Výsledky vyhľadávania v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Vytlačiť stránku / Print page

(Podľa § 29 ods. 1 a § 82 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov je pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh podaný, ak bol poslancom prednesený v rozprave v rámci prerokúvaného návrhu zákona. Podaný návrh, ktorým sa rozširuje predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, musí spĺňať náležitosti aj podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. Návrh sa uverejňuje v znení, v akom bol poslancom písomne odovzdaný.)
Dátum podaniaPredkladateľK ČPTNázovČíslo schôdzeHlasovanie
27. 04. 2010Simon, Zsolt1528 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve 50 -
10. 03. 2010Simon, Zsolt1511 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 49 -
04. 03. 2010Simon, Zsolt1424 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra MEČIARA a Tibora CABAJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 49 -
03. 11. 2009Simon, Zsolt1218 Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2010 42 -
30. 06. 2009Simon, Zsolt976 Vládny návrh zákona o vinohradníctve a vinárstve 39 -
30. 04. 2009Simon, Zsolt897 Vládny návrh zákona o právnej ochrane odrôd rastlín 35 -
28. 04. 2009Simon, Zsolt826 Vládny návrh zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 35 -
17. 02. 2009Simon, Zsolt848 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána SLABÉHO, Rudolfa PUČÍKA a Jána ČECHA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 32 -
04. 11. 2008Simon, Zsolt709 Vládny návrh zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 28 -
18. 09. 2008Simon, Zsolt649 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 27 -
15. 05. 2008Simon, Zsolt546 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z. 21 -
24. 10. 2007Simon, Zsolt379 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 14 -
24. 10. 2007Simon, Zsolt379 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 14 -
24. 10. 2007Simon, Zsolt361 Vládny návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka 14 -
24. 10. 2007Simon, Zsolt361 Vládny návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka 14 -
06. 02. 2007Simon, Zsolt129 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 7 -

Deň v parlamente

<- ->