Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
9. 2. 2012 11:34:25 - 11:34:32 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 466 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cibulková, Katarína (-) - poslankyňa NR SR -   (text nie je autorizovaný)
105.
Ďakujem za slovo. V rozprave k tomuto návrhu zákona nevystúpil žiaden poslanec.
Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
9. 2. 2012 9:39:40 - 9:41:33 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 522 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cibulková, Katarína (SDKÚ – DS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
16.
Ďakujem za slovo. Vážená Národná rada, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o návrhoch poslancov, pána Jozefa Viskupiča, Martina Poliačika, Jany Žitňanskej a Miroslava Beblavého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti, ktoré sú určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia zákonu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie a doložku vybraných vplyvov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 23. septembra 2011 a v zmysle § 73 rokovacieho poriadku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor ústavnoprávny a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá.
Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v lehote 30 dní a gestorský v lehote 32 dní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, otvorte rozpravu.
31. 5. 2011 17:14:32 - 17:22:49 18. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cibulková, Katarína (SDKÚ – DS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
139.
Schváliť.
31. 5. 2011 17:14:32 - 17:22:49 18. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cibulková, Katarína (SDKÚ – DS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
137.
Týmto sme rozhodli o všetkých návrhoch, ktoré boli uvedené v spoločnej správe. Pán predsedajúci, mám splnomocnenie gestorského výboru na to, aby som predložila návrh pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď. Prosím, dajte hlasovať o tomto návrhu.
31. 5. 2011 17:14:32 - 17:22:49 18. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cibulková, Katarína (SDKÚ – DS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
135.
Padol, o bodoch, padol procedurálny, aby sme spoločne o nich hlasovali, vyňali ich zo spoločnej správy.
31. 5. 2011 17:14:32 - 17:22:49 18. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cibulková, Katarína (SDKÚ – DS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
133.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, teraz hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Viskupiča, hlasovať spoločne o bodoch 5 a 6 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
31. 5. 2011 17:14:32 - 17:22:49 18. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cibulková, Katarína (SDKÚ – DS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
131.
Ďakujem. V rozprave k tomuto bodu programu vystúpil jeden poslanec, a to pán poslanec Viskupič, ktorý podal procedurálny návrh, a to vyňať body 5 a 6 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať spoločne o bodoch 1 až 4 a bode 7 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
31. 5. 2011 16:38:56 - 16:40:58 18. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cibulková, Katarína (SDKÚ – DS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
87.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som na základe poverenia výboru pre kultúru a médiá predložila ako spoločná spravodajkyňa gestorskú správu. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada Slovenskej republiky pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, prijali tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorých je celkovo sedem a ktoré máte v písomnej správe rozdané, teda rozdané spoločne v rámci spoločnej správy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 7 s návrhom schváliť.
Gestorský výbor zároveň určil poslankyňu Katarínu Cibulkovú za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveruje ju, aby podala správu o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Ďakujem, pán predsedajúci. Prosím, otvorte rozpravu.
1. 4. 2011 14:03:33 - 14:05:28 16. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 226 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cibulková, Katarína (SDKÚ – DS) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
191.
Ďakujem za slovo. Takže ja by som naozaj už veľmi krátko reagovala na aj tie pozmeňujúce návrhy, ktoré boli pred chvíľkou prednesené v pléne, ale i na vystúpenie pána poslanca Kolesíka.
Pán poslanec Kalist, platenie preddavkov na zdravotné poistenie z príjmov z nájomného sa podľa reakcie odborníkov, ale aj širokej verejnosti javí ako veľmi problematické a vyvolalo presne opačnú reakciu, ako sa očakávalo. A tak si myslím, že naozaj je niekedy dobre urobiť mierny ústupok, aby sa vytvoril priestor pre konštruktívnu diskusiu a následne aj pre hľadanie systémového riešenia. Chápem, že je niekedy ťažké odhadnúť, aká bude reakcia na zmysel zákona. Verím však, že vami predkladaná novela je dobrá, lebo nezatvára dvere a je vlastne prejavom dobrej vôle. To isté platí aj o riešení, ktoré bolo navrhnuté pre študentov. Je to prejav dobrej vôle a podpory vzdelávania súčasnej vlády. Ja len dúfam, že tí študenti, ktorí nebudú musieť platiť zdravotné poistné, nebudú systém zneužívať neúmerným predlžovaním dĺžky denného štúdia, lebo v konečnom dôsledku sa im na to zdravotné poistenie skladáme my všetci.
A k vám, pán poslanec Kolesík, podľa mňa ste zjavne nepochopil zmysel mnou predkladanej novely zákona, ktorej účelom je odstrániť neprimeranú administratívnu záťaž a odbúranie demokracie, uuu, byrokracie (reakcia pléna) a prenesenie - byrokracie - a prenesenie tejto povinnosti na zdravotné poistenie. Vaše vystúpenie považujem čisto za politicko-rétorické cvičenie, na ktoré vlastne ani nemá zmysel reagovať. Ale nedá mi to, aby som na okraj nepovedala, že vlastne táto vláda môže poskytovať občanom len také sociálne výhody, do takej výšky a do takej miery, v akom stave vaša vláda nechala verejné financie.
Ďakujem.
1. 4. 2011 13:30:33 - 13:39:49 16. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 226 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cibulková, Katarína (SDKÚ – DS) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
171.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som uviedla návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý predkladám.
Predkladaný návrh zákona má zabezpečiť vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia príslušnou zdravotnou poisťovňou. V súčasnosti, ako vieme, vykonávajú ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za zamestnancov zamestnávatelia. Ak sa však zamestnanec rozhodne, môže vykonať ročné zúčtovanie sám.
Samostatne zárobkovo činné osoby, t. j. podnikatelia, robia ročné zúčtovanie taktiež sami. Súčasný systém je pre zamestnávateľov zaťažujúci, lebo zamestnávateľ musí od zamestnanca získať všetky potrebné informácie, ktoré sú potrebné pre výpočet zdravotného poistenia. Často sú údaje podané zamestnancom neúplné najmä z dôvodu, že niektorí zamestnanci sa nedostatočne orientujú v systéme zdravotného poistenia. Odborná terminológia, ktorá je uvádzaná v tlačivách na vykonanie ročného zúčtovania, je pre občanov často nezrozumiteľná a dochádza k neúmyselným chybám pri samotnom výpočte poistného.
Podnikatelia dlhodobo označujú systém zdravotného poistenia za zložitý a predstavuje pre nich vysokú administratívnu záťaž. Spôsob vykonávania ročného zúčtovania bol nastavený v roku 2004. Spôsob výpočtu poistného bol za posledné roky dostatočne odskúšaný a prax nám ukázala, že sa dá povinnosť vykonať ročné zúčtovanie preniesť i na zdravotné poisťovne. Na základe platného zákona majú zdravotné poisťovne všetky informácie o príjmoch, a teda i o vymeriavacích základoch zamestnancov. Navrhovaný zákon ukladá povinnosť Daňovému riaditeľstvu predkladať zdravotným poisťovniam údaje potrebné pre výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré sú uvedené v daňových priznaniach.
Zdravotné poistenie majú aj v súčasnosti informačné systémy, ktoré sú schopné spracovať príslušné údaje, a nepredpokladá sa potreba ich zásadnej úpravy na základe dnes predloženého zákona.
Samotný spôsob výpočtu poistného sa oproti súčasnému stavu vôbec nemení. V novele sa navrhuje, aby zdravotná poisťovňa vykonala ročné zúčtovanie poistného do šiestich mesiacov od termínu na podanie daňového priznania. V budúcnosti sa predpokladá, že sa táto lehota ešte skráti. Ak má poistenec predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia sa navrhuje vykonať najneskôr do 31. októbra príslušného roku, v ktorom je povinnosť podať daňové priznanie.
Zákon, ktorý dnes máme v druhom čítaní, predkladám už po tretíkrát. Prvýkrát to bolo v roku 2009 a minulá vláda sa mojím návrhom ani nezaoberala napriek tomu, že zdravotné poisťovne vyjadrili kladný postoj k navrhovanej zmene, ministerstvo, vtedajšie ministerstvo zdravotníctva malo názor opačný. A je to naozaj veľmi paradoxné, pretože keby sa vtedajšia vláda Roberta Fica mojím poslaneckým návrhom zaoberala seriózne, už dnes by naši občania boli ušetrení zbytočného stresovania z podávania ročného zdravotného zúčtovania, ktorého sme boli svedkami i tento rok.
Druhýkrát som zákon predkladala na konci roku 2010. Aj keď pred prerokovaním materiálu vo vláde ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že má voči môjmu návrhu výhrady, všetky otázniky sme si nakoniec vysvetlili a skonštatovali, že návrh preniesť ročné zdravotné zúčtovanie na zdravotné poisťovne je správne riešenie. Súčasne však bola na tej istej schôdzi predložená novela zákona o zdravotnom poistení z dielne ministerstva zdravotníctva a aby sa legislatívny proces súčasného schvaľovania dvoch noviel k jednému zákonu s rovnakou účinnosťou zbytočne nekomplikoval, rozhodla som sa po dohode s ministerstvom zdravotníctva tento materiál stiahnuť.
Takže do tretice všetko dobré. Novela prešla v rámci druhého čítania vo výboroch určitými zmenami, základný princíp však ostal zachovaný. Legislatívnotechnické úpravy navrhované Legislatívnou radou vlády a odborom legislatívy a aproximácie práva, ktoré som akceptovala, nezasahujú do základnej filozofie novely zákona. Kolegovia predkladali návrhy, ktoré odstraňovali aj niektoré aplikačné problémy, napríklad s nastavením pojmu zamestnanca na celý mesiac, ak zamestnanec skončí pracovný pomer.
Osobitne sa chcem zastaviť pri zmenách, ktoré navrhol vo výbore pán poslanec Kvasnička. Reaguje na v poslednom čase hojne diskutovaný problém platenia odvodov študentami vysokých škôl. Aj ja som vnímala tento problém, ale objektívne poviem, že jednoduché a spravodlivé riešenie, s ktorým by som sa mohla na 100 % stotožniť, som sama nenašla. To, čo gestorský výbor v prípade tohto problému odporučil schváliť, je určité riešenie, čo rozhodne kvitujem ako pozitívny krok.
Vo výbore bol predložený obzvlášť rozsiahly pozmeňujúci návrh, ktorý však nezmenil princíp ročného zúčtovania tak, ako som ho navrhla ja a výsledkom je vlastne rovnaké riešenie. Napríklad v zákone o správe daní a poplatkov bolo rozšírené ustanovenie, ktoré hovorí, čo sa nepovažuje za porušenie daňového tajomstva. Doteraz sa údaje poskytované Daňovým riaditeľstvom zdravotným poisťovniam nepovažovalo za porušenie daňového tajomstva. To sa navrhuje rozšíriť aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Chcem len podotknúť, že aj bez tejto úpravy by vedeli poisťovne aj úrad riešiť problematiku získavania údajov z Daňového riaditeľstva, ale uznávam, že takto je to pružnejšie. Úrad sa môže v prípade pochybnosti obrátiť na Daňové riaditeľstvo priamo a zrejme túto možnosť využije aj pri riešení iných úloh a nielen pri ročnom zúčtovaní.
K ďalším prijatým zmenám patrí napríklad zmena inštitútu námietky, ktorý som navrhla, sa zmenila na inštitút nesúhlasného stanoviska. Zmenou označenia sa našťastie nenavrhuje žiadna zásadná zmena vo vzťahu k občanom. Tí môžu namietať, resp. vysloviť nesúhlasné stanovisko v prípade, že zistia nezrovnalosti v údajoch, ktoré má zdravotná poisťovňa a ktoré má poistenec.
Ďalej došlo k rozdeleniu mnou navrhovaného oznámenia poisťovne o výške nedoplatku alebo preplatku poistencovi. Ja som navrhovala, aby sa toto oznámenie aj pre preplatok, aj pre nedoplatok robilo rovnakou formou. Pozmeňujúci návrh túto formu rozdelil na dve. V prípade preplatku by sa malo posielať písomné oznámenie o výsledku ročného zúčtovania a v prípade nedoplatku sa pošle výkaz nedoplatkov. Ak to takto zdravotným poisťovniam vyhovuje lepšie a zabezpečí to prehľadnejšie spracovanie ročného zúčtovania, myslím, že v tom nie je žiadny problém.
Tie doplnenia, ktoré zlepšujú komfort zdravotnej poisťovne v prípade, že nedisponujú všetkými potrebnými údajmi, taktiež akceptujem vzhľadom k tomu, že si uvedomujem, že prenesenie povinnosti robiť zdravotné zúčtovanie na poisťovne nie je úplne jednoduchý proces. Ak im vznikajú povinnosti, je dobré, nech majú i adekvátne práva. To, čo je pre mňa rozhodujúce, je však fakt, že základný princíp sa nezmenil.
Dúfam, že prijatím novely zákona o zdravotnom poistení sa situácia pre našich občanov, podnikateľov a zamestnávateľov výrazne zlepší. Navrhovaný spôsob výrazne zjednoduší povinnosti zamestnávateľov, podnikateľov, ale i ostatných občanov, ktorí boli povinní robiť ročné zdravotné zúčtovanie. Odbúra sa veľká časť administratívnej záťaže v oblasti, ktorá je širokou verejnosťou už označovaná dlhé roky ako mimoriadne komplikovaná. Zverením vykonania ročného zúčtovania odborným útvarom zdravotných poisťovní sa predíde chybným výpočtom poistného, ktoré v súčasnosti zdravotné poisťovne i tak kontrolovali a nie raz ho i odstraňovali napriek tomu, že im to v súčasnosti zákon neukladal.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení kolegovia z vládnej koalície, kolegovia z vládnej(???) opozície, keďže i naša vláda má vo svojom programovom vyhlásení presadenie zásadného odbyrokratizovania verejnej správy, zrušenia zbytočných administratívnych úkonov a duplicitného vyžadovania údajov od občanov, hoci ich má iný štátny orgán k dispozícii, verím, že predkladanú novelu zákona podporíte naprieč politickým spektrom.
Ďakujem. (Potlesk.)
31. 3. 2011 14:45:38 - 14:46:16 16. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cibulková, Katarína (SDKÚ – DS) - poslankyňa NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho  
22.
Ďakujem za odpoveď. Pán minister, ako ste sám povedali, je to otázka, resp. vojenská operácia v Líbyi je to otázka, ktorá sa v súčasnosti aj na Slovensku vo verejnosti dosť a živo diskutuje. Boli ste osobný, účastný na rokovaní a tlmočili ste svoje vyjadrenie, že sme pripravení podieľať sa na obnove Líbye.
Mňa by zaujímal váš názor, či predpokladáte, že môžeme byť požiadaní Severoatlantickou alianciou o zapojenie našich ozbrojených síl do uvedenej operácie a možno by ma zaujímal aj váš osobný názor na túto otázku.
Ďakujem.
23. 3. 2011 17:09:05 - 17:09:05 16. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 265 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cibulková, Katarína (SDKÚ – DS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem za slovo. V rozprave pomerne rozsiahlej s nádychom bulvárnosti vystúpilo šesť pánov poslancov, pričom len jeden z nich, pán poslanec Ondruš, podal dva procedurálne návrhy.
Dajte, prosím, pán predsedajúci, hlasovať o prvom z nich, a to je návrh, aby sa nepokračovalo v rokovaní o tomto zákone.
23. 3. 2011 17:09:05 - 17:09:05 16. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 265 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cibulková, Katarína (SDKÚ – DS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Keďže neprešiel prvý procedurálny návrh, dajte, pán predsedajúci, hlasovať o druhom, ktorý znel, vrátiť prejednávaný návrh zákona predkladateľovi na dopracovanie.
23. 3. 2011 17:09:05 - 17:09:05 16. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 265 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cibulková, Katarína (SDKÚ – DS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že sa Národná rada uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
23. 3. 2011 17:09:05 - 17:09:05 16. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 265 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cibulková, Katarína (SDKÚ – DS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a výboru pre kultúru a médiá. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním výbor pre kultúru a médiá s tým, že určené výbory prerokujú návrh zákona do 11. mája a gestorský výbor do 13. mája 2011.
23. 3. 2011 11:05:10 - 11:07:36 16. schôdza NR SR - 2.deň - B.dopoludnia Tlač 281 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cibulková, Katarína (SDKÚ – DS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti, ktoré sú uvedené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o potrebe novej právnej úpravy. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení a zároveň ako spravodajkyňa konštatujem, že návrh zákona obsahuje i doložku zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európskej únie a doložku vybraných vplyvov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady zo 4. marca 2011 č. 270 a podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 11. mája 2011 a gestorský výbor do 13. mája toho istého roku.
Vážený pán predseda, ďakujem, skončila som. Prosím, otvorte rozpravu.
3. 2. 2011 9:30:30 - 9:38:45 12.schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 226 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Cibulková, Katarína (SDKÚ – DS) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som uviedla návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Už niekoľko rokov sa zdravotné poistenie vyberá systémom platenia preddavkov, ktoré sa po skončení roka zúčtujú. Na základe zúčtovania tomu, kto mal veľké výkyvy vo výške príjmov vznikne preplatok alebo nedoplatok. Systém je spravodlivejší ako bol ten, ktorý platil pred prijatím zdravotnej reformy. Nebudem popisovať detailne výhody ročného zúčtovania, ale chcem povedať, že sa jednoznačne hlásim k preddavkovému spôsobu platenia zdravotného poistenia, vrátane ročného zúčtovania.
Vyššia spravodlivosť si však vyžaduje, aby bol systém zložitejší. O zložitosti tohto systému sa vedelo, a preto sa v snahe o zlepšenie prístupu k informáciám k tlačivám a informáciám ako ich vyplniť každoročne objavovali v tlači, na internete, ale aj priamo v zdravotných poisťovniach rôzne brožúry, ktoré mali uľahčiť vykonanie ročného zúčtovania. A niektoré poisťovne pomáhali poistencom s vyplňovaním tlačív priamo na pobočkách. Napriek tomu bolo ročné zúčtovanie zdravotného poistenia pre mnohých ľudí neprehľadné, zložité a nezrozumiteľné.
A keď som sa o tejto téme rozprávala s ľuďmi, počula som viacero reakcií, ktoré končili s otázkou, prečo to vlastne nerobia za nás zdravotné poisťovne. A niet sa tomu ani čo čudovať. Veď určite, aj vy poznáte z praxe príklady, keď zdravotná poisťovňa oznámila zamestnávateľovi, že musí opraviť ročné zúčtovanie, lebo mu zrejme jeho zamestnanec zabudol nahlásiť, že mal ešte nejaký iný príjem. Alebo možno viete o takom prípade, keď niekto poslal zlé vyplnené tlačivo a pracovníčka zdravotnej poisťovne za tohto človeka vyplnila tlačivo správne a poslala mu opravené ročné zúčtovanie. Poslala, hoci nemusela.
Keď som si to na prvé počutie vyhodnotila, tak som nevidela žiadnu chybu, ale znova nasledovala otázka, prečo to nerobia vlastne zdravotné poisťovne za nás. Ak sa budete touto problematikou dôslednejšie zaoberať, skôr či neskôr dospejete k záveru, že zdravotné poisťovne vedia urobiť ročné zúčtovanie lepšie a niekedy majú dokonca viac informácií na správny výpočet poistného ako napríklad zamestnávatelia.
Vychádzame totižto z predpokladu, že profesionál zdravotnej poisťovni vie urobiť zdravotné poistenie lepšie ako občan. To zrejme nik nepoprie. To, čo je pre prenos vykonania ročného zúčtovania na zdravotné poisťovne rozhodujúce, je dostupnosť údajov a informácií, z ktorých sa ročné zúčtovanie vypočítava. Tieto údaje majú zamestnávatelia, ktorí ich mesačne zasielajú zdravotným poisťovniam. Druhú časť údajov majú daňové úrady, samozrejme údaje, ktoré bude zdravotná poisťovňa pre zúčtovanie poistného potrebovať, môže si ich priamo vyžiadať od osôb, ktoré údaje majú.
Nie je zámerom zmeniť spôsob výpočtu zdravotného poistenia. Zámerom je vytvoriť predpoklady na to, aby sa ročné zúčtovanie dalo vykonať z údajov, ktoré má zdravotná poisťovňa k dispozícii, resp. zabezpečí, aby zdravotná poisťovňa všetky potrebné údaje mala.
Reakcia zdravotných poisťovní po prvom predložení môjho návrhu zákona spred dvoch rokoch mi dáva za pravdu. Dokonca sa v tlači objavilo vyjadrenie, že sú na to poisťovne pripravené a nevidia zásadné prekážky, ktoré by bránili procesu ročného zúčtovania, prenosu ročného zúčtovania zdravotného poistenia na poisťovne. Druhé predloženie návrhu zákona kolidovalo s veľkou novelou zákona o zdravotnom poistení, aby sa predišlo k nedostatkom a komplikáciám v schvaľovacom procese, stiahla som po dohode s ministerstvom zdravotníctva materiál z rokovania.
Teraz ho predkladám a verím, že po jeho prijatí budú mať zdravotné poisťovne dostatok času na zavedenie potrebných opatrení. Predkladaný návrh zákona má zabezpečiť vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistného príslušnou zdravotnou poisťovňou. V súčasnosti vykonávajú ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za zamestnancov zamestnávatelia. Ak sa zamestnanec rozhodne, môže vykonať ročné zúčtovanie sám. Samostatne zárobkovo činné osoby, t. j. podnikatelia, robia ročné zúčtovanie taktiež sami. Súčasný systém je pre zamestnávateľov zaťažujúci, lebo zamestnávateľ musí od zamestnanca získať všetky potrebné informácie, ktoré sú rozhodné pre výpočet zdravotného poistného.
Často sú údaje, ktoré podávajú zamestnanci, neúplné, najmä z dôvodu, že niektorí zamestnanci sa nedostatočne orientujú v systéme zdravotného poistenia. Odborná terminológia, ktorá je uvádzaná v tlačivách na vykonanie ročného zúčtovania, je pre občanov nezrozumiteľná a dochádza k neúmyselným chybám, ktoré sú pri už pri samotnom výpočte poistného. Podnikatelia a hlavne zamestnávatelia dlhodobo označujú systém zdravotného poistenia za zložitý a predstavuje pre nich neúnosnú administratívnu záťaž. Spôsob vykonávania zúčtovania bol nastavený ešte v roku 2004 a za posledné roky bol dostatočne odskúšaný a prax ukázala, že sa dá povinnosť vykonať ročné zúčtovanie preniesť i na zdravotné poisťovne.
Na základe platného zákona majú zdravotné poisťovne získať všetky informácie o príjmoch, a teda i o vymeriavacích základoch zamestnancov. Aby sa mohli občania a zamestnávatelia vyjadriť k údajom, z ktorých im bolo vypočítané poistné za príslušný rok, zavádzam inštitút námietky, v ktorej poistenec uvedie, ktoré údaje nie sú správne a požiada o opravenie ročného zúčtovania. Opravu urobí zdravotná poisťovňa bezodkladne. Ak zdravotná poisťovňa neuzná námietky občana, spor rieši Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Samotný spôsob výpočtu poistného sa oproti súčasnému stavu nemení.
V novele navrhujem, aby zdravotná poisťovňa vykonala ročné zúčtovanie poistného do piatich mesiacov od termínu na podanie daňového priznania. Ak budú poisťovne na ročné zúčtovanie dobre pripravené, lehota na vykonanie ročného zúčtovania sa v budúcnosti môže skrátiť. Ak má poistenec predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia navrhujem vykonať najneskôr do konca roka, v ktorom je povinnosť podať daňové priznanie.
Navrhovaný spôsob výrazne zjednoduší povinnosti zamestnávateľov, podnikateľov, ale i ostatných občanov, ktorí boli povinní urobiť ročné zúčtovanie. Odbúra sa časť administratívnej záťaže v oblasti, ktorá je širokou verejnosťou označovaná ako mimoriadne komplikovaná. Zverením vykonania ročného zúčtovania odborným útvarom zdravotných poisťovní sa predíde k chybným výpočtom poistného, ktoré v súčasnosti zdravotné poisťovne i tak kontrolovali a nie raz i odstraňovali, napriek tomu, že im to zákon neukladal.
Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, každá vláda mala vo svojom programovom vyhlásení zjednodušenie odvodového systému, znižovanie administratívnej záťaže a zlepšenie podnikateľského prostredia. Počas predchádzajúcej vlády sa týmto návrhom vládna koalícia vôbec nezaoberala, ale verím, že v tomto volebnom období prijmeme zákon, ktorý bude smerovať k zníženiu byrokracie v zdravotníctve a k zrušeniu zbytočných administratívnych úkonov pre občana. Ďakujem vám za pozornosť.

Deň v parlamente

<- ->