39:48 - 14:40:06 12.schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Švihura, Richard (SaS) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za odpoveď, pán minister. Chcem sa opýtať, aký je predpoklad, kedy by mohli byť vysporiadané vzťahy s Maďarskou republikou.

Deň v parlamente

<- ->