Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
9. 2. 2012 9:42:52 - 9:43:23 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 482 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zmajkovičová, Renáta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
18.
Ďakujem za slovo. Milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, ja veľmi krátko. S podobnou právnou úpravou vystúpil a prišiel s takýmto návrhom aj moji kolegovia, pán poslanec Droba a pani poslankyňa Kiššová. Cieľom tejto predloženej novelizácie je umožniť úpravu majetkových vzťahov snúbenca pred vstupom do manželstva a takáto úprava v Občianskom zákonníku prezentuje. (Pozn. red.: správne má byť "absentuje".) Ale keďže vieme, kolegyne, kolegovia, čo čaká zákony v prvom čítaní, ja verím tomu, že nastávajúci parlament sa bude zaoberať touto právnou úpravou, a ja som skončila, pán predsedajúci.
Ďakujem.
8. 2. 2012 10:40:32 - 10:44:05 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 569 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zmajkovičová, Renáta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
60.
Ďakujem za slovo. Milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložila novelu zákona 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorej cieľom je sprístupnenie vybraných informácií z evidencie vozidiel tretím osobám, čím sa má výraznou mierou prispieť k posilneniu právnej istoty v právnych vzťahoch.
V súčasnosti zákon o cestnej premávke umožňuje sprístupniť informácie z evidencie vozidiel Železničnej polícii, Vojenskej polícii, generálnej prokuratúre, ďalším orgánom štátnej správy a, samozrejme, aj orgánom územnej samosprávy v rozsahu ich pôsobnosti. Zákon o cestnej premávke umožňuje tiež, a iným osobám umožňuje poskytnúť informácie len v rozsahu a o mene, priezvisku a pobyte alebo o názve a sídle držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla, a to za podmienky, že s tým osoba, ktorej sa informácia týka vysloví súhlas.
V súčasnej dobe s narastajúcim počtom exekučných konaní narastá aj počet prípadov, kedy prichádza k uzavretiu kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k ojazdenému motorovému vozidlu, na ktoré bola nariadená blokácia súdnym exekútorom alebo bol nariadený výkon rozhodnutia, čím dochádza k poškodzovaniu práv a právom chránených záujmov kupujúcich takýchto motorových vozidiel.
Kupujúci ako účastník právneho vzťahu nemá reálnu možnosť samostatne si overiť informácie o vlastníkovi vozidla, prípadne o prebiehajúcom exekučnom konaní a o výkone rozhodnutia, ktoré zaťažuje vozidlo v zmysle § 118 ods. 4 zákona o cestnej premávke bráni zápisu o zmene držby vozidla. V praxi teda dochádza k prípadom, že na základe uzatvorenej zmluvy sa kupujúci síce stane vlastníkom vozidla, nakoľko v prípade hnuteľnosti má konštituidný účinok pri nadobúdaní vlastníckeho práva odovzdanie veci, ale reálne nemá možnosť vykonať oprávnenia plynúce z tohto vlastníckeho práva.
V súčasnosti kolegyne, kolegovia, sú prístupné napríklad informácie evidované v katastri nehnuteľností a taktiež údaje evidované v Notárskom centrálnom registri záložných práv, ktorých sprístupnenie napomáha k zvyšovaniu právnej istoty zmluvných vzťahov a iných právnych vzťahov. Navrhovaná novela má za cieľ zabrániť špekulatívnym prevodom vozidiel, pri ktorých sa vlastníci vozidiel snažia poškodiť svojho veriteľa v exekúcii a pri výkone rozhodnutia v konečnom dôsledku poškodia aj tretiu osobu - kupujúceho. Uvedený cieľ je možné dosiahnuť prostredníctvom prevencie, a to práve poskytnutím informácií o tom, či uvedené vozidlo patrí osobe, ktorá sa vydáva za vlastníka a či na dané vozidlo nie je uvedená exekúcia alebo uvedený výkon rozhodnutia. Právo na túto informáciu by podľa môjho názoru mal dostať každý, a to bez súhlasu osoby, ktorej sa informácia týka. To je vlastne tá prevencia.
Na záver by som chcela, kolegyne a kolegovia, povedať, že vlastne podnetom na túto novelu bola spravodajská alebo spravodajský šot v televíznej relácii - v Televíznych novinách, kde práve vystúpil poškodený, ktorý nemohol zapísať vozidlo, ktoré mal, hoci mal, hoci mal kúpnu zmluvu, čiže bol poškodený, keďže na vozidle bola uvalená exekúcia. Ja, pokiaľ mám informácie, nie je to jediný prípad. Ďakujem.
2. 2. 2012 11:30:49 - 11:31:00 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zmajkovičová, Renáta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
85.
Ďakujem za slovo. Dovoľte mi pán predseda, aby som pripomenula členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že rokovanie výboru je 12.30 h v obvyklej rokovacej miestnosti.
Ďakujem.
19. 10. 2011 11:51:27 - 11:51:43 24. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 441 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zmajkovičová, Renáta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo. Dovoľte, pán predseda, aby som pripomenula členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že rokovanie výboru bude o 12.15 hodine v obvyklej rokovacej miestnosti. Ďakujem.
14. 9. 2011 2:45:34 - 2:46:41 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 493 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zmajkovičová, Renáta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
387.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Zajac, mňa ste opäť neprekvapil, ja som na vaše vystúpenia zvyknutá na výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny a dotknem sa, samozrejme, znovu, Generálna prokuratúra, máme to tam, myslím si, že na každom výbore, je to vaša veľmi obľúbená téma. A vy ste tam hovorili o obnažení, morálnom obnažení odstupujúceho generálneho prokurátora.
A ja sa opýtam, dávam vám otázku, ako sa profesne a morálne obnažil vami politicky zvolený, nevymenovaný generálny prokurátor Dr. Čentéš, ktorý skartoval výpoveď koaličného poslanca, ktorý vypovedal ku korupcii a politickým nomináciám? Chcem sa spýtať, tá opakovaná výpoveď, možno by to vedel povedať koaličný poslanec, bola už politicky korigovaná? Takýto doktor, Dr. Čentéš vám vyhovuje? Takýto politicky nominant na pozícii Generálnej prokuratúry?
Ďakujem.
13. 9. 2011 21:17:04 - 21:17:42 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 493 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zmajkovičová, Renáta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
134.
Ďakujem za slovo. Pán minister, keďže časť vášho vystúpenia bola taká vtipná, takže aj ja tak vtipne. Čo si myslíte o predsedníčke vlády, ktorá počas Dňa otvorených dverí na Úrade vlády vyjadrí veľkú radosť, že o jej podpiskarty je väčší záujem ako o podpiskarty Šeherezády? (Zasmiatie sa v sále.) Porovnávať si svoju popularitu s herečkou v telenovele, tak to ďakujem pekne, pán minister. Zrejme naša pani predsedníčka vlády si neuvedomila, že má riadiť tento štát a nie účinkovať v telenovele.
13. 9. 2011 19:17:08 - 19:18:00 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 493 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zmajkovičová, Renáta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
24.
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vy ste zrejme nedostatočne počúvali vystúpenia pán podpredsedu parlamentu Roberta Fica, pretože on poukázal na neschopnosť Ivety Radičovej zastávať pozíciu predsedníčky vlády bez akýchkoľvek urážok a invektív. Post premiéra má v exekutíve najväčšiu váhu, preto človeka, ktorý túto dôveru dostane, sprevádzajú veľké ambície, očakávania. V prípade Ivety Radičovej sme však počas celého roka sledovali jej veľké ambície, jej veľkú ctižiadostivosť, ale však veľmi chabú a chabú schopnosť. To, čo na Slovensku ľudí v jej vládnutí vyrušuje, je detinské vydieranie koaličných partnerov aj vlastnej SDKÚ. Trucujú deti, ale nie premiéri.
13. 9. 2011 12:03:53 - 12:04:13 22. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 464 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zmajkovičová, Renáta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
107.
Ďakujem za slovo. Oznamujem členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že výbor sa uskutoční zajtra o 12.30 hod. v obvyklej miestnosti, keďže dnes zasadajú výbory v súvislosti s mimoriadnou schôdzou. Takže rokovanie výboru zajtra o 12.30 hod. Ďakujem.
8. 9. 2011 14:23:15 - 14:24:14 22. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zmajkovičová, Renáta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem. Takže musím povedať, pán minister, že ste ma ukľudnili. Ja mám tieto informácie z kuloárov a som rada, že to teda nezakladá sa na pravde.
A druhá časť mojej otázky bola, že mám obavy, že teda nepodporujete formu takéhoto počatia, pretože pre tisíce párov je práve umelé oplodnenie jedinou možnosťou počať dieťa. A ďalšia obava vychádza z toho, že, a chcem sa spýtať, či tá informácia je pravdivá, pretože musí prebehnúť niekoľko cyklov, kým príde k oplodneniu a počatiu, a či sa neuvažuje v zdravotnej poisťovni, že práve cykly umelého oplodnenia nebudú preplácané zdravotnou poisťovňou. Takže to je ďalšia informácia, ktorú som počula, a chcem od vás vlastne verejne počuť, či táto informácia je pravdivá alebo nepravdivá. Ďakujem.
6. 7. 2011 11:44:12 - 11:44:12 20. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 390 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zmajkovičová, Renáta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
94.
Ďakujem za slovo. Len pripomínam členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že rokovanie výboru je dnes o 12.30 hodine v obvyklej rokovacej miestnosti. Ďakujem.
30. 6. 2011 10:10:12 - 10:12:25 20. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 396 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zmajkovičová, Renáta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
38.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, chápem dôvody, ktoré viedli ministerstvo dopravy a výstavby a regionálneho rozvoja k návrhu tohto zákona, pretože s čiernymi stavbami a s priestupkami v stavebnom konaní, samozrejme, sa potýkame. A myslím si, že tieto stavby, alebo vôbec, tieto zásahy traumatizujú spoločnosť a vieme o týchto problémoch.
Napriek tomu som trošku zaskočená, pretože pán minister práve povedal, že ide o to, sprísniť postihy za priestupky v stavebnom konaní. A keďže som si prešla, som z toho prekvapená, že ak skutočne ideme sprísniť priestupky v stavebnom konaní, tak myslím si, že práve v priestupkoch by mal tento stavebný, mal by tento návrh zákona veľmi explicitne zadefinovať výšku pokuty. Nemali by sme vytvárať priestor pre korupčný, teda priestor pre korupciu v tomto prípade, pretože v niektorých prípadoch možno uložiť pokutu od výšky, od 30 do 1000 eur. Nebudem to všetko, samozrejme, máte to, kolegyne, kolegovia, pred sebou , takže nebudem hovoriť o tých všetkých pokutách.
Ale napríklad len sa opýtam, pán minister, že za priestupok, je to písm. o), ak sa uskutoční stavba v chránenom území, alebo v ochrannom pásme bez stavebného povolenia, môže sa uložiť pokuta od 3000 eur do 170 tisíc eur. Pán minister, ja sa pýtam, kto rozhodne o tejto výške pokuty, ktorá môže byť 3000 až 170 tisíc eur? To ja si osobne myslím, že malo by to byť veľmi jasne, explicitne zadefinované, že výška tejto pokuty bude 10 tisíc eur, alebo bude 20 tisíc eur. Ale ako zadefinuje presne ten správny orgán, že tá výška má byť 3 tisíc alebo 170 tisíc eur? A potom, samozrejme, je tu za priestupky, ak sa priestupok spácha opakovane, tak možno uložiť pokuty až do výšky dvojnásobku hornej hranice. A znovu je tam slovíčko "možno". Takže môže aj nemusí. Tak ja si osobne myslím, že samozrejme dá sa toto dať do poriadku a vieme to ošetriť v druhom čítaní, ale osobne si myslím, že tento návrh zákona bol šitý horúcou ihlou. Ja verím, že boli k tomu dôvody, ale myslím si, že treba ho vrátiť na dopracovanie.
A preto, dovoľte, aby som dala návrh v zmysle rokovacieho poriadku podľa § 73 ods. 3 písm. a), že navrhujem vrátiť návrh zákona na dopracovanie navrhovateľovi.
Ďakujem.
1. 6. 2011 10:26:41 - 10:27:11 18. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zmajkovičová, Renáta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
36.
Ďakujem za slovo. Mňa zaujalo pár slovíčok, ktoré ste povedali vo svojom vystúpení v súvislosti s tým, ktoré je dôležité uplatňovať v systéme prokuratúry, nezávislosť, vyváženosť, systém bŕzd a protiváh. A ja vám dám otázku, ktoré z týchto atribútov bude spĺňať politický nominant na funkciu generálneho prokurátora, ktorého zvolíte vo verejnej voľbe koaličnými poslancami?
Ďakujem.
1. 6. 2011 9:57:26 - 9:59:00 18. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zmajkovičová, Renáta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
18.
Ďakujem za slovo. Ja budem teraz citovať z nálezu Ústavného súdu zo 4. marca 98. Ústavný súd konštatuje: Tam, kde by štátne orgány svojou činnosťou zasiahli neoprávnene do práv a právom chránených záujmov právnických osôb a fyzických osôb, štát má povinnosť vytvoriť systém kontrolných mechanizmov na ich ochranu. Jedným z nich je prokuratúra. Jej miesto v kontrolnom systéme je nezastupiteľné a má svoje opodstatnenie. Ústavodarca nezávislosť prisúdi len určitým orgánom a výslovne to ustanovil v ústave. Ôsma hlava ústavy, Prokuratúra. U orgánoch, kde nezávislosť nechce priznať, v ústave ju neuvádza. Ďalej, vláda do činnosti prokuratúry ani vymenovávania jej vedúceho predstaviteľa nevstupuje a prezident menovaním generálneho prokurátora potvrdí návrh Národnej rady Slovenskej republiky.
No, kolegyne, kolegovia z vládnej koalície, určite však budete so mnou súhlasiť, že konštatovanie, že vláda do činnosti prokuratúry ani vymenovania jej vedúceho predstaviteľa nevstupuje, je v Slovenskej republike klam. Veď práve predsedníčka vlády intenzívne zasahuje do voľby generálneho prokurátora svojimi vyhláseniami. Vytvorila priam hystériu v koaličných poslaneckých klubov, keď svoje zotrvanie vo vláde, podmienila zvolením svojho politického kandidáta.
Ďakujem. (Potlesk.)
26. 5. 2011 10:45:19 - 10:45:19 18. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 375 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zmajkovičová, Renáta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
54.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, vo svojom vystúpení si nám priblížil niekoľko dôležitých historických udalostí týkajúcich sa slovenského národa. A preto by sme si mali všetci uvedomiť, že národ si musí pamätať a pripomínať históriu, pretože história sa môže zopakovať.
Ďakujem.
24. 5. 2011 12:02:03 - 12:02:33 18. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zmajkovičová, Renáta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo. Pripomínam členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že rokovanie výboru bude o 12.30 hodine v obvyklej rokovacej miestnosti. Ďakujem.
11. 2. 2011 11:25:21 - 11:26:08 12. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia a 14. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zmajkovičová, Renáta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
90.
Ďakujem, pán predsedajúci. Prosím, aby sa uviedlo do záznamu tejto schôdze, že spochybňujem voľbu členov Rady rozhlasu a televízie Slovenska, nakoľko pán poslanec Nagy nevyužil čl. 6 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. a pred voľbou neohlásil svoj osobný záujem vo veci. Magistra Ildikó Nagyová je manželkou, podľa dostupných informácií, pána poslanca Nagya a vtedy pán poslanec Nagy, keďže neoznámil osobný záujem na veci, porušil čl. 4 ústavného zákona, kde uprednostnil osobný záujem pred záujmom verejným. Takže verím, že sa veci napravia (Potlesk.)
A predpokladám, že pani premiérka, ktorá odmieta rodinkárstvo, že zaujme stanovisko.
Ďakujem.
16. 12. 2010 14:10:57 - 14:12:14 10.schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 197 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zmajkovičová, Renáta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
134.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Slovensko má dnes dvoch šoumenov: Kleopatru z Turca a Matoviča v parlamente. (Smiech a potlesk v sále.)
Ale poviem vám jeden príbeh, pán poslanec Matovič, a skúste mi na to odpovedať. Jeden podnikateľ má, vlastní firmu XY a ohlási sa mu daňová kontrola. A keďže, keďže... (Reakcia z pléna.) Keďže... Požiada daňový úrad o odklad daňovej kontroly. Keď príde a oznámi o mesiac, keďže daňový úrad súhlasil s odkladom daňovej kontroly, o mesiac ohlási daňovému úradu, že firmu XY predal podnikateľovi B. A kontrolovaný Úč, zdaňovacie obdobie roku 2002, daňový úrad ide do tej, k podnikateľovi B a chce kontrolovať zdaňovacie obdobie 2002 a firmu XY od podnikateľa, ktorý ju predal podnikateľovi B. Ale podnikateľ B zdaňovací kontrolovaný rok nemá, pretože dal ho do zberu.
Pýtam sa vás, pán poslanec, je toto čestný človek, je toto morálny človek alebo je ten podnikateľ vagabund? A koho vám to pripomína? Skúste mi odpovedať.
14. 12. 2010 12:01:07 - 12:01:07 9.schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 170 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zmajkovičová, Renáta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pán predseda. Pripomínam členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že stretnutie členov výboru je ihneď teraz v priestoroch výboru. Ďakujem.
4. 11. 2010 12:04:48 - 12:05:22 8.schôdza NR SR - 2.deň - A dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zmajkovičová, Renáta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Predseda parlamentu vo svojom vystúpení deklaroval, že je opäť pripravený porušiť rokovací poriadok pri tajnej voľbe generálneho prokurátora. Preto žiadam, aby k tomuto porušeniu rokovacieho poriadku, zasadol ústavnoprávny výbor, a keďže pán Sulík vo svojom poslaneckom sľube sľuboval, že bude dodržiavať ústavu a zákony Slovenskej republiky, žiadam, aby zasadol mandátový a imunitný výbor a začal disciplinárne konanie voči predsedovi parlamentu. Ďakujem. (Potlesk.)
3. 11. 2010 11:42:04 - 11:57:18 8.schôdza NR SR - 1.deň - A dopoludnia Tlač 154 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zmajkovičová, Renáta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR -   (text nie je autorizovaný)
99.
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, neviem, či ste nám teraz chceli naznačiť, tak ako pani predsedníčka vlády, že ak nebude zvolený váš kandidát na generálneho prokurátora, tak odstúpite. Očakávam, čo poviete.

Deň v parlamente

<- ->