Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
8. 2. 2012 9:27:56 - 9:29:32 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
16.
Ďakujem pekne. Tak ja si nemyslím, že je správne, aby použijúc najčastejšie sa vyskytujúce slovo, pán poslanec, aby odíduvší minister pripravil takýto zákon, ktorý je totiž v praxi neúčinný v situáciách, ktoré nastali, pretože ak sa všetci pamätáme, tak lekári, ktorí sa, lekári si vzali PN-ky.
A tento zákon, môžte ich odsúdiť aj na trest smrti, keď si vezmú PN, tak jednoducho tento zákon sa ich dotýkať nebude. Preto vravím, že je to zákon zlý. Má iba ľudí vystrašiť. A zase ten vystrašený bude pacient, pretože zase bude v ohrození pacient, lebo lekári sú zbytočne provokovaní zákonom, ktorý je úplne zle pripravený.
Takže naozaj by som bol rád, keby sme sa, a hlavne táto vláda končí. Je to zákon v prvom čítaní. Nemá absolútne žiaden význam sa ním zapodievať, lebo tento zákon tu nemá čo robiť. A Slovenská lekárska komora, ktorá sa naozaj snažila byť nejakým mediátorom a snažila sa v celom prípade pomôcť, bola úplne vynechaná z akýchkoľvek pripomienok pri kreovaní tohto zákona, čo tiež nie je správne. Sú to zákony robené s krvavými očami od zeleného stola, ktoré reálne nič pozitívne neprinesú, iba opäť eskalujú a opäť znervózňujú aj tak dosť napätú situáciu v našom rezorte. Ďakujem pekne.
8. 2. 2012 9:21:10 - 9:25:36 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
12.
Príjemné ráno prajem. Ctený pán predsedajúci, vážený pán minister, drahé kolegyne, kolegovia, nerobím to často, ale musím hneď na začiatku povedať, že sa plne stotožňujem s celým vystúpením pani poslankyne Sabolovej, pretože naozaj, to, čo pomenovala, je svätá pravda a tento zákon tu absolútne nemá čo robiť a jeho predloženie je iba hľadaním východísk zo situácie, ktorú ministerstvo zdravotníctva nedokázalo vyriešiť a ktorá dospela ku bezprecedentnej udalosti v histórii nášho zdravotníctva, vlastne ku reálnemu štrajku.
Ďalšou vecou je, ktorá stojí tiež za povšimnutie, že tento návrh absolútne odignoroval legislatívne pravidlá vytvárania a kreovania zákonov. A dovoľte mi, aby som vám odcitoval a prečítal základné pripomienky, ktoré ste určite dostali aj vy od Slovenskej lekárskej komory a Slovenská lekárska komora požiadala, aby tieto pripomienky tu odzneli.
Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 19. 12. prijala návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon. Materiál bol zaradený na rokovanie vlády Slovenskej republiky dňa 19. 12. 2011. Predmetný materiál bol na rokovanie vlády predložený bez prerokovania príslušnými orgánmi a inštitúciami v pripomienkovom konaní.
Slovenská lekárska komora ako stavovská organizácia zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie lekára, dôrazne protestuje proti nedodržiavaniu legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky záväzne určujúcich pravidlá tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov a upravujúcich postup ministerstva zdravotníctva pri príprave, predkladaní a prerokovávaní návrhov zákonov.
Slovenská lekárska komora je toho názoru, že bolo povinnosťou ministra zdravotníctva ako predkladateľa návrhu tento zverejniť prostredníctvom portálu a elektronický oznam zaslať dotknutým orgánom a inštitúciám podľa § 49 ods. 1 písm. c) a § 49 ods. 2 písm. d) zákona 578. Slovenská lekárska komora zastupuje svojich členov v spoločných otázkach dotýkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania a zúčastňuje sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Nakoľko sa tento návrh bezprostredne dotýka tiež výkonu povolania lekára, povolania lekára, mal byť oznam doručený okrem iného aj Slovenskej lekárskej komore. Čiže Slovenská lekárska komora bola obídená. Pritom Slovenská lekárska komora a jej orgány sa v čase protestnej akcie lekárov vykonali všetky dostupné kroky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu zdravia a ohrozeniu života pacientov. Zástupcovia komory pôsobili ako mediátori pri rokovaní s vládou Slovenskej republiky, so zástupcami lekárskeho odborového združenia aj na úrovni Národnej rady a svojimi postojmi prispeli k upokojeniu situácie a podpísaniu memoranda.
O to viac sú prekvapení zástupcovia Slovenskej lekárskej komory s obsahom návrhu novely zákona, z ktorého obsahu je viac ako zrejmý odvetný charakter voči lekárom za ich protestnú akciu. Odvetný charakter vidíme predovšetkým v absolútne neprimeranom a neodôvodnenom návrhu na vyčiarknutie z registra lekárov a následnej nemožnosti znovuzapísania po dobu desiatich rokov. Tieto ustanovenia sú popri sankcii, pokute za administratívny priestupok a za trestný postih v prípade porušenia ustanovenia trestného zákona neprimeraným zásahom do práva na výkon povolania.
Zabezpečenie jedného základného práva občanov by nemalo byť dosiahnuté neprimeraným zásahom do práv iných občanov, predovšetkým v prípade, ak záujem občanov na zdraví je zabezpečený v tom istom návrhu zákona inými dostačujúcimi prostriedkami. Takže, dovoľte mi, naozaj vás všetkých požiadať, ktorí tu budete o 11.00 hod., aby sa podporil procedurálny návrh pani poslankyne Sabolovej, a naozaj tento zákon, tento represívny zákon vzniknutý ako nezvládnutie situácie v zdravotníctve, aby sme ho nepodporili a nepustili ďalej.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
14. 12. 2011 10:46:02 - 10:46:43 26. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
58.
Ďakujem pekne. Vydržím aj bez "Nového Času", dnes. Ja chcem zareagovať na pána poslanca Fronca.
Pán poslanec, keď tu hovoríte o strome, ja chcem povedať, že vy nie, že ste ho popílili, vy ste ho spílili, rozpílili a ešte aj spálili, keď to má byť strom zdravotníctva a naozaj po tom, čo... (Potlesk.) Po tom, čo tu váš nominant predvádza, a potom, čo urobil so zdravotníctvom, keď naozaj jeho jedinou prioritou bolo vybiznisovať všetko, čo sa v tomto sektore dá urobiť, by ste sa mali premenovať na nekresťanské, nedemokratické hnutie.
Ďakujem pekne. (Potlesk.
14. 12. 2011 10:43:30 - 10:45:30 26. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
56.
Ďakujem pekne. Ak môžem, pán predsedajúci.
14. 12. 2011 10:32:45 - 10:40:36 26. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
46.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, moje vystúpenie bude pomerne krátke a nebude ovplyvnené blížiacimi sa voľbami, tak ako to robili moji predrečníci, ktorí majú potrebu sa prekrúžkovať na zvoliteľné miesta, ale chcem sa vrátiť k podstate veci, kvôli ktorej tu sme, a to k tomu, že okrem toho, že idú vianočné sviatky, sviatky pokoja, dnes je posledná šanca. Dnes je posledná šanca a posledná príležitosť, aby sme zabránili ohrozeniu života a zdravia našich občanov a zrušili základnú požiadavku, teda zrušili transformáciu ako základnú požiadavku, kvôli ktorej vznikol, vznikli nepokoje, kvôli ktorej vznikol štrajk a kvôli ktorej bol vyhlásený prvýkrát v histórii Slovenskej republiky, kvôli zdravotníctvu, núdzový stav.
Vláda po vyslovení nedôvery stratila mandát v transformácii pokračovať, napriek tomu v nemocniciach naďalej pracujú tímy poverené transformáciou, napriek tomu naďalej nemocnice platia námestníkov pre transformáciu a vyhadzujú tisíce eur na proces, ktorý bol údajne pozastavený.
Napriek tomu aj vláda, do vlády bol predložený ministerstvom zdravotníctva materiál, ktorý informoval o procese transformácie, ktorý prebieha v nemocniciach. Hrozí nám, že po nezastavení transformácie opäť budú ohrození pacienti a opäť ostanú bez svojich lekárov. Preto naozaj vyzývam poslancov vládnej koalície, dosluhujúcej, aby svojou tvrdohlavosťou, ktorú skrývajú pod rúško presvedčenia, neriskovali životy a zdravie našich pacientov a podporili návrh SMER-u, ktorý za chvíľu predložím, a zrušili transformáciu nemocníc.
Týmto predkladám pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho, Juraja Blanára a Róberta Madeja k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 600).
1. V čl. I. sa vkladá nový bod 1, ktorý znie: "1. § 1 ods. 1 sa vypúšťa písm. h)". Nasledujúce body sa prečíslujú.
2. V čl. I. sa za bod 1 vkladá bod 2, ktorý znie:
"2. Ôsma časť, vrátane nadpisu sa vypúšťa."
Poznámky pod čiarou k odkazom 66 až 71c) sa vypúšťajú.
3. V čl. I. sa vkladá nový bod 3, ktorý znie:
"3. § 102i znie: "Ak ku dňu účinnosti tohto zákona nevznikla akciová spoločnosť založená na poskytovaní zdravotnej starostlivosti transformáciu štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie zriadenej podľa osobitného predpisu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (ďalej len "štátna organizácia") podľa doterajších predpisov (ďalej len "akciová spoločnosť"), štátna organizácia nezaniká. Právne úkony smerujúce k vzniku akciovej spoločnosti transformáciu doterajšej štátnej organizácie sa stávajú dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona neúčinnými a zriaďovateľ štátnej organizácie je povinný ich do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona zrušiť. Konania o zápis akciových spoločnosti do Obchodného registra sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zastavujú."
4. Za čl. III sa vkladá čl. IV... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hort, Milan, podpredseda NR SR
47.
Prepáčte, pán kolega, poprosím vás, kolegovia, váš kolega rozpráva, tak skúste ho počúvať, aby to malo úroveň.
Nech sa páči.

Raši, Richard, poslanec NR SR
48.
Čiže pokračujem.
4. Za čl. III sa vkladá čl. IV ktorý znie:
"Čl. 4
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2005 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z a zákona č. 223/2011 sa mení takto:
1. V § 37 ods. 6 sa slová "do 31. decembra 2011" nahrádzajú slovami "do 31. decembra 2014".
2. V § 37 ods. 10 sa slová "do 31. decembra 2011" nahrádzajú slovami "do 31. decembra 2014".
Účinok tohto článku sa navrhuje ku 30. 12. 2011, čo sa súčasne premietne do účinnosti zákona. Doterajší čl. IV sa označí ako čl. V.
Ako som už naznačil v začiatku, odôvodnením tohto návrhu zákona je reagovať na nepokoje a hromadné výpovede takmer 2 500 lekárov, ktoré prebehli v uplynulých mesiacoch, ale aj reagovať na petíciu takmer 100-tisíc občanov, ktorí sa vyslovili za zrušenie transformácie, ktorú považujeme ako akt, ktorý môže reálne ohroziť existenciu našich nemocníc. Preto opätovne vyzývam poslancov vládnej koalície, aby svojou tvrdohlavosťou neriskovali životy a zdravie našich pacientov a podporili tento pozmeňovací návrh na zrušenie transformácie.
Ďakujem pekne.
14. 12. 2011 9:54:43 - 9:55:47 26. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
22.
Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj po tom, čo sa tu do roku 2006 za pôsobenia ministra Zajaca udialo, by napriek tomu, že žijeme v demokratickej spoločnosti, asi každý, kto má meno Zajac, mal zakázané vystupovať k zdravotníctvu. Teraz tu riešime veci, ktoré sa za Zajaca zlikvidovali. Napríklad aj tabuľka odmeňovania zdravotníckych pracovníkov, ktorú teraz pri zákone o sestrách opäť zavádzame. Zajac začal štvať pacientov a médiá proti zdravotníkom a nikdy sa tento stav neupravil tak, aký bol kedysi. Dovolil vykradnúť ekonomicky lukratívne činnosti z nemocníc a rozdal ich svojim kamarátom. A nemal silu ani na to, aby dotiahol transformáciu, čo i len jednej fakultnej alebo teraz univerzitnej nemocnice, lebo vedel, že celý tento jeho projekt je nezmyselný a že by len ohrozil ich existenciu. Ďakujem pekne.
13. 12. 2011 14:57:56 - 14:59:36 26. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
22.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som zareagoval na to, čo povedal pán poslanec Blanár, čiže v prvom kole sa podpísalo memorandum, ktoré jasne vytvorilo potrebu dodatočných zdrojov na realizáciu navýšenia platov.
Potom sa v druhom kole neschválil poslanecký návrh na navýšenie platby za poistencov štátu, čím sme legislatívne ukotvili to, že nebudú zdroje na navyšovanie platov. A teraz sa paralelne s tým tlačí pokračovanie v transformácii. Čiže v memorande potrebujeme navýšenie zdrojov. Potom ich nedáme do systému, lebo neschválime navýšenie platby za poistencov štátu. Trváme na transformácii, čiže vytvárame ekonomickú realitu, že nemocnice sa zadlžovať musia, lebo budú musieť plniť zákon. No a keď sa budú musieť zadlžovať a nebude schválené zrušenie transformácie, tak budú musieť ísť ako obchodné spoločnosti do konkurzu. A buď zaniknú, alebo ich chytí nejaký privátny kapitál a nikto tomu nebude môcť zabrániť.
Čiže naozaj cieľavedome idete po privatizácii a odštátnení všetkých, aj fakultných a univerzitných nemocníc. Lebo aj nezahlasovaním percenta, z navýšenia percenta za poistencov štátu a trvaním na transformácii chcete využiť deficit, ktorý, ekonomický deficit, ktorý v nemocniciach a zdravotníctve vznikne na to, aby ste privatizáciu dotiahli do konca.
Ďakujem pekne.
13. 12. 2011 14:30:01 - 14:31:46 26. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
14.
Ďakujem pekne. Chcem ešte teda zdôrazniť dve vyhlásenia, je to Slovenská lekárska únia špecialistov, Asociácia súkromných lekárov, reagujúc na to, čo povedal pán poslanec Kažimír, a teda obidve tieto asociácie združujúce všeobecných lekárov a ambulantných špecialistov takisto požadujú navýšenie zdrojov zo zdravotných poisťovní, lebo tieto zákony sa priamo premietajú aj do ich hospodárenia, pretože aj oni budú povinní zvyšovať platy, najmä v kategórii sestier.
A teda tiež by som chcel, aby sa na výbore zúčastnil aj minister financií, aj generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne, aj riaditeľ, predseda Úradu pre dohľad, pretože sú to ďalšie zdroje, ktoré nás naozaj môžu stáť aj 100 mil. eur.
A ďalšia vec, ktorá v príspevku pána poslanca Kažimíra neodznela, je to, že keď sa zvýšia platy, tak kvartálne sa navyšujú výdavky na mzdové prostriedky aj z toho dôvodu, lebo z platov sa vyrátava práca za nadčas, práca za sviatky, takže to zvýšenie platov sa premieta aj do zvýšenia ohodnotenia ústavných pohotovostných služieb. Takže to sú ďalšie mzdové prostriedky, ktoré vôbec nie sú v tabuľke uvedené. Čiže tabuľka je insuficientná nielen za roky 2013 a 2014, kde je napísaná nula, čo takáto tabuľka nemôže byť prílohou zákona, ale je nepravdivá aj z hľadiska roku 2012.
A naozaj tiež chcem vedieť, kde sú zarátaní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorých sa to bude týkať v zariadeniach, ktoré sú mimo pôsobnosti rezortu ministerstva zdravotníctva.
Ďakujem pekne.
13. 12. 2011 10:29:24 - 10:31:02 26. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
57.
Ďakujem pekne. Pán poslanec Novotný sa najprv snažil urobiť nejaké spojenie medzi odborovým, Lekárskym odborovým združením a SMER-om a potom sa našťastie hneď poprel, keď povedal, že už od roku 2004 bol SMER proti transformácii. SMER bol proti transformácii nemocníc už od roku 2003, keď s touto agendou prišiel Zajac, čiže akákoľvek spojitosť je čisto účelové manipulovanie v tomto smere.
A ešte raz vravím, agenda SMER-u to bola od roku 2003 a ten dôvod bol úplne jednoduchý: transformáciou nemocníc sa z nemocníc stávajú obchodné spoločnosti. Obchodné spoločnosti sa riadia podľa Obchodného zákonníka. Keďže samotná vláda v materiáli o stave nemocníc informuje, že je predpoklad aj v budúcom roku, že sa budú nemocnice zadlžovať, to znamená, že transformáciou nemocníc vytvorí legislatívny predpoklad na to, aby sa zadlžené obchodné spoločnosti, v tomto prípade nemocnice, riadiac sa podľa Obchodného zákonníka, aby išli buď do konkurzu, alebo aby sa k ich akciám niekto dostal. A môže vláda garantovať 100-percentné vlastníctvo, jednoducho nebude mať legislatívnu páku na to, aby k sprivatizovaniu alebo k zániku nemocníc, obchodných spoločností, zabránila.
Čiže nejde tu o nič iné, aj preto sa pán poslanec tak tvrdo za to bije, ide tu iba o, nechcem použiť expresívne slová, ale primitívny biznis.
Ďakujem pekne.
13. 12. 2011 10:16:03 - 10:16:55 26. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
47.
Ďakujem pekne. Čiže najprv pánovi poslancovi Padovi.
Pán poslanec, keby ste boli taký láskavý, aby ste si prečítali zákon 523 o rozpočtových pravidlách, ktorý hovorí v rámci prístupovej zmluvy Slovenska k Európskej únii, že bola povinnosť transformovať nemocnice na vyšších územných celkoch k 31. 12. 2011, čiže preto ste ich transformovali. Ale ja to beriem, že len ako krátkodobý výpadok pamäti u vás, že ste si to nestihli pozrieť.
Pán poslanec Kaník, ja teda dúfam, že vy ani nenájdete nikdy logiku v mojich návrhoch, lebo pre mňa sú vaše návrhy všetky, najmä v sociálnej oblasti, absolútne neprijateľné a absolútne asociálne, takže ja dúfam že my mentálnu zhodu nikdy ani nenájdeme.
A čo sa týka posledného vystúpenia, ani neviem, kto to hovoril, lebo pre mňa je to nejaký no name, takže k tomu sa vyjadrovať nebudem.
Ďakujem. (Potlesk.)
13. 12. 2011 10:02:13 - 10:07:34 26. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
31.
Dobrý deň prajem. Vážený pán predseda Národnej rady, ctené kolegyne, kolegovia, chcem upriamiť vašu pozornosť, že v predloženom návrhu, ktorý máme dnes prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní, chýba jedna... (Prerušenie vystúpenia predsedajúci.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
32.
Prepáčte, pán poslanec, že prerušujem vaše vystúpenie. Ale poprosil by som pána poslanca Mamojku, Krnáča, pani poslankyňu Dubovcovú, Pfundtner, aby sa nakrátko dostavili do rokovacej sály poslaneckého grémia. Ak môžem poprosiť teraz.
Nech sa páči, pán poslanec.

Raši, Richard, poslanec NR SR
33.
Ďakujem pekne.
Chcem všetkým pripomenúť, že v danom návrhu zákona nie je zakomponovaná základná podmienka, ktorá bola prvotnou pri vzniku nepokojov, ktoré vyústili až do bezprecedentného stavu, núdzového stavu, a to je podmienka zrušenia transformácie nemocníc.
Keď si prečítame memorandum, ktoré bolo podpísané pani predsedníčkou vlády, je v ňom napísané: "Vláda poverí ministra zdravotníctva, aby prostredníctvom poslancov Národnej rady najneskôr do 16. 12. predložil na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky návrh novelizácie zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vrátane v znení prílohy č. 2." Príloha č. 2 začína zrušením transformácie.
Chcem oznámiť, že z opozície nebol nikto oslovený, aby túto legislatívnu, tento legislatívny návrh vedel urobiť. A ako iste vieme, poslanci koalície odmietli zrušenie transformácie predložiť. Čiže ešte raz zdôrazňujem, minister zdravotníctva neurobil všetko pre to, aby sa legislatívny návrh zrušenia transformácie urobil.
Po druhé píše sa ďalej: "Vláda zabezpečí prípadné skrátené legislatívne konanie tak, aby návrh novely zákona, ktorej obsahom je návrh v prílohe č. 2, mohol nadobudnúť účinnosť 1. 1. 2012." Opäť opakujem, hneď začiatok prílohy č. 2 je zrušenie transformácie nemocníc a v návrhu zákona, ktorý vláda predložila, sa o zrušení transformácie nemocníc nenachádza ani zmienka. Vláda nedodržala základné ustanovenie, ktoré bolo v memorande podpísané, a základnú požiadavku, kvôli ktorej vznikli všetky protesty.
Dovoľte mi, aby som vám zopakoval, ako sme sa opakovane pokúšali zrušiť transformáciu. Prvýkrát som to urobil v pozmeňovacom návrhu k zákonu o pedagogických zamestnancoch, kde pán minister Jurzyca povedal, že je to nad rámec zákona a nesúhlasil s tým, a nebolo odhlasované zrušenie transformácie. Chcem podotknúť, že keď dal poslanecký návrh poslanec KDH na zvýšenie percenta za poistencov štátu a keď ho dal do zákona o cestnej premávke, tak s tým problém nebol. To len na to, ako sa pristupuje k jednotlivým pozmeňujúcim návrhom. (Reakcia z pléna.) Přidal. A cestná premávka s poistencami štátu je naozaj takmer totožné.
Po druhé. Pripravili sme poslanecký návrh zákona. Predsedníčka vlády vyhlásila, že keď budú, poslanci pripravia poslanecké návrhy zákona, tak si ich vláda osvojí. Minulý týždeň vo štvrtok sme cestou predsedu poslaneckého klubu požiadali predsedníčku vlády, aby si osvojila poslanecký návrh zákona poslancov Rašiho, Madeja a Blanára, ktorý rušil transformáciu. Neudialo sa tak. Tento návrh nebol osvojený, tento návrh si vláda neosvojila a nebol na vláde prerokovaný.
Teraz pripravíme znova pozmeňujúci návrh, ktorý prednesieme v Národnej rade v tomto pléne, ktorý opäť bude riešiť jedinú vec - je to zrušenie transformácie nemocníc. Pretože, opakujem, keď zrušenie transformácie nemocníc neprebehne, tak sa nevyrieši základná podmienka, ktorá prispela k stavu, ktorý sme v zdravotníctve mali prvý raz v jeho histórii. Tento návrh bude rušiť transformáciu. A tento návrh, predpokladáme, že keď v pléne bude podporený, bude základným predpokladom k tomu, aby sa konečne situácia v zdravotníctve ukľudnila.
Ako tu bolo niekoľkokrát povedané, keď nie sú splnené všetky podmienky, nie je splnená žiadna podmienka. Chcem povedať, že zrušenie transformácie a podpora zrušenia transformácie bude pre nás základnou podmienkou toho, aby sme vedeli podporiť aj ostatné časti navrhnutého zákona.
Ďakujem pekne.
13. 12. 2011 9:43:30 - 9:44:25 26. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 602 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
17.
Ďakujem pekne. Ja teda by som chcel reagovať spoločne na pána poslanca Kužmu aj Gála, beriem to ako vašu nevedomosť alebo nesústredenie sa na prerokovávané zmeny v minulom volebnom období.
Tak dovoľte mi, aby som vám pripomenul, pán poslanec Gál, pán poslanec Kužma, v rokoch 2006 až v rokoch 2010 boli platy zdravotníkov v organizáciách, na ktoré malo dosah ministerstvo zdravotníctva, zvyšované štyrikrát 10 %, jedenkrát 2,5 %. Čiže pokiaľ toto je pre vás nerobenie, alebo málo, tak to už nechám na vás, ako tieto platy zvýšite vo vlastných firmách.
Za ďalšie. Po prijatí Zákonníka práce napríklad len v bratislavskej Univerzitnej nemocnici bolo prijatých sto nových lekárov.
Čiže dovoľte mi požiadať vás, keď máte takéto nejaké informačné deficity, aby ste sa ma najprv spýtali.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
13. 12. 2011 9:38:43 - 9:40:35 26. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 602 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
9.
Vážený pán predseda Národnej rady, ctené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som sa krátko vyjadril k návrhu na skrátené legislatívne konanie k tomuto zákonu, ktorý je predkladaný v Národnej rade.
Chcem, aby sme si všetci uvedomili, že pre toto - pre nekoncepčnosť, pre nekomunikáciu, pre nečinnosť a pre neriešenie problémov v zdravotníctve - museli trpieť pacienti, zdravotníci a musela trpieť celá spoločnosť. Dnes preto musíme hasiť problémy, ktoré nám alebo ktoré spoločnosti ich neriešením boli predložené, a teraz musíme v skrátenom legislatívnom konaní vyriešiť to, čo mohlo byť riešené počas viac ako deviatich mesiacov.
SMER - sociálna demokracia bude súhlasiť so skráteným legislatívnym konaním, aby už ďalej netrpeli pacienti, aby sa táto situácia konečne v našom rezorte vyriešila.
Ale ešte raz sa najmä v mene pacientov pýtam: Prečo to takto muselo dopadnúť? Prečo sa tu od skorej jari tohto roka nič nerobilo, prečo sa so zdravotníkmi nekomunikovalo? Prečo sa ignorovali pri tvorení akýchkoľvek legislatívnych noriem profesné organizácie? Prečo sa ignorovalo 2 500 výpovedí lekárov a prečo sa ignorovala Petícia občanov, takmer stotisíc občanov, Slovenskej republiky za zrušenie transformácie nemocníc?
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
7. 12. 2011 15:35:21 - 15:41:03 26. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne.
Ja by som chcel dať pánovi poslancovi Novotnému do pozornosti jeho slová pred rokom, keď takisto svätosväte tvrdil, že zdrojov bude v zdravotníctve viac. A z tabuliek, ktoré sú predložené v tomto návrhu rozpočtu, vyplýva, že tých zdrojov za poistencov štátu bolo v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 menej o 127 mil. eur. A to sú ich čísla. A na rok 2012 je tu len predpoklad, ktorému ale už vôbec nikto neverí.
A čo sa týka ušetrenia na liekoch až 100 mil. eur, tak to deklaruje iba pán minister, ale nie je to ničím podložené. A naozaj opakujem, že pán minister Uhliarik môže deklarovať čokoľvek, ale pre mňa a, myslím si, pre väčšinu populácie je absolútne nedôveryhodný.
A čo sa týka zákazu zisku, tie opatrenia, ktoré sa urobili, aby zisk zdravotné poisťovne nečerpali, ktoré ste vy navrhli, sú absolútne kozmetické, lebo kozmetické to nebolo, tak si súkromné poisťovne nevyberú 100 mil. eur z povinných odvodov nás všetkých.
A veľmi krátko reakcia na pána poslanca Kalista. Pán poslanec, nemáte morálne právo sa vyjadrovať k peniazom, k zisku a k čomukoľvek v zdravotníctve, nakoľko váš zamestnávateľ je tým, ktorý tento systém likviduje a vyťahuje z neho peniaze. Takže to nie sú vaše slová, sú to slová finančnej skupiny. Ďakujem pekne.
7. 12. 2011 15:24:09 - 15:29:44 26. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Príjemné popoludnie prajem. Vážený pán predsedajúci, ctený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som pri príspevku o rozpočte nadviazal na kolegu Kažimíra, ktorý rozprával o tom, že sa otváralo šampanské pri zhodnotení, že úpadok a kríza končí tak pri čítaní návrhu tohto štátneho rozpočtu v zdravotníctve. Pokiaľ ešte niečo z tohto šampanského zvýšilo, tak by som naozaj poprosil, aby ste si ho rozliali a aby ste si štrngli, lebo tento rozpočet je, východniarsky povedané, kapurkovom slovenského zdravotníctva. (Potlesk.)
Na strane výdavkov sa najviac ušetrilo naozaj na zdravotníctve. A pritom nemusím rozprávať o tom, ako to už dopadlo a aké následky sme donedávna museli sledovať a bohvieako dlho ešte ich budeme musieť znášať v našom zdravotníctve. A takisto v návrhu štátneho rozpočtu sa opäť znižuje percento platby za poistencov štátu, ktoré sa po dlhých rokoch dostáva na úroveň 4,0. Čiže ide o naozaj bezprecedentné znižovanie zdrojov do nášho systému zdravotníctva, aj keď sa nikto z naozajstných odborníkov v zdravotníctve, ktorých tu máme, nevyjadril o tom, že by mohlo byť prostriedkov v našom zdravotníctve veľa. Okrem toho tu máme podpísaný jeden bianko šek vo forme Memoranda o úprave pomerov v zdravotníctve, pretože tento vytvára náklad niekoľkých desiatok miliónov korún na úpravu platov. Máme tu zákon o úprave platov sestier, ktorý iste všetci chceme podporiť, ktorý takisto predpokladá zvýšenie nákladov na mzdy sestier v objeme približne 58 mil. eur. A napriek tomu bol odmietnutý návrh na navýšenie percenta za poistencov štátu, ktorý predložilo Kresťanskodemokratické hnutie v zákone o cestnej premávke. A tento návrh bol podporený jedine stranou SMER – sociálna demokracia, pričom samo KDH farizejsky tento návrh nepodporilo, výsledkom čoho je, že na budúci rok máme plánované iba 4 % za poistencov štátu. Napriek tomu sa v našich zdravotníckych zariadeniach aj na samotnom ministerstve naďalej výrazne plytvá, transformácia bola oficiálne zastavená. Ale napriek tomu sa na ministerstvo zdravotníctva prijímajú ďalší ľudia do transformačných tímov. A takmer každá z nemocníc má námestníkov pre transformáciu a transformačné tímy, čo sú zbytočne vyhadzované peniaze, ktoré by mali ísť na zdravotnú starostlivosť.
Pán minister Mikloš povedal, že navyšovať sa prostriedky do rozpočtu zdravotníctva nebudú a že sľuby, memorandum má vyriešiť pán minister Uhliarik racionalizáciou a ekonomizáciou celého systému. Ja si myslím, že tu v parlamente, v tejto sále, v médiách a na Slovensku asi nikoho nenájdeme, kto by veril, že pán minister Uhliarik ešte niečo v tomto zdravotníctve dokáže vyriešiť.
Ďalej tu máme ďalšie riziko. Máme tu riziko zisku zdravotných poisťovní, čo bolo v tomto parlamente vládnou koalíciou schválené. A teda nemáme žiadne záruky, že aj keby zdrojov v zdravotníctve bolo viac, že sa tieto peniaze, tieto naše povinné dane, ktoré všetci musíme platiť, dostanú k občanovi. Hovorí sa o tom, že súkromné zdravotné poisťovne očakávajú alebo predpokladajú zisk z verejného zdravotného poistenia až niekde na úrovni 100 mil. eur.
Keďže návrh na zvýšenie platby za poistencov štátu neprešiel, pretože, ako som to už povedal, sme ho chceli podporiť iba my, dovoľte mi, aby som podal návrh, ktorý ste mali teraz rozdaný v laviciach, je to návrh na doplnenie uznesenia č. 2 Národnej rady Slovenskej republiky k zákonu o štátnom rozpočte na rok 2012 a k rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 (tlač 495): „Uznesenie č. 2 k zákonu o štátnom rozpočte na rok 2012 a k rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 (tlač 495) sa v časti B, kde Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky dopĺňa o nový bod 2, ktorý znie: „2. vytvoriť v štátnom rozpočte rezervu na financovanie krízovej situácie v zdravotníctve v kapitole Všeobecná pokladničná správa v objeme 50 mil. eur z prostriedkov štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie“.“
Považujeme to za poslednú záchrannú brzdu, ktorú vieme v štátnom rozpočte urobiť na to, aby nám systém zdravotnej starostlivosti v budúcom roku úplne neskolaboval. Ďakujem pekne a žiadam predkladateľa zákona o vyjadrenie sa k návrhu. Ďakujem pekne.
29. 11. 2011 13:10:24 - 13:11:24 26. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne,. Vážený pán predseda, žiadam zaradiť nový bod do programu, a to prijatie uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky požiada vládu Slovenskej republiky, aby si na zajtrajšom rokovaní vlády osvojila návrh zákona, ktorý je uvedený v zozname návrhov zákonov tejto Národnej rady pod bodom 51, a to návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho, Juraja Blanára a Róberta Madeja na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 574), kde som teraz za skupinu poslancov navrhovateľom, a doporučila ho Národnej... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
21. 10. 2011 11:12:08 - 11:12:21 24. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 473 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
14.
Vážený pán predseda Národnej rady, dávam námietku, pretože ide o hlasovanie o zastavení transformácie nemocníc. A neumožnením hlasovania môže dôjsť k ohrozeniu zdravotnej starostlivosti.
Ďakujem.
20. 10. 2011 15:36:40 - 15:38:41 24. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 473 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
56.
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Naozaj, dovolil by som si nadviazať na pána poslanca Blanára. Ako vravel, vyššie územné celky sú nútené k transformácii, nebudú vôbec oddlžené, čiže naozaj, toto je transformácia nemocníc a jej zakomponovanie do legislatívy je uzákonenie eutanázie týchto nemocníc v našej legislatíve. Niekoho donútite sa stransformovať, necháte mu dlh, okrem toho mu zdravotné poisťovne nepreplácajú ani výšku nákladov na poskytnutie zdravotnej starostlivosti ako, to je, to je, jediný výsledok toho bude exitus daných nemocníc. A čo sa týka tých sanitiek a respektíve zborov záchrannej zdravotnej služby, ktorý, ktoré pán poslanec Blanár spomínal, naozaj, to je neodpustiteľná chyba, čo urobilo ministerstvo zdravotníctva, že dalo schváliť zákon, ktorý nemyslel na to, že po 1. 1. 2012 by mali v transformovaných nemocniciach fungovať aj body záchrannej zdravotnej služby. A tých bodov je toľko, len v Žilinskom vyššom územnom celku je ich sedem, že sa nedajú ničím iným nahradiť. Pretože keď sa, keď vypadol jeden bod záchrannej zdravotnej služby kvôli technickej poruche sanitky v kraji, v rozsiahlom kraji ako je Žilinský kraj, ho bolo veľmi ťažké nahradiť. A to nehovorím ešte o siedmich bodoch, takže ja naozaj gratulujem k tomu, že napriek týmto faktom stále dokážete tvrdohlavo trvať na transformácii, aj keď si musíte byť vedomí, keď rozmýšľate, keď aspoň trošku rozmýšľate alebo keď používate sedliacky rozum, že vediete do záhuby nemocnice. A nemocnice vyššieho územného celku do záhuby vediete stopercentne.
Ďakujem.
20. 10. 2011 15:03:20 - 15:04:19 24. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 473 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
38.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja verím, že aj ostatní kolegovia počúvali pozorne, čo pán poslanec Chaban hovorí. Naozaj, keď sa tento pozmeňujúci návrh nepodporí, po 1. 1. nebude zabezpečená akútna starostlivosť, pretože nemocnice transformované na akciové spoločnosti nebudú môcť prevádzkovať záchrannú zdravotnú službu. Čiže mám dve otázky, čo za ignorant pripravil taký zákon, že mu toto v ňom vypadlo, a keď nič doteraz nebolo dôležité alebo podstatné na to, aby minister zdravotníctva podal demisiu, tak toto je minimálne na to dôvod. Bol prijatý zákon, ktorý nezabezpečil poskytovanie zdravotnej starostlivosti po, akútnej, po 1. 1. 2012. Niet k tomu čo dodať, dúfam že ste dobre počúvali.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
20. 10. 2011 14:51:20 - 14:53:14 24. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 473 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
32.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec Poliačik, neviem, neštudoval som vaše curriculum vitae, ale predpokladám, že máte vysokú školu a viete rátať do stodvanásť. Pretože pokiaľ viete do stodvanásť rátať, tak určite vám neuniklo, že v zákone o superhrubej mzde ste vstúpili do sto dvanástich zákonov. Tak buďte taký láskavý, si to pozrite a potom rozprávajte o nejakých rekordoch. A po druhé, vláda urobila rekord, je to rekord ignorancie, keď úplne odignorovala všetky požiadavky odbornej obce, pacientov či zdravotníkov. Pán poslanec Novotný, nešikovný pokus je asi aj tvoje pôsobenie na poli zdravotníctva, lebo jednak máš nejaké neplatné pokusy, to sú pokusy stať sa ministrom zdravotníctva a ten nešikovný pokus, ale s fatálnymi následkami, je transformácia nemocníc na akciové spoločnosti, ktorá naozaj bude mať nedozierne dôsledky. A to, že sa toho bojí minister zdravotníctva, o tom svedčí aj to, že sám chce zaviesť ochranu pred exekúciami. Tak keď tie akciovky sú super forma fungovania spoločností, prečo ešte pred ich vznikom sa snažíme implementovať do systému nejaké ochranné mechanizmy? Však predsa transformáciou má všetko fungovať a nemá byť absolútne žiaden problém. A za ďalšie. Ako chceme transformovať nemocnice, keď ani na ich oddlženie nemáme dostatok peňazí? Transformovaná nemocnica, vytvárajúca dlh, plus s dlhmi z minulosti, nemôže prežiť a musí ísť do konkurzu. A keď bude v konkurze, ani deklarácia vlády, ani nikoho, nemôže zabrániť vstupu iného subjektu do tejto organizácie.
Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->