Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 24. 2. 1999Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoPán minister, aké sú ďalšie perspektívy existujúcej bratislavskej Novej scény, špeciálne operety? Aký bude nový rozpočet divadla?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoPán minister, je pravda, že ste dali súhlas, resp. že do novej sezóny nebude eixistujúca komorná opera SND?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoOd roku 1990 sa povážlivo zhoršil stav slovenských kultúrnych pamiatok. Aká je predstava rezortu o riešení tohoto na investície neobyčajne náročného problému v terajšej finančnej mizérií?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoDiskutuje sa dlhodobo o tom, či MK má financovať existujúce kultúrne a umelecké inštitúcie alebo sa má sústrediť na podporu životaschopných umeleckých projektov. Obe tieto koncepcie majú svojich prívržencov aj odporcov. Zdroje štátneho rozpočtu sú však obmedzené. Aké riešenie zvolilo vedenie MK SR pre rok 1999?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoOslávi SND svoje osemdesiatiny konečne v budove, ktorá sa od roku 1983 buduje na dunajskom nábreží? Pôvodne malo stáť 700 mil. Zatiaľ sa preinvestovalo 1,4 mld. Dokončenie bude vyžadovať cca 2 mld. Máte predstavu, kde sa dajú získať?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoMK SR participovalo na zabezpečovaní celého radu podujatí, ktoré v zahraničí prezentovali mnohotvárnosť a inšpiratívnosť slovenského umenia a kultúry a recipročne umožňovali slovenským občanom zoznámiť sa s tvorbou zahraničných umelcov a súborov. Aké budú najvýznamnejšie podujatia, ktoré bude MK SR v r. 1999 pripravovať? Aký bude ich program?
nezodpovedaná 7. 4. 1999Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoKeďže boli zrušené hudobné telesá Komorná opera a Opereta Novej scény. Kto bude v budúcnosti tieto žánre hrať?
nezodpovedaná 7. 4. 1999Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoAké diela všeobecne - pôvodnej slovenskej tvorby chce Ministerstvo kultúry v roku 1999 priamo financovať?
nezodpovedaná 2. 6. 1999Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoInformácia ministra kultúry o intenzifikácií kultúrnych vzťahov vo väzbe na integračné úsilie Slovenskej republiky konkrétne v oblasti hudobnej kultúry?
nezodpovedaná 30. 6. 1999Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoAká je koncepcia hudobno-divadelnej kultúry na Slovensku a zabezpečenie funkčnosti?
nezodpovedaná 30. 6. 1999Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoAké sú priority rezortu + podporné aktivity pre vznik a šírenie pôvodnej tvorby?
nezodpovedaná 25. 8. 1999Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoMôžete predložiť koncepciu riadenia rezortu kultúry?
nezodpovedaná 25. 8. 1999Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoAké sú pre vás priority v oblasti hudobnej kultúry?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Dušan Jarjabekpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaMôžete popísať vaše pocity,keď ste mali slúchatka na ušiach pri prejave podpredsedu NR SR na území zvrchovanej SR za prítomnosti nielen maďarského poslucháčstva?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoMôžete vysloviť váš názor na súčasné umelecké dianie a prevádzku na Novej scéne v Bratislave?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoInformujte NR SR o prijatých metodických usmerneniach odborov kultúry krajských úradov v oblasti ochrany kul. pamiatok a ostatných pamätihodností v súlade s povinnosťou ministra kultúry SR metodicky riadiť orgány štátnej správy v oblasti ochrany kultúrnych pamiatok.
nezodpovedaná 8. 9. 1999Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoChcel by som poznať názor ministra kultúry na inscenáciu "SOK SPEAR" uvádzanej v divadle Nová scéna.
nezodpovedaná 8. 9. 1999Dušan Jarjabekministerka financií SR Brigita SchmögnerováVerejne ste vyzvali občanov na neplatenie koncesionárskych poplatkov. Dôvodom bola vtedy tzv. neverejnoprávnosť. Máte pocit, že STV je už verejnoprávna?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoUrčite je vám známe všetko okolo projektu "Múzeá slovenskej divadelnej kultúry". Ako Ministerstvo kultúry zabezpečilo tento projekt v delimitačnom protokole, ktorý uzatvorilo ministerstvo s KU Prešov v júli 1999?
nezodpovedaná 24. 11. 1999Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoZaujíma ma váš názor na posledný divadelný problém Novej scény s nemeckou koncertnou a divadelnou agentúrou?
nezodpovedaná 24. 11. 1999Dušan Jarjabekminister dopravy a výstavby SR Jozef MacejkoVáš názor na návrh dopravnej zmeny v hl. m. Slovenska (časové lístky)?
nezodpovedaná 24. 11. 1999Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoBez ohľadu na to, že to nepatrí do vašej pôsobnosti, zaujíma ma váš názor na Akadémiu umenia v Banskej Bystrici?
nezodpovedaná 18. 10. 2000Dušan Jarjabekpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán premiér, ste ochotný verejne potvrdiť, že občania, ktorí sa zúčastnia referenda, nebudú priamo alebo nepriamo postihnutí akýmkoľvek orgánom štátnej správy?
zodpovedaná 5. 9. 2001Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoSúhlasíte s hodnotením Novej scény, ktoré Ministerstvo kultúry poslalo na výbor pre kultúru a médiá?
nezodpovedaná 5. 9. 2001Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoMôžete informovať o kritériách auditu, na základe ktorého ste navrhli presun organizácií priamo riadených Ministerstvom kultúry do pôsobnosti miest a obcí, VÚC, resp. ste ich ponechali v správe štátu?
nezodpovedaná 5. 9. 2001Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoMôžete informovať o kritériách finančnej podpory umeleckých časopisov, na základe ktorého Literárny týždenník podporu nedostal?
nezodpovedaná 24. 10. 2001Dušan Jarjabekministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária MachováPani ministerka, ako boli preverené podklady pre privatizáciu IRB?
nezodpovedaná 24. 10. 2001Dušan Jarjabekministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária MachováPani ministerka, ako ste preverili podklady pre privatizáciu Investičnej a rozvojovej banky?
nezodpovedaná 3. 4. 2002Dušan Jarjabekpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaBude sa táto vláda niekedy aj komplexne zaoberať situáciou slovenskej kultúry a umenia?
nezodpovedaná 3. 4. 2002Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoAko budete riešiť havarijnú situáciu Múzea moderného umenia A. Warhola?
nezodpovedaná 3. 4. 2002Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoViete o tom, že na nádvorí zvolenského zámku má už 30. rokov tradíciu Festival zámocké hry zvolenské?
nezodpovedaná 3. 4. 2002Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoSplnil Andrej Hryc úlohy, ktorými ste ho poverili v decembri 2001?
nezodpovedaná 3. 4. 2002Dušan Jarjabekminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Eduard KukanAko hodnotíte plnenie kultúrnej dohody medzi Slovenskou republikou a Izraelom?
nezodpovedaná 3. 4. 2002Dušan Jarjabekminister vnútra SR Ivan ŠimkoPlatia pre delimitáciu organizácií do pôsobnosti vyšších územných celkov na celom území štátu rovnaké pravidlá?
nezodpovedaná 3. 4. 2002Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoNa základe akých kritérií ste zaradili Novú scénu do transformácie na neštátny subjekt poskytujúci všeobecne prospešné služby?
nezodpovedaná 10. 4. 2002Dušan Jarjabekpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAký význam pripisuje vaša vláda prehlbovaniu pocitu vlastenectva a prezentácii úspechov Slovákov v rozličných disciplínach v minulosti?
nezodpovedaná 10. 4. 2002Dušan Jarjabekpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaSte presvedčený o tom, že súčasná vládna koalícia a jej ministri zostanú v súčasných funkciách do konca desaťročia?
nezodpovedaná 10. 4. 2002Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoV Programovom vyhlásení vlády je záväzok dokončiť výstavbu nového areálu SND. Splníte tento sľub?
nezodpovedaná 10. 4. 2002Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoAké sú priority rezortu kultúry vo vzťahu ku kultúrnym aktivitám Slovákov trvale žijúcich v zahraničí?
nezodpovedaná 10. 4. 2002Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoViete o tom, že v mnohých kultúrnych zariadeniach a umeleckých súboroch došlo po 1. apríli k veľkým problémom zamestnancov, ktorí sú pre plnenie kľúčových úloh podstatní, ale nemajú predpísanú kvalifikáciou ako na to reaguje rezort?
nezodpovedaná 10. 4. 2002Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoInformujte NR SR o kritériách, na základe ktorých je Ministerstvo kultúry schopné posúdiť efektivitu činnosti organizácií, ktorých je zriaďovateľom.
nezodpovedaná 10. 4. 2002Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoAko hodnotí Ministerstvo kultúry umelecké výsledky slovenských televíznych tvorcov v ostatnom desaťročí? Aké sú podľa odborného hodnotenia vývinové tendencie v pôvodnej televíznej scenáristike, réžií a ostatných tvorivých disciplínach?
zodpovedaná 15. 5. 2002Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoMinisterstvo kultúry zodpovedá zo zákona za kontakty so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Aká je koncepcia ústredného orgánu štátnej správy v tejto oblasti?
zodpovedaná 15. 5. 2002Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoDesiatky umelcov slovenskej kultúry odkázali svoju pozostalosť testamentárne štátu. Mnohé štátne kultúrne zariadenia sa stávajú majetkom vyšších územných celkov. Ako chcete riešiť tento problém?
zodpovedaná 15. 5. 2002Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoV akom stave je riešenie prevodu majetku štátu na cirkvi a náboženské spoločnosti. Ktoré požiadavky nie sú poriešené?
zodpovedaná 15. 5. 2002Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoAké konkrétne aktivity Ministerstva kultúry sú v oblasti umeleckých aktivít nadregionálneho, celoštátneho a medzinárodného charakteru - konkrétne aktivity, ktoré ministerstvo podporí?
nezodpovedaná 15. 5. 2002Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan Kňažko1. januára 2003 uplynie 10 rokov od vzniku Slovenskej republiky. Aké podujatia pripravuje Ministerstvo kultúry pri tejto príležitosti?
zodpovedaná 29. 5. 2002Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoSte známy svojím pozitívnym vzťahom k francúzskej kultúre. Ktoré konkrétne výsledky sa v čase vášho pôsobenia na Ministerstve kultúry SR v kultúrnej výmene a spolupráci s Francúzskom dosiahli?
nezodpovedaná 29. 5. 2002Dušan Jarjabekminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Eduard KukanV medzinárodne rešpektovaných dokumentoch, ktoré analyzujú dodržiavanie ľudských práv a slobôd sa Slovenskej republike vyčítajú kauzy spojené iba s rómskym etnikom. Nespôsobí pokles medzinárodnej dôvery k Slovenskej republike oficiálny odchod popredného slovenského umelca do emigrácie, najmä ak netají, že nejde o jeho dobrovoľné rozhodnutie, ale čin uskutočňuje pod tlakom štátnej organizácie najmä ministra kultúry.
nezodpovedaná 29. 5. 2002Dušan Jarjabekminister kultúry SR Milan KňažkoSte toho názoru, že Ministerstvo kultúry má financovať komerčné kultúrne aktivity. Ak áno, ktoré?
12

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.