Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 27. 4. 2016Anna Zemanováminister financií SR Peter KažimírPán minister, ministerstvo financií pripravuje nový užívateľsky príjemný rozpočtový portál. Kedy by mal byť prístupný verejnosti?
nezodpovedaná 18. 5. 2016Anna Zemanovádočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáVykonáva sa kontrola kvality rybieho mäsa na prítomnosť látky ETHOXYQUIN, ktorá sa pridáva do krmiva chovných rýb, napríklad používaných na lososích farmách v Nórsku?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Anna Zemanovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, kedy odvoláte ministra vnútra Roberta Kaliňáka a kedy sa odsťahujete z bytu, pri ktorom je vážne podozrenie, že bol financovaný z daňových podvodov?
zodpovedaná 15. 6. 2016Anna Zemanovápodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR László SólymosDňa 11. 7. 2016 bude neformálne zasadnutie ministrov pre životné prostredie a ministrov pre zmenu klímy, ktoré bude spojené s ministerskou konferenciou o vodách. Aké stanovisko zaujme ministerstvo v diskusii k otázke ochrany vody a k vyváženému hospodárskemu využívaniu vodného potenciálu?
zodpovedaná 19. 10. 2016Anna Zemanovápodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR László SólymosKoľko OZV vypovedalo k dnešnému dňu zmluvy samosprávou? Máte informácie o tom, že sú problémy s neuhrádzaním faktúr na mestá a obce? Ak je to tak, prosím, o vysvetlenie, či sa tieto samosprávy zahŕňajú do zberového podielu OZV?
zodpovedaná 19. 10. 2016Anna Zemanovápodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR László SólymosAko plnia najväčšie OZV záväzné limity recyklácie? Ako je Slovenská republika s plnením záväzných limitov recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov podľa limitov stanovených Európskou úniou v smernici č. 94/62 ES za rok 2016?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Anna Zemanováminister dopravy SR Árpád ÉrsekV spoločnosti rezonujú stále nejasnosti okolo diaľnice D4. Aktuálne ohľadom navrhovaného tunela Karpaty medzi Vajnormi a Mariankou, v dĺžke viac ako 11 kilometrov, a to vo veľmi zložitom geologickom prostredí. Prečo NDS, a. s. dala pokyn na utajenie geologického prieskumu, správy uloženej v Geofonde?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Anna Zemanováminister dopravy SR Árpád ÉrsekV dokumentoch diaľnice D4 sa uvádza jeden z účelov odbremenenie cestnej siete hlavného mesta Bratislavy a regiónu. Diaľnica D4 je v trase nultého okruhu mesta. Bude diaľnica D4 prejazdná bez diaľničnej známky?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Anna Zemanováminister zdravotníctva SR Tomáš DruckerZverolekári majú od januára sťažený prístup k niektorým ľudským liekom, ktoré používajú vo svojej praxi. Vieme, že komora spolu s ministerstvom už spolupracujú na zmenách v zákone. Aký je postup dohody? A kedy môžeme očakávať zoznam humánnych liekov, ktoré nemajú veterinárnu alternatívu liekov? Kedy by mali byť dostupné?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Anna Zemanovápodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR László SólymosPred polrokom ste prisľúbili, že do konca roka 2016 bude zverejnený Metodický pokyn, usmernenie pre hydrogeológov a prevádzkovateľov studní na spracovanie Záverečnej správy geologickej úlohy na výpočet vodohospodárskej bilancie a zásob podzemných vôd. Zatiaľ dokument nebol prezentovaný. Kedy bude dostupný?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Anna Zemanovádočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáEurópska agentúra pre lieky vo svojej 6. správe ESVAC uvádza násobne vyššie zistené hodnoty používaných antibiotík pre výkrm ošípaných v niektorých krajinách Európskej únie, oproti Slovensku. Najvyššie hodnoty sú zaznamenané pre chovy ošípaných v Španielsku. Oproti SR je to 5,5-krát viac. Mäso týchto dopovaných španielskych ošípaných zaplavuje slovenský trh a slovenské ošípané sú vyvážené do zahraničia. Aké opatrenia chce ministerstvo realizovať, aby v rámci vládou deklarovanou potravinovou bezpečnosťou sa na Slovensku konzumovalo viacej mäso zo slovenských chovov?
nezodpovedaná 22. 3. 2017Anna Zemanovápredseda vlády SR Robert FicoEurópska komisia otvorila verejnú konzultáciu o budúcnosti spoločnej poľnohopodárskej politiky. Pripomienky majú prispieť k určovaniu priorít poľnohospodárskej politiky v budúcnosti. Termín na pripomienky je 2. mája 2017. Aké pripomienky predloží vláda SR k politike, ktorá dlhodobo poškodzuje našich poľnohospodárov?
nezodpovedaná 11. 10. 2017Anna Zemanovápodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, prosím vás, o informáciu ohľadom všetkých zásahov súvisiacich s chráneným druhom medveď hnedý v II. polroku 2017. Aké zásahy boli vykonané, kde a kedy? Prosím aj o informáciu o mláďatách medvedice Ingrid, kde sa nachádzajú a aké plány sú s ich umiestnením?
nezodpovedaná 19. 9. 2018Anna Zemanovápredseda vlády SR Peter PellegriniVláda SR prijala uznesenie k lokalitám UNESCO Staré bukové lesy a pralesy Karpát č. 528/2017. Prosím vás, o informáciu o plnení úloh členov vlády vyplývajúcich z uznesenia?
nezodpovedaná 19. 9. 2018Anna Zemanovápodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, pod zámienkou ochrany pred povodňami dochádza k neprimeraným zásahom do korýt vodných tokov vo Vysokých Tatrách a ich podhorí a tým k devastácii chránených území európskeho významu. Aké opatrenia ste prijali?
zodpovedaná 28. 11. 2018Anna Zemanovápodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, presadzujete zálohovanie PET fliaš napriek zisteniam a analýze vášho Inštitútu environmentálnej politiky. Prosím, informujte nás kedy bude známa analýza správania sa ľudí pri separovaní ostatných zložiek plastového odpadu po zavedení zálohovania PET fliaš.
nezodpovedaná 28. 11. 2018Anna Zemanovápodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR László SólymosAké sú výsledky monitoringu znečistenia podzemnej vody vplyvom skládky Vassalu v Podunajských Biskupiciach v Bratislave? Bol už zrealizovaný aktuálny monitoring kvality CHVO Žitný ostrov so zameraním na atrazín? Kde a kedy budú zverejnené výsledky?
zodpovedaná 6. 2. 2019Anna Zemanovádočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáVážená pani ministerka, ťaží sa u nás drevo v súlade s dlhodobými záujmami Slovenska?
zodpovedaná 6. 2. 2019Anna Zemanovádočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáSlovensku hrozí žaloba zo strany Európskej únie za nedodržiavanie záväzkov, ku ktorým sme sa zaviazali pri vstupe do Európskej únie. Európska komisia konštatovala, že stav viacerých druhov živočíchov a rastlín a ich biotopov je nepriaznivý. Európska komisia vytýka nedostatočnú ochranu chránených území NATURA 2000, kde musia byť lesohospodárske aktivity predmetom hodnotenia vplyvov na chránené druhy a biotopy a nie sú. Aké stanovisko zaujme rezort ministerstva pôdohospodárstva vo veci lepšej ochrany našich lesov a aké opatrenia rezort plánuje prijať?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Anna Zemanovádočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáVážená pani ministerka, riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR povedal k nekvalitnému mäsu z Poľska: "Keď niekto robí v kuchyni a má skúsenosti, vie rozoznať kvalitnú a nekvalitnú potravinu." Ako si vysvetľujete, že toto mäso nik nezachytil a nezabránil v jeho konzumácii?
nezodpovedaná 3. 4. 2019Anna Zemanováminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákVážený pán minister, aké bolo oficiálne stanovisko SR k odôvodnenému stanovisku Európskej komisie, podľa ktorého Slovensko nezabezpečilo náležitú ochranu prírody tým, že neprijalo dostatočné osobitné opatrenia pre ochranu tetrova hlucháňa. Na zaslanie oficiálneho stanoviska malo Slovensko termín 30.3.2019.
nezodpovedaná 3. 4. 2019Anna Zemanovápodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, aké bolo substanovisko vášho rezortu pre celkové oficiálne stanovisko SR k odôvodnenému stanovisku Európskej komisie, podľa ktorého Slovensko nezabezpečilo náležitú ochranu prírody tým, že neprijalo dostatočné osobitné opatrenia pre ochranu tetrova hlucháňa. Na zaslanie oficiálneho stanoviska malo Slovensko termín 30.3.2019.
nezodpovedaná 3. 4. 2019Anna Zemanovádočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáVážená pani ministerka, aké bolo substanovisko vášho rezortu pre celkové oficiálne stanovisko SR k odôvodnenému stanovisku Európskej komisie, podľa ktorého Slovensko nezabezpečilo náležitú ochranu prírody tým, že neprijalo dostatočné osobitné opatrenia pre ochranu tetrova hlucháňa. Na zaslanie oficiálneho stanoviska malo Slovensko termín 30.3.2019.
nezodpovedaná 15. 5. 2019Anna Zemanovápodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR László SólymosNa Slovensku existuje tzv. Zemplínsky trojuholník smrti. Vážený pán minister, aké konkrétne kroky robíte, aby sa realizovali opatrenia na odstránenie ekologickej katastrofy v lokalite Strážske? Týka sa to odkaliska, ale aj najnovší škandál s jedovatými látkami v sudoch v blízkom opustenom areáli? Prosím, uveďte konkrétne kroky.
nezodpovedaná 15. 5. 2019Anna Zemanovápodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, SVP, š. p. avizoval rozsiahle výruby brehových porastov zo všeobecného titulu ochrany pred povodňami citujúc vodný zákon. V médiách ste informovali, že ste vydali pokyn na zastavenie krokov vedúcich k výrubu na rieke Hornád. Prosím o informáciu, o aký pokyn išlo a presne čoho sa týka?
nezodpovedaná 15. 5. 2019Anna Zemanovápodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, hladina Vodnej nádrže Domaša dlhodobo vykazuje problém s manipuláciou vody na vodnom diele. Ako je zabezpečená starostlivosť o vodné dielo, aký je harmonogram údržby a aktualizácia manipulačného poriadku?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.