Vystúpenie v rozprave Vytlačiť stránku / Print page

Vystupujúci Jaroslav Karahuta 
Dátum 24. 7. 2021 00:00 
Schôdza 35 
Tlač 623 
Bod rokovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 623) - druhé čítanie.
 
19:24:04 - 19:25:19   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnený, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby Národná rada uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
19:35:52 - 19:37:22 Vystúpenie s faktickou poznámkou   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďakujem pekne za slovo. Čo sa týka platobnej agentúry, tak to asi nie je žiadne tajomstvo a všetci, všetci vieme, že platobná agentúra je vo vážnych problémoch. Tie problémy vyústili do toho, že momentálne je v stave podmienečnej akreditácie, tak je 77, keď si dobre pamätám, úloh ktorých väčšina je závažných, veľa je takých iba jednoduchých operatívnych. A ten najdôležitejší problém aj najväčší problém, ktorý má platobná agentúra sa nazýva digitalizácia. To je ten problém a nástroj vďaka ktorému, vďaka ktorému sa udialo veľa nekalých praktík na platobnej agentúre a spoločným menovateľom alebo výsledkom tých nekalých praktík je jedno slovo, ktoré je mediálne veľmi známe, nazýva sa Dobytkár. A práve vďaka Dobytkárovi sme sa dostali do situácie na ministerstve pôdohospodárstva, že boli pozastavené a sú prehodnocované projekty a sú pozastavené na prehodnocovanie nové výzvy, pretože vďaka Dobytkárovi (Reakcie z pléna.)
Vďaka Dobytkárovi ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Poprosím vás kolegovia, poprosím vás nevykrikujte. Tak, ďakujem pekne pán poslanec Blaha, pán ... (Reakcie z pléna.). Nevykrikujte, poprosím vás a vráťte prosím slovo pánovi poslancovi Karahutovi.

Karahuta, Jaroslav, poslanec NR SR
Takže vďaka, vďaka Dobytkárovi, vďaka Dobytkárovi nám hrozí korekcia vo výške minimálne 25 %. Ja sa teraz pýtam, pokiaľ je minister Vlčan zodpovedným minister má teraz vyplácať, vyplácať momentálne podpory, pokiaľ bude musieť, z každého milióna 250 tis. vráti zo štátneho rozpočtu do Bruselu, respektíve zo 100 mil. 25 možno 40 mil. späť do Bruselu. Tak asi by to nebolo správne.
Pokiaľ sú nejaké podozrenia, pán poslanec, samozrejme treba sa pýtať. Treba sa dotazovať, máme zákon o slobodnom prístupe ku informáciám. Máme dobrý korektný vzťah a vieš dobre, že ja takéto veci podporím a úplne kľudne môžme o tom rokovať. Ja nevidím dôvod, aby sme mali zastávať sa nejakých možných budúcich nekalých praktík. A tie personálne problémy sú spôsobené iba jedným. PPA-čka má zlé meno a to meno sa bude budovať niekoľko rokovať.
23:10:23 - 23:13:09   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, Národná rada uznesením č. 888 z 24. júla 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 280/2017 o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 623) na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstva a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej dobe gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledujúce stanovisko.
Ústavnoprávny výbor uznesením 317 z 24. júla 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 134 z 24. júla 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 135 zo dňa 24. júla 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->