Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 20. 6. 2012Monika Gibalovádočasne poverený minister obrany SR Martin GlváčVážený pán minister, slúžia pozemky v zrušenom vojenskom obvode Javorina, ktoré užívajú ešte 10 rokov vojenské lesy na obranu štátu? Ak áno, špecifikujte účel.
nezodpovedaná 27. 6. 2012Monika Gibalovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, za aké "výhody" uvažujete obetovať suverenitu Slovenska? Za čo budete ochotný na slovenských občanov, ktorí si to vôbec neželajú, uvaliť jarmo fiškálnej a politickej únie? Nemyslíte si, že k takej vážnej otázke a zmene by sa mali mať možnosť vyjadriť občania v referende? Ďakujem.
zodpovedaná 27. 6. 2012Monika Gibalovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, podľa oficiálnych prognóz sa očakáva, že dnešné približne vyrovnané saldo hospodárenia vo výsluhových dôchodkoch policajtov sa vplyvom nárastu počtu dôchodcov do r. 2060 zhorší a bude tvoriť deficit na úrovni 440 mil. eur (0,3 % HDP). Je tento systém udržateľný? Plánujete v tomto zásadné zmeny? Ďakujem.
nezodpovedaná 27. 6. 2012Monika Gibalovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, aká zásadná je pre vás otázka spravodlivosti a legitímnosti zvýhodneného nastavenia výsluhového zabezpečovania zamestnancov silových rezortov. Aké zásadné úpravy v koncepcii legislatívy urobíte v interakcii k poberateľom výsluhových dôchodkov silových rezortov? Ďakujem.
nezodpovedaná 27. 6. 2012Monika Gibalovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, výška sadzby na starobné poistenie výlučne v priebežne definovanom dôchodkovom systéme je de jure na úrovni 18 %. Účastníci dvojpilierového systému rozdeľujú túto sadzbu poistného 50:50 do dôchodkového systému aj do starobného dôchodkového sporenia. Aká je, pán minister, de facto výška sadzby poistného na starobné dôchodkové sporenie u účastníkov dvojpilierového systému?
nezodpovedaná 27. 6. 2012Monika Gibalovádočasne poverený minister obrany SR Martin GlváčVážený pán minister, slúžia pozemky v zrušenom vojenskom obvode Javorina, ktoré budú užívať ešte 10 rokov Vojenské lesy na obranu štátu? Špecifikujte, prosím, účel.
zodpovedaná 12. 9. 2012Monika Gibalovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, koľkým občanom bola poskytnutá opatrovateľská služba v domácnosti zo strany obcí v roku 2011? A koľko zamestnancov miest a obcí poskytovalo v roku 2011 opatrovateľskú službu? Ďakujem.
zodpovedaná 12. 9. 2012Monika Gibalovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, 30. 11. 2011 bola vyhlásená výzva Fondu sociáneho rozvoja na podporovanie osamostatňovania sa mladých dospelých, opatrenie 2.1; s alokáciou 1 500 000 eur, a opatrenie č. 3.2; s alokáciou 214 700 eur. Boli tieto projekty zazmluvnené? Kto bude prijímateľom projektov?
zodpovedaná 12. 9. 2012Monika Gibalovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, začali ste konať v zmysle § 98 a 99 zákona o sociálnych službách voči zariadeniu sociálnych služieb v Košiciach, kde zamestnanci 3 dni nepostrehli smrť klientky?
zodpovedaná 12. 9. 2012Monika Gibalovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, koľko finančných prostriedkov bolo vynaložených v roku 2010 a v roku 2011 na rekreácie dôchodcom v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR. Ďakujem.
zodpovedaná 12. 9. 2012Monika Gibalovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, koľko bolo čakateľov do poradovníkov na poskytnutie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb v roku 2011? Koľko z tých bolo čakateľov v zariadeniach pre seniorov a koľko v domovoch sociálnych služieb?
zodpovedaná 13. 3. 2013Monika Gibalovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, aká bola výška vyplatenej dávky v zmysle zákona č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb za rok 2012 a koľkým občanom?
nezodpovedaná 13. 3. 2013Monika Gibalovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, koľko starobných dôchodkov bolo vyplatených do cudziny za rok 2012? A ako sa vysporiadate s požiadavkou priznať aj týmto dôchodcom vianočný príspevok? Mám na mysli občanov SR žijúcich v zahraničí, ktorí splnili podmienky nároku na vyplácanie starobného dôchodku v zmysle našich právnych predpisov.
nezodpovedaná 13. 3. 2013Monika Gibalovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, uvažujete o úprave legislatívy tak, aby sa obmedzila práca zamestnancov v štátnej a verejnej správe, ktorí sú zároveň poberatelia starobných dôchodkov? Prosím, zdôvodnite svoju odpoveď.
nezodpovedaná 13. 3. 2013Monika Gibalovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, koľkým občanom bola poskytnutá opatrovateľská služba v domácnosti zo strany obcí za rok 2012? Koľko zamestnancov v prepočítaní na plné pracovné úväzky ju realizovalo v roku 2012? Koľko bolo vynaložených zo strany obcí na túto službu finančných prostriedkov za rok 2012?
nezodpovedaná 20. 3. 2013Monika Gibalovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, koľko úrazových rent bolo vyplatených za rok 2012, koľkým občanom? Koľko prostriedkov bolo vynaložených za rok 2012 na vyplatenie úrazovej renty?
nezodpovedaná 20. 3. 2013Monika Gibalovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, koľko poberateľov priemerne mesačne a v akej výške poberalo peňažný príspevok na opatrovanie v rozlíšení: fyzická osoba poberajúca dôchodkovú dávku a fyzická osoba nepoberajúca dôchodkovú dávku?
nezodpovedaná 20. 3. 2013Monika Gibalovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, koľkým občanom bola v roku 2011 a roku 2012 poskytnutá opatrovateľská služba, aký počet zamestnancov prepočítaný na plné úväzky ju v týchto rokoch poskytovalo; aké boli bežné výdavky na poskytovanie OS a aká bola výška úhrad za opatrovateľskú službu?
nezodpovedaná 11. 9. 2013Monika Gibalovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, koľko osôb bolo evidovaných v Sociálnej poisťovni v mesiacoch júl a august 2012 a v mesiacoch júl a august 2013, pracujúcich na dohodu a brigádnickej práci študentov?
nezodpovedaná 11. 9. 2013Monika Gibalovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, koľko študentov celkom pracovalo na dohodu v mesiacoch júl a august v roku 2012 a júl a august 2013?
nezodpovedaná 29. 1. 2014Monika Gibalovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, v relácii O 5 minút dvanásť ste uviedli, že aktivácia ľudí poberajúcich dávku v hmotnej núdzi bude realizovaná aj v rámci neverejných inštitúcií, cirkví a tretieho sektora. Prosím, uveďte v zmysle akého právneho predpisu a jeho ustanovenia sa tak stane.
zodpovedaná 5. 2. 2014Monika Gibalovádočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičVážený pán minister, prosím, odpovedzte na otázku v akom objeme vyplatili verejné a súkromné vysoké školy v roku 2013 sociálne štipendiá a koľko študentov študovalo na týchto vysokých školách v dennej forme štúdia?
nezodpovedaná 5. 2. 2014Monika Gibalovádočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičVážený pán minister, koľko študentov, občanov SR študovalo vo všetkých formách štúdia v ČR v roku 2013?
nezodpovedaná 5. 2. 2014Monika Gibalovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, v relácii O 5 minút dvanásť ste uviedli, že aktivácia ľudí poberajúcich dávku v hmotnej núdzi bude realizovaná aj v rámci neverejných inštitúcií, cirkví a tretieho sektora. Prosím, uveďte v zmysle akého právneho predpisu a jeho ustanovenia sa tak stane?
nezodpovedaná 26. 3. 2014Monika Gibalovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, prosím, informujte nás, aké konkrétne dopady by na slovenskú ekonomiku a zamestnanosť mali prípadné hospodárske sankcie EÚ na Ruskú federáciu?
nezodpovedaná 28. 1. 2015Monika Gibalovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, elokované prostriedky na realizáciu národného projektu: Podpora opatrovateľskej služby sú vyčerpané, pričom projekt má pokračovať do októbra 2015. Akým spôsobom zabezpečíte životnosť projektu, ktorý je zazmluvnený, ale aj jeho pokračovanie tak, aby sa prijatím opatrovatelia nemuseli ocitnúť na úrade práce? Je ich viac ako 1600 osôb.
zodpovedaná 11. 2. 2015Monika Gibalovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, elokované prostriedky na realizáciu národného projektu: Podpora opatrovateľskej služby sú vyčerpané, pričom projekt má pokračovať do októbra 2015. Akým spôsobom zabezpečíte životnosť projektu, ktorý je zazmluvnený, ale aj jeho pokračovanie tak, aby sa opatrovatelia, ktorých je cca 1 600, neocitli na úrade práce?
nezodpovedaná 11. 2. 2015Monika Gibalovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, uveďte a vyčíslite čiastku, ktorú v roku 2013 a roku 2014 vrátila Sociálna poisťovňa v poistnom bez právneho dôvodu. Prosím, uveďte tieto čiastky osobitne: vrátené poistné, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu fyzickým osobám a osobitne právnickým osobám.
nezodpovedaná 27. 5. 2015Monika Gibalovádočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, výkon štátneho dozoru v lesoch je jedným zo základných nástrojov kontroly plnenia si povinností obhospodarovateľov lesa z pohľadu štátu. Koľko štátnych dozorov bolo vykonaných za obdobie rokov 2013 a 2014 v členení na dozory vykonané z úrovne okresných úradov, z úrovne okresných úradov v sídle kraja a z úrovne ministerstva a s akými výsledkami? Koľko hlavných dozorov podľa § 58 ods. 5 zákona o lesoch sa za uvedené obdobie vykonalo a s akými výsledkami?
zodpovedaná 27. 5. 2015Monika Gibalovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, podľa štatistík Sociálnej poisťovne pracuje a zároveň poberá starobný dôchodok 120 000 starobných dôchodcov, z toho je 17 % tých, ktorí pracujú v štátnej a verejnej správe. Kedy napravíte tento stav, ktorý deformuje pracovný trh a je nespravodlivý k tým, ktorí sú nezamestnaní a okamžite disponibilní nastúpiť na uvoľnené pracovné miesta dôchodcov v štátnej a verejnej správe?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.