Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
10. 6. 2010 15:45:22 - 15:58:51 53.schôdza NR SR Tlač 1547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Košútová, Magda (-) - poslankyňa Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán predseda, dajte prosím hlasovať o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
10. 6. 2010 15:45:20 - 15:58:49 53.schôdza NR SR Tlač 1547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Košútová, Magda (-) - poslankyňa Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo pán predseda. V rozprave nevystúpil žiadny poslanec, neboli žiadne pozmeňujúce návrhy avni v spoločnej správe. Sme v treťom čítaní. Otvorte prosím rozpravu.
10. 6. 2010 15:39:48 - 15:42:53 53.schôdza NR SR Tlač 1551 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Košútová, Magda (-) - poslankyňa Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, predkladám spoločnú správu 1551a. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2084 z dnešného dňa pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov, tlač 1551, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. 
Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
10. 6. 2010 12:19:06 - 12:19:15 53.schôdza NR SR Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Košútová, Magda (SMER – SD) - poslankyňa Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
 Pán predseda, dajte prosím hlasovať o tom, že v súlade s vaším rozhodnutím predložený vládny návrh zákona  prerokuje výbor pre Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a gestorský výbor určiť výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s tým, že určené výbory vládny návrh prerokujú ihneď. Dajte prosím hlasovať.
10. 6. 2010 12:19:04 - 12:19:13 53.schôdza NR SR Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Košútová, Magda (SMER – SD) - poslankyňa Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, v rozprave vystúpil jeden poslanec, nepodal však žiadny návrh. Preto vás prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.
10. 6. 2010 12:01:09 - 12:03:40 53.schôdza NR SR Tlač 1551 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Košútová, Magda (SMER – SD) Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody ma určil za spravodajkyňu k vládnemu návrhu zákona  ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 o geologických prácach v znení neskorších predpisov. Podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky z 10. júna 2010. Konštatujem, že návrh spĺňa všetky náležitosti. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy a o hospodárskom a finančnom dopade a vplyvu na štátny rozpočet.
Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika vládneho návrhu zákona nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev a ani v práve Európskej únie. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 9. júna 2010 číslo 1582 navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali ihneď. Pán predsedajúci, skončila som, otvorte prosím rozpravu.  
10. 6. 2010 11:37:44 - 11:39:19 53.schôdza NR SR Tlač 1549 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Košútová, Magda (SMER – SD) Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
 Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, vo svojom vystúpení ste povedal, táto vláda neriešila odvodňovacie opatrenia. Ja sa vás chcem opýtať, ako riešili predchádzajúce vlády takéto opatrenia, koľko finančných prostriedkov bolo na ne vyčlenené? Lebo podľa mojich informácií a myslím si, že som v dosť dobrom kontakte s ľuďmi, ktorí spravujú povodia, protipovodňové opatrenia sú dlhodobo zanedbávané. A to nielen za tejto vlády, ale aj za predchádzajúcej vlády. Ale vám v podstate nevadí, podstatné je, že môžete kopnúť do tejto vlády.
Čo sa týka odškodnenia, navrhujete nechať to na iných, na neskôr, vám isto nevadí, že mnohé podniky potrebujú tie finančné prostriedky čo najskôr, pretože ich to položí a myslím si, že sú neni v nejakej závideniahodnej situácii. A čo sa týka znaleckých posudkov, pokiaľ som si ja dobre prečítala návrh zákona, tak v paragrafe, v písmene g) sa hovorí, že treba znalecký posudok osvedčujúci výšku škody, alebo potvrdenie verifikačnej komisie, ktorú menuje minister pôdohospodárstva, osvedčujúcu výšku škody. Vy si to  predstavujete tak, že lámal a dával komu padne? Kde dám tisíc korún,  tisíc euro, kde dám desaťtisíc euro, kde dám dvadsaťtisíc ? Na základe čoho? Ja si to teda skutočne neviem dosť dobre predstaviť. Ďakujem pekne.
10. 6. 2010 10:28:00 - 10:35:03 53.schôdza NR SR Tlač 1547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Košútová, Magda (SMER – SD) - poslankyňa Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Dakujem pekne za slovo pán predseda.
Dajte prosím hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky súhlasí s tým, že vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na tejto schôdzi Národnej rady.

 
10. 6. 2010 10:23:33 - 10:25:44 53.schôdza NR SR Tlač 1547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Košútová, Magda (SMER – SD) - poslankyňa Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne.
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister dovoľte, aby som predniesla spravodajskú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, o výsledku prerokovania návrhu vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1581 z 9. júna 2010 pridelil návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírod v termíne ihneď.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval na svojej 84. schôdzi dňa 10. júna 2010. Súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z..
Výbor odporúča Národnej rady Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní s tým, že 1., 2., 3. čítanie sa uskutoční na 53. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda skončila som. Otvorte prosím rozpravu.

 

Deň v parlamente

<- ->