Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
1. 12. 2011 11:36:04 - 11:36:12 26. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 509 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaľa, Milan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
60.
Pán predseda, takisto sťahujem tento podpis pod prvým pozmeňujúcim návrhom pána poslanca.
11. 10. 2011 19:06:21 - 19:08:11 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní (pokračovanie) Tlač 502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaľa, Milan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie  
166.
Ďakujem za slovo. K Stanovi Janišovi a k jeho vystúpeniu a k téme výhodnosti vstupu do Európskej únie a eurozóny niekoľko čísiel, ktoré si dovolím citovať zo Správy o siedmom roku členstva Slovenskej republiky v EÚ, ktorú sme schvaľovali na našej schôdzi v septembri, predkladal ju minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda.
Na základe údajov Európskej komisie Slovenská republika v období vstupu do EÚ od mája 2004 do decembra 2009 odviedla do všeobecného rozpočtu EÚ príspevky v celkovej výške 2,806 mld. eur a za rovnaké obdobie čerpala prostriedky vo výške 5,211 mld. eur. Čistá finančná pozícia Slovenskej republiky k rozpočtu Európskej únie vyjadrená na hotovostnom princípe za obdobie od 1. mája do 31. decembra 2009 dosiahla plus 2 405 mld. eur. Čistá finančná pozícia voči rozpočtu EÚ v predpoklade za obdobie od 1. 5. 2004 do 31.12. 2010 bude v intervale od 3,250 do 3,650 mld. eur, pretože Európska komisia zverejňuje konečné konsolidované údaje o čerpaní finančných prostriedkov rozpočtu EÚ s oneskorením. Čiže tieto čísla hovoria samy za seba a hovoria v mnohom o našej výhodnosti vstupu do eurozóny a do Európskej únie.
Ďakujem.
6. 7. 2011 16:49:13 - 16:49:16 20. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 403 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaľa, Milan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -  
96.
Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, do parlamentu je ministerstvom zdravotníctva predkladaný zákon o lieku a zdravotníckych pomôckach. Voči tomuto zákonu má Slovenská komora zubných lekárov, ktorej som členom, a kde pracujem aj v orgánoch tohto zoskupenia, niektoré pretrvávajúce výhrady, o ktorých by som rád krátko pohovoril.
Problém spočíva v snahe časti zubných technikov Slovenskej komory zubných technikov vytvoriť samostatný odbor zubná technika, ktorý by nespadal pod medicínsky odbor zubné lekárstvo. Tieto snahy sa dajú sledovať od začiatku deväťdesiatych rokov nielen v Slovenskej republike, ale aj v iných, zväčša teda postkomunistických krajinách. Preto bola aj na podnet Council of European Dentists prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady v roku 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 90/38/EHS, ktorej článok 1 ods. 2 písm. d) znie: "Pomôcka na mieru je  pomôcka vyhotovená osobitne podľa písomného lekárskeho predpisu lekára s požadovanou kvalifikáciou, ktorou sa na zodpovednosť lekára určujú charakteristické vlastnosti návrhu pomôcky, ktorej používanie je určené výlučne pre daného konkrétneho pacienta." Od platnosti tejto smernice sa už uskutočnili dva pokusy o novelizáciu tejto smernice na pôde slovenského parlamentu. Obidva boli neúspešné.
Snahy Slovenskej komory zubných technikov sú rôzne, od snahy uzákonenia výdajne stomatoprotetických-protetických potrieb alebo náhrad, cez priame zmluvy zubných techník so zdravotnými poisťovňami, vyčlenenia časti finančného objemu z verejného zdravotného poistenia na zhotovovanie protetických prác, zubných náhrad v tomto prípade, až po spochybňovanie práva kontroly a zodpovednosti zubného lekára za zhotovenú zubnú náhradu. Ak by sa situácia naďalej vyvíjala týmto smerom, zubní lekári by nemohli garantovať bezpečnosť pacienta, ani zodpovednosť za zhotovené zubné náhrady.
V návrhu zákona o lieku a zdravotníckych pomôckach po pripomienkových konaniach bola odstránená povinnosť zdravotníckych povinností uzatvoriť zmluvu so zubnou technikou, ale zubné techniky naďalej zostali v lekárenskej službe ako takzvaný osobitný druh lekárenskej služby nie s povinnosťou, ale s možnosťou uzatvárať zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Táto dikcia zatiaľ zostala v návrhu zákona napriek zásadnému nesúhlasu Slovenskej komory zubných lekárov, nesúhlasu zdravotných poisťovní a niektorých vyšších územných celkov.
Zubná technika nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ale subdodávateľom zubného lekára. Za zhotovenú zdravotnícku pomôcku je zodpovedný pacientovi, zdravotnej poisťovni, kontrolným štátnym orgánom len a len zubný lekár. Zubný technik zodpovedá za prácu zubnému lekárovi a ten na základe svojho medicínskeho vzdelania a vedomostí vie oveľa zodpovednejšie posúdiť kvalitu zhotovenej pomôcky ako laik. Zodpovedný môže byť iba ten, kto zodpovedá za zdravie pacienta a nie iba za samotnú zhotovenú zubnú náhradu a to je zubný lekár. Stomatologická pomôcka, stomatologická protéza, stomatologická náhrada sa stáva pomôckou až po jej inkorporovaní do organizmu pacienta. Preto stanovisko zubných lekárov, vysokoškolských pedagógov, stomatologických kliník, hlavného odborníka ministerstva zdravotníctva pre zubné lekárstvo, Slovenskej stomatologickej spoločnosti a Slovenskej komory zubných lekárov je naďalej, ak nie celkom negatívne, tak voči dosiahnutému kompromisu v istých bodoch naďalej skeptické.
Slovenská komora zubných lekárov mala a má aj výhradu k používaniu protetických štítkov na základe vyhlášky ministerstva zdravotníctva č. 542/2006 Z. z. o podrobnostiach vyhotovovania tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch na týchto tlačivách, aj o ich predajných miestach. Sám som sa zúčastnil 30. júna na ministerstve zdravotníctva na rokovaní o tvare tohto protetického štítka, kde som vyzýval aj Slovenskú komoru zubných lekárov, aj Slovenskú komoru zubných technikov k tomu, aby sa snažili o kompromis a spoločne rokovali o tvare tohto protetického štítka. Je veľký predpoklad, že do 30. júla tento štítok bude mať kompromisnú formu, bude predložený hlavnému odborníkovi a nebude prekážkou pri prijímaní tohto zákona.
Ďakujem teda za pozornosť a prajem tomuto zákonu úspešnú cestu legislatívou nášho parlamentu.
2. 6. 2011 14:47:21 - 14:47:53 18. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaľa, Milan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text nie je autorizovaný)
24.
Ďakujem, pán minister. Ja som zároveň aj poslancom Prešovského samosprávneho kraja, a keďže došlo k vylúčeniu žiadateľov práve z Prešovského samosprávneho kraja, tak je len logické, že vznikol pocit tejto akejsi diskriminácie v celom procese prerozdeľovania z tejto prioritnej osi. Ďakujem za vysvetlenie. Samozrejme, do istej miery to možno chápať, ale tak trochu s úsmevom poviem, že ten pocit v nás tak trochu bude pretrvávať. Ďakujem veľmi pekne.
29. 3. 2011 10:39:34 - 10:41:34 16. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaľa, Milan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
65.
Ďakujem za slovo. Som rád, pán podpredseda Komisie, že sa opäť vidíme po dlhšom čase, a chcem pri tejto príležitosti poďakovať za všetko, čo v Bruseli robíte ako podpredseda Európskej komisie, ale aj za všetko, čo ste urobili ako veľvyslanec Slovenskej republiky pri Európskej únii v minulom období. Spomeniem len veľké témy ako schengenská hranica, vstup do eurozóny, zavedenie eura a prijímanie mnohých legislatívnych aktov Európskej únie, ktoré sú dôležité pre Slovensko. Podobne ako Ivan Štefanec, aj ja som rád, že teda Národná rada prerokovala návrh novelizácie ústavy, ktorým vlastne pristupujeme k spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie a podobne novelizujeme aj rokovací poriadok Národnej rady a verím, že hlasovaním schválime tieto dva akty.
Keďže mám položiť otázku, chcem sa opýtať, ako hodnotíte činnosť európskej zahraničnej služby, jej rozsah, rozsah jej financovania, jej úlohy, efektívnosť a celkový prínos pre Európsku úniu ako celok vo vzťahu k ostatnému svetu po istom období, ktoré už umožňuje hodnotiť a prijímať isté názory na činnosť tejto vlastne novej veci v európskej politike.
Ďakujem veľmi pekne.
10. 2. 2011 18:10:00 - 18:14:02 12.schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 236 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaľa, Milan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Vážený pán predseda, ctené auditórium, mrzí ma, že v túto neskorú hodinu otravujem, ale dovoľte mi predložiť niekoľko pozmeňujúcich návrhov k návrhu poslancov Martina Pada a Štefana Kužmu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (parlamentná tlač 183).
K článku I bodu 1. V navrhovanom § 3 odsek 1 znie: „Obec, ktorá nezriadila obecnú políciu, môže uzavrieť zmluvu s inou obcou, ktorá zriadila obecnú políciu, podľa ktorej obecná polícia tejto obce bude vykonávať úlohy stanovené zákonom aj na území obce, ktorá nezriadila obecnú políciu.“
Odôvodnenie. Ide o legislatívnotechnické spresnenie textu.
K článku I bodu 1. V navrhovanom § 3 ods. 3 písm. b) sa slová „podľa toho“ vypúšťajú a slová „pristupujúcej obce“ sa nahrádzajú slovami „obce, ktorá nezriadila obecnú políciu“.
Opätovne ide o legislatívnotechnickú úpravu textu.
K článku I bodu 1. V navrhovanom § 3 ods. 4 sa slová „zmluvnou stranou zmluvy“ nahrádzajú slovami „zmluvnou stranou“.
Opätovne ide o legislatívnotechnickú úpravu textu.
K článku I bodu 3. V navrhovanom § 21 ods. 4 sa slová „zmluvnou stranou podľa § 3“ nahrádzajú slovami „nezriadila obecnú políciu“ a za slovo „požiadanie“ sa vkladá slovo „aj“.
Odôvodnenie. Ide o legislatívnotechnickú úpravu textu.
Článok I sa dopĺňa bodmi 4 až 6, ktoré znejú:
Bod 4: „§ 26a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: „Obec, ktorá nezriadila obecnú políciu a uzavrela s inou obcou zmluvu podľa § 2a, je povinná do 30 dní od platnosti tejto zmluvy zaslať ministerstvu jej osvedčenú kópiu. Obec, ktorá odstúpi od zmluvy pred koncom platnosti zmluvy, je povinná túto skutočnosť oznámiť ministerstvu do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.“.“
Bod 5: „V § 26b ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová „alebo osvedčenú kópiu zmluvy podľa § 26a“.“
Bod 6: „V § 26b ods. 3 sa za slovo „polície“ vkladá čiarka a slová „osvedčenú kópiu zmluvy“.“
Odôvodnenie. Ide o doplnenie textu, ktorým sa precizujú povinnosti obce, ktorá nezriadila obecnú políciu voči ministerstvu vnútra v prípade, že uzatvorí zmluvu s obcou, ktorá obecnú políciu zriadila.
Ďakujem za pozornosť. Jedná sa o pozmeňujúce návrhy, ktoré boli prekonzultované jednak s predkladateľmi, jednak s príslušnými odborníkmi na ministerstvách. Takže myslím si, že by nemal byť problém z vašej strany tieto pozmeňujúce návrhy pri hlasovaní podporiť. Ďakujem veľmi pekne.
3. 2. 2011 14:27:16 - 14:27:16 12.schôdza NR SR - 3.deň - A. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaľa, Milan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -  
Ďakujem pán minister, za všetko, čo ste povedali k situácii v Bielorusku a k našim krokom, ktoré smerujú voči režimu, ktorý bohužiaľ stále vládne v Bielorusku. Zároveň chcem poďakovať za veľmi promptné riešenie situácie našich ľudí v Egypte, kde každý z nás pozná, aká je situácia a za to, že ich transport z Egypta do vlasti bol zabezpečený vládnym špeciálom, takže aj za toto vám patrí vďaka.
1. 2. 2011 16:34:30 - 16:36:01 12.schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 203 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaľa, Milan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
76.
Ďakujem za slovo. Európska únia venuje jazykovej výchove veľkú pozornosť, dôkazom toho je aj existencia samostatného komisariátu pre viacjazyčnosť. V oblasti jazykovej výchovy európska komisia jednoznačne razí cestu multilingvalizmu, to znamená viacjazyčnosti. Tendenciou je ovládať okrem materinského jazyka minimálne dva cudzie jazyky, lingvisti hovoria, že ideálnych je päť, že potom to už ide akosi samo, ale to samozrejme tak trošku s humorom. Myslím si, že uzákonenie agličtiny nie je tendenciou proti tejto politike, pretože práve naopak, tu zakladáme zákonnú povinnosť ovládať aspoň jeden cudzí jazyk, čo samozrejme nebráni tomu, aby si v rámci dobrovoľného výberu žiak, študent vybral ďalší, minimálne jeden cudzí jazyk a naplnil tým európske rámce, európske tendencie v jazykovej výchove a naplnil tento multilingvalistický ideál. Takže myslím si, opakujem, nie je to cestou proti tejto politike, ale skôr ju plne podporuje a zakladá tendencie, aby sa naplnila. Ďakujem za slovo.
8. 12. 2010 16:23:28 - 16:27:38 9.schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 114 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaľa, Milan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
72.
Vážený pán predseda, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, súčasná platná legislatíva ukladá zdravotníckym pracovníkom povinnosť sústavného vzdelávania počas výkonu praxe. Slovenská komora zubných lekárov je prvou komorou v rezorte zdravotníctva, ktorá má reálne skúsenosti a výsledky s aplikáciou príslušného zákona, ako aj vykonávacej vyhlášky o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. SKZL zvolila postupy, ktorými sa jej podarilo dosiahnuť, že z 2670 stomatológov nesplnilo podmienky vzdelávania len asi 250 zubných lekárov, čo je cca 10 %. Podobný percentuálny predpoklad možno očakávať aj u iných skupín zdravotníckych pracovníkov. Doteraz platí, že ak zdravotnícky pracovník v určenej lehote neodstráni zistené nedostatky vo vzdelávaní, komora príslušná na vedenie registra zruší registráciu a zároveň pozastaví licenciu a príslušný vyšší územný celok pozastaví povolenie na výkon činnosti. Po nadobudnutí právoplatnosti takéhoto rozhodnutia nemôže lekár, prípadne iný zdravotnícky pracovník vykonávať svoje povolanie. V prípade zubných lekárov by 10-percentný výpadok znamenal katastrofu hlavne oblastiach, kde ich je nedostatok, spomeniem len Bratislavu a Košice. Pozmeňujúci návrh, ktorý prešiel vo výbore pre zdravotníctvo, zmäkčuje tento tvrdý postup a hovorí, že komora príslušná na vedenie registra rozhodne o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania, ktoré zodpovedá chýbajúcim kreditom, určí rozsah, spôsob a lehoty na doplnenie vedomostí, preto vás poprosím o podporu tohto pozmeňovacieho návrhu, ktorý, opakujem, vo výbore pre zdravotníctvo prešiel. Mrzí ma, že tieto relatívne tvrdé podmienky sa neodrážajú na hodnotení tých pracovníkov, ktorí sa systematicky sústavne vzdelávajú a neodráža sa ani na zmluvách s poisťovňami napriek tomu, že 150 kreditov v prípade zubných lekárov znamená stá tisíce korún, pretože nie sú to len kongresové poplatky, ale aj straty na absencii v ambulancií, cestovné, ubytovanie a ďalšie peniaze, ktoré súvisia s nadobúdaním príslušného počtu kreditov.
V iných krajinách Európskej únie, za všetkých spomeniem Holandsko, ale v Čechách, to systematické sústavné vzdelávanie je teda vyhodnocované aj na zmluvách s poisťovňami a je príslušne, príslušne bonifikované.
Chcem ešte využiť, možno trošku zneužiť príležitosť, že tu stojím a chcem krátko pohovoriť o situácii v slovenskej stomatológii, kde viac ako 70 % zubných lekárov je vo veku nad 54 rokov, vrátane aj mňa, bohužiaľ, a bude ťažko ich nahradiť kvôli malému počtu študentov na lekárskych fakultách. Treba jasne povedať, možno s troškou bolestnej irónie, že slovenský zubný lekár je ohrozený živočíšny druh v Slovenskej republike. Okolo sto zubných lekárov má schválený good standing, čo znamená, že v najbližšej dobe zrejme vycestujú do zahraničia a v počte pacientov na jedno lekárske miesto máme najvyšší počet pacientov vo V4. Dávam v dobrom tento stav do pozornosti príslušným ministrom a možno aj nám, slovenskému parlamentu, aby sme v blízkej budúcnosti sa snažili túto situáciu pochopiť a vyrovnať sa s ňou v čo najkratšom čase. Ďakujem za pozornosť.
4. 8. 2010 17:56:34 - 17:58:12 3. schôdza NR SR - 2. deň - streda - B. popoludní Tlač 39 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaľa, Milan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Vážený pán predsedajúci, pani premiérka, ctená vláda, kolegyne, kolegovia, pred úradmi práce často stojí veľa nezamestnaných absolventov rôzneho typu škôl, ktorí majú možno veľa vedomostí a možno viacero dokladov o vzdelaní, ale ktorí nemajú konkrétne zručnosti, ktoré by vedeli uplatniť na trhu práce. A preto chcem oceniť to, čo predrečník si nevšimol v programovom vyhlásení vlády. A to je odsek, ktorý hovorí o tom, že vláda Slovenskej republiky na základe analýzy trhu práce a zamestnávateľských združení zjednoduší štruktúru študijných odborov stredných odborných škôl a bude podporovať rozvoj odborného školstva smerom k posilneniu generických zručností, ale aj prepojenia na prax.
Zároveň ešte jedna maličkosť. Veľmi sa mi páči, pán minister, tá veta, ktorá hovorí o tom, že škola bude otvorená po celý deň a vláda sa pokúsi odstrániť bariéry brániace tomu, aby škola bola využívaná pre šport a ostatné činnosti aj v čase po vyučovaní. Školy sú zavreté 3 mesiace do roka od rána do večera. Sme svedkami toho, že po druhej hodine popoludní už tam je len pani upratovačka a možno školník, inak všetko je preč. Jednoducho činnosti, ktoré sme my absolvovali, sám si pamätám, koľkokrát nás musel školník vyháňať z telocvične alebo z ihriska, sa jednoducho nekonajú. A toto vysoko oceňujem a kvitujem. Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->