Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
29. 2. 2012 18:46:54 - 18:48:02 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
158.
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v mene 31 poslancov Národnej rady predniesla návrh na opakovanie druhého čítania k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý máte ako tlač 619. Skupina poslancov Národnej rady podľa § 85 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov predkladá návrh na opakovanie druhého čítania o vládnom návrhu zákona, ktorý máme ako tlač 619.
Navrhujeme predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že uvedený návrh zákona prerokuje len na schôdzi Národnej rady, tak ako je to uvedené v § 85 ods. 4 písm. c) zákona o rokovacom poriadku. Tridsaťjeden podpisov mám v prílohe. Ďakujem pekne. Prosím, pán predseda, dajte o mojom návrhu hlasovať. (Potlesk.)
29. 2. 2012 11:22:08 - 11:22:08 29. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 617 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
61.
... návrh, aby sme skrátili obedňajšiu prestávku z dvoch hodín na jednu hodinu, to znamená od 12.00 hod. do 13.00 hod., aby sme mali obedňajšiu prestávku (Potlesk, ruch a hlasy v sále.), a po druhé chcem pripomenúť členom výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, že budeme mať zasadnutie výboru o 12.00 hodine na čísle dverí 34 oproti výboru branno-bezpečnostného. Ďakujem pekne.
29. 2. 2012 11:22:08 - 11:22:08 29. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 617 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER – SD) - poslankyna NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
59.
Ďakujem pekne za slovo. Ja okrem informácie o výbore dávam aj... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
9. 2. 2012 11:34:25 - 11:34:32 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 466 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (-) - poslankyňa NR SR -   (text nie je autorizovaný)
107.
Ďakujem pekne. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Nebol podaný žiaden procedurálny návrh, preto dajte, pán predseda, hlasovať o postúpení zákona do druhého čítania.
9. 2. 2012 9:43:38 - 9:44:35 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 482 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
20.
Áno, ja budem tiež veľmi stručná. Pani navrhovateľka uviedla návrh. Chcem podať spravodajskú informáciu. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti, ktoré sú uvedené v rokovacom poriadku, ako aj v legislatívnych pravidlách. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku dohodla na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní a v prípade, že sa tak stane, aby to prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, a za gestorský výbor, aby bol určený ústavnoprávny výbor. Skončila som.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
2. 2. 2012 18:15:07 - 18:16:40 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 615 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
152.
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, plne ťa podporujem. Aj v tvojom vystúpení, veľmi kvalifikovane si sa vyjadril ku skutočnostiam voľby Súdnej rady a myslím si, že Národná rada by nemala voliť člena Súdnej rady. Bolo bezprecedentné rozhodnutie ústavnoprávneho výboru, na ktorom sa opozícia vôbec nepodieľala, o tom, že sa uskutočnia voľby Súdnej rady. Myslím si, že § 24 zákona o Súdnej rade jasne deklaruje postup pri skončení mandátu členov Súdnej rady a pri voľbe nového člena Súdnej rady. Domnievam sa, že predseda ústavnoprávneho výboru vôbec nemal právo toto navrhnúť na výbore, ale mal počkať a postupovať práve v zmysle § 24, kde táto kompetencia prináleží predsedovi Národnej rady.
A ja si myslím, že tak ako sa, neuskutočňujeme voľby, nie je tu nikto, nikoho táto skutočnosť nezaujíma, ale, prosím vás pekne, zachovajme hrdosť parlamentu, aspoň v tých posledných chvíľach, aby sme nerobili veci, čo nie sú v súlade so zákonom.
Ďakujem pekne.
2. 2. 2012 15:01:42 - 15:02:29 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 360 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
44.
Ďakujem pekne za slovo. Aj ja chcem poďakovať pani poslankyni za to, že predniesla tento pozmeňujúci návrh, pod ktorým som podpísaná aj ja, a hlásim sa k nemu. Myslím si, že tento návrh ktorý predložila skupina poslancov, je nedostatočný, aby sa priestupková imunita vzťahovala len na poslancov, sudcov, sudcov Ústavného súdu a som toho názoru, že je potrebné rozšíriť to na všetky tie skupiny, ktoré práve v tom pozmeňujúcom návrhu sú uvedené tak, aby sme si boli všetci rovní, a nie niekto rovný a niekto rovnejší.
Ďakujem pekne. (Potlesk).
1. 2. 2012 11:28:39 - 11:29:02 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER – SD) - poslankyna NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne za slovo. Chcem pripomenúť členom výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, že zasadnutie výboru máme dnes o 13.00 hodine v zasadačke osobitného kontrolného výboru na kontrolu SIS. Je to vedľa poslaneckej ubytovne, č. dverí 71. Ďakujem pekne, pozývam vás.
6. 12. 2011 18:01:36 - 18:02:34 26. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
98.
Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem oceniť, pani poslankyňa, že si mala tú odvahu a že si tu pred všetkými povedala to, čo si teda povedala, že si povedala, že ako nás, a hlavne Sloboda a Solidarita na svojich blogoch očerňuje, rôznymi prívlastkami pomenuváva a, skutočne, realita je úplne iná.
Takže aj keď si začala svoje vystúpenie tak netradične, ale ďakujem ti za to, že si tú odvahu mala a že si o tejto skutočnosti informovala celé plénum.
1. 12. 2011 16:31:54 - 16:32:45 26. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
50.
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za to, že som mala možnosť, že mám možnosť predniesť svoj pozmeňujúci návrh, nielen ho odôvodniť. Takže mi dovoľte, aby som ho predniesla. V čl. I sa doterajší text označuje ako bod 2 a vkladá sa nový prvý bod, ktorý znie:
Po prvé. V § 2 odsek 1 v druhej vete sa za slová "počas dvoch mesiacov, ak vykonával mandát poslanca" vkladajú tieto slová "najmenej päť mesiacov a".
Odôvodnenie: Účelom navrhovaného doplnenia zákona 120/1993 Z. z. o platových pomerov niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je, aby náhradníkom, ak ich poslanecký mandát trval kratšie ako päť mesiacov, nebol po zániku mandátu poskytnutý plat.
Ďakujem pekne.
1. 12. 2011 16:17:19 - 16:19:24 26. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
40.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, predkladateľ, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložila krátky pozmeňujúci návrh, ktorý máte rozdaný v písomnej podobe a účelom ktorého je, aby náhradníkom, ak ich poslanecký mandát trval kratšie ako tri mesiace, nebol po zániku mandátu poskytnutý plat. Krátko vysvetlím, čo sa stalo pri poslednej novele zákona o platových pomeroch ústavných činiteľov. Na základe poslaneckého návrhu pána poslanca Beblavého bola stanovená hranica na poskytnutie platov aj po zániku mandátu poslanca, a to tým spôsobom, že poslanec, ktorý vykonával mandát viac ako, menej ako päť rokov, má nárok po zániku mandátu ešte na dva platy a ten poslanec, ktorý vykonával mandát viac ako päť rokov, má po zániku mandátu nárok na tri platy, pričom ale vypadla podmienka, ktorá v zákone bola, že takýto nárok má vtedy, ak bol poslancom Národnej rady a vykonával poslanecký mandát najmenej 5 mesiacov. Táto podmienka bola zaradená a prijatá do zákona v roku 2006, keď náhradníci, ktorí boli v parlamente len jeden deň, mali nárok po zániku mandátu, aby mali vyplatených päť platov. Toto považujem za, aj vo vzťahu k tým poslancom, ktorí sú a vykonávajú svoj mandát menej ako päť rokov v porovnaní s tým, že náhradník je v Národnej rade len jeden deň, považujem za nevyvážené a táto situácia sa nám môže znova opakovať, pretože tá podmienka zo súčasného zákona vypadla. Môže sa nám znova zopakovať po voľbách 10. marca 2012, a preto považujem za účelné, aby bola táto podmienka v zákone, čím vzniknú aj ďalšie úspory. Ja som to prerokovala s predkladateľmi návrhu zákona, ktorí s týmto pozmeňujúcim návrhom súhlasili, a preto vás prosím o jeho podporu.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
30. 11. 2011 16:43:02 - 16:43:22 26. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
82.
Ďakujem pekne. Vyhlásil ste prestávku, pán podpredseda. Ja som chcela podať návrh na poradu klubov, aby bola prestávka, vzhľadom na to, že sme prerokovali veľké množstvo zákonov s rozsiahlymi pozmeňujúcimi návrhmi. Takže dobre, ďakujem pekne.
19. 10. 2011 11:13:35 - 11:13:35 24. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (-) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
... návrh schváliť.
19. 10. 2011 11:13:35 - 11:13:35 24. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER – SD) - poslankyna NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Áno. Teraz, prosím, pán predseda, dajte hlasovať o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania.
19. 10. 2011 11:13:35 - 11:13:35 24. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (-) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Bolo to 1 až 11.
19. 10. 2011 11:13:35 - 11:13:35 24. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (-) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Je to tam až po 11.
19. 10. 2011 11:13:35 - 11:13:35 24. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER – SD) - poslankyna NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne. V rozprave k predloženému návrhu zákona nevystúpil žiaden poslanec, preto budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy s tým, že gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 s návrhom schváliť ich. Prosím, pán predseda, dajte hlasovať.
19. 10. 2011 9:23:02 - 9:26:58 24. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 455 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani ministerka, pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý je v tlači 455, v druhom čítaní.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 7. septembra 2011 č. 572 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, dvom výborom a to ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, odporúčali schváliť obidva výbory, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady slovenskej republiky uznesením zo 4. októbra 2011 pod č. 292 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením z 29. septembra 2011 pod č. 83.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú v článku IV uvedené. A celkom sa jedná o 11 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 s návrhom gestorského výboru schváliť ich.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave podľa § 79 ods. 4 písm. e) z rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, v druhom čítaní bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky 10. októbra 2011 uznesením č. 314. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spravodajkyňu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Informovala som Národnú radu o spoločnej správe, prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
14. 9. 2011 16:13:20 - 16:14:12 22. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 401 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR -  
98.
Ďakujem pekne za slovo. No, som rada, že pán poslanec Pelegrini upozornil vo svojom vystúpení, že pri tlači 399 sa jedná o prechodné obdobie a kompetenčné centrum, ktoré má aj sídlo Banskú Bystricu, by malo takto mať v zmysle zákona pôsobnosť a trvanie jeden rok. Z toho dôvodu je potrebné, aby sa aj v tomto zákone, teda v tlači 400, 401 upravilo sídlo finančného riaditeľstva do Banskej Bystrice. Znova apelujem, s tými istými argumentmi, ako som apelovala aj v predchádzajúcej tlači a prosím vás aj prostredníctvom všetkých tých občanov, ktorí podpísali petíciu, aby ste zahlasovali za zachovanie sídla finančného riaditeľstva v Banskej Bystrici. Sú tu odborné, materiálne, technické predpoklady na to, aby to sídlo mohlo fungovať, aby neboli všetky orgány len v Bratislave, ale myslím si, že je to dobrý signál, aby sa orgány z Bratislavy premiestňovali aj do iných regiónov Slovenska. A Banská Bystrica má výbornú polohu a verím, že to sídlo bude plniť ten účel, ktorý má aj v Banskej Bystrici.
Ďakujem pekne.
14. 9. 2011 15:37:25 - 15:39:19 22. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 399 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
74.
Ďakujem pekne za slovo. No je mi ľúto, pán poslanec, keď ste to tak zjednodušili, že to je o nejakých tabuľkách a ceduľkách. Ja si myslím, že rozdiel medzi Kompetenčným centrom operačných financií, ktoré máte v pozmeňujúcom návrhu pod paragrafom 6 bodov 10, a rozdiel medzi finančným riaditeľstvom je skutočne v právomoci a v pôsobnosti. Kým finančné riaditeľstvo je rozpočtová organizácia napojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva, kompetenčné centrum je preddavková organizácia zapojená na rozpočet finančného riaditeľstva. Myslím si, že ste sa snažili, aby ste nejak tú situáciu pod určitým, by som povedala, možno aj tlakom verejnosti sa snažíte riešiť, ale skutočne uspokojovať nás len tým, že nech nebazírujem na tom, akú budeme mať ceduľku, či finančné riaditeľstvo alebo kompetenčné centrum, je naozaj veľmi, veľmi zjednodušené.
Ja chcem znova povedať, že v Banskej Bystrici je po materiálnej stránke aj odbornej stránke riaditeľstvo pripravené na to, aby prevzalo funkciu plnenia úloh nového orgánu finančného riaditeľstva. Apelujem aj cez všetkých občanov, ktorí sa podpísali úplne spontánne pod petíciu, aby ste zvažovali a skutočne to finančné riaditeľstvo, aby zostalo v Banskej Bystrici.
Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->